Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Pouze ustanovení změněná k 1. 5. 2022

Znění účinné od 1. 5. 2022 do 14.9.2023.Celý předpis   Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 79/2022 Sb.,
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:

* * * * *

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,
b)výši diskontní míry a dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů,
c)dobu životnosti modernizovaných výroben elektřiny,
d)rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla,
e)způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.

* * * * *

§ 2

Technicko-ekonomické parametry

(1) Technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Dobou ročního využití instalovaného výkonu se rozumí podíl ročního množství podporované elektřiny nebo tepla a instalovaného výkonu výrobny elektřiny nebo tepla. V případě výroby biometanu se dobou ročního využití rozumí počet hodin čištění bioplynu na biometan za kalendářní rok.

(3) Investičními náklady se rozumí náklady na pořízení, instalaci nebo zprovoznění výrobny elektřiny, tepla a biometanu. Do investičních nákladů se nezahrnují náklady na akumulaci a náklady na pořízení pozemku nebo jiné užívací právo k pozemku s výjimkou stavby, která je jeho součástí.

(4) Náklady na pořízení paliva ve výrobnách elektřiny využívajících důlní, kalový nebo skládkový plyn a ve výrobnách biometanu využívajících kalový nebo skládkový plyn se rozumí náklady odvozené od průměrné ceny zemního plynu způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pokud je průměrná cena zemního plynu nižší než 400 Kč/MWh, použije se pro stanovení nákladů na pořízení paliva částka 400 Kč/MWh, a pokud je vyšší než 600 Kč/MWh, použije se pro stanovení nákladů na pořízení paliva částka 600 Kč/MWh.

* * * * *

§ 3

Doba životnosti

Dobu životnosti výrobny elektřiny, modernizované výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

* * * * *

§ 4

Diskontní míra

Diskontní míra pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu se stanoví ve výši 6,12 % po zdanění příjmů.

* * * * *

§ 5

Rozsah a výše měrných provozních nákladů

(1) Měrné provozní náklady se při stanovení udržovací podpory elektřiny nebo udržovací podpory tepla při využití biomasy zahrnují v rozsahu

a)palivových nákladů při využití biomasy vyjádřených na jednotku energie v palivu, včetně nákladů na dopravu, v členění na jednotlivé kategorie biomasy podle vyhlášky upravující druhy a parametry podporované biomasy,
b)palivových nákladů při využití tuhého fosilního paliva vyjádřených na jednotku energie v palivu, včetně nákladů na dopravu a odsíření, a
c)nákladů na pořízení emisních povolenek vyjádřených na jednotku energie v palivu v případě, že se na výrobnu elektřiny nebo tepla vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

(2) Výši měrných provozních nákladů na palivo a emisní povolenky pro stanovení udržovací podpory elektřiny nebo udržovací podpory tepla stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

(3) Měrné provozní náklady pro stanovení udržovací podpory tepla pro výrobny tepla využívající geotermální energii zahrnují

a)osobní a mzdové náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
b)náklady na servisní opravy a údržbu včetně nezbytných nákladů souvisejících s běžnými provozními opakujícími se činnostmi pro bezproblémový provoz výrobny, s výjimkou nákladů na reinvestice zařízení výrobny, a
c)náklady na pojištění výrobny tepla.

(4) Měrné provozní náklady výrobny tepla využívající geotermální energii se stanoví ve výši 0,25 Kč/kWht.

* * * * *

§ 6

Způsob tvorby ceny tepla

Způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

* * * * *

§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Pro výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2021 se použijí technicko-ekonomické parametry a doba životnosti podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Odstavec 1 se nepoužije na výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2021, na které se vztahuje udržovací podpora elektřiny nebo udržovací podpora tepla, a na výrobny elektřiny, u kterých byla provedena modernizace po 31. prosinci 2021.

* * * * *

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.Vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).
2.Vyhláška č. 266/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

* * * * *

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2022.

* * * * *

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2022 Sb.

* * * * *

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2022 Sb.

* * * * *

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 79/2022 Sb.

* * * * *

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.