Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
Znění účinné od 1. 1. 2021 dosud.

Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 166/2014 Sb.,
kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 605/2020 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8 odst. 3 a § 24b odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.:

§ 1

Vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky

(1) Příslušník Vězeňské služby České republiky (dále jen „příslušník“) vykonává službu ve služebním stejnokroji Vězeňské služby České republiky (dále jen „služební stejnokroj“), nestanoví-li generální ředitel Vězeňské služby České republiky jinak.

(2) Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován těmito specifickými prvky:

a) složení, střih a jeho barevné provedení,
b) odznaky na čelní části pokrývky hlavy a hodnostní označení,
c) textilní znaky, a to
1. rukávové znaky určující příslušnost k České republice,
2. rukávové domovenky rozlišující příslušnost k vězeňské stráži nebo justiční stráži,
3. domovenky označené textem Vězeňská služba, vězeňská stráž, justiční stráž, pyrotechnik nebo psovod,
d) barva stejnokrojových košil,
e) identifikační číslo,
f) stejnokrojové knoflíky,
g) rezortní oborový znak určující příslušnost k Vězeňské službě České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

(3) Odznaky na čelní části pokrývky hlavy, textilní znaky a stejnokrojové knoflíky jsou vyobrazeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Vzory hodnostního označení příslušníků stanoví jiný právní předpis1).

§ 2

Vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroje tvoří sestavy součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení příslušníků. Vnější vzhled stejnokrojů je charakterizován zejména barvou a střihem stejnokrojů, vnějším označením, rezortními oborovými znaky a hodnostním označením.

(2) Vzory služebních stejnokrojů se podle účelu nošení člení takto:

a) stejnokroj základní,
b) stejnokroj společenský,
c) stejnokroj polní,
d) stejnokroj psovoda a pyrotechnika,
e) stejnokroj pracovní,
f) stejnokroj speciální pro příslušníky určené pro služební zákrok pod jednotným velením a pro příslušníky určené k provedení eskorty nebezpečných osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody.

Vnější označení služebních stejnokrojů

§ 3

(1) Služební stejnokroj základní je na rukávech označen rukávovými znaky a rukávovými domovenkami. Rukávové znaky jsou umístěny na levém rukávu služebního stejnokroje a rukávové domovenky na pravém rukávu. Rukávové domovenky jsou provedeny v příslušném odstínu fialové barvy s orámováním a textem ve žluté barvě „VĚZEŇSKÁ STRÁŽ“, jde-li o příslušníka vězeňské stráže, nebo „JUSTIČNÍ STRÁŽ“, jde-li o příslušníka justiční stráže.

(2) Na pravém rukávu je služební stejnokroj základní označen rezortním oborovým znakem v textilním provedení.

(3) Označení podle odstavce 1 nosí příslušníci vězeňské stráže na košilích tmavomodré barvy a příslušníci justiční stráže na košilích světlemodré barvy; ostatní příslušníci nosí služební stejnokroj základní bez domovenky.

(4) Sako služebního stejnokroje základního je na levém rukávu označeno rukávovým znakem a na pravé horní kapse rezortním znakem v kovovém provedení. Stejnokrojové knoflíky jsou v souladu s hodnostním označením stříbřité nebo zlatové barvy.

(5) Hodnostní označení se na služebním stejnokroji základním nosí na náramenících, hodnostních podložkách, rukávových manžetách a čepicích.

§ 4

(1) Služební stejnokroj společenský je označen na levém rukávu saka rukávovým znakem.

(2) Hodnostní označení se na služebním stejnokroji společenském nosí na čepicích a rukávových manžetách.

§ 5

(1) Služební stejnokroj polní je nad patkou levé horní kapsy blůzy, bundy a pláště označen domovenkou s textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ ve žluté barvě. Tričko stejnokroje je v levé horní části předního dílu a na zadním dílu označeno tištěným textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ ve žluté barvě.

(2) Hodnostní označení se na služebním stejnokroji polním nosí na hodnostních podložkách.

§ 6

(1) Služební stejnokroj psovoda a pyrotechnika je na rukávech bundy označen textilními znaky obdobně jako služební stejnokroj základní.

(2) Služební stejnokroj psovoda je pod patkou pravé horní kapsy bundy označen znakem v textilním provedení, který má tvar štítu se symbolikou hlavy služebního psa v šedobíločerném provedení na tmavomodrém podkladu žlutě orámovaném a s dvouřádkovým textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA/ ČESKÉ REPUBLIKY“ ve žluté barvě v horní části znaku a s textem „PSOVOD“ ve žluté barvě v dolní části znaku (dále jen „znak psovoda“).

(3) Služební stejnokroj pyrotechnika je pod patkou pravé horní kapsy bundy označen znakem v textilním provedení, který má tvar obráceného štítu s pyrotechnickou symbolikou a textem „PYROTECHNIK“ v černé barvě na modrém podkladu červeně orámovaném (dále jen „znak pyrotechnika“).

(4) Na zadním dílu bundy je služební stejnokroj psovoda a pyrotechnika označen zádovou textilní domovenkou v barvě černé s textem „PSOVOD“ nebo „PYROTECHNIK“ ve žluté barvě. Tričko služebního stejnokroje psovoda a pyrotechnika je na pravém rukávu označeno rezortním oborovým znakem a na levém rukávu znakem psovoda nebo pyrotechnika. Na zadním dílu je v horní části tričko označeno tištěnou zádovou domovenkou s textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ ve žluté barvě.

(5) Hodnostní označení se na služebním stejnokroji psovoda a pyrotechnika nosí na náramenících a hodnostních podložkách.

§ 7

(1) Služební stejnokroj pracovní je nad patkou levé horní kapsy blůzy označen domovenkou s textem ve žluté barvě „VĚZEŇSKÁ STRÁŽ“, jde-li o příslušníka vězeňské stráže, nebo „JUSTIČNÍ STRÁŽ“, jde-li o příslušníka justiční stráže, nebo „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“, jde-li o ostatní příslušníky.

(2) Tričko služebního stejnokroje pracovního je na pravém rukávu označeno rezortním oborovým znakem v tištěném provedení. Na zadním dílu je v horní části tričko označeno tištěnou zádovou domovenkou s textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ ve žluté barvě.

(3) Hodnostní označení se na služebním stejnokroji pracovním nosí na hodnostních podložkách.

§ 8

(1) Služební stejnokroj speciální pro příslušníky určené pro služební zákrok pod jednotným velením a pro příslušníky určené k provedení eskorty nebezpečných osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody je v horní části předního dílu označen domovenkou v barvě služebního stejnokroje s textem ve žluté barvě „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“. Na zadním dílu je v horní části služební stejnokroj označen tištěnou zádovou domovenkou s textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ ve žluté barvě.

(2) Hodnostní označení se na služebním stejnokroji podle odstavce 1 nosí na hodnostní podložce na stanovené součásti služebního stejnokroje.

§ 9

(1) Služební stejnokroj, který je příslušník oprávněn nosit na území jiného státu, může být označen státní vlajkou České republiky, popřípadě jiným zvláštním označením příslušnosti k České republice, nebo označením příslušnosti k mezinárodní organizaci, pod jejíž záštitou bude příslušník úkoly plnit.

(2) Služební stejnokroje mohou být dále označeny rozlišovacími znaky, nášivkami a odznaky určujícími příslušnost k organizační jednotce Vězeňské služby, rozlišovacími znaky, nášivkami, odznaky a rukávovými páskami.

§ 10

(1) Doplňky služebních stejnokrojů jsou jmenovky, podbradníky, lemovky, lampasy, šňůry a zvýrazňující, identifikační nebo jiné ozdobné prvky.

(2) Doplňky služebních stejnokrojů jsou též státní vyznamenání, medaile a rezortní odznaky, které se umísťují na služebním stejnokroji ve stanoveném pořadí. Státní vyznamenání a medaile se nosí na levé horní části a rezortní odznaky na pravé horní části saka služebního stejnokroje společenského.

(3) Služební stejnokroj příslušníků v generálské hodnosti se označuje dekoracemi a vybavením náležejícím k těmto hodnostem.

§ 11

(1) Vzory služebních stejnokrojů, jejich barevné provedení a vnější označení včetně znaku psovoda a pyrotechnika jsou vyobrazeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Vzor rukávové pásky pověřeného orgánu Vězeňské služby je vyobrazen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Vzory některých doplňků služebních stejnokrojů a vzory dekorací náležejících ke generálským hodnostem jsou vyobrazeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 12

Rezortní oborový znak

(1) Rezortní oborový znak ve zlatovém kovovém provedení je tvořen heraldickým španělským štítem v barvě zlatové a z obou svislých stran dovnitř prohnutým. Jeho motiv tvoří meč umístěný uprostřed obrazové plochy ostřím vzhůru, v jehož třech čtvrtinách jsou umístěny váhy jako symbol spravedlnosti. Celý obraz je obklopen lipovými lístky umístěnými v kruhu v horní části otevřeném. Ve spodní čtvrtině obrazové plochy je umístěn štítek s dvouřádkovým textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA / ČESKÉ REPUBLIKY“ v černé barvě.

(2) Rezortní oborový znak v kovovém provedení je oválného tvaru. Jeho motiv tvoří meč umístěný uprostřed obrazové plochy ostřím vzhůru, v jehož třech čtvrtinách jsou umístěny váhy jako symbol spravedlnosti a uprostřed velký státní znak České republiky. V horní části znaku je umístěn jednořádkový text „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY“, ve spodní části je znak doplněn lipovými lístky.

(3) Rezortní oborový znak v tištěném a textilním provedení je tvořen heraldickým španělským štítem z obou svislých stran dovnitř prohnutým. Štít je po celém obvodu žlutě lemován. Jeho motiv v barvě žluté tvoří meč umístěný uprostřed obrazové plochy ostřím vzhůru, v jehož třech čtvrtinách jsou umístěny váhy jako symbol spravedlnosti. Celý obraz je obklopen lipovými lístky umístěnými v kruhu, v horní části otevřeném. Ve spodní čtvrtině obrazové plochy je umístěn štítek s dvouřádkovým textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA / ČESKÉ REPUBLIKY“ ve žluté barvě. Textilní rezortní oborový znak je v barvě fialové tmavé a fialové světlé.

(4) Vzory rezortního oborového znaku jsou vyobrazeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 13

Prokazování příslušnosti k Vězeňské službě

(1) Příslušník při prokazování příslušnosti předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií, aniž jej vydá z ruky.

(2) Služební průkaz má na čelní straně fialovomodrý podtisk s vlnovkami a je opatřen textem „Vězeňská služba České republiky“ ve fialovém provedení na bílém pozadí. V levé polovině služebního průkazu je umístěna barevná fotografie držitele služebního průkazu rozměrů 25 × 33 mm, ve středu v jeho horní části je vyobrazen státní znak České republiky v barevném provedení a v dolní části datum vyhotovení průkazu. V pravé polovině služebního průkazu je v jeho horní části umístěn hologram se znakem Vězeňské služby, v jeho dolní části je uvedeno číslo služebního průkazu a podpis ministra spravedlnosti nebo generálního ředitele Vězeňské služby.

(3) Na zadní straně služebního průkazu je uveden text oprávnění držitele služebního průkazu, poučení pro nálezce, jméno a příjmení držitele. Hodnostní označení držitele služebního průkazu se zapisuje do vložky služebního průkazu, na které je v její horní části uvedeno číslo služebního průkazu. Vložka je nedílnou součástí služebního průkazu. Služební průkaz i vložka služebního průkazu jsou umístěny v koženém pouzdře tmavomodré barvy, na jehož čelní straně je vytlačen státní znak České republiky. Součástí pouzdra je rezortní oborový znak ve zlatovém kovovém provedení.

(4) Služební průkazy se na čelní straně typově odlišují vodorovným pruhem o rozměrech 7 × 17 mm umístěným uprostřed 3 mm pod státním znakem České republiky, v barvě

a) červené, vydávané generálnímu řediteli Vězeňské služby a jeho náměstkům,
b) žluté, vydávané ředitelům odborů Generálního ředitelství Vězeňské služby,
c) zelené, vydávané příslušníkům odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby.

(5) Vzor služebního průkazu je vyobrazen v příloze č. 6 k této vyhlášce a vzory typově odlišných služebních průkazů jsou vyobrazeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 14

Identifikační číslo

(1) Identifikační číslo se příslušníkovi přiděluje totožné s číslem služebního průkazu. Identifikační číslo se nosí v kovovém nebo v textilním provedení v horní části služebního stejnokroje. Služební stejnokroj speciální pro příslušníky určené pro služební zákrok pod jednotným velením a pro příslušníky určené k provedení eskorty nebezpečných osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody se označuje identifikačním číslem v tištěné podobě.

(2) Při ztrátě nebo odcizení kovového identifikačního čísla nebo znovupřijetí příslušníka po uplynutí doby, po kterou bylo kovové identifikační číslo uchováno, je do doby vydání nového kovového identifikačního čísla příslušníkovi vydáno prozatímní kovové identifikační číslo, které není shodné s číslem služebního průkazu.

(3) Vzory identifikačního čísla jsou vyobrazeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 15

Identifikační štítek

(1) Příslušník při výkonu služby v občanském oděvu může prokazovat svoji příslušnost identifikačním štítkem, který je umístěn na kapse nebo klopě v levé horní polovině oděvu.

(2) Identifikační štítek je opatřen barevnou fotografií rozměrů 35 × 35 mm, podpisem ministra spravedlnosti nebo generálního ředitele Vězeňské služby, otiskem malého kulatého razítka se státním znakem a identifikačním číslem.

(3) Vzor identifikačního štítku je vyobrazen v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 15a

Prokazování příslušnosti příslušníka
Policie České republiky povolaného
k plnění úkolů Vězeňské služby

(1) Vnějším označením příslušníka Policie České republiky povolaného k plnění úkolů Vězeňské služby je rukávová páska provedená ve fialové barvě s textem „VĚZEŇSKÁ SLUŽBA“ v bílé barvě viditelně umístěná na pravém rukávu jeho předepsaného stejnokroje.

(2) Vzor rukávové pásky příslušníka Policie České republiky povolaného k plnění úkolů Vězeňské služby je vyobrazen v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 16

Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel Vězeňské služby

(1) Služební vozidlo Vězeňské služby zvláštního barevného provedení a označení (dále jen „vozidlo“) je speciální vozidlo určené k přepravě a ozbrojenému doprovodu osob ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence (dále jen „převážená osoba“). Vozidlo je bílé barvy s vodorovným fialovým pruhem po jeho obvodových stranách. Na přední, případně i zadní části vozidla sanitní přepravy je nápis „AMBULANCE“. Tento nápis tvoří velká fialová písmena na podkladě bílé barvy.

(2) Vozidlo má v souladu s předpisy upravujícími podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích výrobcem provedené a Ministerstvem dopravy schválené speciální technické úpravy, které znemožňují převáženým osobám nepovolené opuštění přepravního prostoru. Přepravní prostor je s výjimkou sanitního vozidla členěn na přepravní prostor pro převážené osoby a prostor pro příslušníky vězeňské stráže, popřípadě justiční stráže.

(3) Pro zvláštní barevné provedení příslušného druhu a kategorie vozidla platí přiměřeně ustanovení odstavce 1 s tím, že rozsah tohoto provedení je omezen konstrukcí vozidla. Stanovená kombinace barvy bílé a fialové musí zůstat zachována.

(4) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel jsou vyobrazeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 17

Přechodná ustanovení

(1) Do 31. prosince 2018 lze užívat služební stejnokroje, jejich součásti a součásti služební výstroje vyobrazené v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Služební průkazy, které byly vydané podle vyhlášky č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky.
2. Vyhláška č. 474/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky.
3. Vyhláška č. 151/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti pátým dnem po jejím vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 18. srpna 2014)

Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 605/2020 Sb.1. ledna 2021.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 166/2014 Sb.

1) Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_166-14.htm#1) (idc: 886651) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_166-14.htm#1) (idc: 886651) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.