Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2014

Znění účinné od 1. 1. 2014 do 31.12.2014.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 568/2002 Sb., č. 484/2003 Sb., č. 440/2006 Sb., č. 233/2007 Sb., č. 306/2007 Sb., č. 175/2009 Sb., č. 357/2009 Sb., č. 51/2011 Sb., č. 452/2011 Sb., č. 96/2012 Sb., č. 493/2012 Sb. a č. 464/2013 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

* * * * *

§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu a při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada") a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

(2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z různých hledisek do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen „organizace“). Hlediska třídění a systematiku jednotek třídění stanoví tato vyhláška. Názvy, číselné označení a náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví v případě jednotek, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti, příloha k této vyhlášce a v případě jednotek, které vyjadřují skutečnosti měnící se často nebo skutečnosti vznikající z operativní činnosti správců kapitol státního rozpočtu1), Ministerstvo financí nebo tito správci. Náplně jednotek třídění se stanoví jen u těch jednotek, u nichž k určení, jaké příjmy, výdaje nebo přírůstky či úbytky stavů peněžních prostředků na bankovních účtech se na ně zařazují, nepostačuje jejich název.

* * * * *

§ 2

Hlediska třídění příjmů a výdajů

(1) Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapitol.1)

(2) Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů. Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení na výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota, a transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí. Výdaji na nákupy jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a náhradami jsou výdaje na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy, která souvisí s činností organizace. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na nákupy druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady a u transferů druh podpory, kterou transfer představuje, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne, a v rámci něj u příjmů za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv případně druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u příjmů z transferů druh přijímané podpory nebo zdroj transferu.

(3) Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje podle § 1 odst. 1 se z tohoto hlediska třídí všechny a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, který finanční prostředky, které organizace získává jako příjmy, organizaci poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.

(4) Z hlediska konsolidačního se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, a příjmy vznikající uvnitř této soustavy, a to v případě, že skutečnost, že jde o tyto příjmy a výdaje, není vyjádřena již v druhovém třídění. Výdaji vynakládanými uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí výdaje podle § 1 odst. 1, kterými se vynakládají finanční prostředky, které, když jsou přijaty svými příjemci, představují příjmy podle § 1 odst. 1. Příjmy vznikajícími uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí příjmy podle § 1 odst. 1, kterými se přijímají finanční prostředky vynaložené jakožto výdaje podle § 1 odst. 1. Tyto příjmy a výdaje se třídí podle stupňů konsolidace. Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, mezi nimiž peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a fondů a na druhé straně jejich příjmy, probíhají, určený podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.

(5) Z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle druhů podkladu pro změnu rozpočtu, která příjem umožňuje nebo k výdaji opravňuje. U příjmů se druhem podkladu pro změnu rozpočtu rozumí skutečnost, zda umožňují výdaje nad schválený rozpočet a z jakého právního důvodu, a u výdajů oprávnění, na základě kterých organizační složka státu výdaje provádí.

(6) Z hlediska prostorového původu příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí s výjimkami uvedenými v § 1 odst. 1 (dále jen „územní rozpočty“), státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů podle toho, zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko nebo zahraničí. Zahraničními zdroji se rozumějí peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů3), z peněžních fondů Organizace Severoatlantické smlouvy a odjinud ze zahraničí. Zdrojem příjmů se rozumí, zda přijaté peněžní prostředky pocházejí z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Zdrojem výdajů se rozumí, zda se vydané peněžní prostředky považují za kryté příjmy z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie7) a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů (dále jen „výdaje na spolufinancování“), a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

(7) Z hlediska nástrojového se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, státních fondů a územních rozpočtů podle toho, zda zdrojem je tuzemsko, rozpočet Evropské unie, finanční mechanismy3), jiné peněžní prostředky ze zahraničí nebo peněžní fondy Organizace Severoatlantické smlouvy, a podle jednotlivých peněžních fondů, programů a projektů a mezinárodních smluv o finančních mechanismech. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje na spolufinancování a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

(8) Z hlediska příslušnosti výdajů ke zvlášť sledovaným celkům se třídí výdaje státního rozpočtu na dílčí průřezové ukazatele uvedené v příloze zákona o státním rozpočtu, které nejsou definovány prostřednictvím ostatních třídění stanovených touto vyhláškou, a podle dalších zvlášť sledovaných celků.

(9) Z hlediska příslušnosti výdajů k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel se třídí výdaje státního rozpočtu na tyto programy a jejich nižší celky.

(10) Z hlediska účelu rozpočtového přesunu se třídí nebo mohou třídit výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol,4) podle kapitol, z nichž se tyto rozpočtové přesuny uskutečnily, a podle roku a pořadí vzniku účelu. Účelové třídění je povinné pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol než Všeobecná pokladní správa, je účelové třídění povinné, jestliže tak rozhodne Ministerstvo financí.

(11) Z hlediska věcné podstaty příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu do strukturovaných celků.

(12) Z hlediska účelů transferů se třídí výdaje státního rozpočtu a státních fondů, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté, a to podle toho, z které kapitoly nebo z kterého státního fondu se transfer poskytuje nebo zda se poskytuje z Národního fondu, a podle pořadí transferu. Z hlediska účelů transferů se třídí i výdaje rozpočtů regionálních rad, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté.

* * * * *


  Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis   účinnosti nabyl dnem přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 568/2002 Sb.1. ledna 2003,   
Vyhláška č. 484/2003 Sb.1. ledna 2004,  
Vyhláška č. 440/2006 Sb.18. září 2006, 
Vyhláška č. 233/2007 Sb.31. srpna 2007, 
Vyhláška č. 306/2007 Sb.7. prosince 2007,  
Vyhláška č. 175/2009 Sb.22. června 2009,  
Vyhláška č. 357/2009 Sb.16. října 2009, 
Vyhláška č. 51/2011 Sb.15. března 2011,
Vyhláška č. 452/2011 Sb.1. ledna 2012,
Vyhláška č. 96/2012 Sb.1. dubna 2012,
Vyhláška č. 493/2012 Sb.1. ledna 2013,
Vyhláška č. 464/2013 Sb.31. prosince 2013,
1. ledna 2014.

* * * * *

Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb.

Rozpočtová skladba

A. Odpovědnostní třídění (kapitoly státního rozpočtu)
Kapitola301Kancelář prezidenta republiky
Kapitola302Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kapitola303Senát Parlamentu
Kapitola304Úřad vlády České republiky
Kapitola305Bezpečnostní informační služba
Kapitola306Ministerstvo zahraničních věcí
Kapitola307Ministerstvo obrany
Kapitola308Národní bezpečnostní úřad
Kapitola309Kancelář veřejného ochránce práv
Kapitola312Ministerstvo financí
Kapitola313Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kapitola314Ministerstvo vnitra
Kapitola315Ministerstvo životního prostředí
Kapitola317Ministerstvo pro místní rozvoj
Kapitola321Grantová agentura České republiky
Kapitola322Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kapitola327Ministerstvo dopravy
Kapitola328Český telekomunikační úřad
Kapitola329Ministerstvo zemědělství
Kapitola333Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Kapitola334Ministerstvo kultury
Kapitola335Ministerstvo zdravotnictví
Kapitola336Ministerstvo spravedlnosti
Kapitola343Úřad pro ochranu osobních údajů
Kapitola344Úřad průmyslového vlastnictví
Kapitola345Český statistický úřad
Kapitola346Český úřad zeměměřický a katastrální
Kapitola348Český báňský úřad
Kapitola349Energetický regulační úřad
Kapitola353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Kapitola355Ústav pro studium totalitních režimů
Kapitola358Ústavní soud
Kapitola361Akademie věd České republiky
Kapitola372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Kapitola374Správa státních hmotných rezerv
Kapitola375Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Kapitola376Generální inspekce bezpečnostních sborů
Kapitola377Technologická agentura České republiky
Kapitola381Nejvyšší kontrolní úřad
Kapitola396Do této kapitoly patří jen příjmy a výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu [§ 10 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.] souvisejí bezprostředně, jako jsou v příjmech zejména úroky z peněžních prostředků, které Ministerstvo financí jinému subjektu půjčilo, a výnosy z dluhopisů, které nakoupilo, úroky a ostatní přijaté platby z uzavřených derivátových operací, úroky ze státních dluhopisů, které si jejich držitelé v zákonné lhůtě pro jejich výplatu nevyzvedli a které se po jejím uplynutí převádějí do příjmů státního rozpočtu, a kursové rozdíly v příjmech z operací souvisejících s řízením státního dluhu, a ve výdajích zejména úroky z peněžních prostředků, které si Ministerstvo financí půjčilo, výdaje na výnosy placené držitelům státních dluhopisů, úroky a ostatní výdajové platby vyplývající z uzavřených derivátových operací, poplatky za vedení peněžních a majetkových účtů u finančních institucí, platby za služby administrátorům emisí státních dluhopisů, poplatky spojené se zápisem a vedením emisí státních dluhopisů, platby za služby zpravodajským a informačním agenturám v oblasti finančních informací, daň z přidané hodnoty placená finančnímu úřadu, poplatky ratingovým agenturám, platby manažerům zahraničních emisí státních dluhopisů, výdaje spojené se zprostředkováním prodeje státních dluhopisů investorům a související finanční služby, poplatky u státních dluhopisů, u kterých je emisními podmínkami omezena nebo vyloučena převoditelnost, poplatky za vypracovávání, tisk a rozesílání výpisů z majetkových účtů vlastníkům těchto dluhopisů, výdaje za právní a konzultační služby související s přípravou smluvní a právní dokumentace výhradně pro potřeby financování schodku státního rozpočtu a řízení státního dluhu, kursové rozdíly ve výdajích související s řízením státního dluhu a další výdaje za služby bezprostředně spojené se získáváním peněžních prostředků k úhradě schodku státního rozpočtu, s umořováním státního dluhu a s využíváním dočasně volných peněžních prostředků státní pokladny k jejich zhodnocení, včetně výdajů na propagaci a marketingovou podporu prodeje státních dluhopisů a prezentaci České republiky mezi investory. Mezi výdaje kapitoly státní dluh zejména nepatří, a to ani když slouží výhradně k obsluze státního dluhu, výdaje na pořízení, technické zhodnocení, údržbu ani opravy dlouhodobého majetku (počítače a související zařízení, počítačové programy, soubory údajů), výdaje podle pracovněprávních smluv, výdaje podle licenčních smluv, výdaje na služby výrobní povahy a další výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu nejsou spojené bezprostředně. Tyto výdaje patří do kapitoly 312.
Kapitola397Operace státních finančních aktiv
Kapitola398Všeobecná pokladní správa
B. Druhové třídění rozpočtové skladby
Třída
Seskupení položek
Podseskupení položek
Položka
Název a náplň
1
 
 
 
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně.
 
11
 
 
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
 
 
111
 
Daně z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů
       
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance
        
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř. při souběhu několika zaměstnání.
        
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů.
     
1119
Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob
Zahrnuje doplatky daně ze mzdy, daně z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných zrušených daní vázaných na příjem fyzické osoby. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 111, zařadí se na položku 1701.
 
 
112
 
Daně z příjmů právnických osob
Položky 1121 až 1123 zahrnují daň z příjmů právnických osob podle zákona o daních z příjmů.
 
 
 
1121
Daň z příjmů právnických osob
Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 112 a 1123.
 
 
 
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
 
 
 
1123
Daň z příjmů právnických osob za kraje
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
 
 
 
1129
Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob
Zahrnuje doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, zemědělské daně ze zisku, jiných zrušených daní vázaných na příjem právnické osoby. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 112, zařadí se na položku 1701.
 
12
 
 
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
 
 
121
 
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
 
 
 
1211
Daň z přidané hodnoty
Tuto položku používají jen finanční úřady a celní úřady, které přijímají daň z přidané hodnoty, kterou jim odvádějí její plátci podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kraje a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Organizace, která prodává odběrateli věc, službu, práci, výkon nebo právo a z tržeb nebo příjmů za ně je povinna platit daň z přidané hodnoty, a proto ve faktuře nebo jiném podobném dokladu pro odběratele uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť cenu s daní, zařazuje celou cenu, včetně daně, na položku ze seskupení 21, 23 nebo 31, která prodávané věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá.
 
 
 
1219
Zrušené daně ze zboží a služeb
Zahrnuje doplatky daně z obratu a jiných zrušených obecných daní ze zboží a služeb.
 
 
122 a 123
 
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku
Položky 1221 až 1225 zahrnují jednotlivé daně podle zákona o spotřebních daních.
 
 
 
1221
Spotřební daň z minerálních olejů
 
 
 
1222
Spotřební daň z lihu
 
 
 
1223
Spotřební daň z piva
 
 
 
1224
Spotřební daň z vína a meziproduktů
 
 
 
1225
Spotřební daň z tabákových výrobků
 
 
 
1226
Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země
Zahrnuje poplatek podle zákona o ochraně ozónové vrstvy Země
 
 
 
1227
Audiovizuální poplatky
Příjmy Státního fondu kinematografie z poplatků podle § 25 až 29 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). Je to poplatek z kinematografického představení a poplatek z převzatého televizního vysílání a od roku 2016 též poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
 
 
 
1231
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
 
 
 
1232
Daň z pevných paliv
 
 
 
1233
Daň z elektřiny
   
1234
Odvod z elektřiny ze slunečního záření
Odvod podle § 7a až 7i zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.
 
13
 
 
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
 
 
132
 
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel
 
 
 
1321
Daň silniční
Zahrnuje daň podle zákona o ochraně ozónové vrstvy Země.
 
 
 
1322
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic
Zahrnuje poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic podle zákona o komunikacích a nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic silničními a motorovými vozidly.
 
 
133
 
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Jednotlivé položky zahrnují i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí.
 
 
 
1331
Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod podle vodního zákona.
 
 
 
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
Zahrnuje poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší.
 
 
 
1333
Poplatky za uložení odpadů
Zahrnuje poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona o odpadech a odvody od původců radioaktivních odpadů podle atomového zákona. Nepatří sem poplatek za likvidaci komunálního odpadu (je na položce 1337).
 
 
 
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu.
 
 
 
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa.
 
 
 
1336
Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Představuje pevný poplatek za odpadní vody podle vodního zákona.
 
 
 
1337
Poplatek za komunální odpad
Na tuto položku zařazuje obec poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území, který vybírá podle obecně závazné vyhlášky, kterou vydala podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 275/2002 Sb. a č. 188/2004 Sb. (dříve podle § 9 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.).
 
 
 
1338
Registrační a evidenční poplatky za obaly
Zahrnuje poplatky podle zákona o obalech.
 
 
 
1339
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Na tuto položku patří i pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 
 
134
 
Místní poplatky z vybíraných činností a služeb
Položky tohoto podseskupení odpovídají místním poplatkům podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
1340Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na tuto položku zařazuje obec místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb. Nepatří sem poplatek za komunální odpad, který obec vybírá podle obecně závazné vyhlášky vydané podle zákona o odpadech; ten patří na položku 1337.
 
 
 
1341
Poplatek ze psů
 
 
 
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 
 
 
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
 
 
1344
Poplatek ze vstupného
 
 
 
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
 
 
 
1346
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
 
 
 
1347
(zrušena)
 
 
 
1348
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
 
 
 
1349
Zrušené místní poplatky
Zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků.
 
 
135
 
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
 
 
 
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
Odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., s výjimkou části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (odvod podle § 41i odst. 3 tohoto zákona). Část odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení patří na položku 1355. Na tuto položku patří i dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, který byl zákonem č. 458/2011 Sb. zrušen.
 
 
 
1352
Odvod za státní dozor
Zahrnuje odvod za státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami.
 
 
 
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
Příjmy obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.
 
 
 
1354
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu
Příjmy krajů z eurolicencí pro kamionovou dopravu.
Příjmy krajů jakožto dopravních úřadů [§ 2 odst. 20 zákona před novelizací zákonem č. 119/2012 Sb. a poté § 34 odst. 1 písm. b)] z úhrady nákladů na vydání licence Evropské unie k provozování dopravy velkými vozidly na území unie podle § 33a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 103/2004 Sb. (eurolicence), kterou platí dopravci (§ 33b odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.). Po zrušení této úhrady a jejím nahrazení správním poplatkem s účinností ode dne 1. června 2012 zákonem č. 119/2012 Sb. (čl. I bod 49 a čl. VIII) na tuto položku patří doplatky této úhrady (správní poplatek patří na položku 1361).
   1355Odvod z výherních hracích přístrojů
Část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona). Zbytek odvodu patří na položku 1351.
 
 
 
1359
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené
Na tuto položku například zařazují obce a Státní fond životního prostředí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2008 Sb.
 
 
136
 
Správní poplatky
Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony.
 
 
 
1361
Správní poplatky
137Poplatky na činnost správních úřadů
1371Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu
Poplatek podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.
1372Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za žádost o vydání povolení
Poplatek podle § 3a písm. a) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 249/2011 Sb.
1373Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost
Poplatek podle § 3a písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 249/2011 Sb.
 
14
 
 
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
Zahrnuje pouze platby, jejichž prvotním smyslem je zatížení zboží a služeb z důvodu jejich importu do země (teoreticky i exportu). Nepatří sem daně uvalené shodně jak na dovážené tak na domácí zboží, např. daň z přidané hodnoty či spotřební daně u dovozu.
 
 
140
 
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
 
 
 
1401
Clo
Příjmy státního rozpočtu ze cla vyměřeného do 30.4.2004, tj. do dne předcházejícího dni, jímž se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Clo vyměřené od tohoto dne se inkasuje na účet, který je peněžním fondem nepodléhajícím rozpočtové skladbě a z nějž se převádí Evropské unii a do příjmů státního rozpočtu jen podíl určený k pokrytí nákladů na jeho výběr. Tento podíl patří na položku 2511
 
 
 
 
 
 
1409
Zrušené daně z mezinárodního obchodu a transakcí
Zahrnuje doplatky dovozní přirážky a dovozní daně a jiných zrušených daní z mezinárodního obchodu a transakcí.
 
15
 
 
Majetkové daně
 
 
151
 
Daně z majetku
 
 
 
1511
Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (do dne 31. 12. 2013 o dani z nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto položku patří daň podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se nazývá daň z nemovitostí (do 31. 12. 2013) nebo daň z nemovitých věcí (od 1. 1. 2014).
 
 
152
 
Daně z majetkových a kapitálových převodů
 
 
 
1521
Daň dědická
Daň dědická podle § 2 až 4, 11, 12 a 15 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
 
 
 
1522
Daň darovací
Daň darovací podle § 5 až 7a, 11, 13 a 15 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
 
 
 
1523
Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Na tuto položku patří i daň z převodu nemovitostí podle § 8 až 11 a 14 až 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb
 
 
 
1529
Zrušené daně z majetkových a kapitálových převodů
Na tuto položku se zatřídí notářské poplatky podle zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona č. 201/1990 Sb., který byl s účinností ode dne 1. 1. 1993 zrušen zákonem č. 357/1992 Sb., pokud by se tyto poplatky ještě vyskytly. Daně podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, inkasované ode dne 1. 1. 2014, od kterého je účinné jeho zrušení, se zatřídí na stejné položky jako tytéž daně inkasované před tímto dnem.
 
16
 
 
Povinné pojistné
Příjmy z pojistného, které se platí povinně podle zákonů upravujících veřejné pojištění. Pojistné, které se podle nich platí dobrovolně, patří na podseskupení položek 236.
 
 
161 a 162
 
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Na položky tohoto podseskupení pro pojistné a příspěvky patří pojistné a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti podle § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na položku pro přirážky patří přirážky k pojistnému podle § 21 tohoto zákona a na položku pro příslušenství penále a pokuty podle § 20 a 22 tohoto zákona. Na položky pojistného na důchodové pojištění patří i částky, které jsou příjmem státního rozpočtu v souvislosti s neplatnými smlouvami o důchodovém spoření a které se poplatníkům započítávají na jejich úhradu pojistného na důchodové pojištění. Jsou to částky ve výši 60 % částek odváděných penzijními společnostmi orgánům finanční správy v případech, kdy bylo rozhodnuto o neplatnosti registrace smlouvy o důchodovém spoření a penzijní společnosti vznikla povinnost odvést výnos pojistného připadající na poplatníka důchodového spoření, jímž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána neplatnou (§ 9a zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb.).
 
 
 
1611
Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
 
 
 
1612
Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
 
 
 
1613
Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných (dále jen "OSVČ")
 
 
 
1614
Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
 
 
 
1615
Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
 
 
 
1617
Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
 
 
 
1618
Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
 
 
 
1621
Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ
 
 
 
1627
Přirážky k pojistnému
 
 
 
1628
Příslušenství pojistného
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).
 
 
 
1629
Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
Příjmy, které patří do podseskupení položek 161 a 162, ale které není při jejich přijetí možné zařadit na žádnou položku, protože nejsou k dispozici informace, na základě kterých by tak bylo možné učinit. Patří sem i případné příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nehodící se na žádnou z předcházejících položek podseskupení 161 a 162, které byly zavedeny právním předpisem, než se pro ně zřídí odpovídající položka.
 
 
163
 
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Uplatní se při započtení příjmů zdravotních pojišťoven do souhrnných sestav veřejného sektoru.
 
 
 
1631
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnavatelů
 
 
 
1632
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnanců
 
 
 
1633
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od OSVČ
 
 
 
1638
Příslušenství pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).
 
 
164
 
Pojistné na úrazové pojištění
 
 
 
1641
Pojistné na úrazové pojištění
Příjmy pojistného, které platí do státního rozpočtu zaměstnavatelé podle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
 
 
 
1642
Přirážky k pojistnému
Přirážky k pojistnému na úrazové pojištění podle § 44 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
 
 
 
1643
Příslušenství pojistného
Pokuty a regresní náhrady podle § 58 až 61 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
 
 
169
 
Zrušené daně z objemu mezd
 
 
 
1691
Zrušené daně a odvody z objemu mezd
 
17
 
 
Ostatní daňové příjmy
 
 
170
 
Ostatní daňové příjmy
 
 
 
1701
Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy
Veškeré daňové příjmy nerozúčtované, neidentifikované nebo nezařaditelné do jiných položek.
 
 
 
1702
Tržby z prodeje kolků
Příjmy státního rozpočtu z vydávání kolkových známek (vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách). Nepatří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje kolků osobám, aby jimi mohly u nich platit poplatky (v současné době jen správní a soudní poplatky), ty patří na položku 2329. Příjmy položky 1702 představují příjmy ze správních poplatků (§ 6 odst. 8 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.) a ze soudních poplatků (§ 8 odst. 1 věta třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb.), které jsou placeny kolky. Nezahrnují příjmy ze správních a soudních poplatků placených penězi. Zahrnují však příjmy z vydaných kolků, které dosud nebyly na úhradu poplatků použity a jsou v držení osob. Jestli v budoucnosti nějaký právní předpis stanoví, že je možné kolky platit i jiné poplatky nebo daně [§ 163 odst. 3 písm. c) a odstavec 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád], budou součástí příjmů položky 1702 i tyto poplatky a daně, a to v částkách placených kolky.
 
 
 
1703
Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
Jde o odvody podle zákona o zaměstnanosti.
 
 
 
1704
Příslušenství
Příslušenství daně, poplatku a obdobného peněžitého plnění mimo seskupení položek 16, je-li oddělitelné. Patří sem i příslušenství pojistného na důchodové spoření podle § 9 odst. 3 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, (přirážka k pojistnému podle § 31 téhož zákona).
 
 
 
1706
Dávky z cukru
Veškeré příjmy bankovního účtu společné zemědělské politiky Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z dávek z cukru podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb. ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb. a č. 441/2005 Sb. Inkasované dávky z cukru rozděluje SZIF způsobem, který je uveden v náplni položky 2512.
2
 
 
 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
 
21
 
 
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
 
 
211
 
Příjmy z vlastní činnosti
Zahrnují se příjmy z vlastní činnosti. Peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, státní finanční aktiva, rezervní fondy organizačních složek státu a správců kapitol a rozpočty a ostatní peněžní fondy státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí kromě fondu kulturních a sociálních potřeb, fondu cizích prostředků, fondu hospodářské (podnikatelské) činnosti a fondu sdružených prostředků.
 
 
 
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Zahrnuje příjmy z poskytování služeb, příp. výrobků organizací, nejsou-li vymezeny v obsahu jiné položky (např. příjmy ze školného - položka 2113, příjmy z pronájmu majetku - podseskupení položek 213 apod.).
 
 
 
2112
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)
Zahrnuje příjmy za prodej zboží, které organizace nakoupila za účelem dalšího prodeje, nikoliv k vlastní potřebě. Použije se i pro jednorázový nákup zboží, které např. obec nakoupí hromadně a prodává je posléze občanům (např. popelnice, prodej formulářů apod.).
 
 
 
2113
Příjmy ze školného
Úhrady za vzdělávání a školské služby podle školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích předpisů, jestliže jejich příjemci jsou organizace.
 
 
 
2114
Mýtné
Zahrnuje příjmy za úplatné využití komunikací a příjmy za vstup na cizí pozemky.
 
 
 
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Zahrnuje i částky ve výši výdajů na pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii převáděné ve státním rozpočtu z výdajového účtu na účet příjmový (záznamová jednotka 023). Na tuto položku se též zařazují příjmy peněžních prostředků, kterými organizaci někdo platí za to, že v jeho prospěch zřídila na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [§ 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty]. Patří sem i příspěvky účastníků konference organizaci, která je jejím pořadatelem, podle § 71 odst. 2 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
212
 
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
 
 
 
2121
Odvody přebytků ústřední banky
 
 
 
2122
Odvody příspěvkových organizací
Příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů příspěvkových organizací, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty patří v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku 2229.
 
 
 
2123
Ostatní odvody příspěvkových organizací
Jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizací, např. odvody příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě a v prozatímní správě zřizovatelům apod., nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty se zařadí v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku 2229. Zahrnuje i příjmy sankčních odvodů příspěvkových organizací zřizovateli.
 
 
 
2124
Odvody školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemi
Odvody školských právnických osob, tj. osob podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
 
 
 
2129
Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových podniků.
 
 
213
 
Příjmy z pronájmu majetku
 
 
 
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
 
 
 
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
 
 
 
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
 
 
 
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
 
 
214
 
Výnosy z finančního majetku
Na položky tohoto podseskupení se zařazují příjmy, které mají povahu výnosů z finančního majetku (nikoliv příjmy z jeho prodeje, ty patří na položky z podseskupení 320), kterými jsou příjmy z držby finančního majetku (§ 17 a 25 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.) a z investičních nástrojů. Jsou to příjmy z úroků kromě těch, které patří do třídy 1, příjmy z majetkových účastí, příjmy z investičních nástrojů (§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 56/2006 Sb. a č. 230/2008 Sb.) a části příjmů označované jako kursové zisky, jestliže je organizace takto označuje.
 
 
 
2141
Příjmy z úroků (část)
Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) a z poskytnutých půjčených prostředků. Zahrnuje také úroky z nakoupených cizích dluhopisů a úroky ve formě diskontu inkasované při nákupu cizího dluhopisu jiné než na položkách 2144 a 2145. Patří sem i přijaté úroky ze směnek.
Na položku 2141 patří i prémie z prodeje vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont z prodeje dluhopisů a zařazuje se na položku 5141). Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku prémie z účtu pro tržby z prodeje státních dluhopisů na příjmový účet státního rozpočtu, při připsání na příjmový účet ji zařadí na položku 2141 a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se dluhopisy prodaly. Do příjmů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data vydání příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku vydání dané části. Tento naběhlý úrok hradí investor emitentovi za období, kdy dluhopis nedržel, ale za které mu bude vyplacen při následující výplatě kupón. V případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není možné vyplatit ve formě kupónu, je alikvotní úrokový výnos záporný a je výdajovou položkou zaznamenanou na 5141. Na položku 2141 dále patří diskont ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi odkupní cenou těchto dluhopisů a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8112, 8122, 8212 nebo 8222, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii ze zpětného odkupu dluhopisů a zařazuje se na položku 5141). Na položku 2141 patří i alikvotní úrokový výnos v případě zpětných odkupů dluhopisů v období tzv. ex-kupónu, kdy investorovi již není možné pozastavit výplatu kupónu.
Úroky z bankovních účtů patří na tuto položku bez ohledu na to, zda jsou na bankovním účtu připisovány nebo převáděny z jiného bankovního účtu (podle § 45 odst. 8 rozpočtových pravidel jsou u organizačních složek státu úroky z účtů rezervního fondu, fondu kulturních a sociálních potřeb, cizích prostředků, sdružených prostředků, záloh pro vnitřní organizační jednotky a dalších účtů podle zvláštních právních předpisů příjmem státního rozpočtu a tedy jsou z těchto účtů převáděny na příjmový účet).
 
 
 
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
 
 
 
2143
Kursové rozdíly v příjmech
Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit příjmy, které banka, která vede organizaci účet, inkasuje v cizí měně a organizaci ji na něj připisuje v korunách (skutečný příjem), na očištěný příjem a kursový rozdíl v příjmech. Pro účely náplně této položky se očištěným příjmem rozumí částka, kterou banka připsala na účet, snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kursového rozdílu v příjmech, kterou se rozumí rozdíl mezi částkou došlou bance v cizí měně vynásobenou kursem této měny k české koruně ze dne, kdy došla, a toutéž částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kursem se rozumí kurs téže měny k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří den, v němž byla částka na účet organizace připsána (z prvního dne roku nebo prvního dne měsíce, do kterého patří den připsání, popř. z jiného dne roku), nebo dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace, jíž je příjem součástí a kterou je například služební cesta zaměstnance a její příprava (pak je pevným kursem kurs, v němž organizace zakoupila valuty pro tohoto zaměstnance, a kursem rozhodným pro výpočet kursového zisku kurs, v němž organizace zbytek valut, který zaměstnanec vrátil, odprodala). Při korunovém účtování o pohybech devizových účtů je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-li se organizace položku 2143 nepoužívat, zařadí celý skutečný příjem na příslušnou položku, například, jestliže přijala transfer od mezinárodní instituce, na položku 4152. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku jen očištěný příjem a částku rozdílu mezi součinem částky tohoto transferu a kursem například eura, jestliže transfer došel její bance v eurech, ze dne, kdy částka byla připsána na účet, a součinem částky transferu a kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na položku 2143, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný. Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze svého korunového účtu na svůj účet devizový uvádět jako příjem devizového účtu a výdaj účtu korunového částky, které se zpravidla od částek skutečně z korunového účtu odepsaných liší. Organizace při zaznamenávání částky připsané na devizový účet použije položku 2143 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně z korunového účtu odepsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako korunové ocenění devizové částky připsané na devizový účet, a to bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na různou měnu.
Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel] v kapitole 396 – Státní dluh a příjmových a výdajových účtech téže kapitoly používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku 2143 pro vyjádření kladného rozdílu skutečně přijaté částky a záporného rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené od pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace. Kursové rozdíly se vyjadřují v případech, kdy současné přijetí korunové částky od plátce (vydání korunové částky příjemci) a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém účtu vede ke vzniku kursového zisku ve prospěch Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu Česká národní banka na některý z těchto účtů připíše korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto přijetí této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž nebo některém dřívějším roce) vydáním korunové částky z téhož účtu nebo jiného účtu kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí měně nebo představující úhradu za částku v téže cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí (například přijetí korun za prodej devizových prostředků, například eur, koupených nebo vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu) je vyšší než předcházející korunové vydání (v daném příkladě vydání korun za nákup této částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči koruně byl nižší než v době prodeje), převede Ministerstvo financí částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí korunové částky za prodej eur, a to s opačným znaménkem, tj. minusem) na příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem tohoto účtu zařadí na položku 2143. Je přípustná i možnost, že plátce podle dohody s ministerstvem poukáže na příslušný účet pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu částku sníženou o uvedený rozdíl a tento rozdíl poukáže přímo na příjmový účet kapitoly 396.
Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu Česká národní banka z některého z účtů pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž nebo nějakém dřívějším roce) přijetím korunové částky, kterou banka obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že korunové vydání je nižší než předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo financí částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání korunové částky, a to se stejným znaménkem, tj. minusem) na příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem tohoto účtu zařadí na položku 2143. Uvedené postupy platí i pro případy, kdy se některé korunové částky nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.
 
 
 
2144
Příjmy z úroků ze státních dluhopisů
S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
 
 
 
2145
Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů
S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
2146Úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům
Příjmy Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (k tomu položka 5146). Jsou to korunové příjmy od institucí, s nimiž byly uzavřeny dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných podle práva cizího státu a korunové příjmy realizované na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže pohledávky z těchto dohod jsou vyšší než závazky z nich a provede se započtení, patří na tuto položku částka inkasovaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu sedmá a osmá věta náplně třídy 5). U Ministerstva financí na tuto položku patří též příjmy příjmového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh vzniklé převodem peněžních prostředků, které byly přijaty na základě těchto dohod na účty státních finančních aktiv a na účty pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
2147Neúrokové příjmy z finančních derivátů
Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech s výjimkou těch, které mají povahu úroků (ty patří na položku 2146 a 2148) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
2148Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům
Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 188/2011 Sb.] s výjimkou podle dohod o devizových swapech vztahujících se k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (příjmy z úroků podle takových dohod patří na položku 2146). Jiné než úrokové příjmy inkasované podle dohod o finančních derivátech se zařazují na položku 2147.
 
 
 
2149
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku
Příjmy z výnosů finančního majetku, které nepatří na položky 2141 až 2145. Jsou to zejména neúrokové příjmy z investičních nástrojů s výjimkou příjmů z držby akcií. Příjmy z finančních derivátů [§ 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.] se sem zařazují jen v případě, že organizace tak rozhodne. V tom případě postupuje podobně jako při sledování kursových zisků (položka 2143) a na položku 2149 zařazuje rozdíl (kladný nebo záporný) mezi příjmem, jak byl inkasován, a příjmem, jaký by byl, kdyby finančního derivátu nebylo.
 
 
215
 
Soudní poplatky
Zahrnuje poplatky za řízení a za úkon podle zákona o soudních poplatcích.
 
 
 
2151
Soudní poplatky
 
22
 
 
Přijaté sankční platby a vratky transferů
 
 
221
 
Přijaté sankční platby.
Na položky tohoto podseskupení patří přijaté sankční platby, které lze oddělit od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny, s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daní a ostatních příjmů patřících do třídy 1 (tyto sankce patří, jsou-li odděleny, na položku 1704, a nejsou-li od příslušné daně nebo jiného daňového příjmu odděleny, na položku této daně nebo tohoto daňového příjmu).
 
 
 
2211
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
Patří sem sankční platby přijaté od organizací, které se řídí rozpočtovou skladbou (§ 1 odst. 2 vyhlášky), tj. od organizačních složek státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a 1704 (organizace veškeré sankční platby poukazované jiným organizacím zařazují na položku 5363).
 
 
 
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638, 1642, 1643 a 1704. Za sankční platbu se nepovažuje pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (patří na položku 1339).
 
 
222
 
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
 
 
 
2221
Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, vracených jinými veřejnými rozpočty. Zahrnuje i přijaté vratky správci kapitol státního rozpočtu a organizačními složkami státu, kteří poskytovali dotace přímo ze svých kapitol územním rozpočtům. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů. Nepoužije se pro vratky transferů mezi rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223.
Veřejnými rozpočty územní úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí rozpočty a ostatní peněžní fondy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí.
Veřejnými rozpočty ústřední úrovně se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, Národní fond a ostatní peněžní fondy organizačních složek státu, správců kapitol, Pozemkového fondu a zdravotních pojišťoven a též bankovní účet, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.) Veřejnými rozpočty se rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně.
 
 
 
2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnuje příjmy inkasované peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě od jiných veřejných rozpočtů, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Použij se zejména pro příjmy státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání minulých let, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Nepoužije se pro příjmy odvodů z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223. Zahrnuje i příjmy z finančního vypořádání inkasované obcemi a kraji od veřejných rozpočtů ústřední úrovně. Patří sem i příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné výdaje (§ 49 odst. 7 rozpočtových pravidel), ale jako kladné příjmy (u organizačních složek státu nejsou přijímány na výdajové účty státního rozpočtu, ale na účty příjmové).
 
 
 
2223
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Zahrnuje příjmy inkasované obcemi a dobrovolnými svazky obcí od kraje při finančním vypořádání minulých let (např. doplatek dotace) nebo příjmy kraje z titulu vratek transferů poskytnutých krajem obcím a dobrovolným svazkům obcí v minulých letech. Položka zahrnuje i vypořádací vztahy mezi kraji navzájem.
 
 
 
2224
Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu
Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu (§ 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb.) převedeny na realizaci programů za účelem plnění závazků z mezinárodních smluv v minulých letech a z důvodu nevyužití se vracejí zpět do státního rozpočtu nebo jiného fondu podléhajícího rozpočtové skladbě.
 
 
 
2225
Úhrady prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Jsou to prostředky, které úřady práce zaplatily za platebně neschopné zaměstnavatele jakožto mzdy zaměstnanců a jejich daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a které jim tito zaměstnavatelé vracejí.
 
 
 
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 024 a přes hranice kraje 028.
 
 
 
2227
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Příjmy z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 028.
 
 
 
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích jiných než podle předchozích položek tohoto podseskupení. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).
 
23
 
 
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
 
 
231
 
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
 
 
 
2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
Zahrnuje veškeré příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, nezahrnuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z investičních prostředků a akcií. Patří sem však příjmy z prodeje majetku pořízeného původně z investičních prostředků, který byl prodán jako druhotná surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál apod.
 
 
232
 
Ostatní nedaňové příjmy
 
 
 
2321
Přijaté neinvestiční dary
Patří sem přijaté peněžní dary neopětované a fakultativní jiné než od jiných veřejných rozpočtů nebo zahraničních státních organizací a mezinárodních institucí. Tato položka se použije pro přijaté peněžní dary, u kterých si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel (pak by byly zařazeny na položku 3121).
 
 
 
2322
Přijaté pojistné náhrady
 
 
 
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Opětovné příspěvky na neinvestiční účely. Rozpočtovou skladbou se netřídí přijaté příspěvky na účty sdružených prostředků. Zahrnuje i příspěvky inkasované od pojišťovny.
Zahrnuje i např. náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Patří sem např. i inkasované dobropisy týkající se plateb za zboží a služby v předchozích letech. Zahrnuje i např. příjem náhrady za náklady soudního řízení, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech apod. Patří sem i příjmy náhrad nákladů správního řízení podle § 79 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Na položku 2324 patří i částka, kterou do státního rozpočtu převádí penzijní společnost za účastníka důchodového spoření, který požádal o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělil souhlas s převodem 60 % svých prostředků do státního rozpočtu (§ 15 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření). Na tuto položku též zařazují organizace, které jsou vlastníky pozemních komunikací, a další orgány (§ 43 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) příjmy náhrad nákladů vážení podle § 38b odst. 5, § 38d odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Patří na ni i příjmy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z úhrad, které jim vyplácí Ministerstvo financí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.
Zahrnuje i vratky přeplatků záloh (zejména za odběr elektřiny, vody, páry, plynu apod.), které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům. Zatřídění vratky zálohy je možno zatřídit na tuto položku i tehdy, pokud se vztahuje zčásti k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech a zčásti k zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce. Pokud se organizace rozhodne postupovat tímto způsobem, je povinna tak postupovat i v následujících letech. Zahrnuje i dosud splácené příjmy z regresních náhrad.
 
 
 
2325
Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů
Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze státního rozpočtu za účelem vyrovnání kursových rozdílů, které se z Národního fondu převádějí zpět do státního rozpočtu, protože na vyrovnání kursových rozdílů nebyly použity. Tato položka souvisí s výdajovou položkou 5770 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů.
 
 
 
2326
Vratky prostředků z Národního fondu související s neplněním závazků z mezinárodních smluv
Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a převedené z něj zpět do státního rozpočtu nebo jiného peněžního fondu podléhajícího rozpočtové skladbě, který je poskytl, z důvodů neplnění mezinárodních smluv. Jde o vrácení příslušné části prostředků, které byly poskytnuty na položkách seskupení 57 a 67.
 
 
 
2327
Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropským společenstvím za Národní fond
Peněžní prostředky převedené z Národního fondu do státního rozpočtu podle § 38 odst. 3. věty za středníkem zákona č. 218/2000 Sb.
 
 
 
2328
Neidentifikované příjmy
Veškeré došlé platby blíže neidentifikované.
 
 
 
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Použije se např. pro propadlé jistiny vložených vkladů při výběrových řízeních a příjmy za promlčené celní jistoty. Použije se i pro inkaso příjmu za převod hlasovacích práv k akciím obcemi, jestliže součásti dohody o převodu na nabyvatele není závazek na tohoto nabyvatele v budoucnu akcie. Na tuto položku patří i peněžní prostředky organizačních složek státu utržené za prodej kolků, jestliže utržené peněžní prostředky nepoužívají na jejich nákup. Jestliže je na jejich nákup používají, patří sem příjmy z prodeje části kolků při snížení jejich zásoby a z prodeje zbytku kolků při zrušení této služby. Nepatří sem příjmy účtu státního rozpočtu z prodeje kolků prodejním místům, ty patří na položku 1702.
 
 
234
 
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům
Zahrnuje především tzv. regály za čerpání přírodních zdrojů.
 
 
 
2341
Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody
Zahrnuje poplatky podle lázeňského zákona.
 
 
 
2342
Platby za odebrané množství podzemní vody
Zahrnuje poplatky za skutečný odběr podzemní vody podle vodního zákona.
 
 
 
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
Příjem úhrad podle § 32a horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 4b zákona o geologických pracích (zákon č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
235
 
Příjmy za využívání dalších majetkových práv
 
 
 
2351
Poplatky za udržování patentu v platnosti
 
 
 
2352
Poplatky za udržování evropského patentu v platnosti
S účinky pro Českou republiku
 
 
 
2353
Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva
Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin v platnosti.
 
 
236
 
Dobrovolné pojistné
 
 
 
2361
Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
Patří sem dobrovolné pojistné podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2362
Dobrovolné pojistné na důchodové pojištění
Patří sem dobrovolné pojistné na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 
 
239
Dočasné zatřídění příjmů
2391Dočasné zatřídění příjmů
Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, částky příjmů příjmových účtů státního rozpočtu. Rozpočtový systém na ni zařazuje i výdaje (minusové příjmy) příjmových účtů státního rozpočtu s výjimkou výdajů, které z nich byly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu. Příjmy a výdaje zařazené na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.
 
24
 
 
Přijaté splátky půjčených prostředků
Jen jde-li o splátky půjčených prostředků původně poskytnutých za účelem rozpočtové politiky, nikoliv jako nástroj řízení likvidity, ty patří na položky třídy 8. Půjčené prostředky poskytované za účelem rozpočtové politiky však mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů), je-li jejich prvotním smyslem podpora druhého subjektu. Jejich přijaté splátky proto patří na toto seskupení položek. Zapisují se jen skutečné splátky, nikoliv např. úroky, ty patří na položku 2141, 2144 nebo 2145. Půjčenými prostředky se pro účely rozpočtové skladby rozumějí finanční prostředky přijaté nebo vydané jakožto návratné finanční výpomoci, půjčky, úvěry a cena vlastních dluhopisů.
 
 
241
 
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů
 
 
 
2411
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob
 
 
 
2412
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob
 
 
 
2413
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů - právnických osob
 
 
 
2414
Splátky půjčených prostředků od podniků ve vlastnictví státu
Splátky prostředků, které byly půjčeny na položkách 5614 a 6414.
 
 
242
 
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
 
 
 
2420
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
Použije se pro splátky půjčených prostředků od soukromých právnických osob, nepatří sem tedy splátky od zdravotních pojišťoven, státních fondů atd. Nepoužije se ani pro splátky od příspěvkových organizací. Patří sem splátky od občanských sdružení, nadací, politických stran a hnutí, odborů, společenství vlastníků jednotek apod.
 
 
243
 
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
 
 
 
2431
Splátky půjčených prostředků od státního rozpočtu
 
 
 
2432
Splátky půjčených prostředků od státních fondů
 
 
 
2433
Splátky půjčených prostředků od zvláštních fondů ústřední úrovně
Splátky přijaté od Pozemkového fondu a z účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
 
 
 
2434
Splátky půjčených prostředků od fondů sociálního a zdravotního pojištění
Zahrnuje např. splátky půjčených prostředků od zdravotních pojišťoven.
 
 
 
2439
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů
 
 
244
 
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
 
 
 
2441
Splátky půjčených prostředků od obcí
 
 
 
2442
Splátky půjčených prostředků od krajů
 
 
 
2443
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
 
 
 
2449
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
Zahrnuje splátky půjčených prostředků např. od dobrovolných svazků obcí.
 
 
245
 
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů
 
 
 
2451
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
 
 
 
2452
Splátky půjčených prostředků od vysokých škol
 
 
 
2459
Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů
 
 
246
 
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
 
 
 
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
 
 
247
 
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
 
 
 
2470
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
 
 
248
 
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek
 
 
 
2481
Příjmy od dlužníků za realizace záruk
Zahrnuje příjmy z titulu splácení pohledávky, která vznikla organizaci převzetím závazků při realizaci poskytnuté záruky za nesolventního dlužníka.
 
 
 
2482
Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek
Patří sem příjmy od subjektů, za které organizace zaplatila dodavatelům, kteří těmto subjektům dodali zboží nebo služby, cenu tohoto zboží nebo služeb. Patří sem hlavně splátky částek poskytnutých jako vládní úvěry [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla], tj. splátky poukazované organizační složce státu cizím státem k úhradě ceny zboží a služeb, které tento stát odebral od českého podniku a jehož cenu tomuto podniku organizační složka státu uhradila.
25Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem
251Příjmy sdílené s Evropskou unií
2511Podíl na clech
Příjmy státního rozpočtu ve výši čtvrtiny cla, které vybírá celní správa podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, prováděcího nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 v platném znění a zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, na zvláštní bankovní účet nepodléhající rozpočtové skladbě. Z vyměřeného cla, které se vede na zvláštním účtu, se tři čtvrtiny převádějí do rozpočtu Evropské unie a čtvrtina do státního rozpočtu [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství].
2512Podíl na dávkách z cukru
Příjmy Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši čtvrtiny dávek z cukru, které se vybírají podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 441/2005 Sb. a č. 291/2009 Sb., a podle čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“). Státní zemědělský intervenční fond vybírá dávky z cukru na svůj bankovní účet společné zemědělské politiky (tento příjem tohoto svého účtu zařazuje na položku 1706) a z něj tři čtvrtiny vybraných dávek poukazuje na bankovní účet Evropské komise (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5512) a čtvrtinu na svůj bankovní režijní účet (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5349 a jako příjem svého režijního účtu jej zařazuje na položku 2512) [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství].
2513Podíl na DPH z telekomunikačních služeb spravované pro EU
Na tuto položku zařazuje Ministerstvo financí podíl na dani z přidané hodnoty, kterou v České republice platí poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb, kteří nemají v České republice sídlo ani provozovnu, ale podle předpisů Evropské unie si ji zvolili za stát, v kterém budou podávat přiznání k dani z přidané hodnoty z těchto služeb a prostřednictvím něhož ji budou platit státu, do nějž tyto služby poskytují.
3
 
 
 
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
 
31
 
 
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
 
 
311
 
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)
 
 
 
3111
Příjmy z prodeje pozemků
 
 
 
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Použije se též při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit
 
 
 
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
 
 
 
3114
Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, jak je definován v první větě náplně podseskupení položek 611. Na tuto položku patří například také příjmy Ministerstva životního prostředí z prodeje povolenek, jednotek přiděleného množství a jiných práv k vypouštění emisí podle § 7 odst. 5 věty první a § 17 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a případné příjmy organizací, které provozují zařízení podle § 2 písm. a) tohoto zákona, z převodu povolenek podle § 8 odst. 2 zákona.
 
 
 
3119
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
 
 
312
 
Ostatní kapitálové příjmy
 
 
 
3121
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
Jen jde-li o dobrovolný a neopětovaný peněžní dar nikoli z veřejného rozpočtu nebo od cizího státu či mezinárodní organizace a zároveň je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje.
 
 
 
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
Opětovné příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely.
 
 
 
3129
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
 
32
 
 
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky a nikoliv o nástroj řízení likvidity, kdy patří na položky třídy 8.
  
 
320
 
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Na položky tohoto podseskupení patří příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (§ 17 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.).
 
 
 
3201
Příjmy z prodeje akcií
 
 
 
3202
Příjmy z prodeje majetkových podílů
 
 
 
3203
Příjmy z prodeje dluhopisů
Patří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje dluhopisů jiných než státních (§ 25 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech) a příjmy státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z prodeje cizích dluhopisů (jiných než těch, kterých jsou emitenty). Příjmy Ministerstva financí z prodeje státních dluhopisů a příjmy státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z prodeje vlastních dluhopisů patří na položky třídy 8
 
 
 
3209
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Patří sem příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku, které nejsou uvedeny na položkách 3201, 3202 ani 3203. Jsou to zejména příjmy z prodeje cenných papírů (§ 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákonů č. 362/2000 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 88/2003 Sb. a č. 257/2004 Sb., od 1. 1. 2014 § 514 až 544 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) mimo akcie a dluhopisy.
4
 
 
 
Přijaté transfery
 
41
 
 
Neinvestiční přijaté transfery
 
 
411
 
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
 
 
 
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Zahrnuje transfery přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správy státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma transferů přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, ani např. transfery přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti (všechny tyto přijaté transfery patří na položku 4116).
 
 
 
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje neinvestiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
 
 
 
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
 
 
 
4114
Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Neinvestiční transfery přijaté z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
 
 
 
4115
Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního a zdravotního pojištění
 
 
 
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Zahrnuje jiné transfery ze státního rozpočtu než uvedené v položkách 4111 a 4112. Použije se pro transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev), i např. pro transfery přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti.
 
 
 
4118
Neinvestiční převody z Národního fondu
Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený účel.
 
 
 
4119
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně
 
 
412
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
 
 
 
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční peněžní dary přijímané od jiných obcí (např. v souvislosti s živelní pohromou).
 
 
 
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
 
 
 
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
 
 
 
4129
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Zahrnuje např. transfery od dobrovolných svazků obcí.
 
 
413
 
Převody z vlastních fondů
Patří sem přijaté převody z peněžních fondů téže organizace výkaz, např. z rezervního fondu na příjmový účet, z účtu běžného hospodaření obce do fondů podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. apod. Na úrovni organizace se konsolidují položkami 4133, 4134 a 4139.
 
 
 
4131
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
 
 
 
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
Patří sem převody z peněžních fondů, které nepodléhají rozpočtové skladbě a které nepatří na položku 4131 (např. převody z fondu cizích prostředků).
 
 
 
4133
Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)
Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. (rezerv a rozvoje apod.).
 
 
 
4134
Převody z rozpočtových účtů
Slouží pro potřeby zatřídění např. převodu ze základního běžného účtu obce do jednotlivých peněžních fondů, ale i např. pro převody ze základního běžného účtu na vkladový výdajový účet obce a naopak. Použije se i pro přijetí prostředků z výdajových účtů organizačních složek státu na zvláštní příjmové účty (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.) na financování majetku. Patří sem též převody prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu např. podle § 44a odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.
 
 
 
4135
Převody z rezervních fondů organizačních složek státu
Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový účet státního rozpočtu z jejího rezervního fondu včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) z rezervních fondů organizačních složek státu patřících do této kapitoly.
 
 
 
4136
Převody z jiných fondů organizačních složek státu
Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový rozpočtový účet z jiných fondů, než které jsou zařazeny do předcházejících položek, a to včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) plynoucí na něj z týchž fondů. V současné době jsou to převody z fondu odměn zřízeného podle dřívějších předpisů, pokud v organizační složce státu dosud existuje.
 
 
 
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících charakter všeobecných rezerv apod.
 
 
415
 
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
 
 
 
4151
Neinvestiční přijaté transfery od cizích států
Neinvestiční transfery od cizích států kromě neinvestičních transferů přijímaných v rámci finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska (patří na položku 4155).
 
 
 
4152
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě Evropské unie (přijaté neinvestiční transfery od Evropské unie patří na položku 4153, a jsou-li přijímány z Národního fondu, na položku 4118) a Organizace Severoatlantické smlouvy (patří na položku 4156).
 
 
 
4153
Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie
Příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie, a to přímý příjem, nikoliv příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie prostřednictvím Národního fondu, který patří na položku 4118.
   4155Neinvestiční transfery z finančních mechanismů
Neinvestiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska jakožto dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce. Jsou to neinvestiční transfery přijaté podle tří mezinárodních smluv o implementaci finančních mechanismů a programu spolupráce, kterými jsou memorandum o porozumění pro implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru pro léta 2004 – 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou (č. 36/2005 Sb. m. s.), memorandum o porozumění pro implementaci norského finančního mechanismu na léta 2004 – 2009 ustaveného v souladu s dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním mechanismu pro období 2004 – 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou (č. 35/2005 Sb. m. s.) a rámcová dohoda mezi vládou České republiky a švýcarskou federální radou týkající se implementace programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie (č. 65/2008 Sb. m. s.), a podle obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny v budoucnu. Na tuto položku nepatří neinvestiční transfery původem z finančních mechanismů, přijaté však z Národního fondu (patří na položku 4118), přes nějž v současné době vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel].
   4156Neinvestiční transfery od NATO
Neinvestiční transfery přijaté od Organizace Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují jen do státního rozpočtu.
 
 
 
4159
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
 
 
416
 
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
 
 
 
4160
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
 
42
 
 
Investiční přijaté transfery
 
 
421
 
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
 
 
 
4211
Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Zahrnuje investiční transfery přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správy státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma investičních transferů přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj (všechny tyto přijaté transfery patří na položku 4216).
 
 
 
4212
Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje investiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
 
 
 
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
 
 
 
4214
Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Investiční transfery přijaté z Pozemkového fondu nebo z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
 
 
 
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Zahrnuje jiné investiční transfery ze státního rozpočtu než na položkách 4211 a 4212. Použije se pro investiční transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj apod.).
 
 
 
4218
Investiční převody z Národního fondu
Investiční převody z Národního fondu na stanovený účel.
 
 
 
4219
Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
 
 
422
 
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
 
 
 
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
 
 
 
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
 
 
 
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
 
 
 
4229
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
 
 
423
 
Investiční přijaté transfery ze zahraničí
 
 
 
4231
Investiční přijaté transfery od cizích států
Investiční transfery od cizích států kromě investičních transferů přijímaných v rámci finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska (patří na položku 4234).
 
 
 
4232
Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
Investiční transfery přijaté od mezinárodních institucí kromě Evropské unie (investiční transfery přijaté od ní patří na položku 4233) a od Organizace Severoatlantické smlouvy (investiční transfery přijaté od ní patří na položku 4235).
 
 
 
4233
Investiční transfery přijaté od Evropské unie
Tato položka zahrnuje investiční prostředky Evropské unie, které jsou určeny organizačním složkám státu. Pokud nelze v rámci transferů odlišit investiční a neinvestiční část transfery, zatřídí se příjem na položku 4153.
   4234Investiční transfery z finančních mechanismů
Investiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska v rámci finančních mechanismů (přijaté podle mezinárodních smluv uveřejněných ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 36/2005 Sb. m. s., č. 35/2005 Sb. m. s. a č. 65/2008 Sb. m. s. a podle obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny v budoucnu). Nepatří sem investiční transfery původem z finančních mechanismů, přijaté však z Národního fondu (patří na položku 4218), přes nějž v současné době vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel].
   4235Investiční transfery od NATO
Investiční transfery přijaté od Organizace Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují jen do státního rozpočtu.
 
 
424
 
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
 
 
 
4240
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
5
 
 
 
BĚŽNÉ VÝDAJE
Z běžných výdajů se nákupy (seskupení položek 50 a 51) zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje, a transfery (seskupení položek 52 až 57) podle toho, jaký druh podpory představují a případně kdo je jejím příjemcem, bez ohledu na způsob vzniku právní povinnosti platit, zejména bez ohledu na to, jde-li o platbu, která nebyla předmětem sporu, či o platbu, povinnost k níž předmětem sporu byla a provádí se na základě zejm. soudního rozhodnutí nebo smíru (§ 67 a 99 občanského soudního řádu), či jde-li o běžnou platbu nebo o doplatek včetně doplatku za minulá léta. Stejně tak u nákupů nezáleží na tom, jakým způsobem dodavatel odvodil cenu, kterou má organizace jako odběratel zaplatit, např. zda do faktury uvedl či neuvedl, jakou část ceny tvoří jeho výdaje či náklady na zabalení nebo dopravu tohoto zboží (to neplatí pro výdaje či náklady vznikající přímo organizaci, jestliže například organizace dopravu zboží objednala sama u dopravní firmy a platí za ni přímo jí a nikoliv dodavateli zboží). To platí obdobně i pro kapitálové výdaje (třída 6). Stejně tak pro běžné i kapitálové výdaje platí, že pořizují-li se jedním výdajem věci, služby, práce, výkony nebo práva představující více druhů ekonomických hodnot nebo poskytují-li se jedním výdajem podpory představující více druhů transferů a výdaj tedy patří na více položek, zařadí se tento výdaj, nejsou-li v účetních dokladech částky rozděleny, na položku, která odpovídá hlavní části výdaje nebo o které to lze předpokládat. Pro výdaje i pro příjmy platí, že při zařazování výdajů na položky, pro které je rozhodující klasifikace právního úkonu, na základě nějž se výdaje vynakládají nebo příjmy inkasují (například pro zařazení výdajů na položku 5164 je rozhodující, zda vydané peněžní prostředky jsou platbami podle nájemní smlouvy), nezáleží na tom, jak klasifikují právní úkon jeho původci, ale jakým tento právní úkon skutečně je (například nezáleží na tom, že smlouva, podle níž bude odběratel užívat bez časového omezení počítačové programy, které vytvořil dodavatel-fyzická osoba jako dílo podle autorského zákona, je nadepsána jako smlouva o nájmu programů, ale na tom, že obsahem smlouvy je udělení oprávnění k užití díla bez časového omezení, a proto odběratelovy platby dodavateli podle této smlouvy nebudou zařazeny na položku 5164, nýbrž 5041). Výdaje na jednu hodnotu (na nákup jednoho druhu věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv), jednu náhradu nebo jeden transfer (poskytnutí jednoho druhu podpory jednomu příjemci) organizace zařazuje jen na jednu položku, a to i v případě, že pořízení této hodnoty nebo poskytnutí této náhrady nebo transferu souvisí s pořízením hodnoty jiné nebo s poskytnutím jiné náhrady či jiného transferu. Organizace rovněž nemůže částku, kterou odečítá od ceny placené dodavateli (nebo od jiné platby jinému subjektu) z důvodu, že jí ji dlužil, převádět ze svých výdajů do příjmů proto, aby měla ve výdajích plnou cenu a ve svých příjmech částku úhrady dluhu. Jestli např. organizační složka státu platí např. za nájem kanceláří, které používá, majiteli domu dohodnutý nájem snížený o cenu oprav, které pro něj v domě provedla (započtení podle § 580 a 581 občanského zákoníku), zařadí na položku 5164 jen takto zaplacenou částku a nemůže částku ve výši ceny oprav převést ze svého výdajového rozpočtového účtu na svůj rozpočtový účet příjmový proto, aby tento převod ve výdajích zařadila na položku 5164 a výdaj na této položce tak dorovnala na původní cenu nájmu, a v příjmech na položku 2111 a měla v nich tak platbu odpovídající ceně oprav. Ze stejných důvodů např. náhradu mzdy za první dva týdny nemoci zařazuje organizace celou na položku 5424 i v případě, že má nárok na refundaci poloviny této náhrady a o tuto polovinu náhrady platí nižší pojistné na sociální zabezpečení. Nemůže platbu zaměstnanci zařadit na položku 5424 jen v částce rozdílu mezi touto platbou a částkou refundace, částku refundace zařadit na položku 5031 a výdaj na této položce tak dorovnat na částku pojistného, jakou by platila, kdyby refundace nebylo. Převody ze svých výdajů do svých příjmů provádí organizace jen v případě, že to stanoví rozpočtová skladba nebo jiný právní předpis. Totéž platí pro zařazování výdaje na jednu hodnotu, náhradu nebo transfer na více položek. Tato pravidla platí nejen pro běžné výdaje, ale i výdaje kapitálové.
Běžnými výdaji se pro účely rozpočtové skladby rozumějí neinvestiční výdaje s výjimkou investičních transferů. Neinvestičními výdaji se rozumějí výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.
Neinvestičními transfery se rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků určených na neinvestiční výdaje.
Investičními výdaji se rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku.
Investičními transfery se rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků na investiční výdaje.
Dotací se rozumí transfer, který je jako dotace označen v právním předpise, na základě nějž se poskytuje, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle nichž se poskytuje.
 
50
 
 
Platy a podobné a související výdaje
Seskupení položek zahrnuje odměny za práci konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu a platby kompenzující újmu vzniklou ukončením tohoto vztahu (podseskupení položek 501 a 502), povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podseskupení položek 503), odměny za užití duševního vlastnictví (podseskupení položek 504) a platby kompenzující újmu vzniklou pracovníkům vinou organizace v důsledku toho, že jim práci znemožnila (podseskupení položek 505). Odměny za užití duševního vlastnictví sem patří i v případě, že se vyplácejí právnickým osobám. Výdaje patřící na položky podseskupení položek 501 a 502 představují platby fyzickým osobám (zaměstnancům), právnickým osobám jen v případě platby dědici zaměstnance, je-li jím právnická osoba. Odměny za práci konanou jako závislá činnost se na příslušné položky zahrnují v hrubé výši, a to bez ohledu na to, že se jednotlivé části této hrubé výše vyplácejí nebo poukazují různým příjemcům. Hrubou výší odměny za práci se rozumí odměna za práci včetně částek, které zaměstnavatel platí z odměn osob, které u něj vykonávají závislou činnost, jakožto plátce daní a pojistného veřejným rozpočtům (daň z příjmů fyzických osob a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám (pojistné na všeobecné zdravotní pojištění) a penzijním společnostem prostřednictvím orgánů finanční správy (pojistné na důchodové spoření).
 
 
501
 
Platy
Jen odměny za skutečně provedenou práci, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505). Patří sem však platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit.
 
 
 
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy.
 
 
 
5012
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru
 
 
 
5013
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech
Platy státních zaměstnanců podle služebního zákona.
 
 
 
5014
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů
Platy státních zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž způsob odměňování je odvozen od odměňování ústavních činitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., a to včetně platů státních zástupců.
 
 
 
5019
Ostatní platy
Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.
 
 
502
 
Ostatní platby za provedenou práci
Jen odměny za skutečně provedenou práci, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505). Patří sem však platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit.
 
 
 
5021
Ostatní osobní výdaje
Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí a krajů (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku) a odměny za práci (činnost) podle zvláštních předpisů mimo zákoník práce, služební zákon a další předpisy zakládající obdobné vztahy, například odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby (§ 60 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném do 31. 12. 2006 v návaznosti na § 120 odst. 10 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) či odměny přísedícím senátů kárných soudů (§ 5 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.). Patří sem i odměny předsedy a členů předsednictva vědecké rady a kontrolní rady Grantové agentury (§ 36 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a odměny předsedy a členů předsednictva, výzkumné rady a kontrolní rady Technologické agentury (§ 36a odst. 4 téhož zákona). Nepatří sem platy předsedů a členů předsednictva těchto agentur, ty patří na položku 5011. Na položku 5021 patří i odměny členů pracovních a poradních orgánů vlády (např. § 28a zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 272/1996 Sb., čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, § 21 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., § 35 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.).
 
 
 
5022
Platy představitelů státní moci a některých orgánů
Na tuto položku patří plat [§ 2 odst. 1 a odst. 2 a § 3 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů] představitelů, soudců a poslanců Evropského parlamentu (§ 1 téhož zákona). Náhrady výdajů osob podle § 1 zákona [§ 2 odst. 1 písm. b) a § 5] patří na položku 5196 a jejich odchodné [§ 2 odst. 1 písm. d) a § 7] na položku 5026, na položku 5022 patří jen jejich plat.
 
 
 
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Zahrnuje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů).
 
 
 
5024
Odstupné
Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a další odstupné podle § 13 zákona o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
5025
Odbytné
Zahrnuje odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech podle § 55 služebního zákona (zákona č. 218/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
 
 
 
5026
Odchodné
Zahrnuje odchodné vyplácené představitelům státní moci a některých orgánů podle zákona č. 236/1995 Sb. Odchodné a odbytné ozbrojených složek Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Vězeňské služby a celní správy se uvádí na položce 5410.
 
 
 
5027
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu
Peněžní náležitosti vyplácené vojákům na vojenských cvičeních (včetně výjimečných) a vojákům vykonávajícím mimořádnou nebo další vojenskou službu podle branného zákona s výjimkou služby vojáka z povolání.
 
 
 
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích položkách např. odměny za produktivní činnost žáků a studentů, odměny vlastním zaměstnancům za vyhrané soutěže organizované jinými organizacemi, odměny vyplácené vězňům, odměny vojákům v zahraničí, částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb., zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům Armády ČR, kteří vykonávají služby v zahraničí aj.
 
 
503
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník, tj. sám za sebe. Nepatří sem pojistné a daň z příjmů, jejichž poplatníky jsou zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává a platí za ně jakožto plátce, ty patří na příslušnou položku z podseskupení 501 nebo 502, tj. na položku, na niž patří odměna za práci, která je předmětem daně z příjmů nebo pojistného. Povinné pojistné se zařazuje na příslušnou položku bez ohledu na to, zda jde o běžnou platbu nebo doplatek včetně doplatku za minulá léta.
 
 
 
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 
 
 
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 
 
 
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Pojistné, které podle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, platí zaměstnavatelé včetně organizací příslušné okresní správě sociálního zabezpečení spolu s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.
 
 
 
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím.
 
 
504
 
Odměny za užití duševního vlastnictví
 
 
 
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
Na tuto položku zařazují organizace své platby fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou držitelkami nehmotného majetku, za udělení oprávnění k jeho užití nebo užívání jiné než oprávnění, které samo má povahu vlastnictví (jestliže tuto povahu má, patří výdaje za jeho udělení, je-li za ně pořizován dlouhodobý nehmotný majetek, na položky z podseskupení položek 611 a je-li za ně pořizován nehmotný majetek jiný než dlouhodobý, na položky 5172 a 5179), a jiné než oprávnění k dočasnému užívání věci, na které je nehmotný majetek zaznamenán, mající povahu nájmu (patří však na ni odměny za udělení oprávnění pronajímat nebo půjčovat originály nebo rozmnoženiny autorských děl, zaznamenaných uměleckých výkonů nebo zvukových či zvukově obrazových záznamů, jestliže toto oprávnění nemá samo povahu nehmotného majetku; má-li ji, patří odměny za jeho udělení na položku 5179 nebo 6119), a to s výjimkou plateb za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů (ty patří na položku 5042). Nehmotným majetkem se pro účely rozpočtové skladby rozumí penězi ocenitelná informace (definice informace je v náplni položky 5169), kterou lze držet a nakládat s ní, penězi ocenitelný soubor signálů umožňující přírodní substanci nebo zvláštnímu zařízení transformovat přírodní látky nebo informace, který rovněž je možné držet a nakládat s ním, a právo vyvíjet určité činnosti, které mohou přinést hmotný prospěch, jestliže toto právo lze ocenit penězi a je možné je převést na jinou osobu nebo jiné osobě udělit oprávnění tyto činnosti nebo jejich část vykonávat. Na položku 5041 patří zejména platby držitelům nehmotného majetku, jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví umožňujícími vlastníkům nehmotného majetku poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho užívání, za poskytnutí takového oprávnění, které nemá povahu práva vlastnického ani práva nájmu. Těmito zákony jsou autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně práv k odrůdám (zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně průmyslových vzorů (zákon č. 207/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o užitných vzorech (zákon č. 478/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně biotechnologických vynálezů (zákon č. 206/2000 Sb.) a zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků (zákon č. 529/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Mezi tyto výdaje patří zvláště výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl, která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5179 nebo 6119), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104); nepatří mezi ně platby za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů, ty patří na položku 5042. Podobně mezi ně patří výdaje na získání takovýchto oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, podle dalších uvedených zákonů, a to na získání licence podle § 11 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, podle § 19 odst. 2 zákona o ochraně práv k odrůdám, podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách, podle § 19 odst. 1 a § 32 zákona o ochraně průmyslových vzorů, podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a podle § 10 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků. Na tuto položku nepatří odměny držitelům nehmotného majetku podle uvedených zákonů (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, ty patří na položky pro výdaje na pořízení nehmotného majetku (položky 5179 a 6119). Na položku 5041 se zařazují též platby pořizovatelům databází za udělení oprávnění k výkonu práva na vytěžování nebo na zužitkování obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§ 90 autorského zákona). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (i v případě, že je výkonní umělci provádějí podle dohody o provedení práce), ne však obdobné platby jejich zaměstnavatelům ani platby za vstupenky na představení, na nichž se tyto výkony provádějí (patří na položku 5169). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za udělení oprávnění užít jejich umělecký výkon (§ 71 autorského zákona), jakož i platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu (§ 72 autorského zákona) i ostatní částky placené těmto správcům, které vybírají za autory děl a výkonné umělce, s výjimkou plateb majících povahu vydání bezdůvodného obohacení (ty patří na položku 5909).
5042Odměny za užití počítačových programů
Na tuto položku se zařazují výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5172 nebo 6111), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58) a objednatelé kolektivních děl (§ 59). Na položku 5042 patří i výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových programů označených jako smlouvy o jejich nájmu, které nesplňují podmínky uvedené ve čtvrté větě náplně položky 5164.
 
 
505
 
Mzdové náhrady
 
 
 
5051
Mzdové náhrady
Náhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně propustila, a peněžní prostředky vyplácené za práci nikoliv jako odměna, ale náhrada, například náhrada za pracovní výpomoc podle § 60 až 63 zákona o zajišťování obrany České republiky (zákon č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem náhrady za jiné újmy, které pracovníci doznali v souvislosti s prací, například náhrady za pracovní úrazy (patří na položku 5192).
 
51
 
 
Neinvestiční nákupy a související výdaje
 
 
513
 
Nákupy materiálu
 
 
 
5131
Potraviny
Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních vývařovnách, školních jídelnách, nákup ochranných nápojů (podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.) a nákup jiných potravin kromě závodního stravování, pro které je zřízen zvláštní (běžný) účet závodního stravování. Patří sem jen nákup potravin, které se nepoužijí na pohoštění (ty patří na položku 5175).
 
 
 
5132
Ochranné pomůcky
Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů.
 
 
 
5133
Léky a zdravotnický materiál
Zahrnuje nákup léků pro specializovaná zdravotnická a veterinární zařízení včetně polních nemocnic a posádkových ošetřoven, zvláštních ordinací apod. Patří sem i nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení.
 
 
 
5134
Prádlo, oděv a obuv
Výdaje na prádlo, oděv a obuv ve všech typech organizací.
 
 
 
5135
Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
Pořízení učebních pomůcek z prostředků obdržených na přímé náklady na vzdělávání.
 
 
 
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
Výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně předplatného. V případě, že je dodavatel dodává prostřednictvím pošty či jiné podobné služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, podle kterého mu má odběratel platit, postupuje odběratel podle obecné zásady uvedené v náplni třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou částku placenou dodavateli, tj. včetně poštovného a balného.
 
 
 
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok, a dále předmětů, které definuje účtová osnova jako drobný hmotný dlouhodobý majetek (pokud nepatří na jiné položky, např. 5133, 5136 apod.). Na tuto položku patří i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje 40 tisíc Kč.
 
 
 
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv ke spotřebě. Obdobně jako v položce 2112 jde o nákup zboží určeného k dalšímu prodeji (jednorázové akce), nikoliv ke spotřebě v organizaci. Nesmí přitom jít o nákupy v rámci hospodářské (podnikatelské) činnosti, na ty se rozpočtová skladba nevztahuje.
 
 
 
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup všeobecného materiálu nezařaditelného do předchozích položek, včetně např. nákupu zvířat, osiva, dezinfekčních prostředků atd.
 
 
514
 
Úroky a ostatní finanční výdaje
Pokud jsou výdaje hrazené peněžním fondům podléhajícím rozpočtové skladbě a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na příslušnou záznamovou jednotku.
 
 
 
5141
Úroky vlastní
Výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků běžných účtů apod. Na tuto položku patří i diskont z prodeje vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii z prodeje dluhopisů a patří na položku 2141). Na položky 8111, 8121, 8211 a 8221 se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou se dluhopisy skutečně prodaly, je prémie nebo diskont. Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku diskontu z výdajového účtu státního rozpočtu na účet pro tržby z prodeje státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se dluhopisy prodaly. Na položku 5141 patří i záporný alikvotní úrokový výnos, který nastává v případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není možné vyplatit ve formě kupónu. Na tuto položku dále patří i prémie ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za niž byly dluhopisy organizací odkoupeny, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položky 8112, 8122, 8212 a 8222, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont ze zpětného odkupu dluhopisu a patří na položku 2141). Na položky 8112, 8122, 8212 a 8222 se zařazuje částka nominální hodnoty odkoupených dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou byly dluhopisy skutečně odkoupeny, je diskont nebo prémie. Odkupuje-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku prémie z výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, pak na stejnou položku (8112, 8122, 8212 a 8222) jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny. Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (tyto úroky se zařadí na položku ze seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na které si organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto úroky platí).
 
 
 
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit výdaje, které banka, která vede organizaci účet, poukazuje v cizí měně a organizaci ji na něj odepisuje v korunách (skutečný výdaj), na očištěný výdaj a kursový rozdíl ve výdajích. Pro účely náplně této položky se očištěným výdajem rozumí částka, kterou banka připsala na účet, snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kursového rozdílu ve výdajích, kterou se rozumí rozdíl mezi částkou poukázanou bankou v cizí měně vynásobenou kursem této měny k české koruně ze dne, kdy byla poukázána, a toutéž částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kursem se rozumí kurs téže měny k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří den, v němž byla částka na účet organizace připsána (z prvního dne roku nebo prvního dne měsíce, do kterého patří den připsání, popř. z jiného dne roku), nebo dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace, jíž je výdaj součástí. Při korunovém účtování o pohybech devizových účtů je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-li se organizace položku 5142 nepoužívat, zařadí celý skutečný výdaj na příslušnou položku, například položku 5136, jestliže kupuje například knihy ze zahraničí. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku jen očištěný výdaj a částku rozdílu mezi součinem částky tohoto nákupu a kursem například eura, jestliže knihy kupuje za eura, ze dne, kdy částka byla odepsána z účtu, a součinem částky nákupu a kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na položku 5142, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný. Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze svého devizového účtu na svůj účet korunový uvádět jako výdaj devizového účtu a příjem účtu korunového částky, které se zpravidla od částek skutečně na korunovém účtu připsaných liší. Organizace při zaznamenávání částky odepsané z devizového účtu použije položku 5142 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně na korunový účet připsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako korunové ocenění devizové částky odepsané z devizového účtu, a to bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na různou měnu.
Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel] v kapitole 396 – Státní dluh a příjmových a výdajových účtech téže kapitoly používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku 5142 pro vyjádření záporného rozdílu skutečně přijaté částky a kladného rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené od pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace. Kursové rozdíly se vyjadřují v případech, kdy současné přijetí korunové částky od plátce (vydání korunové částky příjemci) a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém účtu vede ke vzniku kursové ztráty v neprospěch Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu Česká národní banka na některý z těchto účtů připíše korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto přijetí této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) vydáním korunové částky z téhož účtu nebo jiného účtu kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí měně nebo představující úhradu za částku v téže cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí (například přijetí korun za prodej devizových prostředků, například eur, koupených nebo vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu) je nižší než předcházející korunové vydání (v daném příkladě vydání korun za nákup této částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči koruně byl vyšší než v době prodeje), převede Ministerstvo financí částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí korunové částky za prodej eur, a to se stejným znaménkem, tj. plusem) z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu zařadí na položku 5142.
Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu Česká národní banka z některého z účtů pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) přijetím korunové částky, kterou banka obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že korunové vydání je vyšší než předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo financí částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání korunové částky za prodej eur, a to s opačným znaménkem, tj. plusem) z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu zařadí na položku 5142. Uvedené postupy platí i pro případy, kdy se některé korunové částky nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.
 
 
 
5143
Úroky vzniklé převzetím cizích závazků
 
 
 
5144
Poplatky dluhové služby
 
 
 
5145
Neúrokové výdaje na finanční deriváty
Výdaje podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech s výjimkou těch, které mají povahu úroků (ty patří na položky 5146 a 5147) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
5146Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům
Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu. Jsou to korunové platby institucím, s nimiž tito emitenti uzavřeli dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných podle práva cizího státu, a korunové výdaje realizované na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže závazky z těchto dohod jsou vyšší než pohledávky z nich a provede se započtení, patří na tuto položku částka vydaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu sedmá a osmá věta náplně třídy 5). U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtů státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
5147Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům
Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.] s výjimkou výdajů patřících na položku 5146. Jiné než úrokové výdaje vynakládané podle dohod o finančních derivátech se zařazují na položku 5145.
 
 
 
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
 
 
515
 
Nákup vody, paliv a energie
Vratky záloh pravidelně (zpravidla měsíčně) hrazených v tomtéž (běžném) rozpočtovém roce se zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené zálohy zatříděny.
 
 
 
5151
Studená voda
Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod.
 
 
 
5152
Teplo
Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.
 
 
 
5153
Plyn
 
 
 
5154
Elektrická energie
 
 
 
5155
Pevná paliva
 
 
 
5156
Pohonné hmoty a maziva
 
 
 
5157
Teplá voda
 
 
 
5159
Nákup ostatních paliv a energie
Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému použití než v položce 5156).
 
 
516
 
Nákup služeb
Službou se rozumí činnost přímo plátcem nebo tím, koho určil, spotřebovaná, a to jako taková (například proslovení přednášky) nebo jako její hmotně zachycený výsledek (například vyhotovení nápisu na nějakou věc patřící objednateli nebo napsání posudku, který nemá povahu autorského díla). Není jí činnost vedoucí k vytvoření věci nebo výkonu, které teprve se spotřebovávají (například vyhotovení razítka nebo vytištění publikace podle podkladů objednatele na papír dodaný zhotovitelem).
 
 
 
5161
Poštovní služby
Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby, jak jsou definovány v § 1 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., a to bez ohledu na to, jestli tyto služby poskytují pošty, zásilkové nebo kurýrní firmy nebo kdokoli jiný. Výdaje na služby jiného druhu, které poskytují pošty, na tuto položku nepatří. Jsou to zejména výdaje na vystavení kvalifikovaných certifikátů potřebných pro elektronické podepisování dokumentů nebo jiných digitálních certifikátů. Tyto výdaje patří na položku 5169 bez ohledu na to, který kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb akreditovaný Ministerstvem vnitra tyto digitální certifikáty vystavuje. Na položku 5161 nepatří rovněž výdaje na pořízení hodnot, které sice slouží k zajištění posílání zásilek nebo jiných činností poštovního styku, ale nejsou svou povahou poštovními službami nebo ani službami vůbec, jako jsou výdaje na nákup pásek do výplatních strojů, které nepředstavují potvrzení o předplacení poštovného (patří na položku 5139), na pořízení barviva do jejich tiskáren (patří také na položku 5139) a podobné výdaje. Poštovné patří na tuto položku i v případě, že je placeno jinak než při podání poštovní zásilky poště, a to jako cena za poštovní známky nebo případně jiná potvrzení o předplacení poštovného nebo jako výdaje na kreditování výplatních (frankovacích) strojů.
 
 
 
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet. Zahrnuje i úhrady za služby využívání sítě Internet. Patří sem i výdaje na zřízení čísla pevného telefonu a za karty ke zprovoznění mobilních telefonů (tzv. karty SIM), pokud nejsou součástí pořizovací ceny mobilního telefonu. Nepatří sem poplatky za rozhlas a televizi, ty patří na položku 5169.
 
 
 
5163
Služby peněžních ústavů
Včetně komerčního pojištění.
 
 
 
5164
Nájemné
Zahrnuje čisté nájemné (nájemné bez plateb za související služby), nelze-li odlišit, pak hrubé nájemné, jiné než na položce 5165. Patří sem i platby za pronájem originálu nebo rozmnoženiny autorského díla, zaznamenaného uměleckého výkonu nebo zvukového či zvukově obrazového záznamu [§ 15 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.] a za jejich půjčení (§ 16 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.) nositelům těchto práv [§ 12 odst. 4 písm. c) a d), § 71 odst. 2 písm. e) a f), § 76 odst. 2 písm. c) a d) a § 80 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.], jestliže organizace výjimečně užívá dílo tímto způsobem. Nepatří sem odměny autorům za poskytnutí oprávnění (udělení licence) k výkonu práva pronajímat nebo půjčovat takové originály nebo rozmnoženiny ani odměny jiným nositelům majetkových autorských práv za poskytnutí takového oprávnění; tyto odměny patří na položky 5041, 5179 nebo 6119. Výdaje podle smluv o nájmu počítačových programů patří na položku 5164 jen v případě, že jsou to skutečně smlouvy, podle nichž si organizace najímá nebo vypůjčuje technické prostředky, na nichž jsou tyto programy zaznamenány a z nichž je počítač může přímo převzít, a organizace je může používat nejvýše rok, poté je musí pronajímateli nebo půjčiteli vrátit a nesmí si pořídit rozmnoženinu. Výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových programů označených jako smlouvy o jejich nájmu, které tyto podmínky nesplňují, patří na položku 5042.
 
 
 
5165
Nájemné za půdu
Výdaje na nájemné za půdu, tj. poskytnuté pachtovné.
 
 
 
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena v náplni položky 5169), které představují konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby, a informací, které slouží organizaci k rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti a organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si je dávat zpracovat, s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií (ty patří na položku 5168), a to v případě, že organizace není podle zvláštních předpisů povinna si je opatřovat. Platby za právní služby advokátům a advokátním kancelářím (§ 22 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb., a vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným dodavatelům sem patří i v případě služeb, kterými není dodání informací. Na tuto položku nepatří výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Na položku 5166 patří zejména výdaje na znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikáty a audity (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si opatřovat a které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních technologií.
 
 
 
5167
Služby školení a vzdělávání
Nákup školících a vzdělávacích služeb (kursů, školení, odborných stáží) pro potřeby organizace.
 
 
 
5167
Služby zpracování dat
5168Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
Platby výpočetním střediskům nebo jiným dodavatelům za vyhotovení počítačových sestav z dat dodaných organizací nebo jiných údajů a za jiné počítačové operace s dodanými údaji. Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena v náplni položky 5169), které se týkají počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a systémů, bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle zvláštních předpisů si je dát zpracovat, kromě výdajů na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5172 a 6111), výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5042) a výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Výdaje na služby týkající se informačních a komunikačních technologií a systémů, jaké v případě, že se jich netýkají, patří na položky 5166 a 5169.
 
 
 
5169
Nákup ostatních služeb
Výdaje na nákup služeb nezařazených v předchozích položkách, patří sem např. příspěvek na stravování zaměstnanců v zařízení jiné organizace nebo jiného subjektu. Patří sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin. Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky osob nastupujících do ústavů sociální péče a za služby poskytované zdravotnickým nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní prohlídky dané zvláštním právním předpisem. Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž výdaje na dopravu nepatřící do cestovného. Zatřiďují se na ni i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, například mytí oken. Patří sem výdaje na dodavatelské pořízení informací, které je organizace povinna podle zvláštních předpisů si dávat zpracovat, a informací jiných než těch, které představují konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby nebo slouží organizaci k rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti (výdaje na ně patří na položku 5166), s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií (výdaje na ně patří na položku 5168); nepatří sem výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Na položku 5169 patří zejména výdaje na znalecké posudky, certifikáty, audity, lesní hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které je organizace podle zvláštních předpisů povinna si nechávat zpracovat a které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních technologií. Patří na ni i výdaje na přezkušování, revize, cejchování, kontrolu, kalibraci a posuzování technického stavu přístrojů a zařízení. Informací se pro účely rozpočtové skladby rozumí soubor slov, obrazů nebo jiných signálů schopných být vnímány a poskytnout nějaký užitek, a to bez rozdílu, na jakém nosiči dat jsou uloženy. Za výdaje na informace se však nepovažují výdaje na věci, které sice informace nesou, avšak v jejich ceně převažuje jejich hmotná podstata, jako jsou knihy, noviny nebo časopisy (výdaje na věci, které nesou informace a v jejichž ceně hmotná podstata nepřevažuje, například magnetické pásky, kompaktní disky apod., se za výdaje na informace považují). Na položku 5169 patří také úpravy nehmotného majetku kromě počítačových programů (ty patří na položku 5168), nepředstavují-li technické zhodnocení (za technické zhodnocení počítačových programů se pro účely rozpočtové skladby považují veškeré jejich úpravy, kterými se přidávají nové funkce, a za technické zhodnocení souborů informací veškeré jejich úpravy, kterými se přidávají nové informace). Na tuto položku se zařazují též výdaje podle smluv mezi organizací a dodavateli, podle kterých organizace platí pravidelné paušální částky za dodávky prováděné jen v případě potřeby a tedy platí spíše za jistotu, že dodávky budou v případě potřeby provedeny, například že kdykoli se poškodí určitá věc, dodavatel ji opraví, a to kromě výdajů podle smluv o dodávkách pro informační a komunikační technologie a systémy (ty patří na položku 5168). Rovněž se na tuto položku zatřiďují rozhlasové a televizní poplatky (placené provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Na tuto položku se též zařazují platby subjektu, který ve prospěch organizace zřídil na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [§ 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty].
 
 
517
 
Ostatní nákupy
 
 
 
5171
Opravy a udržování
Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu. Opravou se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla určena, zajišťující opětné nabytí této schopnosti (například zasklívání oken), a to případně i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení [§ 55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky]. Údržbou se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava věci spojená s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, není-li tato úprava opravou, například natírání okenních rámů. Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty placená organizací z přenesené povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.) za stavební práce (§ 92e téhož zákona) provedené za účelem oprav nebo udržování. Nepatří sem nákup projektové dokumentace k opravám (patří na položku 5169). Rovněž tak sem nepatří úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů nebo souborů informací (představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč, patří na příslušné položky z podseskupení 611, představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč, patří na položku 5179 a v případě programů 5172 a jinak patří na položku 5169).
 
 
 
5172
Programové vybavení
Výdaje na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě a technické zhodnocení počítačových programů v jakékoli pořizovací ceně, které nepřesahuje 60 tisíc Kč. Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041. Na položku 5172 patří výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), a objednatelé kolektivních děl, jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je tento počítačový program použitelný jen rok nebo méně (je-li použitelný více než rok a zaplacená částka 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují na položku 6111). Na položku 5172 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení každého jednotlivého programu nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6111); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného programu nerozhoduje.
 
 
 
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Cestovní náhrady hrazené vlastním zaměstnancům i pracovníkům zaměstnaným na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr a tzv. nepojmenovaných občanskoprávních dohod (tj. i např. členům obecního zastupitelstva). Zahrnuje nejen náhrady zaměstnancům podle zákona o cestovních náhradách, ale i přímé výdaje k zajištění pracovních cest zaměstnanců, kterými se přímo hradí služby jiným organizacím (doprava, stravování a ubytování na pracovní cestě), reciproční úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí, refundace cestovného zaměstnancům jiných organizací apod. Patří sem i výdaje rozpočtů územní úrovně na ubytování zahraničních delegací, i když nejde o reciproční cesty. Na tuto položku patří cestovné hrazené podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (§ 152 až 189), a předtím zákona o cestovních náhradách (zákon č. 119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 62/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, avšak pouze náhrady podle § 5 a 6). Nepatří na ni úhrady cestovních výdajů podle jiných právních předpisů, např. podle vyhlášky č. 520/2005 Sb., ty patří na položku 5192.
 
 
 
5175
Pohoštění
Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění (výdaje na pořízení věcí a služeb, které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné položky podseskupení 513 a 516, zejména položky 5131 a 5169).
 
 
 
5176
Účastnické poplatky na konference
Účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Jsou to výdaje zaměstnavatelů, kteří platí za své zaměstnance organizaci, která konferenci nebo podobnou akci pořádá.
 
 
 
5177
Nákup uměleckých předmětů
Nákup uměleckých děl, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí staveb a budov, předmětů muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich souborů v muzeích a památkových objektech, stálých výstavních souborů a knihovních sbírek knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiných sbírek, archiválií a movitých kulturních památek a jejich souborů.
 
 
 
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
Nájemné podle smluv o nájmu obsahujících ustanovení, že nájemce má právo na koupi najaté věci (§ 489 a n. obchodního zákoníku).
 
 
 
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
Včetně např. náhrad za použití vlastního nářadí a materiálu, příspěvek na ošacení, náhrady chovatelům služebních psů apod. Patří sem i platby daní a poplatků vůči cizím státům (i když jsou nakupovány v České republice - např. poplatky za vstupní víza do cizích zemí apod.) včetně dálničních známek a poplatků. Zahrnuje i příspěvek na zkvalitnění stravy vlastním zaměstnancům a paušální náhradu stravy (sportovcům, jiným osobám s vyšší fyzickou zátěží). Patří sem dále veškeré výdaje na zboží a služby přesahující obsah jednoho podseskupení položek, které nelze blíže rozúčtovat či specifikovat. Patří sem i odměny za archeologické nálezy podle § 23 odst. 4 zákona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a náhrady odborovým orgánům za výkon kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Na tuto položku se zařazují i výdaje na nákup pohledávek. Na tuto položku patří i náhrady z neplatných kupních smluv. Jde o případy, kdy někdo získá od organizace majetek na základě smlouvy, která pak je prohlášena za neplatnou, musí majetek vrátit a organizace mu vrací částku, kterou jí na základě neplatné smlouvy zaplatil, případně zvýšenou o částku výdajů, které vynaložil na zhodnocení tohoto majetku. Rovněž sem patří výdaje na pořízení nehmotného majetku jiného než dlouhodobého a jiného než počítačové programy (výdaje na pořízení počítačových programů, které jsou nehmotným majetkem jiným než dlouhodobým, patří na položku 5172 a výdaje na získání oprávnění k užití nehmotného majetku od jeho držitelů, které samo povahu nehmotného majetku nemá, patří na položku 5041). Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041. Z výdajů na pořízení nehmotného majetku patří na položku 5179 zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je toto oprávnění jen na rok nebo dobu kratší (je-li na dobu delší než rok a platba za ně 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 6119). Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti rok nebo kratší nebo odměna nepřesahuje 60 tisíc Kč (zákonná ustanovení o těchto převodech jsou uvedena ve třetí větě náplně podseskupení položek 611). Patří sem i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6119); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje. Na položku 5179 se zařazují také úplaty podle schovacích smluv a smluv příkazního typu (§ 2402 až 2520 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jsou-li jejich předmětem cenné papíry. Patří na ni i úplaty obchodníkům s cennými papíry (§ 5 až 20 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným osobám podle smluv uzavřených podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31. 12. 2013. Jsou to smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a další obstaravatelské smlouvy (§ 28, 33, 33a a 33b tohoto zákona) a smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů (§ 34 odst. 1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 37a odst. 1). Na položku 5179 se zařazují též odměny burzovním dohodcům podle § 31 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 247/2011 Sb. Na tuto položku patří i platba kupujícího prodávajícímu a objednatele zhotoviteli za prodloužení doby, po niž má prodávající vůči kupujícímu odpovědnost za vady prodané věci (§ 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost či z vady spotřebního zboží (§ 2113 až 2117 a 2165 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a zhotovitel vůči objednateli odpovědnost za vady věci zhotovené na zakázku (§ 645 až 649 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost díla (§ 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 
 
518
 
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
Používá se při poskytování záloh, jestliže není možné v okamžiku jejich poskytnutí jejich povahu přesněji klasifikovat. Při jejich vrácení se účtuje v záporných hodnotách na tuto položku, při jejich rozúčtování taktéž se souvztažným zaúčtováním na příslušnou položku. Zahrnuje složené jistiny. Patří sem též výdaje na realizované záruky.
 
 
 
5181
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
 
 
 
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. V organizacích, které na konci roku žádnou hotovost v pokladně nemají, se výdaje na této položce nerozpočtují.
 
 
 
5183
Výdaje na realizaci záruk Výdaje na zaplacení zaručené částky organizací za dlužníka, jehož ručitelem organizace byla, jeho věřiteli na základě ručitelské smlouvy, kterou organizace s věřitelem ve prospěch dlužníka uzavřela, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které organizace věřiteli ve prospěch dlužníka vystavila, nebo zákona, který organizaci ručitelskou povinnost ukládá.
 
 
 
5184
Výdaje na vládní úvěry
Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní úvěry, které definuje § 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.
 
 
 
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Veškeré ostatní zálohy na neinvestiční výdaje, nelze-li je zařadit přímo na konkrétní položku podle charakteru nákupu. Patří sem např. i trvalé jistiny, např. na karty CCS.
 
 
519
 
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
 
 
 
5191
Zaplacené sankce
Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené jiným subjektům než státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené těmto subjektům patří na položku 5363), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny (sankce, které nelze od plateb, za jejichž zpoždění jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby). Nerozhoduje, zda se sankce platí na základě soukromoprávních předpisů (jako např. úroky z prodlení podle § 369 odst. 1 či smluvní pokuta podle § 436 odst. 4 obchodního zákoníku nebo úroky nebo poplatky z prodlení podle § 517 odst. 2 či § 723 nebo smluvní pokuta podle § 544 a 545 občanského zákoníku) či předpisů veřejnoprávních (jako např. penále podle § 18 a 19 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 161/1993 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 176/2002 Sb. a č. 189/2006 Sb.), ale jen na tom, komu se platí.
 
 
 
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
Za příspěvky patřící do tohoto seskupení se považují veškeré opětované příspěvky neinvestiční povahy, které nelze zařadit na specifičtější položku (např. příspěvek jiné organizaci na otop se zařadí na podseskupení položek 515). Patří sem i úhrady advokátům a notářům zastupujícím klienty ex offo. Zahrnuje např. též poskytnuté náhrady za náklady soudního řízení, refundace výdajů uskutečněných v předchozích letech apod. Patří sem dále i příspěvky poskytované do společných sociálních fondů spravovaných jinou obcí. Zahrnuje i náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. Na tuto položku patří i příspěvky, které se z rozpočtu Poslanecké sněmovny poskytují poslaneckým klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a příspěvky, které se z rozpočtu Senátu poskytují senátorským klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. Na tuto položku patří veškeré náhrady za újmy, které organizace způsobila nebo vznikly v souvislosti s výkonem práce pro ni, zejména náhrady za pracovní úrazy a bolestné. Mezi náhrady za újmy patří například náhrada majetkové újmy osobám dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona o rostlinolékařské péči (zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a § 29 vyhlášky o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (vyhláška č. 330/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i náhrady za újmy a poskytnuté prostředky podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. náhrada stěhovacích nákladů (§ 32 odst. 2 tohoto zákona), škod způsobených vojenským cvičením (§ 42 odst. 1), za vyvlastnění (§ 45 až 51), za poskytnutí věcných prostředků (§ 58) a majetkové újmy na věcných prostředcích (§ 59); náhrady za práci patří na položku 5051. Na tuto položku rovněž patří úhrady účastníkům správního řízení a jiným osobám podle § 79 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí. Zařazují se na ni i náhrady zvýšených vybavovacích výdajů podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí. Na položku 5192 se zařazují též náhrady svědkům, osobám přezvědným a dalším osobám předvolaným příslušným orgánem k výslechu (svědečné) podle ustanovení o těchto náhradách v zákonech upravujících řízení, v kterých tyto osoby vystupují, například podle § 104 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 139 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 107 odst. 2 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 10 odst. 4 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (zákon č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 30 odst. 6 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (zákon č. 341/2011 Sb.), § 28 odst. 5 zákona o Celní správě České republiky (zákon č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 177 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 361/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 58 odst. 1 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo čl. 19 přílohy č. 1 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (zákon č. 90/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.
 
 
 
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících uzavíraných podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Na tuto položku patří i výdaje podle smluv uzavřených do dne 30. června 2010 podle ustanovení upravujících závazek veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty z tohoto závazku, která zákon č. 194/2010 Sb. dnem 1. července 2010 zrušil (§ 19 až 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Převody obcí na účet sdružených prostředků za účelem těchto úhrad.
 
 
 
5194
Věcné dary
Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru, včetně věcných humanitárních darů. Nezahrnuje peněžité dary. Peněžité dary vlastním zaměstnancům poskytované podle pracovněprávních předpisů patří na položku 5029, odměny a finanční dary vyplácené zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání se považují za transfery obyvatelstvu a patří na položku 5499.
 
 
 
5195
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podle § 81 odst. 3 tyto odvody neprovádějí zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem.
 
 
 
5196
Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce
Patří sem náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. Nepatří sem výdaje organizace, kterými se zajišťují činnosti představitelů, které by si jinak hradili sami a vznikal jim nárok na náhrady podle uvedeného § 5, například výdaje na jízdenky představitelů a jejich ubytování a stravování při cestách konaných z podnětu příslušné organizační složky státu hrazené touto organizační složkou státu. Tyto výdaje patří na položky odpovídající pořizovaným hodnotám, například výdaje na jízdenky, ubytování a stravování na položku 5169.
 
 
 
5197
Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí
Patří sem náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí u pracovníků zastupitelských úřadů a stálých misí a jejich rodinných příslušníků podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., tj. náhrady podle § 3 tohoto nařízení vlády (náhrady podle § 4 patří na položku 5192 a podle § 5 a 6 na položku 5173).
5198Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi
Finanční náhrady církvím a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
 
 
 
5199
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné položky těchto výdajů. Na tuto položku zařazují organizace, které jsou vlastníky bytů nebo nebytových prostorů a spoluvlastníky společných částí budovy, v níž se tyto byty nebo nebytové prostory nacházejí (§ 1158 až 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), platby společenství vlastníků těchto bytů a nebytových prostorů (§ 1194 až 1216 občanského zákoníku) nebo jiné pověřené osobě, které jsou určeny na výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí budovy (§ 1180 a 1181 občanského zákoníku).
 
52
 
 
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům se stejně jako neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a neinvestiční transfery do zahraničí člení do položek zpravidla podle druhu subjektu, kterému je transfer poskytován. To platí i pro obdobné transfery investiční. Transfer je poskytnut určitým poskytovatelem určitému příjemci, jestliže je mezi nimi právní vztah poskytovatele a příjemce. Tento právní vztah vzniká rozhodnutím poskytovatele nebo dohodou poskytovatele s příjemcem, jakou částku poskytovatel příjemci poskytne a případně jaké budou další práva a povinnosti obou v souvislosti s transferem. Tento právní vztah nevzniká mezi poskytovatelem a prostředníkem a mezi prostředníkem a příjemcem. Prostředníkem je subjekt, jemuž poskytovatel částku transferu poukáže nebo jinak předá s tím, aby ji poukázal nebo jinak předal příjemci, případně mu též pošle nebo předá související dokumenty s tím, aby je příjemci rovněž poslal nebo předal. Prostředník [např. kraj podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.] o právech a povinnostech příjemce souvisejících s transferem nerozhoduje a pouze plní příkaz poskytovatele k předávání peněžních částek a dokumentů. Poskytovatel ani příjemce při zařazování transferu na položku a paragraf rozpočtové skladby neberou skutečnost, že transfer je poskytován přes prostředníka, v úvahu. To neplatí u transferů příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji poskytovaných prostřednictvím jejich zřizovatelů (§ 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákonů č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 477/2008 Sb. a č. 465/2011 Sb.). Prostředníci, kterými jsou obce, dobrovolné svazky obcí a kraje u transferů poskytovaných jejich prostřednictvím příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, příjem těchto transferů zařazují na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, z nějž je přijali, a jejich výdaj na položku odpovídající převodu svým příspěvkovým organizacím (5336 nebo 6356). Prostředníci, kterými jsou kraje u transferů poskytovaných jejich prostřednictvím a prostřednictvím obcí příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, příjem těchto transferů zařazují na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, z nějž je přijali, a jejich převod obci minusovým zápisem na téže příjmové položce. Poskytovatelé zařazují výdaj těchto transferů na položku odpovídající veřejnému rozpočtu, jemuž je poukazují (na položku 5323 nebo 6342, je-li konečným příjemcem transferu příspěvková organizace zřízená krajem, a na položku 5321, 6341, 5329 nebo 6349, je-li konečným příjemcem příspěvková organizace zřízená obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nebo je-li poskytovatelem kraj).
 
 
521
 
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
 
 
 
5211
Neinvestiční transfery finančním institucím
Neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5214. Patří sem i neinvestiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
5212
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
Patří sem transfery fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, kromě činnosti finanční. Patří sem i neinvestiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
Patří sem neinvestiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů patřících na položku 5215. Patří sem i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
5214
Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Neinvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
5215
Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
5219
Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
 
 
522
 
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Použije se pro transfery organizacím vně vládního sektoru, nepatří sem tedy transfery zdravotním pojišťovnám, příspěvkovým organizacím apod.
 
 
 
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Neinvestiční transfery společnostem založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.
 
 
 
5222
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným spolky.
 
 
 
5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným církvemi a náboženskými společnostmi.
 
 
 
5224
Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím
 
 
 
5225
Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
 
 
 
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek, zejména transfery fundacím a ústavům (§ 303 až 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Zahrnují se i transfery různým tuzemským svazům a spolkům (např. i Svazu měst a obcí ČR). Nepatří sem transfery dobrovolnému sdružení obcí, ta patří na položku 5329.
 
 
523
 
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům
 
 
 
5230
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům
Např. peněžní a věcná ocenění podnikatelským právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona 218/2000 Sb.).
 
 
524
 
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím
 
 
 
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím
Např. peněžní a věcná ocenění neziskovým a podobným právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona 218/2000 Sb.).
 
 
525
 
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním
 
 
 
5250
Refundace poloviny náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. Zaměstnavatel poté, kdy zúčtoval zaměstnancům (resp. zaměstnancům se zdravotním postižením) náhradu mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, odečte podle zmíněného odstavce 2 (resp. odstavce 3) v případě, že je zaměstnavatelem v tomto odstavci uvedeným, polovinu zúčtované částky od pojistného, které má platit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), a zaplatí jí pouze rozdíl. ČSSZ převede tuto sumu (polovinu zúčtované náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti) ze svého výdajového účtu na svůj účet příjmový, aby tak učinila výdaj, který by v případě nekompenzované platby (v případě, že by se tato suma neodečítala od pojistného, zaměstnavatel by platil celé pojistné a tuto sumu by pak dostal od ČSSZ) byl transferem této sumy zaměstnavatelům. Výdaj této sumy z výdajového účtu ČSSZ zařadí na položku 5250 a její příjem na příjmový účet na položku 1614.
 
53
 
 
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu
 
 
531
 
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
 
 
 
5311
Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
Nepatří sem i převody z fondů organizačních složek státu do jejich rozpočtových příjmů.
 
 
 
5312
Neinvestiční transfery státním fondům
Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
 
 
 
5313
Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
Neinvestiční transfery Pozemkovému fondu a účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
 
 
 
5314
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
 
 
 
5315
Odvod daně za zaměstnance
Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.
 
 
 
5316
Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance
Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.
 
 
 
5317
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění úřadem práce za zaměstnance - příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.
 
 
 
5318
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv
 
 
 
5319
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
 
 
532
 
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
 
 
 
5321
Neinvestiční transfery obcím
Zahrnuje neinvestiční transfery obcím jiné než v položce 5322. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů obcím) a transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi prostřednictvím těchto obcí a krajů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
 
 
 
5322
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
Zahrnuje neinvestiční transfery obcím zahrnuté do souhrnného finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.
 
 
 
5323
Neinvestiční transfery krajům
Zahrnuje transfery poskytované krajům jiné než v položce 5324.
Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným kraji prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
 
 
 
5324
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované krajům zahrnuté do finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.
 
 
 
5325
Neinvestiční transfery regionálním radám
Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
 
 
 
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Zahrnuje např. neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí.
 
 
533
 
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
 
 
 
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy příspěvky, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a obce, dobrovolné svazky obcí a kraje příspěvky, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb.
 
 
 
5332
Neinvestiční transfery vysokým školám
Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
 
 
 
5333
Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 521 a 522, na které patří jejich zřizovatelé.
 
 
 
5334
Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
 
 
 
5335
(zrušena)
 
 
 
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy, obce, dobrovolné svazky obcí a kraje neinvestiční transfery, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, jiné než ty, které patří na položku 5331. Jsou to zejména dotace podle § 54 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., dotace podle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb. a dotace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků (k tomu v náplni seskupení položek 52).
 
 
 
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
Na tuto položku zařazují organizace neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, zřizovateli kterých nejsou. V případě, že budou zákonem zřízeny další právnické osoby podobné příspěvkovým organizacím (jiné než ty, transfery kterým se zařazují na položky 5333, 5334 a 5335), budou sem patřit i neinvestiční transfery těmto právnickým osobám.
 
 
534
 
Převody vlastním fondům
V konsolidaci na úrovni organizace se eliminují položky 5342 (při převodu sociálnímu fondu obcí a krajů) a 5344 až 5349.
 
 
 
5341
Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti
 
 
 
5342
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
 
 
 
5343
Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů
 
 
 
5344
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a rozvoje.
 
 
 
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Zahrnuje převody z rezervního fondu organizačních složek na jejich příjmový účet státního rozpočtu i převody ze základního běžného účtu obce na vkladový výdajový účet a převody prostředků z jejího příjmového účtu na základní běžný účet.
 
 
 
5346
Převody do fondů organizačních složek státu
Tato položka se použije pro převody neinvestičních prostředků poskytnuté do fondů organizačních složek státu. Patří sem i převody neinvestičních prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu z výdajů státního rozpočtu podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. (převody investičních prostředků patří na položku 6361).
 
 
 
5349
Ostatní převody vlastním fondům
 
 
536
 
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
 
 
 
5361
Nákup kolků Na tuto položku patří výdaje na pořízení kolků určených k tomu, aby organizace jimi hradila daně a poplatky, ke kterým je povinna. Patří sem i výdaje organizačních složek státu na nákupy kolků, jestliže na tyto nákupy nepoužívají peněžní prostředky utržené jejich prodejem. Jestliže je na jejich nákupy používají, patří sem výdaje na prvotní nákup kolků při zavedení jejich prodeje a výdaje na nákup kolků při zvýšení jejich zásoby.
 
 
 
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Platby všech daní a poplatků, jak jsou uvedeny ve třídě 1, s výjimkou odvodů za odnětí zemědělské půdy, poplatků za odnětí lesní půdy hrazených v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku (patří na položku 6121) a ostatních daní, které v souladu s účetními předpisy vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku (patří na příslušné položky podseskupení 612). Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku. Daň z přidané hodnoty sem patří jen v případě, že ji organizace platí finančnímu úřadu (platí-li za dodanou věc, službu, práci, výkon nebo právo a dodavatel uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť daň, zařazuje celou cenu, včetně této daně, na položku, která kupované věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá). Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, kterou organizace zaplatila finančnímu úřadu a ten ji nebo její část organizaci vrací, ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet. V tom případě organizace přijme částku, kterou jí finanční úřad takto vrací, jako kompenzaci výdajů a zařadí ji na položku 5362 v záporné hodnotě. Na položku 5362 však nepatří daň z přidané hodnoty placená z přenesené povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.). Daň z přidané hodnoty placená z přenesené povinnosti za stavební práce (§ 92e téhož zákona) se zařazuje na položku 5171 nebo 6121 podle účelu těchto prací. Na tuto položku patří jen platby státnímu rozpočtu, platby krajům, obcím a státním fondům jsou na položce 5365.
 
 
 
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené jiným subjektům patří na položku 5191), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny (sankce, které nelze od plateb, za jejichž zpoždění jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby). Patří sem zvláště odvody a penále za porušení rozpočtové kázně podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákonů č. 482/2004 Sb., č. 270/2007 Sb. a č. 26/2008 Sb. a podle § 22 odst. 4 až 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb., pokuty podle § 22a a 22b tohoto zákona, pokuty podle § 37 a 37a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 437/2003 Sb. a č. 230/2006 Sb., pokuty, penále a úroky z prodlení podle § 250 až 253 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokuty a přirážky k pojistnému podle § 20 až 22 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) apod. Sankce podle soukromoprávních předpisů a podle smluv uzavřených podle nich, jako úroky z prodlení podle § 369 odst. 1 či smluvní pokuty podle § 436 odst. 4 obchodního zákoníku nebo úroky nebo poplatky z prodlení podle § 517 odst. 2 či § 723 nebo smluvní pokuty podle § 544 a 545 občanského zákoníku, patří na položku 5363 jen v případě, že jsou placeny státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám nebo dobrovolným svazkům obcí, jinak patří na položku 5191.
 
 
 
5364
Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích
Vratky transferů poskytnuté v předcházejících obdobích z jiného rozpočtu. Nezahrnuje výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na položku 5366.
 
 
 
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
Platby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem jsou kraje, obce nebo státní fondy.
 
 
 
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých let hrazené obcemi a dobrovolnými svazky obcí krajům, nebo naopak výdaje krajů hrazené obcím a dobrovolným svazkům obcí z titulu finančního vypořádání minulých let (např. doplatky dotací na sociální dávky). Položka zahrnuje i vypořádací vztahy mezi kraji navzájem.
 
 
 
5367
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 026 a přes hranice kraje 035.
 
 
 
5368
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Výdaje z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 035.
 
 
 
5369
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Zahrnuje transfery ze státního rozpočtu územním rozpočtům v rámci finančního vypořádání minulých let.
 
54
 
 
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
 
 
541
 
Sociální dávky
 
 
 
5410
Sociální dávky
Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj. dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
 
 
542
 
Náhrady placené obyvatelstvu
 
 
 
5421
Náhrady z úrazového pojištění
Zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.
 
 
 
5422
Náhrady povahy rehabilitací
Patří sem náhrady členům odboje, soudní rehabilitace, náhrady podle zákona o mimosoudních rehabilitacích apod., například náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.
 
 
 
5423
Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb.
Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům za zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti podle zákona č. 118/2000 Sb. Jsou to mzdy po odpočtu srážek, které se zařazují na položky 5315, 5316 a 5317.
 
 
 
5424
Náhrady mezd v době nemoci
Na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Patří sem i stejná plnění podle jiných zákonů, například podle § 73 odst. 4 zákona o obcích (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), podle § 48 odst. 3 zákona o krajích (zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo podle § 81 odst. 6 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 305/2008 Sb. Peněžitá plnění poskytovaná v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény sem patří i v případě, že jsou označená jinak než jako náhrada mzdy nebo platu (například jsou označená jako plat ve snížené výši), jako je peněžité plnění podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb. a č. 305/2008 Sb. Na položku 5424 patří veškeré částky vyplacené za první dva týdny nemoci bez ohledu na to, že část z nich se organizaci vrací podle § 9 odst. 2 a 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (vrácené částky zařazuje Česká správa sociálního zabezpečení na položku 5250 a organizace je jakožto příjem neuvádějí, protože místo toho, aby je přijímaly, je podle uvedeného ustanovení odečítají od pojistného na sociální zabezpečení, které této správě odvádějí z mezd svých zaměstnanců), a bez ohledu na to, že organizační složky státu tyto částky převádějí z výdajového účtu státního rozpočtu pro ně určeného na výdajový účet státního rozpočtu pro mzdy, aby mohly být vyplaceny spolu s nimi.
5425Příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrada poskytovaná žijícímu dárci
Na tuto položku se zařazuje příspěvek na náklady související s vypravením pohřbu zemřelému dárci, kterému byl proveden odběr orgánu podle transplantačního zákona, a náhrada účelně a prokazatelně vynaložených výdajů žijícím dárcem orgánu a rozdíl mezi jeho ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který tomuto dárci vznikl dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal [§ 28a a 28b zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 44/2013 Sb.].
 
 
 
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Náhrady za újmy, které organizace nezpůsobila, zejména náhrady podle zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky.
 
 
549
 
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
 
 
 
5491
Stipendia žákům, studentům a doktorandům
 
 
 
5492
Dary obyvatelstvu
Zahrnuje výlučně peněžité dary poskytované obyvatelstvu. Výdaje na nákup darů poskytovaných v naturální formě se zařazují na položku 5194.
 
 
 
5493
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Zahrnuje transfery poskytované v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty. Jde zejména o neinvestiční transfery poskytované ministerstvy zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj, kultury apod. fyzickým osobám-vlastníkům zemědělské nebo lesní půdy či kulturních památek, osobám, které se podílejí na výzkumu a vývoji, apod. Patří sem i neinvestiční transfery podnikatelům na jinou než podnikatelskou činnost.
 
 
 
5494
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
Např. peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.) nebo u územních samosprávných celků odměny v různých soutěžích, kupříkladu o nejlepší dětskou kresbu apod. Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku) patří na položku 5021.
 
 
 
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Veškeré transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované, jako např. kapesné chovancům ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, státní příspěvky na důchodové připojištění, úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, mladým manželstvím, na stavební spoření apod. Patří sem i kapesné žáků vojenských středních škol, jednorázová peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace a náborový příspěvek při povolání do služebního poměru poskytovaný vojákům podle zákona o vojácích z povolání. Zahrnuje i přímo vyplácené nenávratné příspěvky z odměny zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí a krajů. Zahrnuje např. přímé příspěvky na nákup rekreačních nebo lázeňských poukazů.
 
55
 
 
Neinvestiční transfery do zahraničí
 
 
551
 
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
 
 
 
5511
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Zahrnuje členské příspěvky mezinárodním organizacím - Organizaci spojených národů a jejím organizacím jako UNICEF, FAO atd., které nemají povahu nadnárodního orgánu. Zahrnuje i příspěvky euroregionům.
 
 
 
5512
Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
Transfery Evropské unii. Patří sem i sankce, které se jí platí.
 
 
 
5513
Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropských společenství
Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropských společenství za Národní fond podle § 38 odst. 3 druhé věty části věty před středníkem zákona č. 218/2000 Sb.
 
 
 
5514
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty
Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle daně z přidané hodnoty do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje dodatečné úhrady, vyplývající z finančního vypořádání konečného nároku rozpočtu Evropské unie dle daně z přidané hodnoty za předcházející rozpočtové roky. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.
 
 
 
5515
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu
Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle hrubého národního důchodu do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování oprav rozpočtových nevyvážeností Velké Británii v rozpočtu Evropské unie, a měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování hrubého snížení ročních příspěvků založených na hrubém národním důchodu, které podle rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství obdrží Nizozemsko a Švédsko v letech 2007 až 2013. Rovněž zahrnuje odvody prostředků, kterými se Česká republika podílí na financování úlev pro Dánsko, Velkou Británii a Irsko, které pro tyto země vyplývají z neúčasti na některých společných politikách Evropské unie a financování úprav vyplývajících z konečného vypořádání s rozpočtem Evropské unie za léta předcházející a případných dalších dodatkových požadavků. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.
 
 
552
 
Neinvestiční transfery cizím státům
 
 
 
5520
Neinvestiční transfery cizím státům
 
 
553
 
Ostatní neinvestiční transfery do zahraniční
 
 
 
5531
Peněžní dary do zahraničí
Poskytnuté peněžní dary do zahraničí, zejména podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. Skutečnost, že peněžní dar je poskytován do zahraničí, má při zařazení na položku přednost před skutečností, že je poskytován subjektu určitého druhu, a proto je-li např. poskytován nadaci v zahraničí, nezařadí se na položku 5229, ale 5531. Zahraničím se rozumí i cizí zastupitelský úřad v České republice, ne však subjekt zřízený podle cizího práva působící v České republice.
 
 
 
5532
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Nezahrnuje úhrady sociálních dávek do zahraničí, které jsou na položce 5410.
 
56
 
 
Neinvestiční půjčené prostředky
Vymezení jednotlivých položek je obdobné jako v seskupení položek 52, 53 a 54. Jde zásadně o půjčené prostředky poskytované jako akt rozpočtové politiky, tedy v zájmu podpory druhého subjektu nebo jeho programu. Tyto půjčené prostředky přitom mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů) tohoto subjektu. Naopak na toto seskupení se nezařadí půjčené prostředky poskytované jako nástroj řízené likvidity, kdy je primárním cílem daných půjčených prostředků maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Tyto operace se zařadí na třídu 8.
 
 
561
 
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
 
 
 
5611
Neinvestiční půjčené prostředky finančním institucím
Návratné neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5614. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
5612
Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
 
 
 
5613
Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
 
 
 
5614
Neinvestiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Neinvestiční půjčené prostředky akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční půjčené prostředky Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
5615
Neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Neinvestiční půjčené prostředky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
5619
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
 
 
562
 
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
 
 
 
5621
Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem
 
 
 
5622
Neinvestiční půjčené prostředky spolkům
 
 
 
5623
Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
 
 
 
5624
Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
 
 
 
5629
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
 
 
563
 
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně
 
 
 
5631
Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
 
 
 
5632
Neinvestiční půjčené prostředky státním fondům
 
 
 
5633
Neinvestiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
 
 
 
5634
Neinvestiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění
 
 
 
5639
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
 
 
564
 
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
 
 
 
5641
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
 
 
 
5642
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
 
 
 
5643
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
Neinvestiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
 
 
 
5649
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
 
 
565
 
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
 
 
 
5651
Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
 
 
 
5652
Neinvestiční půjčené prostředky vysokým školám
Zahrnuje neinvestiční půjčené prostředky poskytované vysokým školám.
 
 
 
5659
Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
Platby charakteru půjčených prostředků PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
 
 
566
 
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
 
 
 
5660
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
 
 
567
 
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
 
 
 
5670
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
 
57
 
 
Neinvestiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky převedené do Národního fondu na jeho neinvestiční výdaje pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.
 
 
571
 
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
 
 
 
5710
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
 
 
572
 
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
 
 
 
5720
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
 
 
573
 
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
 
 
 
5730
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
 
 
574
 
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
 
 
 
5740
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
 
 
575
 
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
 
 
 
5750
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
 
 
576
 
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
 
 
 
5760
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
 
 
577
 
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
 
 
 
5770
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
 
 
579
 
Ostatní převody do Národního fondu
 
 
 
5790
Ostatní převody do Národního fondu
 
59
 
 
Ostatní neinvestiční výdaje
 
 
590
 
Ostatní neinvestiční výdaje
 
 
 
5901
Nespecifikované rezervy
Použije se jen pro rozpočtování obecných rezerv, které nelze zařadit na specifičtější položku. Ve skutečnosti se výdaj zatřídí v souladu se svojí druhovou povahou.
 
 
 
5902
Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let
Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání z minulých let hrazené jiným subjektům, než jsou veřejné rozpočty.
 
 
 
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Patří sem veškeré neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 5. Patří sem i vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod., přijatých v předchozích letech. Patří sem i výdaje představující krádež a výdaje k úhradě ukradených peněz nebo přijatých falešných bankovek (například když se z pokladny organizační složky státu ztratí hotovost přijatá jako příjmy nebo když se zjistí, že taková hotovost je falešná, převede se odpovídající částka z výdajového účtu na příjmový, ve výdajích se zařadí na položku 5909 a v příjmech na položky, na něž ukradené nebo falešné peníze patřily; když se z pokladny organizace ztratí hotovost určená na výdaje, zařadí se jako výdaj na položce 5909; stejně se postupuje u částek ukradených z bankovního účtu). Na tuto položku se zařazují i vratky peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám, například když taková osoba daruje organizaci peněžní částku na zakoupení určité věci s tím, ať případný zbytek částky je jí vrácen (je-li příjemcem takového daru rezervní fond organizační složky státu, provádí se vratka přímo z něj). Na tuto položku patří i výdaje, které jsou vratkami příjmů přijatých na příjmové účty státního rozpočtu v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné příjmy, ale jako kladné výdaje (u organizačních složek státu nejsou vydávány z příjmových účtů státního rozpočtu, ale z účtů výdajových). Na položku 5909 se zařazuje i vydání bezdůvodného obohacení (§ 451 až 459 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2991 až 3005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Vrácení peněžních prostředků získaných podle neplatných nebo zrušených smluv však patří na položku 5179.
599Dočasné zatřídění výdajů
5991Dočasné zatřídění výdajů
Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, takové částky výdajů výdajových účtů státního rozpočtu, které z nich nebyly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu a které proto nemohl zařadit na jednotky rozpočtové skladby uvedené v rezervaci založené podle § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb. Jsou to zejména výdaje uskutečněné prostřednictvím šeku nebo na základě nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu. Na tuto položku též může organizační složka státu zařadit již uskutečněné výdaje, které je třeba zařadit na položku nebo jiné jednotky rozpočtové skladby odlišné od těch, na něž byly zařazeny po uskutečnění výdaje, předtím, než založí rezervaci na tuto položku nebo tyto jiné jednotky rozpočtové skladby a zařadí je na ně. Rozpočtový systém na položku 5991 zařazuje též příjmy (minusové výdaje) výdajových účtů státního rozpočtu. Výdaje a příjmy zařazené na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.
6
 
 
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
 
61
 
 
Investiční nákupy a související výdaje
Zahrnují se skutečné platby za pořízení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle účtové osnovy vstupují do pořizovací ceny investice. Zahrnují se i částky, které dodavatelé dlouhodobého majetku platí jako daň z přidané hodnoty, tj. zahrnuje se celá cena placená dodavateli (tzv. cena včetně daně z přidané hodnoty) a nikoliv pouze tzv. cena bez daně z přidané hodnoty, i když ji dodavatel ve faktuře nebo jiném dokladu, na jehož základě mu organizace za dodávku platí, uvádí (k tomu náplň položky 5362). V případě aktivace vlastního majetku se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.
 
 
611
 
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým je nehmotný majetek (definice je uvedena v náplni položky 5041), doba jehož použitelnosti je delší než rok a částka, za niž byl pořízen, převyšuje 60 tisíc Kč (§ 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 460/2012 Sb.). Na položky tohoto podseskupení patří zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Patří sem i odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li jejich použitelnost delší než rok a odměna vyšší než 60 tisíc Kč (převod patentu podle § 15 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ochranných práv k chráněné odrůdě podle § 24 odst. 1 zákona o ochraně práv k odrůdám, ochranné známky podle § 15 odst. 1 zákona o ochranných známkách, práva na průmyslový vzor podle § 19 odst. 1 a § 30 zákona o ochraně průmyslových vzorů, převod užitného vzoru podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a převod topografie polovodičového výrobku podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků). Na položky podseskupení 611 patří i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku, převyšuje-li cena, která byla za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě zaplacena, 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179 nebo 5172); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje.
 
 
 
6111
Programové vybavení
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým jsou počítačové programy. Jsou to výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a tento počítačový program je použitelný déle než rok (je-li použitelný méně než rok nebo zaplacená částka 60 tisíc Kč nepřevyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují na položku 5172). Na položku 6111 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení každého jednotlivého programu převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5172); cena ani ocenění zhodnocovaného programu ani doba jeho použitelnosti nerozhodují.
 
 
 
6112
Ocenitelná práva
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým nejsou informace, jiné soubory signálů ani oprávnění podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví. Na tuto položku patří například případné výdaje organizací, které provozují zařízení podle § 2 písm. a) zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na nákup povolenek k vypouštění emisí podle § 8 odst. 2 tohoto zákona.
 
 
 
6113
Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
Výdaje na převod práv k výsledkům výzkumu nebo vývoje, která nelze chránit podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví (autorského zákona, zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona o ochraně práv k odrůdám, zákona o ochranných známkách, zákona o ochraně průmyslových vzorů, zákona o užitných vzorech, zákona o ochraně biotechnologických vynálezů ani zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků), od jejich vlastníka [§ 11, 15 a 16 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)].
 
 
 
6119
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
Výdaje uvedené v náplni podseskupení položek 611, které nejsou uvedeny v náplních položek 6111, 6112 a 6113. Jsou to zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti delší než rok a odměna přesahuje 60 tisíc Kč. Na položku 6119 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179); cena ani ocenění zhodnocovaného nehmotného majetku ani doba jeho použitelnosti nerozhodují. Na položku 6119 patří i výdaje uvedené ve třetí větě náplně podseskupení položek 611.
 
 
612
 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Součásti výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jak je definuje § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zatřiďují podle jejich charakteru pod jednotlivé položky podseskupení 612 (v současné době pořizovací cena 40 tis. Kč a doba použitelnosti jeden rok), včetně projektové dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného povolení stavby.
 
 
 
6121
Budovy, haly a stavby
Výdaje na pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot majících povahu dlouhodobého hmotného majetku, které mezi stavby zařazují účetní předpisy (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). Na tuto položku patří i výdaje odpovídající nákladům, které účetní předpisy vyjmenovávají jakožto součást ocenění dlouhodobého majetku (§ 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.), a další obdobné výdaje, které s pořízením souvisejí. Mezi tyto výdaje patří zejména daň z přidané hodnoty placená organizacemi z přenesené povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.) za stavební práce (§ 92e téhož zákona) k pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot podle věty první. Na položku 6121 patří i výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit.
 
 
 
6122
Stroje, přístroje a zařízení
 
 
 
6123
Dopravní prostředky
Včetně nákupů transportních zařízení.
 
 
 
6124
Pěstitelské celky trvalých porostů
 
 
 
6125
Výpočetní technika
Včetně příslušenství datových sítí.
 
 
 
6127
Umělecká díla a předměty
Pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby a doplnění interiérů a exteriérů, které lze ocenit podle právních předpisů.
 
 
 
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
Včetně např. nákupu základního stáda a hospodářských zvířat.
 
 
613
 
Pozemky
 
 
 
6130
Pozemky
Výdaje na pořízení pozemků. Výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit, patří na položku 6121.
 
62
 
 
Nákup akcií a majetkových podílů
 
 
 
6201
Nákup akcií
Na tuto položku patří částky, za něž organizace nakupuje akcie, i částky, jimiž organizace jakožto upisovatelka akcií splácí akcie, které upsala, a to jak při zakládání akciové společnosti, tak při zvyšování jejího základního kapitálu.
 
 
 
6202
Nákup majetkových podílů
Např. majetkový vklad do společnosti s ručením omezeným
 
 
 
6209
Nákup ostatních majetkových nároků
Zejména platby osobám oprávněným ze zákonů o zmírnění následků majetkových křivd, od nichž organizace kupuje právo na vydání věci podle těchto zákonů.
 
63
 
 
Investiční transfery
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních položek 52,53 a 54.
 
 
631
 
Investiční transfery podnikatelským subjektům
 
 
 
6311
Investiční transfery finančním institucím
Investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6314. Patří sem i investiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
6312
Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
Investiční transfery fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční. Patří sem i investiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
6313
Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
Investiční transfery subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů, které patří na položku 6315. Patří sem i investiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
6314
Investiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména investiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
6315
Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
6319
Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům
 
 
632
 
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
 
 
  
6321
Investiční transfery obecně prospěšným společnostem
Investiční transfery společnostem založeným podle zákona o obecně prospěšných společnostech (zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.
 
 
 
6322
Investiční transfery spolkům
Investiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným spolky.
 
 
 
6323
Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
Investiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákona č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery jimi zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 
 
 
6324
Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
 
 
 
6329
Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Patří sem investiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek, zejména transfery fundacím a ústavům (§ 303 až 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 
 
633
 
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
 
 
 
6331
Investiční transfery státnímu rozpočtu
 
 
 
6332
Investiční transfery státním fondům
 
 
 
6333
Investiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
 
 
 
6334
Investiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
 
 
 
6335
Investiční transfery státním finančním aktivům
 
 
 
6339
Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům
 
 
634
 
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
 
 
 
6341
Investiční transfery obcím
 
 
 
6342
Investiční transfery krajům
 
 
 
6343
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
 
 
 
6344
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
 
 
 
6345
Investiční transfery regionálním radám
Investiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
 
 
 
6349
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům územní úrovně než obcím, krajům a regionálním radám, v současné době dobrovolným svazkům obcí.
 
 
635
 
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
 
 
 
6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Investiční transfery, které správci kapitol státního rozpočtu, kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, s výjimkou investičních transferů, které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují zřízeným příspěvkovým organizacím z peněžních prostředků, které za tím účelem obržely od jiného veřejného rozpočtu (ty patří na položku 6356).
 
 
 
6352
Investiční transfery vysokým školám
Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým školám
 
 
 
6353
Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
Investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na příslušné položky podseskupení 631 a 632, na které patří jejich zřizovatelé.
 
 
 
6354
Investiční transfery veřejným výzkumným institucím
Investiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, krajem nebo obcí podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
 
 
 
6355
(zrušena)
6356Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Investiční transfery, které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, z peněžních prostředků z transferů, které za tím účelem obdržely z veřejného rozpočtu od jiného subjektu. Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků (k tomu v náplni seskupení položek 52).
 
 
 
6359
Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
Platby charakteru transferů PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
  
 
636
 
Investiční převody vlastním fondům
 
 
 
6361
Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu
 
 
637
 
Investiční transfery obyvatelstvu
 
 
 
6371
Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Zahrnuje transfery poskytované "v obecném zájmu" v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty obdobně jako v případě položky 5493, ale na investiční účely.
 
 
 
6379
Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
 
 
638
 
Investiční transfery do zahraničí
 
 
 
6380
Investiční transfery do zahraničí
 
64
 
 
Investiční půjčené prostředky
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních položek 52,53 a 54.
 
 
641
 
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
 
 
 
6411
Investiční půjčené prostředky finančním institucím
Návratné investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6414.
 
 
 
6412
Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
 
 
 
6413
Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
 
 
 
6414
Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu
Návratné investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i návratné investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
6415
Investiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu
Návratné investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty, Vinařskému fondu a akciové společnosti PPP Centrum. Patří sem i návratné investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
 
 
 
6419
Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
 
 
642
 
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
 
 
 
6421
Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem
 
 
 
6422
Investiční půjčené prostředky občanským sdružením
 
 
 
6423
Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
 
 
 
6424
Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
 
 
 
6429
Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
 
 
643
 
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně
 
 
 
6431
Investiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
 
 
 
6432
Investiční půjčené prostředky státním fondům
 
 
 
6433
Investiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
 
 
 
6434
Investiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění
 
 
 
6439
Ostatní investiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
 
 
644
 
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
 
 
 
6441
Investiční půjčené prostředky obcím
 
 
 
6442
Investiční půjčené prostředky krajům
 
 
 
6443
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
Investiční návratné transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
 
 
 
6449
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně
 
 
645
 
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
 
 
 
6451
Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
 
 
 
6452
Investiční půjčené prostředky vysokým školám
Zahrnuje investiční půjčené prostředky vysokým školám.
 
 
 
6459
Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
 
 
646
 
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
 
 
 
6460
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
 
 
647
 
Investiční půjčené prostředky do zahraničí
 
 
 
6470
Investiční půjčené prostředky do zahraničí
 
67
 
 
Investiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky na investice převedené do Národního fondu na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.
 
 
671
 
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
 
 
 
6710
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
 
 
672
 
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
 
 
 
6720
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
 
 
673
 
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
 
 
 
6730
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
 
 
674
 
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
 
 
 
6740
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
 
 
675
 
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
 
 
 
6750
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
 
 
676
 
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
 
 
 
6760
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
 
 
679
 
Ostatní investiční převody do Národního fondu
 
 
 
6790
Ostatní investiční převody do Národního fondu
 
69
 
 
Ostatní kapitálové výdaje
 
 
690
 
Ostatní kapitálové výdaje
 
 
 
6901
Rezervy kapitálových výdajů
Je určena jen pro rozpočtování rezerv na kapitálové výdaje, skutečnost se zatřídí v souladu s druhovou povahou výdaje.
 
 
 
6909
Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené
Patří sem veškeré kapitálové výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 6.
8
 
 
 
FINANCOVÁNÍ
Na položky třídy 8 patří pohyby bankovních účtů (připsání peněžních prostředků na tyto účty a odepsání peněžních prostředků z nich) peněžních fondů, na které se podle § 1 odst. 1 vyhlášky rozpočtová skladba vztahuje, mající povahu přijetí peněžních prostředků za účelem úhrady schodku obdržených z půjček a jiných zdrojů, do kterých mají být vráceny (včetně obdržených za prodej vlastních dluhopisů), utržených za prodej akcií nebo jiných součástí majetku pořízených z dočasně volných prostředků peněžního fondu s úmyslem později je se ziskem prodat a inkasovaných jakožto splátky peněžních prostředků půjčených jiným subjektům za účelem jejich zhodnocení a povahu vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení převedených jiným subjektům jakožto půjčky nebo jiné peněžní prostředky určené k vrácení (včetně převedených jakožto cena za koupi cizích dluhopisů) nebo jakožto cena za koupi akcií nebo jiných součástí majetku pořizovaných z dočasně volných prostředků peněžního fondu s úmyslem později je se ziskem prodat a vydávaných jakožto splátky vypůjčených peněžních prostředků. Za tato přijetí a vydání se nepovažují pohyby účtů řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí. Tyto účty jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny a rozpočtové skladbě nepodléhají. Přijetí peněžních prostředků se na položky třídy 8 zapisuje plusem a vydání minusem s výjimkou zápisu převodů, které mají povahu oprav převodů již provedených, jako jsou například převody mezi vlastními účty, vratky mylných plateb (položka 8300) a převody kursových zisků obsažených v přijatých platbách v kapitole Státní dluh z účtu pro řízení státního dluhu na příjmový účet této kapitoly (položka 2143) a převody z jejího výdajového účtu na účet pro řízení státního dluhu k uhrazení kursové ztráty vzniklé při vydání z tohoto účtu (položka 5142).
 
81
 
 
Financování z tuzemska
Zahrnuje financování rezidentními bankami, domácnostmi, podniky a jinými organizacemi a jinými domácími rozpočty.
 
 
811
 
Krátkodobé financování
Financování s dobou splatnosti do jednoho roku.
 
 
 
8111
Krátkodobé vydané dluhopisy
Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8112
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8113
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Přijetí krátkodobých půjčených prostředků na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8114
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8113. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze (bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.). Na položku se zařazují změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu a bankovních účtů, které v souvislosti se státním rozpočtem vede Ministerstvo financí, s výjimkou bankovních účtů, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.); ty se zařazují na položku 8116. Jsou to příjmové a výdajové účty státního rozpočtu [§ 3 písm. h) bod 1 rozpočtových pravidel], účty státních finančních aktiv (bod 2 téhož písmene) spojené s obsluhou a umořováním státního dluhu (účty státních finančních aktiv s výjimkou účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu OSFA), účty pro řízení státního dluhu (bod 3 téhož písmene s výjimkou účtů pro řízení likvidity státní pokladny a účtů, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí), a to včetně účtů, které Ministerstvo financí za tímto účelem zřizuje jinde než v České národní bance, a účty finančních a celních úřadů pro daňové příjmy, určené územním samosprávným celkům, státním fondům, Národnímu fondu, rezervním fondům organizačních složek státu a státním finančním aktivům, a účty určené ke správě peněžních prostředků z vybraných cel, které mají být převedeny Evropské unii (bod 4 téhož písmene). Územní samosprávné celky a státní fondy na tuto položku zařazují změny stavů veškerých svých bankovních účtů pro krátkodobé tuzemské peněžní prostředky a organizační složky státu změny stavů svých bankovních účtů rezervních fondů.
8116
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
Položku používá jen Ministerstvo financí, a to pro změny stavů bankovních účtů, které vede v souvislosti se státním rozpočtem a jejichž změny stavů jsou vyloučeny z položky 8115. Jsou to změny stavů bankovních účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 rozpočtových pravidel). Změny stavů bankovních účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje kapitolu Operace státních finančních aktiv (OSFA) netvoří, ale jsou spojené s řízením státního dluhu, a kterými jsou účty státních finančních aktiv pro obsluhu a umořování státního dluhu, a změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu všech kapitol kromě kapitoly OSFA se zařazují na položku 8115.
 
 
 
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Zahrnují se především příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů či akcií na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity, příp. další operace jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro poskytnuté půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (zejména půjčené prostředky - návratné výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení 56, příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8417.
 
 
 
8118
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8117. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v krátkodobém časovém úseku, zejména půjčení peněžních prostředků za účelem získání úrokových výnosů (úroky se pak zařadí na položku 2141 a přijetí splátek půjčených prostředků na položku 8117) a nákup cizích krátkodobých dluhopisů či akcií za účelem jejich prodeje za vyšší cenu (částka, za niž se pak tyto dluhopisy nebo akcie prodají, se zařadí na položku 8117, a to celá tato částka a bez ohledu na to, zda skutečně byla vyšší než cena, za niž se tyto dluhopisy nebo akcie koupily; územní samosprávné celky však mohou na položku 8117 zařadit částku, za niž byly dluhopisy či akcie koupeny, a rozdíl mezi částkou, za niž byly prodány, a touto částkou, je-li kladný, na položku 2142, a je-li záporný, na položku 5149). Nerozhoduje, zda organizace peněžní prostředky takto vydává za situace, kdy její hospodaření vykazuje přebytek; na tuto položku patří vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení i v případě, že hospodaření organizace vykazuje schodek nebo je vyrovnané. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8418.
 
 
812
 
Dlouhodobé financování
Financování s dobou splatnosti nad jeden rok.
 
 
 
8121
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8122
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8123. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8125
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na dlouhodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze (bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.).
 
 
 
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Zahrnují se především příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity, příp. další operace jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro poskytnuté půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (zejména půjčené prostředky - návratné výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení 56, příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8427.
 
 
 
8128
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8127. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení stejného druhu jako v případě položky 8118, avšak v dlouhodobém časovém úseku. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8428.
 
82
 
 
Financování ze zahraničí
Zahrnuje financování nerezidentními bankami, podniky a jinými organizacemi, mezinárodními institucemi, cizími vládami.
 
 
821
 
Krátkodobé financování
Financování s dobou splatnosti do jednoho roku.
 
 
 
8211
Krátkodobé vydané dluhopisy
Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8212
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8213
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Přijetí krátkodobých půjčených prostředků organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8214
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8213. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8215
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze (bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.). Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje změny stavů všech bankovních účtů pro krátkodobé peněžní prostředky ze zahraničí kromě těch, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí [Ministerstvo financí tyto úvěry převádí na svůj běžný účet (platební účet), jehož peněžní prostředky mají krátkodobou povahu]; ty zařazuje na položku 8216.
8216Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí
Položku používá Ministerstvo financí pro změny stavu běžného účtu (platebního účtu), na který přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, které představují dlouhodobé úvěry od této banky. Vyskytne-li se podobný bankovní účet i u jiné organizace než u Ministerstva financí, zařadí se změny jeho stavů též na tuto položku. Územní rozpočty tuto položku nepoužijí.
 
 
 
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Zahrnují se především příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů či akcií pořízených na zahraničním finančním trhu za účelem řízení likvidity, příp. další operace jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení položek 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro poskytnutí půjčených prostředků a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení položek 56, příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
 
 
 
8218
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8217. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v krátkodobém časovém úseku stejného druhu jako v případě položky 8118, avšak ve vztahu k zahraničí. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
 
 
822
 
Dlouhodobé financování
Financování s dobou splatnosti nad jeden rok.
 
 
 
8221
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8222
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8223
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8224
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8223. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
 
 
 
8225
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na dlouhodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze (bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.).
 
 
 
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
Zahrnují se především cizí nakoupené dlouhodobé dluhopisy na zahraničním finančním trhu za účelem řízení likvidity, příp. další operace jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení položek 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro přímé poskytnutí půjčených prostředků a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení položek 56, příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
 
 
 
8228
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8227. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v dlouhodobém časovém úseku stejného druhu jako v případě položky 8128, avšak ve vztahu k zahraničí. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
83Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
830Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
8300Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
Tato položka je určena jen pro zařazování pohybů (příjmů, resp. přijetí a výdajů, resp. vydání) na účtech Ministerstva financí pro řízení státního dluhu. Patří na ni pohyby, které se nedají zařadit na jiné položky třídy 8. Jsou to zejména převody mezi těmito účty navzájem s výjimkou těch, které patří na položky 8301 a 8302. Vydání z jednoho účtu se na tuto položku zařazuje v záporné hodnotě a přijetí na druhý účet v kladné. Vydání a přijetí se vzájemně vynulují. Patří sem i mylné platby (jejich přijetí se zařazuje v kladné hodnotě a poukázání přijaté částky oprávněnému příjemci v záporné), které na tyto účty přicházejí (mylné platby, které přicházejí na jiné účty, jejichž přijetí a vydání se třídí podle rozpočtové skladby, a které nelze blíže identifikovat, patří na položku 2328). Na tuto položku patří i přijetí nakoupených deviz na devizové účty.
8301Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky
Na tuto položku patří převody z běžného účtu (platebního účtu) Ministerstva financí, na který ministerstvo přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, na účet hospodaření státního rozpočtu, jakož i převody opačné.
8302Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
Tuto položku stejně jako položky 8300 a 8301 používá jen Ministerstvo financí, a to pro operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 rozpočtových pravidel), s výjimkou aktivního financování zařazeného na seskupení položek 84. Používá ji též pro záznam těchto operací na účtu hospodaření státního rozpočtu.
84Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu
841Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu
8413Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Na tuto položku patří přijetí, případně vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8113, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8414Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
Na tuto položku patří vydání, případně přijetí peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8114, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8417Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu – příjmy
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8117, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet [§ 26 odst. 2 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů] nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8418Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu – výdaje
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8118, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
842Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu
8427Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu – příjmy
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8127, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8428Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a z důchodového účtu – výdaje
Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8128, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 26 odst. 2 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
 
89
 
 
Opravné položky k peněžním operacím
 
 
890
 
Opravné položky k peněžním operacím
 
 
 
8901
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
Položka se může využít u územních samosprávných celků.
Jsou-li např. u obcí zabezpečovány i příjmy a výdaje podnikatelské činnosti na stejný běžný účet jako hlavní činnost, nepoužije se na ně druhová skladba tříd 1-6, ale zaznamenávají se na tuto položku - výdaje se záporným znaménkem, příjmy s kladným. Pro zajištění transparentnosti výdajů na podnikatelskou činnost je však potřebné namísto používání této opravné položky zřídit i u obcí zvláštní bankovní účet pro podnikatelskou činnost a jeho prostřednictvím realizovat příslušné příjmy a výdaje (bez použití rozpočtové skladby). Tato položka je proto určena jen pro obce, které dosud nepřešly na sledování příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti na odděleném bankovním účtu.
8902
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech
Položku používá Ministerstvo financí a organizace, které se rozhodly nepoužívat při korunovém účtování o devizových účtech pevný kurs. Používají ji při přepočtu stavů bankovních účtů vedených v cizí měně, jsou-li takové účty součástí příslušného peněžního fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů), na koruny. Změna stavu bankovního účtu v cizí měně od začátku roku do výkazového dne, která se označuje položkami 8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225, se vyjadřuje v kursu platném dne 1. ledna (vypočítá se jako rozdíl stavu tohoto účtu k výkazovému dni v kursu platném dne 1. ledna a jeho stavu ke dni 1. ledna v tomtéž kursu). Položkou 8902 se označí rozdíl mezi úhrnem pohybů (součtem částek přijetí peněžních prostředků vyjadřovaných v kladné hodnotě a částek vydání vyjadřovaných v záporné hodnotě) tohoto bankovního účtu a uvedenou změnou jeho stavu. Stejně jako použití položek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 8905 nepředstavuje ani použití položky 8902 účetní operaci zobrazující pohyb bankovního účtu. Uvádí se jen ve finančním výkaze (bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.).
 
 
 
8905
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
Použití této položky nepředstavuje stejně jako použití položek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 8902 účetní operaci zobrazující pohyb bankovního účtu, použije se jen při účtování o částkách kontokorentního úvěru. Výše této položky se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze obdobně jako výše čtyř uvedených položek (bod 11.1 přílohy č. 3 a bod 7 přílohy č. 4 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.). Na tuto položku patří částky, kterými se kryje schodek státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu či peněžního fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů) používajícího rozpočtovou skladbu nebo jeho část, avšak které se do tohoto rozpočtu či fondu nepřevádějí. Ve státním rozpočtu se takto používají částky z účtů uvedených v § 33 odst. 1 písm. b) a d) až j) rozpočtových pravidel a účty pro řízení státního dluhu. Mimo státní rozpočet, jehož účty spolu s účty, které kryjí jeho schodek, nemohou jako celek mít debetní zůstatek, se na tuto položku zařazují v případě peněžních fondů (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů), jejichž účty vede banka jiná než Česká národní banka, částky, kterými banka tyto účty úvěruje (kontokorentní úvěr). V účetnictví se položka použije při účtování o částkách kontokorentního úvěru [při jejich převodu z účtu, který odpovídá bankovnímu základnímu běžnému účtu (základnímu platebnímu účtu) obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad, na účet krátkodobých úvěrů nebo při přímém účtování na tomto účtu].
C. Odvětví třídění rozpočtové skladby
Skupina
Oddíl
Pododdíl
Paragraf
  

1

 
 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
 
10
 
 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
 
 
101
 
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Programy podpory rozvoje a restrukturalizace zemědělské produkce. Patří sem formy podpory privatizovaných hospodářství, jako je rekonstrukce a modernizace hospodářství, zúrodnění a kultivace zemědělské půdy, podpora rozvoje zpracovatelských podniků, podpora udržení genetického potenciálu, rozvoje informatiky apod. Patří sem i správní výdaje institucí, jestliže jsou určeny výlučně k zabezpečování těchto programů. Patří sem náklady státu (obce) na provoz vlastních zařízení. Nepatří sem zejména formy podpory, jejichž prioritou je zachování určitého objemu, ceny a příjmů ze zemědělské produkce, které patří do pododdílu 102.
 
 
 
1011
Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství
Podpora méně příznivých oblastí, zvyšování kvality a revitalizace půdy a další činnosti ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu, vč. podpory vodního hospodářství a ostatních složek v zemědělské a lesnické krajině, dále aktivity podílející se na udržování krajiny.
 
 
 
1012
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
Podpora podnikatelských záměrů, restrukturalizace zemědělského podnikání a finálního užití zemědělské produkce.
 
 
 
1013
Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí
Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, osiv a sádí: nákup genetického potenciálu, šlechtění a plemenitba hospodářských zvířat, udržování genových rezerv, přirozená plemenitba, kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti, testování užitkových vlastností a zdraví, rozvoj šlechtitelské a semenářské činnosti.
 
 
 
1014
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Ozdravování hospodářských zvířat s cílem ozdravit chovy od vybraných chorob a nákaz, podpora ozdravování polních a speciálních plodin, realizace opatření stanovených příslušným územním orgánem v karanténě rostlin, likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkovým rostlinám. Zahrnuje i nezbytná opatření ke zmírnění rizik vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře. Pod zvláštní veterinární péči se rozumí jiná než správní činnost, např. činnost charakteru veřejných útulků pro domácí zvířata. Zahrnuje i činnosti k plošné deratizaci, hubení komárů, apod.
 
 
 
1019
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Činnosti nespecifikované v předchozích paragrafech. Patří sem mj. informatika a poradenství, programy obnovy vesnice a udržení venkovského osídlení. Nepatří sem aktivity, kde je prvotní funkcí ochrana a tvorba životního prostředí, které se klasifikují do oddílu 37. Patří sem naopak příspěvky občanským sdružením působícím v zemědělství a potravinářství (s výjimkou sdružení, u kterých je financován přenesený výkon státní správy, a které patří do pododdílu 106).
 
 
102
 
Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor
Výdaje související s politikou regulace objemu a ceny zemědělské produkce. Z pozice státního rozpočtu sem patří transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, z pozice tohoto fondu výdaje spojené s nákupy zemědělských komodit, objem subvencí k podpoře vývozu, veškeré vedlejší náklady spojené s těmito operacemi (skladování, doprava, prodej, pojištění, úroky z úvěru apod.). Patří sem i vlastní výdaje na činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu. Zahrnují se sem např. i dotace k zachování neobdělané půdy, je-li jejich primárním důvodem regulace ceny a objemu zemědělské produkce.
 
 
 
1021
Organizace trhu s produkty rostlinné výroby
 
 
 
1022
Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby
 
 
 
1023
Organizace trhu s produkty živočišné výroby
 
 
 
1024
Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby
 
 
 
1029
Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor
Regulace trhu s jinými komoditami než uvedenými v předchozích paragrafech pododdílu, společné činnosti neoddělitelné na předchozí paragrafy (společná režie, správa apod.).
 
 
103
 
Lesní hospodářství
 
 
 
1031
Pěstební činnost
Podpora pěstební činnosti, řešení důsledků vnějších vlivů (imisí a hmyzích škůdců) na hospodaření v lesích bez ohledu na kategorii lesa či imisní pásmo (v imisních oblastech, ostatních oblastech se zvláštním režimem hospodaření, v lesích drobných vlastníků).
 
 
 
1032
Podpora ostatních produkčních činností
Podpora ostatních vybraných činností, nespadá-li do ostatních paragrafů tohoto pododdílu.
 
 
 
1036
Správa v lesním hospodářství
Správní činnost v lesním hospodářství, např. ústav pro hospodářskou úpravu lesů.
 
 
 
1037
Celospolečenské funkce lesů
Podpora mimoprodukčních funkcí lesa mající celospolečenský význam, jako např. práce lesnickotechnických meliorací a hrazení drobných vodních toků - bystřin, výstavba a údržba lesních cest, svážnic a chodníků v lesích se zvláštním režimem hospodaření, protierozní a protilavinová opatření, ochrana a zvelebování chovů ohrožených druhů zvířat, zvelebování myslivosti v celospolečenském zájmu, ochrana ustupujících a ohrožených druhů lesních dřevin, protipožární ochrana v lesích, mimořádná opatření při přemnožení hmyzích škůdců a chorob, ostatní práce celospolečenského významu, lesní stráž, myslivecká stráž. Nepatří sem činnosti související s lesnickým výzkumem (1082).
 
 
 
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Činnosti nezařazené v předchozích paragrafech, např. i výdaje na činnost lesnických organizací nemající charakter státní správy.
 
 
106
 
Správa v zemědělství
Zahrnuje i výdaje na správu v lesním hospodářství, nejde-li je oddělit a zařadit na § 1036.
 
 
 
1061
Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství
Vlastní činnost Ministerstva zemědělství (včetně úseku lesního hospodářství a nejde-li oddělit, pak i vodního hospodářství).
 
 
 
1062
Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství
Vlastní činnost regionálních orgánů Ministerstva zemědělství a ostatní orgány správy v zemědělství (např. Státní veterinární správy, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká plemenářská inspekce).
        1063Správa zemědělského majetku
Činnost zvláštních orgánů správy zemědělského majetku.
      1069Ostatní správa v zemědělství
Vlastní činnost ostatních organizací pověřených správou v zemědělství a lesním hospodářství, včetně činnosti pozemkových úřadů a nákladů pozemkových úprav.
 
 
107
 
Rybářství
 
 
 
1070
Rybářství
Patří sem i výdaje související s myslivostí, pokud by se vyskytly.
 
 
108
 
Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj
 
 
 
1081
Zemědělský výzkum a vývoj
 
 
 
1082
Lesnický výzkum
Včetně např. podpory obnovy lesů určených pro lesnický výzkum.
 
 
109
 
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
 
 
 
1091
Mezinárodní spolupráce v zemědělství
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím (např. FAO), výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
 
 
 
1092
Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství
 
 
 
1098
Ostatní výdaje na zemědělství
 
 
 
1099
Ostatní výdaje na lesní hospodářství
Nespecifikovatelné výdaje podle jiných paragrafů, ale i příspěvky občanským sdružením, pokud by přesahovaly rámec § 1019 nebo 1039.
2
 
 
 
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 
21
 
 
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Činnosti, programy, podpory pro průmyslová odvětví (vč. energetiky), stavebnictví, obchod a služby.
211Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
 
 
 
2111
Uhelné hornictví
Zahlazování následků hornické činnosti
 
 
 
2112
Těžba nerostných surovin kromě paliv
 
 
 
2113
Zpracování ropy a zemního plynu
 
 
 
2114
Jaderné elektrárny
 
 
 
2115
Úspora energie a obnovitelné zdroje
Patří sem i výdaje k podpoře používání jiných paliv než uhlí, lignitu, rašeliny, ropy a zemního plynu, zejména alkoholu, biomasy, dříví a dřevního odpadu.
 
 
 
2116
Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením
 
 
 
2117
Elektrická energie
Rozvod elektrické energie.
 
 
 
2118
Energie jiná než elektrická
Pára, horká voda a horký vzduch.
 
 
 
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
 
 
212
 
Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví
 
 
 
2121
Stavebnictví
 
 
 
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
 
 
 
2123
Podpora rozvoje průmyslových zón
 
 
 
2124
Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví
 
 
 
2125
Podpora podnikání a inovací
 
 
 
2129
Ostatní odvětvová a oborová opatření
 
 
213
 
Zahraniční obchod
 
 
 
2131
Přímá podpora exportu
Přímé dotace, úrokové bonifikace, prémie, dotace organizacím poskytujících garance, pojištění a výhodné úvěry pro export.
 
 
 
2139
Ostatní záležitosti zahraničního obchodu
Veškeré nepřímé formy podpor a činnosti pro zahraniční obchod, jako jsou výstavy, veletrhy a komerční akce pořádané v zahraničí, poradenství a informace pro zahraniční obchod apod.
 
 
214
 
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
 
 
 
2141
Vnitřní obchod
Patří sem i pořádání tuzemských trhů, tuzemských a zahraničních veletrhů, obchodních propagačních akcí a výstav, obchodní poradenství, informační systémy a podávání informací, samostatná zařízení pro obchodní činnost, jestliže nejsou podnikatelskou činností ani činností, která má svůj vlastní paragraf. Zahrnuje i provoz a zajištění obecních trhů a tržnic. Patří sem i dotace sdružením spotřebitelů a podobným občanským sdružením.
 
 
 
2142
Ubytování a stravování
 
 
 
2143
Cestovní ruch
 
 
 
2144
Ostatní služby
 
 
216
 
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
 
 
 
2161
Činnost, ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
Vlastní činnost Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Energetického regulačního úřadu a Českého báňského úřadu.
 
 
 
2162
Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Činnost ostatních orgánů správy jako např. Puncovního úřadu, České obchodní inspekce a Státní energetické inspekce.
 
 
 
2169
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Patří sem i příjmy (např. z pokut) spojené s činností stavebních úřadů.
 
 
218
 
Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
 
 
 
2181
Výzkum a vývoj v palivech a energetice
 
 
 
2182
Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky
 
 
 
2183
Výzkum a vývoj ve službách
 
 
 
2184
Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu
 
 
 
2185
Výzkum a vývoj ve stavebnictví
 
 
219
 
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
 
 
 
2191
Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
 
 
 
2199
Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené
Patří sem i příspěvky profesním sdružením a svazům, nelze-li je blíže specifikovat na bližší paragrafy.
 
22
 
 
Doprava
 
 
221
 
Pozemní komunikace
Zahrnuje i dálniční a silniční mosty.
 
 
 
2211
Dálnice
Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou dálnic a jejich součástí.
 
 
 
2212
Silnice
Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí, včetně komunálních komunikací.
 
 
 
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Zahrnuje i výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou apod. chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek.
 
 
222
 
Silniční doprava
 
 
 
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
Dotace veřejné silniční dopravě (meziměstská i městská) či její přímé provozování. Patří sem zejména činnosti autobusové dopravy. Zahrnuje i dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti a cenové dotace (zlevněné žákovské jízdné apod.).
 
 
 
2222
Kontrola technické způsobilosti vozidel
 
  
 
2223
Bezpečnost silničního provozu
Zahrnuje výdaje na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
 
 
 
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Zahrnuje např. i výdaje spojené s dopravním značením, odtahem vraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě.
 
 
223
 
Vnitrozemská a námořní plavba
 
 
 
2231
Vodní cesty
Použije se jen jde-li o činnosti výstavby, technické obnovy a správy vodních cest, konané primárně za účelem řešení podmínek vodní dopravy, jinak se činnosti spojené s údržbou říčních toků zahrnují do oddílu 23.
 
 
 
2232
Provoz vnitrozemské plavby
Přímé provozování či dotace k provozování vnitrozemské plavby, tj. poskytováním dopravních služeb.
 
 
 
2233
Záležitosti námořní dopravy
Patří sem např. platba příspěvku ke studiu námořního povolání v zahraničí.
 
 
 
2239
Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby
 
 
224
 
Železniční doprava
Vedle celostátních drah zahrnuje regionální dráhy, vlečky a speciální dráhy (např. metro).
 
 
 
2241
Železniční dráhy
Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou technickou obnovou, opravami, řízením a správou železničních drah, včetně drážních staveb - mostů, tunelů apod., zahrnuje provozní a investiční dotace na tyto činnosti.
 
 
 
2242
Provoz veřejné železniční dopravy
Činnosti spojené s přímým provozováním veřejné železniční dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb. Provozní i investiční dotace drahám (i cenové povahy) a zajištění dopravní obslužnosti. Neinvestiční dotace na podporu kombinované dopravy se zatřídí na § 3793.
 
 
 
2243
Drážní vozidla
Nákup a obnova drážních vozidel vyjma vozidel používaných pro kombinovanou dopravu a ostatní dráhy (viz § 3793 a pro kombinovanou dopravu a § 2271 pro ostatní dráhy).
 
 
 
2249
Ostatní záležitosti železniční dopravy
 
 
225
 
Civilní letecká doprava
 
 
 
2251
Letiště
Výstavba, technická obnova, správa a provoz letišť.
 
 
 
2252
Zabezpečení letového provozu
Činnosti spojené se zabezpečením letového provozu, nákup, technická obnova a údržba techniky s tím spojené.
 
 
 
2253
Provoz civilní letecké dopravy
Činnosti spojené s přímým provozováním civilní letecké dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb.
 
 
 
2259
Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy
 
 
226
 
Správa v dopravě
 
 
 
2261
Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě Týká se činnosti Ministerstva dopravy.
 
 
 
2262
Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě
Činnost např. Úřadu pro civilní letectví, Drážního úřadu a Státní plavební správy a Drážní inspekce.
 
 
 
2269
Ostatní správa v dopravě
Státní fond dopravní infrastruktury.
 
 
227
 
Doprava ostatních drah
 
 
 
2271
Ostatní dráhy
Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami, řízením a správou drah, včetně drážních staveb a mostů. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
 
 
 
2272
Provoz ostatních drah
Činnosti spojené s přímým provozováním dopravy ostatními drahami, poskytováním dopravních služeb. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
 
 
 
2279
Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené
Zahrnuje jinde nespecifikované dráhy, např. důlní, průmyslové a přenosné, lyžařské vleky apod.
 
 
228
 
Výzkum v dopravě
 
 
 
2280
Výzkum a vývoj v dopravě
 
 
229
 
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě
 
 
 
2291
Mezinárodní spolupráce v dopravě
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
 
 
 
2299
Ostatní záležitosti v dopravě
 
23
 
 
Vodní hospodářství
 
 
231
 
Pitná voda
 
 
 
2310
Pitná voda
Činnosti související se zásobováním pitnou vodou, tj. zejména vodárenskou infrastrukturou veřejnými vodovody, zdroji pitné vody. Zahrnuje i zabezpečení dovozu pitné vody.
 
 
232
 
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
 
 
 
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Včetně kanalizačních sítí septiků. Tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čištění odpadních vod (ve společných, veřejných i individuálních systémech), tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, včetně předčisťování a speciálních provozů pro odpadní vody z určitých průmyslových procesů (např. neutralizační stanice, odfenolovací zařízení, retenční a akumulační nádrže pro řízení vypouštění odpadních vod, septiky).
 
 
 
2322
Prevence znečišťování vody
Činnosti na bázi výrobních technologií a opatření vedoucí k výraznému snížení množství vypouštěného znečištění do vodních toků. Zahrnuje celkovou prevenci, řízení a monitoring znečištění povrchových vod.
 
 
 
2329
Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
Zahrnuje i nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.
 
 
233
 
Vodní toky a vodohospodářská díla
 
 
 
2331
Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
Podélné úpravy těchto vodních toků (rekonstrukce, výstavba, údržba).
 
 
 
2332
Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích
Vodní díla - příčné objekty (jezy, stupně, přehrady) na vodohospodářsky významných tocích.
 
 
 
2333
Úpravy drobných vodních toků
Činnosti úprav drobných vodních toků a průtočných nádrží včetně péče o přirozená koryta, rekonstrukce, výstavba, údržba.
 
 
 
2334
Revitalizace říčních systémů
Činnosti spojené s revitalizací vodních toků, pramenišť vodních ploch.
 
 
 
2339
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené
 
 
234
 
Voda v zemědělské krajině
 
 
 
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti spojené s neprůtočnými nádržemi, rybníky, náhony, odvodňovacími a závlahovými zařízeními.
 
 
 
2342
Protierozní ochrana
Činnosti spojené s protierozní ochranou ohrožených území.
 
 
 
2349
Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
Vodní a rybářská stráž.
 
 
236
 
Správa ve vodním hospodářství
 
 
 
2361
Činnosti ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
Při současné skladbě ústřední státy správy zůstane nenaplněna.
 
 
 
2362
Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
 
 
 
2369
Ostatní správa ve vodním hospodářství
 
 
238
 
Vodohospodářský výzkum a vývoj
 
 
 
2380
Vodohospodářský výzkum a vývoj
 
 
239
 
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
 
 
 
2391
Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
 
 
 
2399
Ostatní záležitosti vodního hospodářství
 
24
 
 
Spoje
 
 
241
 
Činnosti spojů
 
 
 
2411
Záležitosti pošt
 
 
 
2412
Záležitosti telekomunikací
 
 
 
2413
Záležitosti radiokomunikací
 
 
 
2419
Ostatní záležitosti spojů
 
 
246
 
Správa ve spojích
 
 
 
2461
Činnosti ústředních orgánů státní správy ve spojích
Patří sem činnost Českého telekomunikačního úřadu.
 
 
 
2462
Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích
 
 
 
2469
Ostatní správa ve spojích
 
 
248
 
Výzkum a vývoj ve spojích
 
 
 
2480
Výzkum a vývoj ve spojích
 
 
249
 
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích
 
 
 
2491
Mezinárodní spolupráce ve spojích
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
 
 
 
2499
Ostatní záležitosti spojů
 
25
 
 
Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce
 
 
251
 
Podpora podnikání
 
 
 
2510
Podpora podnikání Patří sem obecná podpora malého a středního podnikání (dotace Českomoravské záruční a rozvojové bance).
 
 
252
 
Všeobecné pracovní záležitosti
 
 
 
2529
Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené
 
 
253
 
Všeobecné finanční záležitosti
 
 
 
2531
Centrální banka a měna
 
 
 
2539
Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené
Podpora bank, spořitelen, pojišťoven, atd. jako takových, tj. ne např. dotace k podpoře speciálních programů (stavební spoření, penzijní připojištění). Náklady spojené s vyrovnáváním závazků zaniklých bank, které převzal stát.
 
 
254
 
Všeobecné hospodářské služby
 
 
 
2541
Geologie
Rozpočtové vztahy k příspěvkové organizaci Česká geologická služba zřízené Ministerstvem životního prostředí.
 
 
 
2542
Meteorologie
Včetně hydrometeorologie
 
 
 
2549
Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené
 
 
256
 
Všeobecná hospodářská správa
 
 
 
2561
Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství
Činnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu průmyslového vlastnictví.
 
 
 
2562
Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie
Činnost např. Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českého metrologického institutu.
 
 
 
2563
Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru
Činnost např. katastrálních úřadů, zeměměřických a katastrálních inspektorátů, Zeměměřického úřadu.
 
 
 
2564
Správa národního majetku
Činnost jiných než ústředních orgánů státní správy na úseku správy národního majetku (vyjma zemědělského). Týká se činnosti Fondu národního majetku. Zahrnuje i činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
 
 
2565
Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce
Na tento paragraf patří např. výdaje Státního úřadu inspekce práce a rozpočtové vztahy k příspěvkové organizaci Technická inspekce České republiky zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 
 
 
2569
Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená
 
 
258
 
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
 
 
 
2580
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
Včetně např. výzkumu v oblasti bezpečnosti práce.
 
 
259
 
Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje
 
 
 
2590
- Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech
3
 
 
 
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
 
31 a 32
 
 
Vzdělávání a školské služby
 
 
311
 
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
 
 
 
3111
Předškolní zařízení
Činnost zařízení pro děti od tří let věku - mateřských škol.
 
 
 
3112
Speciální předškolní zařízení
Mateřské školy speciálně zřízené pro děti se zdravotním postižením a mateřské školy při zdravotnických zařízeních.
 
 
 
3113
Základní školy
 
 
 
3114
Speciální základní školy
Základní školy speciální, základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy zřízené při zdravotnických zařízeních.
 
 
 
3117
První stupeň základních škol
Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
 
 
 
3118
Druhý stupeň základních škol
Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
 
 
 
3119
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání
 
 
312
 
Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
 
 
 
3121
Gymnázia
 
 
 
3122
Střední odborné školy
Činnost středních škol poskytujících odborně zaměřené vzdělání charakteru středních průmyslových škol, zemědělských škol, obchodních akademií, středních zdravotnických škol, středních vojenských a policejních škol apod. Použije se i pro část integrovaných škol odpovídající středním odborným školám.
 
 
 
3123
Střední odborná učiliště a učiliště
Činnost středních odborných učilišť a učilišť. Použije se i pro část integrovaných škol odpovídajících středním odborným učilištím nebo učilištím a pro střediska praktického vyučování.
 
 
 
3124
Speciální střední školy
Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 
 
 
3125
Střediska praktického vyučování a školní hospodářství
 
 
 
3126
Konzervatoře
 
 
 
3128
Sportovní školy - gymnázia
Gymnázia poskytující vzdělávání v oboru sportovní přípravy.
 
 
 
3129
Ostatní zařízení středního vzdělávání
 
 
313
 
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Nepatří sem zařízení, jejichž součástí není škola zřízená podle § 3 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
 
 
 
3131
Výchovné ústavy a dětské domovy se školou
 
 
 
3132
Diagnostické ústavy
 
 
 
3139
Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 
 
314
 
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
Činnost pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče včetně internátních a speciálních pedagogických center.
 
 
 
3141
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
 
 
 
3142
Ostatní školní stravování
Školní stravování pro žáky středních škol a konzervatoří a pro studenty vyšších odborných škol a stravování v internátech a domovech mládeže.
 
 
 
3143
Školní družiny a kluby
 
 
 
3144
Školy v přírodě
 
 
 
3145
Internáty
 
 
 
3146
Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
Školská a jiná zařízení pro pedagogicko-psychologické poradenství a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. Patří sem pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra a střediska výchovné péče.
 
 
 
3147
Domovy mládeže
 
 
 
3149
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
Patří sem také školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pokud je nelze zařadit do pododdílu 313.
 
 
315
 
Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání
 
 
 
3150
Vyšší odborné školy
 
 
321
Zařízení vysokoškolského vzdělávání
 
 
 
3211
Činnost vysokých škol
Činnost vysokých škol včetně poskytovaných stipendií, příspěvků a půjček na studium. Školné na vysokých školách.
 
 
 
3212
Výzkum a vývoj na vysokých školách
Činnost výzkumu a vývoje na vysokých školách, je-li účetně oddělitelná od běžné činnosti. Příspěvky doktorantům na vysokých školách.
 
 
 
3213
Bakalářské studium
Výdaje na bakalářské studium, lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3211.
 
 
 
3214
Magisterské a doktorské studium
Výdaje na magisterské a doktorské studium, lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3211.
 
 
322
 
Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
 
 
 
3221
Vysokoškolské koleje a menzy
 
 
 
3229
Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
Ostatní zařízení vykonávající činnost pro vysoké školy.
 
 
323
 
Zájmové studium
 
 
 
3231
Základní umělecké školy
 
 
 
3239
Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené
Např. činnost jazykových škol, těsnopiseckých ústavů apod.
 
 
326
 
Správa ve vzdělávání
 
 
 
3261
Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání
Činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
 
 
3262
Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání
Činnost České školní inspekce apod.
 
 
 
3269
Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená
 
 
328
 
Výzkum školství a vzdělávání
 
 
 
3280
Výzkum školství a vzdělávání
Jen výzkum týkající se školství, vzdělávání, nikoliv např. výzkum na vysokých školách, který patří podle zaměření na paragrafy v jiných oddílech (např. 1081, 1082, 2180, 2280 atd.), příp. na 3809.
 
 
329
 
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
 
 
 
3291
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
 
 
 
3292
Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova
 
 
 
3293
Vzdělávací akce k integraci Romů
 
 
 
3299
Ostatní záležitosti vzdělávání
 33  Kultura, církve a sdělovací prostředky
  331 Kultura
   3311Divadelní činnost
Nastudování a veřejné scénické předvádění divadelního umění všech žánrů (včetně hudebně dramatického a tanečního). Pořádání festivalů, přehlídek, seminářů a tvůrčích dílen.
   3312Hudební činnost
Nastudování a interpretace české a světové hudební tvorby doma i v zahraničí. Pořádání veřejných produkcí, festivalů, cyklů, soutěží a tvůrčích dílen.
   3313Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
Shromažďování, ochrana vědecké zpracování, využívání a zpřístupňování audiovizuálních archiválií a pozůstalostí významných osobností české kinematografie. Činnost kin. Vědeckovýzkumná práce v oblasti filmu a filmové archivistiky, nelze-li ji oddělit a zařadit na 3380. Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi při tvorbě a šíření filmové kultury, prodej a půjčování audiovizuálních materiálů, technická obnova filmů. Periodická, vydavatelská, publikační a distribuční činnost v oblasti filmové kultury.
   3314Činnosti knihovnické
Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy, katalogy, kartotéky a databáze. Poradenská, informační, ediční, výstavní a přednášková činnost. Zpracování a doplňování knihovních fondů a retrokonverze katalogů. Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba. Regionální funkce knihoven. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty v oboru a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. Nezahrnuje odborné knihovny, katalogy, archivy a databáze zaměřené jako služba jiné funkci (ústředí vědeckých informací, odborné knihovny ministerstev).
   3315Činnosti muzeí a galerií
Systematická koncepční muzejní a galerijní sbírkotvorná činnost, odborná správa, ošetření, ochrana a bezpečná úschova hmotných dokladů k dějinám, přírodě, společnosti a kultuře. Vědecké zpracování výzkumu, odborných posudků, rešerší a expertiz. Vytváření muzejních a galerijních expozic, tématických výstav samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí. Pořádání konferencí, seminářů, přednáškových cyklů. Zápůjčka sbírkových předmětů muzejní a galerijní hodnoty k účelům studijním a výstavním. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
   3316Vydavatelská činnost
Vydávání divadelních, hudebních, literárních, výtvarných a audiovizuálních děl, (periodických a neperiodických publikací) a nahrávání, výroba a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů (CD, CD ROM).
   3317Výstavní činnosti v kultuře
Příprava a realizace tuzemských kulturních výstav, jakož i výstav vysílaných do zahraničí a přijímaných ze zahraničí, a to jak formou přímé realizace, tak i formou spoluúčasti na realizaci či formou zadání realizace specializovaným zprostředkovatelským organizacím.
   3319Ostatní záležitosti kultury
Dokumentační, informační, ediční a výstavní činnost a veřejné činnosti (přednášky, semináře, kulturní večery, výstavy, soutěže) v oblasti profesionálního neprofesionálního umění a zájmových aktivit (není-li specifikovaná v jiných paragrafech). Činnosti spojené s vedením obecní kroniky.
  332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
   3321Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
Koordinace odborné činnosti, vytváření jednotné odborné, metodické, dokumentační a informační základny a technická hlediska ochrany, obnovy a prezentace, výzkumu, průzkumu, evidence a dokumentace památkového fondu. Propagační, publikační, ediční, přednášková a výstavní činnost. Odborná pomoc a dohled nad prováděním komplexní péče o památkový fond. Zavádění informačního systému památkové péče a ochrany movitých kulturních památek a uměleckých předmětů. Péče udržování, obnova, údržba, restaurování a zpřístupnění umělecky, technicky, historicky a archeologicky významných movitých a nemovitých památek. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů sakrální a kultovní povahy a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
   3322Zachování a obnova kulturních památek
Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu. Zahrnuje financování kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, a to včetně kulturních památek v obecním vlastnictví. Zahrnuje přitom i účelové dotace a příspěvky organizacím uvedeným v § 3321, ale v tomto případě nad rámec jejich běžného provozu.
   3324Výstup předmětů kulturní hodnoty
Výkup předmětů kulturní hodnoty, přírodnin anebo lidských výtvorů anebo jejich souborů, které jsou významné pro historii, literaturu, umění a vědu.
   3325Pražský hrad
   3326Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu, které nejsou vyhlášeny za kulturní památky. Může jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, pamětních desek, čestných hrobů, ale i např. kapliček apod.
   3329Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
  333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Patří sem kultovní činnosti církví a náboženských společností.
   3330Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Osobní požitky duchovních, zákonné pojištění a další náhrady. Řádné a mimořádné náklady spojená s výkonem bohoslužeb a církevní administrativy. Výdaje na údržbu církevního majetku.
  334 Sdělovací prostředky
   3341Rozhlas a televize
Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním vysíláním.
   3349Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
  336 Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
   3361Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví
Činnost Ministerstva kultury.
   3362Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sdělovacích prostředků
Činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je ústředním orgánem státní správy (usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010 zn. Pl. ÚS 52/04).
   3369Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
  338 Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
   3380Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Organizovaná, problémově, tématicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích činností s cílem získání nových znalostí.
  339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
   3391Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
   3392Zájmová činnost v kultuře
   3399Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Zahrnuje i činnost např. sborů pro občanské záležitosti.
 34  Tělovýchova a zájmová činnost
  341 Tělovýchova
   3411Státní sportovní reprezentace
   3412Sportovní zařízení v majetku obce
Péče o sportoviště, tělocvičny, sportovní haly, plavecké bazény apod. v majetku obcí.
   3419Ostatní tělovýchovná činnost
U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí, závodů apod.
  342 Zájmová činnost a rekreace
   3421Využití volného času dětí a mládeže
Činnost domů dětí a mládeže, stanic mladých techniků, podpora činnosti mládežnických organizací apod. dětská hřiště, zábavní parky apod.
   3429Ostatní zájmová činnost a rekreace
Zahrnuje jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času, apod. než v předchozích paragrafech, mj. i klubová zařízení jiná než pro mládež. Nepatří sem případná podpora profesních sdružení typu advokátní komory, lékařské komory, obchodní komory - ty patří do nespecifikovaných výdajů u příslušného oddílu.
  348 Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
   3480Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
 35  Zdravotnictví
  351 Ambulantní péče
   3511Všeobecná ambulantní péče
Činnost ordinací praktických lékařů.
   3512Stomatologická péče
   3513Lékařská služba první pomoci Činnost pracovišť lékařské služby první pomoci. Nepatří sem činnosti zdravotnické záchranné služby, ty patří na paragraf 3533.
   3514Transfúzní služba a tkáňová zařízení
   3515Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Činnost ordinací lékařů-specialistů kromě stomatologů.
   3516Péče v mateřství
Výdaje zdravotnických zařízení ambulantní péče na péči v mateřství, pokud je lze oddělit.
   3519Ostatní ambulantní péče
  352 Ústavní péče
   3521Fakultní nemocnice
Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče, kterými jsou fakultní nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví.
   3522Ostatní nemocnice
Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče, kterými jsou nemocnice neuvedené jinde v pododdílu 352.
   3523Odborné léčebné ústavy
Činnost zdravotnických zařízení uvedených v § 36 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Nepatří sem specializovaná pracoviště akutní péče, jako jsou například kardiocentrum, traumacentrum, onkologické ústavy a Ústav pro matku a dítě, pokud v nich převažuje poskytování akutní péče. Rovněž sem nepatří lázeňská péče, ozdravovny, sanatoria a péče v léčebnách dlouhodobě nemocných a ve specializovaných zařízeních hospicového typu (hospic).
   3524Léčebny dlouhodobě nemocných
   3525Hospice
Činnost lůžkových zařízení hospicového typu, ve kterých je poskytována paliativní a symptomatická péče osobám v terminálním stadiu (§ 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 340/2006 Sb.).
   3526Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
Činnost zdravotnických zařízení, která poskytují léčebně preventivní služby pomocí přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek, a ozdravoven a sanatorií.
   3527Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče
Činnosti vysoce specializovaných pracovišť akutní péče, zejména kardiocentra, traumacentra a onkologické ústavy.
   3529Ostatní ústavní péče
Patří sem např. kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti ve věku od jednoho do tří let, které jsou poskytovateli zdravotních služeb [zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů].
  353 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
   3531Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
   3532Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)
   3533Zdravotnická záchranná služba
Činnost záchranné služby (zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.). Nepatří sem vodní záchranná služba a horská služba.
   3534Doprava ve zdravotnictví
Doprava nemocných s výjimkou přepravy zdravotnickou záchrannou službou.
   3539Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
Patří sem např. Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu.
  354 Zdravotnické programy
   3541Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi
Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami.
   3542Prevence HIV/AIDS
Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence syndromu získaného selhání imunity.
   3543Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.
   3544Národní program zdraví
   3545Programy paliativní péče
Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je poskytování paliativní péče, pokud je lze oddělit.
   3549Ostatní speciální zdravotnická péče
Zejména prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy.
  356 Správa ve zdravotnictví
   3561Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví
Činnost Ministerstva zdravotnictví.
   3562Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví
Činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv a krajských hygienických stanic.
   3569Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená
  358 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
   3581Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
   3589Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví
  359 Ostatní činnost ve zdravotnictví
   3591Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím a výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce za účelem mezinárodní spolupráce. Položka obsahuje i činnosti spojené se zdravotní péčí, jež byla poskytnuta českým občanům mimo Českou republiku, a se zdravotní péčí poskytovanou zahraničním státním příslušníkům v České republice, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů kromě veřejného zdravotního pojištění.
   3592Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
   3599Ostatní činnost ve zdravotnictví
 36  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
  361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
   3611Podpora individuální bytové výstavby
Podpora individuální a případně i družstevní bytové výstavby kromě podpory stavebního spoření a hypotečních úvěrů.
   3612Bytové hospodářství
Výdaje na poskytování bydlení, podpora ze strany státu obcím na výstavbu bytů, získávání pozemků pro bytovou výstavbu.
   3613Nebytové hospodářství
Patří sem sledování příjmů a výdajů z nebytových prostor, které mají obce a kraje ve vlastnictví.
   3614Bytové služby pro vlastní zaměstnance
Výdaje organizací, kterými jsou zabezpečovány bytové služby pro vlastní zaměstnance i jiné uživatele, s výjimkou služebních bytů (vojáci, policisté nebo techničtí pracovníci bydlící přímo v organizacích).
   3615Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů
   3619Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Zahrnuje např. výdaje spojené s pořízením staršího bytu.
  363 Komunální služby a územní rozvoj
   3631Veřejné osvětlení
   3632Pohřebnictví
   3633Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Nespadají sem pozemní komunikace, vodovodní a kanalizační sítě.
   3634Lokální zásobování teplem
Včetně případných dotací k cenám tepla.
   3635Územní plánování
   3636Územní rozvoj
   3639Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Patří sem i výdaje k podpoře jednotlivých regionů ze strany státu (snížení nezaměstnanosti, rozvoj podnikání ve vybraných regionech apod.).
  366 Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
   3661Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Činnost Ministerstva pro místní rozvoj.
   3662Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
   3669Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená
Státní fond rozvoje bydlení.
  368 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
   3680Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
  369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
   3691Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
   3699Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
 37  Ochrana životního prostředí
Prostředky poskytované prvotně za účelem tvorby a ochrany životního prostředí a nezahrnuté v jiných funkcích (zejména lesní hospodářství, úspory energie, vodní hospodářství).
  371 Ochrana ovzduší a klimatu
   3711Odstraňování tuhých emisí
Vyloučení emisí u zdroje (zařízení na odprašnění, filtry).
   3712Odstraňování plynných emisí
Zahrnuje opatření k vyloučení emisí u zdroje - odsiřování, denitrifikace apod.
   3713Změny technologií vytápění
Změny technologií vytápění na bázi záměny paliva, fluidního spalování nebo náhrad dosavadních zdrojů znečišťování ovzduší zařízeními na využití alternativních zdrojů energie. Patří sem rekonstrukce kotelen včetně související výstavby plynovodů a rekonstrukce komínů. Ve výrobních procesech např. kogenerace elektřiny a tepla v paroplynových zařízeních, rekonstrukce kotlů na fluidní spalování s odsířením, rekonstrukce kotlů a kotelen z tuhých nebo kapalných paliv na plyn.
   3714Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu
Ochrana klimatu. Zavádění čistých technologií (čisté technologie a čisté výrobky užité ve výrobním procesu); využití alternativních zdrojů energie.
   3715Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
   3716Monitoring ochrany ovzduší
   3719Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
  372 Nakládání s odpady
Zahrnují se jak komunální tak průmyslové odpady, které současně zahrnují nebezpečné odpady, ostatní odpady a inertní nebo hmotně objemné odpady (odpady z těžebních odvětví a elektráren, stavební suť). Váže definičně na zákon o odpadech. Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností jako jsou např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost uvolňovat ve styku s vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, žíravost, infekčnost, radioaktivita apod. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obcí při činnosti fyzických osob (domácností) a také odpad vznikající např. při čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Nezahrnuje na druhé straně záležitosti sběru a zpracování druhotných surovin (např. papíru, železa, dalších kovů apod.) realizované prostřednictvím organizací sběrných surovin nebo jako jednorázové akce.
   3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů
   3722Sběr a svoz komunálních odpadů
   3723Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
   3724Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Neziskové nakládání s nebezpečnými odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
   3725Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Neziskové nakládání s komunálními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
   3726Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Neziskové nakládání s ostatními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
   3727Prevence vzniku odpadů
Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace, preventivní opatření k redukci množství a škodlivých účinků odpadů tvořených konečnou spotřebou zboží a k redukci produkce průmyslových odpadů nebo snížení jejich škodlivých účinků.
   3728Monitoring nakládání s odpady
   3729Ostatní nakládání s odpady
Patří sem zejména asanace starých skládek, též z prostředků přidělených k odstranění ekologických zátěží na privatizovaném majetku.
  373 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody
   3731Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím
Zejména u ropovodů, produktovodů, skladů ropných látek apod.
   3732Dekontaminace půd a čištění spodní vody
Zahrnuje zejména finanční pomoc státu při odstraňování ekologických zátěží na privatizovaném majetku; dále např. odstraňování škod po bývalé sovětské armádě; sanace těžby uranu.
   3733Monitoring půdy a podzemní vody
   3734Předcházení a sanace zasolení půd
   3739Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Zahrnuje zejména opatření proti nekontrolovaným emisím, vytváření černých skládek a proti resorpci polutantů.
  374 Ochrana přírody a krajiny
   3741Ochrana druhů a stanovišť
Včetně např. podpory zoologických zahrad, ornitologických stanic a botanických zahrad, zahrnuje i ochranu a obnovu ohrožených druhů flóry a fauny.
   3742Chráněné části přírody
Národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti, jeskyně apod. nezahrnuté v jiných funkcích. Zahrnuje ochranu význačných ekosystémů a lokalit a ochranu krajiny pro její estetickou hodnotu.
   3743Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
Např. z úhrad (50%) z vydobytých nerostů odváděných do státního rozpočtu s tím, že mají být použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek; z dotací na útlum hornictví, které mají být m.j. použity na sanační práce při zahlazování důsledku těžby na životní prostředí.
   3744Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Jedná se o ochranu nezahrnutou v jiných funkcích, včetně ochrany proti povodním (viz. pododdíly 103, 233, 234).
   3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou, apod. městských a obecních zelených ploch, především parků, lesoparků, alejí, veřejných zahrad a sadů, záhonů, květinových výzdob apod., pokud nejsou např. součásti kulturních památek (zámecké zahrady), školních pozemků apod.
   3749Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny
Stráž ochrany přírody. Výdaje na napravování následků vichřic, smrští a krupobití, které nepředstavuje opravy a neprobíhá v rámci krizového stavu, například výdaje na odstraňování bláta.
  375 Omezování hluku a vibrací
Opatření ke snížení hladiny zvuku, vibrací, u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem a u příjemce. Vyloučena jsou opatření zaměřená hlavně na snižování hluku na pracovních místech při průmyslové výrobě.
   3751Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)
Zahrnují se preventivní akce u zdroje (odhlučnění - zapouzdření strojů, užití odhlučněných strojů) a zařízení antihlukové instalace (konstrukce nárazníkových zón nebo antihlukových bariér) kolem letišť a ostatních zdrojů hluku, odhlučňovací práce.
   3753Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací
   3759Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací
  376 Správa v ochraně životního prostředí
   3761Činnost ústředního orgánů státní správy v ochraně životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí.
   3762Činnost ústředního orgánů státní správy v ochraně životního prostředí
Např. činnost České inspekce životního prostředí.
   3769Ostatní správa v ochraně životního prostředí
  377 Ochrana proti záření
Opatření ke snížení radioaktivního záření, intenzity elektromagnetického pole apod. u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem, u příjemce, přeprava a nakládání s vysoce radioaktivním odpadem.
   3771Protiradonová opatření
Např. opatření podle Radonového programu, jehož realizaci zabezpečují magistrátní úřady.
   3772Přeprava a nakládání s vysoce radioaktivním odpadem
   3773Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivním odpadem
   3779Ostatní činnosti k ochraně proti záření
  378 Výzkum životního prostředí
   3780Výzkum životního prostředí
  379 Ostatní činnosti v životním prostředí
   3791Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
   3792Ekologická výchova a osvěta
   3793Ekologie v dopravě
Zahrnuje např. výdaje na tzv. kombinovanou dopravu, překladiště kombinované dopravy, dopravní a manipulační zařízení a prostředky pro kombinovanou dopravu a další programy v dopravě, jejichž prvotním smyslem je ochrana a tvorba a tvorba životního prostředí.
   3799Ostatní ekologické záležitosti
 38  Ostatní výzkum a vývoj
  380 Ostatní výzkum a vývoj
Jde o výzkum, který není uveden v paragrafech, které mají v čísle § na třetím místě číslici 8.
   3801Akademie věd České republiky
Činnost Akademie věd.
   3802Grantová agentura České republiky
Činnost Grantové agentury.
   3803Technologická agentura České republiky
Činnost Technologické agentury České republiky podle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
3809Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
 39  Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
  390 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
   3900Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Činnosti patřící do skupiny 3 - Služby pro obyvatelstvo, které se nehodí do jiných jejích paragrafů. Jsou to nepodnikatelské činnosti zaměřené na vzdělávání v nejširším smyslu, informování o záležitostech veřejného prospěchu, veřejně prospěšnou činnost, sdružování, setkávání a výměnu zkušeností osob zabývajících se zájmovou nebo podobnou činností (vlastní zájmová činnost však patří do pododdílu 342) včetně činností k posilování historického vědomí a seznamování s minulostí a jiné podobné činnosti, které nelze zařadit na jiné paragrafy. Patřily by sem například dotace různým organizacím válečných vysloužilců, odbojářů či osob postižených diktátorskými režimy nebo občanským sdružením zabývajícím se veřejně prospěšnou činností apod., jestliže se taková činnost nedá zařadit na jiné paragrafy.
4   SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
 41  Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Tyto dávky zpravidla definičně odpovídají dávkám definovaným předpisy a v oblasti sociálního zabezpečení.
  411 Dávky důchodového pojištění
   4111Starobní důchody
Zahrnují se sem i poměrné starobní důchody.
   4112Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně
Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
   4113Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně
Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
   4114Vdovské důchody
   4115Vdovecké důchody
   4116Sirotčí důchody
   4117Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně
Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
   4119Ostatní dávky důchodového pojištění
  412 Dávky nemocenského pojištění
   4121Nemocenské
   4122Ošetřovné
Ošetřovné podle § 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb., č. 239/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb. a č. 41/2009 Sb. Patří sem i doplatky podpory při ošetřování člena rodiny podle zrušeného zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
   4123Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
   4124Peněžitá pomoc v mateřství
   4129Dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené
  413 a 414 Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče
Dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
   4131Přídavek na dítě
   4132Sociální příplatek
   4133Porodné
   4134Rodičovský příspěvek
   4136Dávky pěstounské péče
Dávky poskytované ode dne 1. ledna 2013 dětem svěřeným do pěstounské péče a pěstounům podle § 47e až 47za zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Na tento paragraf patří i doplatky dávek pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře, na které vznikl nárok do dne 31. prosince 2012.
   4138Pohřebné
   4141Příspěvek na bydlení
   4142Příspěvek na školní pomůcky
Příspěvek, který dostávají děti přihlášené k zápisu k povinné školní docházce podle § 33 až 35 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 113/2006 Sb.
   4149Dávky státní sociální podpory jinde nezařazené
  415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
4150Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru
   4151Odchodné
Odchodné podle § 155 a 156 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., a odchodné podle § 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4152Výsluhový příspěvek
Výsluhový příspěvek podle § 157 až 163 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákonů č. 530/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 305/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb., a výsluhový příspěvek podle § 132 až 137 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 254/2002 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4153Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka
Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka podle § 164 a 164a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 189/2006 Sb., a úmrtné podle § 141 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4154Odbytné
Odbytné podle § 138 a 139 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4159Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 415, pokud takové dávky vzniknou.
  416 Dávky úrazového pojištění
Dávky, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení podle § 17 až 28 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
   4161Úrazový příplatek
   4162Úrazové vyrovnání
   4163Bolestné
   4164Příspěvek za ztížení společenského uplatnění
   4165Náhrada nákladů spojených s léčením
   4166Náhrada nákladů spojených s pohřbem
   4167Jednorázový příspěvek pozůstalému
   4168Úrazová renta pozůstalého
   4169Ostatní dávky úrazového pojištění
  417 Dávky pomoci v hmotné nouzi
   4171Příspěvek na živobytí
Příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
   4172Doplatek na bydlení
Příspěvek osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle § 33 až 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
   4173Mimořádná okamžitá pomoc
Příspěvek osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kromě osobám ohroženým sociálním vyloučením [příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5].
   4177Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
Příspěvek osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením [příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 6].
   4179Ostatní dávky sociální pomoci
Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 417, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek sociální pomoci (péče), zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb.) dávky sociální péče pro staré občany, dávky sociální péče pro rodinu a děti a dávky sociální péče pro sociálně vyloučené zařazované do dne 31. prosince 2006 (dne, kterým pozbývá účinnosti zákon č. 482/1991 Sb. a vybraná ustanovení vyhlášky č. 182/1991 Sb.) na zrušené paragrafy 4174, 4175 a 4176.
  418 Dávky osobám se zdravotním postižením
Dávky podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, který je účinný ode dne 1. ledna 2012 a podle kterého se poskytují dávky zařazené na paragrafy 4187 a 4188, a dobíhající dávky podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. (paragrafy 4182 až 4186), kterou tento zákon zrušil a podle které se tyto dávky přiznávaly do dne 31. prosince 2011.
   4182Příspěvek na zvláštní pomůcky Jedná se o dávku vyplácenou podle § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb. ve znění vyhlášek č. 28/1993 Sb., č. 205/1995 Sb., č. 138/1997 Sb., č. 139/1997 Sb. a č. 552/2002 Sb.
   4183Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
Jedná se o dávku vyplacenou podle § 34, § 45 vyhl.č. 182/1991 Sb.
   4184Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
Jedná se o dávku vyplácenou podle § 35 vyhl.č. 182/1991 Sb.
   4185Příspěvek na provoz motorového vozidla
Jedná se o dávku vyplácenou podle § 36 vyhl.č. 182/1991 Sb.
   4186Příspěvek na individuální dopravu
Jedná se o dávku vyplácenou podle § 37 vyhl.č. 182/1991 Sb.
4187Příspěvek na mobilitu
Příspěvek podle § 2 písm. a) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
4188Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek podle § 2 písm. b) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
   4189Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 418, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek zdravotně postiženým občanům, zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb.) příspěvek při odchodu z ústavního zařízení zařazovaný do dne 31. prosince 2006 na zrušený paragraf 4187. Patří sem i doplatky příspěvku při péči o osobu blízkou podle § 80 až 85 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácela do dne 31. prosince 2008 podle čl. II bodu 5 zákona č. 109/2006 Sb.
  419 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
   4191Státní příspěvky na důchodové připojištění
   4192Úrokové příspěvky mladým manželstvím
   4193Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám
   4194Zvýšení důchodů pro bezmocnost
Dávka podle § 70 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácí v souladu s čl. II body 1 a 3 zákona č. 109/2006 Sb. i po tomto dni.
   4195Příspěvek na péči
Příspěvek na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
   4199Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené
Patří sem veškeré sociální dávky a podpory dosud nespecifikované, zaměřené na určitou skupinu obyvatel, včetně např. dávek občanům postiženým živelnými pohromami (§ 51 vyhlášky č. 182/1991 Sb.).
 42  Politika zaměstnanosti
  421 Podpory v nezaměstnanosti
   4210Podpory v nezaměstnanosti
Výdaje na hmotné zabezpečení (podporu) v nezaměstnanosti, zvýšení ke hmotnému zabezpečení na manželku a děti osobám se změněnou pracovní schopností a poštovné související s výplatou podpory v nezaměstnanosti.
  422 Aktivní politika zaměstnanosti
   4221Rekvalifikace
   4222Veřejně prospěšné práce
   4223Společensky účelná pracovní místa
   4225Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
   4226Ostatní podpora zaměstnanosti
   4227Cílené programy k řešení zaměstnanosti
   4229Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená
  423 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
   4230Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, se zavádí specifický druh plateb ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí od 1. dubna 2011 prostřednictvím Úřadu práce České republiky, do té doby prostřednictvím úřadů práce. Jde o úhradu mezd zaměstnanců ze státního rozpočtu místo zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti a o úhradu pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a dále úhradu daně z příjmů.
  424 Zaměstnávání zdravotně postižených občanů
   4240Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se změněnou pracovní schopností
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením na podporu zaměstnávání těchto osob poskytovaný podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 149/2010 Sb. a č. 73/2011 Sb. Tento příspěvek od 1. dubna 2011 poskytuje Úřad práce České republiky, do té doby ho poskytovaly úřady práce.
  425 Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
   4250Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
Příspěvky vyplácené zaměstnancům prostřednictvím zaměstnavatelů v souvislosti s restrukturalizací ocelářského a hnědouhelného průmyslu a dopravy.
  428 Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
   4280Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
 43  Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Činnosti a služby (nikoli přímé dávky a podpory) zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva nebo obecné sociální programy. Společné činnosti, tj. ty, které nelze jednoznačně přiřadit jen k oddílu 41 nebo 42.
  431 Sociální poradenství
   4311Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství podle § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
   4312Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství podle § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
   4319Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
  432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Výdaje na sociální péči a pomoc dětem a mládeži kromě výdajů na služby sociální péče patřící do pododdílu 435.
   4322Ústavy péče pro mládež
Dětské domovy pro děti ve věku nad 3 roky a ústavní zařízení pro mládež, podpora dětských vesniček, napadají-li do oddílu 31 (školská internátní zařízení) a není-li prvotním smyslem pomoc zdravotně postiženým.
   4324Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Patří sem výdaje na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g až 42n zákona o sociálně právní ochraně dětí (zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
   4329Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Zahrnuje i vymožené výživné přijaté od osob povinných výživou.
  433 Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám
Výdaje na sociální péči a pomoc manželství a rodinám kromě výdajů na služby sociální péče patřící do pododdílu 435.
   4332Zařízení pro výkon pěstounské péče
Zařízení obcí a krajů pro výkon pěstounské péče podle § 39 odst. 1 písm. e) a § 44 až 47 zákona o sociálně právní ochraně dětí (zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
   4333Domovy - penzióny pro matky s dětmi
   4334Pečovatelská služba pro rodinu a děti
   4339Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Na tento paragraf patří též výdaje obcí a krajů, na jejichž pokrytí je určen příspěvek na výkon pěstounské péče poskytovaný jim ze státního rozpočtu podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.
  434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc
   4341Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
Pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí.
   4342Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
Zahrnuje i např. činnosti spojené s integrací Romů či jiných etnik.
   4343Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
   4344Sociální rehabilitace
Zahrnuje činnosti v rámci sociální rehabilitace poskytované formou terénních nebo ambulantních služeb mimo pobytových služeb v rámci sociálně rehabilitačních center.
   4345Centra sociálně rehabilitačních služeb
   4349Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Včetně např. programů pomoci propuštěným vězňům včetně prevence kriminality a neoddělitelných podpor více skupinám obyvatelstva apod.
  435 Služby sociální péče
Výdaje na zařízení a činnosti podle části třetí dílů 2 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a příjmy z nich.
4350Domovy pro seniory
Příjmy a výdaje domovů pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.).
   4351Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
   4352Tísňová péče
   4353Průvodcovské a předčitatelské služby
   4354Chráněné bydlení
   4355Týdenní stacionáře
   4356Denní stacionáře a centra denních služeb
   4357Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
Příjmy a výdaje domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 206/2009 Sb.) a domovů se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.).
   4358Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
   4359Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Zahrnuje např. odlehčovací služby.
  436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
   4361Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení, politice zaměstnanosti a rodinné politice
Výdaje na vlastní činnost Ministerstva práce a sociálních věcí (včetně činností, které jsou zahrnuty v jiných oddílech, ale nejdou oddělit - např. bezpečnost práce).
   4362Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení
Např. činnost České správy sociálního zabezpečení včetně jejich okresních složek.
   4363Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti
Ode dne 1. dubna 2011 činnost Úřadu práce České republiky, který byl k tomuto dni zřízen zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů (§ 1 odst. 1), a do té doby úřadů práce [§ 1 odst. 3 písm. a) a § 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 109/2006 Sb. a č. 479/2008 Sb.].
   4369Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
  437 Služby sociální prevence
   4371Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
   4372Krizová pomoc
   4373Domy na půl cesty
   4374Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
   4375Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
   4376Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
   4377Sociálně terapeutické dílny
   4378Terénní programy
   4379Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Zahrnuje zejména sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, telefonickou krizovou pomoc, tlumočnické služby a další činnosti v oblasti sociální prevence.
  438 Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
   4380Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Nelze-li ho v rámci skupiny 4 specifikovat blíže (§ 4280).
  439 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
   4391Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
   4392Inspekce poskytování sociálních služeb
Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97 až 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.
   4399Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
5   BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
 51  Obrana
Obsahuje výdaje na obranu a bezpečnost státu proti vnějšímu ohrožení, výdaje pro systém hospodářské mobilizace a přímé požadavky ozbrojených sil v systému státních hmotných rezerv a na preventivní a následná nouzová opatření v případě mimořádných situací celostátního významu.
  511 Vojenská obrana
   5111Armáda
Výdaje související se zabezpečením obrany státu proti vnějšímu ohrožení. Zahrnuje výdaje na činnost vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů zřízených podle zákona o ozbrojených silách České republiky a dále výdaje na jejich zabezpečení, pokud je lze oddělit. Nepatří sem výdaje na vojenské školy, státní sportovní reprezentaci, ochranu životního prostředí, dávky v sociálním zabezpečení, výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráci v tuzemsku a zahraničí a zahraniční vojenskou pomoc.
   5112Ostatní ozbrojené síly
Zahrnuje výdaje na činnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže podle zákona o ozbrojených silách České republiky (zákona č. 219/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dále výdaje na jejich zabezpečení, pokud je lze oddělit.
   5113Bezpečnostní složky ozbrojených sil
Výdaje na činnost Vojenské policie a Vojenského zpravodajství.
   5119Podpůrné složky ozbrojených sil
Zahrnuje výdaje na činnost zařízení Ministerstva obrany zabezpečující ozbrojené síly, které nevykonávají státní správu podle zvláštních zákonů, např. Vojenský vlečkový úřad.
  516 Státní správa ve vojenské obraně
   5161Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně
Činnost Ministerstva obrany.
   5162Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně
Činnost vojenských správních úřadů podle branného zákona (zákona č. 585/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), újezdních úřadů vojenských újezdů podle zákona o zajišťování obrany České republiky (zákona č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ostatních orgánů resortu Ministerstva obrany, u nichž je výkon státní správy upraven zvláštním zákonem.
   5169Ostatní správa ve vojenské obraně
Zahrnuje výdaje na činnost orgánů zřízených Ministerstvem obrany pro výkon státní správy podle zvláštních zákonů a výdaje na ostatní správu, např. činnost Úřadu pro standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.
 517  Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Patří sem především výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů k zabezpečení potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravují k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) a složek policie, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské síly a jsou operačně plánovány pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením, výdaje na opatření hospodářské mobilizace pro potřeby ozbrojených sil a zajištění požadavků ozbrojených sil v systému státních hmotných rezerv, vytváření a zajištění systému hospodářské mobilizace pro potřeby Armády ČR v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy.
   5171Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Zahrnuje výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů na přípravu mobilizace ozbrojených sil, na ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a poskytnutí věcných prostředků, na opatření hospodářské mobilizace (uchování výrobních schopností a zásob strategických komodit určenými subjekty hospodářské mobilizace), na tvorbu válečných rezerv k zabezpečení potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravují k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) podle zvláštních předpisů. Patří sem též výdaje související se zajištěním materiálních prostředků a finančních úhrad přípravy mobilizační dodávky, s pořizováním, obměnami, záměnami, půjčkami, prodejem, uvolňováním, pronájmem, skladováním a ochraňováním hmotných a mobilizačních rezerv pro ozbrojené síly, včetně pořizování a udržování skladových kapacit a zařízení pro skladování a jejich manipulaci, pro potřeby ozbrojených sil.
   5172Operační příprava státního území
Zahrnuje výdaje na opatření vojenského, ekonomického a obranného charakteru, které se plánují a uskutečňují k zajištění bezpečnosti České republiky s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky pro plnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva ve smyslu zákona o zajišťování obrany České republiky.
   5179Ostatní činnosti pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Zahrnuje výdaje na činnost složek Policie ČR, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské síly a jsou operačně plánovány pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením.
  518 Výzkum a vývoj v oblasti obrany
   5180Výzkum a vývoj v oblasti obrany
Včetně obranného výzkumu a vývoje, který je zabezpečován ostatními veřejnými rozpočty.
  519 Ostatní záležitosti obrany
   5191Mezinárodní spolupráce v obraně
Včetně výdajů na společná cvičení v tuzemsku i zahraničí, akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod apod. Příspěvky mezinárodním vojenským institucím, ostatní akce mezinárodní spolupráce.
   5192Zahraniční vojenská pomoc
Výdaje na nasazení jednotek Armády České republiky nebo Vojenské policie v mírových operacích a misích Severoatlantické organizace, Organizace spojených národů a Evropské unie, včetně činnosti vojenských pozorovatelů.
   5199Ostatní záležitosti obrany
 52  Civilní připravenost na krizové stavy
  521 Ochrana obyvatelstva
   5211Civilní ochrana - vojenská část
Činnost zařízení civilní ochrany
   5212Ochrana obyvatelstva
Činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany související s výstavbou a přípravou personálu zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity, přípravě obyvatelstva, včetně zabezpečení didaktických pomůcek pro základní a střední školy, pořízením, výstavbou, provozem, údržbou a opravami prvků jednotného systému varování a vyrozumění, činnost související s hospodařením se speciálním materiálem civilní ochrany, s úkrytovým fondem a ochrannými systémy dopravních staveb, zjišťováním a označováním nebezpečných oblastí, prováděním dekontaminace a dalšími ochrannými opatřeními, evakuací civilního obyvatelstva, nouzovým ubytováním, zásobováním pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití civilního obyvatelstva.
   5219Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
  522 Hospodářská opatření pro krizové stavy
   5220Hospodářská opatření pro krizové stavy
Činnosti související s pořizováním, obměňováním a ochraňováním státních hmotných rezerv určených pro účely civilního nouzového plánování, zaměňování, prodej, pronájem, půjčování a uvolňování státních hmotných rezerv, pořízení a udržování kapacit a zařízení pro skladování a manipulaci se státními hmotnými rezervami, plnění ostatních úkolů v systému nouzového plánování.
  526 Státní správa v oblasti hospodářských opatření
   5261Státní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení
Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti civilního nouzového plánování (např. Správa státních hmotných rezerv), včetně opatření k zabezpečení činnosti při vyhlášení krizových stavů.
   5262Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství
Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového plánování, včetně opatření k zajištění jejich činnosti při vyhlášení krizových stavů. Zahrnuje jen speciální výdaje souvisejících s krizovým plánováním jednoznačně oddělitelné od běžných výdajů organizace.
   5269Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
  527 Krizové řízení
   5271Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení
Zahrnuje zabezpečení řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury. Nezahrnuje činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně a integrovaném záchranném systému zařazeného v pododdíle 556.
   5272Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení
Zahrnuje zabezpečení řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury.
   5273Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Činnost související s výdaji na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavování, zajištění komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení, odbornou podporu pro kraje, příprava orgánů krizového řízení, základní vzdělání, získávání a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací.
   5274Podpora krizového řízení a nouzového plánování
Zahrnuje mimořádné účelové finanční prostředky k řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků včetně výdajů spojených s činností pracovišť a složek integrovaného záchranného systému. Způsob použití upravuje vláda svým usnesením ke státnímu rozpočtu. Je možné využít těchto finančních prostředků i pro záchranné sbory, ozbrojené bezpečnostní sbory, havarijní služby apod.
   5279Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
  528 Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy
   5281Výzkum a vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva
   5289Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení
  529 Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy
   5291Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení
Výdaje na mezinárodní spolupráci a obdobné akce za účelem mezinárodní spolupráce spojené s krizovým řízením. Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5292.
   5292Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
   5299Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
 53  Bezpečnost a veřejný pořádek
  531 Bezpečnost a veřejný pořádek
   5311Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek kromě těch, které patří na další paragrafy. Jsou to zvláště výdaje na policii, obecní policii a na všechny výdaje na Bezpečnostní informační službu (bez výdajů zařazených na § 5380). Nepatří sem výdaje resortního školství, výdaje na sportovní reprezentaci, na dávky sociálního zabezpečení příslušníkům Policie České republiky (bývalým vojákům z povolání) nebo jejich rodinám a další výdaje, které bezprostředně nesouvisejí s výdaji na bezpečnost a pořádek.
   5316Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Činnost Ministerstva vnitra. 5317 Hraniční přechody
   5319Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
Činnost v oblasti tělesné přípravy a sportu.
  538 Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
   5380Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
  539 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
   5391Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce. Činnost Interpolu.
   5399Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
 54  Právní ochrana
  541 Ústavní soudnictví
   5410Ústavní soud
  542 Soudnictví
   5420Soudy
Činnost soudů včetně např. soudního lékařství.
  543 Státní zastupitelství
   5430Státní zastupitelství
  544 Vězeňství
   5441Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic
   5442Ostatní správa ve vězeňství
Činnost Institutu vězeňské služby.
   5449Ostatní záležitosti vězeňství
Činnost zotavoven Vězeňské služby.
  545 Probační a mediační služba
   5450Činnost probační a mediační služby
Činnost probační a mediační služby podle zákona č. 257/2000 Sb.
  546 Správa v oblasti právní ochrany
   5461Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany
Činnost Ministerstva spravedlnosti
   5462Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany
   5469Ostatní správa v oblasti právní ochrany
Činnost Rejstříku trestů.
  547 Veřejná ochrana
   5470Kancelář Veřejného ochránce práv
Činnost Veřejného ochránce práv a Kanceláře Veřejného ochránce práv.
5471Kancelář finančního arbitra
Činnost Kanceláře finančního arbitra, která je zřízena podle § 1a odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 180/2011 Sb., jako organizační složka státu patřící do rozpočtové kapitoly Ministerstvo financí.
  548 Výzkum v oblasti právní ochrany
   5480Výzkum v oblasti právní ochrany
  549 Ostatní záležitosti právní ochrany
   5491Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce. Patří sem i činnost Ústředí pro mezinárodně právní ochranu mládeže v Brně.
   5499Ostatní záležitosti právní ochrany
Např. vzdělávací zařízení justiční stráže.
 55  Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
  551 Požární ochrana
   5511Požární ochrana - profesionální část
   5512Požární ochrana - dobrovolná část
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
   5517Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
Výdaje na vzdělávací a technická zařízení požární ochrany.
   5519Ostatní záležitosti požární ochrany
  552 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Ostatní činnosti v integrovaném systému záchranném systému. Nezahrnuje vlastní činnosti zabezpečované přímo hasičskými záchrannými sbory, vyjma zřizování a technického vybavování operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému, pro které je zřízena položka 5521. Nezahrnuje činnosti zabezpečované orgány státní správy (viz. pododdíl 556).
   5521Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému
Zřizování a technické vybavení operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému na všech stupních. Zabezpečování komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému technickými prostředky.
   5522Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
Zahrnuje účelové investiční výdaje magistrátních měst související s integrovaným záchranným systémem. Zahrnuje i např. refundace nákladů hrazené ostatním složkám integrovaného záchranného systému v případě jejich pomoci po výzvě.
   5529Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Patří sem např. výdaje spojené s prověřováním a použitím sil a prostředků Armády České republiky při záchranných a likvidačních pracích ve smyslu zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
  556 Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
   5561Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně
Činnost Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.
   5562Činnost ústředních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Účelové výdaje ústředních orgánů státní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů ústředního orgánu.
   5563Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Účelové výdaje ostatních orgánů státní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů těchto orgánů.
  558 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
   5580Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
  559 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
   5591Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému
Výdaje na mezinárodní semináře a obdobné akce mezinárodní spolupráce v požární ochraně a integrovaném záchranném systému. Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5592.
   5592Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
Výdaje v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému včetně náhrady škod (odškodnění), realizované v přímé souvislosti s poskytnutím přímé zahraniční pomoci při katastrofách, požárech a velkých haváriích podle mezinárodních smluv.
   5599Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
6   VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
 61  Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
  611 Zastupitelské orgány a volby
   6111Parlament
   6112Zastupitelstva obcí
Činnost zastupitelských orgánů na úrovni měst a obcí, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy, včetně odměn zastupitelům.
   6113Zastupitelstva krajů
Výdaje na činnost zastupitelstev krajů, jsou-li oddělitelné od ostatních výdajů krajů.
   6114Volby do Parlamentu ČR
   6115Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
   6116Celostátní referendum
Zahrnuje výdaje na všechny druhy referend s celostátní působností.
   6117Volby do Evropského parlamentu
6118Volba prezidenta republiky
Výdaje na volbu prezidenta republiky (čl. 54 odst. 2 a čl. 56 ústavy) a případné příjmy, které s nimi souvisejí.
6119Ostatní zastupitelské orgány a volby
Výdaje na činnost jiných zastupitelských orgánů, než jsou Parlament České republiky a zastupitelstva obcí a krajů, pokud by vznikly, a příjmy z této činnosti. Výdaje na volby do jiných zastupitelských orgánů než do Parlamentu České republiky, zastupitelstev územních samosprávných celků a Evropského parlamentu, pokud by se zavedly, a případné příjmy, které s nimi souvisejí.
  612 Kancelář prezidenta republiky
   6120Kancelář prezidenta republiky
  613 Nejvyšší kontrolní úřad
   6130Nejvyšší kontrolní úřad
  614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)
   6141Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště (nezařazené v jiných funkcích)
Výdaje Ministerstva financí.
   6142Finanční správa
Činnost orgánů Finanční správy České republiky, kterými jsou Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.
   6143Celní správa
Činnost Generálního ředitelství cel a celních úřadů.
   6145Úřad vlády
Úřad zřízený podle § 1 zákona č. 219/2002 Sb. a podle § 2 odst. 1 bodu 10 a § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou Generálního ředitelství státní služby.
   6146Český statistický úřad
Výdaje Českého statistického úřadu.
   6147Všeobecné personální řízení
Generální ředitelství státní služby zřízené podle § 11 služebního zákona (zákona č. 218/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a podle § 28 odst. 2 věty druhé zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
   6148Plánování a statistika
Výdaje na plánování a statistiku, pokud je lze oddělit.
   6149Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
Jiné orgány státní správy nezařazené v tomto pododdíle ani v jiných oddílech. Patří sem např. činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Patří sem i např. příspěvky komorám auditorů, daňových poradců apod., tj. sdružení, na která je přenesen výkon státní správy a která nelze funkčně blíže specifikovat. Zahrnuje i provádění sčítání lidu.
  615 Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)
   6151Činnost ústředního orgánu státní správy v zahraniční službě
Činnost Ministerstva zahraničních věcí.
   6152Zastupitelství a stále mise ČR v zahraničí
   6153Ostatní účast v mezinárodních vládních organizacích
Jen přímé členské příspěvky jinde nezařazené.
   6159Zahraniční služba a záležitosti jinde nezařazené
Zahrnuje např. výdaje Diplomatického servisu
  617 Regionální a místní správa
   6171Činnost místní správy
Vlastní správní činnost obcí. Zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit. Výdaje hrazené ze sociálního fondu obcí ve prospěch zaměstnanců obecního úřadu.
   6172Činnost regionální správy
Vlastní správní činnost krajů [zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů]. Zahrnuje i výdaje zastupitelstev krajů a ostatní výdaje krajů, nelze-li je oddělit.
   6173Místní referendum
   6174Činnost regionálních rad
Vlastní správní činnost regionálních rad (část čtvrtá zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.).
  618 Výzkum ve státní správě a samosprávě
   6180Výzkum ve státní správě a samosprávě
  619 Politické strany a hnutí
   6190Politické strany a hnutí
Příspěvky na činnost politických stran a hnutí.
 62  Jiné veřejné služby a činnosti
  621 Ostatní veřejné služby
   6211Archivní činnost
Činnost Ústředního archivu Ministerstva vnitra, dalších jím řízených archivů a činnost územních archivů. Nespadá sem běžná archivní činnost jednotlivých organizací.
   6219Ostatní veřejné služby jinde nezařazené
Redakční činnost ve veřejných službách.
  622 Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
   6221Humanitární zahraniční pomoc přímá
Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, k překonání důsledků živelních katastrof, válek, nemocí, hladomoru apod. jednotlivým zemím. Zahrnuje i zahraniční pomoc poskytovanou na domácím území zahraničním uprchlíkům včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod
   6222Rozvojová zahraniční pomoc
Zahraniční pomoc mající za cíl podporu rozvoje dané země, území apod. Je zaměřena především do oblastí sociální a ekonomické infrastruktury, životního prostředí, formování administrativy apod.
   6223Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce, které není možné zařadit do jiných oddílů. Patří sem i výdaje krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad související se spoluprací s orgány Evropské unie.
   6224Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací
   6229Ostatní zahraniční pomoc
Pomoc, u které nelze jednoznačně použít ani jedno z hledisek v paragrafech 6221, 6222 a 6224.
 63  Finanční operace
  631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
   6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Nelze-li je přidělit bližší funkci (např. úrokové příjmy z ekologických půjček by spadaly do oddílu 37). Nepoužije se pro výdaje tříděné na položky ze seskupení položek 61.
  632 Pojištění funkčně nespecifikované
   6320Pojištění funkčně nespecifikované
  633 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
   6330Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Použije se vždy při zatřídění na položky 5342, 5344, 5345 a 5349 druhového třídění
Na tento paragraf patří výdaje obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí zařazené na položkách podseskupení položek 534.
  639 Ostatní finanční operace
   6391Soudní a mimosoudní rehabilitace
   6399Ostatní finanční operace
 64  Ostatní činnosti
  640 Ostatní činnosti
   6401Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády
Zahrnuje např. územní vyrovnávací dotace územním rozpočtům.
   6402Finanční vypořádání minulých let
Zahrnuje příjmy a výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let.
   6409Ostatní činnosti jinde nezařazené
Použije se, jsou-li vyčerpány všechny možnosti zařazení do jiných paragrafů odvětvového členění. Použije se i pro zatřídění vratek přijatých nebo poskytnutých transferů v předchozích obdobích.
D. Konsolidační třídění (záznamové jednotky)
Záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu
Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).
Záznamová jednotka 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
Dotace přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje.
Záznamová jednotka 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
Splátky půjčených prostředků přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje
Záznamová jednotka 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
Dotace poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje.
Záznamová jednotka 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu
Návratné finanční výpomoci, půjčky a úvěry poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje.
Záznamová jednotka 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
Dotace přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.
Záznamová jednotka 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje
Splátky návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.
Záznamová jednotka 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
Dotace poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji.
Záznamová jednotka 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
Návratná finanční výpomoc, půjčka nebo úvěr poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji. Vybraná ustanovení novel

E. Podkladové třídění

Podkladová jednotka 1 - Základní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu jiné než ty, které se zatřiďují na podkladové jednotky 2 a 3, a výdaje státního rozpočtu jiné než ty, které se zatřiďují na podkladové jednotky 2 až 5.

Podkladová jednotka 2 - Posílení rozpočtu rezervním fondem

Příjmy státního rozpočtu z transferů z rezervního fondu téže organizační složky státu. Příjmy zařazené na tuto podkladovou jednotku jsou totožné s příjmy zařazenými na položku 4135. Výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění tím, že příslušné částky převedly z rezervního fondu do rozpočtových příjmů (§ 45 odst. 3 a § 50 odst. 2 rozpočtových pravidel), v nichž se tyto částky zařazují na položku 4135 a duplicitně na tuto podkladovou jednotku.

Podkladová jednotka 3 - Posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky

Na tuto podkladovou jednotku patří tyto příjmy státního rozpočtu:

a)převody ze zisku získaného hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),
b)převod z fondu kulturních a sociálních potřeb (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),
c)převody ze zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 174/2007 Sb. (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),
d)převody ze zvláštních účtů vedených ministerstvem financí, na kterých jsou soustředěny finanční prostředky, které přešly na stát ze zrušeného Fondu národního majetku, a finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),
e)peněžité dary (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),
f)prostředky poskytnuté ze zahraničí (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),
g)plnění za pojistné události [§ 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel],
h)příjmy od právnických a fyzických osob na reprodukci majetku (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),
i)příjmy hasičských záchranných sborů krajů [§ 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 260/2008 Sb.] podle § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. mající povahu příjmů za pohotovostní a jiné služby nebo práce související se základní náplní činnosti jednotek požární ochrany (§ 45 odst. 11 rozpočtových pravidel).

Na tuto podkladovou jednotku patří výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění tím, že příslušné částky převedly do rozpočtových příjmů z jiných mimorozpočtových zdrojů než z rezervního fondu nebo je převedly ze zdrojů, které mají stejné postavení jako mimorozpočtové zdroje (ze zdrojů, převod z kterých opravňuje organizační složku státu k překročení rozpočtu výdajů stejně jako převod z mimorozpočtových zdrojů), nebo tím, že do rozpočtových příjmů přijaly peněžní prostředky, jejichž příjem je rovněž k překročení rozpočtu výdajů opravňuje. Jsou to částky, které organizační složky státu

a)převedly do rozpočtových příjmů ze zisku získaného hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),
b)převedly do rozpočtových příjmů z fondu kulturních a sociálních potřeb (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),
c)převedly do rozpočtových příjmů ze zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 174/2007 Sb. (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),
d)převedly do rozpočtových příjmů ze zvláštních účtů vedených ministerstvem financí, na kterých jsou soustředěny finanční prostředky, které přešly na stát ze zrušeného Fondu národního majetku, a finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),
e)přijaly do rozpočtových příjmů jakožto peněžité dary (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),
f)přijaly do rozpočtových příjmů jakožto prostředky poskytnuté ze zahraničí (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),
g)přijaly do rozpočtových příjmů jakožto plnění za pojistné události [§ 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel],
h)přijaly do rozpočtových příjmů od právnických a fyzických osob na reprodukci majetku (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),
i)přijaly, jsou-li hasičskými záchrannými sbory kraje [§ 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 260/2008 Sb.], do rozpočtových příjmů podle § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. jakožto příjmy za pohotovostní a jiné služby nebo práce související se základní náplní činnosti jednotek požární ochrany (§ 45 odst. 11 rozpočtových pravidel).

Podkladová jednotka 4 - Výdaje kryté nároky

Výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění z nároků podle § 47 rozpočtových pravidel.

Podkladová jednotka 5 - Výdaje nad rozpočet podle zvláštních zákonů

Výdaje státního rozpočtu na vrub překročení rozpočtu výdajů, ke kterému organizační složky státu získaly oprávnění podle jiných zákonů než rozpočtových pravidel. V současné době jsou to zejména výdaje podle zákonů o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky (posledním z nich je zákon č.94/2009 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.) a podle zákona č. 107/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010, a zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009. Jsou to i výdaje podle ustanovení zákona o státním rozpočtu umožňujícího překročení rozpočtu výdajů, je-li takové ustanovení v něm obsaženo (ustanovení obdobná např. ustanovením § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010).

F. Prostorové třídění

Prostorová jednotka 1 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 

Příjmy a výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a rozpočtů státních fondů jiné než ty, které se zatřiďují na prostorovou jednotku 5.

Prostorová jednotka 5 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů

Příjmy, které státnímu rozpočtu, územním rozpočtům a rozpočtům státních fondů plynou ze zahraničí nebo které mu plynou z tuzemska s tím, že ten, kdo peněžní prostředky organizaci převádí, uvede, že jsou to peněžní prostředky původem ze zahraničí a jako s takovými s nimi má organizace nakládat. Jsou to zejména peněžní prostředky přijaté z rozpočtu Evropské unie, z Národního fondu a od Organizace Severoatlantické smlouvy. Výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a rozpočtů státních fondů, které organizace považuje za výdaje kryté těmito příjmy.

G. Doplňkové třídění

Dílčí průřezový ukazatel 10 - Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků

Dílčí průřezový ukazatel 11 - Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji

Dílčí průřezový ukazatel 19 - Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 20 - Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 21 - Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Dílčí průřezový ukazatel 29 - Ostatní účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 30 - Zahraniční rozvojová spolupráce

Dílčí průřezový ukazatel 31 - Program sociální prevence a prevence kriminality

Dílčí průřezový ukazatel 32 - Program protidrogové politiky

Dílčí průřezový ukazatel 33 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

Dílčí průřezový ukazatel 34 - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Dílčí průřezový ukazatel 35 - Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství

Dílčí průřezový ukazatel 36 - Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně

Dílčí průřezový ukazatel 37 - Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky

* * * * *

* * * * *

1)§ 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
1)§ 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
7)§ 3 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb. a č. 465/2011 Sb.
3)§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
4)§ 21, § 24a a § 47 odst. 1 písm. b) bod 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb., č. 421/2009 Sb. a č. 465/2011 Sb.

Nabídka k tématu

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.