Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

Pouze ustanovení změněná k 7. 4. 2014

Znění účinné od 7. 4. 2014 do 1.3.2019.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých zákonů,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 234/2006 Sb., č. 169/2008 Sb., č. 142/2012 Sb. a č. 58/2014 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 4

Překážky ve výkonu práva hlasovat v místním referendu

Překážkami ve výkonu práva hlasovat v místním referendu jsou

a) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
b)omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu3),
c) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu,4) nebo
d) výkon vojenské činné služby,5) neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.

* * * * *

§ 12

Přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru

(1) Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") nebo magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města (dále jen "magistrát statutárního města"), který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.

(2) Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené podle § 10 a 11 nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad nebo magistrát statutárního města neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně obecní úřad nebo magistrát statutárního města návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.

(3) V případě, že obecní úřad nebo magistrát statutárního města nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.

(4) Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání; obdobně postupuje rada města, která bezvadný návrh přípravného výboru předloží k projednání zastupitelstvu statutárního města.

(5) Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu.

(6) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu přípravného výboru a podpisových listin ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)příjmení,
b)jméno, popřípadě jména,
c)adresa místa pobytu,
d)datum narození,
e)státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(7) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu přípravného výboru a podpisových listin z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b)datum narození,
c)státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
e)omezení svéprávnosti.

(8) Obecní úřad nebo magistrát statutárního města využívá pro účely kontroly návrhu přípravného výboru a podpisových listin z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)datum narození,
c)státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e)omezení svéprávnosti.

(9) Z údajů podle odstavců 6 až 8 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

* * * * *

Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 234/2006 Sb.1. července  2006,
Zákon č. 169/2008 Sb.1. července  2008,
Zákon č. 142/2012 Sb.1. července 2012,
Zákon č. 58/2014 Sb.7. dubna 2014.

* * * * *

* * * * *

3)§ 55 až 65 občanského zákoníku.
4)§ 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
5)§ 16 až 18 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 286/2002 Sb.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.