Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
Znění účinné od 1. 8. 2009 do 14. 7. 2011.

Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 233/2009 Sb., O ŽÁDOSTECH, SCHVALOVÁNÍ OSOB A ZPŮSOBU PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, DŮVĚRYHODNOSTI A ZKUŠENOSTI OSOB A O MINIMÁLNÍ VÝŠI FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVANÝCH POBOČCE ZAHRANIČNÍ BANKYZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 2]§ 1§ 2 Vymezení pojmůČÁST DRUHÁ [§ 3 - § 20]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I - VSTUP DO SEKTORU [§ 3 - § 4]§ 3§ 4ČÁST DRUHÁ, HLAVA II [§ 5 - § 7]§ 5§ 6§ 7ČÁST DRUHÁ, HLAVA III - OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY, ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU, PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU A CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ [§ 8 - § 14]§ 8 Obchodník s cennými papíry§ 9 Organizátor regulovaného trhu§ 10 Mnohostranný obchodní systém§ 11§ 12 Centrální depozitář§ 13 Organizační složka zahraniční osoby poskytující investiční služby§ 14ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV [§ 15 - § 17]§ 15§ 16 Osoba ve vedení finanční holdingové osoby§ 17 Schvalování vedoucí osoby v družstevní záložněČÁST DRUHÁ, HLAVA V [§ 18 - § 20]§ 18§ 19§ 20 Zvláštní ustanoveníČÁST TŘETÍ - POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ [§ 21]§ 21ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRACE A ZÁPIS [§ 22 - § 25]§ 22§ 23§ 24 Zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců§ 25ČÁST PÁTÁ [§ 26 - § 29]§ 26 Společná ustanovení§ 27§ 28 Zrušovací ustanovení§ 29 ÚčinnostPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8Příl.9Příl.10Příl.11Příl.12Příl.13

VYHLÁŠKA
č. 233/2009 Sb.,
o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o bankách“), podle § 2a odst. 1 a 9, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 83 odst. 4, § 85 odst. 2, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“):

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí a vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud žadatel žádá o

a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“),
b) bankovní licenci pro zahraniční banku, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky (dále jen „licence pro pobočku“),
c) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),
d) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,
e) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
f) povolení k provozování vypořádacího systému,
g) povolení k činnosti centrálního depozitáře,
h) povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo není jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“),
i) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
j) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu nebo centrálním depozitářem (dále jen „regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí těchto osob,
k) povolení k přeměně společnosti1) nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,
l) registraci investičního zprostředkovatele,
m) zápis do seznamu vázaných zástupců,
n) zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců a
o) registraci další podnikatelské činnosti.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

a) podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, jejíž součástí je banka nebo družstevní záložna,
b) listiny a jejich přílohy k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní a úvěrové komise a dalších osob, které jsou navrhovány do řídicích funkcí v družstevní záložně.

(3) Tato vyhláška dále stanoví minimální výši finančních zdrojů, které poskytuje zahraniční banka se sídlem mimo území členského státu zřizované pobočce v České republice.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o oprávnění k podnikání
1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje údaje zapsané do obchodního rejstříku ke dni podání příslušné žádosti, a to včetně návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni podání žádosti vyřízen, anebo informace o takovém návrhu,
2. u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doklad prokazující její existenci a dokument prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno,
3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána v obchodním rejstříku, příslušné oprávnění k podnikání,
4. u zahraniční právnické osoby dokument prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno, veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu; pokud tyto listiny neobsahují údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem a
5. u podnikající zahraniční fyzické osoby dokument prokazující oprávnění k podnikání, nebo doklad obdobného charakteru,
b) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle jiného právního předpisu2) účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
2. dokumenty obdobné dokumentům v bodě 1, pokud se jedná o zahraniční právnickou osobu nebo podnikající zahraniční fyzickou osobu, a
3. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a závazcích, pokud se jedná o fyzickou osobu,
c) dokladem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů3) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
d) informací o osobách úzce propojených4) seznam osob úzce propojených se žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami, včetně sdělení, zda právní řád státu, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob úzce propojených s žadatelem se dále uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, případně datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, dále předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením,
e) plánem obchodní činnosti obchodní plán na první 3 roky činnosti regulované právnické osoby v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu2) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,
f) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny,
g) strategickým záměrem záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí týkající se
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast,
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládané míry zapojení do strategického řízení regulované právnické osoby,
4. případné podpory regulované právnické osoby dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné na rozvoj činností nebo pro udržení činnosti,
5. dohod s jinými společníky nebo členy regulované právnické osoby a
6. pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech regulované právnické osoby, také rozvoje činnosti regulované právnické osoby ve vztahu ke stávajícímu plánu obchodní činnosti, politiky rozdělování zisku či úhrady ztráty včetně dividendové politiky, způsobu financování dalšího rozvoje regulované právnické osoby, řídicího a kontrolního systému, případných změn personálního obsazení a strategického rozvoje regulované právnické osoby,
h) údaji o odborné praxi
1. informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
i) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,
j) vedoucí osobou osoba uvedená v
1. § 2 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
2. § 4 odst. 5 písm. d) nebo v § 5 odst. 4 písm. c) zákona o bankách,
3. § 2a odst. 4 písm. a) zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA I
VSTUP DO SEKTORU

§ 3

(1) Žádost o licenci pro banku podle § 4 odst. 1 zákona o bankách a o povolení pro družstevní záložnu podle § 2a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Žádost o povolení podle § 7 odst. 2, § 38 odst. 2, § 83 odst. 4 a § 103 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Žadatel, kterému má být licence nebo povolení podle odstavců 1 a 2 uděleno, přiloží k žádosti přílohy podle § 4.

§ 4

(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informacemi souvisejícími s činností žadatele jsou

a) originál platného úplného znění zakladatelských dokumentů,
b) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
c) originály dokladů o původu počátečního kapitálu nebo základního kapitálu, případně dalších finančních zdrojů žadatele, a o rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
d) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] a
e) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti.

(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 2, nebo podle přílohy č. 4, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1, vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
b) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)] a
c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami s údaji5) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 13 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou osobou uvedenou v tomto seznamu,
b) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a) včetně uvedení funkce této osoby a tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou takovou fyzickou osobu,
c) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou fyzickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli a za každou fyzickou osobu, která jednáním ve shodě s jinou osobou má kvalifikovanou účast na žadateli,
d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé fyzické osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem, nebo členem statutárního orgánu právnické osoby uvedené v písmeně a),
e) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] každé osoby uvedené v písmeně a),
f) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] každé osoby uvedené v písmeně a),
g) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)] a
h) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání regulované právnické osoby, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.

HLAVA II
BANKA, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA A POBOČKA ZAHRANIČNÍ BANKY

§ 5

Licence pro banku a povolení pro družstevní záložnu
(K § 4 odst. 1 zákona o bankách a § 2a odst. 1 zákona
o spořitelních a úvěrních družstvech)

V případě žádosti o licenci pro banku nebo o povolení pro družstevní záložnu postupuje žadatel podle § 3 odst. 1 a vedle příloh uvedených v § 4 přiloží

a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)],
b) koncepci rozvoje činnosti banky nebo družstevní záložny zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým cílům,
c) návrh řídicího a kontrolního systému banky nebo družstevní záložny obsahující zejména
1. strategii řízení rizik,
2. strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
3. strategii rozvoje informačních systémů,
4. zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance a
5. bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy,
d) návrh organizačního uspořádání banky nebo družstevní záložny, který obsahuje informace o vymezení odpovědnosti, pravomoci, hlavních informačních tocích a vazbách orgánů, zaměstnanců a výborů banky nebo družstevní záložny, pokud budou zřízeny,
e) stručnou koncepci výkonu funkce vedoucí osoby v bance nebo družstevní záložně a
f) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti banky nebo družstevní záložny; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém6), účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

Licence pro pobočku zahraniční banky

§ 6

(K § 5 odst. 1 a 5 zákona o bankách)

(1) V případě žádosti o licenci pro pobočku zahraniční banky se žádost předkládá na formuláři, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce. K žádosti žadatel přiloží přílohy podle odstavců 2 až 6.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
b) originál rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,
c) originál dokladu prokazujícího existenci a skutečné sídlo žadatele a kdo za žadatele může jednat a jakým způsobem,
d) originály dokladů o původu finančních prostředků poskytnutých pro činnost pobočky,
e) auditorem ověřené finanční výkazy žadatele [§ 2 písm. b)],
f) originál písemného stanoviska orgánu dohledu státu sídla žadatele k záměru žadatele zřídit pobočku banky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled, a
g) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelné s požadavky stanovenými bankám podle zákona o bankách a prováděcím právním předpisem7).

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu žadatele, jsou

a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,
b) tiskopisy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněné a podepsané jednotlivými členy statutárního orgánu žadatele,
c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.

(4) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách5) s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli a
b) informace o osobách úzce propojených s žadatelem [§ 2 písm. d)].

(5) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě pobočky jsou

a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou pobočky,
b) životopis vedoucí osoby pobočky obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby pobočky a
d) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána vedoucí osobou pobočky.

(6) Přílohami obsahujícími informace o organizačních předpokladech pobočky pro výkon činnosti jsou

a) plán obchodní činnosti pobočky,
b) zásady řídicího a kontrolního systému žadatele,
c) koncepce a zásady rozvoje pobočky týkající se její činnosti zejména ve vztahu k navrhovanému plánu pobočky a k jejím střednědobým cílům,
d) návrh organizační struktury pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění a
e) návrh technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém7), účetní systém a statisticko-evidenční systémy.

§ 7

Objem finančních zdrojů poskytnutých žadatelem pobočce musí zohledňovat předpokládaný rozsah a rizikovost podnikání pobočky, minimálně však činí 150 000 000 Kč.

HLAVA III
OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY, ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU,
PROVOZOVATEL VYPOŘÁDACÍHO SYSTÉMU A CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ

§ 8

Obchodník s cennými papíry
(K § 7 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) V případě žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 přiloží doklady o naplnění zákonných podmínek pojištění podle § 8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud obchodník s cennými papíry hodlá využít možnosti nižšího počátečního kapitálu podle § 8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a dále přílohy podle odstavců 2 a 3.

(2) Přílohami obsahujícími informace o věcných předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou

a) doklady o technických a programových prostředcích pro zpracování a evidenci informací, pro evidenci majetku zákazníka, vedení deníku obchodníka s cennými papíry, vedení účetnictví a hospodářské evidence, a vedení dalších evidencí8), v rozsahu informací o vlastnostech, způsobu použití, správy a údržby prostředků předaných jejich dodavatelem,
b) návrh technického zabezpečení poskytování služeb prostřednictvím internetu,
c) zajištění přímého nebo zprostředkovaného spojení s organizátory regulovaných trhů a osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními nástroji a
d) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

(3) Přílohami obsahujícími informace o činnosti, o personálních a organizačních předpokladech pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou

a) návrh vnitřních předpisů žadatele zahrnující zejména
1. návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry9),
2. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb obchodníka s cennými papíry10) a
3. návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky11),
b) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat
1. poskytování investičních služeb,
2. průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry,
3. řízení rizik a
4. výkon vnitřního auditu,
c) životopis všech osob, uvedených v seznamu podle písmene b), obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
d) rozsah činností, které obchodník s cennými papíry hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob naplnění podmínek podle § 12d zákona o podnikání na kapitálovém trhu a
e) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

§ 9

Organizátor regulovaného trhu
(K § 38 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami dále

a) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců12), jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,
b) návrh pravidel
1. obchodování na regulovaném trhu,
2. přístupu na regulovaný trh,
3. pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a
4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,
c) opatření zabraňující zneužívání trhu,
d) způsob vypořádání provedených obchodů,
e) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu služeb,
f) zásady a postupy pro zajištění řádného provozu obchodních a jiných systémů, včetně opatření pro případ narušení činnosti těchto systémů a mimořádných situací,
g) pravidla správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a archivování dat,
h) pravidla pro zpřístupnění informací podle § 48 písm. i) bodů 3 a 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu účastníkům jím organizovaného trhu,
i) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu13) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti14) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
j) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování
1. dodržování právních předpisů, pravidel obchodování a pravidel přístupu na regulovaný trh účastníky trhu,
2. dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů žadatele zaměstnanci žadatele,
3. zda investiční nástroje přijaté k obchodování splňují podmínky pro přijetí investičních nástrojů k obchodování stanovené zákonem a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a
4. plnění informační povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu emitentovi investičních cenných papírů přijatých k obchodování nebo třetí osobou v případě následného přijetí investičního nástroje k obchodování bez souhlasu emitenta,
k) postupy pro sledování obchodování na organizovaném trhu a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem, analýza jednotlivých typů krizových situací ve vývoji kapitálového trhu a v provozu žadatele, které mohou mít nepříznivý dopad na fungování kapitálového trhu, a postupy pro řešení takových situací,
l) postupy pro řízení rizik spojených s navrhovaným rozsahem poskytovaných služeb, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik; za opatření se považují pojistné smlouvy, bankovní záruky a obdobné nástroje určené ke krytí těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhých subjektů k přijetí závazku krytí těchto rizik, pokud příslušné právní úkony nebyly dosud učiněny,
m) postupy pro odhalování a řešení případných negativních dopadů na činnost organizátora regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu, včetně vnitřního předpisu pro obchody uzavírané zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých, a
n) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 10

Mnohostranný obchodní systém

Pokud obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu žádá o povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, jsou přílohami k žádosti o povolení podle § 8 nebo § 9 také

a) návrh pravidel
1. obchodování v mnohostranném obchodním systému,
2. pro příjímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému včetně případné informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování nebo třetích osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta,
3. přístupu do mnohostranného obchodního systému a
4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel,
b) způsob zpřístupnění veřejně dostupných informací účastníkům mnohostranného obchodního systému (§ 69 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu),
c) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování
1. dodržování právních předpisů a pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému jeho účastníky,
2. zda investiční nástroje přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému,
d) postupy pro sledování obchodování v mnohostranném obchodním systému a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem,
e) způsob zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému a zabezpečení informovanosti účastníků mnohostranného obchodního systému při zajištění vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému podle § 70 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
f) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu13) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti14) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění a
g) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 11

Provozovatel vypořádacího systému
(K § 83 odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami k žádosti dále

a) návrh pravidel vypořádacího systému podle § 83 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
b) návrh pravidel fungování vypořádacího systému obsahující popis rolí jednotlivých účastníků, jejich povinnosti a odpovědnost,
c) smluvní zajištění fungování vypořádacího systému včetně vzorového návrhu smlouvy s účastníkem vypořádacího systému,
d) návrh systému řízení rizik, který musí pokrývat zejména stanovení metod identifikace, měření, sledování a řízení rizik vyplývajících z jednotlivých činností, stanovení povinností a odpovědnosti při řízení rizik, způsobu stanovení limitů, četnost měření a průběžného sledování jednotlivých rizik a postup při řešení kritických situací při překročení stanoveného limitu; žadatel dále přiloží pojistné smlouvy a jiné nástroje určené ke krytí těchto rizik a smlouvy se třetími subjekty zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik,
e) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činnosti vypořádacího systému žadatele,
f) analýza jednotlivých typů krizových situací obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci,
g) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s vnitřními informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu13) a pravidla pro organizační, technické a personální zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti14) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
h) vnitřní předpis nebo předpisy upravující
1. oprávnění, rozsah pravomocí, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců12), jejich zastupitelnost a kontrolu při jednotlivých činnostech a
2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet zaměstnanců,
i) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 12

Centrální depozitář
(K § 103 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

V případě žádosti o povolení k činnosti centrálního depozitáře postupuje žadatel podle § 3 odst. 2 a vedle příloh uvedených v § 4 jsou přílohami k žádosti dále

a) projekt vedení evidencí investičních nástrojů a dokumentace k nim; projekt obsahuje
1. administrativní, technické, kontrolní a bezpečnostní postupy vedení evidencí investičních nástrojů,
2. technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činností,
3. pravidla správy a zabezpečení informačního systému včetně technického a organizačního řešení zálohování, archivace a kontroly dat a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti takového technického řešení,
4. analýzu jednotlivých typů krizových situací, které mohou při vedení evidencí investičních nástrojů nastat, a postupy pro řešení takových situací,
5. postupy při řízení rizik při výkonu jednotlivých činností a
6. technické a organizační zajištění komunikace s regulovanými trhy, provozovateli vypořádacích systémů, účastníky centrálního depozitáře a osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci a doklady o prověření funkčnosti a spolehlivosti systému komunikace,
b) návrh provozního řádu centrálního depozitáře,
c) návrhy standardizovaných smluv mezi žadatelem na straně jedné a účastníky centrálního depozitáře, osobami vedoucími evidence navazující na centrální evidenci, vlastníky účtů v centrálním depozitáři, regulovanými trhy a provozovateli vypořádacích systémů na straně druhé,
d) organizační uspořádání a řídicí struktura společnosti, s uvedením
1. oprávnění, rozsahu pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců12), jejich zastupitelnosti a kontroly při jednotlivých činnostech a
2. náplně činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcového počtu zaměstnanců,
e) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro nakládání s důvěrnými informacemi a osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu13) a zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti14) včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,
f) organizační, technické a personální zajištění kontrolní činnosti zaměřené na dodržování
1. právních předpisů a provozního řádu účastníky centrálního depozitáře a
2. právních předpisů, vnitřních předpisů žadatele a provozního řádu centrálního depozitáře zaměstnanci centrálního depozitáře,
g) vymezení investičních nástrojů a druhů obchodů, které mohou být předmětem vypořádání ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem, a vymezení postavení žadatele v rámci vypořádacího systému,
h) zajištění přidělování identifikačního označení investičním nástrojům podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),
i) doklady prokazující připravenost provozovat činnosti uvedené v § 100 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu s ohledem na činnosti, pro které žadatel žádá vydání povolení, včetně projektu a dokladů přiměřeně podle písmene a),
j) přílohy uvedené v § 11 písm. a) až g) a
k) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)].

§ 13

Organizační složka zahraniční osoby
poskytující investiční služby

(K § 28 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem, se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 14.

§ 14

(1) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
b) doklad o skutečném sídle žadatele,
c) originál povolení k poskytování investičních služeb vydaného orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo, s uvedením rozsahu tohoto povolení,
d) originály dokladů o původu finančních prostředků zajištěných pro činnost organizační složky žadatele,
e) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,
f) písemné stanovisko orgánu dohledu státu sídla žadatele k záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, případně doklad o tom, že byl tento orgán o záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky informován,
g) doklad o účasti v záručním systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům; pokud žadatel je účastníkem takového systému, doloží zároveň výši náhrad vyplácených zákazníkům, okruh zákazníků a rozsah jejich majetku krytého tímto záručním systémem včetně teritoriální působnosti tohoto záručního systému a
h) doklady prokazující, že žadatel dodržuje kapitálové požadavky srovnatelně podle § 9 a 9a zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(2) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a) seznam členů statutárního orgánu žadatele,
b) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každým členem statutárního orgánu žadatele,
c) životopis každého člena statutárního orgánu žadatele obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
d) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každého člena statutárního orgánu žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách úzce propojených s žadatelem jsou

a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji5) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli, a
b) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)].

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucím organizační složky a personálních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou

a) tiskopis podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucím organizační složky,
b) životopis vedoucího organizační složky obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucího organizační složky a
d) záměr využívat investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(5) Přílohami obsahujícími informace o věcných předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou doklady o splnění věcných předpokladů podle § 8 odst. 2.

(6) Přílohami obsahujícími informace o organizačních předpokladech organizační složky pro výkon činnosti jsou

a) plán obchodní činnosti [§ 2 písm. e)] organizační složky,
b) určení rozsahu činností, které organizační složka hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby,
c) seznam osob, kterým hodlá žadatel předávat pokyny týkající se investičních nástrojů a
d) návrh vnitřních předpisů organizační složky zahrnující zejména
1. návrh organizačního uspořádání organizační složky9),
2. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb organizační složky10) a
3. návrh pravidel jednání organizační složky se zákazníky11).

HLAVA IV
VEDOUCÍ OSOBY A OSOBY
VE VEDENÍ FINANČNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY

§ 15

Schvalování vedoucí osoby
(K § 10 odst. 4, § 43 odst. 4, § 104b, § 155a odst. 2
zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) životopis vedoucí osoby obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], a
b) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby.

(3) Tiskopis žádosti spolu s jejími přílohami žadatel předkládá v případě nové volby, jmenování či vzniku funkce na základě jiné skutečnosti spojené s novou působností či pravomocemi.

§ 16

Osoba ve vedení finanční holdingové osoby
(K § 26g odst. 6 zákona o bankách a § 25f odst. 8
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání důvěryhodnosti a zkušenosti osoby navrhované do jejího vedení finanční holdingová osoba předloží podklady, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] fyzické osoby navrhované do vedení finanční holdingové osoby (dále jen „navrhovaná osoba“),
b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou navrhovanou osobou,
c) životopis navrhované osoby obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)].

(2) Finanční holdingová osoba předloží rovněž popis pracovní náplně funkce, do které má být navrhovaná osoba zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem finanční holdingové osoby, který upravuje náplň funkce, kterou má navrhovaná osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

(3) V případě, že navrhovaná osoba není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu finanční holdingové osoby nebo na navrhovanou osobu nebyla pravomoc statutárního orgánu finanční holdingové osoby delegována, finanční holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba finanční holdingovou osobu řídí.

§ 17

Schvalování vedoucí osoby v družstevní záložně
(K § 2a odst. 9 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)

(1) K prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti vedoucí osoby předloží družstevní záložna listiny, kterými jsou

a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] vedoucí osoby,
b) životopis vedoucí osoby obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
c) vymezení pracovní náplně funkce, do které je vedoucí osoba zvolena nebo jmenována,
d) stručná koncepce výkonu funkce vedoucí osoby a
e) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný vedoucí osobou.

(2) Součástí vymezení pracovní náplně funkce vedoucí osoby jsou dále předpokládaná působnost a pravomoci. Tato listina může být nahrazena vnitřním předpisem družstevní záložny, který upravuje náplň funkce, kterou má vedoucí osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.

HLAVA V
SOUHLAS KE KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA REGULOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ
NEBO K OVLÁDNUTÍ REGULOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

§ 18

Souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti
na regulované právnické osobě

[K § 20 odst. 3 písm. a) a b) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. a) a b)
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, § 10d odst. 4,
§ 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]

(1) Žádost o předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě se předkládá na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 této vyhlášky.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele,
b) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
c) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] žadatele,
d) informace o osobách úzce propojených [§ 2 písm. d)] se žadatelem,
e) popis vztahů mezi žadatelem a regulovanou právnickou osobou, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této právnické osobě, a to minimálně k osobám, které jsou vedoucími osobami, členy dozorčí rady nebo členy kontrolní komise regulované právnické osoby, v případě družstevních záložen pak rovněž k osobám zvoleným do úvěrové komise,
f) originál písemného stanoviska orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě, jde-li o žadatele se sídlem mimo území členského státu, nad kterým je takový dohled v zemi jeho sídla vykonáván,
g) strategický záměr [§ 2 písm. g)] a
h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě, s údaji5) o těchto osobách s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na regulované právnické osobě a skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě.

(3) Je-li žadatelem fyzická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

a) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] a
b) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný žadatelem.

(4) Je-li žadatelem právnická osoba, přikládá k žádosti podle odstavce 1 dále

a) seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žadatele včetně uvedení funkce této osoby,
b) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D, vyplněný a podepsaný za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a) a
c) originál dokladu o bezúhonnosti za každou fyzickou osobu uvedenou v písmeně a).

§ 19

Souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby
[K § 20 odst. 3 písm. c) zákona o bankách, § 2b odst. 3 písm. c)
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, § 10d odst. 4,
§ 47 odst. 1 a § 104a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]

(1) Osoba žádající o souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti, na základě kterého se stane ovládající osobou podle obchodního zákoníku15), postupuje podle § 18.

(2) Osoba žádající o souhlas k ovládnutí regulované právnické osoby na základě smlouvy předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 této vyhlášky.

(3) Přílohami k žádosti podle odstavce 2 jsou

a) návrh ovládací nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k ovládnutí regulované právnické osoby,
b) zdůvodnění záměru ovládnout regulovanou právnickou osobu,
c) originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům, je-li uzavřena ovládací smlouva,
d) strategický záměr v rozsahu § 2 písm. g) bodu 6,
e) doklady uvedené v § 18 odst. 2 písm. a), c) a d) a § 18 odst. 3 a 4 a
f) originál písemného stanoviska orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele ovládnout regulovanou právnickou osobu, je-li žadatelem osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.

§ 20

Zvláštní ustanovení

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě, pak tato osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 18 odst. 2 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 18 odst. 2 až 4, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti zůstávají beze změny.

(2) Pro žadatele o ovládnutí regulované právnické osoby platí obdobně odstavec 1 s tím, že osoba předkládá žádost na tiskopisu, jehož vzor je v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál písemného stanoviska podle § 19 odst. 3 písm. f) a ostatní listinné dokumenty a podklady uvedené v § 19 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl předchozí souhlas udělen. Žadatel v tomto případě zároveň v žádosti uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu zůstávají beze změny.

(3) Pokud je žadatelem o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nebo k ovládnutí regulované právnické osoby osoba, která

a) je finanční institucí16) nebo bankou nebo jiným regulovaným subjektem na finančním trhu se sídlem na území členského státu (dále jen „finanční instituce“) a
b)podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán sdělí České národní bance, že nemá námitky k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ovládnout regulovanou právnickou osobu,

předkládá žadatel žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)] žadatele, strategický záměr [§ 2 písm. g)] a originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti.

(4) Má-li žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě prostřednictvím finanční instituce a tato finanční instituce podléhá dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, předkládá žadatel žádost na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a k žádosti přiloží pouze originál pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce, kterým mu byl udělen souhlas k nabytí kvalifikované účasti na finanční instituci, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na regulované právnické osobě. Není-li v zemi sídla finanční instituce takové rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží vyjádření příslušného orgánu dohledu země sídla finanční instituce, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na finanční instituci, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na právnické osobě, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla finanční instituce, a že proti nabytí kvalifikované účasti na regulované právnické osobě nemá námitky.

ČÁST TŘETÍ
POVOLENÍ K PŘEMĚNĚ

§ 21

Povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy
o převodu, zastavení nebo nájmu podniku

(K § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 85 odst. 2,
§ 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 podle typu žádosti jsou

a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele [§ 2 písm. a)],
b) seznam zúčastněných a nástupnických společností, který obsahuje údaje, zda se jedná o zanikající společnost, nástupnickou společnost, převádějící společnost, přebírající společnost, zástavce, nájemce, pronajímatele, s uvedením jejich názvu nebo obchodní firmy, identifikačního čísla, adresy sídla, výše základního kapitálu, výše splacení základního kapitálu včetně počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, dále s uvedením akcií nebo obchodního podílu spolu s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu obchodních podílů,
c) seznam vedoucích osob zúčastněných, nástupnických nebo přebírajících společností s uvedením jejich funkce; v případě, že jde o jiné vedoucí osoby, než je člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, uvede žadatel v seznamu dále, na základě jaké skutečnosti tyto osoby skutečně řídí tyto společnosti,
d) tiskopis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou nástupnické nebo přebírající společnosti,
e) životopis každé vedoucí osoby nástupnické nebo přebírající společnosti obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
f) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby nástupnické nebo přebírající společnosti,
g) projekt přeměny společnosti nebo podrobnou informaci o převodu, zastavení nebo nájmu podniku nebo části podniku a jejich důsledcích, obsahující zejména záměr žadatele, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na poskytování investičních služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,
h) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně,
i) finanční výkazy [§ 2 písm. b)] zúčastněných společností,
j) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
k) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků vedených v účetní evidenci převáděného, pronajímaného nebo zastavovaného podniku nebo části podniku a
l) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a údaje5) o osobách, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na žadateli.

ČÁST ČTVRTÁ
REGISTRACE A ZÁPIS

§ 22

Registrace investičního zprostředkovatele

(1) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele podle § 30 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Je-li žadatelem fyzická osoba, přiloží k žádosti podle odstavce 1 dále

a) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
b) životopis obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
c) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)],
d) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání a
e) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, přiloží k tiskopisu žádosti podle odstavce 1 dále

a) originál dokladu o oprávnění k podnikání [§ 2 písm. a)],
b) seznam vedoucích osob žadatele s označením jejich funkce,
c) tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce vyplněný a podepsaný každou vedoucí osobou žadatele,
d) životopis každé vedoucí osoby žadatele obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)],
e) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] každé vedoucí osoby žadatele,
f) originál dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání za každou vedoucí osobu žadatele,
g) záměr využívat vázaných zástupců v souvislosti s poskytováním investičních služeb,
h) originál dokladů o původu základního kapitálu žadatele a
i) informace o osobách úzce propojených se žadatelem [§ 2 písm. d)].

§ 23

Zápis do seznamu vázaných zástupců

(1) Žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců podle § 32c odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Žádost je zasílána České národní bance v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem17) ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 24

Zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců

(1) Žádost o zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců podle § 198 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) životopis obsahující
1. údaje o vzdělání [§ 2 písm. i)] a
2. údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], a
b) originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] žadatele.

§ 25

Registrace další podnikatelské činnosti
(K § 7 odst. 2 a § 39 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

(1) Žádost o registraci další podnikatelské činnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Přílohami k žádosti podle odstavce 1 jsou

a) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele,
b) návrh vnitřních předpisů, který zohledňuje výkon další podnikatelské činnosti, především vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,
c) analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a
d) doklad o povolení další podnikatelské činnosti podléhající registraci vydaný příslušným orgánem, není-li tímto orgánem Česká národní banka.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 26

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Je-li žadatel zastoupen, je přílohou žádosti originál plné moci nebo obdobné listiny prokazující oprávnění zástupce zastupovat žadatele.

(3) Pravost podpisu žadatele na plné moci nebo obdobné listině, která se předkládá jako doklad podle odstavce 2, musí být úředně ověřena.

(4) V případě žádosti o povolení další činnosti se přiměřeně použijí ustanovení části druhé hlavy II a III.

§ 27

(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti vyžadované touto vyhláškou nebo uvedení údaje v tiskopisu, a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(2) Žadatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(3) Při předkládání veřejných listin cizích států se postupuje podle jiného právního předpisu18). To neplatí pro veřejnou listinu cizího státu

a) vydanou na území členského státu, nebo
b) vydanou správním úřadem cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto úřadů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) V případě, že právnickou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli řídí jiná osoba, než je statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, připojí žadatel také seznam těchto osob s uvedením, na základě jaké skutečnosti tyto osoby žadatele řídí, a dále údaje o odborné praxi [§ 2 písm. h)], originál dokladu o bezúhonnosti [§ 2 písm. c)] a tiskopis podle přílohy č. 4 k této vyhlášce bod 1 a část D vyplněný a podepsaný za každou takovou osobu.

§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.vyhláška č. 90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou,
2.vyhláška č. 272/2006 Sb., kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena,
3.vyhláška č. 139/2007 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby,
4.vyhláška č. 255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

§ 29

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.

1) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Text odkazu o_233-09.htm#1) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#2) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#3) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) § 4 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 9 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#4) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#2) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#5) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Text odkazu o_233-09.htm#6) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#7) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#5) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#7) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) Vyhláška č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb.
Text odkazu o_233-09.htm#8) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) § 6 vyhlášky č. 237/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#9) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) § 6 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část druhá vyhlášky č. 237/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#10) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) § 6 odst. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část třetí vyhlášky č. 237/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#11) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#12) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#13) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Text odkazu o_233-09.htm#14) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#13) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Text odkazu o_233-09.htm#14) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#13) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Text odkazu o_233-09.htm#14) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#12) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#12) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#13) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Text odkazu o_233-09.htm#14) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#5) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) § 6 vyhlášky č. 237/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#9) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) § 6 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část druhá vyhlášky č. 237/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#10) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) § 6 odst. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část třetí vyhlášky č. 237/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#11) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#5) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
15) § 66a odst. 2 až 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#15) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
16) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#16) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 odst. 16 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b odst. 13 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_233-09.htm#5) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) § 6 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
Část druhá vyhlášky č. 237/2008 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#10) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
17) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
Text odkazu o_233-09.htm#17) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
18) § 53 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Text odkazu o_233-09.htm#18) (idc: 664743) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.