Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod

Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Pouze ustanovení změněná k 1. 1. 2007

Znění účinné od 1. 1. 2007 do 31.12.2011.Celý předpis   Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 545/2006 Sb.,
o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. a) energetického zákona:

* * * * *

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

§ 2

Obecná ustanovení

(1) Za nedodržení standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že

a) daný účastník trhu s plynem ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,
b) daný účastník trhu s plynem prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,
c) není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu,
d) na dotčeném území byl vyhlášen stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.

(2) Ustanovení této vyhlášky o standardech kvality přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu a dodávek plynu a souvisejících služeb ve vztahu ke konečnému zákazníkovi a o výši náhrad pro konečného zákazníka podle § 4 až 16 platí obdobně ve vztahu mezi příslušným držitelem licence a výrobcem, pokud odebírá plyn z přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, provozovatelem podzemního zásobníku plynu, pokud nakupuje plyn za účelem vytváření a udržování základní náplně podzemního zásobníku plynu, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též provozovatelem lokální distribuční soustavy, pokud odebírá plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu.

§ 3

Uplatnění náhrad

(1) Konečný zákazník a v případě standardu podle § 12 též výrobce nebo obchodník s plynem, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dodává plyn konečnému zákazníkovi (dále jen "dodavatel sdružené služby"), nebo dodavatel uplatňují nárok na náhradu

a) při nedodržení standardu podle § 8 do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu započato nebo ukončeno, a to u
1. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je jeho zařízení připojeno,
2. provozovatele podzemního zásobníku plynu, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
b) při nedodržení standardů podle § 4, 6 a 7, § 9 až 16 do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů, a to u
1. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je jeho zařízení připojeno,
2. provozovatele podzemního zásobníku plynu, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
3. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení,
4. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je připojeno odběrné plynové zařízení konečného zákazníka, kterému na základě smlouvy dodává plyn, při nedodržení standardu podle § 12,
5. dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě příslušné smlouvy dodává konečnému zákazníkovi plyn.

(2) Sjedná-li konečný zákazník s dodavatelem sdružené služby smlouvu o sdružených službách dodávek plynu, prodlužují se lhůty pro splnění standardů podle § 4, § 6 až 9, § 11, 13 a 14 dodavateli sdružené služby o 2 pracovní dny pro zajištění přenosu informací mezi dodavatelem sdružené služby a provozovatelem příslušného plynového zařízení, a uplatní-li nárok na náhradu za nedodržení standardu přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu u provozovatele příslušného plynového zařízení dodavatel sdružené služby, hradí provozovatel příslušného plynového zařízení náhradu tomuto dodavateli sdružené služby.

* * * * *

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

* * * * *

§ 2

Obecná ustanovení

(1) Za nedodržení standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že

a) daný účastník trhu s plynem ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,
b) daný účastník trhu s plynem prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,
c) není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu,
d) na dotčeném území byl vyhlášen stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.

(2) Ustanovení této vyhlášky o standardech kvality přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu a dodávek plynu a souvisejících služeb ve vztahu ke konečnému zákazníkovi a o výši náhrad pro konečného zákazníka podle § 4 až 16 platí obdobně ve vztahu mezi příslušným držitelem licence a výrobcem, pokud odebírá plyn z přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, provozovatelem podzemního zásobníku plynu, pokud nakupuje plyn za účelem vytváření a udržování základní náplně podzemního zásobníku plynu, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též provozovatelem lokální distribuční soustavy, pokud odebírá plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu.

* * * * *

§ 3

Uplatnění náhrad

(1) Konečný zákazník a v případě standardu podle § 12 též výrobce nebo obchodník s plynem, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dodává plyn konečnému zákazníkovi (dále jen "dodavatel sdružené služby"), nebo dodavatel uplatňují nárok na náhradu

a) při nedodržení standardu podle § 8 do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu započato nebo ukončeno, a to u
1. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je jeho zařízení připojeno,
2. provozovatele podzemního zásobníku plynu, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
b) při nedodržení standardů podle § 4, 6 a 7, § 9 až 16 do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů, a to u
1. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je jeho zařízení připojeno,
2. provozovatele podzemního zásobníku plynu, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
3. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení,
4. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je připojeno odběrné plynové zařízení konečného zákazníka, kterému na základě smlouvy dodává plyn, při nedodržení standardu podle § 12,
5. dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě příslušné smlouvy dodává konečnému zákazníkovi plyn.

(2) Sjedná-li konečný zákazník s dodavatelem sdružené služby smlouvu o sdružených službách dodávek plynu, prodlužují se lhůty pro splnění standardů podle § 4, § 6 až 9, § 11, 13 a 14 dodavateli sdružené služby o 2 pracovní dny pro zajištění přenosu informací mezi dodavatelem sdružené služby a provozovatelem příslušného plynového zařízení, a uplatní-li nárok na náhradu za nedodržení standardu přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu u provozovatele příslušného plynového zařízení dodavatel sdružené služby, hradí provozovatel příslušného plynového zařízení náhradu tomuto dodavateli sdružené služby.

* * * * *

ČÁST DRUHÁ
STANDARDY PŘEPRAVY, DISTRIBUCE
NEBO USKLADŇOVÁNÍ

§ 4

Standard obnovy přepravy
nebo distribuce plynu po poruše

(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu je obnova přepravy nebo distribuce plynu do odběrného nebo předávacího místa konečného zákazníka, provozovatele lokální distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu do 48 hodin po vzniku poruchy.

(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná běžet okamžikem, kdy se provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy dozvěděl o vzniku poruchy nebo kdy vznik poruchy zjistil nebo zjistit měl a mohl.

(3) Jestliže dojde ke vzniku více poruch současně nebo dojde ke vzniku poruch následných v příčinné souvislosti s poruchou předcházející, je standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše dodržen, jsou-li ve lhůtě podle odstavce 1 odstraněny všechny poruchy, které spolu vzájemně souvisejí nebo vznikly v důsledku první poruchy. V případě krátkodobé obnovy přepravy nebo distribuce plynu při provádění manipulací pro vymezení místa poruchy se lhůta neprodlužuje.

(4) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 1 000 Kč pro kategorii maloodběratel1) a domácnost1), nejvýše však 10 000 Kč,
b) 3 000 Kč pro kategorii střední odběratel1), nejvýše však 60 000 Kč,
c) 6 000 Kč pro kategorii velkoodběratel1), nejvýše však 120 000 Kč.

§ 5

Standard kvality plynu

Standardem kvality plynu se rozumí doprava a dodávka zemního plynu ve složení, které odpovídá požadavkům na složení zemního plynu stanoveným Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy nebo požadavkům sjednaným ve smlouvě mezi provozovatelem soustavy a konečným zákazníkem.

§ 6

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
na kvalitu plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu je prověření oprávněnosti reklamace konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby na kvalitu plynu a písemné vyrozumění konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby o jejím prověření do 60 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy.

(2) Je-li reklamace konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby po prověření shledána provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy jako oprávněná, je obsahem písemného vyrozumění konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby určení způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu.

(3) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

§ 7

Standard lhůty pro odstranění příčin
snížené kvality plynu

(1) Standardem lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu je provedení potřebných opatření provozovatelem přepravní soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy nezbytných k odstranění příčin snížené kvality plynu ve lhůtě

a) 15 kalendářních dnů ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná jednoduchým provozním opatřením,
b) 6 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení není třeba stavebního povolení podle stavebního zákona, a příčinu snížené kvality plynu nelze odstranit postupem podle písmene a), nebo
c) 24 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení je třeba stavebního povolení podle stavebního zákona; za nedodržení tohoto standardu se nepovažuje, nenabude-li stavební povolení přes veškeré vynaložené úsilí provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy právní moci z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu poskytne provozovatel přepravní soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 5 000 Kč,
b) 1 500 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 30 000 Kč,
c) 4 500 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 90 000 Kč.

§ 8

Standard dodržení plánovaného omezení
nebo přerušení přepravy, distribuce
nebo uskladňování plynu

(1) Standardem dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu je zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu v době, která byla jako doba zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu konečnému zákazníkovi oznámena. Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu není dodržen, jestliže provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu omezí nebo přeruší přepravu, distribuci nebo uskladňování plynu dříve, než oznámil, nebo ukončí omezení nebo přerušení později, než oznámil.

(2) Za nedodržení standardu plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu konečnému zákazníkovi za každý i započatý den nedodržení oznámené doby omezení nebo přerušení náhradu ve výši

a) 1 000 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 10 000 Kč,
b) 3 000 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 60 000 Kč,
c) 6 000 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 120 000 Kč.

§ 9

Standard zaslání stanoviska k žádosti
o připojení zařízení žadatele k přepravní
nebo distribuční soustavě

(1) Standardem zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě je zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě ve lhůtě stanovené Pravidly provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

(2) Za nedodržení standardu zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy žadateli za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 1 000 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 10 000 Kč,
b) 3 000 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 60 000 Kč,
c) 6 000 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 120 000 Kč.

§ 10

Standard umožnění přepravy
nebo distribuce plynu

(1) Standardem umožnění přepravy nebo distribuce plynu je možnost uskutečnění přepravy nebo distribuce plynu ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečným zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby na základě smlouvy o přepravě plynu, smlouvy o distribuci plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu požádán o umožnění přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa.

(2) Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu se nevztahuje na případ, kdy konečný zákazník změní dodavatele plynu podle zvláštního právního předpisu2), a na případ, na který se vztahuje standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po odpojení z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby dodávek plynu s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu.

(3) Za nedodržení standardu umožnění přepravy nebo distribuce plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 1 000 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 10 000 Kč,
b) 3 000 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 60 000 Kč,
c) 6 000 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 120 000 Kč.

§ 11

Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu
po přerušení přepravy nebo distribuce
z důvodu prodlení konečného zákazníka
nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb
za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu

(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce plynu z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci je obnova přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni, ve kterém konečný zákazník nebo dodavatel sdružené služby uhradil všechny své splatné platby za poskytnutou přepravu nebo distribuci, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce, nebo ve kterém uzavřel provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy s konečným zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby dohodu o splácení dlužných plateb, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce plynu.

(2) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

§ 12

Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu
po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele
nebo dodavatele sdružené služby

(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce plynu na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby je obnova přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni, ve kterém byl provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy požádán dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby o obnovu přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka.

(2) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy dodavateli nebo dodavateli sdružené služby za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

§ 13

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
měření dodávky plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu je

a) zpracování a zaslání písemného vyřízení reklamace konečného zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby na měření dodávky plynu s vysvětlením příčin problémů s měřením, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace provozovateli přepravní soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy,
b) sjednání termínu prohlídky a uskutečnění prohlídky předávacího nebo odběrného místa za účelem odstranění problémů s měřením a případně výměna měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení, o kterém rozhodne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo o něj požádá konečný zákazník tak, aby ve lhůtě do 80 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy informoval konečného zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby o výsledku přezkoušení měřicího zařízení, a
c) vypořádání rozdílu v platbách do 10 kalendářních dnů ode dne, ve kterém uplynula lhůta podle písmene a) nebo b), je-li na základě vyřízení reklamace měření dodávky plynu zjištěn podle písmene a) nebo b) přeplatek v uhrazených platbách; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch konečného zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu poskytuje provozovatel přepravní soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

§ 14

Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy,
distribuce nebo uskladňování plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu je

a) zaslání písemného vyřízení reklamace konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby na vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, a
b) vypořádání rozdílu v platbách konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby způsobeného nesprávným vyúčtováním přepravy, distribuce, uskladňování plynu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzená jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch konečného zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy nebo distribuce nebo uskladňování plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

§ 4

Standard obnovy přepravy
nebo distribuce plynu po poruše

(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu je obnova přepravy nebo distribuce plynu do odběrného nebo předávacího místa konečného zákazníka, provozovatele lokální distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu do 48 hodin po vzniku poruchy.

(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná běžet okamžikem, kdy se provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy dozvěděl o vzniku poruchy nebo kdy vznik poruchy zjistil nebo zjistit měl a mohl.

(3) Jestliže dojde ke vzniku více poruch současně nebo dojde ke vzniku poruch následných v příčinné souvislosti s poruchou předcházející, je standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše dodržen, jsou-li ve lhůtě podle odstavce 1 odstraněny všechny poruchy, které spolu vzájemně souvisejí nebo vznikly v důsledku první poruchy. V případě krátkodobé obnovy přepravy nebo distribuce plynu při provádění manipulací pro vymezení místa poruchy se lhůta neprodlužuje.

(4) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 1 000 Kč pro kategorii maloodběratel1) a domácnost1), nejvýše však 10 000 Kč,
b) 3 000 Kč pro kategorii střední odběratel1), nejvýše však 60 000 Kč,
c) 6 000 Kč pro kategorii velkoodběratel1), nejvýše však 120 000 Kč.

* * * * *

§ 5

Standard kvality plynu

Standardem kvality plynu se rozumí doprava a dodávka zemního plynu ve složení, které odpovídá požadavkům na složení zemního plynu stanoveným Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy nebo požadavkům sjednaným ve smlouvě mezi provozovatelem soustavy a konečným zákazníkem.

* * * * *

§ 6

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
na kvalitu plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu je prověření oprávněnosti reklamace konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby na kvalitu plynu a písemné vyrozumění konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby o jejím prověření do 60 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy.

(2) Je-li reklamace konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby po prověření shledána provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy jako oprávněná, je obsahem písemného vyrozumění konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby určení způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu.

(3) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

§ 7

Standard lhůty pro odstranění příčin
snížené kvality plynu

(1) Standardem lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu je provedení potřebných opatření provozovatelem přepravní soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy nezbytných k odstranění příčin snížené kvality plynu ve lhůtě

a) 15 kalendářních dnů ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná jednoduchým provozním opatřením,
b) 6 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení není třeba stavebního povolení podle stavebního zákona, a příčinu snížené kvality plynu nelze odstranit postupem podle písmene a), nebo
c) 24 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení je třeba stavebního povolení podle stavebního zákona; za nedodržení tohoto standardu se nepovažuje, nenabude-li stavební povolení přes veškeré vynaložené úsilí provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy právní moci z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu poskytne provozovatel přepravní soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 5 000 Kč,
b) 1 500 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 30 000 Kč,
c) 4 500 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 90 000 Kč.

* * * * *

§ 8

Standard dodržení plánovaného omezení
nebo přerušení přepravy, distribuce
nebo uskladňování plynu

(1) Standardem dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu je zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu v době, která byla jako doba zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu konečnému zákazníkovi oznámena. Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu není dodržen, jestliže provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu omezí nebo přeruší přepravu, distribuci nebo uskladňování plynu dříve, než oznámil, nebo ukončí omezení nebo přerušení později, než oznámil.

(2) Za nedodržení standardu plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu konečnému zákazníkovi za každý i započatý den nedodržení oznámené doby omezení nebo přerušení náhradu ve výši

a) 1 000 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 10 000 Kč,
b) 3 000 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 60 000 Kč,
c) 6 000 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 120 000 Kč.

* * * * *

§ 9

Standard zaslání stanoviska k žádosti
o připojení zařízení žadatele k přepravní
nebo distribuční soustavě

(1) Standardem zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě je zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě ve lhůtě stanovené Pravidly provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

(2) Za nedodržení standardu zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy žadateli za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 1 000 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 10 000 Kč,
b) 3 000 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 60 000 Kč,
c) 6 000 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 120 000 Kč.

* * * * *

§ 10

Standard umožnění přepravy
nebo distribuce plynu

(1) Standardem umožnění přepravy nebo distribuce plynu je možnost uskutečnění přepravy nebo distribuce plynu ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečným zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby na základě smlouvy o přepravě plynu, smlouvy o distribuci plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu požádán o umožnění přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa.

(2) Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu se nevztahuje na případ, kdy konečný zákazník změní dodavatele plynu podle zvláštního právního předpisu2), a na případ, na který se vztahuje standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po odpojení z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby dodávek plynu s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu.

(3) Za nedodržení standardu umožnění přepravy nebo distribuce plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 1 000 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 10 000 Kč,
b) 3 000 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 60 000 Kč,
c) 6 000 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 120 000 Kč.

* * * * *

§ 11

Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu
po přerušení přepravy nebo distribuce
z důvodu prodlení konečného zákazníka
nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb
za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu

(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce plynu z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci je obnova přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni, ve kterém konečný zákazník nebo dodavatel sdružené služby uhradil všechny své splatné platby za poskytnutou přepravu nebo distribuci, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce, nebo ve kterém uzavřel provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy s konečným zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby dohodu o splácení dlužných plateb, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením přepravy nebo distribuce plynu.

(2) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

§ 12

Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu
po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele
nebo dodavatele sdružené služby

(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce plynu na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby je obnova přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni, ve kterém byl provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy požádán dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby o obnovu přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka.

(2) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy dodavateli nebo dodavateli sdružené služby za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

§ 13

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
měření dodávky plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu je

a) zpracování a zaslání písemného vyřízení reklamace konečného zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby na měření dodávky plynu s vysvětlením příčin problémů s měřením, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace provozovateli přepravní soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy,
b) sjednání termínu prohlídky a uskutečnění prohlídky předávacího nebo odběrného místa za účelem odstranění problémů s měřením a případně výměna měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení, o kterém rozhodne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo o něj požádá konečný zákazník tak, aby ve lhůtě do 80 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy informoval konečného zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby o výsledku přezkoušení měřicího zařízení, a
c) vypořádání rozdílu v platbách do 10 kalendářních dnů ode dne, ve kterém uplynula lhůta podle písmene a) nebo b), je-li na základě vyřízení reklamace měření dodávky plynu zjištěn podle písmene a) nebo b) přeplatek v uhrazených platbách; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch konečného zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu poskytuje provozovatel přepravní soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

§ 14

Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy,
distribuce nebo uskladňování plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu je

a) zaslání písemného vyřízení reklamace konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby na vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, a
b) vypořádání rozdílu v platbách konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby způsobeného nesprávným vyúčtováním přepravy, distribuce, uskladňování plynu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzená jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch konečného zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy nebo distribuce nebo uskladňování plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu konečnému zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

ČÁST TŘETÍ
STANDARDY DODÁVEK

§ 15

Standard obnovy dodávky plynu po přerušení
z důvodu prodlení konečného zákazníka
s úhradou plateb za odebraný plyn

(1) Standardem obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn je obnova dodávky do odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni, ve kterém konečný zákazník uhradil všechny své splatné platby za odebraný plyn, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky, nebo ve kterém uzavřel s dodavatelem dohodu o splácení dlužných plateb, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky plynu.

(2) Za nedodržení standardu obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn poskytne dodavatel nebo dodavatel sdružené služby konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

§ 16

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
vyúčtování dodávky plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu je

a) zaslání písemného vyřízení reklamace konečného zákazníka na vyúčtování dodávky plynu nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, a
b) vypořádání rozdílu v platbách konečného zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním dodávek plynu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzena jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě příslušná částka dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby ve prospěch konečného zákazníka poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu poskytne dodavatel nebo dodavatel sdružené služby konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

§ 15

Standard obnovy dodávky plynu po přerušení
z důvodu prodlení konečného zákazníka
s úhradou plateb za odebraný plyn

(1) Standardem obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn je obnova dodávky do odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni, ve kterém konečný zákazník uhradil všechny své splatné platby za odebraný plyn, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky, nebo ve kterém uzavřel s dodavatelem dohodu o splácení dlužných plateb, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky plynu.

(2) Za nedodržení standardu obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn poskytne dodavatel nebo dodavatel sdružené služby konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

§ 16

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
vyúčtování dodávky plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu je

a) zaslání písemného vyřízení reklamace konečného zákazníka na vyúčtování dodávky plynu nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, a
b) vypořádání rozdílu v platbách konečného zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním dodávek plynu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzena jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě příslušná částka dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby ve prospěch konečného zákazníka poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu poskytne dodavatel nebo dodavatel sdružené služby konečnému zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a) 250 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost, nejvýše však 2 500 Kč,
b) 600 Kč pro kategorii střední odběratel, nejvýše však 12 000 Kč,
c) 1 250 Kč pro kategorii velkoodběratel, nejvýše však 25 000 Kč.

* * * * *

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 17

Vykazování dodržování kvality dodávek plynu
a souvisejících služeb

Držitel licence odpovědný za dodržování standardů zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 31. března kalendářního roku souhrnný výkaz dodržování všech standardů za předchozí kalendářní rok. Vzor souhrnného výkazu je uveden v příloze k této vyhlášce. Držitel licence odpovědný za dodržování standardů do výkazu vyplňuje pouze údaje týkající se jeho licencované činnosti.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek pro chráněné zákazníky, se zrušuje.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

* * * * *

§ 17

Vykazování dodržování kvality dodávek plynu
a souvisejících služeb

Držitel licence odpovědný za dodržování standardů zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 31. března kalendářního roku souhrnný výkaz dodržování všech standardů za předchozí kalendářní rok. Vzor souhrnného výkazu je uveden v příloze k této vyhlášce. Držitel licence odpovědný za dodržování standardů do výkazu vyplňuje pouze údaje týkající se jeho licencované činnosti.

* * * * *

§ 18

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek pro chráněné zákazníky, se zrušuje.

* * * * *

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

* * * * *

Příloha k vyhlášce č. 545/2006 Sb.

VZOR

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok ...........

Držitel licence:

Licence skupiny:

Číslo
Průměrná
paragrafu
náhrada
standardu
v tis. Kč
Standard Počet
případů
vyplacených
náhrad
Vyplacené
náhrady
celkem
v tis. Kč
4 lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše    
6 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu    
7 lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu    
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu    
9 zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přepravní nebo distribuční soustavě    
10 umožnění přepravy nebo distribuce plynu    
11 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu    
12 obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby    
13 lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu    
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu    
15 obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn    
16 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu    
Celkem:      

* * * * *

* * * * *

1) Příloha č. 2 vyhlášky č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
Text odkazu o_545-06.htm#1) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Příloha č. 2 vyhlášky č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
Text odkazu o_545-06.htm#1) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Příloha č. 2 vyhlášky č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
Text odkazu o_545-06.htm#1) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Vyhláška č. 524/2006 Sb.
Text odkazu o_545-06.htm#2) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Příloha č. 2 vyhlášky č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
Text odkazu o_545-06.htm#1) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Příloha č. 2 vyhlášky č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
Text odkazu o_545-06.htm#1) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Příloha č. 2 vyhlášky č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
Text odkazu o_545-06.htm#1) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Příloha č. 2 vyhlášky č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
Text odkazu o_545-06.htm#1) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Vyhláška č. 524/2006 Sb.
Text odkazu o_545-06.htm#2) (idc: 743002) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.