Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Pouze ustanovení změněná k 1. 7. 2008

Znění účinné od 1. 7. 2008 do 31.12.2008.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 271/1992 Sb., č. 273/1994 Sb., č. 36/1995 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 78/1995 Sb.), č. 118/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 155/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 255/2000 Sb., č. 451/2001 Sb.,č. 151/2002 Sb., č. 192/2003 Sb., č. 555/2004 Sb., č. 628/2004 Sb., č. 357/2005 Sb., č. 72/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 159/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 123/2008 Sb. a č. 216/2008 Sb.

České národní rada se usnesla na tomto zákoně:

* * * * *


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis     účinnosti nabyl
dnem
    přechodná
ustanovení
Zákon č. 271/1992 Sb.1. ledna 1993,  
Zákon č. 273/1994 Sb. 1. ledna 1995,  
Zákon č. 36/1995 Sb. 1. dubna 1995, 
Zákon č. 118/1995 Sb. 1. října 1995,  
Zákon č. 160/1995 Sb. 1. ledna 1996,  
Zákon č. 151/1997 Sb. 1. ledna 1998,  
Zákon č. 209/1997 Sb. 1. ledna 1998,  
Zákon č. 227/1997 Sb. 1. ledna 1998,  
Zákon č. 103/2000 Sb. 1. července 2000,  
Zákon č. 155/2000 Sb. 1. ledna 2001,  
Zákon č. 241/2000 Sb. 1. ledna 2001,  
Zákon č. 255/2000 Sb. 1. ledna 2001, 
Zákon č. 451/2001 Sb. 31. prosince 2001,  
Zákon č. 151/2002 Sb. 1. ledna 2003
(s výjimkou části desáté
bodů 20 a 21, které nabývají
účinnosti dnem vyhlášení,
tj. dnem 17. dubna 2002),
Zákon č. 192/2003 Sb.1. července 2004,
Zákon č. 555/2004 Sb.9. listopadu 2004,
Zákon č. 628/2004 Sb.14. prosince 2004,
Zákon č. 357/2005 Sb.19. září 2005,
Zákon č. 72/2006 Sb.1. dubna 2006,
Zákon č. 112/2006 Sb.1. ledna 2007,
Zákon č. 115/2006 Sb.1. července 2006,
Zákon č. 159/2006 Sb.1. ledna 2007,
Zákon č. 296/2007 Sb.1. ledna 2008,
Zákon č. 123/2008 Sb.1. července 2008,
Zákon č. 216/2008 Sb.20. června 2008.

* * * * *

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.

SAZEBNÍK POPLATKŮ

Poznámky k celému sazebníku

1.Poplatek za návrh na zahájení řízení se nevybírá, jestliže soud podání, kterým se zahajuje řízení, pro vady odmítne.
2.Došlo-li ke zrušení rozhodnutí o věci samé v důsledku návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru, odvolání, dovolání, žaloby pro zmatečnost, žaloby na obnovu řízení, kasační stížnosti nebo rozhodnutím Ústavního soudu, neplatí poplatek za řízení poplatník, který ve věci již jednou poplatek zaplatil.
3.Pro účely tohoto zákona se za nemovitost pokládají všechny nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví. Podnikem nebo jeho organizační složkou se rozumí podnik nebo jeho organizační složka ve smyslu § 5 a 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.Poplatek podle tohoto sazebníku je vybírán nejvýše v částce 1 000 000,- Kč.

Poplatky za řízení

Položka 1

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění

a)do částky 15 000 Kč včetně Kč 600,-
b)v částce vyšší než 15 000 Kč 4 % z této částky

Položka 1a

Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu,jehož předmětem je peněžité plnění

a)do částky 15 000 Kč včetněKč 300,-
b)v částce vyšší než 15 000 Kč2 % z této částky

Položka 2

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění

a)za každou nemovitost 3 000,-
b) za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku 10 000,-
c)v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak 1 000,-

Poznámky k položkám 1 a 2:

1.Ze vzájemného návrhu žalovaného se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně. Uplatnil-li žalovaný proti navrhovateli svou peněžitou pohledávku k započtení, platí se poplatek z částky, o kterou pohledávka žalovaného přesahuje peněžité plnění uplatněné navrhovatelem.
2.Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, vybere se poplatek podle položky 1. Ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy to platí obdobně.
3.Za návrh na zahájení řízení o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle položky 2 písmene a). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku, nebo z návrhu o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky se vybere poplatek podle položky 2 písmene b). Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 2 písmene c).
4.Z návrhu na zahájení řízení o určení vlastnictví k jiným věcem se vybere poplatek podle položky 2 písm. c), a to pouze jednou, bez zřetele k tomu, kolika věcí se požadované určení týká. Pro návrh na zahájení řízení o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, to platí obdobně.
5.Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1, a to podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.
6.Poplatek z návrhu na určení neplatnosti smlouvy a za řízení zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o zrušení právnické osoby, likvidaci právnické osoby nebo o jmenování likvidátora právnické osoby, se vybere poplatek podle položky 2 písmene c).
7.Za návrh na zahájení řízení o rozvod manželství nebo za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství anebo za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle položky 2 písmene c). Za návrh na zahájení řízení na ochranu osobnosti s návrhem na náhradu nemajetkové újmy se vybere poplatek podle položky 1.

Položka 3

Za návrh na vydání předběžného opatřeníKč 500,-

Položka 4

Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů) nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Kč 1 000,-

Poznámka:

Sazba poplatku podle této položky se zvyšuje o Kč 3 000 za každou nemovitost a o Kč 10 000 za každý podnik nebo jeho organizační složku, která je předmětem vypořádání.

Položka 5

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění

a)do částky 30 000 Kč včetně Kč 300,-
b)v částce vyšší než 30 000 Kč 1 % z této částky nejvýše Kč 10 000,-

Položka 6

Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

a)je-li předmětem smíru peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetněKč 300,-
b)je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 15 000 Kč2 % z této částky nejvýše Kč 20 000,-
c)v ostatních případechKč 1 000,-

Poznámka:

Za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá.

Položka 7

Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství Kč 1 000,-

Položka 8

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku
a)za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku 5 000,-
b)za výmaz podnikatele 3 000,-
c)za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 1 000,-

Poznámky:

1.Poplatek podle písmene c) této položky se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se podnikatele nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost.
2.Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.
3.Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

Položka 9

Za návrh na vyhlášení moratoriaKč 50 000,-

Položka 10

Za návrh na zahájení řízenív incidenčních sporechKč 1 000,-

Poznámky:

1.Poplatek podle této položky se vybere za návrh pouze jednou.
2.Podle této položky se vybere poplatek také za návrh o vyloučení věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty v incidenčních sporech.

Položka 11

Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy

a) peníze do 20 000 Kč včetně Kč 200,-
b)peníze v částce vyšší než 20 000 Kč 1 % z této částky
c)za každou movitou věc Kč 500,-
d)za každý cenný papír Kč 100,-

Poznámka:

Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle písmene a) nebo písmene b) této položky ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

Položka 12

Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo listin Kč 350,-

Poznámky:

Podle poznámky pod bodem 4 k položkám 1 a 2 se nepostupuje.

Položka 13

Za žalobu na obnovu řízení Kč 1 000,-

Položka 14

Za žalobu pro zmatečnost Kč 1 000,-

Položka 14a

1.Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem
a)peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně
1 000,-
b)v ostatních případech
2 500,-
2.Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví
a)proti rozhodnutí správního orgánu
2 000,-
b)na určení, že návrh na registraci stanov (změny stanov) politické strany nebo politického hnutí nemá nedostatky
5 000,-
c)na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí
10 000,-
d)v ostatních případech
1 000,-

Položka 15

Za kasační stížnost Kč 3 000,-

Položka 16

Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí

a)je-li vymáháno peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetněKč 300,-
b)je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč2 % z této částky nejvýše Kč 50 000,-
c)v ostatních případechKč 1 000,-

Poznámky:

1.Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 300 Kč.
2.Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere; jde-li o návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané ve smyslu § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř., poplatek se vybere podle písmene c) této položky.
3.Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.

Položka 17

Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení

a) peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně Kč 600,-
b)peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč 4 % z této částky
c)za každou nemovitost Kč 3 000,-
d)za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku Kč 10 000,-
e)v ostatních případech Kč 1 000,-

Poznámky:

1.Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.
2.Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 5.
3.Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle písmene a) nebo písmene b) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.
4.Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek podle písmene c) této položky. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek podle písmene d) této položky. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle písmene e) této položky.
5.Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.
6.Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v dědické věci, o vypořádání společného jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů), o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek podle písmene e) této položky.
7.Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se poplatek podle písmene e) této položky pouze jednou.
8.Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Položka 18

Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení

a)peněžité plnění do částky 100 000 Kč včetně1 000,-
b)v ostatních případech5 000,-

Poznámky:

1.Poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.
2.Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích a které nepřevyšuje částku 100 000 Kč, se vybere poplatek podle písmene a) této položky. Obdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. Ve sporu o určení vlastnictví, o prodeji zástavy nebo o vyloučení věci se vybere poplatek podle písmene b) této položky.
3.Je-li předmětem dovolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek podle této položky podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.
4.Podle písmene b) této položky se vybere poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu v dědické věci, o vypořádání společného jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů), o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost, o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo o opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.
5.Je-li dovolání podáno proti jednomu rozhodnutí odvolacího soudu, vybere se poplatek podle písmene b) této položky pouze jednou.
6.Poplatek se nevybere za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o odvolání proti některému z rozhodnutí soudu prvního stupně vyjmenovaných v poznámce k položce 17 bodu 7, proti rozhodnutí o zastavení řízení, zastavení odvolacího řízení, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí o nákladech řízení.

Poplatky za úkony

Položka 19

Za návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti Kč 300,-

Položka 20

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí Kč 200,-

Položka 21

Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení o provedení úkonu soudem Kč 1 000,-

Položka 22

Za sepsání podání do protokolu, jestliže to umožňuje občanský soudní řád nebo soudní řád správníKč 1 000,-

Položka 23

Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů  Kč 100,-

Poznámka:

Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Položka 24

Za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie listin, protokolů, příloh, záznamů, rejstříků, evidencí, knih a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich

a)v jazyce českém nebo slovenském
-bez ověření za každou i započatou stránku 50,-
-s ověřením za každou i započatou stránku 70,-
b)v cizím jazyce
-bez ověření za každou i započatou stránku 60,-
-s ověřením za každou i započatou stránku 100,-

Poznámky:

1.Poplatku nepodléhá stejnopis (fotokopie) protokolu o jednání soudu vyhotovený bez záhlaví a bez ověření.
2.Za kopie pořízené na kopírovacích strojích nebo prostřednictvím počítače bez ověření se vybere poplatek ve výši Kč 15,- za každou i započatou stránku a s ověřením se vybere poplatek 35,- Kč za každou i započatou stránku.
3.Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzván.
4.Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.
5.Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li poplatník od poplatku za úkon osvobozen podle § 11 odst. 2.

Položka 25

Za ověření listiny

a)v českém nebo slovenském jazyce20,-
b)v cizím jazyce50,-

Poznámky:

1.Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.
2.Listinou v cizím jazyce je listina, na níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
3.Za ověření listiny v cizím jazyce, který je pro osoby s povoleným trvalým pobytem na území České republiky mateřským jazykem, se vybere poplatek ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

Položka 26

Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu za každý podpis  Kč 30,-

Položka 27

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich žadatel nahlédl Kč 200,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za řízení.

Položka 28

a)Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem včetně zapsání do seznamu soudních znalců a tlumočníků300,-
b)Za rozšíření jmenování o každý další obor nebo jazyk100,-
c)Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců a tlumočníků týkající se jednoho znalce nebo tlumočníka 50,-

Položka 29

Za sepsání movitých věcí soudním vykonavatelem Kč 500,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere, jde-li o sepsání movitých věcí k zajištění nájemného podle § 672 občanského zákoníku. Za sepsání movitých věcí při provedení výkonu rozhodnutí se poplatek nevybírá.

Položka 30

a)Za úhrn úkonů potřebných k protestaci směnky nebo jiného rubopisem převoditelného cenného papíru, za každý protestovaný papír1 000,-
b)Za vyhotovení opisu nebo výpisu z protestní listiny nebo z knihy protestů200,-

Položka 31

a)Za žádost o povolení posečkání poplatku nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách200,-
b)Za žádost o prominutí nedoplatku na poplatku200, -

* * * * *

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčNedostupné

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.