Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel

Pouze ustanovení změněná k 10. 5. 2012

Znění účinné od 10. 5. 2012 do 1.6.2017.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 355/2006 Sb.,
o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 144/2012 Sb.

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona:

* * * * *

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla,
b) vzor průkazu historického vozidla,
c) podmínky provozu historického a sportovního vozidla,
d) způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla,
e)vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla,
f)způsob a podmínky testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel (dále jen „silniční vozidlo“),
g)vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla,
h)vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

* * * * *

§ 6

Testování historického vozidla

(1) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel podle Mezinárodního technického kódu Mezinárodní federace historických vozidel - FIVA, International Technical Code (dále jen "mezinárodní technický kód") nebo Mezinárodní automobilovou federací podle přílohy K Mezinárodních sportovních řádů - FIA, Appendix K to the International Sporting Code (dále jen "mezinárodní sportovní řády"), a to v rozsahu uděleného oprávnění, prostřednictvím svých testovacích komisí.

(2) Právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel nebo Mezinárodní automobilovou federací (dále jen "právnická osoba") poskytne místně příslušnému úřadu seznam členů svých testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování historických vozidel.

(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů klubových a krajských testovacích komisí pro testování historických vozidel.

(4) Testování historických vozidel se skládá ze dvou dílčích testování. První část testování historických vozidel je klubové testování historických vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla. Druhou částí je testování historických vozidel krajskou testovací komisí, která kontroluje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Část klubového testování musí vždy předcházet části testování historického vozidla krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů. Krajská testovací komise kontroluje stav

a) u historických automobilů
  1. přední a zadní nápravy,
  2. funkčnosti řízení,
  3. funkčnosti osvětlení,
  4. funkčnosti brzd,
  5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,
  6. upevnění sedaček,
  7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,
  8. opotřebení pneumatik,
  9. funkčnosti bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven,
b) u historických motocyklů
  1. funkčnosti osvětlení,
  2. rámu,
  3. opotřebení pneumatik,
  4. funkčnosti brzd,
  5. funkčnosti tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.

(5) Výsledek prvního testování historického vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Platnost prvního testování při vydání průkazu historického vozidla v něm vyznačí místně příslušný úřad. Byl-li historickému vozidlu již vydán průkaz historického vozidla, vyznačí v něm právnická osoba kladný výsledek dalších testování. Testování je platné vždy do 31. května následujícího roku. Právnická osoba předá místně příslušnému úřadu nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním.

(6) Pokud historické vozidlo při testování vykazuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích2), testování se ukončí a výsledek se do průkazu historického vozidla nezapisuje, ale je zapsán do protokolu o testování historického vozidla. Právnická osoba vede přehled neúspěšného testování historických vozidel.

(7) V příloze č. 6 této vyhlášky jsou stanovena pravidla pro jednotné testování historických vozidel.

* * * * *

§ 6a

Testování silničního vozidla

(1) Testování silničního vozidla provádí právnická osoba prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.

(2) Právnická osoba poskytne místně příslušnému úřadu seznam členů svých pověřených klubových testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování silničních vozidel.

(3) Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů svých pověřených klubových testovacích komisí pro testování silničních vozidel.

(4) Testování silničních vozidel probíhá jako jednostupňové klubové testování silničních vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.

(5) Výsledek testování silničního vozidla vyznačí právnická osoba do žádosti o provedení testování historického vozidla. Testování je platné vždy do 31. května následujícího roku. Právnická osoba předá místně příslušnému úřadu nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku seznamy vozidel, která prošla kladným testováním.

(6) Pokud silniční vozidlo při testování nesplňuje podmínky mezinárodního technického kódu nebo mezinárodních sportovních řádů, testování se ukončí. Právnická osoba vede přehled neúspěšného testování silničních vozidel.

(7) Pro testování silničního vozidla se použijí body 2 až 7 přílohy č. 6 této vyhlášky obdobně.

(8) Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.

* * * * *


Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem   přechodná ustanovení
Vyhláška č. 144/2012 Sb.10. května 2012.

* * * * *

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Text uvádíme ve formátu pdf.

* * * * *

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel

1. Pravidla pro jednotné testování historických vozidel jsou závazná pro práci klubových testovacích komisí a krajských testovacích komisí.

2. V zájmu zachování jednotnosti testování historických vozidel na historickou původnost se toto testování v České republice provádí podle mezinárodního technického kódu nebo podle mezinárodního sportovního řádu.

3. Podle mezinárodního technického kódu lze schválit jako historické vozidlo mechanicky poháněné vozidlo minimálně 30 let staré, které je uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu.

4. Klubová testovací komise může být zřízena v klubu historických vozidel po splnění následujících náležitostí:

a)v klubu jsou minimálně 3 odborně proškolené osoby pro testování historických vozidel podle § 6 odst. 3 této vyhlášky a na základě absolvování odborného školení jim byl vydán průkaz technického komisaře,
b)předseda klubu historických vozidel nahlásí právnické osobě složení klubové testovací komise a předloží podpisové vzory všech členů komise.

5. Předseda klubové testovací komise je odpovědný za činnost komise a vede evidenci:

a)provedených testování historických vozidel,
b)přidělených zvláštních registračních značek pro historická vozidla,
c)pravidelných ročních testování historických vozidel,
d)platnost provedených testování historických vozidel.

Tyto údaje hlásí vždy do 15. června každého kalendářního roku předsedovi krajské testovací komise.

6. Testování na historickou původnost se provádí na žádost vlastníka nebo provozovatele historického vozidla, který vyplní žádost o provedení testování historického vozidla ve čtyřech vyhotoveních - příloha č. 3 této vyhlášky, kde vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla a jemu známé údaje o vozidle. Pokud se jedná o první testování historického vozidla předkládá spolu s vyplněnými tiskopisy barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu 5 ks s pohledem pravo-zadním a 5 ks s pohledem levo-předním pohledem, u motocyklu 5 ks s pohledem z pravé strany a 5 ks s pohledem z levé strany. Spolu s vyplněnou žádostí o provedení testování historického vozidla žadatel o klubové testování přistaví podle požadavku klubové testovací komise vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně připraví doklady k ověření uvedených údajů v žádosti a ověření historické původnosti, o nichž by mohly vzniknout pochybnosti při testování. Kladný výsledek klubového testování zapíše předseda klubové komise do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem klubové testovací komise, svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů klubové testovací komise.

7. Klubová testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Součástí této prohlídky je kontrola identifikačních znaků vozidla s údaji zapsanými v předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek klubového testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla.

8. Krajská testovací komise je jmenována právnickou osobou ve všech krajích České republiky. Do krajské testovací komise mohou být jmenovány odborně proškolené osoby pro testování historických vozidel, kterým byl vydán průkaz technického komisaře. Do krajské testovací komise jsou jmenování zástupci ze všech klubů historických vozidel, které sídlí na území příslušného kraje. Krajská komise je minimálně tříčlenná, ze svého středu si volí svého předsedu. Předseda je pro vykonávání funkce předsedy krajské testovací komise jmenován právnickou osobou nejméně na období jednoho roku. Právnická osoba dodá všem místně příslušným úřadům seznamy členů krajské testovací komise s jejich podpisovými vzory, současně uvede všechny předsedy krajských testovacích komisí a otisk jejich přidělených razítek.

9. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonů stanovených v § 6 odst. 4 této vyhlášky, v odborných opravárenských autodílnách, které jsou vybaveny technikou pro změření geometrie přední a zadní nápravy, osvětlení vozidla a funkčnosti brzd. Je-li historické vozidlo technicky způsobilé kladný výsledek prvního testování vyznačí předseda krajské testovací komise do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem krajské testovací komise a svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů krajské testovací komise.

10. Krajská testovací komise provádí pravidelné roční prohlídky již dříve otestovaných historických vozidel, kterým byl již vydán průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a byla jim přidělena zvláštní registrační značka pro historická vozidla. Roční prohlídky se provádí za podmínek stanovených v bodu 9 těchto pravidel. Kladný výsledek krajského testování je zapsán do protokolu o testování historického vozidla a kladné roční testování vyznačí předseda krajské testovací komise otiskem razítka a svým podpisem do průkazu historického vozidla, současně vyznačí platnost testování. Provedení kladného testování historických vozidel předá předseda krajské testovací komise všem místně příslušným úřadům nejpozději do 30. června kalendářního roku.

11. Zjistí-li právnická osoba závažné porušení v průběhu klubového nebo krajského testování historického vozidla, zruší kladné testování historického vozidla. Současně odebere průkaz technického komisaře pro testování historických vozidel, případně odvolá předsedu krajské testovací komise.

12. Pro případné řešení sporu při testování historických vozidel může být zřízena na Ministerstvu dopravy pro odborné posouzení komise, složená ze zástupců Ministerstva dopravy, zástupců právnické osoby a určeného předsedy krajské testovací komise z jiného kraje, případně dalších odborníků z automobilového průmyslu nebo strojírenství.

* * * * *

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 355/2006 Sb.

Text uvádíme ve formátu pdf

* * * * *

2) § 36 vyhlášky č. 341/2002 Sb.
Text odkazu o_355-06.htm#2) (idc: 566864) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.