Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Pouze ustanovení změněná k 1. 4. 2022

Znění účinné od 1. 4. 2022 do 31.12.2022.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 408/2015 Sb.,
o Pravidlech trhu s elektřinou,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 127/2017 Sb., č. 302/2020 Sb., č. 125/2021 Sb. a č. 490/2021 Sb.

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

* * * * *

§ 10

Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy

(1) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro každý vyhodnocovací interval elektřinu za účelem řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny a smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými odběry elektřiny v elektrizační soustavě (dále jen „elektřina pro řešení stavů nerovnováhy“).

(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu pro řešení stavů nerovnováhy

a)jako regulační energii prostřednictvím aktivace podpůrných služeb v České republice mimo evropskou platformu pro výměnu regulační energie,
b)jako regulační energii prostřednictvím aktivace v rámci evropské platformy pro výměnu regulační energie nebo
c)jako dodávku regulační energie ze zahraničí na základě smluv, jejichž účelem je operativní dodávka elektřiny pro vyrovnání systémové odchylky, nebo v rámci procesu vzájemné výměny systémových odchylek.

(3) Při určení zúčtovací ceny odchylek a protiodchylek se zohlední ceny elektřiny podle odstavce 2, s výjimkou cen elektřiny

a)u které provozovatel přenosové soustavy označí v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy, že cena za tuto elektřinu nevstupuje do výpočtu zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky,
b)obstarané podle odstavce 2 písm. a) a b) sloužící k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,
c)obstarané pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb,
d)obstarané podle odstavce 6.

(4) Provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni dodávky údaje o množství a ceně kladné a záporné regulační energie v Kč/MWh za každý vyhodnocovací interval dne dodávky

a)členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy6) u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. a),
b)členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. b) za elektřinu obstaranou v České republice, a to zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v České republice a zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v zahraničí,
c)obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) a c) v zahraničí pro řešení stavů nerovnováhy v České republice,
d)obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) v České republice výhradně k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,
e)členěné podle jednotlivých registrovaných účastníků trhu u elektřiny obstarané pro potřeby redispečinku,
f)obstarané provozovatelem přenosové soustavy v rámci automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy pro řešení stavů nerovnováhy v České republice, přičemž cena je stanovena váženým průměrem marginálních cen podle odstavce 2 písm. c) přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(5) Množství elektřiny obstarané provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy a její cenu, včetně množství elektřiny pro potřeby redispečinku, zahrne operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek a dále zúčtuje

a)poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování regulační energie u elektřiny podle odstavce 4 písm. a), b) a e) nebo
b)provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle odstavce 4 písm. c), d) a e).

 Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.

(6) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro potřeby redispečinku elektřinu od registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo od účastníků trhu ze zahraničí. Náklady na obstarání nebo uplatnění této elektřiny jsou součástí celkových nákladů na zajištění podpůrných služeb.

* * * * *

§ 48

Skladba cen

(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří

a)cena zajišťování přenosu elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji cena za
1. rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc nebo Kč/MW/měsíc nebo za naměřené čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc,
2. použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh,
3. překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc,
4. překročení rezervované kapacity v Kč/MW/měsíc a
5. překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,
b) cena za systémové služby v Kč/MWh,
c) cena za činnosti operátora trhu, která zahrnuje
1.  cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek v Kč/odběrné místo/měsíc,
2.  cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc a
3.  poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné místo/měsíc a
d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie v Kč/MW/měsíc nebo Kč/MWh.

(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří

a)cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji
1. cena za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc nebo cena za naměřené čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/měsíc nebo v Kč/A/měsíc nebo cena za příkon v Kč/10 W/měsíc nebo stálá cena v Kč/odběrné místo/měsíc pro odběratele na napěťové hladině nízkého napětí,
2. cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za distribuované množství elektřiny v Kč/MWh na hladině nízkého napětí,
3. cena za překročení rezervované kapacity pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW/měsíc,
4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
6. cena za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení v Kč/MW/měsíc,
7.cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě v Kč/MW/měsíc a
8. cena za překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,
b) cena za systémové služby v Kč/MWh,
c) cena za činnosti operátora trhu, která zahrnuje
1.  cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek v Kč/odběrné místo/měsíc,
2.  cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc a
3.  poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné místo/měsíc a
d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie v Kč/MW/měsíc, Kč/A/měsíc nebo Kč/MWh.

(3) Ostatními regulovanými cenami jsou

a) cena za zúčtování operátora trhu, kterou tvoří
1.  cena za registraci subjektu zúčtování v Kč a
2.  cena za činnost zúčtování v Kč/měsíc,
b)cena za poskytování skutečných hodnot a jiné činnosti související s povinností uzavření smlouvy o přístupu do informačního systému operátora trhu účastníkům trhu s elektřinou v Kč/měsíc,
c)cena za činnost organizace trhu v Kč/MWh za množství elektřiny zobchodované na organizovaném denním trhu a vnitrodenním trhu,
d) cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v Kč/měsíc,
e) cena za vydání záruky původu v Kč/MWh,
f) cena za převody záruky původu v rámci České republiky v Kč/MWh,
g) cena za převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu v Kč/MWh,
h) cena za vedení účtu v evidenci záruk původu v Kč/měsíc,
i)cena pro zúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečného odběru získanými na základě odečtů a hodnotami stanovenými na základě typových diagramů v Kč/MWh,
j) cena elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze v Kč/MWh,
k) zúčtovací cena odchylky nebo protiodchylky podle přílohy č. 8 k této vyhlášce v Kč/MWh,
l)cena za činnost povinně vykupujícího v Kč/MWh,
m)cena dodávky dodavatelem poslední instance v Kč/odběrné nebo předávací místo/měsíc nebo v Kč/MWh,
n)cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen pro účely stanovení zúčtovací ceny odchylky,
o)cena usměrňující výslednou hodnotu ceny pobídkové komponenty PVDT a
p)cena usměrňující výslednou hodnotu pobídkové komponenty PSO.

(4) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí a cena za použití sítí distribuční soustavy na hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí může být nahrazena jednosložkovou cenou za službu sítí provozovatele distribuční soustavy v Kč/MWh.

* * * * *

§ 50

Účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu

(1) Účastník trhu s elektřinou hradí platby za související služby v elektroenergetice provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno přímo nebo prostřednictvím svého dodavatele. Provozovatel distribuční soustavy, která není připojena k přenosové soustavě nebo k jiné distribuční soustavě v České republice, hradí cenu za činnosti operátora trhu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie uhrazené jinými účastníky trhu s elektřinou provozovateli regionální distribuční soustavy, v jehož distribučním území se tato soustava nachází.

(2) Platbu ceny za systémové služby odvádí provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli nadřazené distribuční soustavy za množství elektřiny odebrané pro konečnou spotřebu elektřiny z této lokální distribuční soustavy a dále za systémové služby vyúčtované provozovateli distribuční soustavy, která je připojena k této lokální distribuční soustavě.

(3) Cena za činnost operátora trhu se neúčtuje za předávací místo pro záložní vedení odběrného místa. Uskutečňuje-li odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy provozovatel této soustavy pro své vlastní užití s výjimkou ztrát v přenosové a distribuční soustavě, je na místo odběru pohlíženo jako na odběrné místo zákazníka.

(4) Ostatní regulované ceny účtuje operátor trhu účastníkům trhu s elektřinou, s výjimkou ceny podle § 48 odst. 3 písm. n), kterou účtuje povinně vykupující operátorovi trhu a ceny podle § 48 odst. 3 písm. o), kterou účtuje dodavatel poslední instance zákazníkovi.

* * * * *

§ 55

(1) Operátor trhu zpracovává a zveřejňuje měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou v České republice. Zpráva obsahuje zejména

a)statistiku cen elektřiny a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou,
b) vývoj průměrné denní ceny elektřiny z denního trhu,
c)množství zobchodované elektřiny z denního trhu a vnitrodenního trhu,
d) informace o reklamacích uplatněných registrovanými účastníky trhu s elektřinou vůči operátorovi trhu,
e)počet změn dodavatele v odběrných místech zákazníků a v předávacích místech výroben elektřiny,
f) časový průběh velikosti systémové odchylky,
g) časový průběh nákladů vzniklých krytím systémové odchylky a
h) statistiku hodinových zelených bonusů pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.

(2) Operátor trhu dále zveřejňuje a při každé změně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou. Tento seznam obsahuje

a) obchodní firmu registrovaného účastníka trhu s elektřinou; pokud podnikající fyzická osoba nemá obchodní firmu, potom její jméno, příjmení a případný dodatek, v případě právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku její název,
b)identifikační číslo registrovaného účastníka trhu s elektřinou,
c) přidělené registrační číslo,
d) označení, zda se jedná o subjekt zúčtování, a
e) dobu trvání smluvního vztahu o zúčtování odchylek uzavřeného se subjektem zúčtování.

(3) Zveřejněné údaje prokazují, že registrovaný účastník trhu s elektřinou je v dané době subjektem zúčtování.

(4) Operátor trhu na základě smlouvy poskytne registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje uvedené v přílohách č. 18 a 19 k této vyhlášce prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

(5) Operátor trhu poskytne provozovateli přenosové soustavy

a) v den předcházející dni dodávky pro účely přípravy provozu údaje o závazku dodat elektřinu do soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze soustavy jednotlivých subjektů zúčtování a
b)v den následující po dni dodávky pro účely vyhodnocení údaje o individuální odchylce subjektů zúčtování, pokud tato odchylka přesáhne u daného subjektu zúčtování 50 MWh v jednom vyhodnocovacím intervalu.

(6) Operátor trhu poskytne povinně vykupujícímu vypočtené rozdíly mezi výkupními cenami a zelenými bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.

(7) Operátor trhu bez zbytečného odkladu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o provádění zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování. Informace vymezuje vyhodnocovací intervaly, pro které má být zvláštní způsob zúčtování proveden.

(8) Operátor trhu do 30. dubna příslušného kalendářního roku zveřejňuje vážený průměr ceny kladné regulační energie a vážený průměr ceny záporné regulační energie za předchozí kalendářní rok.

(9) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výsledné hodnoty hodinových zelených bonusů pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie pro každou hodinu podle příloh č. 22 a 22a k této vyhlášce.

(10) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup po ukončení vyhodnocení odchylek cenu komponenty pro stanovení zúčtovací ceny odchylky (dále jen „cena pobídkové komponenty“) pro každý vyhodnocovací interval, ve kterém byla pobídková komponenta použita.

* * * * *

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 127/2017 Sb.1. června 2017,
Vyhláška č. 302/2020 Sb.1. července 2020.
Vyhláška č. 125/2021 Sb.1. dubna 2021,
část 1. ledna 2022,
Vyhláška č. 490/2021 Sb.1. ledna 2022,
část 1. dubna 2022.

* * * * *

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

* * * * *

6)Čl. 3 odst. 2 bod 10 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.