Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Rejstřík  »  Ostatní  »  Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Znění účinné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 3]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Základní pojmy§ 3ČÁST DRUHÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY [§ 4 - § 17]HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 4]§ 4HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - A STAVEBNÍHO ŘÁDU [§ 5 - § 17]§ 5 Působnost ve věcech územního plánování§ 6 Orgány obce§ 7 Orgány kraje§ 8 Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy § 9 zrušen§ 10 Ministerstvo obrany§ 11 Ministerstvo § 12§ 13 Obecné stavební úřady§ 13a Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu§ 14 § 15 Speciální stavební úřady§ 16 Vojenské a jiné stavební úřady§ 17 Vyhrazení pravomoci stavebního úřaduČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ [§ 18 - § 102]HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ [§ 18 - § 19]§ 18 Cíle územního plánování§ 19 Úkoly územního plánováníHLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY - V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ [§ 20 - § 24]§ 20 Zveřejňování písemností§ 21 Územně plánovací informace§ 22 Veřejné projednání§ 23 Zástupce veřejnosti§ 24 Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnostHLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ [§ 25 - § 102]Díl 1 - Územně plánovací podklady [§ 25 - § 30]§ 25 § 26 Územně analytické podklady§ 27 Pořizování územně analytických podkladů§ 28 Aktualizace územně analytických podkladů§ 29 Projednání územně analytických podkladů§ 30 Územní studieDíl 2 - Politika územního rozvoje [§ 31 - § 35]§ 31§ 32 Obsah politiky územního rozvoje§ 33 Návrh politiky územního rozvoje§ 34 Schválení politiky územního rozvoje§ 35 Aktualizace politiky územního rozvojeDíl 3 - Územně plánovací dokumentace [§ 36 - § 72]Oddíl 1 - Zásady územního rozvoje [§ 36 - § 42]§ 36§ 37 Návrh zásad územního rozvoje§ 38§ 39 Řízení o zásadách územního rozvoje § 40§ 41 Vydání zásad územního rozvoje§ 42 Aktualizace zásad územního rozvojeOddíl 2 - Územní plán [§ 43 - § 60]§ 43§ 44 Pořízení územního plánu § 45 Úhrada nákladů na pořízení územního plánu§ 46 Návrh na pořízení územního plánu§ 47 Zadání územního plánu§ 48 a 49 zrušeny§ 50 Návrh územního plánu§ 51§ 52 Řízení o územním plánu§ 53§ 54 Vydání územního plánu§ 55 Vyhodnocování územního plánu a jeho změny§ 56 Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu § 57 Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu § 58 Zastavěné území§ 59 Vymezení zastavěného území§ 60Oddíl 3 - Regulační plán [§ 61 - § 72]§ 61§ 62 Pořízení regulačního plánu§ 63 Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu§ 64 Pořízení regulačního plánu z podnětu§ 65§ 66 Pořízení regulačního plánu na žádost§ 67 Řízení o regulačním plánu§ 68 Posouzení regulačního plánu pořizovatelem§ 69 Vydání regulačního plánu§ 70 Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu § 71 Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu§ 72 až 75 zrušenyDíl 4 - Územní rozhodnutí [§ 76 - § 83]§ 76§ 77§ 78§ 78a Veřejnoprávní smlouva§ 79 Rozhodnutí o umístění stavby§ 80 Rozhodnutí o změně využití území§ 81 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území§ 82 Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků§ 83 Rozhodnutí o ochranném pásmuDíl 5 - Územní řízení [§ 84 - § 96a]§ 84 Příslušnost k územnímu rozhodnutí§ 85 Účastníci územního řízení§ 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí§ 87 Zahájení územního řízení§ 88 Přerušení územního řízení § 89 Závazná stanoviska, námitky a připomínky§ 90 Posuzování záměru žadatele § 91 Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení§ 92 Územní rozhodnutí§ 93 Doba platnosti územního rozhodnutí§ 94 Změna a zrušení územního rozhodnutí§ 94a Společné územní a stavební řízení§ 95 Zjednodušené územní řízení§ 96 Územní souhlas§ 96a Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměruDíl 6 - Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území [§ 97 - § 100]§ 97§ 98§ 99§ 100Díl 7 - Úprava vztahů v území [§ 101 - § 102]§ 101 Předkupní právo§ 102 Náhrady za změnu v územíČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD [§ 103 - § 157]HLAVA I - STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ - A UDRŽOVACÍ PRÁCE [§ 103 - § 132a]Díl 1 - Povolení a ohlášení [§ 103 - § 118]§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení§ 104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení§ 105 Ohlášení§ 106§ 107§ 108 Stavební řízení§ 109§ 110§ 111§ 112§ 113§ 114 Námitky účastníků řízení§ 115 Stavební povolení§ 116 Veřejnoprávní smlouva§ 117 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora§ 118 Změna stavby před jejím dokončenímDíl 2 - Užívání staveb [§ 119 - § 127]§ 119 § 120§ 121 § 122 Kolaudační souhlas§ 123 Předčasné užívání stavby§ 124 Zkušební provoz§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby§ 126 Změna v užívání stavby§ 127Díl 3 - Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení [§ 128 - § 132a]§ 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení§ 129 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení§ 130§ 131§ 132aHLAVA II - STAVEBNÍ DOZOR - A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU [§ 132 - § 142]§ 132 Společné zásady§ 133 Kontrolní prohlídka stavby§ 134§ 135 Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce§ 136§ 137 Nezbytné úpravy§ 138 Stavební příspěvek§ 139 Údržba stavby§ 140 Vyklizení stavby§ 141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě§ 142 Účastníci řízeníHLAVA III - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR [§ 143 - § 151]§ 143§ 144§ 145§ 146§ 147 § 148 § 149§ 150§ 151HLAVA IV - POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB [§ 152 - § 157]§ 152 Stavebník§ 153 Stavbyvedoucí a stavební dozor§ 154 Vlastník stavby a zařízení§ 155 § 156 Požadavky na stavby§ 157 Stavební deníkČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 158 - § 184]HLAVA I - VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ - A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY [§ 158 - § 161]§ 158 Vybrané činnosti ve výstavbě§ 159 Projektová činnost ve výstavbě§ 160 Provádění staveb§ 161 Vlastníci technické infrastrukturyHLAVA II - EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, - UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A NAHLÍŽENÍ DO NICH [§ 162 - § 168]§ 162§ 163§ 164§ 165§ 166§ 167§ 168HLAVA III - OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ - A ÚPRAVA NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ [§ 169 - § 174]§ 169 Obecné požadavky na výstavbu§ 170 Účely vyvlastnění§ 171 Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu§ 172 Vstupy na pozemky a do staveb§ 173 Pořádková pokuta§ 174 Expertní součinnostHLAVA IV - OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ [§ 175 - § 177]§ 175§ 176§ 177 Mimořádné postupyHLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY [§ 178 - § 183] § 178 Přestupky§ 179 § 180 Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob§ 181 § 182 Společná ustanovení§ 183HLAVA VI - VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY [§ 184]§ 184 ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 185 - § 197]§ 185 Přechodná ustanovení § 186 § 187§ 188§ 188a§ 189§ 189a§ 190§ 191 § 192 Vztah ke správnímu řádu § 193 Zmocňovací ustanovení § 194 § 195 § 196 Závěrečná ustanovení § 197 Zrušovací ustanovení ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST [§ 198]§ 198 Účinnost novelPříl.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 ...

Cena: 273 KčKOUPIT

Stavební zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Stavební zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé, aktualizované vydání komentáře ke stavebnímu zákonu obsahuje jeho znění účinné k 1. červnu 2020. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny.

Vendula Zahumenská, David Zahumenský, Petr Svoboda, Petra Humlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze zorientovali v obtížném tématu – rozvoji území obcí. Uzavírání smluv s investory o tom, jak se bude rozšiřovat anebo budovat veřejná ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer, a. s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.