Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Znění účinné od 10. 11. 2006 do 13. 3. 2008.Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 223/2005 Sb.,
o některých dokladech o vzdělání,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 489/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Obsah a forma platných tiskopisů vysvědčení,
výučních listů a diplomů o absolutoriu

(1) Obsah a forma platných tiskopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu se stanoví v odstavcích 4 až 7 a v přílohách k této vyhlášce, jimiž jsou upraveny vzory jednotlivých tiskopisů.

(2) Vzory platných tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka

a) v prvním stupni základní školy jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) ve druhém stupni základní školy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) ve střední škole a v konzervatoři jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) v základní umělecké škole jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) v případě úspěšného vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek v kursech pro získání základního vzdělání jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Vzory platných tiskopisů

a) vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
b) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
c) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
d) vysvědčení o státní jazykové zkoušce jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(4) Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu. Tiskopisy podle odstavce 3 jsou rovněž opatřeny vodotiskem s motivy lipových ratolestí.

(5) Tiskopisy podle odstavce 3 jsou opatřeny označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Totéž platí pro tiskopisy podle odstavce 2, pokud mají být použity pro vydání vysvědčení, které je dokladem o dosaženém stupni vzdělání1).

(6) Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu, popřípadě dvoulistu formátu 210 x 290 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Tiskopisy podle odstavce 3 se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.

(7) Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy2) se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou "IZO“".

§ 2

Obsah a forma výpisů z vysvědčení

Ve výpisu z vysvědčení musí být uvedeny údaje vyplývající ze vzoru příslušného tiskopisu vysvědčení uvedeného v přílohách k této vyhlášce. Výpis z vysvědčení se opatří otiskem razítka právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen "razítko") a jménem, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila.

§ 3

Opis a stejnopis vysvědčení,
výučního listu a diplomu o absolutoriu

(1) Opis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "opis") vydá škola3) na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu a opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu. V případě, že je prvopis tvořen více samostatnými listy, uvedou se tyto náležitosti na každém listu. Vydání opisu se uvede v příslušné dokumentaci školy4).

(2) Stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "stejnopis") vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu. Vydání stejnopisu se uvede v příslušné dokumentaci školy4).

(3) Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem "v. r.". Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na stejnopisu namísto tohoto otisku zkratka "L. S.". Na stejnopis se připojí doložka "Tento stejnopis souhlasí s prvopisem". K doložce se uvedou tyto náležitosti: jméno, příjmení, podpis ředitele školy, která stejnopis vydala, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou a náležitostmi každý list stejnopisu.

(4) Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis postupem podle odstavců 2 a 3 škola, která ukládá její dokumentaci podle zvláštních právních předpisů5). Pokud je dokumentace uložena v archivu, postupuje se podle zvláštních právních předpisů5).

(5) Pokud dokumentace školy, ke které se žádost o vydání stejnopisu vztahuje, byla zničena, vydá škola o této skutečnosti žadateli potvrzení.

(6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny pohlaví žadatele, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se v tomto případě přiloží rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení5a), popřípadě jeho úředně ověřený opis, a prvopis vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu. Žadatel dále v souladu se zvláštním právním předpisem5b) doloží rodné číslo, které mu bylo přiděleno.

§ 4

Společné ustanovení

Pro účely této vyhlášky se pořadovým číslem a číslem v třídním výkazu rozumí pořadové číslo, pod kterým je žák školy veden v evidenci žáků6).

§ 5

Přechodná ustanovení

(1) Pro období do konce školního roku 2004/2005 jsou uvedeny vzory platných tiskopisů vysvědčení obsahujících hodnocení výsledků vzdělávání žáka

a) pouze v prvním stupni základní školy v příloze č. 10 k této vyhlášce,
b) pouze ve druhém stupni základní školy v příloze č. 11 k této vyhlášce,
c) v prvním a druhém stupni základní školy v příloze č. 12 k této vyhlášce,
d) ve střední škole, s výjimkou tiskopisů vysvědčení uvedených v písmeni e), v příloze č. 13 k této vyhlášce,
e) ve střední škole obsahujících doložku o získání stupně základního vzdělání v příloze č. 14 k této vyhlášce,
f) v konzervatoři v příloze č. 15 k této vyhlášce,
g) v základní umělecké škole v příloze č. 16 k této vyhlášce,
h) v případě ukončení kurzu pro získání základního vzdělání a ukončení vzdělávání poskytovaného základní školou speciální v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(2) Pro období do konce školního roku 2004/2005 jsou uvedeny vzory platných tiskopisů

a) výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce v příloze č. 18 k této vyhlášce,
b) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole v příloze č. 20 k této vyhlášce,
c) vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplomu o absolutoriu v konzervatoři v příloze č. 8 k této vyhlášce,
d) vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři v příloze č. 19 k této vyhlášce,
e) vysvědčení o státní jazykové zkoušce v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Na tiskopisy uvedené v odstavci 1 se uplatní § 1 odst. 4 věta první, § 1 odst. 5 věta druhá, § 1 odst. 6 věta první a § 1 odst. 7. Na tiskopisy podle odstavce 2 se uplatní § 1 odst. 4, § 1 odst. 5 věta první, § 1 odst. 6 věta druhá a § 1 odst. 7.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 13. června 2005), s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.


Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 489/2006 Sb. 10. listopadu 2006.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

1)§ 54 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2)§ 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.
3)§ 28 odst. 8 školského zákona.
4)§ 28 odst. 1 písm. c) školského zákona.
4)§ 28 odst. 1 písm. c) školského zákona.
5)Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
5)Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
5a)§ 74 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
5b)§ 15 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb.
6)§ 28 odst. 1 písm. b) školského zákona .

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.