Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2017

Znění účinné od 1. 1. 2017 do 12.4.2017.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 273/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 230/2002 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 114/2016 Sb. a č. 322/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 20

Kandidátní listiny

(1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí,11) jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do téhož zastupitelstva kraje pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listiny, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice.

(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje krajskému úřadu. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice a zašle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízenému podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích seznam politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu.

* * * * *

§ 53

(1) Podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany soudu každý občan zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva kraje volen, jakož i každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, (dále jen „navrhovatel“). Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

(2) Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování.

(3) Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky voleb.

(4) Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.

* * * * *

HLAVA IX
VOLEBNÍ KAMPAŇ

§ 56a

Volební kampaň

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu nebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů.

(4) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a kandidujících politických stranách, politických hnutích nebo koalicích zveřejňovány nepravdivé údaje.

(5) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.

(6) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí nebo koalic. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

(7) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

(8) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice a jejich kandidáty.

§ 56b

Volební účet

(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 56d.

(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. V případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem.

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

§ 56c

Financování volební kampaně

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

§ 56d

Výdaje na volební kampaň

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

(2) Celkové výdaje politické strany, politického hnutí nebo koalice na volební kampaň nesmí přesáhnout částku, která odpovídá násobku 7 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž byla zaregistrována její kandidátní listina pro volby do zastupitelstev krajů. Do této částky se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené v § 56c odst. 3.

§ 56e

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 56b zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a)přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,
b)přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3,
c)přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice v souvislosti s financováním volební kampaně zavázaly, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí a koalice na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí a koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici.

§ 56f

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být

a)stát a jeho příspěvkové organizace,
b)obec, městská část, městský obvod a kraj,
c)dobrovolný svazek obcí,
d)státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,
e)právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
f)obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,
g)svěřenský fond,
h)jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,
i)zahraniční právnická osoba,
j)fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,
k)fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,
l)provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout násobek částky 140 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž registrovaná třetí osoba vede volební kampaň.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

a)výdaje na předvolební průzkumy,
b)výdaje na úhradu inzerce v tisku,
c)výdaje na úhradu venkovní reklamy,
d)jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

§ 56g

Dohled nad financováním volební kampaně

(1) Úřad

a)vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a registrovaných třetích osob,
b)uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,
c)provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,
d)projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)jméno, příjmení,
b)datum narození,
c)adresa místa pobytu,
d)státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)jméno, příjmení, rodné příjmení,
b)datum narození,
c)adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d)státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b)datum narození,
c)druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
d)počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
e)státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:

a)obchodní firma nebo název právnické osoby,
b)adresa sídla,
c)statutární orgán,
d)identifikační číslo osoby,
e)datum vzniku,
f)datum zániku,
g)právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

* * * * *

§ 56a

Volební kampaň

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu nebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

(3) Volební kampaň podle tohoto zákona začíná dnem vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a končí dnem vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů.

(4) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a kandidujících politických stranách, politických hnutích nebo koalicích zveřejňovány nepravdivé údaje.

(5) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně. Registrované třetí osoby jsou povinny jimi využité prostředky volební kampaně označit názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby přiděleným Úřadem.

(6) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnutí nebo koalic. K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

(7) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

(8) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice a jejich kandidáty.

* * * * *

§ 56b

Volební účet

(1) Každá kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny si pro financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen „volební účet“).

(2) Volební účet musí být veden u banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo u zahraniční banky, která má pobočku umístěnu na území České republiky.

(3) Peněžní prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně. Výběr hotovosti z volebního účtu a její následné užití na financování volební kampaně se zaznamená v účetnictví.

(4) S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle § 56d.

(5) Na úhradu pokuty uložené za správní delikt týkající se porušení pravidel financování volební kampaně lze využít peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

(6) Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. V případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem.

(7) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 5 nebo 6 převedeny veškeré peněžní prostředky nevyužité na volební kampaň.

* * * * *

§ 56c

Financování volební kampaně

(1) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

(2) O financování volební kampaně vede kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice účetnictví podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) Údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(4) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tato plnění poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

* * * * *

§ 56d

Výdaje na volební kampaň

(1) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně.

(2) Celkové výdaje politické strany, politického hnutí nebo koalice na volební kampaň nesmí přesáhnout částku, která odpovídá násobku 7 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž byla zaregistrována její kandidátní listina pro volby do zastupitelstev krajů. Do této částky se započítávají částky, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo jejich kandidát uhradili nebo mají uhradit, včetně částek, které s jejich vědomím uhradily nebo se za ně zavázaly uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(3) Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené v § 56c odst. 3.

* * * * *

§ 56e

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně

(1) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice zajistí, aby přístup k volebnímu účtu byl po dobu trvání tohoto účtu vymezenou v § 56b zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich internetových stránkách. Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice jsou povinny oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je účet přístupný; koalice oznámí Úřadu i své složení.

(2) Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.

(3) Zpráva podle odstavce 2 obsahuje

a)přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3, jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty,
b)přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3,
c)přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice v souvislosti s financováním volební kampaně zavázaly, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí nebo koalici věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele v rozsahu stanoveném v § 56c odst. 3.

(4) Zprávu podle odstavce 2 zveřejní kandidující politická strana, politické hnutí a koalice na formuláři, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou.

(5) Kandidující politická strana, politické hnutí a koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici.

* * * * *

§ 56f

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou

(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.

(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být

a)stát a jeho příspěvkové organizace,
b)obec, městská část, městský obvod a kraj,
c)dobrovolný svazek obcí,
d)státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,
e)právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
f)obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,
g)svěřenský fond,
h)jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,
i)zahraniční právnická osoba,
j)fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,
k)fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku,
l)provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.

(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu.

(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.

(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.

(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný.

(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny.

(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout násobek částky 140 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a počtu krajů, v nichž registrovaná třetí osoba vede volební kampaň.

(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.

(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci, která obsahuje

a)výdaje na předvolební průzkumy,
b)výdaje na úhradu inzerce v tisku,
c)výdaje na úhradu venkovní reklamy,
d)jiné výdaje.

(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

* * * * *

§ 56g

Dohled nad financováním volební kampaně

(1) Úřad

a)vykonává dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a registrovaných třetích osob,
b)uveřejňuje na svých internetových stránkách adresu internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně, a účetnictví týkající se volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, a adresu internetových stránek registrovaných třetích osob, kde jsou zveřejňovány informace o financování volební kampaně a na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby,
c)provádí registraci třetích osob, které se hodlají účastnit volební kampaně, rozhoduje o odmítnutí registrace třetí osoby a zveřejňuje údaje o registraci na svých internetových stránkách,
d)projednává přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a ukládá sankce.

(2) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)jméno, příjmení,
b)datum narození,
c)adresa místa pobytu,
d)státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)jméno, příjmení, rodné příjmení,
b)datum narození,
c)adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
d)státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)jméno, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,
b)datum narození,
c)druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
d)počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
e)státní občanství.

(5) Úřad pro účely kontroly financování volební kampaně využívá ze základního registru osob tyto referenční údaje:

a)obchodní firma nebo název právnické osoby,
b)adresa sídla,
c)statutární orgán,
d)identifikační číslo osoby,
e)datum vzniku,
f)datum zániku,
g)právní stav.

(6) Z údajů podle odstavců 2 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

* * * * *

HLAVA X
PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 57

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b)v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
c)v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
d)v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,
e)v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící ukončením hlasování,
f)v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6,
g)vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h)v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,
i)nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 56f odst. 10,
j)nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 11, nebo
k)nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.

(2) K projednání přestupku podle

a)odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,
b)odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000 Kč. 

§ 58

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b)v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
c)v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
d)v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,
e)v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící ukončením hlasování,
f)v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6,
g)vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h)v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,
i)nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 56f odst. 10,
j)nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 11, nebo
k)nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a)v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,
b)v rozporu s § 56b odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56b odst. 2,
c)užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 56b odst. 3,
d)v rozporu s § 56b odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,
e)nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 56b odst. 6,
f)zruší volební účet v rozporu s § 56b odst. 7,
g)v rozporu s § 56c odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,
h)neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 56c odst. 3,
i)neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 56c odst. 4,
j)v rozporu s § 56d odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů nepřesáhly stanovenou částku,
k)v rozporu s § 56d odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo
l)nesplní některou z povinností podle § 56e související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od

a)10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),
b)20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),
c)30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),
d)10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j).

§ 58a

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického hnutí.

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

* * * * *

§ 57

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b)v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
c)v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
d)v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,
e)v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící ukončením hlasování,
f)v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6,
g)vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h)v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,
i)nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 56f odst. 10,
j)nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 11, nebo
k)nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.

(2) K projednání přestupku podle

a)odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,
b)odstavce 1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 100 000 Kč. 

* * * * *

§ 58

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)v rozporu s § 56a odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu,
b)v rozporu s § 56a odst. 5 nezajistí, aby propagace nebo volební agitace šířená prostřednictvím komunikačních médií nebo s využitím velkoplošného zařízení anebo sdělení v neprospěch kterékoliv kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli,
c)v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí prostředky volební kampaně názvem, zkratkou nebo jménem a příjmením a evidenčním číslem registrované třetí osoby,
d)v rozporu s § 56a odst. 6 využije nebo umožní využití komunikačních médií kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí, k volební kampani,
e)v rozporu s § 56a odst. 7 zveřejní výsledky předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a končící ukončením hlasování,
f)v rozporu s § 56f odst. 6 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56f odst. 6 nebo neoznámí Úřadu skutečnosti podle § 56f odst. 6,
g)vloží na volební účet peněžní prostředky v rozporu s § 56f odst. 7 nebo v rozporu s § 56f odst. 7 neprokáže, kdo je vlastníkem bankovního účtu, ze kterého byly převedené peněžní prostředky na volební účet,
h)v rozporu s § 56f odst. 8 nezajistí, aby její výdaje na volební kampaň nepřesáhly stanovenou částku,
i)nevede evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 10 nebo ji vede v rozporu s § 56f odst. 10,
j)nepředloží výpisy z volebního účtu a evidenci o použití prostředků na volební kampaň podle § 56f odst. 11, nebo
k)nezveřejní přehled výdajů na volební kampaň podle § 56f odst. 12.

(2) Kandidující politická strana a politické hnutí nebo politická strana a politické hnutí zastoupené v koalici se dopustí správního deliktu tím, že

a)v rozporu s § 56a odst. 5 neoznačí svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně,
b)v rozporu s § 56b odst. 1 si nezřídí volební účet nebo nevede volební účet podle § 56b odst. 2,
c)užívá peněžní prostředky uložené na volebním účtu v rozporu s § 56b odst. 3,
d)v rozporu s § 56b odst. 4 nakládá s peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nebo po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb,
e)nepřevede peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň podle § 56b odst. 6,
f)zruší volební účet v rozporu s § 56b odst. 7,
g)v rozporu s § 56c odst. 2 nevede účetnictví o financování volební kampaně,
h)neuvede údaje o peněžních prostředcích na volebním účtu podle § 56c odst. 3,
i)neuvede údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích podle § 56c odst. 4,
j)v rozporu s § 56d odst. 2 nezajistí, aby výdaje na volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů nepřesáhly stanovenou částku,
k)v rozporu s § 56d odst. 3 nezveřejní požadované údaje o osobách, které uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň nebo poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění, nebo
l)nesplní některou z povinností podle § 56e související se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně nebo zasláním podkladů o účetnictví Úřadu.

(3) Správní delikty podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až k) a odstavce 2 projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení.

(4) Správní delikty podle odstavce 1 písm. e) projednává krajský úřad v přenesené působnosti místně příslušný podle sídla právnické osoby. Pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta od

a)10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a) nebo l),
b)20 000 Kč do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h), i) nebo k),
c)30 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g),
d)10 000 Kč do výše jeden a půl násobku částky, o kterou byl překročen limit výdajů na volební kampaň, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. j).

* * * * *

§ 58a

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence kandidující politické strany nebo politického hnutí.

(3) Odpovědnost fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Uložením pokuty nejsou dotčena sankční ustanovení zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

* * * * *

HLAVA XI
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 59

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a) jednací řád Státní volební komise,
b)způsob a postup ověřování způsobilosti pro výkon funkce zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu, pověřeného činností na úseku voleb,
c) v dohodě s Českým statistickým úřadem
 1.postup obecních úřadů, pověřených obecních úřadů a krajských úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace,
  2. vzor kandidátní listiny, vzor hlasovacího lístku, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje, vzory dalších dokumentů a způsob zajištění tisku hlasovacích lístků,
  3. formu spolupráce orgánů státní správy při kontrole správnosti údajů uváděných politickými stranami, politickými hnutími a koalicemi při podávání kandidátních listin a při předávání podkladů z kandidátních listin pro vytvoření registrů a číselníků kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic Českým statistickým úřadem a losování Státní volební komise,
d)v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny a paušální náhrady ušlého výdělku za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty.

§ 60

Při nových volbách (§ 51) a dodatečných volbách (§ 47) se volí členové zastupitelstva kraje pouze na zbývající část funkčního období.

§ 61

Lhůty

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4) Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

§ 62

(1) Úkoly ředitele krajského úřadu stanovené tímto zákonem plní v době nepřítomnosti ředitele krajského úřadu jeho zástupce.

(2) Neplní-li starosta nebo jeho zástupce úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a jeho zástupce zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, ředitel krajského úřadu. Při plnění těchto úkolů má ředitel krajského úřadu postavení volebního orgánu.

§ 63

Výdaje orgánů státní správy, krajů, obcí, měst, městských obvodů a městských částí a okrskových volebních komisí spojené s volbami do zastupitelstev krajů se hradí ze státního rozpočtu.

§ 64

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky anebo s volbami do zastupitelstev v obcích, plní okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona i úkoly okrskových volebních komisí pro tyto další volby. V hlavním městě Praze se okrskové volební komise zřizují podle zvláštních zákonů.27)

§ 64a

Dnem voleb podle tohoto zákona se rozumí první volební den, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 65

Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou řízení o přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem, nevztahuje.

§ 66

Dojde-li ke změně území kraje v době po vyhlášení voleb do zastupitelstva kraje, probíhají volby do zastupitelstva kraje na území kraje v den vyhlášení voleb.

§ 67

Na opatření učiněná příslušnými volebními orgány k přípravě provedení tohoto zákona již před počátkem jeho účinnosti se hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti, pokud jsou s tímto zákonem v souladu.

§ 68

Konají-li se první volby do zastupitelstev krajů ve lhůtě kratší než 4 měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona,

a) prokazují potřebné znalosti zkouškou na úseku voleb pouze zaměstnanci okresního úřadu v sídle kraje,
b) kontrolu hlasování a sčítání hlasů okrskovou volební komisí podle § 36 mohou provádět zaměstnanci okresního úřadu pověření činností na úseku voleb.

§ 69

(1) Pro první volby do zastupitelstev krajů se stanovuje počet členů zastupitelstva kraje takto:

a) v kraji do 600 000 obyvatel 45 členů,
b) v kraji nad 600 000 obyvatel do 900 000 obyvatel 55 členů,
c) v kraji nad 900 000 obyvatel 65 členů.

(2) Pro stanovení počtu členů zastupitelstva kraje je rozhodující počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se první volby do zastupitelstva kraje konají.

(3) Počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen, se zveřejní do 5 dnů po nabytí účinnosti tohoto zákona na úředních deskách obecních úřadů v příslušném územním obvodu kraje. Rovněž se zveřejní způsobem v místě obvyklým.

§ 69a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

* * * * *

§ 65

Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou řízení o přestupcích a správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob a odmítnutí registrace třetí osoby Úřadem, nevztahuje.

* * * * *

Účinnost novel:

předpis   účinnosti nabyl dnem   přechodná ustanovení
Zákon č. 273/2001 Sb.2. srpna 2001,  
Zákon č. 37/2002 Sb. 29. ledna 2002,  
Zákon č. 230/2002 Sb.1. ledna 2003,  
Zákon č. 320/2009 Sb.14. září 2009,  
Zákon č. 222/2012 Sb.26. června 2012,  
Zákon č. 58/2014 Sb.7. dubna 2014,  
Zákon č. 114/2016 Sb.13. dubna 2016,  
Zákon č. 322/2016 Sb.1. ledna 2017. 

* * * * *

* * * * *

11)Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb.
27)Zákon č. 152/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.