Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

Pouze ustanovení změněná k 29. 6. 2012

Znění účinné od 29. 6. 2012 do 31.12.2013.Celý předpis   Přehled účinností

ÚLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
České národní rady
č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákony č. 485/1991 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 114/2000 Sb., č. 277/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 173/2012 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

* * * * *

§ 2c

(1) Dnem 1. ledna 2014 přecházejí za splnění níže uvedených podmínek do vlastnictví obcí nemovité věci, které

a)obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949,
b)byly ke dni 24. května 1991 ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky,
c)jsou ve vlastnictví České republiky ke dni podání žádosti obce podle odstavce 4,
d)se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenachází na území vojenských újezdů3b),
e)se nenachází alespoň zčásti v pásmu do 50 metrů od státních hranic České republiky a
f)jejichž seznam schválila svým usnesením vláda České republiky.

(2) Současně s nemovitými věcmi podle odstavce 1 přechází do vlastnictví obcí i jejich příslušenství.

(3) Ustanovení § 2 odst. 3 až 5 se použije pro nemovité věci uvedené v odstavci 1 obdobně.

(4) Žádost o zařazení nemovité věci do seznamu podle odstavce 1 písm. f) uplatní příslušná obec u příslušné organizační složky státu nebo státní organizace nejpozději do 31. března 2013. K žádostem uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto. Všechny přijaté žádosti je příslušná organizační složka státu povinna předložit vládě České republiky do 31. července 2013, včetně doporučení, zda nemovité věci do seznamu podle odstavce 1 písm. f) zařadit či nikoliv.

(5) Žádost obce musí obsahovat identifikaci dotčené nemovité věci podle stavu katastru nemovitostí ke dni podání žádosti a doložení vlastnictví obce ke dni 31. prosince 1949, případně právního nástupnictví obce. Žádost nesplňující tyto požadavky bude obci vrácena s uvedením důvodů, pro které je žádost považována za vadnou.

(6) Je-li to potřeba ke zpracování žádosti, poskytne příslušný katastrální úřad příslušné obci, organizační složce státu nebo státní organizaci bezplatně příslušné údaje z katastru nemovitostí a v případě potřeby vyhotoví identifikaci parcel nebo jiný dokument, z něhož bude vyplývat, do které z dnešních parcel nemovitá věc, která je předmětem žádosti, nebo její část zasahuje.

(7) Podání žádosti nezakládá právo obce na zařazení nemovité věci do seznamu podle odstavce 1 písm. f). Vláda do seznamu nezařadí zejména nemovité věci, které stát i nadále nezbytně potřebuje k plnění svých funkcí nebo v souvislosti s plněním svých funkcí nebo k plnění svých závazků vyplývajících z mezinárodního práva.

(8) Usnesení podle odstavce 1 písm. f) přijme vláda na základě návrhů příslušných organizačních složek státu nebo státních organizací nejpozději do 30. září 2013.

(9) Pokud je to nezbytné k plnění funkcí organizační složky státu nebo státní organizace, pak se k nemovité věci, k níž přechází vlastnictví na obec podle odstavce 1, bezúplatně zřídí v nezbytně nutném rozsahu právo odpovídající věcnému břemeni. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřídí smluvně k žádosti organizační složky státu nebo státní organizace. Žádost musí být uplatněna nejpozději do jednoho roku od přechodu vlastnického práva na obec.

* * * * *

§ 2d

(1) Příslušná organizační složka státu nebo státní organizace zajistí pro pozemky, které budou zařazeny do seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f), vytyčení a zaměření pozemků a vypracování geometrických plánů.

(2) Nedílnou součástí seznamu podle § 2c odst. 1 písm. f) bude v případě pozemku, který je třeba zobrazit do katastrální mapy, odkaz na příslušný geometrický plán3c).

* * * * *

§ 5 až 7

zrušeny

* * * * *

§ 8

(1) Pokud vlastnické právo, které na obec přešlo podle § 1, 2, 2a nebo § 2b tohoto zákona, není dosud zapsáno v katastru nemovitostí, je obec povinna nejpozději do 31. března 2013 uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu, nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu. Nesplní-li obec tuto svou povinnost, považuje se den 1. dubna 2013 za den přechodu vlastnického práva na stát.

(2) Vlastnické právo obcí, nabyté podle § 2c, se do katastru nemovitostí zapíše záznamem10) na základě souhlasného prohlášení příslušné organizační složky státu nebo státní organizace a příslušné obce. Nedílnou součástí souhlasného prohlášení bude odkaz na příslušné usnesení vlády a pro pozemky, které je třeba zobrazit do katastrální mapy, příslušný geometrický plán.

* * * * *

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
 přechodná
ustanovení
Zákon č. 485/1991 Sb. 29. listopadu 1991,  
Zákon č. 10/1993 Sb. 1. ledna 1993,  
Zákon č. 114/2000 Sb. 1. července 2000, 
Zákon č. 277/2002 Sb. 28. června 2002, 
Zákon č. 320/2002 Sb.1. ledna 2003,
Zákon č. 173/2012 Sb.29. června 2012.  

* * * * *

* * * * *

3b)§ 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3c)§ 19 zákona č. 344/1992 Sb.
10)§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.