Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Zákon č. 217/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

Znění účinné od 21. 12. 2007 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 217/2002 Sb.,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.,

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 170/2007 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ

Čl. IV

1. Držitel průkazu o povolení k pobytu vydaného přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt na území podle tohoto zákona. Držiteli průkazu podle věty první vydá policie potvrzení o povolení trvalého pobytu, učiní tak nejpozději při prvém prodloužení platnosti tohoto průkazu; potvrzení o povolení trvalého pobytu se považuje za správní rozhodnutí o povolení trvalého pobytu.

2. Občan Evropské unie,1a) který je držitelem průkazu o povolení k pobytu vydaného přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii k výměně tohoto průkazu za průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství; policie cizinci současně vydá potvrzení podle bodu 1.

3. Občan Evropské unie,1a) který je držitelem průkazu o povolení k pobytu vydaného po dni účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii k výměně průkazu za průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství.

4. Občan Evropské unie,1a) který na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství a zneplatnění víza.

5. Rodinný příslušník, který není občanem Evropské unie1a) a na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů, je povinen ve lhůtě do 180 dnů po nabytí účinnosti tohoto ustanovení dostavit se na policii za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu a zneplatnění víza.

6. Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona; to neplatí o řízení o správním deliktu, které se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

7. Žádost o povolení k pobytu podaná občanem Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k trvalému pobytu.

8. Žádost o povolení k pobytu podaná rodinným příslušníkem občana Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k trvalému pobytu, pokud jsou splněny podmínky podle tohoto zákona.

9. Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů podaná občanem Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k přechodnému pobytu.

10. Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů podaná rodinným příslušníkem občana  Evropské unie1a) před účinností tohoto ustanovení se považuje za žádost o povolení k přechodnému pobytu, pokud jsou splněny podmínky podle tohoto zákona.

11. Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza a na území vstoupil přede dnem účinnosti tohoto ustanovení, je povinen splnit ohlašovací povinnost podle dosavadní právní úpravy.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003; s výjimkou čl. I bodů 1, 7, 8, 11 až 15, 18 až 21, 23, 27 až 30, 37, 40, 42 v části, kterou se doplňuje text "anebo § 9 odst. 2 písm. b)", bodů 48, 50, 53, 63 až 65, 68 až 71, 73, 75, 76, 87 v části, kterou se vkládá § 119 odst. 2, bodů 89, 102, 104, 109, 110, 112, 119, 121 v části, kterou se vkládají slova "(s výjimkou řízení podle § 9 odst. 4)"; bodů 122 až 124, 126 až 128, 134, čl. II bodu 11, čl. IV bodů 2 až 5, 7 až 10 a čl. V, které nabývají účinnosti ke dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost; čl. I bodů 4 až 6, 22, 24 až 26, 34, 36, 55, 56, 66, 67, 84,  106, 108, čl. II bodů 1 až 5 a 7 až 10 a čl. IV bodu 11, které nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku (pozn. redakce: tj. dnem 21. prosince 2007); čl. I bodů 9, 10, 91 v části, kterou se doplňuje text "nebo je nežádoucí osobou zařazenou do informačního systému smluvních států" a bodů 96 a 97, které nabývají účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice; a čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem, kdy bude Česká republika vázána Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru.

(2) Čl. II bod 11 pozbývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku. (pozn. redakce: tj. dnem 21. prosince 2007)


Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 170/2007 Sb.1. září 2007.

Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_058-97.htm#1a) (idc: 389887) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.