Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Znění účinné od 5. 6. 2018 do 31. 5. 2019.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 120/2001 Sb., EXEKUČNÍ ŘÁDZáhlaví předpisuČÁST PRVNĺ EXEKUČNÍ ŘÁD [§ 1 - § 132]HLAVA I ZÁKLADNĺ USTANOVENĺ [§ 1 - § 8d]§ 1§ 2 § 3§ 4 § 5§ 6 § 7§ 7a§ 8 § 8a§ 8b§ 8c§ 8dHLAVA II EXEKUTOR [§ 9 - § 27]Díl 1 Exekutor a exekutorský úřad [§ 9 - § 15]§ 9§ 10§ 11§ 12§ 13§ 14§ 15Díl 2 Zastupování exekutora [§ 16 - § 18]§ 16§ 17§ 18Díl 3 Zaměstnanci exekutora [§ 19 - § 27]§ 19 Koncipient § 20§ 21§ 22§ 23 Kandidát § 24§ 25 § 26§ 27 Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutoraHLAVA III EXEKUČNÍ ČINNOST [§ 28 - § 57]Díl 1 Obecná ustanovení [§ 28 - § 34]§ 28 § 29§ 30 § 31§ 32§ 33 Součinnost třetích osob § 33a§ 33b § 33c § 33d§ 33e§ 33f§ 34Díl 2 Exekuční řízení [§ 35 - § 57]§ 35§ 35a Rejstřík zahájených exekucí§ 35b§ 36 Účastníci řízení § 37 Exekuční návrh§ 38§ 39§ 40 Exekuční titul § 41 § 42§ 43§ 43a§ 44§ 44a§ 44b Změna exekutora§ 45 Věcná a místní příslušnost exekučního soudu§ 46§ 47 Exekuční příkaz § 48 § 49§ 50 Součinnost oprávněného a povinného§ 51 § 52§ 53 zrušen§ 54 Odklad exekuce§ 55 Zastavení exekuce§ 55a§ 55b Rozhodování exekutora§ 55c Odvolání proti rozhodnutí exekutora§ 56 § 57 HLAVA IV ZPŮSOBY PROVEDENĺ EXEKUCE [§ 58 - § 73]§ 58§ 59§ 59aDíl 1 Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů [§ 60 - § 61]§ 60 § 61 zrušenDíl 2 Exekuce přikázáním pohledávky [§ 62 - § 65]§ 62 zrušen§ 63 § 64§ 65 Díl 3 [§ 65a]§ 65a zrušenDíl 4 Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí [§ 66 - § 69a]§ 66§ 67 zrušen§ 68 Vyškrtnutí věci ze soupisu§ 69 § 69a zrušenDíl 5 Exekuce postižením závodu [§ 70 - § 71]§ 70§ 71 Díl 6 Exekuce pozastavením řidičského oprávnění [§ 71a]§ 71aDíl 7 Uspokojení práv na nepeněžité plnění [§ 72 - § 73]§ 72§ 73 HLAVA V ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NA NEMOVITÝCH VĚCECH [§ 73a]§ 73aHLAVA VI DALŠÍ ČINNOST EXEKUTORA [§ 74 - § 86]Díl 1 Obecná ustanovení [§ 74 - § 76g]§ 74§ 75§ 76§ 76a § 76b§ 76c§ 76d Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání§ 76e§ 76f§ 76gDíl 2 Sepisování exekutorských zápisů [§ 77 - § 86]§ 77 § 78 zrušen§ 79§ 80 až 85 zrušeny§ 86 HLAVA VII NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO [§ 87 - § 89a]§ 87§ 88§ 89 § 89aHLAVA VIII ODMĚNA EXEKUTORA [§ 90 - § 92]§ 90§ 91 § 91a§ 92 HLAVA IX MANIPULACE SE SPISY A JEJICH ÚSCHOVA [§ 93 - § 108]Díl 1 Manipulace se spisy [§ 93 - § 101]§ 93§ 94 Nahlížení do spisů § 95§ 96 Půjčování spisů§ 97 Rekonstrukce spisů§ 98 Manipulace s exekutorskými stejnopisy § 99§ 100 § 101Díl 2 Úschova ukončených spisů [§ 102 - § 104]§ 102§ 103§ 104 zrušenDíl 3 Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů [§ 105 - § 108]§ 105§ 106§ 107§ 108HLAVA X SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ [§ 109 - § 115a]§ 109 Komora§ 110 Sněm exekutorů§ 111 Prezidium Komory§ 112 Prezident Komory§ 113 Revizní komise§ 113a Kontrolní komise§ 114 Kárná komise§ 115 Zkušební komise§ 115a Výběrová komiseHLAVA XI KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA [§ 116 - § 123]§ 116 Obecná ustanovení§ 117 Kárné řízení§ 117a Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi§ 117b§ 118§ 119§ 120§ 120a§ 121 Kárné řízení proti exekutorovi§ 122 Pozastavení výkonu exekutorského úřadu§ 123 Zahlazení kárného postihu HLAVA XII ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ [§ 124]§ 124HLAVA XIII PŘESTUPKY [§ 124a - § 124d]§ 124a Přestupky fyzických osob§ 124b Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob§ 124c Přestupky Komory§ 124dHLAVA XIV CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ [§ 125]§ 125HLAVA XV PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 126 - § 132]§ 126 § 127 § 128 § 129§ 130§ 131 § 132 ČÁST DRUHÁ až ČTVRTÁ zrušenyČÁST PÁTÁ Změna občanského soudního řádu [§ 136]§ 136 ČÁST ŠESTÁ zrušena [§ 137]§ 137 zrušenČÁST SEDMÁ Změna zákona o bankách [§ 138]§ 138 ČÁST OSMÁ Změna živnostenského zákona [§ 139]§ 139 ČÁST DEVÁTÁ a DESÁTÁ zrušenyČÁST JEDENÁCTÁ zrušenaČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o užívání státního znaku, - státní vlajky a ostatních symbolů České republiky [§ 143]§ 143 ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o notářích a jejich činnosti [§ 144]§ 144 ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o advokacii [§ 145]§ 145 ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona o odpovědnosti za škodu - způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím - nebo nesprávným úředním postupem [§ 146]§ 146 ČÁST ŠESTNÁCTÁ zrušena [§ 147]§ 147 zrušenČÁST SEDMNÁCTÁ zrušenČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o veřejných dražbách [§ 149]§ 149 ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona o daních z příjmů [§ 150]§ 150 ČÁST DVACÁTÁ ÚČINNOST [§ 151]§ 151 Účinnost novelPříloha č.1Příloha č.2

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1432 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1432 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný exekuční řád, tři jeho prováděcí vyhlášky a tzv. lex covid justice, který na přechodnou dobu odlišně upravuje některé procesní záležitosti v oblasti občanského soudního řízení a zejména v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí. Zařazeny jsou také 2 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda - C. H. Beck

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Exekuční řád, 4. vydání. Komentář

Exekuční řád, 4. vydání. Komentář

Kasíková, Jirmanová, Hubáček, Plášil, Šimka, Kučera, Nekola - C. H. Beck

Čtvrté vydání komentáře reaguje na změny, které v exekučním právu nastaly v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dvěma významnými novelami exekučního řádu a občanského soudního řádu v roce 2015. V publikaci se autoři mimo jiné věnují nejpalčivějším problémům současných exekucí ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.