Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Pouze ustanovení změněná k 5. 6. 2018

Znění účinné od 5. 6. 2018 do 23.4.2019.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 139/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 377/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 257/2014 Sb., č. 166/2015 Sb., č. 377/2015 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 368/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 371/2017 Sb., č. 35/2018 Sb. a č. 94/2018 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 139/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 377/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 257/2014 Sb., č. 166/2015 Sb., č. 377/2015 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 368/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 371/2017 Sb., č. 35/2018 Sb. a č. 94/2018 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 39

Výjimky z mlčenlivosti

(1) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se nelze dovolávat vůči

a) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací výnosu z trestné činnosti nebo financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,
b) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud jde o informace získané podle § 42 odst. 3,
c) zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předávání údajů sloužících k dosažení účelu stanoveného tímto zákonem, pokud to jiný právní předpis nezakazuje,
d)Policii České republiky, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství cel, pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2,
e) dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a příslušným orgánům profesních komor advokátů, notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo daňových poradců,
f) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle jiného právního předpisu,
g)správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést řízení o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
h)orgánu oprávněnému podle jiného právního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že Úřad předloží podnět k odnětí takového oprávnění,
i) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného právního předpisu ve sporu navrhovatele proti instituci,
j)osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody způsobené postupem podle tohoto zákona, jde-li o následné sdělení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku; povinná osoba může v tomto případě sdělit klientovi, že bylo jednáno podle tohoto zákona, až po dni, ve kterém bylo vykonáno rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého obchodu nebo ve kterém skončila lhůta stanovená v § 20 odst. 7; v ostatních případech až po předchozím písemném souhlasu Úřadu,
k) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se podezřelého obchodu nebo nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku splnění povinnosti podle tohoto zákona,
l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě při provádění bezpečnostního řízení podle jiného právního předpisu24),
m)příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o informace, které jsou významné pro plnění jejích úkolů v oblastech působnosti vymezených zákonem upravujícím zpravodajské služby,
m)příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o informace, které jsou významné pro plnění jejích úkolů v oblastech působnosti vymezených zákonem upravujícím zpravodajské služby,
n)správci daně při poskytování informací při plnění povinností stanovených daňovým řádem povinné osobě.
n)správci daně při poskytování informací při plnění povinností stanovených daňovým řádem povinné osobě.

(2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se, za předpokladu, že sdělené informace se použijí výhradně pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nelze dovolávat při sdělování informací mezi

a)úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně zahraničních úvěrových a finančních institucí, jestliže působí na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, a pokud náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o finančních konglomerátech25),
b)povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f) nebo osobami stejného typu působícími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, pokud vykonávají svou profesní činnost jako zaměstnanci nebo v obdobném pracovněprávním vztahu, v rámci téže právnické osoby a mezi právnickými osobami, které jsou spolu smluvně nebo personálně propojeny, nebo
c)úvěrovými nebo finančními institucemi, nebo mezi povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f), nebo osobami stejného typu působícími na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, a to v případech, které se týkají stejného klienta a stejného obchodu, a na nichž se podílí dvě nebo více osob, pokud jsou ze stejné profesní kategorie a vztahují se na ně rovnocenné povinnosti o zachování profesního tajemství a ochrany osobních údajů.

(3) Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat v řízení podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

(4) Výjimky uvedené v odstavci 1 písm. c) až n)

(4) Výjimky uvedené v odstavci 1 písm. c) až n)

a)se uplatní jen v nezbytně nutném rozsahu podle účelu poskytované informace, a to zejména s ohledem na ochranu informací o oznamovatelích podezřelých obchodů,
b)nelze uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům osoby, jíž se informace týká, nebo účelu, pro který byla žádost podána.

* * * * *

§ 40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta,
notáře, auditora, soudního exekutora
nebo daňového poradce

(1) Ustanovení této části se s výjimkou § 39 odst. 1 písm. e) a n) na advokáty a notáře nevztahují.

(1) Ustanovení této části se s výjimkou § 39 odst. 1 písm. e) a n) na advokáty a notáře nevztahují.

(2) Ustanovení této části se s výjimkou § 39 odst. 1 písm. e) a n) a odst. 2 na auditory, soudní exekutory a daňové poradce nevztahují.

(2) Ustanovení této části se s výjimkou § 39 odst. 1 písm. e) a n) a odst. 2 na auditory, soudní exekutory a daňové poradce nevztahují.

(3) Advokát, notář, auditor, soudní exekutor a daňový poradce je však i ve vztahu ke klientovi povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech uvedených v § 38 odst. 1; to neplatí, pokud mají být tyto skutečnosti klientovi sděleny ve snaze odradit ho od zapojení se do nedovolené činnosti.

(4)Odstavce 1 až 3 se použijí i u jiných osob, na které se podle jiných právních předpisů vztahuje povinnost mlčenlivosti uložená advokátům, notářům, auditorům, soudním exekutorům a daňovým poradcům.

* * * * *


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
   přechodná
ustanovení
 
Zákon č. 227/2009 Sb.1. července 2010,  
Zákon č. 281/2009 Sb.1. ledna 2011,  
Zákon č. 285/2009 Sb.1. listopadu 2009,  
Zákon č. 199/2010 Sb.1. ledna 2011,  
Zákon č. 139/2011 Sb.27. května 2011,  
Zákon č. 420/2011 Sb.1. ledna 2012,
Zákon č. 428/2011 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 457/2011 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 18/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 377/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 399/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 241/2013 Sb.19. srpna 2013,
Zákon č. 303/2013 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 257/2014 Sb.1. ledna 2015,
Zákon č. 166/2015 Sb.1. října 2015,
Zákon č. 377/2015 Sb.1. ledna 2017,
Zákon č. 188/2016 Sb.1. ledna 2017,
Zákon č. 243/2016 Sb.29. července 2016,
Zákon č. 368/2016 Sb.1. ledna 2017, 
Zákon č. 183/2017 Sb.1. července 2017,
Zákon č. 371/2017 Sb.13. ledna 2018,
Zákon č. 35/2018 Sb.7. března 2018,
Zákon č. 94/2018 Sb.5. června 2018.

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
   přechodná
ustanovení
 
Zákon č. 227/2009 Sb.1. července 2010,  
Zákon č. 281/2009 Sb.1. ledna 2011,  
Zákon č. 285/2009 Sb.1. listopadu 2009,  
Zákon č. 199/2010 Sb.1. ledna 2011,  
Zákon č. 139/2011 Sb.27. května 2011,  
Zákon č. 420/2011 Sb.1. ledna 2012,
Zákon č. 428/2011 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 457/2011 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 18/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 377/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 399/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 241/2013 Sb.19. srpna 2013,
Zákon č. 303/2013 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 257/2014 Sb.1. ledna 2015,
Zákon č. 166/2015 Sb.1. října 2015,
Zákon č. 377/2015 Sb.1. ledna 2017,
Zákon č. 188/2016 Sb.1. ledna 2017,
Zákon č. 243/2016 Sb.29. července 2016,
Zákon č. 368/2016 Sb.1. ledna 2017, 
Zákon č. 183/2017 Sb.1. července 2017,
Zákon č. 371/2017 Sb.13. ledna 2018,
Zákon č. 35/2018 Sb.7. března 2018,
Zákon č. 94/2018 Sb.5. června 2018.

* * * * *

24)Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
25)Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.