Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné od 4. 7. 2009 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 670/2004 Sb.,
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 158/2009 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Čl. II

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Operátor trhu s elektřinou musí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o udělení licence.

2. Práva a povinnosti Bilančního centra podle tohoto zákona vykonává do 31. prosince 2004 Ústřední plynárenský dispečink.

3. Osoby založené v souvislosti s oddělením provozovatelů distribučních soustav podle § 25 odst. 3 nebo § 59a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 58a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, musí do 30 dnů ode dne jejich založení požádat o udělení licence. Do doby udělení licence nebo do doby vzniku těchto osob, je-li tento den pozdější, vykonávají práva a povinnosti podle tohoto zákona dosavadní držitelé licencí; k témuž dni zanikají souběžně držené licence provozovatelů distribučních soustav, s výjimkou licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu, a u provozovatele přepravní soustavy souběžně držené licence, s výjimkou licence na přepravu plynu.

4. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny a ze smluv o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou, přecházejí na držitele licence na obchod s elektřinou, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

5. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce plynu a ze smluv o sdružených službách dodávky plynu uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na obchod s plynem, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

6. Poprvé je provozovatel přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy povinen zpracovat a předat Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu program podle § 24a odst. 2 písm. d), § 25a odst. 2 písm. d), § 58a odst. 2 písm. d) a § 59a odst. 2 písm. d) do 90 dní ode dne nabytí účinnosti toho zákona.

7. Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel, který je držitelem licence na přepravu plynu, je povinen rozhodnout o způsobu oddělení podle § 58a a toto své rozhodnutí do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona písemně oznámit ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu.

8. Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí, týkající se elektřiny nebo plynu, se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

9. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na distribuci plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

11. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a tohoto zákona.

12. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným držitelem licence na přepravu plynu a licence na obchod s plynem podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele licence na přepravu plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 58a tohoto zákona.

13. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele licence na distribuci plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a tohoto zákona.

14. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o změně dodavatele poslední instance, přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi dosavadním dodavatelem poslední instance a konečným zákazníkem na nového dodavatele poslední instance. Dosavadní dodavatel poslední instance je povinen poskytnout nově vybranému dodavateli poslední instance součinnost a nezbytné údaje.

15. Energetický regulační úřad může rozhodnout o možnosti zahrnutí oprávněných minimálních nákladů vzniklých držitelům licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu a distribuci plynu v souvislosti s otevřením trhu s elektřinou nebo trhu s plynem do regulovaných cen.

16. Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Autorizace na podnikání v energetických odvětvích vydané podle předchozích právních předpisů zanikají k 31. březnu 2005.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 30. prosince 2004)


Účinnost novel:

předpis   účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 158/2009 Sb.4. července 2009.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Novinky

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostemPublikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního právaJakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Zákon o podporovaných zdrojích energieKomentář přináší zasvěcený pohled na problematiku podpory obnovitelných a dalších zdrojů energie. Ačkoliv obnovitelné zdroje energie jsou v ČR podporovány již od roku 2006, teprve až s tímto vůbec prvním komentářem na dané téma získává odborná ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům některých vybraných účetních jednotek, tj. ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.