Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

Pouze ustanovení změněná k 7. 6. 2016

Znění účinné od 7. 6. 2016 do 1.11.2016.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 196/2001 Sb.,
o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif),
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009 Sb., č. 432/2013 Sb. a č. 162/2016 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), a podle § 374a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

* * * * *

§ 14

(1) Je-li nařízen soupis pozůstalosti, náleží notáři jako soudnímu komisaři jako část odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části prováděného na místě samém, která činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl.

(2) Odměna notáře jako soudního komisaře za vydání, změnu nebo zrušení evropského dědického osvědčení činí 500 Kč.

(3) Odměna notáře jako soudního komisaře za prodloužení doby platnosti ověřené kopie evropského dědického osvědčení, anebo vydání nové ověřené kopie evropského dědického osvědčení činí 100 Kč.

(4) Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 včetně případné odměny stanovené a vypočtené podle odstavce 1 až 3 lze přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o pozůstalosti byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém nebo použitím cizího práva nebo jazyka. Odměnu stanovenou a vypočtenou podle odstavce 1 nelze zvýšit pro provedení úkonů na místě samém.

(5) Bylo-li v řízení o pozůstalosti činno více notářů nebo pokud notář provedl jen některé úkony v řízení o pozůstalosti, náleží mu podíl odměny stanovené podle § 11 nebo vypočtené podle § 13 nebo 13a, popřípadě zvýšené podle odstavce 4, odpovídající rozsahu jeho činnosti. Došlo-li ke zrušení pověření notáře, nemá tento notář právo na odměnu.

* * * * *


 Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 42/2002 Sb. 1. února 2002,
Vyhláška č. 403/2005 Sb.5. října 2005,
Vyhláška č. 399/2006 Sb.10. srpna 2006,
Vyhláška č. 167/2009 Sb.23. června 2009,
Vyhláška č. 432/2013 Sb.1. ledna 2014,
Vyhláška č. 162/2016 Sb.7. června 2016.

* * * * *

Oddíl I

Odměna notáře podle tarifní hodnoty

Položka A

Za sepsání notářského zápisu o právním jednání, s výjimkou položky D, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty.......................................2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty..............1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty...........0,6 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty...........0,3 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty.........0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty........0,1 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty......0,05 %,
nejméně 1 000 Kč, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 2 000 Kč a v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč. 
Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady ............................ 3 000 Kč, a jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč. Za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, jestliže notář, který notářský zápis sepsal, provede na žádost a na jeho podkladě zápis společnosti do obchodního rejstříku...........................2 000 Kč. Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 2 000 Kč; za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč; za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé a vždy nejméně 1 000 Kč.

Položka B

1. Za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu

a)jde-li o osvědčení o průběhu valných hromad nebo o osvědčení slosování nebo o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí, použije se položka A, nejméně 2 000 Kč. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady ..... 3 000 Kč; jde-li o osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí .............................................. 5 000 Kč.
b)jde-li o osvědčení o prohlášení, použije se položka A a z takto vypočtené odměny tři čtvrtiny .................. nejméně 800 Kč.

2. Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo ustavujících orgánů zakládaných právnických osob včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu 

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty.......................................2,5 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty..............1,5 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty...........0,8 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty...........0,4 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty.........0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty........0,1 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty......0,05 %,
nejméně 2 500 Kč a jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč. 
Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady ..........3 000 Kč; jde-li o notářský zápis o rozhodnutí o přeměně právnické osoby, 12 000 Kč.

3. Za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty.......................................1,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty..............0,5 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty...........0,3 %,
z přebývající částky až do 7 000 000 Kč tarifní hodnoty...........0,1 %,
nejméně 2 000 Kč. 
Částka nad 7 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Položka C

Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty.......................................1,2 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty..............0,6 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty...........0,4 %,
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty.........0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty.........0,1 %,
nejméně 1 000 Kč. 
Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady ................. 1 500 Kč. Přijímá-li notář do notářské úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.

* * * * *

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.