Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2014

Znění účinné od 1. 1. 2014 do 31.12.2014.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 55/2000 Sb., č. 135/2000 Sb., č. 449/2000 Sb., č. 101/2002 Sb., č. 291/2002 Sb., č. 493/2005 Sb., č. 620/2006 Sb., č. 331/2007 Sb., č. 439/2008 Sb., č. 244/2009 Sb., č. 472/2009 Sb. , č. 397/2010 Sb., č. 411/2011 Sb., č. 467/2012 Sb., nálezem Ústavního soudu č. 238/2013 Sb. a vyhláškou č. 421/2013 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

* * * * *


Účinnost novel:

předpis účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 55/2000 Sb. 1. července 2000,
Vyhláška č. 135/2000 Sb. 1. července 2000,
Vyhláška č. 449/2000 Sb. 1. ledna 2001,
Vyhláška č. 101/2002 Sb. 1. dubna 2002,
Vyhláška č. 291/2002 Sb. 28. června 2002,
Vyhláška č. 493/2005 Sb.1. ledna 2006,
Vyhláška č. 620/2006 Sb.1. ledna 2007,
Vyhláška č. 331/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 439/2008 Sb.1. ledna 2009,
Vyhláška č. 244/2009 Sb.31. července 2009,
Vyhláška č. 472/2009 Sb.1. ledna 2010,
Vyhláška č. 397/2010 Sb.1. ledna 2011,
Vyhláška č. 411/2011 Sb.1. ledna 2012,
Vyhláška č. 467/2012 Sb.1. ledna 2013,
Nález Ústavního soudu
č. 238/2013 Sb.
5. srpna 2013.
Vyhláška č. 421/2013 Sb.1. ledna 2014.

* * * * *

1. TEXTOVÁ CAST

Kapitola 1

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu
zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami

1. seznam výkonů seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

2. zdravotní výkon základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování hrazených služeb (dále jen výkon)

3. kategorie výkonu kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené a hrazené za určitých podmínek

4. autorská odbornost odbornost, která navrhla a odborně garantuje výkon

5. číslo výkonu pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů

6. název výkonu stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu

7. popis výkonu text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení

8. OM - omezení místem omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení

9. OF - omezení frekvencí omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období

10. čas výkonu čas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.

11. nositel - nositel výkonu zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).

12. čas - čas nositele výkonu čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu

13. INDX - mzdový index nositele výkonu index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu

14. body - bodová hodnota výkonu součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech

15. ZUM zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

16. ZULP zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován

17. OD ošetřovací den

18. ZP zdravotnické prostředky

 

Kapitola 2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu poskytovateli.

2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu poskytovateli v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.

3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či pohotovostní služby u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnutých hrazených služeb.

4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.

5. Veškeré hrazené služby, které byly vykázány prostřednictvím výkonů včetně ošetřovacích dnů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentovány ve zdravotnické dokumentaci (dále jen „dokumentace“) pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech výkonů.

6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.

7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.

8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.

9. Pokud poskytovatel vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.

10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí vztahuje na každého příjemce.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla výkon a zodpovídá za jeho odborný obsah.

2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.

3. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.

2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku

3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.

4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.

5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jednoho poskytovatele.

Pokud je výkon vykázán jedním poskytovatelem na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

Jednotlivá období omezení frekvencí jsou pro účely poskytování hrazených služeb definována následovně:

Týden: za období jeden týden je považována souvislá doba trvající 7 dní

Měsíc: za období jeden měsíc je považována souvislá doba trvající 4 týdny, tj. 28 dnů

3 měsíce, čtvrtletí (1/3 měsíce nebo 1/1 čtvrtletí): za období 1 čtvrtletí se považuje souvislá doba trvající 89 dní. Tolerovaná odchylka od uvedené doby je maximálně 5 dnů.

Rok: za období jeden rok je považována souvislá doba trvající 365 dní. Tolerovatelná odchylka od uvedené doby je maximálně 15 dnů.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou to:

1. lékař, zubní lékař, farmaceut1)

2. klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut2)

3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví2)

4. nelékařský zdravotnický pracovník - dále NLZP2)

Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu poskytovateli.

6.1. Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Pro nositele výkonů - lékaře, zubní lékaře a farmaceuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání - symbol L1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene -symbol L2, hodnota indexu 1,8

Index 2, symbol L2 se použije také u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání.

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí - symbol L3, hodnota indexu 3,5

6.2. Indexy klinických psychologů, klinických logopedů, zrakových terapeutů a fyzioterapeutů - VNP

Pro nositele výkonů - klinické psychology, klinické logopedy, zrakové terapeuty a fyzioterapeuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo v případě fyzioterapeuta i bez vysokoškolského vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním - symbol K1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - symbol K2, hodnota indexu 2,5

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, případně s další specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti - symbol K3, hodnota indexu 3,5

6.3. Indexy JOP

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JOP) jsou stanoveny dva stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru a akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání - symbol J1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se specializačním vzděláním - symbol J2, hodnota indexu 2,5

6.4. Indexy NLZP 

Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)- symbol S1, hodnota indexu 1,08

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol S2, hodnota indexu 1,8

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S3, hodnota indexu 2,25

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru a se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S4, hodnota indexu 2,5 VNP.

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano".

2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano".

2. Transfúzní přípravky, krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zda je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano".

3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, musí být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.

2. Léčivé přípravky a zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.

3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.

4. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. LŮŽKOVÁ PÉČE (DÁLE JEN "HOSPITALIZACE")

8.1. Přiletí k hospitalizací

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec u tohoto poskytovatele hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

8.3. (zrušen)

____________________

1)Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
2)Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

9. NÁVŠTĚVY

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto zařízení za jeden den.

9.3. Návštěva sestry a fyzioterapeuta

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911, 914, 921 a 925.

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911 na základě písemné indikace registrujícího praktického lékaře, autorských odborností 902, 914, 921 a 925 na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum provedení výkonu.

9.4. Čas stráveny dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

10.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost registrujícího poskytovatele spojená s pořízením výpisu z dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího poskytovatele.

10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je především:

1. prostudování dokumentace pacienta

2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity poskytovaných hrazených služeb

3. zaslání výpisu nově registrujícímu poskytovateli

10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo léčebnou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

10.4. Signální výkony - Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče) vykazuje:

ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) a jejím ukončení vydal.

 

11. MINIMÁLNÍ KONTAKT

11.1. Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

11.2. Obsahem výkonu minimální kontakt ie především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo léčebné péči

2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo léčebné péči

3. rozhodnutí o termínu další kontroly

4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

5. sepsání lékařské zprávy - nálezu včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

6. administrativní činnost spojená s výkonem

7. zápis o celém postupu do dokumentace

12. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

13. POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Při pohotovostní službě vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při pohotovostní službě nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony domácí zdravotní péče vykazují poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči. Výkony domácí zdravotní péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

3. při indikaci ošetřujícího lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní péči, jde-li o pacienta v terminálním stavu

Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem, registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo ošetřujícím lékařem jde-li o pacienta v terminálním stavu má platnost nejvýše 3 měsíce.

15. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam v  dokumentaci. Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních.

Kapitola 3

Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými poskytovatelé vykazují zdravotním pojišťovnám hrazené služby poskytnuté pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření.  

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.

2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická konzultace, s výjimkou administrativního výkonu Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče).

3. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa - porodníka a klinického stomatologa

2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře a dále vždy, pokud došlo u konkrétního lékaře k přerušení péče delší než dva roky

3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.1. Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem, povinná hlášení, poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a klinický stomatolog.

3.1. Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje

preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo klinickým stomatologem.

3.2. Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže

2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby

3. dispensemi vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem

4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce

5. propuštění pacienta z hospitalizace

6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou léčebně rehabilitační péči nebo na pobyt v ozdravovně

7. předoperační vyšetření pacienta

8. preventivní prohlídka gynekologická

4.2. Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsán í lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

5.1. Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby

2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem

3. vyšetření pacienta při ukončení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

5. vyšetření pacienta před poskytnutím léčebného úkonu

5.2. Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby

2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby

6. diagnostická rozvaha a závěr, popřípadě vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

7. rozhodnutí o termínu další kontroly

8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

9. psychoterapeutický pohovor

10. individuální zdravotní výchova

11. edukace pacienta

12. sepsání lékařské zprávy - nálezu

13. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně)

14. zápis o celém postupu do dokumentace

6. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti.

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

6.1. Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

6.2. Obsahem konziliárního vyšetření ie především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem

9. doporučení léčebného postupu případně včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče

11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

12. psychoterapeutický pohovor

13. individuální zdravotní výchova

14. edukace pacienta

15. sepsání lékařské zprávy - nálezu

16. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

17. zápis o celém postupu do dokumentace.

Kapitola 4

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1. 001 - VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslonázev
01445Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1 c v ambulanci

nelze vykazovat, pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

Další povolené odbornosti: 101, 103 a 104

Pro vykazování výkonu se použijí podmínky stanovené k výkonu číslo 02230 obdobně.

2. 002 - PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Výkon

číslonázev
02230Kvantitativní stanovení CRP (POCT)

lze vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. Při provádění výkonu bude respektováno Doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality).

3. 014 - KLINICKÁ STOMATOLOGIE

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

3.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
04010Komplexní vyšetření klinickým stomatologem
04060Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let věku
04061Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04062Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
04640Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710Sutura extrakční rány - na zub
04720Stavění pozdního postextrakčního krvácení

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

4. 015 - ORTODONCIE

4.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
05021Ortodontická kontrola I. typ
05029
Ortodontická kontrola II. typ

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

5. 101 - VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Výkony výživy

číslonázev
11501Enterální výživa
11502Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504Doplňková parenteráiní výživa
11505Speciální parenteráiní výživa
11506Plnohodnotná parenteráiní výživa
nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.
11024Cílené vyšetření internistou - předoperační vyšetření
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství -interna nebyl vyšetřen, a to pouze jde-li o pacienta:
1. s chronickým systémovým onemocněním, které již omezuje jeho aktivitu,
2. s chronickým, nedostatečně kompenzovaným systémovým onemocněním, které ho trvale ohrožuje na životě,
3. moribundního, o kterém lze předpokládat, že by bez operace nepřežil.
11025Superkonziliární vyšetření internistou
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství -interna nebyl vyšetřen a k němuž byl pacient odeslán bez jednoznačné diagnózy. Výkon lze vykázat pouze u pacienta se somatickými potížemi některého z hlavních orgánových systémů (gastrointestinálního, kardiovaskulárního, respiračního, pohybového, nervového), u něhož byla provedenými laboratorními, zobrazovacími a funkčními vyšetřeními vyloučena organická příčina onemocnění nebo tato vyšetření nevedla k jednoznačnému patologickému nálezu. Podmínkou výkonu je provedení komplexního anamnestického rozboru, fyzikálního vyšetření, komplexního laboratorního vyšetření daného systému a nejméně jedné zobrazovací metody.
Výkon zahrnuje podrobné zhodnocení provedených vyšetření a stanovení dalšího diagnostického postupu a plánu dispenzarizace a poskytnutí informace nemocnému. Výstupem výkonu je záznam ve zdravotnické dokumentaci s výčtem provedených vyšetření a jejich výsledků, diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu.

6. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

číslonázev
12220Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

nelze vykazovat současně s výkonem

číslonázev
09141UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515
UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, tj. morfologické a Dopplerovské
89517UZ duplexní vyšetření dvou a více cév, tj. morfologické a Dopplerovské Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

7. 104-ENDOKRINOLOGIE

7.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslonázev
14110Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem

2. test s cholinergikem

3. synactenový test

4. adiuretinový test

5. clonidinový supresní test

6. glukagonový test

7. test s růstovým hormonem

8. test s infúzí hypertonického roztoku soli

9. test s inzulínovou provokací

10. i. v. glukózový toleranční test

11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu

12. argininový test

13. dexamethazonový test

8. 105 - GASTROENTEROLOGIE

8.1 Zátěžový test v gastroenteroloqii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslonázev
15130Diagnostický test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu

2. pankreozymin - sekretinový test

3. pabatest

4. xylosovýtest

5. test s vitaminem A

6. tolbudamidový test

9. 107 - KARDIOLOGIE

9.1 Indikace

Výkon

číslonázev
17129Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

lze zpravidla vykázat u pacienta u kterého je:

1. podezření na rezistentní hypertenzi

2. podezření na epizodickou hypertenzi

3. podezření na fenomén bílého pláště

4. podezření na hypotenzní stavy

5. podezření na diabetickou vegetativní dysautonomii

6. podezření na maskovanou hypertenzi

7. třeba ověřit účinnost změny léčby (max. 3krát za rok)

Závěrečné hodnocení AMTK obsahuje:

1. Vyhodnocení 24 hod. průměrného krevního tlaku, posouzení jeho odchylky od normy.

2. Vyhodnocení průměrného denního a nočního krevního tlaku, posouzení jejich event. abnormality.

3. Posouzení diurnálního rytmu krevního tlaku.

4. Posouzení přítomnosti významných hypertenzních peaků, event. jejich korelace se subjektivními potížemi pacienta.

5. Posouzení přítomnosti event. fenoménu bílého pláště.

6. Doporučení týkající se stávající léčby hypertenze.

Výkon lze vykázat i praktickým lékařem, avšak pouze u registrovaného pacienta, který je u něj dispenzarizován pro hypertenzi.

9.2 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
17299Levostranná katetrizace srdeční
17303Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302Oboustranná katetrizace srdeční

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
17127Endomyokardiální biopsie transvaskulární

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslonázev
17320Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

mohou být vykázány pouze s výkony

číslonázev
17123Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

nebo

číslonázev
17234Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku)

Výkon

číslonázev
1724424 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250Zavedení esofageální elektrody včetně registrace EKG
17252Transesofageální stimulační EKG test

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslonázev
17115Koronární aterectomie včetně rotační

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

10. 108 - NEFROLOGIE

Výkony číslo

číslonázev
18521Akutní hemodialýza
18522Chronická hemodialýza
18530Hemofiltrace
je indikován v případě, že se jedná o pacienta:
1. s vysokou hladinou beta-2-mikroglobulinu (nad 25 mg/l) a/nebo dialyzační amyloidózou se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace,
2. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) a se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace, nebo
3. se septickými komplikacemi.
18550Trans Hemodiafiltraceesofageální stimulační EKG test
Hemodiafiltrace
se vykazuje v případě, že se jedná o pacienta:
1. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) - s výjimkou pacientů s krátkou očekávanou dobou života (viz výše indikace hemodialýzy),
2. s dialyzační amyloidózou a/nebo vysokou koncentrací beta-2-mikroglobulinu v krvi (nad 25 mg/l),
3. s hyperfosfatémií nad 2,0 mmol/1, která přetrvává i při léčbě vazači fosfátů a dobré compliance pacienta,
4. plánovaného k transplantaci ledviny (zařazený pacient a vyšetřovaný pacient před zařazením),
5. diabetika s těžkou autonomní dysfunkcí a opakovanými symptomatickými hypotenzemi během herno dialýzy,
6. s polyneuropatií (polyneuropatie jakékoliv etiologie), nebo
7. se selháním ledvin a se srdečním selháním, který je unavený a dušný již při menší fyzické aktivitě nebo který pro dusnost nemůže vykonávat žádnou fyzickou aktivitu.
18511Akutní peritoneální dialýza
nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

11. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m tělesného povrchu.

12. 205 - PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Výkon

číslonázev
25213Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

12.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslonázev
25111Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslonázev
25115Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest při rigidní bronchoskopii
25117Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková (brush) biopsie
25119Bronchoaiveoiární laváž
25121Endobronchiální excize
25122Perbronchiální punkce
25118Transbronchiální plicní biopsie
25123Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125Endobronchiální laserový výkon á 20 min.
25127Použití kryoterapie při bronchoskopii á 20 min.
25321Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131Aplikace, repozice či extrakce endobronchiální protézy - stentu á 20 min.

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

12.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

13. 222 - TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

13.1 Výkony imunoadsorpce

Indikační kritéria jsou zejména:

Homozygotní familiární hypercholesterolémie

Izolovaná nebo převažující hypercholesterolémie v primární nebo sekundární prevenci

Dilatační kardiomyopatie

Primární i sekundární trombotická trombocytopenická purpura

Transplantace kmenových krvetvorných buněk inkompatibilní ve skupinovém systému povrchových znaků červených krvinek ABO

Hemofilie A a B s inhibitorem proti f. Vlil nebo IX.

Idiopatická trombocytopenická purpura

Aloimunní trombocytopenie

Myasthenia gravis

Pemphigus

Transplantace solidních orgánů v případě inkompatibility v systému povrchových znaků červených krvinek ABO nebo rejekce štěpu.

Adsorpce fibrinu a fibrinogenu ve všech případech, kde dochází k závažné poruše mikrocirkulace refrakterní na standardní léčebné postupy s důsledky pro zdraví pacienta (např. náhlá ztráta sluchu, úporný ulcus cruris, degenerace makuly s těžkou poruchou zraku, apod.

14. 301 - DETSKE LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslonázev
31050Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

15. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslonázev
32610Srdeční katetrizace u dítěte do 1 roku
32620srdeční katetrizace u dítěte do 6 let

je vybavení pracoviště dvou projekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

16. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslonázev
31022Cílené vyšetření dětským lékařem

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslonázev
31021Komplexní vyšetření dětským lékařem

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslonázev
34310Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

17. 309 - SEXUOLOGIE

17.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslonázev
39022Cílené vyšetření sexuologem

17.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

 

18. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19. 403 - RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19.1 Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 - radiační onkologie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

19.2 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby. Jedná se o výkony:

číslonázev
43113Plánování RTG terapie nebo Cs 137
43217Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem
43219Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem s použitím TPS (plánovací konsola)
43423Plánování brachyterapie
43425Plánování brachyterapie s použitím TPS (plánovací konsola)

19.3 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče. Jedná se o výkony:

číslonázev
43421Brachyterapie intrakavitární
43419Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem HDR
43417Brachyterapie intersticiální manuální
43415Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem HDR

20. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkon

číslonázev
44007Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

Výkon

číslonázev
44211Manuální lymfodrenáž

mohou vykazovat také fyzioterapeuti.

21. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony číslo

číslonázev
47021Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslonázev
47125Kardioangiografie First Pass
47133Radionuklidová ventrikulografie klidová

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslonázev
47129Perfúzní scintigrafie myokardu v klidu

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

22. 501 - CHIRURGIE

22.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

číslonázev
51611Peroperační použití sonografu chirurgem

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

22.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslonázev
51810Exenterace pánevních orgánů

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

22.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslonázev
51711Výkon laparoskopický a torakoskopický

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslonázev
51713Diagnostická videolaparoskopie a videotorakoskopie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska

2. cílený odběr biopsie

3. laváž a odsátí dutiny peritoneální

4. lýza adhezí přes 10 cm2

5. lepení orgánu

6. cholangiografie

7. subfasciální ligace žilních spojek

8. jejunostomie

9. endosonografie

10. koagulace v malé pánvi

11.odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

12. sterilizace

13.punkceoocytu

14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému

2. appendektomie

3. hernioplastika jednostranná primární

4. esofagokardiomyotomie

5. revize žlučových cest

6. destrukce nádoru nebo metastáz

7. resekce Meckelova divertiklu

8. lokální excize z jater

9. bederní sympatektomie

10. choledocholithotomie

11. resekce ovaria

12. enukleace jednoduché cysty

13. salpingotomie lineární

14. salpingektomie

15. ovarektomie

16. adnexektomie

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

21. transsekce sakrouterinních vazů

22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

23. drenáž abscesu

24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1. cholecystektomie prostá

2. appendektomie při peritonitidě

3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

5. kolostomie

6. antirefluxní plastika

7. hernioplastika recidivující kýly

8. lymfadenektomie pánevní

9. trunkální vagotomie 10.transrektální endoskopická operace

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

12. sympatektomie jednostranná hrudní

13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

14. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

15. neostomie a fimbrioplastika

16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

19. adheziolýza druhého stupně

20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární

2. sutura střeva jako samostatný výkon

3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

4. lymfadenektomie paraaortální

5. klínovitá resekce plic

6. enukleace tumoru plic

7. pleurektomie abraze

8. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů 10.adheziolýza třetího stupně

11. resekce pánevního abscesu

12. závěsná operace pro inkontinenci

13. myomektomie nad 5 centimetrů subserózní a intramurální

14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

2. fundoplikace

3. bandáž žaludku

4. supraselektivní vagotomie

5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

6. adrenalektomie

7. resekce tenkého střeva

8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně lO.mikrochirurgická reanastomosa tuby H.mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza 12.disekceureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva

2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

3. nefrektomie

4. odstranění tumoru mediastina

5. dekortikace plíce

6. pneumonektomie

7. lobektomie plic

8. bilobektomie plic

9. pánevní lymfadenektomie lO.závěsná operace pro vaginální prolaps

11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku Bl

2. resekce jater

3. paraaortální lymfadenektomie

4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII

2. nízká přední resekce rekta

3. splenektomie

4. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

5. laparoskopický asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie

2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

22.4 Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslonázev
51231Biopsie mammy jehlou, jedna i více
51233Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii
51235Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsii nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
51237Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální
51239Radikální extirpace axilárních nebo inquinálních uzlin

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

Výkon

číslonázev
51850Převaz rány metodou V. A. C. založené na metodě kontrolovaného podtlaku

mohou vykazovat též lůžková diabetologická oddělení spojená s podiatrickými ambulancemi v indikaci syndromu diabetické nohy.

Výkon

číslonázev
51881Multidisciplinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u pacientů se zhoubnými solidními nádory

mohou vykazovat také ostatní pracoviště, jejichž ošetřující lékař se účastní tohoto multidisciplinárního semináře.

22.5 Sternotomie, thorakotomie

Výkon

číslonázev
55250Sternotomie, torakotomie

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

23. 506 - NEUROCHIRURGIE

23.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslonázev
56178Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

23.2 Kranioplastika

Výkon

číslonázev
56135Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslonázev
56113Intrakraniální durální rekonstrukce

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

24. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

24.1 Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním šálku.

Výkon

číslonázev
61447Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslonázev
51818Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm*
09237Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm2
09241Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 16 cm2 - 30 cm2

Výkony

číslonázev
61113Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 -10 cm
61115Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

 

Výkony

číslonázev
61211Rekonstrukce šlachového poutka
61213Implantace silikonu při defektu šlachy
61215Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217Transpozice šlachy flexoru
61219Tenolýza extenzoru
61221Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslonázev
61231Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239Distrakce falangy nebo metakarpu
61245Fenestrace šlachové pochvy

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

24.2 Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslonázev
61123Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61129Excize kožní leze, sutura od 2 do 10 cm2

mohou vykazovat také pracoviště dermatovenerologická.

Výkony

číslonázev
61111Primární ošetření traumatické tetováže á 20 min.
61133Radikální excize maligního melanoblastomu
61169Transpozice muskulárního laloku
61311Velofaryngofixace

mohou vykazovat také pracoviště otorinolaryngologická.

25. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

25.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslonázev
62100Převaz popáleniny v rozsahu do 1 %
62120Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky nebo nohy nebo popáleniny nad 10 cm2 do 1 % povrchu těla
62130Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky, nohy nebo plocha do 10 cm2
62150Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5 %
62160Popáleniny - ošetření a převaz 5-10 % povrchu
62170Popáleniny - ošetření a převaz 10-15 % povrchu
62180Popáleniny - ošetření a převaz 15-20 % povrchu
62110Převaz popáleniny v rozsahu od 1 % do 10 % a ev. sprcha
62112Převaz popáleniny v rozsahu nad 10 % a ev. sprcha

Pokud je popálenina větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...". Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního..." a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího..." . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony "...ostatní...".

25.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslonázev
62320Nekrektomie do 5 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330Nekrektomie 5-10 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340Nekrektomie 10-15 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62350Nekrektomie 15-20 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15 -20 % a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

25.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslonázev
62610Odběr dermoepidermálního štěpu do 1 % povrchu těla
62640Odběr dermoepidermálního štěpu: 1-5 % z plochy povrchu těla
62660Odběr dermoepidermálního štěpu: 5-10 % z plochy povrchu těla
62670Odběr dermoepidermálního štěpu: 1 -15 % z plochy povrchu těla
62680Odběr dermoepidermálního štěpu: 15-20 % z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

25.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslonázev
62410Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo do 1 % povrchu těla
62430Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm2
62420Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62440Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) do 5% povrchu těía
62460Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 10-15 % povrchu těla
62480Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony "...ostatní...".

25.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslonázev
62510Xenotransplantace do 1 % povrchu těla

62520

Xenotransplantace 1-5 % povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1 % a odpovídající počet výkonů 1-5 %.

25.6 Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

U výkonů

číslonázev
62410Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky, nohy nebo do 1 % povrchu těla
62420Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62430Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm2
62440Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - do 5 % povrchu těla
62460Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470Štěp při popáiení (a ostatních kožních ztrátách), - 10-15 % povrchu těla
62480Štěp při popálení - (a ostatních kožních ztrátách), 15-20 % povrchu těla

lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, au rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

26. 603 - GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

26.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
63587Pertubace terapeutická

63591

Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
63594Radikální operace pro ca ovaria

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslonázev
63313Amnioskopie

63323

Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63315Fetoskopie
63317Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63312Oxytocinový zátěžový test
63117Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63598Punkce Douglasova prostoru diagnostická
63599Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63540Elektro-diatermo koagulace čípku děložního
63591Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)
63532Odběr materiáiu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311Odběr plodové vody transabdomináíní amniocentézou
63521Hymenotomie, hymenektomie
63511Excize vulvy

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63579Hysterektomie a adnexektomie s omentektomií pro malignitu
63596Totální omentektomie

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63133Manuální vybavení zadržené placenty
63127Sectio caesarea
63129Sectio caesarea a sterilizace
63131Sectio cesarea s následnou hysterektomií (s nebo bez adnexektomie)

nelze vykazovat současně.

26.2 Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslonázev
63061Kolposkopické vyšetření základní

lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

26.3 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně

27. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

27.1 (zrušen)  

28. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslonázev
66031Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslonázev
66317Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

29. 701 - OTORINOLARYNGOLOGIE

29.1 Použití krvokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslonázev
71825Kryokauter v ORL á 10 minut
71821Laser v ORL á 10 minut

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

29.2 Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení - může být vykazován při uvedených indikacích:

C05 Zhoubný novotvar patra

C11 Zhoubný novotvar nosohltanu

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin

C81 Hodgkinova nemoc

C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

C91 Lymfoidní leukémie

C92 Myeloidní leukémie

C93.0 Akutní monocytární leukémie

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

D61.9 Aplastická anémie, NS

D66 Dědičný nedostatek faktoru Vlil.

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

D68 Jiné vady koagulace

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

110 Esenciální (primární) hypertenze

N18 Chronické selhání ledvin

S 02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

502.2 Zlomenina nosních kostí

502.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

502.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti -fractura ossis zygomatici-a horní čelisti-maxillae T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

29.3 Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

29.4 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
71641Submukósní resekce nosní přepážky
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
71641Výplach čelistní dutiny
71663 Punkce čelistní dutiny a výplach jednostranně

nelze vykazovat současně.

 

Výkony

číslonázev
71641Submukozní resekce nosní přepážky
71651Septoplastika

nelze vykazovat současně s výkonem

číslonázev
71649Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

Výkony

číslonázev
71787Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789Dilatace po incizi peritonzilárního abscesu

nelze vykazovat současně.

30. 702 FONIATRIE

30.1 (zrušen)

31. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

31.1 Oftalmoskopie

Výkony

číslonázev
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

31.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslonázev
75139Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

31.3 (zrušen)  

32. 706 - UROLOGIE

32.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
76235Extrakorporální litotrypse solitérního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

číslonázev
76235Extrakorporální litotrypse solitérního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

32.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslonázev
76127Cystometrie plnící

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

32.3 Cvstouretroskopie

K výkonu

číslonázev
76531Cystouretroskopie

lze přičíst výkony:

číslonázev
76561Fotokoagulace tumoru laserem
76565Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry (teflon, kolagen, apod.)

32.4 Katetrizace ureteru

Výkon

číslonázev
76215Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu

se přičítá k výkonu

číslonázev
76531Cystouretroskopie

Výkonem

číslonázev
76215Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

32.5 Pvelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

32.6 Perkutánnf extrakce konkrementu

Výkony

číslonázev
7657654531Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementu jednostranná bez tripse
76547Perkutánní extrakce konkrementu jednostranná s tripsí

se přičítají k výkonu

číslonázev
76543Nefroskopie perkutánní jednostranná (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

Výkony

číslonázev
76545Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementu bez tripse
76547Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

32.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslonázev
76451Excize spermatokély nebo operace hydrokély jednostranná

33. 708 - ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Výkon číslo 78116 a 78990 - Anestezie s řízenou ventilací á20 min. a číslo 78231 a 78995 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně

2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu

3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren

4. Reparace kostních úlomků kalvy

5. Reparace tvrdé pleny mozkové

6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu

7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky

8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu

9. Otevření lebky pro pooperační krvácení

10. Otevřená operace na mozkových cévách

11. Odstranění hypofýzy

12. Excize části hypofýzy

13. Excize epifýzy

14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře

15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky

16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů

17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)

18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře

19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem

20. Dekomprese zlomeniny páteře

21. Otevřená fixace zlomeniny páteře

22. Částečné vytětí páteřní míchy

23. Otevřená operace páteřní míchy

24. Úprava meningomyelokély

25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně

26. Vynětí nádoru míchy

27. Blokáda plexus coeliacus

28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus

29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů

30. Intrathekální neurolýza

31. Injekce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu

32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum

33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza

34. Oboustranná rekonstrukce očních víček

35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou

36. Rekonstrukce zevního zvukovodu

37. Druhá operace příštitných tělísek

38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS

39. Plastika hrudní stěny

40. Odstranění brzlíku

41. Úprava prasklé bránice

42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice

43. Úprava vrozené brániční kýly

44. Thorakoskopické výkony

45. Odstranění jedné plíce

46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)

47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce

48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)

49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax

50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)

51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu

52. Vyšetření převodního systému srdečního

53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou

54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii

55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)

56. Incise a excise perikardu

57. Dekomprese srdeční tamponády

58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus

59. Transluminární operace na plicní tepně

60. Vytětí části karotické tepny

61. Bypass karotické tepny

62. Otevřená operace na mozkové tepně

63. Bypass z podklíčkové tepny

64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata

65. Jiná úprava na podklíčkové tepně

66. Bypass ledvinné tepny

67. Vytětí části ledvinné tepny

68. Otevřené operace na ilických tepnách

69. Otevřené operace stehenní tepny

70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny

71. Mikrotepenný nebo žilní štěp

72. Mikrochirurgická oprava tepny

73. Oprava tepenožilní píštěle

74. Částečné vytětí jícnu

75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu

76. Bypass jícnu

77. Revize jícnové anastomózy

78. Úprava jícnu

79. Arteficiální vstup do jícnu

80. Protnutí svaloviny jícnu

81. Hellerova operace

82. Totální vytětí žaludku

83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník

84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)

85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií

86. Vytnutí konečníku i řiti

87. Vytnutí konečníku s užitím svorek

88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva

89. Odstranění nadledvinky oboustranně

90. Částečné vytnutí z jater

91. Odstranění jaterního nádoru

92. Úprava (korekce) na játrech

93. Laparoskopické výkony

94. Úprava na žlučovodu

95. Neúplné vytnutí slinivky

96. Úprava vrozené brániční kýly

97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění

98. Vytětí ledviny a okolní tkáně

99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu

100. Vytvoření močovodu ze střeva

101. Oboustranná ureterolýza

102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)

103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem

104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin

105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 a 78991 - Anestezie s řízenou ventilací á20 min. a číslo 78232 a 78996 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu

2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny

3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem

5. Radiační destrukce

6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)

7. Totální a parciální pharyngectomie

8. Totální laryngectomie

9. Parciální laryngectomie

10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem

11. Částečné vytětí průdušnice

12. Rekonstrukce průdušnice

13. Operace na otevřeném srdci

14. Uzavřené protětí chlopně

15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu

17. Revize bypassu koronární tepny

18. Otevřená angioplastika koronární tepny

19. Korekce anomálie koronárních tepen

20. Otevřená operace na převodním systému srdečním

21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií

22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu

23. Korekce truncus arteriosus

24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus

25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy

26. Napojení plicní tepny přímo na aortu

27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy

28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

29. Úprava plicní tepny

30. Otevřená operace na plicní tepně

31. Odstranění embolu z plicních cév

32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty

33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty

34. Plánovaná náhrada obloukové aorty

35. Bypass části aorty

36. Revize náhrady (protézy) aorty

37. Plastická úprava aorty

38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny

39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada

41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty

42. Vytětí jícnu a žaludku

43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem

44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva

45. Vytnutí celého jaterního laloku

46. Totální vytnutí slinivky

47. Transplantace ledvin

48. Exenterace z pánve

33.1 (zrušen)

33.2 Výklad položek TISS

33.2.1 Základní pravidla

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetřovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.

33.2.2 Předpoklady

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán v dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

• jednorázové a

• opakující se úkony

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

Vedle správnosti vykázaných úkonů pro TISS, jejichž součet tvoří typ příslušného výkonu OD TISS, je pro uznání oprávněnosti vykázaného OD současně nezbytné:

1. Průkazné vedení dokumentace v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci

2. Vedení samostatného formuláře se skórováním pacienta v TISS položkách

3. Naplnění obligatomího obsahu výkonu OD TISS

33.2.3 Seznam výkonů s komentářem

33.2.3.1 Skupina 4 body

1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)

3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)

4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi. Krvácení je doložené výsledkem urgentního endoskopického vyšetření GIT a záznamem klinického stavu s prokázanými známkami hypovolemického šoku ve zdravotnické dokumentaci, výsledkem KO a odůvodněnou spotřebou aplikovaných krevních derivátů.

5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetřovací jednotku. Platí jen pro situace, kdy je pacient již přijat na lůžko JIP nebo ARO - neplatí tedy pro situace transportu nemocného z jiného pracoviště, např. ze sálu, apod., k přijetí na ošetřovací jednotku, resp. lůžko JIP nebo ARO.

6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut

7. Swan-Ganzův katetr

8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 x denně. Platí pro všechny druhy eliminačních technik (např. plasmaferesy, amunoabsorbce atd.). Tuto položku je nutno vykázat i při použití výkonu číslo 78813 (CWH)

9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní

10. indukovaná hypotermie - pod 33 st.C

11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)

12. monitorování nitrolebního tlaku

13. transfuse krevních destiček

14. intraaortální balónková kontrapulsace

15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod.- rozumí se náhlé příhody všech etiologií

16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací -1/24 hodin

17. urgentní endoskopie

18. vazoaktivní látky - více než 1 léčivý přípravek. Tzn. Léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, xantiny, apod.)

33.2.3.2 Skupina 3 body

1. parenterální výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání

2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin. Platí i pro ICD.

3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání - s výjimkou Redon. drenáže. Lze také u pacientů s 3 a více drény, včetně mnohočetné drenáže především sjímavým odpadem a bilancováním, bez aktivního sání.

4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách , ventilace s tlakovou podporou , atd.)

5. invasivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis

6. infuse koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly - alespoň 80 mmol/24 hodin. Není zásadní množství, ale fakt, že je dodržena podmínka kontinuální aplikace dávkovačem koncentrovaného roztoku kalia-tj.7,5% roztoku.

7. intubace během posledních 24 hodin. Vykázání je správné v případě: 1) jde-li o intubaci prováděnou na lůžku JIP a ARO nikoliv jde-ii o intubaci mimo ošetřovací jednotku (tj. např. při transportu mimo nebo na ošetřovací jednotku) nebo 2) jde-li o výměnu trachestomické kanyly na lůžku

8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou

9. hodinová diuresa

10. četná statimová vyšetření (odběry) - více než 4 za 24 hodin. Vedle frekvence musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2 Seznamu zdravotních výkonů, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin. Nelze vykazovat spolu s úkonem přetlakové transfúze za 4 body - viz níže

12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace. Musí se skutečně jednat o bolusové podání, které musí mít odůvodnění v záznamech v dokumentaci vyplývající z náhlé změny zdravotního stavu vyžadující aplikaci daného léčivého přípravku.

13. vasoaktivní lék -1 preparát. Tzn. léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, Xantiny, apod.)

14. kontinuální infuse antiarytmik

15. kardioverze pro arytmie

16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)

17. arteriální katetr

18. akutní digitalizace do 48 hod.- lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

19. měření srdečního výdeje libovolnou metodou včetně neinvazivních metod

20. podpora diuresy při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h

21. aktivní léčení metabolických poruch (acidózy - alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků

22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny" (za 3 b)

23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hodin (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů). Lze i u pacientů s chronickou antikoagulací, u kterých náhle změna zdravotního stavu vyžaduje změnu dávkování nebo typu antikoagulační léčby

24. monitorování nitrobřišního tlaku minimálně a 6 hodin

25. krytí pacienta více než 2 i. v. antibiotiky

26. léčení křečí či metabolické encefalopatie (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech

27. komplikovaná ortopedická trakce. Lze u klinických stavů, kde je odůvodněná při ošetřování pacienta aktivní účast více než jedné osoby a minimálně 1 lékaře, např. u haló trakce, závěsu na pánev, apod.

33.2.3.3 Skupina 2 body

1. měření centrálního žilního tlaku minimálně á 6 hodin

2. 2 periferní i. v. katetry

3. hemodialýza u pacienta v chronickém dialyzačním programu

4. svodná kontinuální analgezie (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr

5. spontánní ventilace endotracheální nebo tracheostomickou kanylou

6. sondová výživa do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou

7. náhrada velké ztráty tekutin - infuse nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin

8. parenterální chemoterapie

9. monitorace hodnot vitálních funkcí po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic

10. četné převazy, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů

33.2.3.4 Skupina 1 bod

1. monitorace EKG nebo Sa02

2. monitorace vitálních funkcí po 1 hodině

3. 1 periferní i. v. katetr, nebo lze vykázat při péči o centrální katétr

4. chronická antikoagulační terapie

5. standardní měření příjmu a výdeje - 4x /24hod.

6. statimová laboratorní vyšetření (odběry), musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

7. intermitentní i. v. podávání léků podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)

8. rutinní převazy - není určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.)

9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body)

10. péče o tracheostomii

11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)

12. permanentní močový katetr, nebo jde-li o péči o cystostomii

13. oxygenoterapie

14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.

15. fyzioterapie hrudníku - prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzívní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)

16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny

17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda , rektální rourka)

18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)

34. 709 - URGENTNÍ MEDICÍNA (ZZS)

Výkon

číslonázev
06713Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializací v ARIP á 15 minut

nelze vykázat současně s výkonem 79111. Po předání pacienta do zdravotnického zařízení nebo jiné posádce vozidla ZZS výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu.

Výkon

číslonázev
79111Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem RLP

Po předání pacienta poskytovateli, jiné posádce vozidla ZZS nebo ponecháním pacienta na místě výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu

35. 710 - ALGEZIOLOGIE - LÉČBA  BOLESTI

Výkon

číslonázev
80021Komplexní vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti - algeziologem
80022Cílené vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti - algeziologem
80023Kontrolní vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti - algeziologem
80025Multidisciplinární konference o průběhu léčby
80111Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovači pumpou

mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.

35a. 780 - HYPERBARICKÁ A LETECKÁ MEDICÍNA

Výkon číslo 78841 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - akutní indikace - je možné vykázat:

IndikaceDiagnóza
Otrava CO
Kouřovými plyny
T 58
T 59.9
Dekompresní chorobaT 70.3
T 70.9
Plynová embolieT 79.0
T 80.0
T 81.7
T 82.8
Akutní traumatická ischémie svalová
Drtivé poranění končetin
T 79.5-6
T 06.3-4
T 04.2-9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální
infekce měkkých tkání, fasciitida,
myonekróza, plynatá sněť
A 41.0-9
A 48.0
N 49.9
L 03.9
Reperfuzní syndrom
po invazívním cévním výkonu
T 81.9
T 82.9
Replantace končetinyT 87.0-2

Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - chronická indikace je možné vykázat:

IndikaceDiagnózaMax. počet/rok
Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání - cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubuY 84.2
Z 92.3
60x
Diabetické defektyE 10.4
E 10.5
E 11.4
E 11.5
80x
Ischémické vředy a defekty persistující navzdory poskytované optimální léčběI 70.2
I 70.8
80x
Neuroblastom IV. st.C 47.0-930x
Náhlá hluchotaH 90.3-5
H 91.0-9
H 83.3
40x
TinitusH 93.130x
Problematické kožní štěpy a volné svalové lalokyT 86.840x
Refrakterní chronická osteomyelitidaM 86.0-860x
AlgoneurodystrofieM 89.040x
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčběI 83.2
L 88
T 87.4-5
80x
Akutní uzávěry sítnicové tepnyH 34.0-930x
Popáleniny nad 20% st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hrázeT 20.0-32.940x
Postanoxická encephalopatieG 93.160x
Cystoidní pneumatóza střevaK 63.840x

36. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

číslonázev
81211Glukóza moč kvalitativně

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslonázev
81347Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123Analýza moči chemicky

Výkony

číslonázev
81709Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce
81711Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů
81713Separace lipoproteinů ultracentrifugací

se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s kardiovaskulárním rizikem nad 40 %/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s diabetes mellitus typu 2

Výkon

číslonázev
81719Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči

lze provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinologická centra

Výkon

číslonázev
81729PAPP - A (těhotenský plasmatický protein - A)

vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VW ) při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze - osvědčení se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny - sekce imunoanalytických metod

- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VW) v druhém trimestru těhotenství

- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

37. 807 - PATOLOGICKÁ ANATOMIE

37.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
87110Pitva standardní
87113Pitva technicky obtížná
87111Pitva parciální

nelze vykazovat současně.

37.2 Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

37.3 Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

38. 809 - RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslonázev
89339Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné leze prsu

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslonázev
89419Punkční angiografie

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslonázev
89421Měření tlaku při angiografii

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickým, ventrikulografickými a PTCA. K výkonu

číslonázev
89437PTCA více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA téže tepny

je možno AG sadu (zavaděč, cévka, jehla, vodič, kohout) vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslonázev
89431Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu
89429Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Výkon

číslonázev
89312Denzitometrie dvoufotonová

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

39. 817-LABORATOŘ KLINICKÉ CYTOLOGIE

číslonázev
95198Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla - negativní nález
95199Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla - abnormální nález

nelze vykazovat v rámci prevence současně s dalšími výkony odborností 817 a 823.

Je-li v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa odebrán materiál z cervikovaginální oblasti je jeho zpracování a vyhodnocení vykazováno výhradně výkony číslo 95198 a 95199. Výkon cervikovaginální cytologie je možno vykázat též odborností 823.

Výkon lze vykazovat maximálně jedenkrát ročně u jedné pacientky.

Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo, omezení neplatí v případě indikace cytologického vyšetření následně po vykázání výkonu 95199 a při současném vykázání výkonu 63063 -kolposkopická expertíza odbornosti 603, tedy po výkonu na děložním hrdle pro abnormální histologický nález.

40. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí.

Výkon

číslonázev
37121Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí a specializací v systematické psychoterapii.

41. 902 - FYZIOTERAPEUT

Výkon

číslonázev
21711Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

41.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslonázev
21215Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných

příslušníků nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

41.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

42. 910-PSYCHOTERAPIE

42.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

42.2 Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

číslonázev
35610Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.
35620Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 -14 osob - á 120 min.

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

číslonázev
35650Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Výkon

číslonázev
37125Emergentní psychoterapie á 60 minut

lze vykazovat zpravidla při:

1. neodkladných stavech v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečných životních okolností na psychiku (úmrtí, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší tragických dopravních nehod, hromadných neštěstí a přírodních katastrof, vážné společenské konflikty - následky válek, politického útlaku a migrace na psychiku) F 43.x

2. neodkladných stavech u akutních psychických obtíží v důsledku vnitřní psychické vulnerability F 41.x - F 42.x, F 44.x - F 49

3. neodkladných stavech u dekompenzovaných chronických psychiatrických pacientů, kteří jsou v období stabilizace psychického stavu přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě F 2x - F 3x, F 5x - F 9x

Výkon zahrnuje i ošetření psychických reakcí při hromadných neštěstích.

Vykázání výkonu je podmíněno specializací v systematické psychoterapii u lékařů včetně psychiatrů a u klinických psychologů.

V případě výjezdu do místa krize je výkon možné vykazovat společně s výkonem 09521 (Čas strávený dopravou) bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

Výkon nelze vykazovat v jednom dni společně s výkonem 35520 - individuální systematická psychoterapie, s výkony odbornosti 305 - psychiatrie (kombinace je možná pouze s výkony 35050 - telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 35113 - sociální šetření a objektivní anamnéza v pacientově prostředí a 35117 - rozhovor psychiatra, dětského a dorostového psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami) a se všemi výkony odborností 306 -dětská psychiatrie, 308 - léčba alkoholismu, 309 - sexuologie, 901 - klinická psychologie a 931 - dětská klinická psychologie.

42.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. Pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00042 vykázat buď výkon 35610 -psychoterapie skupinová, typ I. sOF: 2/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 2/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1 krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. sOF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 - F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 - F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

42.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

43. 911 - VÝKONY VŠEOBECNÝCH SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

43.1 Infúzní terapie

Výkon

číslonázev
06115Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 min.

může být vykazován spolu s výkonem

číslonázev
06113Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

43.2 Peritoneální dialýza prováděná sestrou

Výkon

číslonázev
06141Provádění peritoneální dialýzy sestrou

mohou vykazovat také odbornosti 108, 913 a 925.

44. 913 -VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a pro poskytovatele lůžkové péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů.

Při poskytování zdravotní péče těmto pojištěncům se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

45. 914 - PSYCHIATRICKÁ SESTRA

Výkony

číslonázev
35811Zavedení/ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry
35815Psychiatrická rehabilitace individuální
35821Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Výkon

číslonázev
35811Zavedení/ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry

bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslonázev
35815Psychiatrická rehabilitace individuální

bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslonázev
35821Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

46. 921 -PORODNÍ ASISTENTKA

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

číslonázev
06021Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentnkou
06023Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentnkou

lze vykazovat pouze u fyziologického těhotenství.

Fyziologickým těhotenstvím se rozumí těhotenství bez rizikových faktorů v anamnéze, s normálními výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity. 

47. 925 - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni.

Výkon

číslonázev
06311Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry

v domácí zdravotní péči

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

2. Odběr biologického materiálu

3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

4. Ošetření stomií

5. Lokální ošetření

6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c, i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

Výkon

číslonázev
06349Signální kód - ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu

lze vykázat spolu s výkony:

1. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ I

2. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ II

3. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ III

4. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ IV

5. Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče

6. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

7. Odběr biologického materiálu

8. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

9. Ošetření stomií 10.Lokální ošetření

11. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů

12. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c, i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

13. Výkon sestry v době od 22. hod. do 6 hod.

14. Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna. V takovém případě neplatí omezení frekvence u těchto výkonů uvedené a výkony jsou vykazovány s frekvencí odpovídající aktuální potřebnosti na základě předpisu ošetřujícího lékaře.

Rozhodnutí, že pacient je v terminálním stavu vyžadujícím změnu frekvence ošetřovatelské péče, případně fakultativní ZUM, a indikace ošetřovatelské péče o pacienta v terminálním stavu náleží registrujícímu praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči. Předmětem indikace je jednak vykázání signálního kódu, jednak potřebná frekvence ošetřovatelské intervence, případně indikace fakultativního ZUMu.

48. 927 - ORTOPTISTA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

49. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

49.1 Čas stráveny dopravou

Výkon

číslonázev
09521Čas lékaře strávený přepravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

nesmí být vykázán spolu s výkonem přepravy.

49.2 Návštěva v zařízeních sociálních služeb

Výkon

číslonázev
09519Konzilium specialistou - návštěva specialisty u pacienta

pokud se jedná o návštěvu v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

49.3 Kanylace žíly

Výkonem

číslonázev
09220Kanylace periferní žíly včetně infúze

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

49.4 UZ vyšetření

Výkony

číslonázev
09135UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

49.5 Telefonická konzultace

Výkon

číslonázev
09513Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

49.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslonázev
09237Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm2
09241Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 do 30 cm2
51818Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2
09239Sutura rány a podkoží do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

50. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

50.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslonázev
56419Použití operačního mikroskopu á 15 minut

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

50.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslonázev
71823Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5

Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém pracovišti poskytovatele nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708.

3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

7. 00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.

8. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

9. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

10. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

11. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie.

12. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

13. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

14. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

15. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

16. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů pneumologie.

17. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

18. 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu

19. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

20. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

21. 00040 se vykazuje při jednodenní péči na lůžku.

22. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhne alespoň 6 hodin.

23. 00042 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin.

24. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém - dále jen TISS).

25. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

26. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body. 27.00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

28. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15-19 body.

29. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.

30. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

31. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

32. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

33. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

34. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

35.00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

36. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

37. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.

38. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče

39.00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče

40. 00098 je propustka na žádost pacienta.

41. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů

2. činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony.

3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

4. organizační činnost vedoucích pracovníků

5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00040, 00098 a 00099)

6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00040, 00041, 00042, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)

7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00042, 00098 a 00099)

8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek) Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

* * * * *

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností, s výjimkou jednodenní péče na lůžku.

2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) poskytovatele lůžkové péče

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům.

V případě, že poskytovatel požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného poskytovatele, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu poskytovateli, který výkon provedl ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornostagreg A bodyagreg B bodyagreg C bodyagreg D bodyagreg E body
101332276221221138
102306255204204128
103326271217217136
10423219415515597
105242201161161101
10621718114514590
107364304243243152
10823419515615697
10917714711811874
2017663515132
202263219175175110
203270225180180112
205270225180180112
2065445363622
20715713110510565
20919716513213282
21022618915115194
30120817313813887
302364304243243152
30320917413913987
3048974606037
3054034272717
3062823191912
3083428222214
3092319161610
40120717213813886
402254212169169106
403135112909056
404132110888855
4055546373723
4074941333320
50122518715015094
50219516213013081
50319516313013081
50422718915115194
505249207166166104
50616213510810868
50723019115315396
6017764515132
60223219415515597
603342285228228143
604352294235235147
605141117949459
60615713110510565
6077059474729
701127106858553
7022520161610
7049882666641
7057663515132
70621217714114188
70716713911111169
708473394315315197

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornostodbornost, ve které je OD vykazován
agreg A body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A
agreg B bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - "Nepřímé náklady".

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

ODbody Abody BbodyCbody DBody E
00001933778622622389
00002942785628628393
000031108923738738461
0000612981082865865541
000101197998798798499

Pásma sestupu:

A = 1,2 B

C = 0,8 B

D = 0,8 B

E = 0,5 B

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

ODbody
00005498
000113656
00012781
00021661
00022655
00023556
00024556
000252542
00026792
00027655
00028556
00029556
000301004
0003179
0003279
00040656
00041175
0004287
0005131 872
0005227 872
0005323 872
0005511 803
000576 582
000585 382
0006125 872
0006232 084
0006514 723
000686 754
0007128 871
0007224 641
0007513 578
000786218
000806 476
000825 987
000980
000990

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

OborSDHO- O+
alergologie a klinická
imunoloigie
1322
anesteziologie,
resuscitace a intenzivní
medicína (ARO)
622
dermatovenerologie1822
foniatrie1922
rehabilitační a fyzikální
medicína
2355
geriatrie2433
gynekologie a porodnictví711
chirurgie922
vnitřní lékařství1232
kardiochirurgie818
kardiologie811
klinická hematologie1444
klinická onkologie12212
neurochirurgie1122
neurologie1444
nukleární medicína1122
oftalmologie821
ortopedická protetika1933
ortopedie1232
otorinolaryngologie a
audiologie
611
dětské lékařství722
plastická chirurgie1032
popáleninová medicína1422
infekční lékařství1133
psychiatrie3075
radiační onkologie1526
revmatologie2675
stomatologie a orální
a maxillofaciální chirurgie
811
pneumologie a ftizeologie1964
úrazová chirurgie922
urologie932

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace
O-maximální povolená odchylka směrem dolů
O+maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDHA B C D
31113
42114
52125
62226
73227
83238
93339
1043310
1143411
1244412
1354413
1454514
1555515
1665516
1765617
1866618
1976619
2076720

Vysvětlivky k tabulce:

SDHprůměrná délka hospitalizace ve dnech
Apočet OD typu A
Bpočet OD typu B
Cpočet OD typu C
Dpočet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi poskytovatelem lůžkové péče a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

7.1 Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.1.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování

2. umělá plicní ventilace

7.1.2 Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055 a 00065.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

3. speciální dokumentace

7.1.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058 a 00068.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

4. nitrožilní infúzní léčba

5. bilance příjmu a výdeje tekutin

7.1.4 Obligatorní obsah OD resuscitační neonatoloqické péče

Jedná se o OD 00071 a 00072. Obligatorním obsahem OD 00071 je:

1. ventilační podpora

2. invazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostrilami nebo maskou

Invazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, invazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: Sat02

Obligatorním obsahem OD 00072 je:

1. ventilační podpora

2. neinvazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostilami nebo maskou

Neinvazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, neinvazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: Sat02

7.1.5 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatoloqické péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00075. Obligatorním obsahem OD 00075 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování alespoň dvou životních funkcí + oxygenace

2. opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostření

3. kombinovaná nebo kalkulovaná obohacená či speciální enterální výživa sondou

Poznámka: Kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa: fortifikované mateřské mléko a/nebo speciální formule pro nedonošené a patologické novorozence a/nebo liquidní formule pro nedonošené a patologické novorozence

7.1.6 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatoloqické péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00078. Obligatorním obsahem OD 00078 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

2. kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa

3. termomanagement

Poznámka: Termomanagement: Měření teploty v adekvátních časových intervalech s cílem zabezpečit termoneutrální prostředí

7.1.7  (zrušen)   

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako ZUM nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU 3 OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně"

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně"

„A - pouze ambulantně - agregován do OD"

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD"

Toto neplatí pro OD 00040, OD 00041, 00042.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1. Drenáž hrudníku

2. Endotracheální intubace ne pro anestézii

3. Endotracheální odsávání

4. Enterální výživa

5. Forsírovaná diuréza

6. Invazívní monitorování

7. Kanylace centrální žíly

8. Kanylace periferní žíly včetně infúze

9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění 10.Kardioverse

11. Komplexní metabolické sledování

12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí

14. Oxygenoterapie

15. Pulzní oxymetrie

16. Punkce hrudníku

17. Punkce perikardu

18. Punkce trachey se zavedením kanyly

19. Terapeutická laváž GIT

20. Udržování tělesné teploty

21. Zavedení gastrické sondy

22. Zavedení intrajejunální sondy.

23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

24. Zavedení močového katétru

25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace

2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů

3. Tracheostomie

4. Kontinuální venózní hemofiltrace

5. Akutní peritoneální dialýza

6. Akutní hemodialýza

7. Chronická hemodialýza

8. Hemofiltrace

9. Hemodiafiltrace

10. Bezacetátová biofiltrace

11. Plazmaferéza membránová

12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem

14. Výkony:

- Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

- Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

- Transplantace allogenní kostní dřeně

- Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů

16. Převaz rány metodou VAC.

17. Dlouhodobá mimotělní respirační podpora novorozence.

10. JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU

Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované do OD podle bodu 3.1 (Úhrada za výkony agregované do OD). Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného poskytovatele lůžkové péče dle Kapitoly 7.

U poskytovatelů ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena režie v nejnižší bodové hodnotě dle Kapitoly 7 náležející lůžkovému poskytovateli poskytujícímu akutní lůžkovou péči.

Jako výkony tzv. jednodenní péče na lůžku mohou být vykázány také invazivní nebo operační výkony s omezením místem „H", „SH", pokud byl naplněn jejich obsah uvedený v seznamu výkonů a pokud v den jejich provedení následuje jednodenní péče na lůžku vykázaná příslušným ošetřovacím dnem.

Kapitola 6

Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku a resuscitační nebo intenzívní péče.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, zdravotnické zařízení nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče. Podmínkou pro vykazování kategorií pacienta je takový počet ZPSZ, ZPBD a ZPOD pracujících na pracovišti, který překračuje standardní počet pracovníků použitý pro kalkulaci hodnoty OD a uvedený v kapitole Ošetřovací dny.

Hodnota kategorií pacienta:

kategoriebodynázevlegenda
00pacient na propustcevykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
10pacient soběstačnýpacient je nezávislý na základní
ošetřovatelské péči dítě nad 10 let
275pacient částečně soběstačnýpacient je částečně soběstačný, sám se obslouží
s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí
či samostatně na invalidním vozíku dítě od 6 do 10 let
3150pacient vyžadující zvýšený dohledlucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani
s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje
téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient
vyžadující zvýšený dohled, případně nutné přechodné
omezení pohybu či farmakologické zklidnění
dítě od 2 do 6 let
4225pacient imobilnílucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní,
vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech
dítě do 2 let věku
5300pacient v bezvědomípacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu

Kapitola 7

Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů dopravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,96 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,45 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,55 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,33 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,12 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,67 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 919, 921, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,16 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,71 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

2. REŽIE PŘIŘAZENÁ K OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 29,73 - 96,59. Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

Jedná se o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče, tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetřovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 178,30 bodu.

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400 %.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 %.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy,

zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebovaný ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako přímo spotřebované ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebované v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby

jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance drobný hmotný investiční majetek knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako přímo spotřebovanou v některých výkonech)

pára

plyn

Služby:

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

dodavatelské praní prádla

dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuté

ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8

Doprava a náhrady cestovních nákladů

1. DOPRAVA

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Doprava zahrnuje

1. převozy pacientů

2. převozy doprovodů pacientů

3. infekční převozy pacientů

4. jízdy vozidly ZZS

5. převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

6. leteckou přepravu

7. převozy na pitvu a z pitvy

8. dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

9. dopravu lékařů v LSPP

10. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Převozy pacientů

Převozem se rozumí převoz pacienta do a ze zdravotnického zařízení, mezi zdravotnickými zařízeními a v rámci zdravotnických zařízení příslušnou DZS.

1.1.2 Převozy doprovodů pacientů

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.3 Infekční převozy pacientů

Infekčním převozem se rozumí převoz pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

1.1.4 Sekundární převoz

Sekundárním převozem se rozumí převoz pacienta u kterého nejsou bezprostředně ohroženy základní životní funkce do takového zdravotnického zařízení, které disponuje personálním, věcným a technickým vybavením potřebným k zajištění další zdravotní péče.

1.1.5 Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a převoz pacienta za podmínek přednemocniční neodkladné zdravotní péče.

1.1.6 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékaře.

1.1.7 Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku

2. zpracování a třídění informací

3. zadání realizace posádce vozidla

4. jízda k pacientovi a k zemřelému při převozu na pitvu a z pitvy

5. odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení, popřípadě do místa určení

6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu

7. průběžná komunikace s dispečinkem

8. předání pacienta ve zdravotnickém zařízení, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení

9. návrat na stanoviště

10. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na jednoho pacienta.

2.1 Převozy pacientů

2.1.1. DZS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

2.1.2. Převozy pacientů provedené DZS krajských statutárních měst mohou být hrazeny paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1 - 30 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při

sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

2.2 Infekční převozy pacientů

DZS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a dále v případě převozu speciální sanitkou pro přepravu nedonošených novorozenců a dopravy transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, odborníků ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo převozů pacientů včetně infekčních a převoz na pitvu a z pitvy vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením mohou dohodnout:

a)individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.
b)zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS nebo jejich ekonomický provoz.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM
V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněné poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ
ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ
SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

6. JINÉ FORMY DOPRAVY

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonu
Popis výkonu
body/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,30
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,51
20Přeprava pacienta soukromým vozidlem5,71
45Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km22,35
46Přeprava pacienta v pásmu 31 - 60 km20,71
47Přeprava pacienta v pásmu 61 - 130 km19,08
48Přeprava pacienta v pásmu 131 - 450 km18,48
49Přeprava pacienta v pásmu 451a více km9,98
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,10
60Přeprava transfúzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu31,57
70Jízda vozidla ZZS, jízda vozidly PPNP41,52
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,52
74Přeprava lékaře ZZS v setkávacím systému31,57
80Přeprava infekčního pacienta28,30

 

2. Seznam zdravotních výkonů

Kapitola 001 - všeobecný praktický lékař

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 474

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 40

body: 319

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 125

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 83

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konsultaci ve zdrav, dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A - pouze ambulantně

NositelINDXČas
L2230

čas výkonu: 30

body: 120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01150 NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19-22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01190 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM

Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01193 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP I.

Preventivní periodické prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 13, 14 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů a mimořádné prohlídky dle § 11, 12,13 a 14 uvedené směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení pracovního posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 125

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01195 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP II.

Preventivní periodické a mimořádné prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 12 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů, které vyžadují další předepsaná vyšetření s frekvencí určenou orgánem hygienické služby a preventivní periodické a mimořádné prohlídky podle § 13, odst. 1 citované směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele. Kategorie: P - hrazen plně OM: A - pouze ambulantně

NositelINDXČas
L3340

čas výkonu: 40

bodv: 319

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01201 PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01441 STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 2

body: 19

NositelINDXČas
S222

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01445 STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HbA1c V AMBULANCI

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A- pouze ambulantně

Čas výkonu: 5

Body: 108

NositelINDXČas
L222

ZUM: ne

ZULP: ne

 

01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 5

body: 159

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Použitím imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 118

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ

Použitím imunochemického testu u asymptomatického jedince.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 118

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 002 - praktické lékařství pro děti a dorost

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 70

body: 551

NositelINDXČas
L3370

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 50

body: 396

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DITĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 25

body: 202

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DITĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 159

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 474

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DITĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 40

body: 319

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DITĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 125

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DITĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 83

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02100 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDÁVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNEC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZULP

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126 

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02105 PRAVIDELNÉ OČKOVANÍ PODLE PŘEDPISU O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDÁVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA PODLE § 17 ODST. 8 PÍSM. d) ZÁKONA Č. 48/1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Jde o očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky. Vykazuje se ZULP, který byl skutečně aplikován, a to s nulovou hodnotou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

 

02110 OČKOVANÍ S. C., I. M.

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02125 OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Pro případy, kdy zdravotní pojišťovna hradí očkování včetně očkovací látky z veřejného zdravotního pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano/E

 

02127 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - TETANUS - V INDIKOVANÝCH PŘÍPADECH V PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVĚ

Jde o očkování podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, v indikovaných případech v předoperační přípravě, zejména před operacemi na konečníku nebo na tlustém střevě. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano - nejlevnější očkovací látka (J07AM01)

ZULP: ano/E očkovací látka (J07AM01)

 

02129 OČKOVANÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - CHŘIPKA - NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je nepovinné podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano - nejlevnější očkovací látka (J07BB02)

ZULP: ano/E očkovací látka (J07BB02)

 

02130 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Vykáže se když zdravotní pojišťovna hradí očkování, ale nehradí vakcínu, neboť očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02131 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - HEXAVAKCÍNA, DTaPHibHepBIPV

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02132 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - DTaPHib

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02133 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - DTPa (ZÁŠKRT, TETANUS, DÁVIVÝ KAŠEL)

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02134 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - dTpa-IPV

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02135 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - DT (DIFTERIE, TETANUS)

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02137 OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - TETANUS

Jde o očkování proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano - nejlevnější očkovací látka (J07AM01)

ZULP: ano/E očkovací látka (J07AM01)

 

02138 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - HEPATITIDA B (PRO DĚTI)

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02139 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISU O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - HEPATITIDA B (PRO DOSPĚLÉ)

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02140 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISU O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PŘÍUŠNICE

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02144 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - HAEMOPHILUS INFLUENZAE b

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02145 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - IPV - OBRNA

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02146 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - POLYSACHARIDOVÁ VAKCÍNA PROTI PNEUMOKOKOVÝM NÁKAZÁM - RIZIKOVÉ SKUPINY

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02147 OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ - KONJUGOVANÁ OČKOVACÍ LÁTKA PROTI PNEUMOKOKOVÝM NÁKAZÁM - RIZIKOVÉ SKUPINY

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02148 OČKOVANÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - KONJUGOVANÁ OČKOVACÍ LÁTKA PROTI PNEUMOKOKOVÝM NÁKAZÁM - NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je nepovinné podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano - nejlevnější očkovací látka (J07AL)

ZULP: ano/E očkovací látka (J07AL)

 

02149 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISU O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - HEPATITIDA A (PRO DĚTI)

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02150 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - HEPATITIDA A (PRO DOSPĚLÉ)

Jde o povinné očkování vyplývající z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02151 OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - OČKOVACÍ LÁTKA PROTI LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU - NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je nepovinné a vyplývá ze zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano - nejlevnější očkovací látka (J07BM)

ZULP: ano/E očkovací látka (J07BM)

 

02152 OČKOVANÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TUBERKULÓZE - SELEKTIVNÍ OČKOVÁNÍ

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a vyplývá ze zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano - nejlevnější očkovací látka (J07AN01)

ZULP: ano/E očkovací látka (J07AN01)

 

02153 OČKOVANÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - OČKOVACÍ LÁTKA PROTI VZTEKLINĚ

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a vyplývá z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano - nejlevnější očkovací látka (J07BG01)

ZULP: ano/E očkovací látka (J07BG01)

 

02154 OČKOVANÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PŘÍUŠNICE

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a vyplývá z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02155 OČKOVANÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - TETANUS

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a vyplývá z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne 

ZULP: ne

 

02156 OČKOVANÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - HEPATITIDA B (PRO DOSPĚLÉ)

Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a vyplývá z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne 

ZULP: ano

 

02157 OČKOVANÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ - HEPATITIDA A (PRO DOSPĚLÉ)

Jde o očkování, které vyplývá z vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 15

Body: 126

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1 krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 143

NositelINDXČas
S2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02210 NOVOROZENECKÝ SCREENING, SCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE

Ve výjimečných případech primární screening a nebo recreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 102

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 5

body: 87

NositelINDXČas
L222

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 014 - zubní lékař - stomatolog

04010 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ STOMATOLOGEM

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Výkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce.  

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 45

body: 180

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 140

NositelINDXČas
L2235

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 41

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNY PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 350

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 7

body: 55

NositelINDXČas
L337

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 350

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 239

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovanych zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát. Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně. Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 63

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04051 KYRETÁŽ - NA ZUB

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 42

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 623

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 80

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04110 INTRAORÁLNÍ RTG

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 8

body: 42

NositelINDXČas
L228

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 147

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/půl roku

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 286

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 169

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04140 TELERTG SNÍMEK LBI

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku Ibi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 171

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 166

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení

matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného

amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 243

NositelINDXČas
L2235

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 55

body: 329

NositelINDXČas
L2255

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD. MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 zub/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45 ZUM: ne

body: 284 ZULP: ne

NositelINDXČas
L2245

04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOSKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 196

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu.

Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45 ZUM: ne

body: 288 ZULP: ne

NositelINDXČas
L2245

04208 FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ

MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 315

NositelINDXČas
L2250

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 132

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 205

NositelINDXČas
L2235

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1x na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 207

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodonticke ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo fosfátového cementu.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 kanálek

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 257

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04310 APEXIFIKACE

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1x na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 193

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 286

NositelINDXČas
L2250

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 kanálek

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 196

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04400 SVODNÁ ANESTEZIE

Aplikace injekcní anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 74

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04410 INJEKČNÍ ANESTESIE

Aplikace infiltracní injekcní anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 54

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENI)

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití

přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 8  

body: 32

NositelINDXČas
L228

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 122

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 162

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 275

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 136

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 136

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 355

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04506 ARTIKULACE CHRUPU

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/3 roky

OM: bez omezení

čas výkonu: 180

body: 1501

NositelINDXČas
L33180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 x v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 5/10 dnů

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 153

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čelist

OM: bez omezení

čas výkonu: 75

body: 605

NositelINDXČas
L3375

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1x v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. Typu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 86

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant

OM: bez omezení

čas výkonu: 100

body: 857

NositelINDXČas
L33100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 1016

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 191

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPU Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 157

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 zub/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 118

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano

ZULP: ne

 

04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 zub/rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 132

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ne

 

04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rodné číslo

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 160

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANEHO ZUBU

Jednoduchá extrakce resorbovaneho zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 62

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 82

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 261

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleací, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 115

body: 517

NositelINDXČas
L22115

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaneho zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 160

body: 1310

NositelINDXČas
L33160

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 42

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04710 SUTURA EXTRAKCNÍ RÁNY - NA ZUB

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 46

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKCNÍHO KRVÁCENÍ

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 návštěvu

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 84

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04730 REVIZE EXTRAKCNÍ RÁNY

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 160

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 115

body: 946

NositelINDXČas
L33115

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 85

body: 708

NositelINDXČas
L3385

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04760 ANTROTOMIE

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 541

NositelINDXČas
L22120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 108

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04801 ZEVNÍ INCISE

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 477

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace,

toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 367

NositelINDXČas
L2280

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 408

NositelINDXČas
L2290

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04812 AMPUTACE - DALSI KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 85

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 139

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 749

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 150

body: 1229

NositelINDXČas
L33150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 132

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04820 DE KAPSU LACE

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 114

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04821 PATEFAKCE

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 285

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04822 TUNELIZACE

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce,

podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 105

body: 472

NositelINDXČas
L22105

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 140

body: 1146

NositelINDXČas
L33140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čelist

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 590

NositelINDXČas
L3370

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace

plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 194

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace

plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 352

NositelINDXČas
L2280

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 205

NositelINDXČas
L2250

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 202

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 661

NositelINDXČas
L3370

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 645

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 55

body: 470

NositelINDXČas
L3355

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura

- nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 989

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 369

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 752

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 55

body: 269

NositelINDXČas
L2255

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 1019

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 985

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA

Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 179

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 344

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 673

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a vyplachu vývodu slinné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 515

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 517

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 486

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04860 IMOBILIZACE ČELISTÍ

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacíh a artralgiích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 243

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04880 SVALOVÉ CVIČENI S PREDEHRATIM VE STOMATOLOGII

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimickeho svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) - každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04900 SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 101

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální

ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 95

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI

Sejmutí a opětovné nasazení iniaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 173

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 015 - ortodoncie

05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ

Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 271

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 x za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 156

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/3 roky

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku Ibi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 271

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELU

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 520

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 257

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 197

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 389

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY

Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 234

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 278

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 475

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové

skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 131

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKYCH DŮVODU- NA ZUB

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 66

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 101 - vnitřní lékařství - interna

11011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 249

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 170

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 85

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 475

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 320

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 160

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11024 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele. Všechna doplňková vyšetření indikuje a zhodnotí internista.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473 

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11025 SUPERKONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Celkové zhodnocení vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele odeslaného k vyšetření bez jednoznačné diagnózy. Odpovídá obsahu konziliárního vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

 

11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 44

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 95

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 68

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperal-dosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 83

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11210 MONITOROVÁNÍ EKG - MIMO JIP

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 43

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1361

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 159

NositelINDXČas
L1140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11501 ENTERALNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 184

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 48

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 193

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 173

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 384

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 339

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11511 PARENTERALNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Jedná se o materiálový výkon, tedy naplnění průměrných materiálových nákladů na podání kompletní parenterální výživy pro jednoho pacienta na jeden týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace, ošetření žilního přístupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě, a náklady na zajištění (včetně dopravy) těchto pomůcek a výživy pro pacienta v domácím prostředí. Nelze kombinovat s výkonem Pumpou aplikovaná enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 0

body: 3586

ZUM: ne

ZULP: ne

 

11513 PUMPOU APLIKOVANÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání enterální výživy aplikované pumpou pro jednoho pacienta na jeden den. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nelze kombinovat s výkonem Parenterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 0

body: 262

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 453

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 102 - angiologie

12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12022 CÍLENÉ VYŠETŘENI ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12024 MĚŘENÍ ABI (INDEXU KOTNÍK - PAŽE) NA ČTYŘECH KONČETINÁCH OSCILOMETRICKOU METODOU

Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách zároveň pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

Indikace k výkonu: 1. angiolog nebo praktický lékař u symptomatického pacienta s podezřením na ischemickou chorobu dolních končetin; 2. praktický lékař souběžně s dispenzární prohlídkou nekomplikovaného diabetika 2. typu; 3. praktický lékař u jím registrovaného asymptomatického pacienta nad 60 let věku s alespoň jedním obecně uznávaným rizikovým faktorem aterosklerózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 55

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch (polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test) - každý test zvlášť účtovat

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 3/1 den 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 20

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 2/1 den 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 20

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12210 KAPILAROSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: bez omezen

čas výkonu: 20

body: 88

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 2/1 den 8/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 135

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12230 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografie (D-PPG), strain-gauge a pod.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 74

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 168

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)

Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 435

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRU PERIFERNÍCH TEPEN

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotickych tepennych uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 548

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 103 - diabetologie

13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 476

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

13022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 244

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 122

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby, samostatné kontroly diabetů, cíle léčby diabetů. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze na pacienta dosud needukovaného vykázat 5x v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

13055 OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)

Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou nebo pahýlem po amputaci) lékařem

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 30/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 247

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

13065 MĚŘENÍ TRANSKUTÁNNÍHO TLAKU KYSLÍKU (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK. U pacientů s diabetem: před plánovanou angiografii, před cévním intervenčním výkonem (PTA nebo cévním chirurgickým výkonem) a po něm k posouzení efektu a k diagnostice restenóz, před plánovanou amputací, před a po terapii hyperbaroxií. U pacientů bez diabetů: diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK s podezřením na kritickou ischemii končetin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 630

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

13071 LARVÁLNÍ LÉČBA RAN

Pro nekrotické nehojící se defekty u syndromu diabetické nohy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 končetina/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 389

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

13075 KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKEMIE POMOCÍ SENZORU

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím specielního senzoru v průběhu 3-7 dní, která je v úzké korelaci s aktuálními hodnotami glykemie, vyhodnocení monitorace k optimalizaci režimu a terapie diabetika. Výkon se provádí zpravidla při syndromu nerozpoznáváni hypoglykémií u pacientů léčených inzulínem a při neuspokojivé kompenzaci diabetů i při léčbě inzulínovou pumpou (HbAlc nad 5,3%)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1863

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 104 - endokrinologie

14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 475

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

14022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 243

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenovy test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonovy test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulínovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinova stimulace kalcitoninu, argininovy test, dexamethasonovy test, test s tyreotropin stimulující hormonem (TRH) apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 67

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

14210 REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 23

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 105 - gastroenterologie

15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 475

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 243

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15110 ZALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 58

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15130 DIAGNOSTICKÝ TEST V GASTROENTEROLOGII

Vyšetření žaludečního chemismu, testy zevní pankreatické funkce, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Výkon - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 183

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15140 URČOVANÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 249

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15143 DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI - KLINICKÁ ČÁST

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Jeden test spočívá v anylýze čtyř zkumavek (dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní stanovení 4 vzorků vydechnutého vzduchu (je předmětem samostatného výkonu odbornosti 801)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1578

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15160 PH METRIE JÍCNU

Hodnocení změn acidiity jícnu, dif. dg. bolestí na hrudi. Hodnocení změn acidity v jícnu a žaludku dovolující korelaci subj. obtíží nemocného s objektivním stavem sledované oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 723

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15162 STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE

Hodnocení motility jícnu a žaludku. Korelace subjektivních obtíží vyšetřovaného s objektivním stavem motility a tonusu jícnu a žaludku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 429

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 69

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanove zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 68

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ano

 

15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotí, orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz, rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 647

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLI

Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 104

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15445 POUŽITÍ VIDEOENDOSKOPU PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT

Endoskopické vyšetření s pomocí videoendoskopu. Ve srovnání s výkonem pomocí fibrooptiky dochází k podstatnému zpřesnění, zpřehlednění a tím ke zkvalitnění výkonu. Výkon je pro amortizaci zařízení, nepřičítá se k němu režie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 39

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15470 KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE

Vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké střevo pomocí bezdrátové technologie, kdy obraz z GIT je snímán speciální kapslí, kterou pacient spolkne a která při průchodu traktem vysílá signál do snímače. Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění tenkého střeva (zdroj krvácení, nádory, záněty), následuje po provedení gastroskopie, kolonoskopie a dle charakteru onemocnění, při krvácení po provedení enteroskopie, v ostatních případech po provedení enteroklyzy, které neumožnily přesný klinický závěr. Jen po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1336

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 115 - gastroenterologie - skupina 1

15032 POLYPEKTOMIE U SCREENINGOVÉ ČI PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÉ KOLONOSKOPIE

Snesení až tří polypů endoskopickou kličkou. Přičti k výkonu screeningové nebo primární screeningové kolonoskopie. V případě vícečetné polypektomie možno vykázat v jednom dni dvakrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 1937

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15034 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PŘI SCREENINGOVÉ A PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÉ KOLONOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti ke screeningové či primární screeningové kolonoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 340

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15101 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 753

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15105 PRIMÁRNÍ SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci screeningového programu kolorektálního karcinomu v intervalu 10 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 753

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 80

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE

Objektivizace funkce análního svěrače a korelace subjektivních pocitů vyšetřovaného s objektivními poměry kapacity rekta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 280

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 70

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE

Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestézie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 421

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE

Případná anestézie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Výkon zahajuje punkce centrální žíly po punkci v. jugularis int. Je zaveden kovový vodič a poté zavaděč. Zavaděčem je zaváděn katetr cestou horní dutá žíla, pravá síň, dolní dutá žíla, jsou sondovány jaterní žíly. Po nalezení vhodného místa k biopsii je katetrem zaváděna jehla, kterou je proveden odběr tkáně. Při obtížném hledání míst k biopsii jsou používány jiné typy vodičů a katetrů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 585

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ

Část gastroenterologicka. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatalne do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1478

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15381 TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE

Zobrazení žlučových cest transhepatální cestou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 2093

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 482

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

 

15402 REKTOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 79

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15403 KOLOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 605

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

 

15404 TOTÁLNÍ KOLOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 753

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

15406 ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA

Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů:

a) v případě krvácení do GITu po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily;

b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklýzou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1574

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15408 ANOSKOPIE

Vyšetření anatomického a chirurgického řitního kanálu včetně jeho přechodu v dolní část rektální ampuly. Zpravidla navazuje na digitální vyšetření řitního kanálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15410 ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE

Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 3502

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘIČTI K ERCP, EPT

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 105

body: 2083

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ano

 

15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST

Vyšetření zobrazující vývodné cesty žlučové a pankreatické zpětnou cestou postupného plnění pomocí endoskopem zavedené kanyly do papila Vateri

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 620

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 343

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

* * * * *

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 892

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII

Přičti k laparoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 129

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15473 BALÓNKOVÁ VIDEOENTEROSKOPIE

Endoskopicke vyšetření dovolující vizuální zhodnocení vnitřního povrchu převážné části tenkého střeva s možností provedení diagnosticko-terapeutických výkonů. Lze provést i ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 11810

NositelINDXČas
L3
L1
3
1
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15475 ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE (EMR) A ODSTRANĚNÍ PŘISEDLÝCH POLYPU

EMR je endoskopický terapeutický výkon v léčbě plochých lézí a velkých široce přisedlých polypů trávicí trubice nevhodných k řešení jinými endoskopickými metodami. Výkon je prováděn v průběhu endoskopie trávicí trubice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 17339

NositelINDXČas
L3370

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti

konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 8248

NositelINDXČas

L3

3210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC.

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 1463

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC.

Perkutánní nasondovánížlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1695

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15900 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 434

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 1621

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 545

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ano

 

15930 ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 589

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15935 ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 2123

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15940 LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII

Zpruchodnení tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně

ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1850

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15950 POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Snesení až tří polypu při jednom výkonu

se vykazují jedním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 4339

NositelINDXČas
L3 315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15960 ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘICTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 560

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15970 ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXU - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 469

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15972 ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXU

Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.

ategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 858

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

15980 ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDU - PŘICTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

Přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 205

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15982 SKLEROTISACE HEMOROIDU

Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 46

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ano

 

15990 ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE

Přičti k ERCP Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 1695

NositelINDXČas
L3 310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15992 EXTRAKCE KONKREMENTU ZE ŽLUČOVÝCH CEST NEBO EXTRAKCE STENTU Z OBLASTI GIT - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU ENDOSKOPICKÉMU VÝKONU

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementu ze žlučových cest, nebo odstranění stentu z oblasti

GIT. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 330

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15993 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATÉTRU

Přičti k ERCR následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katétr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 5059

NositelINDXČas
L3 330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

15994 MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT

Jde o endoskopickou terapeut, metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 6695

NositelINDXČas
L3 330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatickeho systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 2942

NositelINDXČas
L3 315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI

Přičti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementu z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 728

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 106 - geriatrie

16021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 475

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

16022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 243

NositelINDXČas
L3 330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3 315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

16110 TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu

jedné hospitalizace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 239

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

16120 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 107 - kardiologie

17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 502

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 270

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 135

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 70

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17113 SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiograficke vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologicke indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 451

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 334

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ano

 

17129 NEINVAZIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod). Pro odbornost 001 je stanoveno OF 2/1 rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 50

body: 186 

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 469

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) - výkon se vykáže opakováním max. 2krát..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 413

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17232 SIGNÁLOVĚ PRUMĚROVANÉ EKG - POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 246

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ

Ambulantní 24 - hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci

automatické analýzy lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 768

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulatoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom není hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 30

body: 324

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17244 24-HODINOVE TELEMETRICKÉ SLEDOVANÍ MIMO JIP

Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam, arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor, s možností automat, alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

bodv: 553

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17247 DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S KARDIOSTIMULÁTOREM A IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTEREM - DEFIBRILÁTOREM

Provedení kontroly stavu a správné funkce kardiostimulátoru nebo defibrilárotu poskytujícího možnost dálkové kontroly bez fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci specialisty

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu: 30

Body: 237

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17260 ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKE VYŠETŘENÍ

Jedná se o základní USG vyšetření srdce, tj. základní posouzení jeho struktur a funkce, především pohybu. Vyšetření využívá 1 a 2 rozměrného zobrazení a pulsní doppler. echokardiografie. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se specializovaným a vysoce specializovaných echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 325

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17261 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKE VYŠETŘENÍ

Výkon s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie spolu s pulsním a kontinuálním Dopplerem a s barevným mapováním krevního proudu poskytuje podrobné informace o morfologii srdečních struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Výsledky vyšetření jsou podkladem pro kvantifikaci srdeční činnosti. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se základním echokardiografickým vyšetřením a s vysoce specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - razen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 865

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17263 SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na specializované echokardiograficke vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na speciál. echokardiograficke vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 472

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

17265 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiograficke hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiograficke vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

bodv: 1652

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17266 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiograficke hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciální software. Součástí vyšetření je zhotovení archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiograficke vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1876

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ano

 

17271 VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Nejúplnější souhrn metodik, který s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie, pulsního a kontin. Dopplera, barev, mapování krev. proudu a s využitím zobrazování pomocí vyšších harmonických komponent, s barevným kódováním struktur a jejich pohybu poskytuje nejúplnější možné inform. o morfologii srd. struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Spolu s poč. zpracováním výsledků provedených měření poskytuje přístroj nejúplnější přehled o srd. činnosti neinvazivní cestou. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obraz, dokumentace. Výkon nelze kombinovat se zákl. echokardiograf. vyšetřením ani se specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 902

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17273 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na vysoce specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 430

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

17275 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1531

NositelINDXČas
L3 345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17276 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70 ZUM: ne

body: 1733 ZULP: ano

NositelINDXČas
L3 345

ZUM: ne

ZULP: ano

 

17277 INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon se provádí při katetrizační ablaci - izolace plicních žil (17308), ransseptální punkci v komlikovaném anatomickém terénu (17304), katetrizačním uzávěru defektu septa síní nebo ouška levé síně (17310). Výkony 17261 a 17264 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 10380

NositelINDXČas
L3 315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI, M (SSI,0)

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI, M (SSI, O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 292

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 505

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17296 KOMPLEXNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO S AUTOMATICKÝM IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTERTEREM - DEFIBRILÁTOREM (JEDNO, DVOUDUTINOVYM, S BIVENTRIKULARNI STIMULACÍ) NEBO SYSTÉMEM PRO RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Interogace ICD resp. biventrikulárního stimulátoru, vyhodnocení terapie, záznamu holterovských funkcí, měření parametrů snímání a stimulace. Prograface finálních parametrů. Uložení dat na záznamové medium.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 695

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZACNÍ SÁL

Změření provostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 1082

NositelINDXČas
L3 345

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 216

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 117 - kardiologie - skupina 1

17115 KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VCETNÉ ROTAČNÍ

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 10384

NositelINDXČas
L3 3120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17117 KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAZDÝ DALŠÍ PŘIČTI)

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1875

NositelINDXČas
L3 330

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17119 BARVIVOVÁ DlLUČE

Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1442

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

17121 PŘEMÍSTĚNI DOČASNÉ ENDOKARDIALNI ELEKTRODY BEZ VYMENY ELEKTRODY

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 477

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katétru, zavedeného žilní cestou

a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katétru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 8/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5362

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
120
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA

Katetrizační balónková valvulotomie mitrální chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 16218

NositelINDXČas
L3 3240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 2825

NositelINDXČas
L3 345

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc, který je indikován k chirurg, léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg, léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalisovat arytm. strukturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 10464

NositelINDXČas
L3 3180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 8615

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SINÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVANÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. (PŘICITA SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU)

Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin. / rytmu a při zákl. stimulovaném /síň. či komor. / rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházel, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katétru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 865

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17236 MAPOVÁNÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ ZA UŽITÍ 3D MAPOVACÍCH A NAVIGAČNÍCH SYSTÉMU

3D mapování poruch srdečního rytmu s vytvářením aktivačních, propagačních substrátových a jiných map. Je indikováno u flutteru síní, kromě 1. ablace typického flutteru síní (opakované ablace a komplexní formy jsou možné), incisionálních tachykardií, fibrilace síní, fekálních tachykadrií v síních a komorách a komorových reentry tachykardií. Výkon navazuje na kód 17123 nebo 17234. Pokud je nutné provedení transseptální punkce, přičte se kód 17304. Na výkon navazuje kód 17312. Kód 17520 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 7506

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17250 ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG

Slouží k diagnostice některých arytmií nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat současně

s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 249

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17252 TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST

Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmii, přičti k zavedení esofageální elektrody. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 417

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu

echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc A

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1777

NositelINDXČas
L3 320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 5167

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katétru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu - pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 3810

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření

minutového výdeje srdečního (s výjimkou barvivové diluce).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 9006

NositelINDXČas
L3 3120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1754

NositelINDXČas
L3 330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17308 KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY, ATRIOVENTRIKULÁRNÍ NODÁLNÍ REENTRY TACHYKARDIE NEBO SELEKTIVNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ

Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním - léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 13619

NositelINDXČas
L3 3240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17310 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DOSPĚLÝCH

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt sinového septa nebo

foramen ovále apertum jako prevence paradoxní embolie .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 39918

NositelINDXČas
L3
L3
L2
3
3
2
90
90
90

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17312 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM SINOVÝCH A KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

Radiofrekvenční katetrizační ablace všech typů supraventrikulárních a komorových arytmií s výjimkou ablací atrioventrikulárních přídatných drah, atrioventrikulární nodální reentry tachykardie a modifikace atrioventrikulárního uzlového vedení. Pokud je třeba transseptální přístup, přičte se výkon číslo 17304.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 400

body: 15552

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
360
360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17314 INTRAKORONARNI ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ

Invazivní katetrizační vyšetření umožňující pomocí dvojrozměrného UZ vyšetření zobratit morfologii postižení věnčitých tepen včetně stěny cévy. Používá se též ke zhodnocení výsledku PCI. Výkon je zpravidla prováděn k a) posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 - 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence, b) u vybraných nemocných k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, c) k diagnostice komplikací koronární angioplastiky v případě nejasného nálezu na koronární angiografii. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 3234

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY

Umožňuje velmi přesné posouzení funkční významnosti koronární stenózy u hraničních nálezů, umožňuje bezpečné odložení koronární intervence a dále je vhodné k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a nutnosti implantace koronárního stentu. Výkon je zpravidla prováděn

a) k posouzení významnosti angiograficky hraničních stenóz (40 - 70 % redukce průměru tepny) pokud je klinicky indikována koronární intervence,

b) k posouzení úspěšnosti koronární angioplastiky a implantace stentů, pokud koronární angiografie neposkytuje jednoznačný nález. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni jedenkrát.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 4352

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ (PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘIČÍST VÝKON DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE)

Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím sinové a/nebo komorové stimulace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 327

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

17522 TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZACI A ICD - PROSTÁ NEBO S POUŽITÍM RADIOFREKVENCE

Nejčastěji je prováděna pro infekční komplikace a pouze v kardiostimulačních centrech s komplexním kardiochirurgickým zázemím (centra pro ICD). Nelze kombinovat s výkonem 55217.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3112

NositelINDXČas
L3 L23 2120 120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ

Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4591

NositelINDXČas
L3 3120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17620 PŘIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRATORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASALNIM PŘÍSTUPEM

Implantace automat, kardioverteru-defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 6657

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

Automat, implantabilní kardioverter-defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž. komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 3548

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
100

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17625 PŘIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením sinové elektrody, pravokomorové elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 12706

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
300
300

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17629 PŘIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením sinové elektrody, pravokomorové defibrilační elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu u nemocných s maligními komorovými tachyarytmiemi, které nejsou potlačitelné jinými léčebnými postupy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 14992

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
360
360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

17633 IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU

Zavedení záznamníku do poklíčkové, alternativně do abdominální krajiny, ověření signálu, programace. Explantace a vyhodnocení záznamníku. Provádí se u nemocných se synkopami a palpitacemi nejasné etiologie s nediagnostikovaným výsledkem. Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 den, 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 954

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ano

ZULP: ne

 

17710 PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJCASTĚJI ECHOKARDIOGRAFIE, PŘIČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 181

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulatoru a defibrilatoru" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 4684

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

55213 PŘIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULATORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

Indikace je dána ^Zásadami pro implantace kardiostimulatoru a defibrilatoru" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 6595

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulatoru a defibrilatoru" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 3650

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULATORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulatoru a defibrilatoru" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie

a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu:60

body: 2774

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

55223 PŘIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU -DEFIBRILATORU THORAKOTOMICKYM Cl STERNOTOMICKYM PŘÍSTUPEM

Implantace automatického kard. -defibrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. maligními komorovými tachy-arytmiemi, rezistentními na medik, léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. Pacientům, u nichž nebylo docíleno uspokojivého defibrilačního prahu endovazálním elektrodovým systémem jsou implantovány epikardiální defibrilační elektrody torakotomickým přístupem. Indikace implantace kardioverteru - defibrilatoru podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie vč. osobních a přístrojových nákladů, materiálu a léčiv jsou kalkulovány v rámci dalšího kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 12598

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

89315 ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ)

Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu:30

body: 3070

NositelINDXČas
L3 330

ZUM: ano

ZULP: ano

 

89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžná monitorace EKG a měření tlaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 12364

NositelINDXČas
L3 390

ZUM: ne

ZULP: ano

 

89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE

Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na RTG film, (kinofilm, digitální záznam). Průběžné měření tlaku (vč. gradientů), monitorace EKG.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 7217

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 8917

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

89431 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU)

Koronarografie jedné věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 6452

NositelINDXČas
L3 340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE VĚNČITÉ TEPNY ČI BYPASSU

Koronarografie jedné věnčité tepny nebo bypassu. Navazuje na ventrikulografii, koronarografii nebo jinou angiografii. Dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a EKG monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 3247

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

89435 PTCA JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY

Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny (dilatace jednoho zúžení nebo více zúžení na stejné tepně jedním balónkem. Dokument na RTG film (kinofilm, střed, formát, dig. záz.). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 6873

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ano

 

89437 PTCA VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PTCA TEZE TEPNY

Perkutánní transluminální angioplastika více věnčit, tepen (dilatace více tepen, použití více dilatačních balónků). Dokumentace na RTG film (kinofilm, střed, formát, digit. záznam). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt. koronarografii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu:120

body: 8940

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 108 - nefrologie

18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 476

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

18022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 244

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu:15

body: 122

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

18051 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance PD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 294

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18052 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 12/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 143

NositelINDXČas
S2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního pólu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 496

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY

Pacient, nebo jiná osoba pečující o pacienta, se pod dohledem sestry a lékaře naučí provádět výměny dialyzátu manuálně nebo pomocí přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 931

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvi. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Výkon lze provádět ambulantně pouze u hospitalizovaného pacienta. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 7052

NositelINDXČas
L3 390

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18513 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)

Léčebná dialyzační metoda, při které si pacient vyměňuje dialyzační roztok manuálně. Léčení je kontinuální, je prováděno denně, bez ohledu na to, zda je pacient doma nebo je hospitalizován. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 365/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 1732

ZUM: ne

ZULP: ne

 

18515 AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:

1)  kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81

2)  kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)

3)  kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 601/1,73 m2

4)  kteří mají tělesný povrch > 2 m2

5)  kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stři pacienti, mentálně postižení pacienti)

6)  kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)

7)  kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne

8)  děti do 18 let věku

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 365/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 0

body: 4325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzančním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2726

NositelINDXČas
L3 390

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2586

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18530 HEMOFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminacních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 5412

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18540 CAVH - KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE

Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 7804

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

18550 HEMODIAFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminacních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 4914

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18560 SORPČNÍ HEMOPERFÚZE

Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM - hemoperfúsní kapsle.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 1372

NositelINDXČas
L3 390

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18570 BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB

AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě u nemocných, kteří nejsou indikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminacních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 5038

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 12/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 1442

NositelINDXČas
L3 390

ZUM: ano

ZULP: ano

 

18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela výjimečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1827

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 109 - revmatologie

19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 474

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

19022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 242

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

19210 DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny, odběry pro další vyšetření laboratorní, případně aplikace léčiva. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrne pro IP a MCP včetně DK. Lze vykázat na jednu lokalizaci jedenkrát denně, lze vykázat buď ZUM nebo ZULP.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 132

NositelINDXČas
L3 315

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 201 - rehabilitační a fyzikální medicína

21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další. 

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 118

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Hrazen 1x během léčby.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 91

NositelINDXČas
L3
S2
3
2
9
9

ZUM: ne

ZULP: ne

 

21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKU A JEJICH KOREKCE

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 155

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 202 - hematologie

22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 504

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 272

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 136

NositelINDXČas
L3 315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22109 LÉČEBNÁ VENEPUNKCE-TERAPEUTICKÝ VÝKON U PACIENTU S DIAGNÓZOU POLYCYTEMIA RESP. POLYGLOBULIE (ERYTROCYTÓZA) Z DŮVODU SYMPTOMATICKÉ LÉČBY

Léčebná venepunkce se provádí na podkladě aktuálního výsledku krevního obrazu a klinické symptomatologie. Jde o odběr cc 300 až 500 ml plné krve do odběrového vaku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 83

NositelINDXČas
L1110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickemu vyšetření

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 62

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickemu vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickemu vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 157

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

 

22118 TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickemu doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 323

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ano

ZULP: ne

 

22121 INTERPRETACE VYŠETŘENÍ PORUCH HEMOSTAZY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 116

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1448

NositelINDXČas
L3 3180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 1437

NositelINDXČas
L3 3180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22311 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKA LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologicke péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 11495

NositelINDXČas
L3 390

ZUM: ne

ZULP: ano

 

22313 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKA LECBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VCETNE AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologicke péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 7146

NositelINDXČas
L3 345

ZUM: ne

ZULP: ano

 

Kapitola 203 - infekční lékařství

23021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 478

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ZULP:

ne ne

23022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 246

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 123

NositelINDXČas
L3 315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 204 - tělovýchovné lékařství

24021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Osobní a rodinná anamnéza se speciálním zaměřením na pohybový režim a subjektivní potíže. Fyzikální vyšetření interní a pohybového systému, orientační vyšetření neurologické, oční, ORL, indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity, výživy a dalších režimových opatření a návrh terapie. Informace pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 475

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

24022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Anamnéza se zaměřením na předpokládané onemocnění. Fyzikální vyšetření. Indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity a dalších režimových opatření. Návrh terapie. Informace pro pacienta. Kód se použije i při řešení akutního onemocnění či úrazu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 243

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

24023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Doplnění anamnézy. Fyzikální vyšetření zaměřené na postižený systém. Zhodnocení léčebného postupu nebo intervence a jejich úprava dle potřeby. Závěr diagnostický a posudkový. Informace pro pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRACNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 685

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 205 - pneumologie a ftizeologie

25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 474

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 242

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25110 ANESTEZIE PŘED BRONCHOSKOPIÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 115

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKACNÍHO PODNĚTU

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 32

NositelINDXČas
L333

ZUM: ne

ZULP: ano

 

25135 APLIKACE BRONCHODILATANCIA

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 27

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ano

 

25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)

Měření minimálně FVC, FEV1, MEF 25 - 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1 krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 96

NositelINDXČas
L3 310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25215 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotelového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně FVC, Raw, Sraw, Gaw, Sgaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 142

NositelINDXČas
L3 310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25217 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ

Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotelového pletysmografu. Měří se minimálně VC, RV, ITGV, TLC, Raw, Sraw, Gaw, Sqaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 142

NositelINDXČas
L3 310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc 3/1 měsíc při zátěžovém testu

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 51

NositelINDXČas
L333

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25225 DISTRIBUCE PLYNU V PLICÍCH ANALÝZOU CO2, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNU VE VÝDECH. VZDUCHU

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací O2, CO2, He nebo vzácných plynů jednodechovou či vícedechovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 237

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25227 DIFUZNÍ KAPACITA PLIC SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB nebo DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci.

Lze kombinovat s kódy: 10004, 10016.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 194

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25229 MĚŘENÍ 02 A C02 V DÝCHANÝCH PLYNECH

Měření ventilace a koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 3/1 týden při zátěžovém testu

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25230 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 34

NositelINDXČas
L333

ZUM: ne

ZULP: ano

 

25231 MEŘENÍ R A W

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, v ostatních případech 1/1 týden.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 43

NositelINDXČas
L3 33

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25232 RHINOMANOMETRIE

Měření nosního odporu a průtoku - měřené parametry - inspirační a expirační rezistence a inspirační a expirační průtok v pravé a levé nosní dírce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc 6/1 měsíc při testech

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 116

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25233 TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření event. další vyšetření vykázat samostatnými kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 92

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25237 MĚŘENÍ IMPEDANCE, ODPORU A REAKTANCE DÝCHACÍCH CEST METODOU IMPULZNÍ OSCILOMETRIE

Měření odporů v dýchacích cestách za podmínek klidového dýchání s možností odlišit centrální obstrukci od periferní, případně určit mimohrudnístenózu dýchacích cest. Měřené parametry: Z5 (impedance), R5 (celková rezistence dýchacích cest v 5 Hz), X5 (periferní reaktance v 5 Hz), R20 (centrální rezistence ve 20 Hz), Fres (rezonanční frekvence). Grafické zobrazení: Impedanční spektrum reaktance a odporu (R, X na F), časový trend. Vyšetření je indikováno u dětí do 6 let věku, u nespolupracujících pacientů a při provádění bronchomotorických testů. Lze vykázat pří bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, u ambulantních pacientů 1/1 týden, u hospitalizovaných pacientů 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 167

NositelINDXČas

L3
S2

3
2
10
20

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25239 MĚŘENÍ OKLUZNÍCH ÚSTNÍCH TLAKU NEBO FARYNGEÁLNÍHO TLAKU PŘI SNIFOVÉM (ŠŇUPACÍM) MANÉVRU

1.  Měření okluzních ústních tlaků se provádí pomocí pneumotachografu s uzávěrovým mechanizmem při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: POJ, Pimax, Pemax, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

2.  Měření faryngeálního tlaku se provádí pomocí nosního nástavce s tlakovým snímačem a pneumotachografu, připojeného ke spirometrickému systému. Při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: P(far), P(far)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 x za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 93

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25241 MĚŘENÍ JÍCNOVÝCH NEBO TRANSDIAFRAGMATICKÝCH TLAKU PŘI SNIFOVÉM MANÉVRU

1.  Měření jícnových tlaků se provádí pomocí jícnové sondy s tlakovým snímačem a pneumotachografu při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: Peos, P(eos)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

2.  Měření transdiafragmatických tlaků se provádí pomocí dvoubalónkové sondy s tlakovými snímači a pneumotachografu, při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: Ptdi, P(tdi)max, VT, Ttot, TI. Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

Při farmakologickém a zátěžovém testu lze výkon opakovat 3 x za den, jinak 1/1 den

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 187

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

 

25243 ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZÍ (6-MWT) ČI SHUTTLE WALK TEST (SWT)

Výkony hodnotící kardiorespirační systém v souvislosti s testem se vykazují samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden, 6/ rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25245 MONITOROVANÍ DYNAMICKÝCH VENTILAČNÍCH PARAMETRŮ

Výkon je využíván k diagnostice bronchiálního astmatu při netypickém klinickém obraze a k monitorování obtížně kontrolovatelných astmatiků. Monitorování dynamických ventilačních parametrů se provádí pomocí přenosných spirometrů s pneumotacho-grafy. Nejdůležitější měřené parametry jsou: FVC, FEV1, FEV1/FVC, MEF 25, MEF 50, MEF 75. Počítané parametry: diurnální variabilita FEV1 , PEF

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 582

NositelINDXČas
L3
S2
3
2
15
45

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25261 VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU

Celonocní kontinuální monitorování SaO2, frekvence srdeční, dýchacích zvuků, dechového úsilí, průtoku vzduchu, event. polohy pacienta dle typu monitorovacího přístroje za kontinuální kontroly pacienta sestrou, registrace měření, jejich vyhodnocení a popis. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem, event. s kódem stacionáře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1860

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25263 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU

Stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe postupným automatickým zvyšováním přetlaku v dýchacích cestách pomocí přístroje AUTO CPAPu při kontrole sestrou s následným vyhodnocením a stanovením optimálního tlaku CPAPu pro léčbu. Během monitorace je nutné sledování pacienta školenou sestrou pro možnost komplikací - poruch rytmu apod. Ke stanovení optimálního přetlaku přístroje jsou nutné provést monitoraci po 3 noci. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem, eventuálně s kódem stacionáře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 9/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 55

body: 465

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25265 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVE APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ

Stanovení optimálního trvalého pozitivního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe , který udrží trvale volné dýchací cesty a dostatečnou SaO2, postupným zvyšováním tlaku CPAPu při celonočním monitorováni vybraných parametrů - alespoň SaO2 a dechového úsilí, dle typu přístroje event. EKG či průtoku při fixované nosní masce na obličeji pacienta při kontinuální kontrole pacienta sestrou. Toto vyšetření je indikované před zahájením terapie CPAPem u pacientů vybraných dle indikačních kriterií u kombinovaného SAS či u hypoventilačního syndromu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem a nelze kombinovat s výkonem ekg.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1874

NositelINDXČas
L3 360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25269 POLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ - VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VE SPÁNKU

Víceparametrové monitorování vitálních funkcí ( elektroencefalografie, elektrookulografie, elektromyografie, elektrokardiografie, saturace hemoglobinu kyslíkem, proudu vzduchu u nosu a úst, pohybů hrudní a břišní stěny, laryngeálních zvuků) během noci ve spánku k ověření a diferenciální diagnostice poruch vitálních funkcí ve spánku, zejména syndromu obstrukční spánkové apnoe s následným vyhodnocením, stanovením tíže poruchy a léčby. Vyšetření umožňuje navíc určit důsledky onemocnění pro kardiovaskulární systém a spánek a slouží k podrobné diferenciální diagnostice poruch spánku. Během noční monitorace probíhá kontinuální kontrola nemocného, kontrola snímaných parametrů, kontrola senzorů zaškoleným pracovníkem. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 4085

NositelINDXČas
L3 3200

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25311 APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU

Přesná intradermální aplikace 0,1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem při kalmetizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 52

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25313 BCG INOCULACE

Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 83

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25315 PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE

1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci,

2) hodnocení reakcí po očkování- postvakcinační kontroly,

3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 24

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25501 SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU - VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při vyšetření nemocného (kontrolním, cíleném či komplexním), které je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku. Součástí je kuřácká anamnéza, diagnostika závislosti na nikotinu, vysvětlení psychosociální a fyzické (drogové) složky závislosti, návrh farmakologické léčby, diskuse nejčastějších kuřáckých situací a příprava náhradních řešení, prevence relapsů, v případě předchozích neúspěšných pokusů přestat kouřit využití zkušeností pro příští pokus. Výkon lze provádět na pracovištích specializovaných center léčby závislosti na tabáku, který stanovuje příslušná odborná společnost.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 3/1 život

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 239

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25503 SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Specializovaná intervence, kterou provádí lékař při kontrolním vyšetření nemocného po vstupní intervenci léčby závislosti na tabáku. Je přímo zaměřeno na vlastní léčbu závislosti na tabáku a průběh odvykání od poslední návštěvy. Součástí je psychobehaviorální podpora, kontrola dávky a druhu farmakologické léčby, základní klinické vyšetření, posouzení abstinenčních příznaků (abstinenční syndrom z nedostatku nikotinu). Výkon lze provádě na pracovištích specializovaných center léčby závislosti na tabáku, který stanovuje příslušná odborná společnost.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 8/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1

25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 35

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ano

 

25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 484

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ano

 

25114 AUTOFLUORESCENCNÍ ENDOSKOPIE - (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL VÝKONU)

Autofluorescencní diagnostice endoskopie dýchacích cest (anebo horního GIT), prováděná flexibilním endoskopem. Flexibilní endoskopie (dýchacích cest nebo GIT) a i ostatní indikované výkony se vykáží samostatným výkonem. Druh použité anestezie se vykáže zvlášť. Při provedení endoskopie dýchacích cest i horní části zažívacího traktu možno výkon vykázat 2 x za 1 den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 1174

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ano

ZULP: ne

 

25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI RIGIDNÍ BRONCHOSKOPII (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)

Odstranění cizího tělesa cestou rigidní bronchoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 10/1 čtvrtletí, 20/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 257

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ano

 

25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁCKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6x v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 83

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE - (JEDNO SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. Výkon lze provést ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 301

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ano

 

25119 BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 467

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípání granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 195

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25122 PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘIČTI K CENĚ ZAKL. VÝKONU)

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 120

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25123 INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL.

VÝKONU)

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 154

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

25125 ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 1326

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
20
20

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25127 POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

V průběhu bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 397

NositelINDXČas
L3 L23 220 20

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25128 ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS K DIAGNOSTICE NITROHRUDNÍCH UZLINOVÝCH PROCESU - (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Výkon představuje postupné vyšetření trachey a jednotlivých částí bronchiálního stromu včetně všech lobárních ústí pomocí ultrazvukové sondy. Na obrazovce sonografu jsou znázorněny a vyhodnoceny struktury bronchiální či tracheální stěny a okolo ležící struktury. Obraz je současně zaznamenáván do paměti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 6/1 čtvrtletí, 24/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 650

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

25129 ELEKTROKOAGULACE PŘI BRONCHOSKOPII Á 10 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

V průběhu rigidního či flexibilního bronchoskopického vyšetření se koagulují, karbonizují a evaporizují patologické hmoty

nacházející se v tracheobronchiálním stromu. Opakovaným zaváděním elektroproby či řezací kličky se patologická tkáň,

nejčastěji nádorová, postupně odstraňuje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 236

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
10
10

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25131 APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) Á 20 MIN.

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková

endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 377

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
20
20

ZUM: ano

ZULP: ne

 

25139 BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKCNI

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 521

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25151 ELEKTROMAGNETICKÁ NAVIGOVANÁ BRONCHOSKOPIE (ENB) - (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Flexibilním videobronchoskopem se zavedenou sondou se provede registrace několika bodů v plicích, která slouží k synchronizaci CT záznamu s plícemi pacienta. Řiditelná sonda je potom dále naváděna k patologickému ložisku v plíci za pomoci elektromagnetické navigace. Po dosažení cíle se cíleně pomocí bioptického nástroje provede odběr tkáně, cílená léčba brachyterapií nebo jiný zákrok sloužící následně pro cílenou terapii. Výkon kalkulován pro jednu lézi.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 24/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1659

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ano

ZULP: ne

 

25219 STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST

Vyšetření minimálně C stát, C dyn. a event. dechové práce. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 438

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

25321 ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALÓNKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 435

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

Kapitola 206 - klinická farmakologie

26021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

26022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

26023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 207 - alergologie a klinická imunologie

27021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 474

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

27022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 242

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

27023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

27101 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ OXIDU DUSNATÉHO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Stanovení množství oxidu dusnatého ( NO ) ve vydechovaném vzduchu pomocí přístroje. Toto množství je přímo úměrné intenzitě eozinofilního zánětu v dýchacích cestách. Vyšetření jse provádí zpravidla při dif. dg. při podezření na astma u pacienta dosud neléčeného protizanetlivou terapii, při nastavení účinné protizánětlivé terapie u astmatika nereagujícího na dosavadní terapii, při monitorování perzistujícího astmatu a před vysazením protizánětlivé léčby a za 3 měsíce po jejím vysazení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 5/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 405

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

27205 SPECIFICKÁ IMUNOTERAPIE ALERGENEM

Zavedení individuální injekční nebo perorální (sublinguální) specifické imunoterapie alergenem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

27210 KOZNI TEST ALERGENEM INTRADERMALNI

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve po 1 roce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 3

body: 26

NositelINDXČas
L333

ZUM: ne

ZULP: ano

 

27220 INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV. typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 11

NositelINDXČas
L221

ZUM: ne

ZULP: ano

 

27240 KOŽNÍ TEST ALERGENEM - PRICK TEST

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 17

NositelINDXČas
L332

ZUM: ne

ZULP: ano

 

27260 DVOJITĚ SLEPÝ PLACEBEM KONTROLOVANÝ POTRAVINOVÝ ORÁLNÍ EXPOZIČNÍ TEST

Test slouží k průkazu alergické a intoleranční reakce na potravinu za dodržení dvojitě slepého postupu a použití kapslí a lyofilizovanou potravinou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 3/čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

Kapitola 208 - lékařská genetika

08015 DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ

Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu - zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 319

NositelINDXČas
L2280

ZUM: ne

ZULP: ne

 

28021 KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (výjimkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1977

NositelINDXČas
L33180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

28022 CÍLENÉ KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1352

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

 

28023 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 238

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

28100 TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 698

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

 

28103 PŘÍPRAVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PROBANDA K TRANSPORTU A VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Zajištění enzymatického nebo molekulárně cytogenetického nebo molekulárně genetického vyšetření, které není dostupné v ČR, v zahraniční referenční laboratoři.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 180

body: 1396

NositelINDXČas
L33180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

28105 GENETICKÉ HODNOCENÍ RIZIKA VROZENÝCH CHROMOSOMÁLNÍCH ABERACÍ A NTD

Výpočet individuálního rizika Downova syndromu a dalších vrozených chromosomálních aberací u plodu. Zhodnocení rizika rozštěpových vad neurální trubice u plodu. Bez přítomnosti pacienta. Jedenkrát zajedno fyziologické těhotenství na doporučení gynekologa.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 209 - neurologie

29011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 248

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 129

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 474

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 242

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29111 SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologicke nebo gnostických nebo autonomních funkcí nebo podrobné vyšetření čití. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29113 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)

Sledování mozkových biopotenciálů v obecné neurologické diagnostice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 454

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29115 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ- VYHODNOCENÍ

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29123 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)

Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací a diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 523

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

29125 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD - VYHODNOCENI

Je dán názvem vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 271

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29130 MAPOVANÍ MOZKOVÉ AKTIVITY

Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 375

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29140 DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO

Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 45/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 3297

NositelINDXČas
L22240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29145 AMBULANTNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG - TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN

Snímání 8-16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 440

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29150 POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD

Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripove, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 30/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 2288

NositelINDXČas
L22240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29180 MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 16/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 149

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29182 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ - 1 NERV

Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 208

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29184 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ

Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 131

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29210 EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM

Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 94

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29220 EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE

Trigeminofaciální reflex, F vlna, H - reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí A 12/1 čtvrtletí H

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 151

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29230 EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 9/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 129

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29240 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG

Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 430

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29310 DUPLEXNÍ SONOGRAFIE EXTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN

Ultrazvukové vyšetření extrakraniálního průběhu cév zásobujících mozek pomocí kombinace dvourozměrného zobrazení ve škále šedi s měřením rychlosti průtoku krve ve spektrálním dopplerovskem režimu a s barevným zobrazením toku v rychlostním nebo energetickém režimu, které umožňuje posouzení anatomických poměrů, morfologické struktury a hemodynamiky všech magistrálních krčních tepen se vztahem k cévnímu zásobení mozku. Nelze vykázat společně a výkonem 89517.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 536

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29330 TRANSKRANIÁLNÍ BAREVNÁ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE - TCCS

Neurosonologické vyšetření, které spočívá v neinvazivním ultrazvukovém zobrazení mozkového parenchymu a cév s měřením průtoků intrakraniálními tepnami, event. i mozkovými žilami a splavy přes intaktní lebku. Ve dvourozměrném zobrazení ve škále šedi umožňuje posouzení anatomických poměrů a morfologie mozkové tkáně, dále pak v barevném, energetickém a spektrálním dopplerovskem modu poskytuje zobrazení intrakraniálních cév s posouzením hemodynamiky. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové ani speciální monitorování, které je vymezeno zvláštním kódem. Nelze vykázat společně s výkonem 89525 a 29350

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 766

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ano

 

29350 TRANSKRANIALNÍ MONITORING HEMODYNAMIKY (TCD MONITORING)

Speciální neurosonologické vyšetření, které spočívá v neinvazivním monitorování průtoků vybranými intrakraniálními tepnami přes intaktní lebku v pulzním dopplerovskem režimu zobrazení, případně i v režimu Power M-mode. Patří sem peroperační monitorování při cévně chirurgických nebo neurochirurgických výkonech, monitorování rekanalizace intrakraniálních tepen, detekce mikroembolizací a monitorování v průběhu semikvantitativního vyšetření funkční vazoreaktivity, případně jiný speciální TCD monitoring s dobou sledování minimálně 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 418

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

29410 ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU

Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 194

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ano

 

29510 OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a. j..

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 3/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ano

 

29520 KOŘENOVÝ OBSTŘIK

Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 78

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ano

 

Kapitola 210 - dětská neurologie

29001 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29002 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29003 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29004 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozeckové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29005 EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 1345

NositelINDXČas
L2290

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29008 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU

Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 235

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29014 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Sledování mozkových biopotenciálů příslušnou přístrojovou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 454

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29015 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 271

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

29024 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 534

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

29025 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 349

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 222 - transfúzní lékařství

22111 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) - STATÍM

Výkon se provádí mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility- STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfůzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 176

NositelINDXČas
S2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22112 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII

Vyšetření v plánované denní sérii se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfůzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 131

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22113 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) U NOVOROZENCE

Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti-A, -B, -AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 101

NositelINDXČas
S2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22115 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, ZKUMAVKOVÝTEST

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 168

NositelINDXČas
S2235

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22117 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SÉRU, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytu dárce v nepřímém antigiobulinovem testu technikou sloupcové aglutince/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 56

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22119 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, SLOUPCOVÉ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytu dárce v nepřímém antigiobulinovem testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostanými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 146

NositelINDXČas
S2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22120 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝTEST

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytu dárce ve zkumavkovém nepřímém antigiobulinovem testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 58

NositelINDXČas
S229

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22122 VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTUM IMUNOFLUORESCENCNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKU)

Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 323

NositelINDXČas
S2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22123 VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 46

body: 131

NositelINDXČas
S2246

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22125 VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENCNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 436

NositelINDXČas
S22100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22127 VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SÉRII, 30 VZORKU)

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, isolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců.

Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 163

NositelINDXČas
S2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22129 VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU (KROMĚ ABO, RH, (D))

Reakce vyšetřovaných erytrocytu s dg sérem /kromě běžných ABO, Rh, /D//, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfúse. (Pro OF- výj. TDK, transfúse.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 44/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 235

NositelINDXČas
S3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22131 VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 130

NositelINDXČas
S3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22133 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaných krvinek s polyspecifickým antigiobulinovým sérem. U pozitivních výsledků dále navazuje výkon s názvem Upřesnění typu senzibilizace erytrocytu. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
S2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22134 UPŘESNĚNÍ TYPU SENZIBILIZACE ERYTROCYTU

Reakce vyšetřovaných krvinek s monospecifickými antiglobulinovými séry.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 50

NositelINDXČas
S2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22135 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 134

NositelINDXČas
S2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22212 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antigiobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 27

body: 226

NositelINDXČas
S2227

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22214 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antigiobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 108

NositelINDXČas
S229

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22215 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVY TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antigiobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 242

NositelINDXČas
S2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22217 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU.

Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo-či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 16

body: 970

NositelINDXČas
S2216

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22218 SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)

Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 pololetí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 101

NositelINDXČas
S2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22219 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SERU, ZKUMAVKOVY TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antigiobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 118

NositelINDXČas
S2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22221 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTARNICH PROTILÁTEK - STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovymi erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 3

body: 132

NositelINDXČas
S223

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22223 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovymi erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 72

NositelINDXČas
S222

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22225 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovymi erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovem enzymovém testu. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 92

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22227 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovymi erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovem enzymovém testu. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 2

body: 41

NositelINDXČas
S222

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22317 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU

Výkon slouží k získání protilátky Mek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytárních protilátek / 2x / a ev. identifikace protilátek/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 219

NositelINDXČas
S3325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22318 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK - TEPELNÁ

Eluce z krvinek - tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazujevýkon 22339, ev. 22129, 22133 a 22219.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 118

NositelINDXČas
S3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22319 ELUCE ANTIERYTROCYTARNICH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU - ETANOLOVOU (PODLE WEINERA)

Výkon slouží k získání protilátky/-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening 12x1 a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 165

NositelINDXČas
S3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22321 URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY

Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizovane membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 4778

NositelINDXČas
S2275

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22323 ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od^ klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 400

body: 1585

NositelINDXČas
S22400

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22325 ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN, STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI

1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů - navazuje výkon 22339.

2) Absorpce pro průkaz protilátek- navazuje výkon 22341.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 440

NositelINDXČas
S3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22327 DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTU

Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 201

NositelINDXČas
S3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22329 FENOTYPIZACE - SÉROVÝCH PROTEINU - ELEKTROFORETICKY

Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypu alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 - složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1545

NositelINDXČas
S33150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22331 URČOVÁNÍTYPU ISOENZYMU LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP, PGM, 6-PGD, AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII -3 VZORKY)

Metodiky k určení jednoho z fenotypu sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantatu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1686

NositelINDXČas
S33150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22333 STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTÉMU GM 1, 2 A KM 1

Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 1349

NositelINDXČas
S3325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22335 SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTU OD TRANSFUNDOVANÝCH

V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erytrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erytrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 236

NositelINDXČas
S3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22337 NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK

Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 552

NositelINDXČas
S3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22339 TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfůzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 413

NositelINDXČas
S2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22341 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 733

NositelINDXČas
S33100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22343 HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERUV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)

Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad, hemoglobinurii, ev. jako difer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 481

NositelINDXČas
S33100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22345 KRIZOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 204

NositelINDXČas
S2250

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22347 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1045

NositelINDXČas
S3350

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22351 OPIS KREVNÍ SKUPINY

Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 12

NositelINDXČas
S225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22355 KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFÚZIOLOGA - IMUNOHEMATOLOGA

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfúziologem - imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 116

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22357 KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří (diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj.) leuko - a trombocytární protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22361 TERAPEUTICKÁ CYTAFERÉZA DEPLEČNÍ, VÝMĚNNÁ A CYTAFERÉZA PRO IMUNOMODULACI A GENOVOU TERAPII

Deplece, výměna nebo odběr buněčných elementů technikou průtokové separace na separatoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 8288

NositelINDXČas
L33100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

22363 VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA

Výměna alespoň jednoho volumu plasmy pacienta technikou průtokové separace na separatoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 9240

NositelINDXČas
L33210

ZUM: ne

ZULP: ano

 

22365 ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK

Odběr periferních kmenových hemopoetickych buněk (pro jejich transplantaci) technikou průtokové separace na separatoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 9464

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ano

 

22371 IMUNOADSORPCE, ZAHÁJENÍ LÉČEBNÉHO CYKLU, PRVNÍ VÝKON

Extrakorporální eliminacní metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2681

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

22373 IMUNOADSORPCE, NÁSLEDUJÍCÍ VÝKONY MIMO PRVNÍ VÝKON

Extrakorporální eliminacní metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys)..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 14/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2681

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 301 - dětské lékařství

31011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 249

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 130

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 475

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 243

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31050 NUTNÁ SPOLUPRÁCE DĚTSKÉHO LÉKAŘE PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk, prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31110 VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU

Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 12

NositelINDXČas
L115

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31120 PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 165

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

31130 PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 88

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 302 - dětská kardiologie

32021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 498

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

32022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 266

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

32023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 133

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

32410 SCREENINGOVE PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Screeningove morfologicke a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 graviditu

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 381

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

32420 SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Detailní morfologicke a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 730

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

32431 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologicke a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. (vyžaduje atestaci a licenci). Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace. Výkon není pravidelnou součástí kontrolních kardiologických vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok A

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 741

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

32433 PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologicke a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1604

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
60
40

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 312 - dětská kardiologie - skupina 1

32510 ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU

Zavedení speciálního centrálního žilního katétru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickem sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1566

NositelINDXČas
L3375

ZUM: ano

ZULP: ano

 

32520 ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení, které není možno účine zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 27457

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
210
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

32530 PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního balónkového katétru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plicnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 22602

NositelINDXČas
L3
L2
3 2150
150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

32535 BALÓNKOVÁ SEPTOSTOMIE

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balónkového katétru přes foramen ovále u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 28106

NositelINDXČas
L33150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

32540 PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná ducej.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 19473

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentárium než u starších dětí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 31978

NositelINDXČas
L33210

ZUM: ano

ZULP: ano

 

32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemoc. ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katétru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 26709

NositelINDXČas
L33180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 35588

NositelINDXČas
L33240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

32640 KATETRIZACNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Intervencní katetrizacní výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt sinového septa nebo foramen ovále apertum jako prevence paradoxní embolie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 41313

NositelINDXČas
L3
L3
L2
3
3
2
90
90
90

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 303 - dorostové lékařství

33021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 474

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

33022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 242

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

33023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 304 - neonatologie

00130 DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRACNÍ PODPORA NOVOROZENCE

Dlouhodobá mimotelní respiracní podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) právo- nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 480

body: 12537

NositelINDXČas
L3
J2
3
2
480
1440

ZUM: ne

ZULP: ne

 

34310 KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY

Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 483

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

34320 SELEKTIVNÍ PLICNÍ VAZODILATACE POMOCÍ OXIDU DUSNATÉHO (NO)

Do ventilačního okruhu pacienta je do směsi dýchacích plynů přiváděn NO z přesného dávkovače a současně je zajištěno kontinuální měření jeho koncentrace a koncentrace vyšších oxidů dusíku ve směsi dýchacích plynů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24x28/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1400

ZUM: ne

ZULP: ne

 

34410 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.

Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště - kardiocentrum, ECMO centrum apod.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

34420 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.

Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 36

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 305 - psychiatrie

35011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 487

NositelINDXČas
L22120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 207

NositelINDXČas
L2250

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 104

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 939

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 396

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 198

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉCI O JEHO PACIENTA

Telefonický kontakt s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35113 SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ A OBJEKTIVNÍ ANAMNÉZA V PACIENTOVĚ PROSTŘEDÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 71

NositelINDXČas
S2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35117 ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI

Rozhovor cílený na získání anamnestických a dalších potřebných informací o pacientovi, případně na potřebné informování blízkých nebo ve významném vztahu jsoucích osob, při dodržení specifických zásad ochrany důvěrných dat, se souhlasem svéprávného pacienta. Jde o způsob práce v psychiatrii nezbytný a pro ni specifický.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35201 ZAŘAZENÍ PACIENTA DO PREVENTIVNÍHO TELEMONITORINGU U PSYCHÓZ

Výkon zahrnuje screening vhodných pacientů do programu, instruktáž pacienta a rodinného příslušníka a přihlášení nemocného do systému. Tímto výkonem začnou být účastníci automaticky sledováni speciálním programem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: l/život

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 70

Body: 564

NositelINDXČas
L3370

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35203 PREVENTIVNÍ INTERVENCE A DÁLKOVÁ KONTROLA U PSYCHÓZ

Výkon zahrnuje preventivní farmakologickou intervenci na základě prodromů, detekovaných programem prevence relapsu psychotických onemocnění. Systém na základě ověřeného matematického predikčního algoritmu vyhodnocuje výsledky dotazníků zaslaných od pacienta a rodinného příslušníka. Při výskytu prodromů informuje lékaře. Ten kontaktuje telefonicky nemocného a mapuje současný klinický stav. Následně zvyšuje dávku antipsychotické mediace o 20 % nad stávající udržovací dávku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 30

Body: 242

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35205 ROČNÍ ZHODNOCENÍ PROVOZU PREVENTIVNÍHO TELEMONITORINGU

Výkon zahrnuje: a) ověření účinnosti preventivního programu pomocí získaných dat o hospitalizacích, b) kontrolu provedených farmakologických intervencí v uplynulém ročním období.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: l/rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 70

Body: 564

NositelINDXČas
L3370

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE

Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 248

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

35712 REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (dále rTMS) je neinvazivní metoda, při které je pulzním magnetickým polem indukován elektrický potenciál v mozku s cílem léčebného ovlivnění neuropsychiatrických onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 30/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 445

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 306 - dětská a dorostová psychiatrie

36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pozorování a podrobné vyšetření pacienta, kompletní anamnéza s rodiči (jinými zákonnými zástupci pacienta), psychopatologický rozbor, dg., plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 140

body: 1093

NositelINDXČas
L33140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

36022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg., plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 3473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

36023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úpravy medikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 výjimečně se zdůvodněním v zápise

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 237

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 308 - návykové nemoci

38210 VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM

Zjištění alkoholu vdechu pacienta z diagnostických důvodů (zejména v průběhu léčby disulfiramem a psychofarmaky, k vyloučení aktuální kontraindikace podání.) Lze vykázat i při použití detekčního přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 64

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

38230 ANTABUS - ALKOHOLOVÁ REAKCE

Disulframová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby závislosti na alkoholu, prováděná individuálně, za stálé kontroly lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 728

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 309 - sexuologie

39021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 940

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

39022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 474

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

39023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 238

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

39111 FALOMETRIE, VULVOMETRIE

Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 967

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

39113 NATIVNÍ SPERMIOGRAM

Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 2/1 měsíc 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 63

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

39115 KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM

Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie spermií a přídatných buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc 6/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 98

NositelINDXČas
S2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 401 - pracovní lékařství

41021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 477

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

41022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 245

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

41023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 122

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

41030 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 960

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

41040 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnóz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 155

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 402 - klinická onkologie

42021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 475

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

42022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 243

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

42023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

42510 NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMU LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHRNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)

Aplikace cytostatik v infúzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katétru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katétrem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 224

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infúze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infúzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 61

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 403 - radiační onkologie

43021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43111 RTG TERAPIE 10-300 KV (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 128

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43113 PLÁNOVANÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 198

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

43213 RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSATORU APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 54

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43215 RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 181

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43217 PLÁNOVANÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 368

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43219 PLÁNOVANÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1014

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43311 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 338

NositelINDXČas
L335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43313 TBI - CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)

Specielní technika radioterapie

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 12/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 8174:

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43315 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKU, KOMPENSATORU APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 677

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43413 HDR BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU

Specielní techniky radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 574

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

43415 BRACHYTERAPIE INTERSTICIALNI S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 5694

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

43423 PLÁNOVANÍ BRACHYTERAPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 aplikaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 660

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43425 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 aplikaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 825

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43435 BRACHYTERAPIE S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR A 60 MINUT

Brachyterapie s automatickým afterloadingem LDR/MDR s hospitalizací pacienta se zavedenými zářiči na samostatném stíněném pokoji.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 24/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1363

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43513 PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE

Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 týdny

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43515 ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO)

Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 847

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43611 RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 112

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43613 STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Specielní technika radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 8562

NositelINDXČas
L33100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43617 CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY

Specielní technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 6832

NositelINDXČas
L33100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43619 VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 95

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43621 LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1716

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

43623 PRIMA DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (1 MERICI MÍSTO)

Lze vykázat 3x v průběhu léčby a dále v případě každé změny léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 2239

NositelINDXČas
J22180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43627 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 3239

NositelINDXČas
S22270

ZUM: ano

ZULP: ne

 

43629 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVANÍ NEBO MULAZ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 330

NositelINDXČas
S22120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

43631 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE TECHNIKOU IMRT

IMRT (Intensivy Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti dosažení optimální distribuce dávky záření. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání. Plánování vyžaduje 3D plánovací systém, zabezpečení reprodukovatelnosti polohy pacientaa (fixace) a detailní přehled o poloze anatomických struktur získaných pomocí objemových rekonstrukcí za použití dat výpočetní tomografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 3438

NositelINDXČas
L3
J2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43633 RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti nerovnoměrné distribuce dávky za pomoci proměnlivé geometrie vícelistého kolimátoru (MLC) a to jak před vlastním ozáření, tak i během něho. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 12

body: 834

NositelINDXČas
L3312

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43635 PLÁNOVÁNÍ STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE A RADIOCHIRURGIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 200

body: 7425

NositelINDXČas
L33120
L33120
J22200

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 413 - radiační onkologie - skupina 1

43417 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3730

NositelINDXČas
L33180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43419 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 6040

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

43421 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITARNI

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2414

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43431 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR - ZAVEDENÍ APLIKATORU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2926

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43433 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR - ZAVEDENÍ APLIKATORU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2134

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

43441 PERMANENTNÍ BRACHYTERAPIE KARCINOMU PROSTATY

Výkon je indikován u pacientů s karcinomem prostaty T1b-T2a, bez postižení lymfatických uzlin (NO), bez vzdálené diseminace (MO), s PSA < 10 ng/ml a s gleason skóre < 7.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 3603

NositelINDXČas
L33150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

43443 INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE S VYSOKÝM DÁVKOVÝM PŘÍKONEM (HDR) KARCINOMU PROSTATY

Výkon je indikován pro pacienty s nádory prostaty T1b-3b, bez postižení lymfatických uzlin /NO/, bez vzdálené diseminace /MO/ a s PSA <100 ng/ml: 1) v kombinaci se zevní radioterapií v počtu dvou frakcí; 2) samostatně v počtu čtyřech frakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 7678

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

43637 STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Stereotaktická radioterapie je vysoce specializované a cílené ozařování malých lézí frakcionovaně vyššími jednotlivými dávkami fotonového záření. Vyšší dávky záření jsou aplikovány opakovaně (někdy i 2x denně) lineárními urychlovači (upravené standardní urychlovače či specializované jen pro stereotaktickou radioterapii). Radiobiologický účinek je odlišný, zvláště při šetření zdravých tkání než jednorázový radiochirurgický výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120 

body: 14163

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

43639 STEREOTAKTICKÁ RADIOCHIRURGIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Stereotaktická radiochirurgie je vysoce specializované a cílené jednorázové ozáření malých objemů vysokou dávkou fotonového záření. Vysoké dávky záření do malého objemu jsou aplikovány lineárními urychlovači (upravené standardní urychlovače či specializované jen pro stereotaktickou radiochirurgii a radioterapii). Pro fixaci pacienta při stereotaktické radiochirurgii v oblasti hlavy se zpravidla používá invazivní fixace stereotaktickým rámem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 19829

NositelINDXČas
L33150
L3390
J2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

43641 RADIOTERAPIE ŘÍZENÁ OBRAZEM (IGRT) S TROJROZMĚRNÝM ZOBRAZENÍM

Radioterapie řízená obrazem (IGRT) s trojrozměrným zobrazením je radioterapeutickou technikou, která umožňuje přesné zaměření svazku záření na ložisko v pacientovi v průběhu frakcí ozáření. Jedná se o metodu, která bere v úvahu pohyby orgánů mezi frakcemi ozařování a snižuje riziko nepřesného ozáření nádorového ložiska nebo zdravých tkání. Vyšší přesnost radioterapie znamená vyšší šanci na vyléčení a nižší pravděpodobnost toxicity. Metoda zvyšuje kvalitu péče o pacienty s maligními nádory.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 415

NositelINDXČas
L3315
J225

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 404 - dermatovenerologie

44001 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKE VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 273

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44002 CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 153

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44003 KONTROLNÍ VENEROLOGICKE VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 74

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44004 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 499

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44005 CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 266

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

* * * * *

44006 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 130

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44007 VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB

Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 131

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 91

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 46

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 244

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 166

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 84

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44111 KOŽNÍ FOTOTEST

Stanovení hodnoty práh. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 32

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44113 KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 40/1 den 60/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 2

body: 15

NositelINDXČas
L221

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44115 FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 5/1 měsíc 10/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44117 TESTY KOŽNÍ TOLERANCE A REZISTENCE

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 62

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ano

 

44119 VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 41

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44121 TRICHOGRAM

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 121

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44209 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ - ANTIFIBROTICKÉ HMATY

Speciální technika lymfodrenáže (dále jen ML), která je schopna odstranit závažnější tkáňové změny v terénu lymfedému, tj. fibrotizaci. Od standardní ML se liší jak charakterem samotných hmatů, tak především intenzitou tlaku vyvíjeného na tkáně. Předchází nebo se střídá s klasickou ML.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 14/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44211 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 84/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 166

NositelINDXČas
S2270

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44213 KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM

Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 84/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 26

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44215 DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM

Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 552

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44217 LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 49

NositelINDXČas
S2215

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44219 ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 49

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44221 DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXU NEBO HEMANGIOMŮ

Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixu při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 22

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ano

 

44223 SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXU

Injekcní léčba (obliterace) varixu dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixu. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den 24/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 125

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ano

 

44225 SKLEROTERAPIE METLICKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXU NEBO HEMANGIOMU

V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/2 týdny 12/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 121

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano

ZULP: ano

 

44227 KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-2 LEZE)

Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 117

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44229 INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5)

Kenalog 10 a 40 - hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc, prurigo aj.. Aethoxysklerol 0.5-3% - nodullární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza - lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastika.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 99

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRU ČTVEREČNÍCH

Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 453

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44233 EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 183

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44235 CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 116

NositelINDXČas
S2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44237 KRYALIZACE (NA JEDNO SEZENÍ)

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné. - ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.)

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 32

NositelINDXČas
L1110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44239 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 5/1 týden

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 185

NositelINDXČas
L1120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44241 EPILACE A 30 MINUT

Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 122

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44243 ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgie, lžičkou po změknutí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 51

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44245 SNESENÍ MNOHOČETNÝCH MOLUSEK

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 100

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ano

 

44251 KOMPRESIVNÍ LÉČBA HORNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na horní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 84/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 162

NositelINDXČas
S2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44253 KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na dolní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 84/1 pololetí

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 224

NositelINDXČas
S2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

44261 APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY MENŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)

Zevní aplikace dermatologických léčiv s cílenou indikací a léčebným účinkem podle povahy a koncentrace účinné látky - léčiva a typu aplikační formy. Nanášení zevních léčiv do chorobně postižené kůže různými speciálními způsoby aplikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 66

NositelINDXČas
S2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44263 APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)

Zevní aplikace dermatologických léčiv a s cílenou indikací a předpokládaným léčebným účinkem (podle povahy a koncentrace účinné látky - léčiva a typu aplikační formy). Nanášení zevních léčiv se provádí různými aplikačními způsoby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 159

NositelINDXČas
S2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44271 LÉČEBNÁ KOUPEL Z DERMATOLOGICKÉ INDIKACE - HYDROLÉČBA

Očistná a léčebná koupel s použitím medicinálních mýdel nebo šamponů či léků nezbytných pro následující fototerapii nebo foto(chemo)terapii, nanášení zevního léčebného prostředku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 99

NositelINDXČas
S2215

ZUM: ne

ZULP: ano

 

44273 SYNCHRONNÍ BALNEOFOTOTERAPIE

Kombinace minerálních vanových koupelí simulací koupele v Mrtvém moři a součesně ozařování UVB paprsky spektra o vlnové délce 311mn; léčebné sprchování před výkonrm a po něm. Celá kůra obsahuje v jednom roce 24 základních a 20 udržovacích procedur nebo 20 udržovacích procedur v případě absolvování lázeňské péče v témže roce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1den

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně

čas výkonu: 60

body: 269

NositelINDXČas
S2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44281 DIGITÁLNÍ EPILUMINISCENČNÍ VIDEOMIKROSKOPIE

Vyšetření videmikroskopem s počítačovou analýzou obrazu, možností archivace obrazů lézí, porovnáváním jejich vývoje, přiřazením další dokumentace (histologie) a možnost odborných konzultací (teledermatologie). Význam v prevenci zejména pigmentových projevů a nádorů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/3 měsíce

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 298

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

44283 FOTODYNAMICKÁ LÉČBA (PDT) NEMELANOMOVÝCH KOŽNÍCH NÁDORŮ

Po snesení povrchových šupin a krust kyretou z léčeného ložiska se nanese potřebné množství fotosenzibilizátoru v krému (gelu), pokryje okluzivní folií a neprůsvitným krytím na 3 hodiny. Po sejmutí krytí a očištění se provede fluorescenční detekce skutečného rozsahu útvaru ve Woodově světle. Následuje terapeutické ozáření červeným světlem v dávce 30-100 J/cm2 a opět detekce ve Woodově světle. Výkon je zakončen aplikací emoliencia s poučením o fotoprotekci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 408

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

44285 FOKUSOVANÁ FOTOTERAPIE CHRONICKÉ LOKALIZOVANÉ PSORIÁZY MONOCHROMATICKÝM EXCIMEROVÝM SVĚTLEM - NA JEDNO LOŽISKO

Terapie se provádí excimerovým laserem a lampou emitující ultrafialové záření o vlnové délce 308 nm pro léčbu chronické lokalizované psoriázy. Vzhledem k vyšší odolnosti ložisek psoriázy vůči účinkům ultrafialového záření lze při využití zmiňované metody pracovat se supraerytémovými dávkami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den, 80/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

Čas výkonu: 10

Body: 91

NositelINDXČas
S2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 405 - dětská dermatologie

45021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 244

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

45022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 166

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

45023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 84

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 406 - korektivní dermatologie

46021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

46022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

46023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

46111 KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY

Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 251

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 407 - nukleární medicína

47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární medicíny

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 470

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 237

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí

TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 470

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47117 POLYCYTHEMIA VERA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvi. pak polycythemia vera.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 316

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47119 METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY

Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 238

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47121 ASCITES PŘI MALIGNITÁCH - TERAPIE RADIONUKLIDY

Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 567

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47123 RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE

Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotku. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 272

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47125 KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1232

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47127 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI

Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 1002

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47129 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU

Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 747

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47131 SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATIÍCH

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 759

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47133 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomograf ické ho vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1492

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1903

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 605

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 786

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47141 DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM

Vyšetření na jednokanalove spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 494

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47143 SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCÍ ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1352

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47145 AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE

Měření prostou detekcí po p. o. aplikaci RAF na jednokanalove spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 152

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47147 SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 361

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47149 INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY - WERNERŮV SUPRESNÍ TEST

Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanalové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 170

body: 2510

NositelINDXČas
L33100

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47150 OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO TERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Měření prostou detekcí na jednokanalove spektrometricke měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 379

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47151 CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1605

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf, scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1735

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2365

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 427

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 861

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47161 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 512

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47163 SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf, scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2559

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47165 STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 553

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47167 STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 898

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47169 SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU

Vyšetření na planární gama kameře .

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1076

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47171 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1531

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47173 STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51 CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ

Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 160

body: 362

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47175 SCHILLINGŮV TEST JEDNODUCHÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 156

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47177 SCHILLINGŮV TEST KOMBINOVANÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 164

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47179 STANOVENÍ RESORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU

Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 363

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47181 STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 269

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47183 STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 220

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47185 SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 557

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47187 SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1372

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47189 RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1281

NositelINDXČas
L3375

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47191 RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ

Vyšetření na vícekanálové spektrometricke měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 184

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47193 RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI

Vyšetření na vícekanálové spektrometricke měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 86

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

47195 STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometricke měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 125

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47197 STANOVENÍ GF MĚŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometricke měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 127

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47199 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMA S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 220

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

47211 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 pololetí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 915

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47213 SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 442

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47215 SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1211

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47217 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 917

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47219 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF

Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1639

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47221 FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1492

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47223 SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 645

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47225 RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 983

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47227 STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDU

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 104

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47229 FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 400

body: 1309

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47231 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51 Cr ERYTROCYTŮ

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 1364

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47233 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 938

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47235 SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1084

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47237 DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC-HMPAO

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1898

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47239 SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTY

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 518

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47241 SCINTIGRAFIE SKELETU

Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1114

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47243 RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE

Měření jedné lokality na jednofotonovem kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 314

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47245 SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotelovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 997

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47247 SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM - CELKOVÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1541

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47249 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 519

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47251 SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 562

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47253 SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 1847

NositelINDXČas
L33100

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47255 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFÚSIBILNÍCH RAF

Vyšetření na gamma kameře - SPÉCT.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1381

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47257 SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 430

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47259 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 568

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ano

 

47261 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 777

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ano

ZULP: ano

 

47263 RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 599

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47265 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ

Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2183

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47267 SCINTIGRAFIE NÁDORU

Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2191

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47269 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE - SPECT

Vyšetření na gama kameře - SPÉCT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1582

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47271 KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam, a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií příštitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. uptakem).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 177

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

47273 KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 353

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

47275 SCINTIGRAFIE SENTINELOVÉ UZLINY

Po aplikaci radiofarmaka do oblasti tumoru je planární gama kamerou sledován odtok preparátu do sentinelové uzliny ve svodném lymfatickém povodí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 135

body: 3050

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47311 MALIGNÍ LYMFOMY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Výkon spočívá v intravenózním podání radionuklidem označené monoklonální protilátky. Výkon nelze vykázat s klinickým vyšetřením. Léčba je dle současných znalostí indikována u pacientů s folikulárním B non-Hodgkinským lymfomem s expresí antigenu CD20 v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých. Pacienti musí být v dobrém klinickém stavu s předpokladem přežití větším než 1 rok a fungující krvetvorbou (počet granulocytů =1,5x109/l, trombocytů =100x109/l).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 868

NositelINDXČas
L3 S23 260 30

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47351 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) TRUPU

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidencním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka

(ZÚLP)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 15899

NositelINDXČas
L3
J2
3
2
140
60

ZUM: ne

ZULP: ano

 

47353 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) LIMITOVANÉ OBLASTI

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidencním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 8319

NositelINDXČas
L3
J2
3
2
90
45

ZUM: ne

ZULP: ano

 

Kapitola 501 - chirurgie

51011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: body: 146

30

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 106

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 53

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 259

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 181

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 91

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51423 DIVULZE ANU EV. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE

Šetrné roztažení análního svěrače k účelům vyšetřovacím nebo terapeutickým.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 56

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51611 PEROPERACNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM

Přičti ke kódu základního výkonu . Nelze vykázat s jiným sonografickym vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 95

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51618 POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU

Použití při klasické i laparoskopické operaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 137

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51619 pH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII

pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 128

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51623 POUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉHO SKALPELU

Přístrojový kód, přičti k základnímu operačnímu či endoskopickému výkonu. Výkon lze vykázat u takových operačních výkonů, prováděných klasicky či laparoskopicky (resp. metodou miniinvasivní chirurgie i mimo dutinu břišní) tam, kde výrazně zkracuje čas či bezpečnost výkonu. Absolutní indikací je použití u pacientů s kardiostimulátorem, kardiovertrem nebo implantovaným přístrojem podobné povahy. Tento přístrojový kód lze vykázat zpravidla u resekčních výkonů na žaludku, tenkém či tlustém střevě, u resekčních výkonů na solidních orgánech dutiny břišní a retroperitonea (játra, slinivka, slezina, děloha, ledviny, nadledvina, operace pro endometriosu), u operačních výkonů prováděných v oblasti hiátu esofageálního, u rozsáhlé adhesiolýsy v dutině břišní či malé pánvi (adhese III. a IV. stupně), při lymfadenektomii u maligních onemocnění v dutině hrudní, břišní, či v malé pánvi. Při kombinaci více výkonů lze přístrojový kód vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 0

body: 5148

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51625 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ PACIENTSKÉ OHŘÍVACÍ SOUPRAVY - WARM TOUCH

Jedná se o materiálový výkon bez nositele výkonu a bez minutové režie. Lze vykázat u operačních výkonů, jejichž celková doba přesahuje 180 minut.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51817 OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE (FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE)

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace - z léčebných, ne z kosmetických důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 80

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51851 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ

Sádrová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu resposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10 

body: 122

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51853 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - PRSTY, RUKA, PŘEDLOKTÍ

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybněn’ prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 147

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51855 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ HORNÍ KONČETINY

Sádrová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 239

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51857 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA - PROVEDENÝ LÉKAŘEM

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 299

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51859 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC

Sádrová dlaha se používá k fixaci nohy, nebo bérce. Zavřená repozice se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 229

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51861 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - NOHA, BÉREC

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění hlezenného a kolenního, nebo jen kolenního kloubu. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 25

body: 294

NositelINDXČas
L2225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51863 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ DOLNÍ KONČETINY

Sádrová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 368

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51865 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ NA DOLNÍ KONČETINĚ

Cirkulární sádrový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazů celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento výkon nelze vykázat při použití obvazu z polymerového plastu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu reposice, vykazuje se samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 450

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51867 PŘIPEVNĚNÍ NÁŠLAPNÉHO PODPATKU NA STÁVAJÍCÍ SÁDROVÝ OBVAZ

Nášlapný podpatek připevňujeme sádrovými obinadly k původní sádrové fixaci. Případné přiložení cirkulární sádrové fixace účtuj jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 187

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51869 SEJMUTÍ CIRKULÁRNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA KONČETINÁCH

Případné následné přiložení ortésy nebo měkkého fixačního obvazu účtuj jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 59

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51870 DOTOČENÍ SÁDROVÉHO OBVAZU

Tímto výkonem se provádí následné doplnění sádrové dlahy na cirkulární sádrový obvaz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 75

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51871 FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano sádrový obvaz v hodnotě 112 Kč

ZUM: ano/E obvaz z polymerovaného plastu

ZULP: ne

 

51873 SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ

Tímto kódem lze vykázat naložení Desaultova obvazu, špiky humeri, špiky coxae. Tímto kódem lze vykázat i naložení polotuheho obvazu (FŠS - fournier, škrob, sádra) k immobilisaci kolenního kloubu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 252

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51875 PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU

Tyto obvazy se aplikují při lehkých distorsích, zánětech vazivového aparátu, nebo při doléčování následků zlomenin po sejmutí sádrových obvazů. Měkké obvazy se přikládají k potřebnému znehybnění postižených kloubů a sousedních oblastí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 71

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51877 PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ POMŮCKY - ORTÉZY

Při primárním funkčním léčení nebo při funkčním doléčování úrazů je léčebná pomůcka (ortéza) přiložena tak, aby zajistila dostatečnou stabilitu poraněného kloubu nebo poraněné krajiny a současně umožnila časnou rehabilitaci neporanenych okolních kloubů a svalů. Lze vykázat pouze při použití ortéz s nastavitelným rozsahem pohybu. Lze vykázat při naložení Delbetových kruhů. Vlastní léčebná pomůcka se předepisuje na poukaz - není materiálovým obsahem tohoto výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 57

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51881 MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U NEMOCNÝCH SE ZHOUBNÝMI SOLIDNÍMI NÁDORY

Součástí výkonu je zhotovení písemného zápisu, který je podepsán ošetřujícím lékařem, operatérem a onkologem a je uložen v dokumentaci pacienta. Lze vykázat jednou najeden individuální léčebný postup.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 10

Body: 78

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne 

ZULP: ne

 

51901 KOMPLEXNÍ TRANSPLANTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POTENCIONÁLNÍHO DÁRCE

Zhodnocení celkového stavu i stavu jednotlivých orgánů. Příslušné výkony stanovující smrt mozku se vykazují vlastními výkony. Vykazuje se na rodné číslo příjemce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51902 VYŠETŘENÍ PŘED ZAŘAZENÍM NA ČEKACÍ LISTINU (WAITING LIST)

Komplexní vyšetření potencionálního příjemce před zařazením jako kandidáta na transplantaci orgánu. Nelze kombinovat týž den s jiným komplexním vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život a orgán

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 698

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51903 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Komplexní vyšetření příjemce bezprostředně před transplantací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51905 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Cílené ambulantní vyšetření transplantovaného pacienta. Tímto výkonem se vykazuje i konziliární vyšetření u pacienta hospitalisovaného na jiném oddělení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 349

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51907 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Kontrolní vyšetření transplantovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 511 - chirurgie - skupina 1

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anastezii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 888

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ano

 

51231 BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 103

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51233 EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excize může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 381

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51235 PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog, afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1586

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51395 PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ Čl TERAPEUTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 101

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51413 ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE

Měření fyziol. parametrů anorektální oblasti včetně ev. biofeedback.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 368

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51417 MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMOROIDŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 2/1 měsíc

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 152

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51425 HEMOROIDEKTOMIE

Operačním postupem-Whitehead, Milligan-Morgan a pod.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 466

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51511 OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ- DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH

Při resekci střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1831

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51811 ABSCES NEBO HEMATOM SUBKUTANNÍ, PILONIDÁLNÍ, INTRAMUSKULÁRNÍ- INCIZE, DRENÁŽ

Odstranění obsahu (krev, hnis a pod.) navenek.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 125

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51818 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ NAD 30 CM2

Jedná se o ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2 typu:

- rány otevřené - s porušením kožního krytu bez ztráty i se ztrátou kožního krytu,

- rány již ošetřené nebo chronické rány,

- zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny),

- pooperační rány včetně extrakce stehů. Jedná se o převaz rány, kožní a podkožní afekce.

Vykazuje se samostatně a navazuje na výkon cíleného nebo kontrolního vyšetření. Případně použitá lokální anestesie se vykazuje samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 114

NositelINDXČas
L1115

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA

Výkon s incizí, proniknutí do hlubších vrstev a drenáží.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 473

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY

Rána nad 5 cm. Chirurg, ošetření rány nezhojene či rozpadlé po již primárním chirurg, ošetření, či rány ještě chirurg, neošetřené suturou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 328

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51850 PŘEVAZ RÁNY METODOU V. A. C. (VACUUM ASISTED CLOSURE) ZALOŽENÉ NA METODĚ KONTROLOVANÉHO PODTLAKU

Tímto výkonem se vykazuje ošetřování rozsáhlých mokvajících ran, hlubokých ztrátových defektů a pištěli, ošetření mokvajících popáleninových defektů, ošetřování dekubitálních defektů III. stupně po vystříhání pseudocysty dekubitu, ošetřování laparostomie při syndromu compartementu. Tímto výkonem nelze vykazovat klidné operační rány ani tržně zhmožděné rány kterékoliv lokalisace bez sekundárních komplikací, pokud se nejedná o rozsáhlé ztrátové poranění. Syndrom diabetické nohy, nehojící se ulcerace alespoň měsíc, nehojící se rány po operaci v oblasti nohy včetně amputací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 690

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 521 - chirurgie - skupina 2

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 1236

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
50
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2067

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51117 KRCNI EZOFAGOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1297

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51119 KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMÓZ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3954

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY

U terciální hyperparatyreozy (nemoc, po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech přištítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreozy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3907

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
180
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t. j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsii, incisi abscesu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 997

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ

Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 2634

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
140
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51226 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE

Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulante u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 491

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51227 OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3752

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51237 KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog, afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2534

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51239 RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN

Odstranění mízních uzlin v axilární jamce nebo třísle.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2341

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3043

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2937

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU

Laváž dutiny břišní má vlastní kod.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3355

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LEZE PANKREATU, NEKREKTOMIE

Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření leze traumatické na pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 170

body: 4843

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
170
170

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51331 VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA

Peroperacní rentgenol. a sonograficke vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. pištěli či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 3789

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
140
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51342 PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESU

Jedná se o perkutanní výkon, sonograficky nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenicky absces.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 55

body: 599

NositelINDXČas
L3355

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER

Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperacní sonografie, použití laseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2017

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU

Stejně vykázat marzupializaci cysty. Použití sonografů peroperačně či rtg vykázat zvláštním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 105

body: 2730

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
105
105

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51351 EXCIZE PAPILY VATERSKÉ S REIMPLANTACÍ VÝVODU SLINIVKY A ŽLUČOVODU DO DUODENA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4895

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ

Zahrnuje všechny zmíněné úkony zejména při ileu nebo peritonitídě s původem na tenkém střevě. Antiadhesivní bariéru je možné použít především při primárním ileu tenkého či tlustého střeva způsobeného adhesivním procesem v dutině břišní, sekundárním adhesivním ileu tenkého či tlustého střeva a jeho recidivy a preventivně při všech operacích v dutině břišní, kde dochází k rozsáhlejšímu poškození serózního povrchu jednotlivých orgánů či peritonea. Výkon se použije k rozrušení plošných meziklickovych srůstů nebo srůstů v malé pánvi, vyžadujících ostrou disekci, (odpovídá adhesím III. a IV. stupně podle klasifikace sekce miminivasivní chirurgie ČCHS). Rozrušení běžných omentálních adhesí při standardních resekčních výkonech patří do obsahu oněch výkonů. Sutura deserosované kličky je součástí výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2265

NositelINDXČas
L3 L23 260 60

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51355 DVOJ- A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

Resekce dvou a více úseků tenkého střeva s následnými anastomozami, nebo dvě a více anastomoz tenkého střeva bez resekce. Strikturoplastika, ev. strikturoplastiky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4271

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA

Jejunostomie, ileostomie: Založení, úprava nebo uzávěr stomií tenkého střeva (stomie dekompresní, nutriční).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2792

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE

Zahrnuje všechny druhy resekcí na tlustém střevě včetně hemikolektomie vpravo i vlevo, včetně resekce ileocekální, s bezprostř. založenou anastomózou nebo stomií, včetně stomie protektivní. Zahrnuje by-passy tlustého střeva, včetně anastomoz mezi tenkým a tlustým střevem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4906

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51365 UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ

Uzávěr stomií, operační redukce prolapsu stomie, operační dilatace stomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1918

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1479

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1954

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51371 CHOLECYSTEKTOMIE

Cholecystektomie zahrnuje vlastní výkon, peroperační další vyšetření např. cholangiografii nutno vykázat vlastním kódem, stejně tak ev. další výkony na žlučovodech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 2220

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
70
70

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51373 CHOLECYSTOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 1963

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
50
70

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51375 TRANSDUODENÁLNÍ SFINKTEROTOMIE S CHOLEDOCHOTOMIÍ

Jako samostatný výkon. Peroperační cholangiografie a choledochoskopie se vykazují zvláštními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3628

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51377 BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM

Rozumí se anastomóza žlučníku, žlučovodu i hepatiku pod i nad bifurkacís GIT. Cholangiografie, sonografie a choledochoskopie se vykazují svým kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2551

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51379 CHOLEDOCHOTOMIE

Patří sem choledochotomie jako výkon jediný (drenáž extrakce kamenů). Zvláštním kódem se vykazuje peroperační cholangiografie, sonografie a choledochoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2473

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1957

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51385 RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMÓZOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4168

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA

Lokální výkon na stěně žaludku, duodena, tenkého či tlustého střeva (excize, sutura doplněná omentoplastikou). Další výkony, jako vagotomie, pyloroplastika nebo resekce a anastomoza se vyjádří svým kódem. Podvaz magistrátních tepen je součástí výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2770

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
100

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51388 GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU

Kód zahrnuje všechny modifikace výkonu, současně složitější pyloroplastiky (gastroduodenoanastomózu).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2720

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51389 KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIÁTU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ

Pyloroplastika nebo jiný drenážní výkon se vykáží vlastním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3391

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 130

body: 4650

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
130
130

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS

Pod tímto kódem vykazovat i second look operaci

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1640

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1341

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
40
40

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51394 UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1809

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

 

51396 PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽI EV. LAVAZI

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 538

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2264

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51411 OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU

Exstirpace a resekce tumorů při použití operačního rektoskopu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 130

body: 1892

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
130
130

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51419 MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2561

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51433 OPERACE HEMEROIDŮ DLE LONGA

Operační resekce hemeroidálního prolapsu II. - III. stupně pomocí stapleru. Divulse je součástí tohoto výkonu, samostatně se nevykazuje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 35

body: 2960

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
35
35

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51513 INQUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMIÍ

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2866

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51515 OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ - DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2032

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51517 OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU Cl IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU Čl IMPLANTÁTU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2878

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51518 OPERACE VNITRNÍ KÝLY

Přičti ev. resekci střeva.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1960

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51519 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY

Ošetření kýly, která již jedenkrát či vícekrát operována byla a recidivuje z jakýchkoli příčin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2247

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51613 PEROPERAČNÍ CHOLEDOCHOSKOPIE

Jde o optické vyšetření mimojaterních žlučovodů s možností odstranění kamenů nebo odebrání bioptickeho materiálu. Výkon se vykazuje pouze jako součást jiné operace na žlučových cestách.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 168

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51615 PEROPERAČNÍ CHOLANGIOGRAFIE/CYSTOGRAFIE A POD.

Výkon provedený chirurgem, přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 146

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ano

 

51617 POUŽITÍ CHOLEDOSKOPU PŘI LAPAROSKOPICKÉM VÝKONU

Vyšetření stenós, litiázy žlučovodu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 403

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ

Nelze kombinovat s diagnostickou laparoskopií a torakoskopií. Způsob vykazování je popsán v kapitole „Další pravidla pro vykazování výkonů."

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 9/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 812

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51713 DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE

Zjištění rozsahu onemocnění nebo poranění, posouzení operability. Nelze kombinovat s laparoskopickým a torakoskopickým výkonem terapeutickým.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 4684

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH Cl GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)

Excize pilonidálního sinu s následným otevřeným léčením ev. primárním stehem oper. rány. Excize zánětlivých ložisek en bloc, popř. krytí volným transplantátem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1968

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51814 IZOLOVANÁ REGIONÁLNÍ HYPERTERMNÍ PERFÚZE KONČETINY CYTOSTATIKY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 5300

NositelINDXČas
L3
L2
J2
3
2
2
300
300
300

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51815 EXSTIRPACE JEDNOSTRANNÉHO CYSTICKÉHO HYGROMU

Exstirpace cysticky rozšířených lymfat. cév na krku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2167

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 531 - chirurgie - skupina 3

51127 HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)

Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2259

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51129 TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE

Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o sternotomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 4240

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
210
210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51131 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU

U nemocných s primární hyperparatyreozou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2716

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51133 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ

U adeomů v distopickych lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední sternotomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 4493

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
210
210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51211 MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 105

body: 5018

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
105
105

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51213 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5220

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKALNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 8712

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
300
300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7725

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANASTOMÓZA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 9823

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
420
420

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51221 REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMÓZOU NA KRKU

Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 10844

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
480
480

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMOZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 11546

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
420
420

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51225 INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY.)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5157

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51311 SPLENEKTOMIE

Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2538

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
100

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 19939

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
360
360

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ

Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomoza pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 6652

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
210
210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)

Včetně příslušných anastomóz.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 10358

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
360
360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE

V případě použití přičti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 8325

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
300
300

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51333 PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY

Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duodenojejunoanastomoza včetně duodenum šetřící pankreatektomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7387

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51341 TRANSPLANTACE JATER

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 540

body: 57707

NositelINDXČas
L3
L3
L2
L1
J2
3
3
2
1
2
540
540
540
540
300

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51345 PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER

Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat, léze.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5238

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51347 RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ

Použití peroperační sonografie nebo laseru se vykáží zvláštními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 400

body: 10124

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
400
400

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51361 KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTALNÍ ANASTOMÓZOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 5962

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
200
200

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51363 KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMOZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE

Úplná kolektomie s mukózní proktektomií a ileálním rezervoárem, nebo úplná kolektomie s proktektomií a ileostomií.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 7663

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
300
300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51381 REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH

Plastika žlučových cest ev. hilová anastomoza. Peroperační sonografie, cholangiografie a choledochoskopie se vykazují vlastními kódy. Smyslem výkonu je zajistit odtok žluči při stenózách a uzávěrech žlučovodů iatrogenního, zánětlivého i nádorového původu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6278

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51387 TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE

Kódem jsou vyjádřeny všechny typy totální a subtotální gastrektomie. Ev. další výkony vyjádřit vlastními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7290

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51415 ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5713

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51421 KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTALNIHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI

Přímá rekonstrukce svěrače po traumatu složitá, rekonstrukční výkony pro anální inkontinenci přímo na svěracích nebo korekce pomocí transpozice okolních svalů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5756

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51631 RFA - RADIOFREKVENCNÍ ABLACE METASTÁZ ČI PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ - JEDNO LOŽISKO

Progresivní metoda využívající radiofrekvenční koagulaci (destrukci) jinak chirurgicky neřešitelných jaterních metastáz či primárních nádorů jater, či v jiných lokalizacích a dále využitelná k redukci hypertrofickych tkání. Lze provádět transkutánním přístupem nebo peroperačně. V případě peroperačního použití se vykazuje též operační výkon Explorativní Laparotomie - 51393, který se vykazuje samostatně. Materiálové náklady (ZUM a ZULP) se vykazují jen jednou, bez ohledu na počet opakovaného vykázání výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 12

body: 327

NositelINDXČas
L3
L1
3
1
12
12

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51810 EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ

Odstranění rekta, gyn. orgánů, moč. měchýře včetně rekonstrukce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 12303

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
420
420

ZUM: ano

ZULP: ne

 

51812 ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO NEBO PRESAKRÁLNÍHO NÁDORU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6300

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RANY V CELKOVÉ ANESTEZII

Tímto kódem vykázat i převaz rozsáhlé rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 371

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

51827 MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR

Odběr orgánů od mrtvého dárce - ledviny, slinivka, játra, srdce - jednotlivě nebo jejich kombinace. Kategorie: P - hrazen plně OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 12426

NositelINDXČas
L3
L3
L1
J2
3
3
1
2
240
240
240
270

ZUM: ne

ZULP: ano

 

51917 PŘÍPRAVA ODBĚRU ORGÁNŮ U DÁRCE BEZ SRDEČNÍ AKTIVITY (NBHD)

Vykazuje se na rodné číslo příjemce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 1610 

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
20
20

ZUM: ano

ZULP: ano

 

51945 ADJUSTACE LEDVINY KE STROJOVÉ PERFUSI

Vykazuje se na rodné číslo příjemce orgánu. Výkon zahrnuje napojení ledviny na perfusní systém, nastavení parametrů perfuse, její ukončení a odpojení orgánu z perfusniho systému před zahájením transplantace. Vlastní sledováni průběhu perfuse se vykazuje výkonem 51946.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 31019

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
40
40

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 502 - dětská chirurgie

52021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 304

NositelINDXČas
L3335

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 227

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 133

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52117 REPOZICE BOLESTIVÉ PRONACE U DĚTÍ

Pronatio dolorosa

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 522 - dětská chirurgie - skupina 2

52111 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ

Avulze spina iliaca ant., sup., et inf. a tuber ossis ischii event. jiné.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2421

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
100

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52113 NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ

Osteosyntéza dle Kuntschera, Kirschnerovými dráty, Enderovými pruty, dle Hackethala, dle Prevot-Metaizeaua.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3103

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52115 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Především separace proximální epifyzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použít k vykázání repozice klíční kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52119 TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ

Skeletální trakce aplikovaná u metafyzárních a diafyzárních zlomenin femuru, obvykle za distální metafýzu femuru K drátem, či za proximální metafýzu tibie K drátem či šroubem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 610

NositelINDXČas
L2290

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52121 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Poranění distální fýzy humeru, proximální fýzy radia a ulny, kolene, tibie, fibuly a klíčku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3041

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52123 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU

Separace distální epifýzy femuru a proximální epifýzy tibie, epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntezou Kirschnerovými dráty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 996

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52215 GASTROSTOMIE U NOVOROZENCŮ NEBO KOJENCŮ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2258

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52217 OPERACE PRO PERFORACI ŽALUDKU U NOVOROZENCŮ

Operace pro perforaci žaludku u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3610

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52313 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET

Incize v třísle. Vypreparována aponeuroza zevního šikmého svalu (u dívek a chlapců nad 6 let otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 504

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 532 - dětská chirurgie - skupina 3

52211 OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 6583

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52213 PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ

Pyloromyotomie u novorozenců a kojenců.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1956

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52219 OPERACE PRO NEKROTIZUJÍCÍ ENTEROKOLIDU

Nejčastěji se jedná o nedonošené, těžce alterované novorozence, s nutností řízené ventilace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4151

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52221 ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM

Atresie tenkého střeva včetně duodena u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3531

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52223 OPERACE DUPLIKATURY GIT

Rozsah oper. výkonu je podmíněn lokalizací, a charakterem duplikatur. U cystic. duplikát, může být stav vyřešen excizí nebo resekcí střeva, u duplikát, longitudinal. se jedná o dlouhodobý výkon, při němž musí být odstraněna sliznice ze zdvojen, úseku střeva a často i separ. mez

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 5172

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
270

ZUM: ne

ZULP: ano

 

52225 KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU - PORTOENTEROANASTOMOSA)

Resekce malformovaných nebo atretických žlučových cest a vytvoření neocholedochu ze střevní kličky. Jedná se o superkon-ziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6846

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ne

ZULP: ano

 

52227 ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 330

body: 9285

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
330
300

ZUM: ano

ZULP: ano

 

52229 HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ - LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 8126

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
270
240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

52231 OPERACE OMFALOKÉLY NEBO GASTROSCHÍZY

Výkon lze provést jen u části těchto vad, spočívá v repozici vyhřezlých orgánů a uzávěru všech vrstev břišní stěny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4647

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52233 KOREKCE KLOAKÁLNÍ MALFORMACE

Zadní sagitální anorekto-vagino-uretro plastikou dle Pěny, a) bez abdominálního, b) s abdominálním přístupem. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 7777

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
420
420

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52235 KOREKCE NÍZKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITALNÍ ANOREKTALNÍ PLASTIKOU PODLE PENY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 4231

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52237 KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITALNÍ ANOREKTALNÍ PLASTIKOU PODLE PENY

Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6885

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52239 KOREKCE VYSOKÉ ANOREKTÁLNÍ MALFORMACE

Zadní sagitální anorektoplastika podle Pěny, včetně abdominálního přístupu. Jedná se o superkonziliární výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 570

body: 9941

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
570
570

ZUM: ne

ZULP: ano

 

52311 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET

Incize v třísle. Vypreparována aponeuróza zevního šikmého svalu (u dívek otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 802

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52317 OPERACE VROZENÉ BRÁNIČNÍ KÝLY V NOVOROZENECKÉM OBDOBÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5917

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52411 TORAKO - MEDIASTINOSKOPIE

Tato metoda slouží k objasnění patologických procesů v dutině hrudní a v mediastinu, snižuje invazivitu chirurgického zákroku, zkracuje dobu hospitalizace. Provádí se speciálními přístroji a instrumentáriem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1625

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

52413 EXSTIRPACE SAKROKOKCYGEÁLNÍHO TERATOMU U DĚTÍ

Odstranění teratomu z perineálního přístupu, s resekcí kostrče, při vysokém uložení tumoru ještě připojena laparotomie

s odstraněním zbytku tumoru z malé pánve.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5024

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

52415 HYDROSTATICKÁ NEBO PNEUMATICKÁ DESINVAGINACE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 550

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ano

 

52417 KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU METODOU DLE NUSSe

Zavedení NUSSovy kovové dlahy retrosternálne za pomocí oboustranné torakoskopie a její fixace ke svalové vrstvě hrudníku. Použití pacientské ohřívací soupravy přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 8944

NositelINDXČas
L3
L2
L2
3
2
2
180
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 503 - úrazová chirurgie (traumatologie)

53111 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNÉ FALANGY - METAKARPU, VČETNĚ ZLOMENINY BENETOVY

Zavřená repozice. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53112 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY - METAKARPU, KAZDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ - PŘIČTI

Zavřená repozice každého dalšího zlomeného kostního článku nebo luxovaného kostního článku, zlomeného nebo luxovaného metakarpu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53115 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KARPU NEBO INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY RUKY A ZÁPĚSTÍ

Zavřená repozice luxace karpu nebo nitrokloubní zlomeniny ruky a zápěstí. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53117 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE LOKETNÍHO KLOUBU NEBO HLAVIČKY RADIA

Zavřená repozice luxace loketního kloubu nebo hlavičky radia. Následná fixace - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53119 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENIN PŘEDLOKTÍ, LOKTE, PAŽE NEBO PLETENCE PAŽNÍHO A LUXACE GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU

Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53411 NÁPLASŤOVÁ FIXACE ZLOMENINY KOSTNÍHO ČLÁNKU NEBO MEZIČLÁNKOVÉ LUXACE PRSTCŮ NOHY

Přiložení náplasťového obvazu k fixaci poraněného prstce nohy.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 72

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53413 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY

Zavřená repozice zlomeniny a její fixace. Fixaci sádrou - přičti samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53415 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU NEBO PATELY

Zavřená repozice luxace kolenního kloubu (pouze při hospitalizaci) nebo pately. Následná fixace - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53423 IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Nekrvavá repozice a následné konzervativní léčení zlomeniny pomocí trakce fixačního obvazu, polohování apod. Výkon kalkulován bez anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1032

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53425 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo bez operační repozice, tj. pomocí skeletární trakce, zevní fixace, pánev, závěsu, event. kombinací těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2123

NositelINDXČas
L33150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 513 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 1

53515 SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 619

NositelINDXČas
L2
L1
2
1
45
45

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53517 SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 652

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 523 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 2

53151 OTEVĚNÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU

Krvavá repozice zlomeniny falangy a stabilizace zlomeniny vnitřní fixací, intramedulární fixací ev. zevní fixací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 897

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53152 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 238

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
20
20

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53155 OTEVŘENÁ REPOZICE - SYNTÉZA LUXACE KARPU - INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ - KOSTÍ KARPU

Otevřená repozice luxace karpu, nitrokloubní zlomeniny zápěstí a kostí karpu se suturou kloubního pouzdra, případnou transfixací nebo syntézou. Následná fixace sádrovým obvazem, dlahou - přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1890

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53157 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ

Krvavá repozice zlomeniny jedné kosti předloktí v diafýze a osteosyntéza.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1823

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53159 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ

Krvavá repozice (Beydovým přístupem respektive dvěma samostat. přístupy v distálních 2/3 předloktí) a osteosyntéza zlomenin obou kostí předloktí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2639

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53161 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH

Krvavá repozice a osteosyntéza zlomeniny jednoho epi-/kondylu humeru, hlavičky humeru, hlavičky radia, olecranonu, processus cronoides ulny přístupem předním (radiálním) ulnárním nebo přístupem k olecranonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2145

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53163 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI (SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH)

Krvavé napravení postavení úlomků-/diakondylické zlomeniny pažní kosti a osteosyntéza odpovídajícím osteosyntetickym materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3388

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53213 ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI

Zavřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2300

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53253 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ NEBO HOLENNÍ KOSTI

Otevřená repozice zlomeniny v diafýze pažní a holenní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3076

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53255 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY

Krvavá repozice více úlomkových zlomenin horního konce pažní kosti /zlomenin kloubní jamky nebo krčku lopatky předním případně zadním přístupem a stabilizace osteosyntezou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3692

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53257 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE

Krvavá repozice zlomenin v oblasti diafýzy klíční kosti a stabilizace osteosyntezou. Krvavé napravení luxace acromioclavicul. skloubení (resp. zlom. acromia či later. konce klíčku) se stabil. klíč. kosti osteosynt. taž. šroubem k processus coracoideus a se suturou resp. plast. lig. coracoclaviculare resp. osteosyntezou proč. coracoideus.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1965

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53259 OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU

Krvavá repozice luxace ve skloubení mezi klíční kostí a hrudní kostí a její fixace (dle zvolené metody).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1814

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53417 ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE

Zlom. diafýzy a suprakondylické oblasti femuru - zavřená repozice skeletární trakcí za poraněnou DK.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 352

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53419 ZLOMENINA KRČKU FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ

Zlomenina krčku femuru, konzervativním způsobem, zajištěná skeletární trakcí DK.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 341

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53421 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula, léčená konzervativní repozicí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53451 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU

Otevřená repozice v oblasti metatarsu spolu s osteosyntezou nebo transfixací. Následný fixační obvaz je samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 923

NositelINDXČas
L2
L1
2
1
40
40

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53453 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ - ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANĚ PŘIČTI

Otevřená repozice za každý další v oblasti metatarsu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 202

NositelINDXČas

L2
L1

2
1
20
20

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53455 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ

Krvavá repozice fragmentů laterálním a/nebo mediálním přístupem/-y, vyplnění defektu spongiosní kostí a osteosyntéza.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2702

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53457 ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ - OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU

Otevřená - operační repozice nitrokloubní zlomeniny dolního konce bérce a hlezna a její vnitřní nebo zevní osteosyntéza, případně doplněná spongioplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2875

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53459 OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH LUXAČNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU

Otevřená repozice nitrokloubních kompresních zlomenin dolního konce bérce a hlezna s osteosyntézou s luxací / bez luxace talu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3457

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

53461 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE - DIAKONDYLICKÁ - (TYP C/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE

Zlomenina horního konce tibiae postihující /ev. oddělující oba tib. kondyly/ s nebo bez postižení fibuly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4553

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

53463 OTEVŘENA REPOZICE A OSTEOSYNTEZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE

Otevřená repozice a osteosyntéza zlomeniny pately nebo patelektomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1707

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53465 OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ

Otevřená repozice akutní nebo recidivující luxace pately s prostou suturou závěsného aparátu pately.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 2044

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
80
80

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53467 ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE - (TYP B/AO KLASIFIKACE) - OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA

Zl. tibiálního nebo fibulárního plateau tibiae - otevřená repozice a osteosyntéza s nebo bez účasti fibuly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2929

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

53469 ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - OTEVŘENÁ REPOZICE

Zlomenina diafýzy femuru - otevřená repozice a fixace různými t. č. dostupnými metodami osteosyntézy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4496

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

53473 ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU

Osteosyntéza velkého trochanteru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2009

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53475 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - OPERAČNÍ TERAPIE

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula léčená operační repozicí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3102

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53481 ZLOMENINA ACETABULA - JEDNOHO PILÍŘE EVENT. JEHO ČÁSTI - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ

Zlomenina acetabula jednoho pilíře event. jeho části (např. zadní hrany acetabula) operační repozice a osteosynt. fixace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4660

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53490 ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN

Primární ošetření složitých otevřených zlomenin excizí a exstirpací života neschopných částí tkání a kostních úlomků, event. cizích těles. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1987

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53511 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO

Obecný výkon sloužící k suture šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 840

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53513 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ - PŘIČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ

Obecný výkon sloužící k suture šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno, přičítá se při suture druhé a dalších šlach.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53519 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU

Výkon kalkulován bez anestezie. Sádrovou fixaci - výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 964

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
80
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53521 SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY - ČERSTVÁ RUPTURA

Výkon je prováděn při akutním přerušení Achillovy šlachy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1010

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

53523 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU

Otevřené ošetření čerstvého poranění jednotlivých zkřížených vazů, ev. lig. patellae nebo ten. m. quadriceps fem..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2204

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53525 SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU

Akutní sutura, rekonstrukce, ev. plastika zkřížených, postranních vazů, ev. menisků, ev. šlach, kolenního kloubu, tzn. ošetření maligní triády apod.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2959

NositelINDXČas
L33150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 533 - úrazová chirurgie (traumatologie) - skupina 3

53471 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU - REPOZICE OTEVŘENÁ

Otevřená - operační repozice a osteosyntéza zlomeniny horního konce femuru bez ohledu na anatomickou lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3540

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53479 ZLOMENINA HLAVICE FEMURU TYPU PIPKIN I - IV - OTEVŘENA REPOZICE A REKONSTRUKCE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 4935

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53483 ZLOMENINA ACETABULA - OBOU PILÍŘŮ - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ

Zlomenina obou nosných pilířů acetabula reponovaná operací a fixovaná osteosyntézou dle charakteru zlomeniny (dlahy, šrouby, tahové kličky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den na jednu stranu

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 5962

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
270

ZUM: ano

ZULP: ne

 

53485 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - S OPERAČNÍ TERAPIÍ

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo operační repozicí a vnitřní fixací fragmentů, event. s kombinací se zevní fixací.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 5778

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
210
210

ZUM: ano

ZULP: ano

 

53487 IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ

Zlom. acetabula (1 ev. 2 pilířů, ev. hlavice fem.) s luxací či bez luxace hlavice femuru léčené skeletární trakcí axiálně či bočně, ev. kombinací obou - krvavá repozice a operační léčení zlomeniny pánevních kostí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2682

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 514 - cévní chirurgie - skupina 1

54210 VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE

Jedná se o vytvoření zkratu mezi tepnou a žilou (na chirurgickém pracovišti) na horní či dolní končetině pro účely pravidelného dialyzačního programu. Zkratu se používá pro chronickou dialýzu či hemofiltraci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 2341

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54930 VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY VV. PERFORANTES

Radikální exstirpace insuficientního kmene v. saph. magna, ev. v. saph. parva, exstirpace varikosních větví, subfasciální ligatura w. perforantes. Výkon na jedné končetině.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1478

NositelINDXČas
L2
L1
2
1
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 524 - cévní chirurgie - skupina 2

54830 BIOPSIE TEMPORÁLNÍ ARTERIE VČETNĚ JEJÍ LIGATURY, PREPARACE JINÝCH TEPEN

Diagnostická excise části temporální arterie. Tento výkon se užívá i při preparaci a. radialis, a. circumflexa femoris pro intraarteriální infuzi, monitoraci a pod. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 595

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

54990 ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU

Odběr v. saph. magna z bérce i ze stehna, nebo v. saph. parva. Je jako doplňkový kód ke kterémukoliv kódu odb 504, 505. Výkon lze vykázat 1 krát při každé operaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 302

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ano

 

Kapitola 534 - cévní chirurgie - skupina 3

54110 REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ

Operace hrudní a břišní aorty inkluzní metodou. Zrušení výdutě s náhradou postižené aorty protézou s implantací viscerálních větví abdominální aorty, za použití mimotělního oběhu nebo pumpy Biomedicus.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 22150

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
420
420
420

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované suprarenalne. Rekonstrukce s implantací renálních tepen s náhradou na obě stehenní tepny (bifurkační protézou) nebo operace pro rupturu břišní aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 12269

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
300
300
150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54130 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKA REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované na břišní aortu a pánevní tepny, (bez preparace tepen v třísle)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 10696

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54140 ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE

Výkon pro akutní, nebo chronickou střevní ischemii spočívající v obnovení prokrvení střeva, (trombektomie, embolektomie, dezobliterace). Ev. s následnou resekcí ischemického střeva.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7000

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54150 BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ

Přemostění uzávěru tepen odstupujících z oblouku aorty protézou vedenou z ascendentní aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 9995

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
200
200

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54170 PROFUNDOPLASTIKA

Odstranění stenózy arteria profunda femoris s endarterektomií, nebo rozšiřující záplatou ev. krátký femoro - profundální bypass, nebo jiná rekonstrukce zlepšující zásobení a. prof. femoris.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4555

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54180 REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS

Odstranění stenózy na a. vertebralis (de zob I iterací, záplatou, nebo v případě zalomení reimplantací).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 6184

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY

Také aneurysma periferních tepen, resekce A-V malformace, femoropopliteální by-pass.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 7175

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY

Vytvoření zkratu mezi portálním a systémovým žilním řečištěm při portální hypertenzi.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7513

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM

Cévní rekonstrukce na hlubokém žilním systému dolních končetin a pánve.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 7187

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54310 AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE

Odstranění stenózy tepny v oblasti aortoilické s endarterektomií a následnou přímou suturou tepny nebo záplatou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 8531

NositelINDXČas
L3
L2
J2
3
2
2
200
200
120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54320 ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN

Odstranění sklerotické intimy v úseku periferních tepen, buď přímým výkonem z arteriotomie, či polouzavrenou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5554

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54325 AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ

Embolektomie ev. trombektomie ilickych tepen, bifurkace aorty nebo distální části aorty (nepřímou metodou).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4495

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54330 ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE

Odstranění rozsáhlé trombózy hlubokých magistrálních žil dolních končetin a pánve.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2709

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54340 TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE

Odstranění embolu či trombu z lumina tepny otevřenou, polouzavrenou, či uzavřenou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3377

NositelINDXČas
L22120

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54510 PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA

Dilatace či zprůchodnění arteriální stenózy nebo obliterace pomocí angioplastickeho balónkového katétru intraluminálně peroperačně zavedeného.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2595

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54810 PEROPERAČNÍ ANGIOGRAFIE

Peroperační kontrastní rentgenové vyšetření tepen nebo žil v dané lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 490

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ano

 

54850 CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU

Exstirpace infikované protézy, řešení aorto-enterické píštěle, revaskularizace extraanatomickým bypassem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 17170

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
360
360
360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54880 TOTÁLNÍ EXSTIRPACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU

Totální exstirpace tumoru chemoreceptorove tkáně ve větvení a. carotis comm., někdy spojená s nutností rekonstrukce a. carotis interna.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 7953

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
200
200

ZUM: ano

ZULP: ano

 

54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY

Výkon spočívající v prošití lumina dolní duté žíly či naložení částečně okludující svorky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 4070

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 505 - kardiochirurgie

55260 KREVNÍ KARDIOPLEGIE

Přičti k některému výkonu s číslem: 55220, 55221, 55230, 55231, 55240, 55241, 55120, 55121, 55130, 55131, 55140, 55141, 55150,55151.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 0

body: 0

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 525 - kardiochirurgie - skupina 2

55255 KONTRAPULZACE

Zavedení kontrapulzačního balonu cestou a. fem. comm. ev. jinou tepnou perkutánně nebo vypreparovanou tepnou, zavedení kontrapulzačního zařízení, zrušení kontrapulzace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3584

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
90
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

55265 ENDOSKOPICKÝ ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU (V. SAPHENA MAGNA) K AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI

Jedná se o mnohem šetrnější výkon ve srovnání se standardním odběrem. Uvedeným postupem je docíleno významného snížení morbidity, zlepšení komfortu nemocného, zkrácení doby hospitalizace i ambulantních kontrol.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1514

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 535 - kardiochirurgie - skupina 3

55110 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - PRIMOOPERACE

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 10119

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55111 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - REOPERACE

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 13295

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
270

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55115 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - PRIMOOPERACE

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 13114

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55116 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - REOPERACE

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 16434

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
360
360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55120 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZAVÁZNE PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 21686

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
240
240
240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55121 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 27982

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
360
360
360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55130 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 26159

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
300
300
300

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55131 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 450

body: 33637

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
450
450
450

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55140 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE

Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet, sinová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 28737

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
360
360
360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55141 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet, sinová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 540

body: 36924

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
540
540
540

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55150 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE

Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 420

body: 36353

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
420
420
420

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55151 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koro- nárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 630

body: 44271

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
630
630
630

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55210 VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI

Operace na perikardu, Ml komisurolyza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 11210

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
150
150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55215 MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA

Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 16800

NositelINDXČas
L3
L2
J2
3
2
2
150
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

55220 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - PRIMOOPERACE

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 34016

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
360
360
360

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55221 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - REOPERACE

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 450

body: 43339

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
450
450
450

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55230 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - PRIMOOPERACE

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 420

body: 43492

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
420
420
420

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55231 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - REOPERACE

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 525

body: 55435

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
525
525
525

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55240 TRANSPLANTACE SRDCE - PRIMOOPERACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 31627

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
330
330
330

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55241 TRANSPLANTACE SRDCE - REOPERACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 415

body: 40814

NositelINDXČas
L3
L3
J2
3
3
2
415
415
415

ZUM: ano

ZULP: ano

 

55250 STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE

Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 5907

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 506 - neurochirurgie

56021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 120

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56169 VENTRIKULOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 4375

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56419 POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU Á 15 MINUT

Použití oper. mikroskopu při vybraných typech neurochir. operací vyžaduje mimo příslušné nástavb. vybavení techn. erudovaného a spec. školeného neurochirurga. Mikrochir. operační technika je časově, psychicky i fyzicky velmi náročná.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56435 SPINÁLNÍ A KRANIÁLNÍ NAVIGACE A 15 MIN.

Použití zařízení pro spinální a kraniální navigaci k přesnému určení místa, velikosti, tvaru a operační trajektorie patologických i fyziologických struktur. Přidružený výkon k vybraným výkonům : 56 111, 56 113, 56 115, 56 117, 56 121, 56 129, 56 131, 56 133, 56 139, 56 141, 56 142, 56 147, 56 153, 56 157, 56 159, 56 161, 56 167, 56 169, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 233, 56 241, 56 244, 56 245, 56 246, 56 251, 56 253, maximálně do délky trvání výkonu, ke kterému se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 16/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 249

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56437 ULTRAZVUKOVÝ ASPIRAČNÍ SYSTÉM Á 15 MIN.

Použití zařízení pro destrukci a odsávání patologické tkáně nebo funkčně změněné tkáně. Nejčastější použití při resekcích intrakraniálních a míšních tumorů, při resekcích v rámci epileptochirurgie. Lze jej použít i v traumatologické neurochirurgii, cévní a funkční neurochirurgii. Přidružený výkon k následujícím výkonům : 56 131, 56 139, 56 141, 56 151, 56 157, 56 159, 56 161, 56 173, 56 174, 56 175, 56 177, 56 178, 56 227, 56 243, 56 244, 56 245, 56 246, 56 247, 56 249, 56 251, 56 253, 56 325

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 58

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 526 - neurochirurgie - skupina 2

56123 POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU

Typ neurochirurgické operace zaměřené k postupnému vyřazení a. carotis interna z cirkulace jejím uzavřením na krku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2637

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56131 OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3534

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56135 KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU

Podstatou operace je rekonstrukce kostního defektu nejrůznější etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3808

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
210
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56137 KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 4942

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
210
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56145 OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ - VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, případně spolu s fixací úlomků drátěným stehem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2966

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56147 OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, kostní reparace zasahující ke spodině lebeční, kde je někdy nutná spolupráce s oftalmologem nebo ORL. Ošetření důry často formou plastického vykrytí defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 4633

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
300
300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56151 TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE

Typ neurochirurgicke operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění extracerebrálního hematomu a k pečlivému ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3101

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56162 NEOPERAČNÍ REVIZE DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 364

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
30
30

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56163 ZEVNÍ KOMOROVÁ DRENÁŽ NEBO ZAVEDENÍ ČIDLA NA MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1588

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56167 VENTRIKULÁRNÍ PUNKCE

Nelze kombinovat se stereotaxí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1396

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56211 LAMINEKTOMIE (1-2 SEGMENTY) NEBO HEMILAMINEKTOMIE PRO POSTIŽENÍ KRČNÍ PLOTÉNKY (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNÁ REVIZE)

Typ neurochirurgicke operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4728

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

* * * * *

56215 ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓZNĚ NEBO Z HEMILAMINĚKTOMIE (JEDEN SEGMENT)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2657

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56217 ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓZNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNĚ)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3029

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56223 FORAMINOTOMIE PRO DEKOMPRESI FOR. INTERVERTEBRALE (KÓD SE PŘIČTE K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi míšního kořene a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 509

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56317 SKALENOTOMIE NEBO DEKOMPRESE BRACHIÁLNÍHO PLEXU EXCIZÍ PRVNÍHO ŽEBRA NEBO KRČNÍHO ŽEBRA NEBO MEGATRANSFERSUS

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje nebo dekomprimuje brachiální plexus ve variabilním průběhu ve skalenové úžině.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 1173

NositelINDXČas
L22180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56319 DEKOMPRESE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE

Typ neurochirurgické operace, při které se získává přístup k n. ischiadicus pod gluteálními svaly.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2492

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56323 DISCIZE N. OBTURATORIUS

Typ neurochirurgické operace, prováděné pro neztišitelné bolesti nebo addukční spasmy při paraplegiích.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 1045

NositelINDXČas
L22150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56324 DEKOMPRESE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ

Typ neurochirurgické operace, při které uvolňujeme nervové struktury z komprese převážně v predilekčních místech - úžiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 1173

NositelINDXČas
L22180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56325 ODSTRANĚNÍ TUMORU VELKÝCH NERVŮ

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí pod mikroskopem odstranění nádoru se zachováním kontinuity fasciklů.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 3380

NositelINDXČas
L33300

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56327 RESEKCE MORTONOVA NEUROMU

Typ neurochirurgické operace, při které resekujeme neurom na n. plantaris lateralis vzniklý v úžině mezi I. a IV. metatarsem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 535

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56332 SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 2928

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56411 BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V.

Neurochirurgická operace, při které odebíráme část nervu k histologickému vyšetření či k jeho použití jako štěpu (lze připsat ke kódu 56414), či provádíme výkrut nervu při neuralgii n. V.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1159

NositelINDXČas
L2290

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56414 MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU S AUTOTRANSPLANTÁTEM

Typ neurochirurgické operace, při které se přemosťuje defekt nervu vzniklý úrazem nebo resekcí neuromu štěpem z odebraného kožního nervu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 3580

NositelINDXČas
L33300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 536 - neurochirurgie - skupina 3

56111 ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do podkožního Ommayova reservoáru.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3181

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56113 INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE

Výkon nelze kombinovat s jinými nitrolebními operačními výkony.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 6518

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56115 OPERACE MENINGOKELY NEBO MENINGOMYELOKELY NEBO LIPOMENINGOKELY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 7496

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
300
300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56117 INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění patologické komunikace mezi intrakraniálním a extrakraniálním prostorem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 140

body: 2920

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
140
140

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56119 DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění kostní plotenky k dosažení dostatečné dekomprese mozkové tkáně.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3534

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56121 INTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY Čl JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ

Operace se provádí u embolií nebo náhle vzniklých trombóz jako akutní výkon, který má obnovit normální průtok postiženou tepnou v co nejkratší době, jde o desítky minut až hodiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 450

body: 15393

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
450
420

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56125 OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vnitřní drenáž.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3181

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56127 PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU

Typ neurochirurgické operace, vedoucí k přerušení, případně oslabení inervace k m. orbicularis oculi.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 918

NositelINDXČas
L22120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56129 VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA - TORKILDSEN

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do cysterna magna.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 6398

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56133 VENTRIKULOSTOMIE III. - STOOCKEY- SCARFF

Operace se provádí u obstrukčního hydrocefalu způsobeného obstrukcí akveduktu. Je při ní perforovana lamina terminalis a třetí komora je tak drénována do cysteren mozkové baze.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 8570

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56139 HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ

Typ neurochirurgické operace, při které se odstraňuje hypofýza nepostižena nádorem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 7072

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
210
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56141 HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí prostá evakuace tureckého sedla z endokrinních důvodů bez nádorového

procesu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 6398

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56142 MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ

Typ neurochirurgické operace, při které se provede rozrušení fixace a izolace nervu od tlaku nejčastěj cévních struktur.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 8504

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56143 DEKOMPRESE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORALNÍ CESTOU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7965

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56149 NEUROLÝZA SUBARACHNOIDÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ NEBO EPIDURÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 846

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56153 EXTRA - INTRAKRANIÁLNÍ ANASTOMÓZA

Podstatou operace je napojení větve zevní karotické tepny s větví vnitřní karotické tepny. Operace se provádí u uzávěru vnitřní karotické tepny a cílem je posílit prokrvení mozku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 8402

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56155 OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNÓZNÍ - EXTRAKRANIÁLNĚ

Podstatou operace je uzávěr píštěle mezi vnitřní karotidou a kavernózním splavem. Extrakraniální přístup neumožňuje přímý zásah na samotné spojce a proto jde o nepřímý výkon - uzávěr vnitřní karotidy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 6518

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56157 KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ NEBO CYSTU NEBO ABSCES

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 7661

NositelINDXČas
L3 L23 2210 210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56159 KRANIOTOMIE PRO INFRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 8282

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56161 NÁVRT A EVAKUACE PRO SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2502

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56165 STEREOTAXE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7467

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

56171 PERKUTÁNNÍ VÝKON NA GASSER. GANGLIU NEBO KOŘENĚ

Koagulace, komprese nebo chemolýza

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2482

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56173 NEURINOM AKUSTIKU, NEURINOM TRIGEMINU, EXPANZE NA BÁZI LEBNÍ, STŘEDOČAROVÝCH STRUKTUR, NITROKOMOROVÉ EXPANZE A OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ ANEURYSMATA A AVM

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění neurinomu akustiku, neuriomu trigeminu či odstranění složitých tumorů či cévních lézí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 13742

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
480
480

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56174 ODSTRANĚNÍ TUMORU OČNICE Z KRANIOTOMIE NEBO DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE OČNICE, NEBO KRANIOTOMIE PRO DEKOMPRESI KANALIS OPTIKUS

Operace se provádí u tumorů očnice lokalizovaných za očním bulbem, které nejsou přístupné z oftalmologického přístupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 9413

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
300
300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56175 ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí evakuace nádoru selektivně či neselektivně z tureckého sedla.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7846

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56177 KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU NEBO OPERACE INTRAKRANIÁLNÍHO ANEURYSMATU NEBO OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOSNÍ INTRAKRANIÁLNĚ NEBO HEMISFEREKTOMIE NEBO EXSTIRPACE KOROVÉ JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO REKON

Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění tumoru či metastazy se současnou resekcí mozkového laloku. Zahrnuje i odstranění tumoru hypofýzy subfrontálním přístupem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 9294

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
300
270

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56178 PRODLOUŽENÍ VÝKONU KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU

Operace, jejímž cílem je, pokud je to možné, radikálně odstranit nádor supratentorialne nebo infratentorialne uložený, který je větší než 4 cm.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1577

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56213 LAMINEKTOMIE (3 A VÍCE SEGMENTŮ)

Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 5247

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56219 LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (1-3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lézí různé etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 7886

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
330
330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56221 LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE, NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u leží různé etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 390

body: 8968

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
390
390

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56222 DISKEKTOMIE KRČNÍ PŘEDNÍ JEDNODUCHÁ A SNESENÍ OSTEOFYTU PŘEDNÍM PŘÍSTUPEM S PŘEDNÍ MEZITĚLOVOU FÚZÍ

Typ neurochirugické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu. Případně mezitělová fúze.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 315

body: 7612

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
315
315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56225 DUROTOMIE A DURÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE MÍŠNÍ (KÓD SE PŘIČÍTÁ K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)

Typ neurochirurgické operace, při které je otevřena tvrdá plena míšní a posléze provedena plastika tvrdé pleny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 105

body: 4583

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
105
105

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56227 DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU

Typ neurochirurgické operace k dekompresi horních míšních struktur a případně i částí mozečku. (U syringomyelie)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3534

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56229 SYRINGOMYELIE, DRENÁŽNÍ OPERACE, TERMINÁLNÍ VENTRIKULOSTOMIE

Typ neurochirurgické operace, při které dochází k otevření syringomyelické cysty a jejímu vydrénování.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 8689

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
270

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56231 PERKUTÁNNÍ CHORDOTOMIE A TRAKTOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 4321

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56233 CHORDOTOMIE NEBO JINÉ PROTIBOLESTIVÉ OPERAČNÍ VÝKONY NA MÍŠE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 7965

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56235 TRIGEMINOVÁ TRAKTOTOMIE MÍŠNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 9413

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
300
300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56237 IMPLANTACE MÍŠNÍ STIMULAČNÍ ELEKTRODY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 3357

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
180

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56239 ODSTRANĚNÍ STIMULAČNÍ MÍŠNÍ ELEKTRODY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2657

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56241 PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ RIZOTOMIE MÍŠNÍCH KOŘENŮ NEBO DREZ MÍŠNÍ LÉZE PRO BOLEST

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 4321

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56243 DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedularne uložených nádorových hmot.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 6209

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56244 DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace částečně dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot či zajišťující odběr histologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 6728

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56245 ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedularne uložených nádorových hmot s jejich radikálním odstraněním.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 390

body: 10161

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
390
360

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56246 ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (VÍCE SEGMENTŮ)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedularne uložených nádorových hmot při radikálním odstranění tumoru.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 430

body: 9497

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
430
400

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56247 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY

Typ neurochirurgické operace dekomprimující durální vak z útlaku extradurálněuložených nádorových hmot.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 5675

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
210
180

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56249 ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY PŘEDNÍM NEBO ANTEROLATERÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se dekomprimuje durální vak utlačený extradurální expanzí z předního nebo anterola-terálního přístupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 430

body: 9712

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
430
400

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56251 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 6714

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56253 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 320

body: 7593

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
320
290

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56311 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU ZADNÍM PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje intradurální část brachiálního plexu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 8355

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
270
240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56313 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU SUPRAKLAVIKULÁRNÍM NEBO INFRAKLAVIKULÁRNÍM (AXILÁRNÍM) PŘÍSTUPEM

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje extradurální část brachiálního plexu. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 10527

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
360
330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56315 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU - KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY

Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje brachiální plexus kombinací supraklavikulárního se zadním nebo infrakla-vikulárním přístupem. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 630

body: 17085

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
630
600

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56329 EXCIZE TUMORU GLOMU

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí odběr tkáně na vyšetření

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 2594

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56331 SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ KRČNÍ NEBO CERVIKODORSÁLNÍ

Typ neurochirurgické operace, při které se resekuje ggl. stellatum a část symp. krčního provazce.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 3438

NositelINDXČas
L33270

ZUM: ne

ZULP: ne

 

56413 MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU PŘÍMÁ BEZ AUTOTRANSPLANTÁTU

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí přímá sutura nervu u poškození vzniklého úrazem či odstraněním neuromu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 2782

NositelINDXČas
L33270

ZUM: ne

ZULP: ano

 

56417 ANASTOMÓZA N. XII. NEBO N. XI. NA N. VII. NEBO REKONSTRUKCE N. VII. ŠTĚPEM

Typ neurochirurgické operace řešící poškození n. facialis různými operačními přístupy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 330

body: 10017

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
330
300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56421 IMPLANTACE ELEKTRONICKÉHO STIMULATORU NERVUS VAGUS PRO LECBU EPILEPSIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 2477

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56423 STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULSŮ

Implantace mozkových elektrod a generátoru elektrických pulsů navazuje jako samostatný výkon na výkon Stereotaxe.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/ život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 6391

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
300
300

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56427 IMPLANTACE NEUROSTIMULACNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO KORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ - IMPLANTACE ELEKTROD A PŘIPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE

Využití přesně definovaných elektrických impulzů ke stimulaci kůry mozkové, I. část ke stanovení přesně definovaných analgetických impulzů a ověření jejich efektu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/ život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 10433

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ano

ZULP: ne

 

56429 IMPLANTACE NEUROSTIMULACNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO KORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKOVOU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

Po zkušebním období a testování modulace zevním přístrojem, implantace neurostimulátoru k dlouhodobé implantaci do podkoží k aplikaci jasně definovaného proudu (dle výsledků zkušebního období)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/ život

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 10559

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 517 - hrudní chirurgie - skupina 1

57243 HRUDNÍ PUNKCE

Punkce hrudní dutiny z diagnostických nebo terapeutických důvodů. Výkon se vykazuje tolikrát, kolikrát je ve skutečnosti proveden - vždy samostatný výkon. Výkon musí být proveden na zákrokovém operačním sále nebo na JIP nebo ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 334

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 527 - hrudní chirurgie - skupina 2

57111 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 2841

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
40
40

ZUM: ne

ZULP: ne

 

57113 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 3100

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

57117 MEDIASTINOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1135

NositelINDXČas
L3 L23 260 60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

57227 EXCIZE Z HRUDNÍ STĚNY - SKALENOVA BIOPSIE

Odběr části hrudní stěny (možno i žebra) nejčastěji k histol. vyšetření. Zahrnuje i skalenovou biopsii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1522

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
40
40

ZUM: ne

ZULP: ne

 

57229 PLEUROSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1280

NositelINDXČas
L3 L23 245 45

ZUM: ne

ZULP: ne

 

57233 HRUDNÍ DRENÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 732

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

57235 TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU, A POD.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 3907

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ano

 

57253 PLEUREKTOMIE - ABRAZE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 3994

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
110
110

ZUM: ne

ZULP: ano

 

Kapitola 537 - hrudní chirurgie - skupina 3

57211 REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNOTOMIE

Revize, nebo revize spojená s exstirpací patol. ložisek v pravé nebo levé plíci v jedné době.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 160

body: 6506

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
160
160

ZUM: ano

ZULP: ano

 

57213 PLASTICKÉ VÝKONY NA PRŮDUŠNICI A VELKÝCH BRONŠÍCH

Torakotomií otevřena pohrudniční dutina, naLÉZEna ruptura trachey nebo bronchu a provedena její sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 7556

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
180
180

ZUM: ne

ZULP: ano

 

57215 RESEKCE HRUDNÍ STĚNY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 7061

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
150
150

ZUM: ano

ZULP: ano

 

57217 ODSTRANĚNÍ TUMORU MEDIASTINA - TYMEKTOMIE

Podélnou (méně často příčnou) sternotomií proniknutí do mediastina a odstranění tumoru z tohoto prostoru. Stejně se posuzuje i odstranění týmu. Taktéž je posuzováno odstranění tumoru zadního mediastina torakotomií.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 200

body: 5505

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
200
200

ZUM: ano

ZULP: ne

 

57219 PODVAZ - KANYLACE D. TORACIKUS

Vyhledání d. toracikus, jeho podvaz nebo kanylace. Přístup je možný z torakotomie nebo z krčního přístupu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5432

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

57221 OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRAZE - JEDNA STRANA

Fixace žeber případě sterna při sériových zlomeninách žeber s nestabilitou hrudníku a paradoxním dýcháním.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4758

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

57223 KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU

Úprava deformity hrudníku pomocí protětí a klínovité resekce úponu žeber s následnou fixací a elevací přední stěny a pojištěním polohy kovovou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 5676

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

57225 TORAKOPLASTIKA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 160

body: 5583

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
160
160

ZUM: ano

ZULP: ano

 

57231 MEDIASTINOTOMIE

Otevření mediastina nejčastěji předním přístupem a to podélnou sternotomií, méně často příčnou. Výjimečně otevření mediastina zadním přístupem (dle Seybolda).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 2566

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
80
80

ZUM: ne

ZULP: ne

 

57237 SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMICKYM PŘÍSTUPEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 6912

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
140
120

ZUM: ano

ZULP: ne

 

57239 UZAVŘENÍ BRONCHOPLEURÁLNÍ PÍŠTĚLE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 6761

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
210
210

ZUM: ne

ZULP: ano

 

57241 DEKORTIKACE PLÍCE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 220

body: 5785

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
220
220

ZUM: ne

ZULP: ano

 

57245 PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ

Odstranění jednoho z křídel plicních při zhoršených poměrech v hilu plicním, vyžadující intraperikardiální podvaz cév a revizi mediastina.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 220

body: 7955

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
220
220

ZUM: ano

ZULP: ano

 

57247 PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY, NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ

Odstranění jednoho z křídel plicních bez revize mediastina a bez nutnosti intraperikardiálního podvazu cév.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 7104

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
180
180

ZUM: ano

ZULP: ano

 

57249 RESEKCE PLIC - LOBEKTOMIE Čl BILOBEKTOMIE S BROCHOPLASTIKOU

Vyjmutí jednoho či dvou laloků plicních s následnou plastikou bronchu typu sleeve či Wedge.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 7126

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
240
240

ZUM: ano

ZULP: ne

 

57251 KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU

Vynětí periferně uloženého patologického ložiska pomocí klínovité (neanatomické) resekce plicní tkáně, nebo v případně enukleací tumoru (u benigních tumorů - hamartomů).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 5044

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
100
100

ZUM: ano

ZULP: ne

 

57265 TRANSPLANTACE JEDNÉ PLÍCE

Výkon zahrnuje torakotomii, explantaci a implantaci jedné plíce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 22526

NositelINDXČas
L3
L3
L3
3
3
3
240
240
240

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 601 - plastická chirurgie

61021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 342

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 264

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 133

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 611 - plastická chirurgie - skupina 1

61111 PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 257

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM

Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením mimo minimální kontakt.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 424

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM

Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 513

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61117 SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1171

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 378

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
20
15

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 529

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
30
30

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 504

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 922

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
45
40

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM2

Větší vykázat násobkem kódu, odběr štěpu vykázat samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 653

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
30
30

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM2

Včetně sutury sekundárního defektu, složitější uzávěr sekund, defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 769

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM2

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund, defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 1639

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
70
65

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM2

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund, defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 2168

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
85

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61165 ROZPROSTŘENÍ NEBO MODELACE LALOKU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1343

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61209 TENOLÝZA FLEXORU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 749

NositelINDXČas
L2290

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61211 REKONSTRUKCE ŠLACHOVÉHO POUTKA

Ev. odběr šlachového štěpu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 997

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61213 IMPLANTACE SILIKONU PŘI DEFEKTU ŠLACHY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 1332

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61219 TENOLÝZA EXTENZORU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 622

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61225 NEUROLÝZA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1112

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
90
80

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61227 CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 582

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61233 KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 45

body: 555

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61235 ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 80

body: 1144

NositelINDXČas
L3380

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61245 FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 488

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61247 OPERACE KARPÁLNÍHO TUNELU

Discisio lig. carpi volare pro syndrom canalis carpi. Použitá anestesie se vykazuje samostatným výkonem. Použití antiadhesivního gelu se svolením revizního lékaře v indikací tvorby keloidních jizev či v anamnese opakovaných oper. výkonů pro adhese.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 1367

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ano

 

61253 PALM. APONEUREKTOMIE U DLAŇOVÉ FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 70

body: 962

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
70
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61255 ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 150

body: 2725

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61391 VYTVOŘENÍ NOVÉ PRSNÍ BRADAVKY A PRSNÍHO DVORCE

Odběr autologního kožního štěpu a současné vytvoření prsní bradavky a prsního dvorce na jedné straně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

Čas výkonu: 70

Body: 1759

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
70
70

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61401 KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM)

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 414

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61409 MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE

Včetně infiltrace k preparaci. Plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 život

OM: bez omezení

čas výkonu: 50

body: 1241

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
50
40

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61411 XANTHELASMA - XANTOMY VÍČKA, EXCIZE XANTOMU VÍČKA

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 286

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61422 RINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOS

Bez infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 90

body: 1527

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
80

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61425 OPERACE RINOFYMY

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 60

body: 466

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61471 DERMABRAZE JIZEV A POURAZOVE TETOVAZE A 10 MIN.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 112

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61551 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - HORNÍ

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 2531

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61553 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - DOLNÍ

Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 120

body: 3045

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61555 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - CELKOVÁ (SMAS LIFTING)

Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: bez omezení

čas výkonu: 180

body: 3911

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
170

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 621 - plastická chirurgie - skupina 2

61121 CÉVNÍ ANASTOMOSA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 1418

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
50
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61133 RADIKÁLNÍ EXCIZE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU

Bez uzavření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1304

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
55

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61137 ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU Z FASCIA LATA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 55

body: 1057

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
55
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61139 ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 600

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
45
45

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61141 ODBĚR NERVOVÉHO ŠTĚPU PRO MIKROCHIRURGICKÉ VÝKONY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 862

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
50
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61143 ODBĚR CÉVNÍHO ŠTĚPU MALÉHO KALIBRU (PRO MIKROCHIRURGICKOU REKONSTRUKCI)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1078

NositelINDXČas
L3340

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61153 UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM2

Včetně sutury sekundárního defektu přímou suturou, jiný uzávěr sekund, defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2795

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61155 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekund, defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2658

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61161 ZHOTOVENÍ DVOUSTOPKOVÉHO TUBULOVANÉHO LALOKU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2768

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61163 PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU

Včetně uzavření vzniklého defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1068

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
60
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3155

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 3915

NositelINDXČas
L3
L3
3
3
150
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61215 REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM

Včetně odběru štěpu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2013

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61217 TRANSPOZICE ŠLACHY FLEXORU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2204

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61221 REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY

Odběr štěpu přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1391

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
80
70

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61231 IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 1751

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

61237 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1715

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
80

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61239 DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1474

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
80
70

ZUM: ano

ZULP: ne

 

61241 IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE

Včetně odběru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2978

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61249 TRANSPOZICE STOPKOVANÉHO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2596

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61251 POLICIZACE PRSTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3984

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
170

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61257 SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU U POLYDAKTYLIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 612

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61313 UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 1714

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
70
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61317 IMPLANTACE KOSTI DO DEFEKTU ČELISTI U ROZŠTĚPOVÉ VADY

Včetně odběru štěpu, včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 130

body: 2869

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
130
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61353 NAPŘÍMENÍ MEMBRA U VROZENÉ VADY ZEVNÍHO GENITÁLU

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 1607

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
70
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61355 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE

Včetně infiltrace k preparaci, včetně odběru kožního štěpu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 2572

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
80
70

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61357 SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETROU)

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1497

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61359 UZÁVĚR URETROKUTÁNNÍ PÍŠTĚLE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 946

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
50
40

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61361 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE DISTÁLNÍ

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2501

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ne

ZULP: ano

 

61363 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3897

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
170

ZUM: ne

ZULP: ano

 

61365 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U EPISPADIE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2614

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ne

ZULP: ano

 

61395 VYTVOŘENÍ UŠNÍHO BOLTCE PŘI VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADĚ NEBO PO TRAUMATICKÉ ZTRÁTĚ POMOCÍ CHRUPAVKY NEBO SYNTETICKÉHO IMPLANTÁTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu: 90  

Body: 2376

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ano

ZULP: ne

 

61397 POSUN UŠNÍHO RUDIMENTU U VROZENÉ VADY BOLTCE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H/J - pouze při hospitalizaci - ev. jednodenní

Čas výkonu: 50

Body: 130

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
50
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61399 REKONSTRUKCE PROSTORU ZA UŠNÍM BOLTCEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H/J - pouze při hospitalizaci - ev. jednodenní

Čas výkonu: 60

Body: 1582

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61413 KOREKCE PTÓZY VÍČKA (RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘIČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1351

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61421 OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU PRO FUNKČNÍ PORUCHU

Bez infiltrace k preparaci. Plně hrazen u poúrazových deformit. Nehrazen u kosmetických vad.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2158

NositelINDXČas
L3 L23 2120 110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61423 RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)

Bez infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2767

NositelINDXČas
L3
L2
L1
3
2
1
120
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61431 STATICKODYNAMICKÝ FASC. ZÁVĚS U PARÉZY N. FACIALIS

Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3245

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
170

ZUM: ne

ZULP: ano

 

61443 REKONSTRUKCE PRSU SYNTETICKOU VLOŽKOU

Jedna strana. Plně hrazen po ablaci prsu jako rekonstrukční výkon, indikovaný onkologem. U kongenitálních vad prsu. Nehrazen z kosmetických důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1497

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
50

ZUM: ano

ZULP: ne

 

61445 OPERACE GIGANTOMASTIE

Jedna strana. Hrazen na základě doporučení odbor. lékaře - ortopeda, neurologa, mammologa.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3124

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61447 EXSTIRPACE ŽLÁZY Z PERIAREOLÁRNÍHO ŘEZU U GYNEKOMASTIE

Jedna strana. Z indikace endokrinologa.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1307

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
60
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61449 ABLACE PRSU SE ZACHOVÁNÍM DVORCE (SUBKUTÁNNÍ MASTEKTOMIE)

Jedna strana.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2483

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61453 KAPSULOTOMIE POUZDRA IMPLANTÁTU

Jedna strana.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1437

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61455 ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU S KAPSULEKTOMIÍ

Jedna strana.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2191

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
80

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61461 VENTER PENDULUS S DIASTÁZOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 4714

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61463 REDUKCE STEHNA NEBO PAŽE EXCIZÍ

Jedna strana.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 2065

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
80
70

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 631 - plastická chirurgie - skupina 3

61119 SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Revise, excize a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2996

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
120

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61127 EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU

Včetně snesení kostní prominence. Bez uzavření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1466

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
90

ZUM: ne

ZULP: ano

 

61145 ODBĚR KORIOTUKOVÉHO ŠTĚPU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1091

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
60
55

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61171 VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Případný uzávěr sekundárního defektu štěpem účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 12686

Nositel
INDX
Čas
L3
L3
L2
L2
3
3
2
2
300
290
290
290

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61173 VOLNÝ PŘENOS SVALOVÉHO A SVALOVĚ KOŽNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Případný uzávěr sekundárního defektu nebo krytí svalového laloku štěpem účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 390

body: 16285

NositelINDXČas
L3
L3
L2
L2
3
3
2
2
390
380
380
380

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61175 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉ KOSTI, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 18865

NositelINDXČas
L3
L3
L2
L2
3
3
2
2
480
470
470
470

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61177 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉHO SEGMENTU STŘEVA NEBO OMENTA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU

Provedení laparotomie a její uzavření, event. enteroenteroanastomózu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 17955

NositelINDXČas
L3
L3
L2
L2
3
3
2
2
480
470
470
470

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61201 REPLANTACE JEDNOHO PRSTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6906

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
230

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61203 REPLANTACE RUKY VE DLANI

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 15166

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
480
470

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61205 REPLANTACE RUKY V ZÁPĚSTÍ A NEBO PŘEDLOKTÍ

Fixaci skeletu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 450

body: 12953

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
450
440

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61207 REPLANTACE PAŽE, NOHY

Fixaci skeletu účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 13376

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
420
410

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61259 SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU U POLYDAKTYLIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1556

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
50

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61261 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE

Včetně transplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2419

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
80

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61263 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U TVRDÉ SYNDAKTYLIE

Včetně transplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2377

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61301 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2209

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61303 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU U CELKOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO ROZŠTĚPU

Včetně infiltrace k preparaci, (oboustr. rozštěp vynásob).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2782

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61305 PRIMÁRNÍ OPERACE ATYPICKÉHO ROZŠTĚPU OBLIČEJE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3306

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
180
170

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61307 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU MĚKKÉHO PATRA

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 2485

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
100
90

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61309 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU TVRDÉHO I MĚKKÉHO PATRA

Bez faryngofixace včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2947

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61311 VELOFARYNGOFIXACE

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 80

body: 1693

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
80
70

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61315 REOPERACE PATRA

Včetně infiltrace k preparaci (uzávěr oronasální komunikace, prodloužení patra).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1961

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
90
80

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61319 KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU

Včetně infiltrace k preparaci, (osteotomie, korekce chrupavek).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2680

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61321 KOREKCE RTU PO ROZŠTĚPU

Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 110

body: 2054

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
110
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61323 PRODLOUŽENÍ PŘEPÁŽKY W-Y PO ROZŠTĚPU

Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2908

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
150
140

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61351 OPERACE FIMÓZY DLE BURIANA

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 70

body: 862

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
70
60

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61433 DYNAMICKÝ ZÁVĚS PŘI PARÉZE N. VII. POMOCÍ M. MASSETER A M. TEMPORALIS

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3973

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
210
200

ZUM: ne

ZULP: ano

 

61441 AUGMENTACE PRSU Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU U HYPOPLAZIE

Jedna strana (operace sec. Longacre). Hrazen při výrazné vývojové asymetrii, nehrazen z kosmetické indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2589

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
120
110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

61465 OPERACE LYMFEDEMU DOLNÍ KONČETINY SUPERDERMATOMEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 5482

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
240
230

ZUM: ne

ZULP: ano

 

61473 IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO EXPANDERU

Včetně infiltrace k preparaci.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: bez omezení

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1529

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
50

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 602 - popáleninová medicína

62021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 241

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

62022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 163

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

62023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 82

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

62100 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU DO 1 %

Bez použití syntetických krytů a antibakteriálních krémů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 85

NositelINDXČas
L1110

ZUM: ne

ZULP: ne

 

62130 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRSTU RUKY, NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM2

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 5

body: 47

NositelINDXČas
L225

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62140 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ DORSA RUKY NEBO NOHY NEBO POPÁLENINY NAD 10 CM2 DO 1% POVRCHU TĚLA

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 148

NositelINDXČas
L2215

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62860 PODPŮRNÁ LÉČBA VZDUŠNÝM LŮŽKEM (A 24 HOD)

Přičti ke kódu ošetřovacího dne.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 1150

ZUM: ne

ZULP: ne

 

62870 ZHOTOVENÍ 1 DLAHY NA JIZVY PO POPALENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 743

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 612 - popáleninová medicína - skupina 1

62110 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU OD 1 % DO 10 % A EV. SPRCHA

Bez použití antibakteriálních krémů a umělých krytů

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 35

body: 673

NositelINDXČas
L2235

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62120 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO)

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 412

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
30
30

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62150 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ DO 5%

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 330

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62160 POPALENÍ - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 5 - 10 % POVRCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 811

NositelINDXČas
L2
L2
2
2
40
40

ZUM: ano

ZULP: ano

62310 NEKREKTOMIE DO 1% POVRCHU TĚLA

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny, ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 248

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIALNI

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny, ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 1031

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ- DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1% POVRCHU TĚLA

Štěp do 1% i ostatních kožních defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 520

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62420 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - OBLIČEJ

V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 723

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62421 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - KRK NEBO SKALP

V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1111

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM2

V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = autotransplantát, xenotransplantát, allotransplantát).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 407

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5% POVRCHU TĚLA

V ceně výkonu není cena štěpu / štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/. Kategorie: P - hrazen plně

OF: OM:

1/1 den bez omezení

čas výkonu: 30

body: 1641

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA

Výkon užíván při léčbě popálenin malého rozsahu nebo při ztrátě nebo poškození kožního krytu z jiného důvodu. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 20

body: 197

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5% POVRCHU TĚLA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 636

NositelINDXČas
L2230

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62610 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1 % POVRCHU TĚLA

Přičti k výkonu ošetření defektu. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 189

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62820 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ - PO POPALENÍ

Při řešení transplantatem nutno přiřadit výkon transplantace. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 40

body: 1142

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
40
40

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62830 PŘEVAZ PO VĚTŠÍM REKONSTRUKČNÍM VÝKONU PRO POPÁLENINU

Výkon nad 10 cm2.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 491

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
25
25

ZUM: ano

ZULP: ne

 

Kapitola 622 - popáleninová medicína - skupina 2

62112 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU NAD 10 % A EV. SPRCHA

Bez použití antibakteriálních krémů a umělých krytů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1843

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62170 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 10 - 15 % POVRCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 1308

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
50
50

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62210 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU

Uvolnění stlačených tkání při cirkulárním postižení /při enormním edému/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 628

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62220 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA TRUPU

Nutné k uvolnění dýchacích pohybů hrudníku /při cirkulárním popálení nebo při větším rozsahu popálení hrudníku/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 1533

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
45
45

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62230 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA KONČETINĚ

Uvolnění stlačených tkání edémem při cirkulárním popálení končetiny /k zabránění vzniku ischemie/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 35

body: 1277

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
35
35

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1705

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
40
40

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10% POVRCHU TĚLA

5 - 10 % povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: body: 1578

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
40
40

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62640 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 - 5 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k ceně ošetření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 583

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
15
15

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62810 ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM2

Větší vynásob dle potřeby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 925

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
45
45

ZUM: ne

ZULP: ne

 

Kapitola 632 - popáleninová medicína - skupina 3

62180 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, 15-20 % POVRCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1737

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ano

 

62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 2534

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
50
50

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ

Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 3750

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15% POVRCHU TĚLA

10 - 15% povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 2395

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
50
50

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ ( A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20% POVRCHU TĚLA

15 - 20% povrchu těla u ostatních kožních defektů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 2766

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
60
60

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62660 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 5 - 10 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 1990

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
20
20

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62670 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 10 - 15 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 25

body: 2592

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
25
25

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62680 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 15 - 20 % Z PLOCHY POVRCHU TĚLA

Přičti k výkonu ošetření defektu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 4035

NositelINDXČas
L3
L2
3
2
30
30

ZUM: ano

ZULP: ne

 

62710 SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5 % Z POVRCHU TĚLA

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 1322

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

62720 SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU NAD 5 % MAX. DO 20 %

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 3454

NositelINDXČas
L2245

ZUM: ne

ZULP: ne

 

62840 SPECIALIZOVANÁ PÉČE O ROZSÁHLOU DEKUBITÁLNÍ PLOCHU

S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 251

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ano

ZULP: ano

 

Kapitola 603 - gynekologie a porodnictví

63011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 29

body: 126

NositelINDXČas
L2229

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den OM: bez omezení

čas výkonu: 19

body: 86

NositelINDXČas
L2219

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 45

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 29

body: 235

NositelINDXČas
L3329

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 19

body: 157

NositelINDXČas
L3319

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 83

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63050 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA GYNEKOLOGEM A PÉČE S NÍ SOUVISEJÍCÍ

Výkon provádí registrující gynekolog jedenkrát za kalendářní rok dle vyhlášky o preventivních prohlídkách. Výkon zahrnuje klinické vyšetření, kolposkopické vyšetření a odběr cervikovaginální cytologie. Tento výkon v sobě zahrnuje i všechna základní kolposkopická vyšetření a odběry cervikovaginální cytologie v průběhu roku, v němž byl vykázán. Výkonem č. 63532 - odběr materiálu z pochvy a hrdla děložního - nelze nadále vykazovat odběry za účelem cervikovaginální cytologie. Nelze kombinovat s výkonem č. 63022.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 412

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63051 (zrušen)

 

63052 KOMPLEXNÍ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ 1

Komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 29

body: 174

NositelINDXČas
L2229

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63053 KOMPLEXNÍ PRENATÁLNÍ VYŠETŘENÍ 2

Komplexní prenatální vyšetření se zařazením do prenatální poradny vystavení těhotenské legitimace s rozpisem všech požadovaných vyšetření v celém těhotenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 29

body: 283

NositelINDXČas
L3329

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63054 VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ 1

Pravidelné vyšetření v prenatální poradně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 110

NositelINDXČas
L2220

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63055 VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ PORADNĚ 2

Pravidelné vyšetření v prenatální poradně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 185

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63061 (zrušen)

 

63063 KOLPOSKOPICKÁ EXPERTÍZA

Výkon je indikován, když cytologie nebo základní kolposkopie odhalí lézi signalizující CIN2, CIN3 a kde není vyloučen okultní karcinom a také při rozporu prebioptických nálezů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 339

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63113 ODSTRANĚNÍ STEHU CERKLÁŽE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 35

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63115 EXTERNÍ KARDIOTOKOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den 5/1 rok

OM: bez omezení

čas výkonu: 30

body: 132

NositelINDXČas
L2210

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63117 KARDIOTOKOGRAFICKÉ SLEDOVANÍ RODIČKY V PRŮBĚHU PORODU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 164

NositelINDXČas
L225

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63211 VYPRACOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO STIMULAČNÍHO PROTOKOLU V ASISTOVANÉ REPRODUKCI (IVF)

Výkon omezit pouze na vybraná pracoviště. Výkon nelze vykázat v rámci IVF.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rodné číslo

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 160

NositelINDXČas
L2240

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63212 PORADA S PARTNERSKÝM PÁREM SPOJENÁ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM MEDICÍNSKÝCH, PSYCHICKÝCH A SO-CIÁLNÍCH ASPEKTŮ STERILITY A UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ

Výkon povolen i centrům asistované reprodukce a to bez vazby na IVF cyklus.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok 3/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 239

NositelINDXČas
L2260

ZUM: ne

ZULP: ne

 

63213 KRYOPREZERVACE EJAKULÁTU

Příprava porcí a preparace, postupné zmrazení manuálně nebo poloautomatem. Výkon o