Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2022

Znění účinné od 1. 1. 2022 dosud.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 312/2014 Sb.,
o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu),
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 373/2015 Sb., č. 396/2017 Sb. a č. 340/2021 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5.:

* * * * *

§ 26

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

(1) Není-li dále stanoveno jinak, položky „Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku“ vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku konsolidovanou jednotkou státu, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví.

(2) Položka

a) „Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje“ obsahuje vyjádření využívání výsledků výzkumu a vývoje konsolidovanou jednotkou státu za dobu jejich používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ ve sloupci „Korekce“,
b) „Oprávky k software“ obsahuje vyjádření využívání software konsolidovanou jednotkou státu za dobu jeho používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.2. Software“ ve sloupci „Korekce“,
c) „Oprávky k ocenitelným právům“ obsahuje vyjádření využívání ocenitelných práv konsolidovanou jednotkou státu za dobu jejich používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.3. Ocenitelná práva“ ve sloupci „Korekce“,
d) „Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku“ obsahuje zjednodušené vyjádření využívání drobného dlouhodobého nehmotného majetku konsolidovanou jednotkou státu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“,
e)„Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku“ obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku konsolidovanou jednotkou státu za dobu jeho používání a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky „A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ ve sloupci „Korekce“,
f)"Oprávky ke konsolidačnímu rozdílu" obsahuje vyjádření promítnutí odpisu konsolidačního rozdílu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky "A.I.A. Konsolidační rozdíl" ve sloupci "Korekce".

* * * * *

§ 28

Konsolidační rozdíl

(1) Položka „A.I.A. Konsolidační rozdíl“ obsahuje zejména rozdíl mezi pořizovacími cenami podílů konsolidované jednotky státu a jejich oceněním podle podílových účastí spravující jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného v účetní hodnotě ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů).

(2) Má-li ministerstvo k dispozici výši reálné hodnoty aktiv a cizího kapitálu, použije pro výpočet konsolidačního rozdílu tuto výši ocenění.

(3) Za den akvizice se považuje datum, od něhož začíná účinně spravující jednotka uplatňovat vliv nad konsolidovanou jednotkou státu.

(4) Konsolidační rozdíl vypočtený ministerstvem se začíná odpisovat v účetním období následujícím po rozvahovém dni, k němuž vznikl, a odpisuje se po dobu 5 let rovnoměrným způsobem odpisování.

* * * * *

§ 52

Náklady z činnosti

(1) Položka

a) „A.I.1. Spotřeba materiálu“ obsahuje zejména náklady na spotřebovaný materiál včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ souhrnného výkazu majetku a závazků a náklady na úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků,
b) „A.I.4. Prodané zboží“ obsahuje náklady na prodané zboží, včetně nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků,
c) „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ obsahuje snížení nákladů konsolidovaných jednotek státu z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii konsolidovaných jednotek státu,
d) „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ obsahuje snížení nákladů konsolidovaných jednotek státu z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii konsolidovaných jednotek státu,
e) „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období,
f) „A.I.10. Náklady na reprezentaci“ obsahuje zejména náklady týkající se reprezentace včetně nákladů na vlastní výkony, které se použijí pro účely reprezentace,
g) „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ obsahuje snížení nákladů konsolidovaných jednotek státu z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu konsolidovaných jednotek státu,
h) „A.I.12. Ostatní služby“ obsahuje zejména náklady na služby poskytované bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v položkách „A.I.8. Opravy a udržování“ až „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ včetně nákladů na výši ocenění jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ souhrnného výkazu majetku a závazků státu.

(2) Položka

a) „A.I.13. Mzdové náklady“ obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost,
b)„A.I.14. Zákonné sociální pojištění“ obsahuje náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele plnit z titulu sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění,
c)„A.I.15. Jiné sociální pojištění“ obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu18) a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění,
d)„A.I.16. Zákonné sociální náklady“ obsahuje náklady podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona upravujícího daně z příjmů, pokud se na příslušnou konsolidovanou jednotku státu vztahují podle jiného právního předpisu, včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.

(3) Položka

a)„A.I.20. Jiné daně a poplatky“ obsahuje zejména náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je konsolidovaná jednotka státu poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za předcházející zdaňovací období včetně daně z přidané hodnoty za předcházející zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu majetku, a dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních a náklady na soudní poplatky,
b)„A.I.21. Vratky nepřímých daní“ obsahuje u organizačních složek státu, které jsou správcem daně, náklad na vrácení daně v případě nepřímých daní, například náklad na vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(4) Položka

a)„A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ obsahuje zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále a popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
b)„A.I.23. Jiné pokuty a penále“ obsahuje náklady z ostatních pokut a penále podle jiných právních předpisů nezachycené na položce „A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“,
c)„A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání“ obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci.

(5) Položka „A.I.26. Manka a škody“ obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin. Škodou se pro účely obsahového vymezení této položky rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje i náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, a to k okamžiku rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku.

(6) Položka

a)„A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním konsolidovanou jednotkou státu, a to zejména podle odpisového plánu, a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a) prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky,
b)„A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,
c)„A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,
d)„A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek“ obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek,
e)„A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami,
f)„A.I.36. Ostatní náklady z činnosti“ obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti neuvedené v položkách „A.I.1. Spotřeba materiálu“ až „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“,
g)„A.I.A. Náklady zdravotních pojišťoven“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši nákladů souvisejících se zdravotní péčí hrazenou z pojistného na veřejné zdravotní pojištění včetně jeho příslušenství,
h)„A.I.B. Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí“ obsahuje zejména odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí a další jejich příjmy plynoucí ze závislé činnosti vykonávané pro společnost, družstvo nebo jinou instituci,
i)"A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis kladného konsolidačního rozdílu do nákladů.

* * * * *

§ 56

Výnosy z činnosti

(1) Položka

a) „B.I.3. Výnosy z pronájmu“ obsahuje výnosy z pronájmu a z pachtu majetku konsolidovaných jednotek státu,
b) „B.I.5. Výnosy ze správních poplatků“ obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků výnosy ze správních poplatků,
c) „B.I.6. Výnosy z místních poplatků“ obsahuje u územních samosprávných celků výnosy z místních poplatků.

(2) Položka

a) „B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“ obsahuje výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, které se uvádějí v položce „B.II.2. Úroky“,
b) „B.I.10. Jiné pokuty a penále“ obsahuje výnosy z pokut a penále, neuvedené v položce „B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení“,
c) „B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek“ obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny, a výnosy z postoupení pohledávek,
d) „B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku,
e) „B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků“ obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou výnosů z prodeje pozemků,
f) „B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti“ obsahuje zejména náhrady za manka a škody, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, bezúplatné nabytí zásob a drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, a ostatní výnosy neuvedené v položkách „B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků“ až „B.I.16. Čerpání fondů“,
g)„B.I.A. Výnosy z veřejného zdravotního pojištění“ obsahuje u zdravotních pojišťoven výši výnosů souvisejících s přijatým pojistným na veřejné zdravotní pojištění včetně veškerého jeho příslušenství a u zařízení poskytujících zdravotní péči obsahuje výši výnosů souvisejících s přijatou platbou za poskytnutou zdravotní péči,
h)"B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis záporného konsolidačního rozdílu do výnosů.

* * * * *

§ 63

(zrušen)

* * * * *

§ 65

(1) Za účetní období roku 2015 tvoří dílčí konsolidační celek státu podle § 5 odst. 2 až 6 účetní jednotka, která je vybranou účetní jednotkou, s výjimkou příspěvkové organizace, a městské části hlavního města Prahy.

(2) Seznam podle § 11 ve stavu k 31. prosinci 2014 předávají spravující jednotky podle § 3 písm. b) a c) a v případě spravující jednotky podle § 3 písm. d) pouze obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 000, a to nejpozději do 31. března 2015.

(3) Za účetní období roku 2015 tvoří Konsolidační celek Česká republika podle § 7 vyšší dílčí konsolidační celek státu vládní část a vyšší dílčí konsolidační celek státu municipální část.

(4) Ustanovení § 9, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2 písm. a) a b) a § 14 odst. 5 se použijí poprvé za účetní období roku 2016.

(5) Za účetní období roku 2015 nevykazuje ministerstvo v účetních výkazech za Českou republiku stavy minulého období.

(6) Za účetní období roku 2015 ministerstvo sestavuje podle § 15 odst. 3 účetní výkazy za Českou republiku do 30. listopadu následujícího roku.

(7) Výkaz peněžních toků za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu se sestavuje poprvé za účetní období roku 2027.

* * * * *


 Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 373/2015 Sb. 1. ledna 2016,
Vyhláška č. 396/2017 Sb. 1. ledna 2018,
Vyhláška č. 340/2021 Sb. 1. ledna 2022.

* * * * *

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.

* * * * *

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 312/2014 Sb.

* * * * *

18) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_312-14.htm#18) (idc: 895709) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
18) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_312-14.htm#18) (idc: 895709) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.