Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 341/2005 Sb., O VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍCHZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 2]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Veřejná výzkumná instituceČÁST DRUHÁ - ZŘÍZENÍ A VZNIK VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE [§ 3 - § 9]§ 3 Zřízení veřejné výzkumné instituce§ 4 Vznik veřejné výzkumné instituce§ 5§ 6 Rejstřík veřejných výzkumných institucí§ 7§ 8§ 9ČÁST TŘETÍ - ZRUŠENÍ A ZÁNIK VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE [§ 10 - § 14]§ 10 Zrušení veřejné výzkumné instituce§ 11 Zrušení veřejné výzkumné instituce bez likvidace§ 12§ 13§ 14ČÁST ČTVRTÁ - PŮSOBNOST ZŘIZOVATELE [§ 15]§ 15ČÁST PÁTÁ - ORGÁNY VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE [§ 16 - § 19]§ 16§ 17 Ředitel§ 18 Rada instituce§ 19 Dozorčí rada ČÁST ŠESTÁ - VNITŘNÍ PŘEDPISY VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE [§ 20]§ 20ČÁST SEDMÁ - HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE [§ 21 - § 30]§ 21§ 22 Rozpočet§ 23 Fondy§ 24 Rezervní fond§ 25 Fond reprodukce majetku§ 26 Fond účelově určených prostředků§ 27 Sociální fond§ 28 Majetek§ 29 Účetnictví § 30 Výroční zprávaČÁST OSMÁ - PODMĺNKY PRO PŘIJĺMÁNĺ VÝZKUMNÝCH PRACOVNĺKŮ ZE TŘETĺCH ZEMĺ [§ 30a - § 30g]§ 30a§ 30b Seznam výzkumných organizací§ 30c Dohoda o hostování§ 30d§ 30e Přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí jinými výzkumnými organizacemi§ 30f Správní delikty§ 30g Společná ustanovení ke správním deliktůmČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ [§ 31]§ 31 Přeměna příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituceČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST [§ 32]§ 32Účinnost novelPříloha č.1Příloha č.2

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010 Sb. a č. 396/2012 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a) způsob zřízení, vznik, činnost a způsob zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce,
b) postavení a působnost zřizovatele a orgánů veřejné výzkumné instituce a
c) přeměnu příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem na veřejné výzkumné instituce.

§ 2

Veřejná výzkumná instituce

(1) Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací1). Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství2).

(2) Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem (dále jen "zřizovatel"); jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky (dále jen "organizační složka státu").

(3) Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu.

(4) Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací3) a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce (dále jen "výroční zpráva"), zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30 dnů po jejím schválení, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.

(5) Název veřejné výzkumné instituce musí obsahovat označení "veřejná výzkumná instituce" nebo jeho zkratku "v. v. i.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

(6) Závazkové vztahy mezi veřejnými výzkumnými institucemi navzájem a mezi veřejnými výzkumnými institucemi na straně jedné a státem, územním samosprávným celkem nebo vysokou školou na straně druhé při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejných výzkumných institucí, jakož i závazkové vztahy mezi veřejnou výzkumnou institucí a podnikateli při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a podnikatelské činnosti podnikatelů se řídí obchodním zákoníkem.

ČÁST DRUHÁ

ZŘÍZENÍ A VZNIK VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE

§ 3

Zřízení veřejné výzkumné instituce

(1) Veřejná výzkumná instituce je zřízena dnem vydání zřizovací listiny zřizovatelem. Zřizovací listina se vydává i při vzniku veřejné výzkumné instituce splynutím (§ 11 odst. 3 a 4) a rozdělením (§ 11 odst. 5 a 6).

(2) Zřizovací listina obsahuje

a)označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“),
b) název a sídlo veřejné výzkumné instituce,
c) určení doby, na kterou je veřejná výzkumná instituce zřizována; v případě zřízení veřejné výzkumné instituce na dobu určitou musí být tato doba uvedena,
d) účel, ke kterému je veřejná výzkumná instituce zřizována, a tomu odpovídající druh činnosti ve výzkumu jako předmět hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce,
e) předmět, podmínky a rozsah činností, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou,
f) vymezení majetku, který je vkládán do veřejné výzkumné instituce, včetně ocenění majetku v účetních cenách podle zvláštního právního předpisu, a vymezení závazků, které souvisejí s vkládaným majetkem a přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci,
g) stanovení základní organizační struktury veřejné výzkumné instituce,
h) určení, kteří zaměstnanci veřejné výzkumné instituce se stávají zaměstnanci veřejné výzkumné instituce, pokud vznikne rozdělením.

(3) Jsou-li předmětem majetku vymezeného ve zřizovací listině nemovitosti evidované v katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr nemovitostí"), musí být označeny podle zvláštního právního předpisu4).

§ 4

Vznik veřejné výzkumné instituce

(1) Veřejná výzkumná instituce vzniká dnem, ke kterému je zapsána do rejstříku veřejných výzkumných institucí.

(2) Návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí podává Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zřizovatel. V návrhu určí zřizovatel den, ke kterému má být zápis proveden. K návrhu na zápis musí být přiložena zřizovací listina. V případech, kdy veřejná výzkumná instituce vzniká splynutím nebo rozdělením, podává zřizovatel návrh na její zápis společně s návrhem na výmaz zanikajících veřejných výzkumných institucí z rejstříku veřejných výzkumných institucí.

§ 5

(1) Jménem veřejné výzkumné instituce v době od jejího zřízení do jejího vzniku je oprávněn jednat zřizovatel.

(2) V době od vzniku veřejné výzkumné instituce do doby jmenování ředitele veřejné výzkumné instituce je oprávněna jednat jménem veřejné výzkumné instituce osoba pověřená zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce.

(3) Z jednání podle odstavce 1 je zavázán zřizovatel. Vznikem veřejné výzkumné instituce přecházejí práva a závazky vzniklé z jednání zřizovatele podle odstavce 1 na veřejnou výzkumnou instituci.

§ 6

Rejstřík veřejných výzkumných institucí

(1) Rejstřík veřejných výzkumných institucí je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o veřejných výzkumných institucích. Rejstřík veřejných výzkumných institucí vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) Na jednání v důvěře v zápis do rejstříku veřejných výzkumných institucí, možnost uplatnění námitek, zveřejňování údajů a obsahu listin, účinky tohoto zveřejnění a důsledky nesouladu mezi zapsanými a zveřejněnými údaji nebo uloženými a zveřejněnými listinami platí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího obchodní rejstřík5).

(3) Do rejstříku veřejných výzkumných institucí se zapisuje

a) den, ke kterému byl proveden zápis,
b) změna zřizovací listiny,
c) název, sídlo a identifikační číslo veřejné výzkumné instituce,
d) označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a identifikační číslo,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení osoby pověřené řízením veřejné výzkumné instituce podle § 5 odst. 2 a místo jejího trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky, den udělení nebo den odnětí tohoto pověření,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení ředitele a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky, den zahájení a ukončení výkonu funkce ředitele,
g) předmět hlavní činnosti (druh činnosti ve výzkumu), k jehož provádění byla veřejná výzkumná instituce zřízena,
h) předmět další nebo jiné činnosti (§ 21 odst. 3), byla-li stanovena ve zřizovací listině,
i) zrušení veřejné výzkumné instituce, jeho právní důvod a den, ke kterému byla veřejná výzkumná instituce zrušena,
j) při zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací vstup do likvidace a jméno, popřípadě jména, příjmení likvidátora a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území České republiky,
k) ukončení likvidace a den, ke kterému byla likvidace ukončena,
l) sloučení veřejných výzkumných institucí s tím, že u každé zanikající veřejné výzkumné instituce se zapíše, že zanikla sloučením, a název, sídlo a identifikační číslo nástupnické veřejné výzkumné instituce a u nástupnické veřejné výzkumné instituce se zapíše, že na ni přešel majetek a závazky zanikající veřejné výzkumné instituce, a název, sídlo a identifikační číslo zanikající veřejné výzkumné instituce nebo zanikajících veřejných výzkumných institucí,
m) splynutí veřejných výzkumných institucí s tím, že u zanikajících veřejných výzkumných institucí se zapíše, že zanikly splynutím, a název, sídlo a identifikační číslo nástupnické veřejné výzkumné instituce, která vznikla splynutím, a u nástupnické veřejné výzkumné instituce se zapíše, že na ni přešel majetek a závazky zanikajících veřejných výzkumných institucí, a názvy, sídla a identifikační čísla zanikajících veřejných výzkumných institucí,
n) rozdělení veřejné výzkumné instituce s tím, že u zanikající veřejné výzkumné instituce se zapíše, že zanikla rozdělením, a názvy, sídla a identifikační čísla nástupnických veřejných výzkumných institucí a u každé nástupnické veřejné výzkumné instituce, která vznikla rozdělením, se zapíše, že vznikla rozdělením, že na ni přešel majetek a závazky zanikající veřejné výzkumné instituce uvedené v rozhodnutí zřizovatele o rozdělení, název, sídlo a identifikační číslo zanikající veřejné výzkumné instituce, jakož i názvy, sídla a identifikační čísla ostatních nástupnických veřejných výzkumných institucí, které vznikly rozdělením,
o)prohlášení konkursu na majetek veřejné výzkumné instituce, jméno, popřípadě jména, příjmení nebo firma insolvenčního správce a jeho sídlo,
p) zrušení konkursu a den, ke kterému byl konkurs zrušen,
q)zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
r)doručení vyrozumění o zahájení exekuce na majetek veřejné výzkumné instituce, jméno, popřípadě jména, příjmení exekutora a místo jeho pobytu na území České republiky, nebo bydliště v cizině a místo jeho pobytu na území České republiky,
s)změna nebo výmaz zapsaných skutečností,
t)další skutečnosti, stanoví-li tak zákon.

(4) Návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, návrh na zápis změny zřizovací listiny, změny v osobě ředitele veřejné výzkumné instituce, sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce, vstupu veřejné výzkumné instituce do likvidace a návrh na její výmaz z rejstříku veřejných výzkumných institucí podává zřizovatel. V ostatních případech je osobou oprávněnou podávat návrh na zápis do rejstříku veřejných výzkumných institucí ředitel veřejné výzkumné instituce nebo její likvidátor.

(5) Návrh na zápis musí být doložen listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být do rejstříku veřejných výzkumných institucí zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin.

(6) Údaje uvedené v odstavci 3 zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30 dnů od provedení zápisu v Obchodním věstníku6).

§ 7

(1) Při řízení o zápisu veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, jakož i při řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje podle správního řádu7), nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o návrhu na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, jakož i o návrhu na zápis změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, v případě návrhu na zápis veřejné výzkumné instituce přidělí veřejné výzkumné instituci identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob7a), a bez zbytečného odkladu provede zápis do rejstříku veřejných výzkumných institucí.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamítne návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí, nejsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro zřízení a vznik, popřípadě pro zánik veřejné výzkumné instituce, vzniká-li veřejná výzkumná instituce splynutím nebo rozdělením.

(4) Po zápisu změny zřizovací listiny zřizovatel bez zbytečného odkladu vyhotoví úplné znění zřizovací listiny a předá je Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 8

(1) Součástí rejstříku veřejných výzkumných institucí je sbírka listin obsahující

a) zřizovací listinu a její změny, úplné znění zřizovací listiny,
b) výroční zprávy,
c) účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření,
d) doklad o jmenování, odvolání nebo o jiném způsobu ukončení výkonu funkce ředitele, popřípadě i likvidátora, nebo doklad o udělení či odnětí pověření řízením veřejné výzkumné instituce,
e) podpisový vzor ředitele nebo osoby pověřené zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce, popřípadě i likvidátora,
f) rozhodnutí týkající se zrušení veřejné výzkumné instituce,
g) zprávu o průběhu likvidace a zprávu o naložení s majetkem a závazky veřejné výzkumné instituce,
h) rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení, popřípadě smlouvu o sloučení nebo splynutí,
i)rozhodnutí soudu vydaná podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
j) další listiny, o kterých tak stanoví tento zákon.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede pro každou zapsanou veřejnou výzkumnou instituci ve sbírce listin zvláštní složku.

(3) Jestliže ve sbírce listin není uložena některá z listin uvedených v odstavci 1, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jakmile tuto skutečnost zjistí, poznamená to ve sbírce listin, vyzve veřejnou výzkumnou instituci, aby mu listinu určenou k založení do sbírky listin bez zbytečného odkladu předala, a oznámí tuto skutečnost zřizovateli.

(4) Není-li listina, která má být uložena do sbírky listin, vyhotovena v českém jazyce, může si Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyžádat překlad této listiny do českého jazyka provedený tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků9). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na státní příslušníky členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, úřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo razítka.

§ 9

(1) Povinnosti týkající se rejstříku veřejných výzkumných institucí je osoba oprávněná k podání návrhu na zápis, popřípadě výmaz, povinna splnit bez zbytečného odkladu poté, co rozhodná skutečnost nastala. Rozhodnutí soudu, která se zakládají do sbírky listin, předá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k založení do sbírky listin bez zbytečného odkladu ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soud.

(2) Zjistí-li Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neshodu mezi skutečným právním stavem a stavem zápisů v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vyzve veřejnou výzkumnou instituci ke zjednání nápravy. Nezjedná-li tato veřejná výzkumná instituce ve lhůtě stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nápravu, může soud na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je-li takový postup v zájmu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů třetích osob, rozhodnout o zrušení a likvidaci této veřejné výzkumné instituce.

(3) Provedení zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí a uložení listiny do sbírky listin Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejní bez zbytečného odkladu v Obchodním věstníku.

(4) Zápis veřejné výzkumné instituce a předmětu její činnosti, zápis změn nebo výmaz dosud zapsaných skutečností oznámí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy příslušnému finančnímu úřadu10), orgánu vykonávajícímu státní statistickou službu8) a orgánu, který vydal živnostenské oprávnění nebo jiné podnikatelské oprávnění, nejpozději do 1 týdne ode dne zápisu.

(5) Údaje rejstříku veřejných výzkumných institucí včetně sbírky listin jsou veřejně přístupné v listinné a elektronické podobě, a to i prostřednictvím veřejné informační sítě, zejména na Portálu veřejné správy. Každý má právo do rejstříku nahlížet, pořizovat kopie nebo výpisy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá na požádání úředně ověřený úplný nebo částečný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu nebo o tom, že v rejstříku veřejných výzkumných institucí tento zápis není.

ČÁST TŘETÍ

ZRUŠENÍ A ZÁNIK VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE

§ 10

Zrušení veřejné výzkumné instituce

(1) Zániku veřejné výzkumné instituce předchází její zrušení bez likvidace nebo s likvidací.

(2) Veřejná výzkumná instituce se zrušuje

a) rozhodnutím zřizovatele o zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací,
b) rozhodnutím zřizovatele o sloučení, o splynutí11) nebo o rozdělení, popřípadě smlouvou o sloučení, o splynutí nebo o rozdělení uzavřenou mezi zřizovateli,
c) uplynutím doby, na kterou byla veřejná výzkumná instituce zřízena,
d) dosažením účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena,
e)zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku veřejné výzkumné instituce nebo zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek veřejné výzkumné instituce je zcela nepostačující, nebo
f) rozhodnutím soudu.

(3) Veřejná výzkumná instituce se zrušuje v případech uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) dnem stanoveným v rozhodnutí; v případě zrušení podle odstavce 2 písm. f) dnem stanoveným v rozhodnutí soudu, nejdříve však dnem nabytí právní moci rozhodnutí.

§ 11

Zrušení veřejné výzkumné instituce bez likvidace

(1) Sloučením dochází k zániku jedné nebo více veřejných výzkumných institucí (dále jen "zanikající instituce"), jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace; majetek a závazky zanikající instituce včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na jinou veřejnou výzkumnou instituci účastnící se sloučení, která nezaniká (dále jen "nástupnická instituce").

(2) O sloučení rozhoduje zřizovatel s předchozím souhlasem nebo na návrh rady každé z veřejných výzkumných institucí, která se sloučení účastní. Rozhodnutí zřizovatele o sloučení musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zanikající instituce, název, sídlo a identifikační číslo nástupnické instituce. Současně zřizovatel změní zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li slučované instituce zřízeny různými zřizovateli, nahrazuje rozhodnutí o sloučení smlouva zřizovatelů o sloučení, která musí dále určit, který ze zřizovatelů bude vykonávat práva a povinnosti zřizovatele ve vztahu k nástupnické instituci. Tento zřizovatel změní zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li slučované veřejné výzkumné instituce zřízeny Českou republikou a působnost zřizovatele vykonávají různé organizační složky státu, uzavřou tyto složky písemnou dohodu, ve které stanoví, která z nich bude vykonávat jménem České republiky práva a povinnosti zřizovatele. Tento zřizovatel vydá rozhodnutí o sloučení a současně změní zřizovací listinu nástupnické instituce.

(3) Splynutím dochází k zániku dvou nebo více veřejných výzkumných institucí, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace; majetek a závazky zanikajících institucí včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na nově vznikající nástupnickou instituci.

(4) O splynutí rozhoduje zřizovatel s předchozím souhlasem nebo na návrh rady každé z veřejných výzkumných institucí, která se splynutí účastní. Rozhodnutí zřizovatele o splynutí musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zanikajících institucí. Současně zřizovatel vydá zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li zanikající instituce zřízeny různými zřizovateli, nahrazuje rozhodnutí o splynutí smlouva zřizovatelů o splynutí, která musí dále určit, který ze zřizovatelů bude vykonávat práva a povinnosti zřizovatele ve vztahu k nástupnické instituci. Tento zřizovatel vydá zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li zanikající veřejné výzkumné instituce zřízeny Českou republikou a působnost zřizovatele vykonávají různé organizační složky státu, uzavřou tyto složky písemnou dohodu, ve které stanoví, která z nich bude vykonávat jménem České republiky práva a povinnosti zřizovatele. Tento zřizovatel vydá rozhodnutí o splynutí a současně vydá zřizovací listinu nástupnické instituce.

(5) Rozdělením veřejná výzkumná instituce zaniká. Jejímu zániku předchází zrušení bez likvidace s tím, že její majetek a závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na nástupnické instituce v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o rozdělení. Nástupnická instituce ručí za závazky, které na ni v důsledku rozdělení přešly, do výše hodnoty nabytého majetku snížené o výši závazků, které na ni v důsledku rozdělení přešly. Ze závazků, které nejsou uvedeny v rozhodnutí o rozdělení, jsou nástupnické instituce zavázány společně a nerozdílně.

(6) O rozdělení rozhoduje zřizovatel, s předchozím souhlasem nebo na návrh rady instituce. Rozhodnutí zřizovatele o rozdělení musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zanikající instituce, určení, jaký majetek a jaké závazky, přecházejí na jednotlivé nástupnické instituce. Současně s rozhodnutím o rozdělení zřizovatel vydá zřizovací listinu nástupnické instituce.

(7) Právní účinky uvedené v odstavcích 2, 4 a 6 nastávají dnem provedení zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí. Zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací

§ 12

(1) O zrušení veřejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvidace rozhoduje zřizovatel s předchozím souhlasem nebo na návrh rady instituce.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se při zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací ustanovení zvláštního právního předpisu o likvidaci obchodních společností12).

(3) Likvidační zůstatek přejde dnem výmazu z rejstříku veřejných výzkumných institucí na zřizovatele. Zřizovatel nese úhradu nákladů likvidace včetně úhrady nákladů na odměnu likvidátora.

§ 13

(1) O zrušení veřejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvidace může rozhodnout krajský soud, v jehož obvodu má veřejná výzkumná instituce sídlo (dále jen "soud") na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, jestliže

a) nebyly ustaveny všechny orgány veřejné výzkumné instituce (§ 16 až 19) po dobu delší než 6 měsíců,
b) v některém z orgánů veřejné výzkumné instituce zaniklo před více než 6 měsíci členství osoby vykonávající funkci tohoto orgánu nebo jeho člena, aniž by došlo k novému jmenování nebo zvolení daného orgánu nebo člena daného orgánu,
c) v posledních 12 měsících existence veřejné výzkumné instituce se nekonalo ani jedno zasedání rady instituce,
d) veřejná výzkumná instituce neprovádí hlavní činnost uvedenou ve zřizovací listině po dobu delší než 6 měsíců,
e) veřejná výzkumná instituce provozuje další nebo jinou činnost v rozporu s § 21 odst. 3 nebo provozováním další nebo jiné činnosti došlo v období 6 měsíců opakovaně k ohrožení kvality a rozsahu hlavní činnosti, k jejímuž provádění byla veřejná výzkumná instituce zřízena,
f) veřejná výzkumná instituce užívá příjmů ze své činnosti nebo ze svého majetku v rozporu s tímto zákonem.

(2) Soud může rozhodnout o zrušení veřejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvidace i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů třetích osob a není-li zjednána náprava při neshodě mezi skutečným právním stavem a stavem zápisů v rejstříku veřejných výzkumných institucí po výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve lhůtě jím stanovené.

(3) Soud stanoví lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení veřejné výzkumné instituce navrženo, je-li odstranění tohoto důvodu možné.

(4) Účastníkem řízení je veřejná výzkumná instituce, zřizovatel a v případě, že řízení je zahájeno na návrh, i navrhovatel. Zánik veřejné výzkumné instituce

§ 14

(1) Veřejná výzkumná instituce zaniká dnem výmazu veřejné výzkumné instituce z rejstříku veřejných výzkumných institucí.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o výmazu zanikající veřejné výzkumné instituce z rejstříku veřejných výzkumných institucí bez zbytečného odkladu poté, kdy mu je předložen úplný návrh a jsou-li splněny podmínky pro zrušení veřejné výzkumné instituce stanovené tímto zákonem.

ČÁST ČTVRTÁ

PŮSOBNOST ZŘIZOVATELE

§ 15

Zřizovatel

a) vydává zřizovací listinu veřejné výzkumné instituce a rozhoduje o změně zřizovací listiny, předkládá zřizovací listinu a její změny Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
b) podává návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí a na její výmaz z rejstříku, navrhuje den zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí,
c) vkládá do veřejné výzkumné instituce zřizovací listinou nebo její změnou majetek nezbytný k zajištění účelu, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována; vykonává-li jménem České republiky funkci zřizovatele organizační složka státu, může být do veřejné výzkumné instituce vložen pouze takový majetek České republiky, se kterým je tato organizační složka státu příslušná hospodařit a který je nezbytný k zajištění účelu, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována,
d) rozhoduje o zrušení veřejné výzkumné instituce za podmínek stanovených v § 10 až 12,
e) v případě vzniku veřejné výzkumné instituce rozdělením rozhoduje o tom, kteří zaměstnanci přejdou do vznikající veřejné výzkumné instituce,
f) v případě zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací podle § 12 jmenuje likvidátora a schvaluje zprávu o průběhu likvidace,
g) jmenuje a odvolává osobu pověřenou řízením veřejné výzkumné instituce podle § 5 odst. 2, § 16 odst. 2, § 17 odst. 3,
h) jmenuje a odvolává ředitele veřejné výzkumné instituce,
i) jmenuje a odvolává členy dozorčí rady veřejné výzkumné instituce (dále jen "dozorčí rada"),
j) schvaluje jednací řád dozorčí rady a jeho změny a zprávu o činnosti dozorčí rady,
k)uděluje předchozí písemný souhlas k právním úkonům veřejné výzkumné instituce uvedeným v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6,
l) navrhuje odvolání člena rady instituce v případě opakovaného neplnění povinností člena rady instituce.

ČÁST PÁTÁ

ORGÁNY VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE

§ 16

(1) Orgány veřejné výzkumné instituce jsou

a) ředitel,
b) rada instituce,
c) dozorčí rada.

(2) Orgány veřejné výzkumné instituce musí být ustaveny do 6 měsíců ode dne jejího vzniku. Do ustavení orgánů veřejné výzkumné instituce vykonává jejich práva a povinnosti osoba pověřená zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce (§ 5 odst. 2).

(3) Funkce ředitele a funkce člena rady instituce nejsou slučitelné s funkcí člena dozorčí rady téže veřejné výzkumné instituce.

(4) Náklady na činnost orgánů veřejné výzkumné instituce, náklady spojené s výkonem funkce v těchto orgánech, mzda ředitele a odměny členům dalších orgánů veřejné výzkumné instituce se hradí z prostředků veřejné výzkumné instituce.

(5) Rada instituce a dozorčí rada jsou schopny usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Nestanoví-li vnitřní předpis veřejné výzkumné instituce požadavek vyšší, je k rozhodnutí třeba souhlasu prosté většiny přítomných. Ostatní záležitosti upraví jednací řád rady instituce a jednací řád dozorčí rady.

(6) Členové orgánů včetně ředitele veřejné výzkumné instituce jsou povinni zachovat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu veřejné výzkumné instituce, stanovenou zvláštními právními předpisy13). Porušení této povinnosti může být důvodem k odvolání z funkce člena orgánu veřejné výzkumné instituce.

§ 17

Ředitel

(1) Ředitel

a) je statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce,
b) rozhoduje ve všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou tímto zákonem svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele,
c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví,
d) předkládá radě instituce a dozorčí radě po ověření účetní závěrky auditorem návrh výroční zprávy,
e) předává zřizovateli účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu schválenou radou instituce,
f)předkládá poskytovateli14) návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací projednané radou instituce,
g) předkládá radě instituce návrhy, které se týkají rozpočtu veřejné výzkumné instituce a jeho změn, a návrhy vnitřních předpisů veřejné výzkumné instituce, s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady, a jejich změn,
h) předkládá radě instituce návrhy na změny zřizovací listiny; po jejich projednání radou instituce je předává zřizovateli,
i) předkládá dozorčí radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se vyžaduje předchozí písemný souhlas dozorčí rady podle § 19 odst. 1 písm. b).

(2) Ředitele jmenuje zřizovatel na návrh rady instituce předložený na základě výběrového řízení. Pokud zřizovatel nepřijme návrh rady instiuce na jmenování ředitele, své rozhodnutí odůvodní. Rada instituce vyhlásí nové výběrové řízení. Ředitele odvolává zřizovatel na návrh rady instituce nebo dozorčí rady nebo z vlastního rozhodnutí se souhlasem rady instituce. V případě, že ředitel přestane splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené tímto zákonem, navrhne rada instituce zřizovateli odvolání ředitele bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

(3) V době do jmenování ředitele podle odstavce 2 vykonává v nezbytně nutném rozsahu jeho působnost osoba pověřená zřizovatelem řízením veřejné výzkumné instituce.

(4) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která

a) je způsobilá k právním úkonům,
b) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin15), jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
c) nebyla jí v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce16).

(5) Splnění podmínek podle odstavce 4 písm. c) prokazuje uchazeč o funkci ředitele čestným prohlášením; splnění podmínek podle odstavce 4 písm. b) prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů17) ne starším 3 měsíců. Není-li uchazeč o funkci ředitele státním občanem České republiky, prokazuje splnění podmínek podle odstavce 4 čestným prohlášením.

(6) Ředitel nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku.

(7) Jinou výdělečnou činnost může ředitel vykonávat podle zákoníku práce s předchozím písemným souhlasem zřizovatele18).

(8) Ředitel může být předsedou rady instituce nebo jejím členem. Není-li ředitel členem rady instituce, je oprávněn účastnit se zasedání rady instituce bez hlasovacího práva.

(9) Délka funkčního období ředitele je 5 let. Tatáž osoba může zastávat funkci ředitele nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období. Ředitel vykonává tuto funkci v pracovním poměru.

§ 18

Rada instituce

(1) Rada instituce se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů rady instituce. Předsedu rady instituce a místopředsedu rady instituce, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, volí a odvolává rada instituce.

(2) Rada instituce

a) dbá na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření,
b) stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje,
c) schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování,
d) schvaluje vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až e),
e)schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
f) projednává návrhy změn zřizovací listiny,
g) dává předchozí souhlas, popřípadě navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce,
h) vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje zřizovateli jmenování vybraného uchazeče ředitelem veřejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2,
i)projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací veřejné výzkumné instituce,
j) projednává návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci veřejné výzkumné instituce a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

(3) Rada instituce má nejméně 5 a nejvýše 15 členů. Počet členů rady instituce podle celkového počtu zaměstnanců veřejné výzkumné instituce, podrobnosti týkající se složení rady instituce, podrobnosti o způsobu volby, popřípadě jmenování externích členů podle odstavce 4, a odvolání členů rady instituce, které nejsou stanoveny tímto zákonem, stanoví volební řád rady instituce.

(4) V radě instituce musí být kromě zaměstnanců veřejné výzkumné instituce z řad výzkumných pracovníků zastoupeni i odborníci z jiných právnických osob, popřípadě organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledků výzkumu (dále jen "externí členové"). Externí členové rady instituce tvoří nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu členů rady instituce. U veřejných výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení a využití velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14) tvoří externí členové rady instituce jmenovaní spolupracujícími výzkumnými organizacemi nejméně dvě třetiny a nejvýše tři čtvrtiny členů rady veřejné výzkumné instituce.

(5) Členství v radě instituce vzniká zvolením výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce, s výjimkou externích členů rady instituce, kteří jsou jmenováni za podmínek podle odstavce 4 spolupracujícími výzkumnými organizacemi. Volby členů rady instituce jsou přímé, rovné a s tajným hlasováním. Volení členové rady instituce jsou navrhováni a voleni výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce. K podávání návrhů na externí členy rady instituce vyzve ředitel i představitele jiných právnických osob nebo organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem nebo vývojem, popřípadě další představitele odborné veřejnosti. K platnosti voleb je třeba nadpoloviční účasti výzkumných pracovníků veřejné výzkumné instituce. Ke zvolení je potřebná nadpoloviční většina platných hlasů. U veřejných výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení a využití velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14) jsou externí členové rady instituce jmenováni a odvoláváni statutárními zástupci spolupracujících výzkumných organizací, a to v počtu odpovídajícím jejich poměrnému zastoupení.

(6) Výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanci veřejné výzkumné instituce, kteří se v rámci pracovní činnosti zabývají výzkumem a vývojem1) nebo takové činnosti řídí. Podrobnosti stanoví volební řád rady instituce.

(7) Délka funkčního období člena rady instituce je 5 let. Tatáž osoba může být zvolena nebo jmenována členem rady instituce opětovně, bez omezení počtu funkčních období.

(8) Členem rady instituce může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle § 17 odst. 4. Splnění těchto podmínek se prokazuje podle § 17 odst. 5. Členům rady instituce může být za výkon funkce poskytnuta odměna včetně poskytování cestovních náhrad spojených s výkonem funkce v rozsahu zákona o cestovních náhradách. Výši odměny stanoví zřizovatel na základě výroční zprávy.

(9) Způsob jednání rady instituce stanoví jednací řád rady instituce.

(10) Členství v radě instituce zanikne

a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním, nebo
d) smrtí.

(11) Volený člen rady instituce může být odvolán výzkumnými pracovníky dané veřejné výzkumné instituce; k platnosti odvolání je třeba nadpoloviční účasti výzkumných pracovníků veřejné výzkumné instituce s tím, že k odvolání je třeba nadpoloviční většina platných hlasů.

(12) V případě, že se po dobu 6 měsíců nekonalo ani jedno zasedání rady instituce, ač byla po celou tuto dobu rada instituce ustavena, končí funkční období všech členů rady instituce k poslednímu kalendářnímu dni šestého měsíce nečinnosti rady instituce. Ředitel navrhne nové členy rady instituce podle odstavců 4 a 5.

§ 19

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada

a) vykonává dohled nad činností a hospodařením veřejné výzkumné instituce; za tím účelem jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů této instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav,
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými veřejná výzkumná instituce hodlá
  1. nabýt nebo zcizit nemovitý majetek,
  2. nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány podle zvláštního právního předpisu19) za hmotný majetek,
  3. zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku veřejné výzkumné instituce,
  4. založit jinou právnickou osobu,
  5. nabýt účast v existující právnické osobě,
  6. vložit majetek do jiné právnické osoby,
 7.sjednat či měnit nájemní smlouvu o nájmu nemovitosti nebo movitého majetku v hodnotě podle bodu 2 nebo jinou smlouvu o užívání nemovitosti nebo movitého majetku v hodnotě podle bodu 2 s dobou nájmu delší než 3 měsíce,
c) navrhuje odvolání ředitele zřizovateli,
d) připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli,
e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce,
f) vyjadřuje se k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce,
g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce a ke způsobu jejího hospodaření,
h)vyjadřuje se k další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,
i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy; své vyjádření předkládá řediteli a radě instituce,
j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti veřejné výzkumné instituce a zveřejňuje je též podle odstavce 3,
k) předkládá řediteli, radě instituce a zřizovateli návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti,
l) předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

(2) Dozorčí rada právní úkon neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkem řádného využívání majetku veřejné výzkumné instituce k realizaci její hlavní činnosti nebo jestliže by jím bylo ohroženo plnění účelu, ke kterému byla veřejná výzkumná instituce zřízena.

(3) Stanoviska dozorčí rady se zveřejňují ve výroční zprávě.

(4) Členy dozorčí rady včetně jejího předsedy a místopředsedy, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, jmenuje a odvolává zřizovatel tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména zástupci zřizovatelů, popřípadě zaměstnanci veřejné výzkumné instituce.

(5) Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let. Tatáž osoba může vykonávat funkci člena dozorčí rady nejvýše 2 po sobě jdoucí funkční období.

(6) Dozorčí rada má nejméně 5 a nejvýše 7 členů. Počet členů dozorčí rady podle celkového počtu zaměstnanců veřejné výzkumné instituce a způsob jednání stanoví jednací řád dozorčí rady.

(7) Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje požadavky podle § 17 odst. 4. Splnění těchto požadavků se prokazuje podle § 17 odst. 5. Členům dozorčí rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna včetně poskytování cestovních náhrad, spojených s výkonem funkce, v rozsahu zákona o cestovních náhradách. Výši odměny stanoví zřizovatel na základě zprávy o činnosti dozorčí rady.

(8) Ředitel se může účastnit zasedání dozorčí rady bez hlasovacího práva. Na žádost ředitele je předseda dozorčí rady povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna tuto skutečnost oznámit zřizovateli.

ČÁST ŠESTÁ

VNITŘNÍ PŘEDPISY VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE

§ 20

(1) Vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce jsou zejména

a) volební řád rady instituce,
b) jednací řád rady instituce,
c) organizační řád,
d) vnitřní mzdový předpis20),
e) pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce,
f) jednací řád dozorčí rady.

(2) Není-li ustavena rada instituce, schvaluje volební řád rady instituce zřizovatel.

(3) Je-li mzda sjednána kolektivní smlouvou, zašle veřejná výzkumná instituce kopii kolektivní smlouvy zřizovateli k informaci.

ČÁST SEDMÁ

HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE

§ 21

(1) Veřejná výzkumná instituce je povinna majetek využívat k realizaci hlavní činnosti. K další nebo jiné činnosti může majetek využívat jen, stanoví-li tak tento zákon; další nebo jiná činnost veřejné výzkumné instituce nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu.

(2) Veřejná výzkumná instituce může kromě své hlavní činnosti provádět i činnosti, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou, kde

a) další činností je činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů21),
b) jinou činností je činnost hospodářská prováděná za účelem dosažení zisku.

(3) Další nebo jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínky, že

a) navazují na hlavní činnost veřejné výzkumné instituce,
b) jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů veřejné výzkumné instituce,
c) není ohrožena hlavní činnost veřejné výzkumné instituce,
d) náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v účetnictví vedeny odděleně,
e) jejich předmět a podmínky jejich provádění jsou stanoveny ve zřizovací listině veřejné výzkumné instituce a jsou v souladu se zvláštními právními předpisy22),
f) výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně vynaložených nákladů.

(4) Výsledek hospodaření veřejné výzkumné instituce je tvořen výsledkem hospodaření v hlavní činnosti a výsledkem hospodaření v další a jiné činnosti po zdanění.

(5) Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v další nebo jiné činnosti ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí.

(6) Zisk po zdanění veřejná výzkumná instituce využívá nejprve k úhradě případné ztráty z minulých období a dále prostřednictvím fondů k podpoře hlavní činnosti. Prostředky podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků může veřejná výzkumná instituce použít pouze k účelu, ke kterému jí byly poskytovatelem poskytnuty, a to i v případě jejich převodu do fondu účelově určených prostředků podle § 26.

§ 22

Rozpočet

(1) Veřejná výzkumná instituce sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok. Do svého rozpočtu veřejná výzkumná instituce zahrnuje náklady a výnosy související s hlavní, další a jinou činností.

(2) Výnosy veřejné výzkumné instituce jsou zejména finanční prostředky z

a)podpory výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků nebo projektů výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu14),
b) podpory hlavní nebo další činnosti z jiných než veřejných prostředků,
c) majetku,
d) přijatých darů a dědictví,
e) dotací na další činnost z veřejných prostředků,
f) jiné činnosti.

(3) Náklady veřejné výzkumné instituce jsou zejména

a) náklady na hlavní činnost,
b) náklady na další činnost,
c) náklady na jinou činnost.

§ 23

Fondy

(1) Veřejná výzkumná instituce tvoří tyto fondy:

a) rezervní fond,
b) fond reprodukce majetku,
c) fond účelově určených prostředků,
d) fond sociální.

(2) Zůstatky fondů uvedených v odstavci 1 k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku.

§ 24

Rezervní fond

(1) Zdrojem rezervního fondu jsou

a) příděl finančních prostředků nejméně ve výši 5 % ze zisku běžného účetního období po zdanění,
b) peněžní dary, s výjimkou peněžních darů účelově určených.

(2) Veřejná výzkumná instituce může použít prostředků rezervního fondu

a) k úhradě ztráty,
b) k úhradě sankcí,
c) ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,
d) k úhradě nákladů hlavní činnosti nezajištěných výnosy,
e) k doplnění fondu reprodukce majetku po schválení radou instituce, nebo
f) k jiným výdajům, které v mimořádných případech schválí zřizovatel a dozorčí rada [§ 15 písm. k), § 19 odst. 1 písm. b) body 1 až 6].

§ 25

Fond reprodukce majetku

(1) Zdrojem fondu reprodukce majetku jsou

a) finanční prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku,
b) příděl ze zisku,
c) peněžní dary určené na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
d) výnosy z prodeje dlouhodobého majetku,
e) peněžní prostředky přijaté na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
f) peněžní prostředky přijaté na sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku,
g) peněžní prostředky rezervního fondu, jejichž převod do fondu reprodukce majetku schválila rada instituce.

(2) Veřejná výzkumná instituce použije prostředků fondu reprodukce majetku

a) na pořízení dlouhodobého i krátkodobého majetku,
b) k financování oprav a udržování dlouhodobého i krátkodobého majetku,
c) na technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
d) pro sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou institucí, nebo
e) k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, včetně úroků z těchto úvěrů a půjček.

§ 26

Fond účelově určených prostředků

(1) Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou

a) účelově určené peněžní dary s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
b) účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí,
c)účelově určené veřejné prostředky včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, které nemohly být veřejnou výzkumnou institucí efektivně použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty.

(2) Účelově určené prostředky podle odstavce 1 písm. c) může veřejná výzkumná instituce převést do fondu účelově určených prostředků do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých veřejné výzkumné instituci na jednotlivé projekty výzkumu, vývoje a inovací nebo jednotlivé činnosti prováděné v rámci další činnosti v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků veřejná výzkumná instituce písemně oznámí jejich poskytovateli.

(3) Prostředky fondu účelově určených prostředků může veřejná výzkumná instituce použít pouze k účelu, ke kterému jí byly poskytnuty.

§ 27

Sociální fond

(1) Zdrojem sociálního fondu je základní příděl na vrub nákladů veřejné výzkumné instituce ve výši 2 % z ročního objemu nákladů veřejné výzkumné instituce zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a příděl ze zisku. Jeho užití se řídí pravidly pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce [§ 18 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 1 písm. e)].

(2) Pro účely vymezení způsobilých nákladů ve výzkumu, vývoji a inovacích23) se sociální fond veřejné výzkumné instituce považuje za fond kulturních a sociálních potřeb.

§ 28

Majetek

(1) Zřizovatel vloží do veřejné výzkumné instituce na základě zřizovací listiny majetek potřebný k zajištění účelu, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, popřípadě na ni převede závazky související s vkládaným majetkem, nejvýše však do výše 20 % hodnoty tohoto vkládaného majetku. Zřizovatel může vložit do veřejné výzkumné instituce majetek, popřípadě na ni převést závazky související s vkládaným majetkem do výše 20 % hodnoty vkládaného majetku, i po jejím vzniku, a to změnou zřizovací listiny.

(2) O nakládání s majetkem veřejné výzkumné instituce rozhodují orgány veřejné výzkumné instituce v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem.

(3) K přechodu závazků podle odstavce 1 se nevyžaduje souhlas věřitele. Zřizovatel ručí za splnění závazků, které přešly na veřejnou výzkumnou instituci. Veřejná výzkumná instituce bez zbytečného odkladu oznámí věřiteli změnu v osobě dlužníka.

(4) Majetek a závazky vymezené ve zřizovací listině včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci dnem jejího vzniku nebo dnem zápisu změny zřizovací listiny, s výjimkou vlastnických nebo jiných věcných práv k nemovitostem, která jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí. Vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem24) nabude veřejná výzkumná instituce vkladem těchto práv do katastru nemovitostí. Vklad se provede na základě zřizovací listiny nebo její změny. Návrh na vklad vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitostem do katastru nemovitostí podá oprávněná osoba25) bez zbytečného odkladu po vzniku veřejné výzkumné instituce nebo po zápisu změny zřizovací listiny do rejstříku veřejných výzkumných institucí.

(5) K předání a převzetí vkládaného majetku a převáděných závazků podle odstavce 1, popřípadě listin prokazujících jejich existenci, musí dojít bez zbytečného odkladu po jejich nabytí veřejnou výzkumnou institucí a na základě předávacího protokolu. Dnem předání přechází na veřejnou výzkumnou instituci nebezpečí škody na věci.

(6) Veřejná výzkumná instituce nemůže bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady činit právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b). K právním úkonům uvedeným v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6 je nutný rovněž předchozí písemný souhlas zřizovatele.

(7) Právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b) jsou bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady neplatné; právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6 jsou neplatné rovněž bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.

(8) Veřejná výzkumná instituce může sama nebo společně s jinými osobami založit jinou právnickou osobu nebo založit sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami nebo do takového sdružení vstoupit pouze za účelem využívání výsledků své výzkumné činnosti. Veřejná výzkumná instituce může provést peněžitý či nepeněžitý vklad, včetně nemovitých věcí vložených do veřejné výzkumné instituce zřizovatelem, do jiné právnické osoby nebo jinak úplatně nabýt majetkovou účast v jiné právnické osobě pouze v případě, že tato právnická osoba provádí výzkum a vývoj nebo využívá výsledky hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce. Veřejná výzkumná instituce však nesmí

a) stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti,
b)vkládat do jiné právnické osoby prostředky z poskytnuté podpory nebo dotace [§ 22 odst. 2 písm. a) a e)], s výjimkou institucionální podpory výzkumné organizace podle zhodnocení jí dosažených výsledků,
c) uvedenými úkony ohrozit svou hlavní činnost.

(9) Veřejná výzkumná instituce nesmí zajišťovat závazky jiných osob ani zřizovat zástavní právo k nemovitostem a nemůže nabývat jiné cenné papíry než cenné papíry vydané státem nebo územním samosprávným celkem, za jejichž splacení se stát nebo územní samosprávný celek zaručil, kromě případů podle odstavce 7.

(10) Zcizí-li veřejná výzkumná instituce majetek, je povinna sjednat cenu26) ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá; bezúplatně lze majetek zcizit pouze ve veřejném zájmu.

§ 29

Účetnictví

(1) Veřejná výzkumná instituce je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního právního předpisu27) mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání.

(2) Veřejná výzkumná instituce vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů28), nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) O způsobilých nákladech projektů výzkumu, vývoje a inovací vede veřejná výzkumná instituce oddělenou evidenci a v rámci této evidence sleduje náklady hrazené z institucionální nebo účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů29).

(4) Veřejná výzkumná instituce je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

§ 30

Výroční zpráva

(1) Veřejná výzkumná instituce vypracovává a po schválení radou instituce zveřejňuje výroční zprávu, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.

(2) První výroční zprávu po svém vzniku zveřejní veřejná výzkumná instituce nejpozději do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po vzniku veřejné výzkumné instituce. Pouze v případě, že činnost veřejné výzkumné instituce v roce jejího vzniku je kratší než 6 měsíců, prodlužuje se tato lhůta o 1 rok.

(3) Výroční zprávu zveřejňuje veřejná výzkumná instituce prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku veřejných výzkumných institucí a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě.

(4) Výroční zpráva obsahuje

a) informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich činnosti či o jejich změnách,
b) informace o změnách zřizovací listiny,
c) hodnocení hlavní činnosti,
d) hodnocení další a jiné činnosti,
e) informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a zprávu, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená v předchozím roce,
f) stanoviska dozorčí rady,
g) další skutečnosti požadované zvláštním právním předpisem30).

ČÁST OSMÁ

PODMĺNKY PRO PŘIJĺMÁNĺ VÝZKUMNÝCH PRACOVNĺKŮ
ZE TŘETĺCH ZEMĺ

§ 30a

(1) Veřejná výzkumná instituce může přijmout výzkumného pracovníka ze třetí země na dobu delší než 3 měsíce k účasti na řešení výzkumného projektu31), jestliže

a)je pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
b)uzavřela s výzkumným pracovníkem ze třetí země dohodu o hostování (§ 30c) a
c)se písemně zaváže, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území České republiky po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území České republiky, včetně nákladů spojených s vycestováním výzkumného pracovníka z území České republiky, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků.

(2) Za výzkumného pracovníka ze třetí země se pro účely tohoto zákona považuje občan státu, který není členským státem Evropské unie, má vysokoškolské vzdělání umožňující přístup ke studiu v doktorském studijním programu a byl veřejnou výzkumnou institucí vybrán k účasti na řešení výzkumného projektu, pro který se daná kvalifikace vyžaduje.

(3)  Závazku vyplývajícího z odstavce 1 písm. c) se veřejná výzkumná instituce zprostí, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, aby zabránila neoprávněnému setrvání výzkumného pracovníka ze třetí země na území České republiky.

§ 30b

Seznam výzkumných organizací

(1) Veřejná výzkumná instituce je oprávněna podat žádost o schválení pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (dále jen "žádost o schválení") Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V žádosti o schválení veřejná výzkumná instituce uvede svůj název, identifikační číslo a své sídlo.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o žádosti o schválení a zapíše veřejnou výzkumnou instituci do zvláštního seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (dále jen "seznam výzkumných organizací"). Rozhodnutí o schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí se vydá s platností nejméně na 5 let.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamítne žádost o schválení nebo rozhodne o odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, pokud veřejná výzkumná instituce nesplňuje nebo přestane splňovat podmínky stanovené v § 30a odst. 1. Je-li žádost o schválení zamítnuta nebo schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí odňato, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rozhodnutí stanovit podmínku, že veřejná výzkumná instituce může novou žádost o schválení podat až po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí; doba stanovená pro podání nové žádosti však nesmí být delší než 5 let.

(4) Do seznamu výzkumných organizací, který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se zapisuje

a)název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce,
b)datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla schválena veřejná výzkumná instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí,
c)údaj o odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí před uplynutím doby jeho platnosti nebo údaj o tom, že novou žádost o schválení může veřejná výzkumná instituce podat až po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí podle odstavce 3 s uvedením této doby.

(5) Seznam výzkumných organizací je veřejně přístupný, a to i prostřednictvím veřejné informační sítě. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů v souladu s předpisem Evropských společenství31) seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí a bez zbytečného prodlení jeho změny. Na požádání vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výpis ze seznamu výzkumných organizací.

(6) Veřejná výzkumná instituce je povinna oznámit změnu údajů zapsaných do seznamu výzkumných organizací Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 30 dnů ode dne jejich vzniku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bez zbytečného odkladu provede změnu údajů v seznamu výzkumných organizací.

(7) Dozví-li se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že došlo ke vzniku skutečnosti, která má nebo může mít vliv na zamítnutí žádosti o schválení, odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí nebo na zápis veřejné výzkumné instituce do seznamu výzkumných organizací, informuje o tom bezodkladně Ministerstvo vnitra a další orgány státní správy České republiky, týká-li se tato skutečnost jejich působnosti.

§ 30c

Dohoda o hostování

(1) Dohodou o hostování se veřejná výzkumná instituce zavazuje přijmout výzkumného pracovníka ze třetí země za účelem jeho účasti na řešení výzkumného projektu a výzkumný pracovník se zavazuje výzkumný projekt provést. Dohoda o hostování stanoví právní vztah a pracovní podmínky výzkumného pracovníka. Ustanovení zvláštního právního předpisu32) týkající se vstupu, pobytu a vycestování cizince z území České republiky nejsou dohodou o hostování dotčena.

(2) Veřejná výzkumná instituce může dohodu o hostování s výzkumným pracovníkem ze třetí země uzavřít, jestliže

a)ředitel po projednání s radou instituce rozhodl uskutečnit výzkumný projekt a ověřil
1.účel, dobu řešení výzkumného projektu a dostupnost finančních prostředků na provedení výzkumného projektu,
2.dostatečnou odbornou kvalifikaci výzkumného pracovníka ze třetí země k účasti na řešení výzkumného projektu; výzkumný pracovník je povinen svou kvalifikaci doložit ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání podle zvláštního právního předpisu33),
b)výzkumný pracovník ze třetí země má zajištěn měsíční příjem alespoň ve výši dostačující k pokrytí přiměřených nákladů souvisejících s pobytem na území České republiky po celou dobu trvání dohody o hostování, včetně nákladů spojených s návratem do státu původu po ukončení této dohody, aniž by musel využívat systém sociální pomoci České republiky,
c)výzkumný pracovník ze třetí země předloží čestné prohlášení, že uzavře cestovní zdravotní pojištění34) na dobu pobytu ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu.

(3) Po uzavření dohody o hostování předá veřejná výzkumná instituce výzkumnému pracovníkovi ze třetí země písemný závazek uvedený v § 30a odst. 1 písm. c).

(4) Dohoda o hostování zaniká, jestliže

a)výzkumnému pracovníkovi ze třetí země není uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu32), nebo
b)dojde mezi veřejnou výzkumnou institucí a výzkumným pracovníkem ze třetí země k ukončení právního vztahu.

(5) Ve věcech v tomto zákoně neupravených se dohoda o hostování řídí občanským zákoníkem.

(6) Dojde-li ke vzniku skutečnosti, která brání nebo by mohla zabránit uzavření nebo dalšímu pokračování dohody o hostování, je veřejná výzkumná instituce povinna o této skutečnosti neprodleně informovat Ministerstvo vnitra a další orgány státní správy České republiky, týká-li se tato skutečnost jejich působnosti.

§ 30d

Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí stanovené tímto zákonem se nevztahují na

a)žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo žadatele o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany,
b)žadatele o udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia provádějícího výzkum vedoucí k udělení akademického titulu "doktor" nebo "doktor teologie"35),
c)státního občana třetí země, jestliže nastaly důvody znemožňující jeho vycestování z území České republiky podle zvláštního právního předpisu36) nebo z důvodů na jeho vůli nezávislých,
d)výzkumného pracovníka vyslaného výzkumnou organizací z jiného členského státu.

§ 30e

Přijímání výzkumných pracovníků
ze třetích zemí jinými výzkumnými organizacemi

(1) Úprava podmínek pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí stanovená tímto zákonem pro veřejnou výzkumnou instituci platí s odchylkou podle odstavců 2 a 3 obdobně i pro jinou výzkumnou organizaci, za kterou se považuje

a)organizační složka státu nebo územního samosprávného celku,
b)organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra,
c)fyzická osoba podnikající podle zvláštního právního předpisu usazená v členském státě Evropské unie, nebo
d)právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie,

provádí-li na území České republiky výzkum vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací1).

(2) Jiná výzkumná organizace k žádosti o schválení přiloží

a)ověřenou kopii zřizovací nebo zakládací listiny, společenské smlouvy, stanov nebo jiné zakladatelské listiny, kde je uveden jako předmět činnosti výzkum, jde-li o jinou výzkumnou organizaci uvedenou v odstavci 1 písm. a), b) nebo d),
b)ověřenou kopii listiny prokazující oprávnění podnikat podle zvláštního právního předpisu, kde je uveden jako předmět činnosti výzkum, jde-li o jinou výzkumnou organizaci uvedenou v odstavci 1 písm. c), a
c)některou z těchto listin:
1.platné rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí institucionální podpory podle zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
2.doklad o uplatnění nároku na odpočet výdajů vynaložených na realizaci projektu výzkumu ze základu daně podle zvláštního právního předpisu37), nebo
3.doklad o dosažení vlastních výsledků ve výzkumu prováděném na území České republiky.

Povinnost přiložit k žádosti o schválení tyto listiny se nevztahuje na jinou výzkumnou organizaci, která provádí výzkum na základě zvláštního právního předpisu38). Tato povinnost se dále nevztahuje na jinou výzkumnou organizaci se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, prokáže-li, že její výzkumná činnost vyplývá z právního předpisu či správního aktu jiného členského státu Evropské unie v obdobném rozsahu jako v případě věty první, a dále na jinou výzkumnou organizaci schválenou v souladu s právním předpisem Evropských společenství31) v jiném členském státě Evropské unie, prokáže-li se výpisem ze seznamu výzkumných institucí tohoto členského státu ne starším než 90 kalendářních dnů.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudí žádost o schválení předloženou jinou výzkumnou organizací z hlediska její úplnosti, souladu údajů uvedených v žádosti o schválení nebo v přiložených listinách s veřejně přístupnými rejstříky a s podmínkami stanovenými v § 30a odst. 1 a dále postupuje obdobně jako v § 30b odst. 2 a 3.

(4) Jiná výzkumná organizace se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která byla schválena v tomto státě nebo v České republice, může přijímat za podmínek stanovených tímto zákonem výzkumné pracovníky ze třetích zemí po zřízení své organizační složky nebo pracoviště v České republice.

§ 30f

Správní delikty

(1) Veřejná výzkumná instituce nebo jiná výzkumná organizace se dopustí správního deliktu tím, že

a)přijme výzkumného pracovníka ze třetí země v rozporu s § 30a odst. 1 písm. a), nebo
b)nesplní oznamovací povinnost podle § 30b odst. 6.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do 100 000 Kč.

§ 30g

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby39) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 31

Přeměna příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce

(1) Státní příspěvkové organizace, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu, (dále jen "státní příspěvková organizace") se dnem 1. ledna 2007 stávají veřejnými výzkumnými institucemi. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k témuž dni zapíše tyto veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí.

(2) Zřizovatel státní příspěvkové organizace vydá zřizovací listinu veřejné výzkumné instituce obsahující údaje podle § 3 odst. 2 písm. a) až e), g) a h) a předloží ji do 30. června 2006 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. K témuž dni zřizovatel předloží další údaje nutné k zápisu veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí podle § 6 odst. 3 písm. a), c) až h) a doloží je listinnými doklady prokazujícími skutečnosti, které mají být do rejstříku veřejných výzkumných institucí zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin [§ 8 odst. 1 písm. a), d) a e)].

(3) Pokud zřizovatel nepředloží údaje, listinné doklady nebo listiny podle odstavce 2 nebo je předloží neúplné, vyzve jej Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve lhůtě stanovené ve výzvě, která nesmí být kratší než 15 dnů, tyto údaje, listinné doklady nebo listiny doplnil.

(4) Zřizovatel nejpozději do 15. prosince 2006 rozhodne o majetku, k němuž má příslušnost hospodaření státní příspěvková organizace, a o jejích závazcích, které nepřejdou na veřejnou výzkumnou instituci; postupuje přitom v souladu s § 28 odst. 1. Zřizovatel zároveň určí příslušnost hospodaření k tomuto majetku České republiky a určí nositele těch závazků, které nepřejdou na veřejnou výzkumnou instituci. Převezme-li tyto závazky Česká republika, plní je za Českou republiku jako nositele závazků zřizovatel, případně jiná organizační složka státu, kterou určí. K převzetí závazků státní příspěvkové organizace Českou republikou se nevyžaduje souhlas věřitele.

(5) Dnem 1. ledna 2007 přechází na veřejnou výzkumnou instituci majetek České republiky, ke kterému měla ke dni 31. prosince 2006 příslušnost hospodaření státní příspěvková organizace, která se měn na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavce 1. Aktiva, závazky a další pasiva, příslušející této státní příspěvkové organizaci ke dni 31. prosince 2006, se stávají dnem 1. ledna 2007 aktivy, závazky a dalšími pasivy veřejné výzkumné instituce. Peněžní prostředky, se kterými hospodaří ke dni 31. prosince 2006 státní příspěvková organizace, se převádějí na účet cizích prostředků vedený organizační složkou státu, která je zřizovatelem státní příspěvkové organizace nebo plní jeho funkci. Peněžní prostředky uvedené v předchozí větě převede organizační složka státu bezodkladně na účet veřejné výzkumné instituce.

(6) Zastupitelstvo územního samosprávného celku, který je zřizovatelem příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen "příspěvková organizace územního samosprávného celku"), rozhodne do 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, zda se příspěvková organizace územního samosprávného celku dnem 1. ledna 2007 stane veřejnou výzkumnou institucí a současně požádá Ústřední věstník České republiky o uveřejnění tohoto rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty není dotčen postup podle § 3.

(7) Při vydání zřizovací listiny, předložení zřizovací listiny Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a při zápisu veřejné výzkumné instituce vznikající přeměnou příspěvkové organizace územního samosprávného celku do rejstříku veřejných výzkumných institucí se postupuje podle odstavců 2 a 3 obdobně.

(8) Dnem 1. ledna 2007 přechází na veřejnou výzkumnou instituci majetek územního samosprávného celku, který byl ke dni 31. prosince 2006 ve správě jeho příspěvkové organizace, která se mění na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavce 6. Aktiva, závazky a další pasiva ve správě této příspěvkové organizace územního samosprávného celku ke dni 31. prosince 2006, se stávají dnem 1. ledna 2007 aktivy, závazky a dalšími pasivy veřejné výzkumné instituce. Peněžní prostředky, se kterými hospodaří příspěvková organizace územního samosprávného celku ke dni 31. prosince 2006, se převádějí na účet cizích prostředků zřizovatele. Peněžní prostředky uvedené v předchozí větě převede územní samosprávný celek bezodkladně na účet veřejné výzkumné instituce.

(9) O majetku a závazcích, které přecházejí na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavců 5 a 8, sepíše zřizovatel do 31. ledna 2007 protokol.

(10) Zaměstnanci státní příspěvkové organizace, která se mění na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavce 1, jakož i zaměstnanci příspěvkové organizace územního samosprávného celku, která se mění na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavce 6, se stávají dnem 1. ledna 2007 zaměstnanci této veřejné výzkumné instituce.

(11) Návrh na zápis přechodu vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitému majetku, který přechází na veřejnou výzkumnou instituci podle odstavců 5 a 8, podá do katastru nemovitostí do 31. ledna 2007 zřizovatel. Nemovitosti musí být označeny podle zvláštního právního předpisu4). Přechod vlastnického práva nebo jiného věcného práva se v katastru nemovitostí vyznačí záznamem.

(12) Za závazky státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace územního samosprávného celku vzniklé v souvislosti s provozováním její hlavní činnosti před její přeměnou na veřejnou výzkumnou instituci ručí i po přeměně příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci zřizovatel.

(13) Pokud ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 1. ledna 2007 dojde ke sloučení, rozdělení nebo zániku státní příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, vztahují se odstavce 1 až 5 a 9 až 12 na její nástupnickou příspěvkovou organizaci.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

§ 32

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 13. září 2005)


Účinnost novel:

předpis účinnosti nabyl dnem  přechodná ustanovení
Zákon č. 533/2006 Sb.7. prosince 2006,  
Zákon č. 296/2007 Sb.1. ledna 2008,  
Zákon č. 379/2007 Sb.21. prosince 2007,  
Zákon č. 110/2009 Sb.1. července 2009,  
Zákon č. 227/2009 Sb.1. července 2010,  
Zákon č. 281/2009 Sb.1. ledna 2011,  
Zákon č. 427/2010 Sb.1. ledna 2011,  
Zákon č. 396/2012 Sb.1. ledna 2013.  

Příloha č. 1 k zákonu č. 341/2005 Sb.

Státní příspěvkové organizace, které se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci

zřizovatel

název státní příspěvkové organizace

sídlo

Ministerstvo dopravyCentrum dopravního výzkumu44994575

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Ministerstvo práce a sociálních věcíVýzkumný ústav práce a sociálních věcí45773009Palackého náměstí 4 Praha 2
Výzkumný ústav bezpečnosti práce00025950Jeruzalémská 9 Praha 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyCentrum pro studiumvysokého školství00237752U Lužického semináře 90/13 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Ministerstvo zahraničních věcíÚstav mezinárodních vztahů48546054Nerudova 3 Praha 1
Ministerstvo zemědělstvíVýzkumný ústav rostlinné výroby00027006Drnovská 507 161 06 Praha 6 - Ruzyně
Výzkumný ústav živočišné výroby00027014Přátelství 815 Praha - Uhříněves
Výzkumný ústav veterinárního lékařství00027162Hudcova 70 621 32 Brno
Výzkumný ústav potravinářský v Praze00027022Radiová 7/1285 102 31 Praha 10 - Hostivař
Výzkumný ústav zemědělské techniky00027031Drnovská 507 161 06 Praha 6 - Ruzyně
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy00027049Žabovřeská 250 156 27 Praha 5 - Zbraslav
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti00020702Jíloviště - Strnady 156 04 Praha 5 - Zbraslav
Ministerstvo životního prostředíVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví00027073Květnové náměstí 391 252 43 Průhonice
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.00020711Podbabská 219/30 160 62 Praha 6
Český úřad zeměměřický a katastrálníVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický00025615Zdiby 98 okres Praha - východ
Státní úřad pro jadernou bezpečnostStátní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany70565813Příbram - Kamenná 262 31 pošta Milín
Akademie věd České republikyArcheologický ústav AV ČR, Brno68081758Královopolská 147, 612 64 Brno
Archeologický ústav AV ČR, Praha67985912Letenská 4, 118 01 Praha 1
Archiv AV ČR67985921V Zámcích 56/76, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Astronomický ústav AV ČR67985815Fričova 298, 251 65 Ondřejov
Biofyzikální ústav AV ČR68081707Královopolská 135, 612 65 Brno
Botanický ústav AV ČR67985939Zámek 1, 252 43 Průhonice
Entomologický ústav AV ČR60077395Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Etnologický ústav AV ČR68378076Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Filozofický ústav AV ČR67985955Jilská 1, 110 00 Praha 1
Fyzikální ústav AV ČR68378271Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Fyziologický ústav AV ČR67985823Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Geofyzikální ústav AV ČR67985530Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Geologický ústav AV ČR67985831Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
Historický ústav AV ČR67985963Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Hydrobiologický ústav AV ČR60077387Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Knihovna AV ČR67985971Národní 3, 115 22 Praha 1
Masarykův ústav AV ČR67985980Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Matematický ústav AV ČR67985840Žitná 25, 115 67 Praha 1
Mikrobiologický ústav AV ČR61388971Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Národohospodářský ústav AV ČR67985998Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1
Orientální ústav AV ČR68378009Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Parazitologický ústav AV ČR60077409Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Psychologický ústav AV ČR68081740Veveří 97, 602 00 Brno
Slovanský ústav AV ČR68378017Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Sociologický ústav AV ČR68378025Jilská 1, 110 00 Praha 1
Středisko společných činností AV ČR60457856Národní 3, 110 00 Praha 1
Ústav analytické chemie AV ČR68081715Veveří 97, 611 42 Brno
Ústav anorganické chemie AV ČR61388980250 68 Řež u Prahy
Ústav biologie obratlovců AV ČR68081766Květná 8, 603 65 Brno
Ústav dějin umění AV ČR68378033Husova 4, 110 00 Praha 1
Ústav ekologie krajiny AV ČR67179843Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Ústav experimentální botaniky AV ČR61389030Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
Ústav experimentální medicíny AV ČR68378041Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR61388955Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
Ústav fyziky atmosféry AV ČR68378289Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Ústav fyziky materiálů AV ČR68081723Žižkova 22, 616 62 Brno
Ústav fyziky plazmatu AV ČR61389021P. O. Box 17, Za Slovankou 3, 182 21 Praha 8
Ústav geoniky AV ČR68145535Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba
Ústav chemických procesů AV ČR67985858Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Ústav informatiky AV ČR67985807Pod vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
Ústav jaderné fyziky AV ČR61389005250 68 Řež
Ústav makromolekulární chemie AV ČR61389013Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR60077352Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Ústav molekulární genetiky AV ČR68378050Flemingovo nám. 2, 166 37 Praha 6
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR61388963Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
Ústav pro českou literaturu AV ČR68378068Na Florenci 3/1420, 110 15 Praha 1
Ústav pro elektrotechniku AV ČR67985866Dolejškova 5, 182 02 Praha 8
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR67985874Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6
Ústav pro jazyk český AV ČR68378092Letenská 4, 118 51 Praha 1
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR68378114Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Ústav přístrojové techniky AV ČR68081731Královopolská 147, 612 64 Brno
Ústav půdní biologie AV ČR60077379Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR67985882Chaberská 57, 182 51 Praha 8
Ústav státu a práva AV ČR68378122Národní 18, 116 91 Praha 1
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR67985891V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR68378297Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR67985556Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Ústav termomechaniky AV ČR61388998Dolejškova 5,182 00 Praha 8
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR67985904Rumburská 89, 277 21 Liběchov

Příloha č. 2 k zákonu č. 341/2005 Sb.

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, o kterých zřizovatel rozhodne, zda se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci

zřizovatel
název příspěvkové organizace
sídlo
Jihomoravský krajÚstav archeologické památkové péče Brno48511005Kaloudova 30, 614 00 Brno
Ústecký krajÚstav archeologické památkové péče severozápadních Čech, příspěvková organizace47325011Žižkova ul. č.p. 835, 434 01 Most
1)§ 2 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
2)Čl. 87 a 89 Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění pozdějších smluv.
3) § 12 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 27 obchodního zákoníku.
6) Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
7) Správní řád.
7a)Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
9) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
10) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 69a obchodního zákoníku.
12) § 70 až 75b obchodního zákoníku.
13)Například obchodní zákoník, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, autorský zákon, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14)§ 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
15) Trestní zákon.
16) Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.
17)Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
19)§ 75 zákoníku práce.
14)§ 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
14)§ 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
19)§ 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
20)§ 18 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.
21)Například zákon č. 40/2004 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
22)Živnostenský zákon.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže.
14)§ 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
23)§ 2 odst. 2 písm. m) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.
24)Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
25)§ 4 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
26)§ 1 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
27)§ 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
28)Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
29)§ 8 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.
Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
30)§ 21 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31)Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
31)Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
32)Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
33)Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
34)§ 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
32)Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
35)Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.
36)§ 179 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
1)§ 2 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
37)§ 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 56/2006 Sb.
38)Například zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
31)Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
39)§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
4) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář

Ján Matejka, Jan Bárta, Bohumil Havel a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, přímo z dílny Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Kniha přináší podrobný komentář všech ustanovení zákona o veřejných výzkumných institucích a shrnuje nejdůležitější judikaturu k tomuto ...

Cena: 1 375 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.