Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Pouze ustanovení změněná k 19. 9. 2016

Znění účinné od 19. 9. 2016 do 30.6.2017.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 274/2003 Sb., č. 94/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 66/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 77/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 62/2014 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 298/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 14

Seznam osob

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru  nebo využití odpadu z obalů (dále jen "Seznam") v rozsahu podle odstavce 3.

(2) Návrh na zápis do Seznamu se podává Ministerstvu životního prostředí nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1

a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, nebo
b) v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu13a).

(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje

a) jméno a příjmení, adresa bydliště, místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno, a úředně ověřená kopie podnikatelského oprávnění, například živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
b) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo , bylo-li přiděleno, a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu a je-li v tomto rejstříku zapsána,
c) popis zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1,
d) způsob informování spotřebitelů podle § 10 odst. 2,
e) popis zajištění využití  odpadů z obalů podle § 12,
f) doklad o zaplacení registračního poplatku (§ 30 odst. 1),
g) z jakého materiálu je vyroben obal, který uvádí na trh nebo do oběhu, a zda je určen k prodeji spotřebiteli.

(4) Je-li navrhovatelem fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, může podat návrh podle odstavce 1 v anglickém jazyce.

(5) Nesplňuje-li návrh náležitosti podle odstavců 2 a 3 nebo údaje podle odstavce 3 písm. c), d), e) a g) nejsou dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, Ministerstvo životního prostředí vyzve navrhovatele, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 30 dnů, návrh doplnil nebo upřesnil. Zároveň jej poučí, jak to má učinit. Nedoplní-li nebo neupřesní-li navrhovatel návrh ve stanovené lhůtě, Ministerstvo životního prostředí provede zápis do Seznamu na základě dostupných údajů, a vznikne-li pochybnost, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, vyzve Ministerstvo životního prostředí příslušný kontrolní orgán ke kontrole.

(6) Ministerstvo životního prostředí provede zápis navrhovatele do Seznamu do 30 dnů ode dne doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti podle odstavců 2 a 3 a který obsahuje údaje dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, a zároveň nejpozději do 14 dnů od provedení zápisu oznámí navrhovateli provedení tohoto zápisu.

(7) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 3 do 14 dnů od jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí, že zanikly zákonné důvody pro její vedení v Seznamu.

(8) Ministerstvo životního prostředí na základě oznámení podle odstavce 7 nebo na základě vlastních zjištění provede změnu v zápisu v Seznamu nebo vyřadí ze Seznamu osobu, jejíž zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly.

(9) Seznam je veřejným seznamem. Každý má právo do něj nahlížet nebo si pořizovat kopie či výpisy.

(10) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osobu, která

a) má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění na všechny obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu, nebo
b) uvádí obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli, pokud ve vztahu ke všem obalům jí uváděným na trh nebo do oběhu prokazatelně plní povinnosti podle § 10 a 12 jiná osoba.

* * * * *


 Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Zákon č. 274/2003 Sb.1. října 2003,
Zákon č. 94/2004 Sb.3. března 2004,
Zákon č. 237/2004 Sb.1. května 2004,
Zákon č. 257/2004 Sb.1. května 2004,
Zákon č. 444/2005 Sb.1. ledna 2006,
Zákon č. 66/2006 Sb.15. března 2006,
Zákon č. 296/2007 Sb.1. ledna 2008,
Zákon č. 25/2008 Sb.12. února 2008,
Zákon č. 126/2008 Sb.1. července 2008,
Zákon č. 227/2009 Sb.1. července 2010,
Zákon č. 281/2009 Sb.1. ledna 2011,
Zákon č. 77/2011 Sb.25. března 2011,
Zákon č. 18/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 167/2012 Sb.1. července 2012,
Zákon č. 62/2014 Sb.7. dubna 2014,
Zákon č. 64/2014 Sb.1. května 2014,
Zákon č. 243/2016 Sb.29. července 2016,
Zákon č. 298/2016 Sb.19. září 2016.

* * * * *

* * * * *

13a)§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.