Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008.Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 201/2005 Sb.,
o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 563/2006 Sb.

Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška upravuje

a) v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen "Společenství") náležitosti dokladu pro statistické účely, jakož i rozsah údajů pro vedení statistiky o dováženém a vyváženém zboží v rámci obchodu se třetími zeměmi,
b) v návaznosti na přímo použitelný předpis Společenství2) způsob sdělení údajů o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství,
c) v návaznosti na přímo použitelný předpis Společenství2) doklad používaný pro sdělení údajů o obchodu mezi členskými státy.

§ 2

V dokladu pro statistické účely se uvádějí údaje stanovené v příloze č. 1, i když nedosahují statistický práh3). Pro stanovení výše statistického prahu se používá směnný kurz určený podle přímo použitelného předpisu Společenství4) k výpočtu celní hodnoty.

§ 3

(1) Údaje o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství, předává osoba odpovědná za poskytování informací5) (dále jen "zpravodajská jednotka") celnímu úřadu na výkazu pro Intrastat6) o odeslání zboží anebo o přijetí zboží, jestliže překročí práh, pod nímž je osvobozena od povinnosti poskytovat informace v rámci systému Intrastat. Způsob překročení osvobozujících prahů a jejich výše jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Informace do Intrastatu poskytuje zpravodajská jednotka od referenčního období7), ve kterém překročila osvobozující práh, až do konce následujícího kalendářního roku. Do výkazů pro Intrastat se uvádějí údaje o odeslaném anebo přijatém zboží bez ohledu na skutečnost, zda obchodní transakce, při které zboží prokazatelně překračuje státní hranici České republiky, je uskutečňována s osobou registrovanou či neregistrovanou k dani z přidané hodnoty.

(3) Referenčním obdobím může být také kalendářní měsíc následující po měsíci odeslání nebo přijetí zboží, pokud je shodný s měsícem, ve kterém vznikla zpravodajské jednotce povinnost přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu Společenství nebo přiznat daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z takového státu8).

§ 4

(1) Náležitosti uvádění údajů do výkazů pro Intrastat jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Nedojde-li v referenčním období k žádnému odeslání nebo přijetí zboží, o kterém je třeba uvádět údaje do výkazu pro Intrastat, vykáže zpravodajská jednotka tuto skutečnost celnímu úřadu v negativním hlášení. Negativní hlášení se vyhotovují zvlášť za přijetí a zvlášť za odeslání zboží způsobem stanoveným v části IV. přílohy č. 3 k této vyhlášce a předávají se celnímu úřadu ve stejných lhůtách a na stejných tiskopisech nebo stejným způsobem jako výkazy pro Intrastat s údaji o odeslaném nebo přijatém zboží.

(3) Po jednorázovém překročení osvobozujícího prahu s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce se žádné jiné odeslání nebo přijetí zboží neuskuteční, se negativní hlášení nevyhotovuje. Dojde-li proti předpokladům od vykázání jednorázového odeslání nebo přijetí zboží do konce roku k dalšímu odeslání nebo přijetí zboží, poskytuje zpravodajská jednotka předepsané údaje do Intrastatu podle ustanovení § 3 nebo podle odstavce 2 počínaje referenčním obdobím, ve kterém se uskutečnilo nepředpokládané odeslání nebo přijetí zboží.

§ 5

(1) Výkazy pro Intrastat se předávají celnímu úřadu9). Výkazy pro Intrastat se předávají písemně na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, na tiskopisech vyhotovených výpočetní technikou, odpovídají-li předepsaným vzorům, nebo na tiskopisech, které jsou čitelnou fotokopií originálních tiskopisů.

(2) Výkazy pro Intrastat lze celním úřadům předávat též elektronicky způsobem a za podmínek stanovených celním úřadem. Pro obsah a vyjádření statistických údajů uváděných do výkazů předávaných elektronicky platí obdobně ustanovení přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(3) Výkazy pro Intrastat na předepsaných tiskopisech předává zpravodajská jednotka nebo její zástupce celnímu úřadu tak, aby je obdržel nejpozději do 10. pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období. Elektronicky předávané výkazy pro Intrastat se odesílají nejpozději 12. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období. Kopii výkazu předaného celnímu úřadu zpravodajská jednotka uchovává 2 roky od ukončení lhůty k jeho předání celnímu úřadu. Stejná lhůta platí i pro datové soubory výkazů pro Intrastat předávané elektronicky.

§ 6

Celnímu úřadu, kterému se předávají výkazy pro Intrastat, zpravodajská jednotka bezodkladně písemně oznamuje změnu své obchodní firmy nebo názvu, adresy nebo daňového identifikačního čísla a své zrušení, zánik nebo přeměnu10).

§ 7

(1) Pro zvláštní druhy a pohyby zboží, stanovené ve zvláštním právním předpisu Společenství11), platí pro uvádění údajů do výkazů pro Intrastat pravidla, která jsou uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce, spolu s možnostmi zjednodušeného poskytování informací o jednotlivých transakcích odeslaného a přijatého zboží nízké hodnoty12).

(2) Údaje o odeslání nebo přijetí vybraného zboží uvedeného ve zvláštním právním předpisu Společenství13) se do výkazu pro Intrastat nevykazují. Zbožím pro přechodné použití, uvedeném v tomto seznamu, je zboží dočasně odesílané nebo přijímané za jiným účelem, než je jeho přepracování s předpokladem zpětného přijetí nebo odeslání a bez změny jeho vlastníka. Reklamním materiálem jsou reklamní a propagační předměty podle zvláštního právního předpisu14).

§ 8

Způsob provádění oprav nepřesných nebo chybných údajů na tiskopisu výkazu pro Intrastat před jeho předáním celnímu úřadu je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce. Příloha č. 6 k této vyhlášce stanoví postup oprav výkazu pro Intrastat po jeho předání celnímu úřadu. Opravu výkazu pro Intrastat podaného elektronicky nelze provést na tiskopisu, stejně jako není možné zasílat elektronicky opravy údajů podaných na tiskopisu.

§ 9

Tiskopisy výkazů pro Intrastat používané před nabytím účinnosti této vyhlášky je možné používat do konce roku 2005. Uvádění údajů do nich se řídí ustanoveními této vyhlášky.

§ 10

Při vyhotovení a opravách výkazů pro Intrastat za referenční období před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

§ 11

Zrušuje se vyhláška č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.


 Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 563/2006 Sb.1. ledna 2007.

(Přílohy nejsou zpracovány v elektronické podobě)

1)Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi, v platném znění.
2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.
2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91.
3)Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.
4)Čl. 169 až 171 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
5)Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.
6)Čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.
7)Čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.
8)§ 22 a 25 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9)Přílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
§ 4 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
10)§ 69 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11)Čl. 14 až 20 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92.
12)Čl. 13 bod 4 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
13)Příloha I nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.
14)§ 13 odst. 10 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.