Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Pouze ustanovení změněná k 1. 12. 2016

Znění účinné od 1. 12. 2016 do 12.1.2018.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 141/2011 Sb.,
o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 31/2014 Sb., č. 233/2014 Sb. a č. 382/2016 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9 odst. 3, § 11 odst. 2, § 17 odst. 4, § 18 odst. 6, § 20 odst. 4, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 29 odst. 2, § 37 odst. 3, § 39 odst. 2, § 47 odst. 3, § 48 odst. 4, § 52a odst. 5, § 52b odst. 4, § 52c odst. 6, § 52e odst. 4, § 52h odst. 4, § 52j odst. 4, § 52m odst. 2, § 54 odst. 3 a § 56 odst. 2 zákona:

* * * * *

Žádost o povolení k činnosti
platební instituce

(K § 9 odst. 3 zákona)

§ 3

(1) Žádost o povolení k činnosti platební instituce se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)doklad o oprávnění k podnikání,
b)doklad o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
c)finanční výkazy a
d)seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností platební instituce jsou

a)obchodní plán,
b)popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 18 odst. 1 až 5 zákona a této vyhlášky,
c)zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20 odst. 1 nebo 2 zákona dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě vydání povolení k činnosti platební instituce bude tato smlouva uzavřena,
d)popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,
e)popis personálního, organizačního a technického zabezpečení jednotlivých činností, který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního výkaznictví, a pokud žadatel zamýšlí využívat obchodní zástupce, též popis jejich činnosti a kontroly,
f)popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud platební instituce vykonává jinou podnikatelskou činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a
g)návrh přístupu, který bude platební instituce uplatňovat při výpočtu kapitálové přiměřenosti, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu platební instituce upraveného vyhláškou o předkládání informací České národní bance20).

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu,
b) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a
c)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé vedoucí osoby.

(5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách s úzkým propojením s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b)seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a) a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s výjimkou základních informací uvedených v části A této přílohy,
c)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé osoby podle písmene a) a každé osoby podle písmene b),
d)doklad o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a),
e) finanční výkazy každé osoby podle písmene a),
f) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
g)popis skutečnosti, na základě které se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající8) žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osob, které tvoří její statutární orgán nebo jsou členy jejího statutárního orgánu, žadatel za tuto osobu předkládá

a)přílohu podle odstavce 5 písm. d), a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele, také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli ve státě jejího sídla, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

(7) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato instituce, finanční instituce nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osoby s kvalifikovanou účastí, žadatel předkládá

a)přílohu podle odstavce 5 písm. d) za osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli, a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele, také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

* * * * *

§ 5

Žádost o zápis do registru poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu

(K § 37 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohou obsahující základní informace o žadateli je doklad o oprávnění k podnikání.

(3) Přílohami obsahujícími informace o žadateli, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osobě jsou

a)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem žadatele a každé vedoucí osoby a
b) dotazník podle přílohy č. 12 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu.

(4) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou

a)obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 36 odst. 2 zákona, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,
b)popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, a
c)zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20 odst. 1 nebo 2 zákona dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě zápisu žadatele do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena.

(5) Pokud žadatel hodlá v souvislosti s výkonem činnosti podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši počátečního kapitálu23) a doklady o jeho původu.

(6) Pokud poskytovatel platebních služeb malého rozsahu žádá podle § 42 zákona o rozšíření rozsahu platebních služeb, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavce 4, u nichž v souvislosti s rozšířením rozsahu platebních služeb dochází ke změně. Pokud je předmětem žádosti rozšíření registrace o poskytování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady podle odstavce 5.

* * * * *

§ 6

Žádost o povolení k činnosti instituce
elektronických peněz

(K § 47 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a)doklad o oprávnění k podnikání,
b)doklad o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
c)finanční výkazy a
d)seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností instituce elektronických peněz jsou

a)obchodní plán,
b)popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 52c odst. 1 až 5 zákona a této vyhlášky,
c)zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 52e odst. 1 nebo 2 zákona, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 52e odst. 3 zákona, že v případě vydání povolení k činnosti instituce elektronických peněz bude tato smlouva uzavřena,
d)popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 46 odst. 2 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů,
e)popis personálního, organizačního a technického zabezpečení jednotlivých činností, který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a finančního výkaznictví, a pokud žadatel zamýšlí využívat obchodní zástupce, též popis jejich činnosti a kontroly,
f)popis předmětu, rozsahu a způsobu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud instituce elektronických peněz vykonává jinou podnikatelskou činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a
g)návrh přístupu, který bude instituce elektronických peněz uplatňovat při výpočtu kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, včetně zdůvodnění navrhovaného přístupu, údajů použitých pro výpočty kapitálové přiměřenosti a výpočtů kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů ve struktuře podle hlášení o kapitálu instituce elektronických peněz upraveného vyhláškou o předkládání informací České národní bance20).

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu,
b) údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti vydávání elektronických peněz a v oblasti poskytování platebních služeb, a
c)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé vedoucí osoby.

(5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách s úzkým propojením s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b)seznam vedoucích osob právnické osoby uvedené v písmeně a) a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce s výjimkou základních informací uvedených v části A této přílohy,
c)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé osoby podle písmene a) a každé osoby podle písmene b),
d)doklad o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a),
e) finanční výkazy každé osoby podle písmene a),
f) informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
g)popis skutečnosti, na základě které se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající8) žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osob, které tvoří její statutární orgán nebo jsou členy jejího statutárního orgánu, žadatel za tuto osobu předkládá

a)přílohu podle odstavce 5 písm. d), a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele, také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli ve státě jejího sídla, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

(7) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato instituce, finanční instituce nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osoby s kvalifikovanou účastí, žadatel předkládá

a)přílohu podle odstavce 5 písm. d) za osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli, a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele, také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

* * * * *

§ 11

Žádost o zápis do registru vydavatele
elektronických peněz malého rozsahu

(K § 54 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohou obsahující základní informace o žadateli je doklad o oprávnění k podnikání.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě jsou

a)doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé vedoucí osoby a
b) dotazník podle přílohy č. 12 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu.

(4) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou

a)obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění limitů podle § 53 odst. 2 zákona, případně limitů podle § 53 odst. 3 zákona, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,
b)popis způsobu provádění jednotlivých činností podle § 46 odst. 2 zákona a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis vydávání a uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny, nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, a
c)zvolený způsob ochrany peněžních prostředků podle § 52e odst. 1 nebo 2 zákona, jde-li o peněžní prostředky, proti jejichž přijetí mají být vydány elektronické peníze, nebo peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce, která se netýká elektronických peněz; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 52e odst. 3 zákona, že v případě zápisu žadatele do registru elektronických peněz malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena.

(5) Pokud žadatel hodlá v souvislosti s výkonem činnosti podle § 46 odst. 2 písm. d) zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši počátečního kapitálu23) a doklady o jeho původu.

(6) Pokud vydavatel elektronických peněz malého rozsahu žádá podle § 58a zákona o rozšíření rozsahu platebních služeb, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavce 4, u nichž v souvislosti s rozšířením rozsahu platebních služeb dochází ke změně. Pokud je předmětem žádosti rozšíření registrace o poskytování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady podle odstavce 5.

* * * * *

(K § 11 odst. 2, § 48 odst. 4,
§ 39 odst. 2 a § 56 odst. 2 zákona)

§ 55

(1) Platební instituce podává oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti nebo jejích přílohách na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou ty doklady a informace podle § 3 odst. 2 až 7, které tyto změny dosvědčují.

(2) Dochází-li ke změně osoby s kvalifikovanou účastí na platební instituci nebo k jejímu ovládnutí a touto osobou je instituce, finanční instituce nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě a nad touto osobou je vykonáván dohled ve státě jejího sídla, oznamovatel předkládá oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti platební instituce nebo jejích přílohách na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1, a dále

a) údaje o této osobě podle § 2 písm. m),
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání,
c) originál vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na oznamovateli, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na oznamovateli nebyla důvěryhodná,
d)popis skutečnosti, na základě které se osoba stává osobou ovládající platební instituci, pokud dochází k ovládnutí.

(3) Instituce elektronických peněz, nejde-li o oznámení nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout podle § 52b zákona ve spojení s § 7 a 8, podává oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz nebo jejích přílohách na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou ty doklady a informace podle § 6 odst. 2 až 7, které tyto změny dosvědčují.

* * * * *

§ 57

Společná ustanovení

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů stanovených touto vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pravost podpisu na žádosti, oznámení a dotazníku musí být úředně ověřena.

(3) Je-li osoba zastoupena, je přílohou žádosti nebo oznámení plná moc nebo jiná listina prokazující oprávnění zastupovat. Pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena.

(4) Místo originálu dokladu lze předložit jeho úředně ověřenou kopii.

(5) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti nebo oznámení nebo uvedení údaje a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, uvede žadatel nebo oznamovatel tuto skutečnost v žádosti nebo oznámení společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(6) Žadatel nebo oznamovatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(7) Cizí veřejná listina, která je přílohou žádosti nebo oznámení, nemusí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou21), pokud byla vydána orgánem veřejné moci

a) členského státu, nebo
b) cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(8) Pokud žadatel v žádosti nedokládá splnění některého požadavku z důvodu přednostní aplikace mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, označí tuto mezinárodní smlouvu, včetně ustanovení, jehož aplikace se dovolává.

* * * * *


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 31/2014 Sb.15. března 2014,
Vyhláška č. 233/2014 Sb.1. prosince 2014,
Vyhláška č. 382/2016 Sb.1. prosince 2016.

* * * * *

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 141/2011 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

* * * * *

20)Vyhláška č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance.
8)§ 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
23)§ 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
20)Vyhláška č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance.
8)§ 74 až 77 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
23)§ 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
21)Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.