Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

Pouze ustanovení změněná k 2. 3. 2019

Znění účinné od 2. 3. 2019 do 13.8.2021.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých zákonů,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 234/2006 Sb., č. 169/2008 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 58/2014 Sb. a č. 38/2019 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 5

Den a doba hlasování v místním referendu

(1) Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. Koná-li se hlasování v místním referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu nebo s volbou prezidenta republiky, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb; věta první se nepoužije.

(2) Na území, na kterém se má místní referendum konat, se po dobu trvání nouzového stavu, stavu ohrožení státu6) nebo válečného stavu (dále jen "krizový stav")

a) běh lhůt podle tohoto zákona přerušuje,
b) místní referendum nekoná; den konání místního referenda stanoví zastupitelstvo obce, zastupitelstvo města, zastupitelstvo městské části nebo zastupitelstvo městského obvodu (dále jen "zastupitelstvo obce") nebo zastupitelstvo statutárního města a zastupitelstvo hlavního města Prahy (dále jen "zastupitelstvo statutárního města") tak, aby se konalo nejpozději do 90 dnů po ukončení krizového stavu.

* * * * *

§ 27

Nároky členů komisí

(1) Výkon funkce člena komise je jiným úkonem v obecném zájmu.16) Členu komise se poskytuje pracovní volno bez náhrady mzdy.

(2) Člen komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (dále jen "odměna").

(3) Člen komise nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.

(4) Výši odměny maximálně ve výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním předpisem17) pro předsedu komise a jedné sedminy pro člena komise stanoví

a) zastupitelstvo obce, koná-li se místní referendum v obci,
b) zastupitelstvo statutárního města, koná-li se místní referendum na území statutárního města.

(5) Výši odměny zveřejní příslušné zastupitelstvo nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování na úředních deskách všech obecních úřadů nebo magistrátu statutárního města v územním obvodu, kde se místní referendum koná.

(6) V případě, že se člen komise neúčastní všech jednání této komise, odměna se poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních komise.

(7) Odměnu vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti komise podle § 25 členovi okrskové komise, okrskové volební komise nebo místní komise obecní úřad, členovi městské komise magistrát statutárního města.

* * * * *

§ 27a

Souběh místního referenda
a voleb nebo krajského referenda

(1) Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami do některé z komor Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí nebo s volbou prezidenta republiky, plní okrskové volební komise zřízené podle příslušného volebního zákona rovněž úkoly okrskových komisí pro místní referendum. Koná-li se místní referendum na návrh přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 odst. 1 delegovat do okrskové volební komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve lhůtě stanovené pro delegování členů okrskové volební komise příslušným volebním zákonem. Tento člen okrskové volební komise plní také úkoly člena okrskové volební komise podle příslušného volebního zákona a má nárok na zvláštní odměnu člena okrskové volební komise poskytovanou v souladu s příslušným volebním zákonem.

(2) Koná-li se místní referendum společně v tentýž den s krajským referendem, plní okrskové komise zřízené podle zákona upravujícího krajské referendum rovněž úkoly okrskových komisí pro místní referendum. Koná-li se místní referendum na návrh přípravného výboru, může přípravný výbor v souladu s § 21 odst. 1 delegovat do okrskové komise jednoho člena, popřípadě náhradníka, a to ve lhůtě stanovené pro delegování členů zákonem upravujícím krajské referendum. Tento člen okrskové komise plní také úkoly člena okrskové komise podle zákona upravujícího krajské referendum a má nárok na zvláštní odměnu člena okrskové komise poskytovanou v souladu se zákonem upravujícím krajské referendum.

(3) Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami nebo s krajským referendem, probíhá informování voličů a oprávněných občanů podle příslušného zvláštního zákona a podle tohoto zákona.

(4) K ukončení činnosti okrskové volební komise nebo okrskové komise dojde tehdy, jsou-li splněny podmínky pro ukončení jejich činnosti pro všechny souběžně konané volby nebo referendum.

(5) Při souběhu místního referenda a voleb nebo krajského referenda jsou hlasovací lístky a úřední obálky pro místní referendum a pro jednotlivé druhy voleb nebo krajské referendum odlišeny barevně. Barva hlasovacího lístku je shodná s barvou úřední obálky pro příslušný druh voleb a pro referendum. V místnosti, kde se sčítají hlasy, mají právo být přítomny osoby stanovené příslušným zvláštním zákonem a tímto zákonem. Na tyto osoby se vztahuje zákaz poskytování informací podle § 26 a podle příslušného zvláštního zákona.

(6) Při souběhu voleb nebo krajského referenda s místním referendem jsou společné

a)volební místnost a místnost pro hlasování vybavená podle příslušného zvláštního zákona a tohoto zákona,
b)hlasovací schránka a volební schránka,
c)přenosná hlasovací schránka a přenosná volební schránka.

(7) Náklady na zajištění volební místnosti a jejího vybavení podle odstavce 6, které vyžadují současně příslušný zvláštní zákon a tento zákon, se hradí ze státního rozpočtu, koná-li se místní referendum v souběhu s volbami, nebo z rozpočtu kraje, koná-li se místní referendum pouze v souběhu s krajským referendem nebo jedná-li se o vybavení, které vyžadují současně pouze zákon upravující krajské referendum a tento zákon.

* * * * *

Účinnost novel:

předpis   účinnosti nabyl dnem  přechodná ustanovení
Zákon č. 234/2006 Sb.1. července  2006,  
Zákon č. 169/2008 Sb.1. července  2008,  
Zákon č. 142/2012 Sb.1. července 2012,  
Zákon č. 58/2014 Sb.7. dubna 2014,  
Zákon č. 38/2019 Sb.2. března 2019. 

* * * * *

6)Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
16)§ 124 zákoníku práce.
17)§ 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.