Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Výměr MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 1. 2007.

Přehled účinností

VÝMĚR
Ministerstva financí
č. 01/2007,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/ /1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak.

ČÁST I.
SEZNAM ZBOŽÍ, U NĚHOŽ SE UPLATŇUJÍ ÚŘEDNĚ STANOVENÉ CENY

Oddíl A
Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí

Pol.
č.
Číselný kód
Standardní
klasifikace
produkce
(dále jen
"SKP")
(celního
sazebníku)
Název
1.   Výrobky a výkony ve zdravotnictví
(1)   Výrobky farmaceutické a imunobiologické
  23.30
24.42
(12,28,29,
30,33)
Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní (humánní léčivé přípravky), hromadně vyráběné nebo dovážené a podléhající registraci podle zvláštního právního předpisu1) včetně výrobků neregistrovaných v České republice obsahující léčivou (účinnou) látku ve vybraných anatomicko-terapeuticko-chemických skupinách a ve vybraných formách podání uvedených v příloze č. 1 tohoto výměru, kromě homeopatik zařazených do ATC skupiny V12, výrobků inpiduálně vyrobených nebo dovezených a veterinárních výrobků. Pro účely regulace se výrobek, který již měl stanovenou maximální cenu, považuje za hromadně vyráběný nebo dovážený.
(2)
15.88.10
(2104, 2106)
Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely podle zvláštního právního předpisu2)
(3)
24.13.41 Zdravotnické prostředky podléhající prohlášení o shodě podle zvláštního právního předpisu3)
  24.42.23
24.66.42
33.10.17
(28,29,30,
32,33,34,38,
39,90)
Výrobky dentální (modelovací pasty, zubní otiskovací hmoty, dentální vosky, zubní cementy a jiné zubní výplně včetně amalgamů drahých a obecných kovů používaných ve stomatologii, umělé zuby, přípravky na bázi sádry používané ve stomatologii, akrylové polymery a pryskyřice používané ve stomatologii).
  33.40.22
(90)
Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek.
  17.52.12
18.23.12
18.23.14
21.22.12
33.10.15
33.10.17
33.10.18
36.63.31
(30,33,34,
39,40,42,
48,61,62,
63,64,66,
73,87,90,
94,95)
Zdravotnické prostředky ke kompenzování určité vady nebo nedostatečnosti, kromě výrobků, které se implantují do těla pacienta v rámci zdravotního výkonu, inpiduálních zakázek, dílů ortopedických a protetických a náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii.
  24.52.19
33.40.11
(85,90)
Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, z toho jen čiré, propustnost viditelného světla se řídí hodnotami uvedenými v tabulce č. 1 řádek kategorie 0 technické normy ČSN EN ISO 8980-3 Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - část 3.- Specifikace propustnosti a zkušební metody, včetně čoček s ochranným UV filtrem nebo všech obdobných úprav neomezující čirost čoček a čočky kontaktní.
  33.40.13
(90)
Obruby brýlové - pouze typy uvedené v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek, kromě inpiduálních zakázek.
(4)   Výkony optické
  33.10.92 Výkony optické speciální a opravy a údržba výrobků oční optiky - z tohVýměr č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
o jen na poukaz na zdravotnický prostředek.
  85.14.1 Aplikace očních protéz - z toho jen na poukaz na zdravotnický prostředek.
(5)   Sazby taxy laborum
  52.31.10 Sazby taxy laborum se uplatňují ke spotřebovanému materiálu.
(6)   Přirážky za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost
  51.46.11
51.46.12
52.31.10
52.32.10
52.48.14
Přirážky se uplatňují v procentech k cenám včetně cla a bez daně z přidané hodnoty vyúčtovaným tuzemským výrobcem nebo zahraničním dodavatelem, u výrobků uvedených v bodech 1 a 2 této položky a výrobků uvedených v části II. položce č. 3 a výrobků farmaceutických a imunobiologických humánních včetně diagnostik, a výrobků galanterních drobných, z toho jen pouzdra na dalekohledové brýle - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek, uvedených v části II. položce č. 4 tohoto výměru. V případě, že výrobek má stanovenou maximální cenu, přirážka se uplatní nejvýše k této maximální ceně. Dále se maximální přirážky uplatňují u výrobků farmaceutických a imunobiologických podléhajících registraci podle zvláštního právního předpisu1) nezahrnutých ve vyjmenovaných ATC skupinách a formách podání uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto výměru. U výrobků, u kterých navrhovatel doložil při stanovení maximální ceny propočet dopravy, lze uplatněnou cenu zvýšit maximálně o zahrnutou výši dopravného. Takto vypočtená cena nesmí překročit stanovenou maximální cenu. U výrobků oční optiky se maximální přirážky uplatňují vždy při předložení poukazu, i když pacient (zákazník) požaduje úpravy a záměry, které nebyly na poukazu vyznačeny. Maximální přirážka platí i v případě, že požadované čiré čočky nemají stanovenou maximální cenu.
    U výrobků oční optiky se maximální přirážky uplatňují vždy při předložení poukazu, i když pacient (zákazník) požaduje úpravy a záměny, které nebyly na poukazu vyznačeny. Maximální přirážka platí i v případě, že požadované čiré čočky nemají stanovenou maximální cenu.  
  a)
23.30, 24.42
(12,28,29,30,33)
15.88.10
(2104, 2106)
U výrobků farmaceutických a imunobiologických podle bodu (1) této položky kromě radiofarmak, u dietních potravin pro zvláštní lékařské účely podle bodu (2) této položky, u výrobků farmaceutických a imunobiologických podle položky č. 3 a č. 4 části II. tohoto výměru a u výrobků farmaceutických a imunobiologických podléhajících registraci podle zvláštního právního předpisu 1) nezahrnutých ve vyjmenovaných ATC skupinách a formách podání uvedených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto výměru platí diferencovaná maximální obchodní přirážka v závislosti na skutečně uplatněné ceně následovně:  
 
Základ pro
maximální
obchodní
přirážku - cena
od tuzemského
výrobce nebo
zahraničního
dodavatele
v Kč
Maximální obchodní
přirážka
d 0 do 150,- 33 %
od 150,01 do 300,- 49,50 Kč + 32 % ze základu přesahujícího 150,- Kč
od 300,01 do 500,- 97,50 Kč + 28 % ze základu přesahujícího 300,- Kč
od 500,01 do 1000,- 153,50 Kč + 25 % ze základu přesahujícího 500,- Kč
od 1000,01 do 2500,- 278,50 Kč + 22 % ze základu přesahujícího 1000,- Kč
od 2500,01 do 5000,- 608,50 Kč + 18 % ze základu přesahujícího 2500,- Kč
více než 5000,- 1 058,50 Kč + 10 % ze základu přesahujícího 5000,- Kč
 
      Maximální
přirážka
v %
  b) Radiofarmaka 27
  c)
24.13.41
24.42.23
24.66.42
33.10.17
(28, 29, 30,
32, 33, 34,
38, 39, 90)
Výrobky dentální podle bodu (3) 32
  33.40.22
(90)
Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy (používané jako čtecí pomůcka) - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek. 20
  17.52.12
18.23.12
18.23.14
21.22.12
33.10.15
33.10.17
33.10.18
36.63.31
(30,33,34,
39,40,42,
48,61,62,
63,64,66,
73,87,90,
94,95)
Zdravotnické prostředky podle bodu (3) ke kompenzování určité vady nebo nedostatečnosti včetně dílů ortopedických a protetických a včetně výrobků, které se implantují do těla pacienta v rámci zdravotního výkonu, a srdečních stimulátorů, s výjimkou inpiduálních zakázek a náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii 25
  24.52.19
33.40.11
(85, 90)
Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů - všechny čočky na poukaz na zdravotnický prostředek 75
    Přirážka zahrnuje i výkony při opracování čočky k zasazení do obruby a vyrovnání obruby. Při externím dodání pokovení, tvrzení
nebo barvení nebo úpravy neomezující čirost čoček je cenou sjednanou od výrobce cena včetně pokovení, tvrzení nebo barvení nebo úpravy neomezující čirost čoček.
 
  33.40.11
(90)
Čočky kontaktní - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek 25
  33.40.12
(42,90)
Systém dalekohledový včetně příslušenství 26
  33.40.13
(90)
Obruby brýlové - pouze typy uvedené v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí a obruby na inpiduální zakázku - na poukaz na zdravotnický prostředek 43
  V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout stanovenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí i pro všechny prodávající v případech, kdy je regulace přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský předpis nebo na poukaz na zdravotnický prostředek. Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které jsou následně vydány na lékařský předpis nebo na poukaz na zdravotnický prostředek, neregulovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace. Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení lékárenské péče od distributora přímo do zdravotnického zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distributora.  
    (7) Pro účely regulace cen  
  a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (5) při prodeji od tuzemského výrobce nebo od zahraničního dodavatele stanoveny v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném Ministerstvem financí;4)  
  b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) až (3) při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen skutečně uplatněnou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, nejvýše však cenu maximální, která obsahuje případné clo, s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony v souladu s bodem (6) a daně z přidané hodnoty. V případě, že distributor nebo další prodávající sníží cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, lze do ceny při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen tuto sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní výkon. Při zaokrouhlení nesmí být překročena stanovená maximální přirážka. Dodavatel je povinen informovat odběratele, kromě prodeje konečnému spotřebiteli, o výši ceny od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele a o výši své části přirážky za výkony obchodu;  
  c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích měnách se přepočtou na Kč kurzem devizového trhu, resp. přepočítacím poměrem pro měny zemí Evropské unie, vyhlášeným Českou národní bankou, platným v den vystavení faktury;  
  d) u dovážených výrobků se uplatňuje přirážka za obchodní výkon podle bodu (6) k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu, např. dodací list, pro forma účet, nejvýše však k ceně skutečně uplatněné zahraničním dodavatelem, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným v den vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem doprovázejícího zboží přes hranice do České republiky, případně vynásobeným koeficientem 1,0129, přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Pokud v konkrétním případě není clo uplatněno, popřípadě je sníženo, sníží se maximální cena o částku odpovídající příslušné sazbě cla podle společného celního sazebníku EU, popřípadě o částku neuplatněného cla.
Pokud dovozní cena uvedená na faktuře nebo jiném obdobném dokladu, např. dodací list, pro forma účet, doprovázejícím zboží přes hranice do České republiky, je v české měně, uplatňuje se přirážka k ceně, do které byl promítnut vliv poměru kursu devizového trhu euro k datu vystavení těchto dokladů vůči kursu devizového trhu euro vztahujícímu se k obdobným dokladům předcházející dodávky, v případě první dodávky vůči kursu devizového trhu euro určenému postupem podle bodu (6), popřípadě bodu (9), výměru Ministerstva financí č. 1/16/2006 ve znění pozdějších výměrů. Takto přepočtená cena však nesmí překročit maximální cenu stanovenou v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami";
 
  e) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé (popř. jejich tuzemští pověření zástupci) nebo dodavatelé výkonů předkládají návrhy maximálních cen nových výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) této položky Ministerstvu financí. Při zpracování návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru MF č. 1/16/2006 (CV) , ve znění pozdějších výměrů.  
2.   Zdravotní péče  
(1) 85.11
12
13
14
1. Zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění, která je poskytována účastníku veřejného zdravotního pojištění nebo účastníku smluvního zdravotního pojištění zdravotnickým zařízením, které je ve smluvním vztahu s příslušnou pojišťovnou poskytující veřejné zdravotní pojištění, a neodkladná a nutná zdravotní péče poskytnutá pojištěnci
2. Zdravotní péče, která je poskytována cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které zahrnuje poskytování zdravotní péče, nebo mezinárodní smlouvy o poskytování zdravotní péče hrazené příslušnými cizími zdravotními pojišťovnami,
3. Zdravotní péče, která je poskytována
  a) cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, jimiž je Česká republika vázána, a je hrazena z prostředků státního rozpočtu,
  b) na žádost orgánů státní správy a je hrazena z prostředků státního rozpočtu,
  c) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a je hrazena z prostředků jejich vlastního rozpočtu,
  kromě výkonů uvedených v položce č. 5 části II. tohoto výměru.
 
  Pro účely regulace cen platí  
a) maximální cena jednoho bodu je 1,10 Kč. Seznam zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb spojených se zdravotní péčí hrazenou ze zdravotního pojištění je uveden ve zvláštních právních předpisech;5), 6)  
b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů. Počet bodů je stanoven v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.6)  
(2) 85.12
13
14
32
Specifické zdravotní výkony poskytované
a) na žádost orgánů státní sprá vy
a hrazené z prostředků státního rozpočtu
b) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a hrazené z prostředků jejich vlastního rozpočtu
 
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru.  
3. 60.10. Doprava nákladů a doprava osobní železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah  
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto výměru.  
4. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu  
  a) Maximální cena je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu7), pokud se neuplatní postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny, včetně věcného zdůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu7).  
  b) V případě pozemku zastavěného dráhou8), dálnicí9) a silnicí10), popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění11) některou z uvedených veřejných pozemních komunikací oceňovaného podle § 28 odst. 7 vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, jakož i pozemků ve funkčním celku12) s veřejně prospěšn ou stavbou13) protipovodňového opatření, je zjištěná minimální cena těchto pozemků:  
pořadové
číslo
způsob využití pozemku

minimální
cena Kč/m2

1 dráha železniční 60,-
2 dálnice a rychlostní silnice 80,-
3 silnice I. třídy 60,-
4 silnice II. třídy 50,-
5 silnice III. třídy 40,-
6 pozemek se stavbou protipovodňového opatření 50,-
7 pozemek ve funkčním celku se stavbou protipovodňového opatření 25,-
 
5.   Nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce  

(1) Maximální roční nájemné činí za nájem

a) pozemku zastavěného rekreační chatou a pozemku, který je s ní ve funkčním celku
pořadové číslopozemky užívané
v obcích s počtem obyvatel
nájemné v
Kč/m2/rok z pozemku zastavěného rekreační chatou a z pozemku, který je
s ní ve funkčním celku
01nad 100 000 22,-
0250 001 - 100 000 18,-
0325 001 - 50 000 14,-
045 001 - 25 000 10,-
05do 5 000 8,-
b) pozemku zastavěného zahrádkářskou chatou a pozemku, který je s ní ve funkčním celku
pořadové číslopozemky užívané
v obcích s počtem obyvatel
nájemné v
Kč/m2/rok z pozemku zastavěného zahrádkářskou chatou a z pozemku, který je s ní ve funkčním celku
06nad 100 000 11,-
0750 001 - 100 000 9,-
0825 001 - 50 000 7,-
095 001 - 25 000 5,-
10do 5 000 4,-
c) pozemku lesního, zastavěného14) rekreační chatou, avšak bez užívání dalších pozemků, které jsou nebo mohou s ní být ve funkčním celku
pořadové
číslo
pozemky užívané
v obcích s počtem obyvatel
nájemné v
Kč/m2/rok z pozemku
skutečně zastavěného rekreační
chatou, avšak bez užívání
dalších pozemků
11nad 100 000 38,-
1250 001 - 100 000 30,-
1325 001 - 50 000 24,-
145 001 - 25 000 18,-
15do 5 000 16,-
d) pozemků užívaných v ostatních případech neuvedených v písmenech a), b) a c)
pořadové číslopozemky užívané
v obcích s počtem obyvatel
nájemné
v Kč/m2/rok
z pozemku žívaného
v ostatních případech
kromě písmen a), b) a c)
16Praha 85,-
17Brno, Ostrava 45,-
18 České Budějovice, Františkovy Lázně, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mariánské Lázně, Olomouc, Opava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín 35,-
19 Český Krumlov, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Chomutov, Jáchymov, Karviná, Kladno, Luhačovice, Mladá Boleslav, Most, Poděbrady, Přerov, Teplice 25,-
20 ostatní výše nevyjmenovaná, města, která byla do 31.12.2002 sídly okresních úřadů 20,-
21nad 25 000 15,-
2215 001 - 25 000 12,-
235 001 - 15 000 9,-
241 001 - 5 000 7,-
25do 1 000 5,-

(2) Počtem obyvatel se rozumí počet trvale bydlících obyvatel na území příslušné obce podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání.

(3) Pro účely této položky se pozemkem sloužícím k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož se užívá k podnikání jen určitá část nebo který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, avšak v jejíž části se podniká, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha stavby nesloužící k podnikání k podlahové ploše stavby sloužící k podnikání.

(4) Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na pozemky, u nichž je nájemné stanoveno zvláštním právním předpisem15).

6.   Mléčné výrobky pro žáky16)
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto výměru.
7.   Odborné úkony Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv17)
  z toho jen  
a) odborné úkony prováděné v souvislosti s posuzováním žádostí o povolení klinického hodnocení humánních či veterinárních léčivých přípravků nebo s posuzováním ohlášení klinického hodnocení humánních nebo veterinárních léčivých přípravků,
b) další odborné úkony prováděné na žádost, zejména o registraci léčivého přípravku, její změny a prodloužení, povolení souběžného dovozu, povolení a změny povolení k výrobě léčivých přípravků, distribuci, činnosti kontrolní laboratoře, výrobě v zařízení transfúzní služby a vydání certifikátu,
Maximální ceny uvedené v příloze č. 6 tohoto výměru platí pro úhrady nákladů od osoby, na jejíž žádost se odborné úkony mají provést, vzniklé Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv při provádění těchto úkonů. Seznam výkonů s jednotlivými výšemi úhrad Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv předem zveřejní nebo na vyžádání poskytne zájemcům.
 

Oddíl B
Maximální ceny, které mohou stanovit kraje
a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují kraje a obce nařízením18) při splnění podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.

Pol.
č.
Číselný kód
SKP
Název
1. 50.20.32
60.24.17
Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem19) a v nařízeních obcí
2. 60.21.20 Veřejná linková osobní doprava vnitrostátní a železniční osobní vnitrostátní doprava provozovaná v rámci integrované dopravy
Při uplatnění maximálních cen platí určené podmínky stanovené v příloze č. 7 tohoto výměru.
3. 60.21.21 Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy
Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stanovené v části II. položce č. 8 tohoto výměru.
4. 60.22.11 Taxislužba osobní na území obce
Pro účely regulace cen se za jízdu na území obce považuje jízda, která byla započata a ukončena na území téže obce.
5. 63.21.24 Služby parkovišť
6. 75.24.12 Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle zvláštního právního předpisu20)
7. 93.03.11 Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením a pronájem obřadních místností
8. 93.03.11 Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa

ČÁST II.
SEZNAM ZBOŽÍ, U NĚHOŽ SE UPLATŇUJÍ VĚCNĚ USMĚRŇOVANÉ CENY

Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné v účetnictví, přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo podle zvláštních právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:
penále, poplatky z prodlení21), úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
zaviněná manka,
škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,
pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),
nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),
náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
odpisy promlčených a nedobytných pohledávek,
platby za promlčené dluhy,
opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního předpisu,22)
důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený zvláštním právním předpisem,23)
odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
výdaje na reprezentaci,
cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního předpisu,24)
peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené zvláštním právním předpisem25)
platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických osob,
odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců26)
příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55 % ceny jídel.

Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo zvláštními právními předpisy.

Pol.
č.
Číselný kód
SKP (celního
sazebníku)
Název
1. 41.00.12 Voda povrchová27) odebraná z vodních toků28)
Pro účely regulace cen29)
a) do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu;
b) odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné22) prodávajícím;
c) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené v souladu s touto položkou.
2. 41.00.11 Pitná voda30) dodávaná odběratelům31)
  41.00.20 Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel ("předaná voda")
  90.01 Odvádění a čištění odpadních vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní čištěná
Tato položka se vztahuje na dodávky vody pitné z vodovodů a na odvádění odpadních vod kanalizacemi podle zvláštního právního předpisu.32)
Pro účely regulace cen platí
a) v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být za daný časový interval záměrně zvýšena, odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné22) prodávajícím,
do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů a obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů;
b) pokud je rozhodnuto33) o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno nejvýše 20 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky;34)
c) za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin, nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn;
d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky;
e) způsob rozúčtování vodného a stočného35) jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem31) a spotřebiteli. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají;
f) nedojde-li k dohodě podle písm. e) nejméně s polovinou spotřebitelů, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody).36) Pevná složka, je-li zvolena dvousložková forma vodného a stočného, se rozúčtuje podle m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů;
g) způsob výpočtu záloh dohodne odběratel31) se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě nejméně s polovinou spotřebitelů, měsíční zálohy za dodávku vody pitné a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody,36) vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování cen.
3.  

Výrobky ve zdravotnictví

  23.30
24.42
(12, 28, 29,
30, 33)
Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní včetně diagnostik hromadně vyráběné nebo dovážené podléhající registraci podle zvláštního právního předpisu1) s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazené spotřebitelem ve vybraných ATC skupinách a formách podání uvedených v příloze č. 2 včetně ATC skupiny B02BB01 fibrinogen, kromě výrobků uvedených v položce č. 1 části I. oddílu A tohoto výměru
  33.10.15
33.10.17
33.10.18
(30, 33, 39,
40, 42, 61,
62, 63, 64,
66, 72, 73,
76, 79, 90,
92, 94, 95)
Zdravotnické prostředky3) ke kompenzování určité vady nebo nedostatečnosti, které se implantují do těla pacienta v rámci zdravotního výkonu, včetně srdečních stimulátorů

Pro tvorbu věcně usměrňovaných cen a jejich změny platí:

(1)Věcně usměrňovaná cena tuzemského výrobku zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk související s výrobou a dodáním výrobku na sklad distributora. Suroviny z dovozu se do ceny zahrnují v pořizovací dovozní ceně v příslušné měně přepočtené kurzem devizového trhu uplatněným při určení základu pro vyměření případného cla (celní hodnota) a po případě upraveným koeficientem podle bodu (8). Výrobce může v průběhu roku 2007 zvýšit věcně usměrňovanou cenu nejvýše tak, aby sjednaná věcně usměrňovaná cena nepřekročila v roce 2007 o více než 8 % věcně usměrňovanou cenu platnou k 31. prosinci 2006.

(2) Věcně usměrňovaná cena dováženého výrobku se tvoří na základě dovozní ceny se zahrnutím nákladů spojených s dodáním na sklad tuzemského odběratele nebo celní sklad přepočtem z měny uplatněné při určení základu pro vyměení případného cla (celní hodnota) s použitím kurzu devizového trhu popřípadě upraveného koeficientem podle bodu (8) s připočtením cla.

(3) Dodavatel dováženého výrobku může v průběhu roku 2007 zvýšit věcně usměrňovanou cenu nejvýše o vliv změny kurzu devizového trhu příslušné měny oproti kurzu devizového trhu uplatněnému při určení do té doby platné věcně usměrňované ceny tak, aby sjednaná věcně usměrňovaná cena nepřekročila v roce 2007 o více než 8 % věcně usměrňovanou cenu platnou k 31.prosinci 2006.

(4) Do cen při prodeji konečnému spotřebiteli lze zahrnout jen skutečně uplatněnou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, nejvýše však cenu odpovídající pravidlům věcného usměrňování, která obsahuje případné clo, s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony a daně z přidané hodnoty. V případě, že distributor nebo další prodávající sníží cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele, lze do ceny při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen takto sníženou cenu a příslušnou přirážku za obchodní výkon. Při zaokrouhlení nesmí být překročena stanovená maximální přirážka podle položky č. 1 bod (6) části I.oddílu A tohoto výměru. Dodavatel je povinen informovat odběratele (netýká se konečného spotřebitele) o výši ceny od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele a o výši své části přirážky za výkony obchodu, v případě že se na oběhu zboží podílí více prodávajících i o výši části přirážky uplatněné předcházejícími prodávajícími.

(5) U dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu, např. dodací list, pro forma účet, nejvýše však k ceně skutečně uplatněné zahraničním dodavatelem, přepočtené kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem doprovázejícího zboží přes hranice do České republiky, popřípadě upraveným koeficientem podle bodu (8), přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu distributora nebo celního skladu a uplatněné clo. Takto přepočtená cena nesmí být vyšší než cena určená podle bodu (2) a (3).

(6) Pokud dovozní cena uvedená na faktuře nebo jiném obdobném dokladu, např. dodací list, pro forma účet, doprovázejícím zboží přes hranice do České republiky je v české měně, vyjádří se vliv změny kurzu devizového trhu procentem změny kurzu devizového trhu euro vypočteným způsobem podle bodu (2) nebo (3).

(7) Zjištěné indexy změn kurzu devizového trhu a hodnoty průměrného kurzu devizového trhu se zaokrouhlují na tři desetinná místa a věcně usměrňované ceny pro účely prokázání zjištění procent změn cen podle bodů (1) a (3) na dvě desetinná místa.

(8) Kurzem devizového trhu České národní banky, který je používán k přepočtu dovozní ceny výrobku se rozumí tento kurz případně upravený koeficientem vyjadřujícím odchylku prodejního kurzu hlavních komerčních bank oproti kurzu devizového trhu České národní banky, který činí maximálně 1,0129.

4.   Ostatní výrobky a výkony
ve zdravotnictví neuvedené
v položce č. 3 části II. tohoto výměru
  23.30
24.41
24.42
(12,28,29,
30, 33)
Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní (humánní léčivé přípravky) včetně diagnostik hromadně vyráběné nebo dovážené nepodléhající registraci podle zvláštního předpisu1)
Výrobky transfúzních stanic
Výrobky inpiduálně vyrobené nebo dovezené a výrobky používané jako vzorky pro účely vědecké, výzkumné, kontrolní nebo výukové
Léčivé látky pro výrobu léčivých přípravků (Lučebniny farmaceutické)
Léčivé, diagnostické, dezinfekční a dentální přípravky a odměrné roztoky (tzv. "magistraliter") připravované v zařízeních lékárenské péče podle lékařského předpisu, v souladu s platným Českým lékopisem nebo technologickým předpisem za podmínek stanovených právním předpisem
  24.42.24
(30)
Katgut chirurgický sterilní (šicí materiál)
  19.20.13
(4202)
Výrobky galanterní drobné, z toho jen pouzdra na dalekohledové brýle - pouze na poukaz na zdravotnický prostředek
  17.52.12
18.23.12
18.23.14
21.22.12
33.10.15
33.10.17
33.10.18
36.63.31
(30, 33, 39,
40, 42, 48,
61, 62, 63, 64,
66, 73, 87, 90, 94, 95)
Zdravotnické prostředky2) ke kompenzování určité vady nebo nedostatečnosti včetně dílů ortopedických a protetických, včetně srdečních stimulátorů, na inpiduální zakázku - z toho pouze na poukaz na zdravotnický prostředek
 

33.10.17
(90)

Náhrady protetické a ortodontické ve stomatologii
  33.40.13 Obruby brýlové na inpiduální zakázku - z toho pouze na poukaz na zdravotnický prostředek
  33.10.92 Opravy a údržba zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek - z toho pouze na poukaz na zdravotnický prostředek
  33.10.92 Opravy a údržba náhrad protetických a ortodontických ve stomatologii
Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékárenské péče podle lékařského předpisu, v souladu s platným Českým lékopisem nebo technologickým předpisem za podmínek stanovených právním předpisem (tzv. "magistraliter") lze při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen:
a) cenu spotřebovaných léčivých (účinných) a pomocných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru, těsnící vložky a štítku pro informace o léčivu,
b) poměrnou část ceny technologického materiálu spotřebovaného při přípravě inpiduálně připravovaného léčivého přípravku odpovídající skutečně připravovanému množství léčiva předepsanému v lékařském předpisu a celkové použitelnosti technologického materiálu uvedené výrobcem,
c) čištěnou vodu v množství předepsaném v lékařském předpisu, čištěná voda použitá při přípravě léčiva jako pomocná látka se do ceny nezahrnuje,
d) cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy laborum u hromadně vyráběných léčivých přípravků, jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní výkon, které je nutno před výdejem upravit do konečné aplikační formy,
e) sazby taxy laborum; u přípravků, pro něž lze uplatnit různé sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto sazeb, a to i při opakování téže práce. Při přípravě většího množství připravovaných přípravků, než je uvedeno v přehledu maximálních sazeb pro skupinu 12 - 17 v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami", se taxa laborum vypočte jako součin sazby pro největší množství v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu.
5.   Zdravotní péče
(1) 85.11
Zdravotní péče, která je poskytována účastníku veřejného zdravotního pojištění
a) a není hrazena podle zvláštního právního předpisu5) z veejného zdravotního pojištění,
b) zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu s příslušnou zdravotní pojišovnou.
(2) 85.11.16 Zdravotní péče poskytovaná v dětských ozdravovnách hrazená ze zdravotního pojištění za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem5)
(3) 85.14.15 Komplexní a příspěvková lázeňská péče hrazená ze zdravotního pojištění5)
6. 60.10
60.21.10
Doprava osob železniční vnitro státní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2

Pro účely regulace cen platí:

1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 6 tohoto výměru.

2. Věcně usměrňovaná cena zahrnuje

a) ekonomicky oprávněné náklady na:
  aa) provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob)
  ab) provozování a provozuschopnost železniční dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, z toho na:
    - řízení provozu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na dopravní cestě. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).
    - infrastrukturu dopravní cesty železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).
b) zaplacené ceny za použití železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní dopravy platí jinému subjektu,
c) přiměřený zisk, který se váže k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy.37)

3. Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být provedena na jednotlivé kategorie vlaků osobní přepravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné. Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek) za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (příplatku) samostatně.

Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jednotlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu:

N + Z - D =>T ,

kde

N = ekonomicky oprávněné náklady na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob) a provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu předcházejícího roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstupech běžného roku,
Z = přiměřený zisk vztahující se k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy odpovídající podmínkám běžného roku,
T = plánované tržby za železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné, příplatky uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality, za místenku, lehátko, lůžko, cenné známky k průkazkám na slevu apod.) na běžný rok bez daně z přidané hodnoty,
D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů krajů a obcí, popř. prostředky hrazené z jiných zdrojů, na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a na dopravní cestu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na běžný rok.
(4) Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné.22)
7. 60.21.2
60.21.3
Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava (dále jen "linková doprava") kromě městské hromadné dopravy a dopravy příměstské provozované v rámci městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy*
* se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2
Pro účely regulace cen platí:
(1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 9 tohoto výměru.
(2) Dopravce propočte pro běžný rok věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 9 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce
 
k =  N + Z  x n,

T + D
 
  kde  
  N = ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 2005,
  Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 2005 podle bodu (3),
  T = tržby celkem bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 2005,
  D = úhrada prokazatelné ztráty poskytnutá z rozpočtu krajů a obcí za plnění smlouvy o závazku veřejné služby v roce 2005,
  n = roční růst provozních nákladů roku 2007 ve výši 1,1.
(3) Přiměřený zisk se vypočítá podle vzorce:
 
Z = ( A x CA               1   1 - DA

+ I - OA - OI) x
x
8               1 - d   1 - f
  kde  
  Z = přiměřený zisk,
  A = počet autobusů dopravce nezbytných pro zajišťování linkové dopravy,
  CA = cena autobusu ve výši 3,5 mil. Kč,
  I = roční objem investic souvisejících s provozováním linkové dopravy, popř. podíl z budoucí investice připadající na příslušný rok,
  d = koeficient zdanění ve výši 0,24 (vychází z výše daně z příjmů právnických osob pro rok 2007),
  f = koeficient povinného přídělu do fondů ve výši 0,05 u podniků s nenaplněným rezervním fondem, ve výši 0 u podniků s naplněným rezervním fondem,
  OA = částka celkových uplatněných účetních odpisů autobusů používaných v linkové dopravě,
  OI = částka celkových uplatněných účetních odpisů investic souvisejících s provozováním linkové dopravy,
  DA = částka přiznané dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí na nákup nově vyrobených autobusů.
Investicemi souvisejícími s provozováním linkové dopravy se rozumí investice do:
  - technické základny (např. garáže, odstavné plochy, mycí linky, čerpací stanice),
  - informačních a odbavovacích systémů pro cestující,
  - vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek a technického zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.
Všechny údaje se vztahují k roku 2005.
(4) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 2005, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce
 
k =  N + Z ,

t * S
 
  kde  
  N = ekonomicky oprávněné náklady,
  Z = přiměřený zisk,
  t = 25,5 pro případy zahájení provozu v roce 2006,
  t = 25,8 pro případy zahájení provozu v roce 2007,
  S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách.
  Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu (3) se použije přiměřeně.
(5) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) a zlevněného jízdného může být zaokrouhlena na celé koruny (tj. do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru).
(6) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích odsouhlasených příslušným dopravním úřadem až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem.
8.   Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy - z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy
Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:
a)    
  bezplatně se přepravují
    děti do 6 let,
    představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní předpis,38)
    držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP/P" včetně průvodce a psa;39)
b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky nepřenosné s platností nejméně jeden měsíc se na území města přepravují
    děti od 6 do 15 let,
    žáci základních a středních škol podle zvláštního právního předpisu40) a studenti vysokých škol podle zvláštního právního předpisu41) za splnění podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a 14 zvláštního právního předpisu42) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných podle § 10 zákona o státní sociální podpoře.42)
9.   Nájem bytu
Věcně usměrňované nájemné a ceny služeb spojených s užíváním bytů bytových družstev postavených s finanční, úvěrovou a jinou pomocí družstevní bytové výstavbě se určí podle zvláštního právního předpisu.43)
10. 70.32.11 Nájemné v obytných místnostech v zařízeních určených k trvalému bydlení44)
(1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady
a) na mzdy;
b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu;45)
c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu;45)
d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního právního předpisu;46)
e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše 33 %, a polštářů a pokrývek nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu;45)
f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60 % z hrubých mezd;
g) na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku.

(2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu (1).

(3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce.

(4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy.

(5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu (4).

(6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5).

11.   Sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu47)
12.   Povinné technické prohlídky, kterými se kontroluje technický stav silničních vozidel ve stanici technické kontroly podle zvláštního právního předpisu48)
13.   Výkony stanic měření emisí při měření emisí silničních motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu49)
14.   Vnitrostátní poštovní služby,50) z toho jen
  64.11 vnitrostátní poštovní služby, jejichž účelem je dodání poštovních zásilek a poukázané peněžní částky
(1) 64.11.12
64.11.13
64.11.14
Vnitrostátní poštovní zásilky51)
    obyčejné psaní, obyčejný balík, obyčejná slepecká zásilka, doporučené psaní, doporučený balík, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, cenný balík, dodejka, dodání do vlastních rukou adresáta, dobírka, zkrácení odběrní lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky, reklamace;
(2) 64.11.14
64.11.15
Poštovní poukazy51)
    poštovní poukázka hotovost - účet (A), poštovní poukázka účet - hotovost (B), poštovní poukázka hotovost - hotovost (C), dodejka, dodání do vlastních rukou adresáta, termínovaná výplata, reklamace;
Pro účely regulace cen platí:
a) ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady na poskytování poštovních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních zásilek;
b) ekonomicky oprávněné náklady podle písmena a), přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v písmenu d) celkem za jednotlivé souhrnné skupiny služeb v bodech (1) a (2) se v rámci těchto skupin rozpočítají na jednotlivé služby;
c) výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit u dále uvedených služeb stanovené nejvýše přípustné částky:
     
 

Obyčejná zásilka (čl. 11 Poštovních podmínek České pošty, s. p., dále jen "Poštovních podmínek") 
Obyčejné psaní standard do 20 g včetně
(čl. 11 odst. 5 Poštovních podmínek)
7,50
Obyčejný balík do 2 kg včetně
(čl. 11 Poštovních podmínek)
30,00
Doporučená zásilka 
Doporučená zásilka do 20 g včetně
(čl. 13 Poštovních podmínek)
19,00
Cenný balík 
Cenný balík do 2 kg včetně
(čl. 16 Poštovních podmínek)
40,00
Poštovní poukázka C 
Poštovní poukázka C
(čl. 59 Poštovních podmínek)
Poukázka do 5 000 Kč včetně
30,00
Dodejka 
Dodejka (čl. 17 a 60 Poštovních podmínek)5,00
Do vlastních rukou 
Do vlastních rukou (čl. 18 a 61 Poštovních podmínek)5,00
d)bezplatně se poskytují tyto poštovní služby:
Slepecké zásilky (čl. 12 a 14 Poštovních podmínek)
Zásilky pro válečné zajatce a civilní internované osoby nebo zásilky jimi odesílané;
e)provádí-li se úhrada poštovních služeb platnými poštovními známkami, platí pro jejich prodej nejvýše částka ve výši jejich nominální hodnoty.

ČÁST III.
OBECNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ

1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 1, 3 a 7 v části I. oddílu A, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.52)

2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce a celního sazebníku je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky.

3. Zrušují se výměry MF:
č. 01/2006 (Cenový věstník částka 17/2005),
č. 03/2006 (Cenový věstník částka 1/2006),
č. 04/2006 (Cenový věstník částka 4/2006),
č. 05/2006 (Cenový věstník částka 7/2006),
č. 06/2006 (Cenový věstník částka 9/2006),
č. 07/2006 (Cenový věstník částka 11/2006),
č. 08/2006 (Cenový věstník částka 13/2006),

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


(Přílohy nejsou zpracovány v elektronické podobě)

1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady č. 89/105/EHS. o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
Text odkazu o_v01-07.htm#1) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady č. 89/105/EHS. o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
Text odkazu o_v01-07.htm#1) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 13 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#2) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#3) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady č. 89/105/EHS. o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
Text odkazu o_v01-07.htm#1) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Výměr Ministerstva financí č. 3/16/2006 (Cenový věstník - řada zdravotnictví 3/2006) ve znění pozdějších výměrů).
Text odkazu o_v01-07.htm#4) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#5) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#6) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#6) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#7) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#7) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) Kód 14 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#8) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) Kód 15 tabulky č. 2 k vyhlášce č. 190/1996 Sb.
Text odkazu o_v01-07.htm#9) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_v01-07.htm#10) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) § 61 , § 77 a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Text odkazu o_v01-07.htm#11) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) § 2 písm. k) vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
13) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb.
14) Kód 10 písm. b) tabulky č. 1 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb.
15) § 22 odst. 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
16) Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 65 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb.
18) § 4 odst. 1 a 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
19) Např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
20) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
21) Např. § 723 občanského zákoníku .
22) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 24 odst. 2 písm. zj) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
26) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
28) § 43 zákona č. 254/2001 Sb.
29) § 101 zákona č. 254/2001 Sb.
22) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
30) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
31) § 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
33) § 20 odst 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.
34) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
35) § 8 odst. 13 a 14 zákona č. 274/2001 Sb.
31) § 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
36) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
31) § 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
36) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady č. 89/105/EHS. o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
Text odkazu o_v01-07.htm#1) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#3) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady č. 89/105/EHS. o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
Text odkazu o_v01-07.htm#1) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 13 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#2) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#5) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#5) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_v01-07.htm#5) (idc: 595298) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
37) § 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.
39) Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
40) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
41) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
42) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
42) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
43) Vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.
44) § 717 a § 718 občanského zákoníku.
45) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.
45) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.
46) Zákon č. 586/1992 Sb.
45) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.
47) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 - skupina odpadů 20 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
48) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
49) § 41 zákona č. 56/2001 Sb.
50) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
51) Poštovní podmínky České pošty, s.p.
51) Poštovní podmínky České pošty, s.p.
52) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Novinky

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstevOd posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde najdete aktuální znění zákona o evropské ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete aktuální znění zákona o evidenci ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydáníDruhé vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, reaguje na změny provedené novelou č. 11/2024 Sb. s účinností k 31. 1. 2024. Oblast pracovnělékařských služeb ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 ... pokračování

Cena: 303 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.