Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Rejstřík  »  Doprava, pozemní komunikace  »  Pravidla silničního provozu, autoškoly

Zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 1. 9. 2017 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 14/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o střetu zájmů

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zákaz uvedený v § 4c se použije pro řízení o poskytnutí dotace nebo investiční pobídky zahájená po nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Právnické osoby nebo jejich orgány anebo organizační složky uvedené v § 14a zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zapíšou do registru oznámení jméno, popřípadě jména a příjmení všech veřejných funkcionářů, kteří jsou veřejnými funkcionáři ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a vykonávají funkci v oboru působnosti této právnické osoby nebo jejího orgánu nebo její organizační složky, datum a místo jejich narození, právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých veřejný funkcionář působí, jejich funkci, kterou v této právnické osobě nebo jejím orgánu anebo organizační složce zastávají, a datum, od kterého funkci vykonávají, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Orgány uvedené v § 14a odst. 2 písm. i) až k) zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají tuto činnost v přenesené působnosti.

3. Každý veřejný funkcionář, s výjimkou veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b), je povinen ve lhůtě od 1. října 2017 do 30. listopadu 2017 učinit oznámení podle § 9, § 10 odst. 2 a § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to podle stavu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a hodnoty majetku ke dni podání oznámení.

4. Veřejný funkcionář, který učinil oznámení podle § 9, § 10 odst. 2 a § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě uvedené v bodě 3, podá ve lhůtě do 30. června 2018 pouze oznámení podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Pokud veřejný funkcionář zahájí výkon veřejné funkce v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2017, je povinen ve lhůtě uvedené v bodě 3 učinit oznámení. Toto ustanovení se nevztahuje na veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b).

6. Zákazy a omezení podle § 4a zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahují na veřejného funkcionáře, který zahájil výkon veřejné funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

7. Oznámení podle § 9 až 11 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. a) a b) povinen učinit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy složil slib poslance nebo senátora podle zvláštního právního předpisu.

8. Evidenční orgány podle § 14 zákona č. 159/2006  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uchovávají oznámení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a žádosti podle § 13 odst. 4 zákona č.  159/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podané v listinné podobě, a to po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Řízení o přestupku zahájená podle zákona č. 159/2006  Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 159/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
Účinnost

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2017, s výjimkou čl. I bodu 17, čl. II bodu 6 a čl. IV, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 9. února 2017).

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.