Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 1. 8. 2017 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 229/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zbraních

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Platný zbrojní průkaz skupiny F se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se stejnou dobou platnosti.

2. Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí dnem, který je v něm uveden. Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo zbrojního průkazu skupiny F, který je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považován za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání tohoto zbrojního průkazu.

3. Střelná zbraň, zakázaný doplněk zbraně, střelivo nebo munice, které jejich vlastník přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona opustil a které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v držení státu, připadají do vlastnictví státu.

4. Držitel zbrojního průkazu skupiny D, který není držitelem základního muničního průkazu nebo vyššího muničního průkazu, je oprávněn pro držitele zbrojní licence, který provádí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti při nakládání s municí, nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo s municí jinak nakládá a který není držitelem obecné muniční licence, nebo pro držitele obecné muniční licence provádět činnosti při nakládání s municí nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přitom je povinen plnit povinnosti také jako držitel příslušného druhu muničního průkazu.

5. Ministerstvo vydá na žádost osobě, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojního průkazu skupiny F a která je ke dni podání žádosti držitelem průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, doklad rovnocenný osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu.

6. Platná zbrojní licence skupiny K se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Držitel zbrojní licence skupiny K, která se podle věty první považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu, je povinen provést výměnu dokladu za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu u příslušného útvaru policie nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Držitel zbrojní licence, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nakládá s municí a který není držitelem obecné muniční licence, je oprávněn nadále nakládat s municí nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby vydání obecné muniční licence nebo do doby uplynutí 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na držitele zbrojní licence podle věty první při nakládání s municí pohlíží jako na držitele obecné muniční licence, taková osoba je přitom povinna plnit povinnosti také jako držitel obecné muniční licence.

8. Provozovatel střelnice schválené pro střelbu munice, trhací jámy pro ničení výbušnin využívané také pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice provozovaných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je povinen požádat o povolení jejich provozování podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost podle věty první lze podat současně s žádostí o vydání obecné muniční licence.

9. Munici lze zabezpečovat proti zneužití, ztrátě nebo odcizení jako zbraň kategorie A nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Držitel zbrojní licence podle bodu 10 nebo držitel obecné muniční licence je povinen zajistit bezpečnost muničního skladiště a poprvé zpracovat dokumentaci muničního skladiště nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a věci zadržené nebo zajištěné podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F a žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny F podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a žádost o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu. Žádost o vydání zbrojní licence skupiny K podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za žádost o vydání muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.

11. Držitel zbrojní licence zašle do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušnému útvaru policie vnitřní předpis vydaný podle § 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Držitel zbrojní licence zapíše u zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které drží a jejichž držitelem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do evidenční knihy v centrálním registru zbraní údaj o místu jejich uložení, včetně údajů identifikujících konkrétní objekt, ve kterém jsou zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky uloženy, nepostačuje-li k jeho jednoznačnému určení uvedení adresy provozovny, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence zapíše údaje vedené podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o munici v centrálním registru zbraní u munice, kterou drží a jejímž držitelem byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do evidenční knihy v centrálním registru zbraní nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Platnost výjimky, na jejímž základě držitel zbrojního průkazu skupiny A nebo držitel zbrojní licence ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona drží munici, zaniká uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

15. Údaje o přestupcích na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapíše policie do evidence vedené podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Údaje v evidenci přestupků na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uchová policie po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Posouzení požárního nebezpečí schválené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za schválené podle § 6a zákona č. 133/1985 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Dokumentace zdolávání požárů schválená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za schválenou podle § 6b zákona č. 133/1985 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje a skladování munice, může v uvedené činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud hodlá v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí doby uvedené ve větě první, je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. Podá-li žádost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v provozování živnosti pokračovat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o změně rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o její udělení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty.

2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku.

ČÁST SEDMÁ
Účinnost

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třináctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 1. srpna 2017), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 22, 25 až 27, 33, 40 až 43, 61, 62, 66, 71, 83, 103, pokud jde o § 73a odst. 9, 116, 117, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132 a 140 a čl. IX, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 6. srpna 2016).

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.