Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Znění účinné od 28. 3. 2007 do 30. 6. 2012.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 61/2007 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3 a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7 zákona:

§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Druh značkovací látky a barviva

(1) Ke značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 zákona se používá tekuté směsi značkovací látky, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124, a zejména červeného barviva Solvent Red 19. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky a takové minimální množství barviva, které prokazatelně zabarví minerální oleje do červena a bude kvalitativně stanovitelné.

(2) Ke značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 písm. b), c), d) a e) zákona se používá značkovací látka, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky na 1 litr minerálního oleje.

Způsob odběru vzorku

§ 3

(1) Vzorek minerálního oleje uvedeného v § 2 (dále jen "vzorek") jsou oprávněny odebrat celní úřady a celní ředitelství, územní finanční orgány nebo Česká obchodní inspekce1) (dále jen "příslušný státní orgán"). K odběru vzorku přizve příslušný státní orgán osobu, která s minerálním olejem nebo se strojem, pro nějž byl minerální olej určen, v rozhodné době disponovala nebo manipulovala (dále jen "kontrolovaná osoba"); není-li to možné, může přizvat jakoukoliv zletilou osobu způsobilou k právním úkonům a na kontrole nezúčastněnou.

(2) Při odběru vzorku se příslušný státní orgán řídí postupem uvedeným

a) v příloze č. 1 k této vyhlášce, je-li vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s motorem,
b) v příslušné české technické normě2) pro ostatní případy.

(3) Příslušný státní orgán provede vždy bezprostředně před odběrem vzorku proplach odběrového zařízení za přítomnosti osoby uvedené v odstavci 1. Proplach se provádí postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo v příslušné české technické normě2).

§ 4

(1) Zjistí-li příslušný státní orgán u minerálního oleje, který není dovoleno značkovat a barvit dle § 134b odst. 2 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, část pro kontrolní uložení a část pro kontrolovanou osobu. V případě, že kontrolovaná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu a tuto skutečnost potvrdí do protokolu o odběru vzorku, odebírá se pouze vzorek pro příslušnou akreditovanou osobu a vzorek pro kontrolní uložení.

(2) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u minerálního oleje, který není dovoleno značkovat a barvit dle § 134b odst. 2 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi značkovací látky a barviva ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku minerálního oleje s reakčním činidlem. Vykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán postupuje podle odstavce 1.

(3) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u minerálního oleje, který musí být značkován a barven dle § 134b odst. 1 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení.

(4) Zjistí-li příslušný státní orgán při kontrole minerálního oleje, který musí být značkován a barven dle § 134b odst. 1 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi značkovací látky a barviva ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku minerálního oleje s reakčním činidlem. Nevykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení.

(5) Při kontrole minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 písm. b), c), d) a e) zákona postupuje příslušný státní orgán přiměřeně podle odstavců 1 až 4.

§ 5

(1) Minimální objem odebraného vzorku je 210 cm3, v případě, že kontrolovaná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu, je minimální objem odebraného vzorku 140 cm3. Pro příslušnou akreditovanou osobu se oddělí alespoň 70 cm3, pro kontrolní uložení také 70 cm3 a pro kontrolovanou osobu alespoň 70 cm3.

(2) Příslušný státní orgán zajistí, aby nedošlo ke zničení, záměně, upravení nebo zneužití vzorku odebraného pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a vzorku odebraného pro kontrolní uložení. Odebraný vzorek uloží ve vzorkovnici, kterou označí, zapečetí a zamezí přístupu světla.

§ 6

(1) Při každém odběru vzorku příslušný státní orgán sepíše protokol.

(2) Protokol obsahuje:

a) pořadové číslo protokolu evidovaného příslušným státním orgánem,
b) označení příslušného státního orgánu, který odběr provádí,
c) identifikační údaje kontrolované osoby, případně jiné zletilé osoby, přizvané k odběru vzorku,
d) datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,
e) typ a označení nádrže nebo nádoby, ze které byl vzorek odebrán; pokud je vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s vozidlem, státní poznávací značku vozidla, pokud je vozidlo takovou značkou opatřeno, způsob odběru vzorku,
f) potvrzení kontrolované osoby o nepožadování kontrolního vzorku podle § 4 odst. 1,
g) výsledek kontroly provedené podle § 4,
h) číslo pečeti, označení odebraného vzorku a uvedení jeho množství,
i) jména a příjmení osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy,
j) jméno, příjmení a funkci osoby, která kontrolu provádí, a její podpis.

(3) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení musí být podepsána všemi zúčastněnými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá příslušný státní orgán k založení do evidence o odebraných vzorcích. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Je-li vzorek doručován příslušné akreditované osobě, vyhotoví příslušný státní orgán průvodní list požadující provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, který bude obsahovat identifikační údaje týkající se odebraného vzorku; průvodní list však nesmí obsahovat údaje o kontrolované osobě a o místě a datu provedení odběru.

§ 7

(1) Příslušný státní orgán doručí vzorek po jeho odběru příslušné akreditované osobě nejméně dvěma osobami bez zbytečných průtahů.

(2) Příslušná akreditovaná osoba potvrdí převzetí vzorku. V případě, že při převzetí je patrné poškození obalu nebo jsou zřejmé jiné nesrovnalosti, vyznačí zkušebna tuto skutečnost při potvrzování převzetí. Vyznačené zjištění potvrdí podpisem jak osoba, která vzorek přijímá, tak osoby, které vzorek doručují.

(3) V případě, že poškození obalu nebo jiné nesrovnalosti jsou takového druhu, že by mohly mít za následek zpochybnění důvěryhodnosti analýzy, příslušná akreditovaná osoba ihned písemně o této skutečnosti informuje příslušný státní orgán a analýzu vzorku neprovádí.

(4) Příslušný státní orgán, který odebral nebo převzal vzorek pro kontrolní uložení, jej uloží a uchovává po dobu tří let ode dne odběru. Kontrolní vzorek se uchovává v pevně uzavřené nádobě z tmavého skla nebo obalené kovovou fólií, aby se zamezilo přístupu světla. Nádoba se plní vzorkem maximálně do 90 % jejího objemu, poté je uzavřena a uložena v temnu při stálé teplotě mezi 5 až 10 oC.

§ 8

Způsob vedení evidence

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají minerální oleje uvedené v § 2, vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o druzích, množství a jakosti vyrobených, zpracovaných, dovezených, skladovaných, převzatých a vydávaných minerálních olejů včetně údajů o podnikajících fyzických osobách3) a o právnických osobách, které jim minerální oleje dodávají, jakož i o právnických a fyzických osobách, kterým minerální oleje vydávají.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, nakládající s minerálními oleji uvedenými v § 2, vedou evidenci o vydaných a přijatých potvrzeních o jakosti minerálních olejů.

(3) Výrobci směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o množství, vlastnostech a složení vyrobené směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky, o fyzických osobách a o právnických osobách, kterým směs značkovací látky a barviva nebo značkovací látku dodávají. Uživatelé směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky vedou evidenci o množství, vlastnostech a složení převzaté směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky, o jejím použití a o fyzických osobách nebo právnických osobách, které jim směs značkovací látky a barviva nebo značkovací látku dodávají.

(4) V evidenci vedené podle odstavců 1 a 3 se uvádějí o právnických osobách a fyzických osobách tyto údaje:

a) u podnikatelů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno; jméno, případně jména a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno,
b) u fyzických osob jméno, případně jména a příjmení a bydliště.

(5) Doklady o evidenci se uchovávají po dobu a způsobem jako doklady účetní4).

§ 9

(1) Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny (§ 134b odst. 3 zákona), z důvodu, že by značkování a barvení mohlo být na závadu jejich použití, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány (§ 134m odst. 3 zákona), z důvodu, že by značkování mohlo být na závadu jejich použití, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 10

Přechodné ustanovení

Příslušné státní orgány postupují při nakládání se vzorkem odebraným přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle této vyhlášky.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 28. března 2007)

Přílohy k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

(Přílohy nejsou zpracovány v elektronické podobě)

1) § 134k odst. 1 a § 134v odst. 1 zákona.
Text odkazu o_061-07.htm#1) (idc: 595530) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) § 134k odst. 1 a § 134v odst. 1 zákona.
Text odkazu o_061-07.htm#1) (idc: 595530) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) ČSN EN ISO 3170 Kapalné ropné výrobky - ruční odběr vzorků.
Text odkazu o_061-07.htm#2) (idc: 595530) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) ČSN EN ISO 3170 Kapalné ropné výrobky - ruční odběr vzorků.
Text odkazu o_061-07.htm#2) (idc: 595530) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_061-07.htm#3) (idc: 595530) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) § 31 odst. 2 písm. a) a odst. 3, § 34 a 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_061-07.htm#4) (idc: 595530) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.