Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2021

Znění účinné od 1. 1. 2021 do 31.12.2021.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 262/2015 Sb.,
o regulačním výkaznictví,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 50/2017 Sb. a č. 554/2020 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

* * * * *

§ 2

Provozní aktiva

Pro účely této vyhlášky se rozumí provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti snížený o

1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

2. goodwill,

3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, 

4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

6. opravné položky k majetku,

7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

8. dlouhodobý finanční majetek,

9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o povolenky na emise skleníkových plynů držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32.

* * * * *

§ 5

Výkaz aktiv a změn aktiv

(1) Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, vyřazený majetek, odpisy, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek“), majetek nabytý přeměnou společnosti, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti a zůstatkových hodnot aktiv. Držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje majetek podle napěťových úrovní a držitel licence na činnost číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen „finanční leasing“). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. prosince 2020.

(3) Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazují

a)v účetní pořizovací hodnotě aktiva, aktivovaný majetek a majetek nabytý přeměnou společnosti,
b)v účetní zůstatkové hodnotě aktiva, vyřazený majetek, změny klasifikace majetku a majetek přeřazený z důvodu organizačních změn a
c) účetní odpisy.

(4) Výkaz aktiv a změn aktiv se označuje písmenem A.

* * * * *

§ 9

Výkaz nákladů

(1) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 12, 22 nebo 23 obsahuje náklady na výkon licencované činnosti, a to v členění na jednotlivé procesy a

a) napěťové úrovně u činnosti distribuce elektřiny,
b) typy přepravy u činnosti přeprava plynu a
c) typy sítě u činnosti distribuce plynu.

(2) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 13 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady na výkon licencované činnosti, a to v členění podle typu činností a typů technologie.

(3) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 14 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady související s činností povinně vykupujícího obchodníka.

(4) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 15 obsahuje ekonomicky oprávněné náklady na výkon licencované činnosti operátora trhu v členění na činnosti související se zúčtováním odchylek, organizací trhu, výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů, vydáváním záruk původu a evidencí a poskytováním údajů v souvislosti s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím integritu a transparentnost velkoobchodního trhu s energií4).

(5) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na činnost číslo 12 a činnost číslo 22 se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu v roce „i-3“.

(6) Výkaz nákladů se označuje písmenem N.

* * * * *

§ 11

Výkaz peněžních toků

(1) Ve výkazu peněžních toků držitel licence na činnost číslo 14 vykazuje skutečné peněžní toky za rok „i-2“ související s podporou obnovitelných zdrojů energie po jednotlivých kalendářních měsících a plánované peněžní toky na rok „i-1“ související s podporou obnovitelných zdrojů energie po jednotlivých kalendářních měsících.

(2) Výkaz peněžních toků se označuje písmeny FA.

* * * * *

§ 13

Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 12 nebo 13 vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy provozovaných odlišnými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 15 vykazuje hodnotu ztrát v jednotlivých distribučních oblastech pro účely vyhodnocování odchylek.

(3) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje

a)bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího ze soustavy v členění podle tlakových úrovní včetně počtu odběrných míst a
b)bilanční rozdíl na základě skutečně vyfakturovaného množství distribuovaného plynu v roce „i-3“.

(4) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

* * * * *

§ 14

Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 13 vykazuje údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy.

(2) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 14 nebo 15 vykazuje údaje související s podporou podporovaných zdrojů energie.

(3) V technických výkazech držitel licence na činnost číslo 22 nebo 23 vykazuje

a)soudobé maximální dosažené denní kapacity,
b)údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy,
c)údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu.

(4) Technické výkazy se označují písmenem D.

* * * * *

§ 15

Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje

a)pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity, rezervovaném příkonu, naměřeném maximu a odebraném množství elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost a
b)pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a odebraném množství elektřiny zákazníků za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 13 vykazuje údaje o rezervaci kapacity a odebraném množství elektřiny zákazníků.

(3) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje údaje o

a)distribuovaném množství plynu,
b)počtu odběrných míst,
c)výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu,
d)maximálních denních rezervovaných pevných i přerušitelných distribučních kapacitách, jejich překročení a odpovídajících tržbách, dále údaje o rezervaci měsíčních a klouzavých kapacit; údaje se vztahují k odběrným místům s ročním odběrem plynu nad 630 MWh,
e)výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu,
f)nákupu distribuce provozovatelem regionální distribuční soustavy od jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav,
g)prodeji distribuce jinému provozovateli regionální distribuční soustavy,
h)množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu,
i)množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího z distribuční soustavy přeshraničními plynovody včetně souvisejících nákladů nebo tržeb a denních rezervovaných pevných distribučních kapacit a
j)distribuovaném množství plynu, rezervované distribuční kapacitě a odpovídajících tržbách pro odběrná místa s charakterem lokálních distribučních soustav.

(4) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

* * * * *

§ 16

Výkaz cenové lokality

(1) Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cenové lokality za uplynulý kalendářní rok. Držitel licence vykazuje údaje za činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) Ve výkazu cenové lokality se vykazují následující kategorie údajů:

a) bilance výroby,
b) bilance rozvodu,
c) přehled zdrojů v cenové lokalitě,
d) údaje o domovních kotelnách,
e) výsledná kalkulace ceny tepelné energie,
f) spotřeba paliva,
g) počet odběratelů a odběrných míst,
h) nákup tepelné energie od jiných dodavatelů,
i) provozní aktiva v cenové lokalitě a
j) pořizovací ceny pronajatého nebo propachtovaného majetku v cenové lokalitě.

(3) Držitel licence vykazuje ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby souhrnně za činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cenové lokality.

(4) Výkaz cenové lokality se označuje písmeny CL.

* * * * *

§ 17

Výkaz cen a technických parametrů

(1) Držitel licence na činnost číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cen a technických parametrů jako plán pro aktuální kalendářní rok za činnost výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence vykazuje údaje samostatně za každou cenovou lokalitu. Držitel licence vykazuje údaje o cenách samostatně na jednotlivých úrovních předání tepelné energie, kde dodává tepelnou energii odběrateli, a pro vlastní spotřebu. Držitel licence vykazuje údaje o cenách v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cen a technických parametrů.

(3) Výkaz cen a technických parametrů se označuje písmeny CP.

* * * * *

§ 19

Předkládání regulačních výkazů provozovatelem
lokální distribuční soustavy

(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5), sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. B k této vyhlášce.

(2) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. C k této vyhlášce.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti plynárenství, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5), sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 5 písm. B k této vyhlášce.

(4) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti plynárenství používající cenu služby distribuční soustavy až do výše ceny služby distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy sestavuje a předkládá pouze regulační výkaz 22-L.

* * * * *


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem přechodná ustanovení
Vyhláška č. 50/2017 Sb. 1. března 2017,  
Vyhláška č. 554/2020 Sb.1. ledna 2021. 

* * * * *

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

* * * * *

* * * * *

4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.
5)§ 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)§ 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o podporovaných zdrojích energie, které se od roku 2022 podstatně změnily. Dále byl ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.