Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
Znění účinné od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2013.

Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 223/2005 Sb.,
o některých dokladech o vzdělání,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 489/2006 Sb., č. 63/2008 Sb., č. 205/2010 Sb. a č. 431/2011 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Obsah a forma platných tiskopisů vysvědčení,
výučních listů a diplomů o absolutoriu

(1) Obsah a forma platných tiskopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu se stanoví v odstavcích 4 až 7 a v přílohách k této vyhlášce, jimiž jsou upraveny vzory jednotlivých tiskopisů.

(2) Vzory platných tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka

a)v prvním stupni základní školy jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 1a k této vyhlášce,
b)ve druhém stupni základní školy jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 2a k této vyhlášce,
c) ve střední škole a v konzervatoři jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) v základní umělecké škole jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) v případě úspěšného vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek v kursech pro získání základního vzdělání jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Vzory platných tiskopisů

a) vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
b) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
c)vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu v konzervatoři, vzory vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří měli řádně ukončit střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím 2010, jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
d)vysvědčení o státní jazykové zkoušce jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,
e)vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří řádně ukončí střední vzdělávání maturitní zkouškou po 1. září 2010, jsou uvedeny v příloze č. 8a k této vyhlášce.

(4) Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu. Tiskopisy podle odstavce 3 jsou rovněž opatřeny vodotiskem s motivy lipových ratolestí.

(5) Tiskopisy podle odstavce 3 jsou opatřeny označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Totéž platí pro tiskopisy podle odstavce 2, pokud mají být použity pro vydání vysvědčení, které je dokladem o dosaženém stupni vzdělání1).

(6) Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu, popřípadě dvoulistu formátu 210 x 290 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Tiskopisy podle odstavce 3 se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.

(7) Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy2) se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou "IZO“".

§ 2

Obsah a forma výpisů z vysvědčení

Ve výpisu z vysvědčení musí být uvedeny údaje vyplývající ze vzoru příslušného tiskopisu vysvědčení uvedeného v přílohách k této vyhlášce. Výpis z vysvědčení se opatří otiskem razítka právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen "razítko") a jménem, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila.

§ 3

Opis a stejnopis vysvědčení,
výučního listu a diplomu o absolutoriu

(1) Opis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "opis") vydá škola3) na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu a opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu. V případě, že je prvopis tvořen více samostatnými listy, uvedou se tyto náležitosti na každém listu. Vydání opisu se uvede v příslušné dokumentaci školy4).

(2) Stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "stejnopis") vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu. Vydání stejnopisu se uvede v příslušné dokumentaci školy4).

(3) Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem "v. r.". Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na stejnopisu namísto tohoto otisku zkratka "L. S.". Na stejnopis se připojí doložka "Tento stejnopis souhlasí s prvopisem". K doložce se uvedou tyto náležitosti: jméno, příjmení, podpis ředitele školy, která stejnopis vydala, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou a náležitostmi každý list stejnopisu.

(4) Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis postupem podle odstavců 2 a 3 škola, která ukládá její dokumentaci, nebo jiná škola poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru vzdělání, pokud jí žadatel o vystavení stejnopisu vysvědčení předloží kopie dokladů, na jejichž základě lze stejnopis vydat, pořízené podle zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů5) nebo ověřené podle zákona o ověřování7).

(5) Pokud dokumentace školy, ke které se žádost o vydání stejnopisu vztahuje, byla zničena, vydá škola o této skutečnosti žadateli potvrzení.

(6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se přiloží prvopis vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení5a), popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v souladu s jiným právním předpisem5b).

§ 4

Společné ustanovení

Pro účely této vyhlášky se pořadovým číslem a číslem v třídním výkazu rozumí pořadové číslo, pod kterým je žák školy veden v evidenci žáků6).

§ 5

Přechodná ustanovení

(1) Pro období do konce školního roku 2004/2005 jsou uvedeny vzory platných tiskopisů vysvědčení obsahujících hodnocení výsledků vzdělávání žáka

a) pouze v prvním stupni základní školy v příloze č. 10 k této vyhlášce,
b) pouze ve druhém stupni základní školy v příloze č. 11 k této vyhlášce,
c) v prvním a druhém stupni základní školy v příloze č. 12 k této vyhlášce,
d) ve střední škole, s výjimkou tiskopisů vysvědčení uvedených v písmeni e), v příloze č. 13 k této vyhlášce,
e) ve střední škole obsahujících doložku o získání stupně základního vzdělání v příloze č. 14 k této vyhlášce,
f) v konzervatoři v příloze č. 15 k této vyhlášce,
g) v základní umělecké škole v příloze č. 16 k této vyhlášce,
h) v případě ukončení kurzu pro získání základního vzdělání a ukončení vzdělávání poskytovaného základní školou speciální v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(2) Pro období do konce školního roku 2004/2005 jsou uvedeny vzory platných tiskopisů

a) výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce v příloze č. 18 k této vyhlášce,
b) vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole v příloze č. 20 k této vyhlášce,
c) vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplomu o absolutoriu v konzervatoři v příloze č. 8 k této vyhlášce,
d) vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři v příloze č. 19 k této vyhlášce,
e) vysvědčení o státní jazykové zkoušce v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Na tiskopisy uvedené v odstavci 1 se uplatní § 1 odst. 4 věta první, § 1 odst. 5 věta druhá, § 1 odst. 6 věta první a § 1 odst. 7. Na tiskopisy podle odstavce 2 se uplatní § 1 odst. 4, § 1 odst. 5 věta první, § 1 odst. 6 věta druhá a § 1 odst. 7.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 13. června 2005), s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 489/2006 Sb. 10. listopadu 2006,
Vyhláška č. 63/2008 Sb.14. března 2008,
Vyhláška č. 205/2010 Sb.1. července 2010,
Vyhláška č. 431/2011 Sb.1. ledna 2012.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. a)
Vysvědčení pro 1. stupeň základní školy

Vysvědčení list A 1. stupeň - předměty - líc a rub

Vysvědčení list A 1. stupeň - líc a rub

Vysvědčení list B - líc a rub

Vysvědčení pro 1. stupeň klasifikace předměty - líc a rub

Vysvědčení pro 1. stupeň klasifikace - líc a rub

Vysvědčení pro základní školu speciální - str. 1 - 4

Vysvědčení list A 1. stupeň předměty - polské - líc a rub

Vysvědčení list A 1. stupeň - polské - líc a rub

Vysvědčení list B polské - líc a rub

Vysvědčení pro 1. stupeň klasifikace předměty - polské - líc a rub

Vysvědčení pro 1. stupeň klasifikace - polské - líc a rub

Vysvědčení pro základní školu speciální - polské - str. 1 - 4

(Vzory nejsou zpracovány v elektronické podobě)

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. a)
Vysvědčení pro 1. stupeň základní školy - slovní hodnocení

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc - polské

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub - polské

(Vzory nejsou zpracovány v elektronické podobě)

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. b)
Vysvědčení pro 2. stupeň základní školy

Vysvědčení pro 2. stupeň klasifikace předměty RVJ - líc a rub

Vysvědčení pro 2. stupeň klasifikace předměty - líc a rub

Vysvědčení pro 2. stupeň klasifikace - líc a rub

Vysvědčení list A 2. stupeň předměty RVJ - líc a rub

Vysvědčení list A 2. stupeň předměty - líc a rub

Vysvědčení list A 2. stupeň - líc a rub

Vysvědčení list B - líc a rub

Vysvědčení pro základní školu speciální - str. 1 - 4

Vysvědčení pro 2. stupeň klasifikace předměty RVJ - polské - líc a rub

Vysvědčení pro 2. stupeň klasifikace předměty - polské - líc a rub

Vysvědčení pro 2. stupeň klasifikace - polské - líc a rub

Vysvědčení list A 2. stupeň předměty RVJ - polské - líc a rub

Vysvědčení list A 2. stupeň předměty - polské - líc a rub

Vysvědčení list A 2. stupeň - polské - líc a rub

Vysvědčení list B - polské - líc a rub

Vysvědčení pro základní školu speciální - polské - str. 1 - 4

(Vzory nejsou zpracovány v elektronické podobě)

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 2 písm. b)
Vysvědčení pro 2. stupeň základní školy - slovní hodnocení

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - líc - polské

Vysvědčení list A pro slovní hodnocení - rub - polské

(Vzory nejsou zpracovány v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů - podle § 1 odst. 2 písm. c)
Vysvědčení pro střední školy a konzervatoře

Ročníkové vysvědčení - 16 povinných předmětů - líc a rub

Ročníkové vysvědčení - 18 povinných předmětů - líc a rub

Ročníkové vysvědčení - 30 povinných předmětů - str. 1 až 3

Ročníkové vysvědčení - slovní hodnocení - str. 1 až 4

Ročníkové vysvědčení - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4

Ročníkové vysvědčení - 16 povinných předmětů - líc a rub - polské

Ročníkové vysvědčení - 30 povinných předmětů - str. 1 až 3 - polské

Ročníkové vysvědčení - slovní hodnocení - str. 1 až 4 - polské

Ročníkové vysvědčení - klasifikací i slovním hodnocením - str. 1 až 4 - polské

(Vzory nejsou zpracovány v elektronické podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. b)
Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole

Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole - líc a rub

Diplom absolventa vyšší odborné školy - líc a rub

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 1 odst. 3 písm. c)
Vysvědčení o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři
a vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří měli řádně ukončit
střední vzdělávání maturitní zkouškou před 1. zářím 2010

Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři zahrnující zkoušku z cizího jazyka - str. 1 až 3

Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři bez zkoušky z cizího jazyka - str. 1 až 3

Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru v konzervatoři - líc a rub

Diplom absolventa konzervatoře - líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku - líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující dějiny výtvarné kultury - líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém a cizím jazyce - líc a rub

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub - polské

Příloha č. 8a k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 3 písm. e)
Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující dějiny výtvarné kultury - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se souhlasem MŠMT - líc a rub
Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy - líc a rub – polské

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

1)§ 54 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2)§ 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.
3)§ 28 odst. 8 školského zákona.
4)§ 28 odst. 1 písm. c) školského zákona.
4)§ 28 odst. 1 písm. c) školského zákona.
5)Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
5a)§ 74 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
5b)§ 15 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.
6)§ 28 odst. 1 písm. b) školského zákona .

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.