Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Znění účinné od 1. 6. 2016 dosud.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 148/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 118 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije pro výroční zprávy, které byly uveřejněny přede dnem 26. listopadu 2010.

2. Pro emitenty, jimiž vydávané cenné papíry a zaknihované cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná lhůta podle § 123 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běžet dnem 27. listopadu 2015.

3. Emitenti, jimiž vydávané investiční cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na které se nevztahuje § 123 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní povinnost podle § 123 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povinnosti podle § 118 odst. 1 až 4, § 118 odst. 5 a 7 a § 119 se nevztahují na emitenta, který vydává výlučně dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiný investiční cenný papír, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, pokud

a)jmenovitá hodnota takového investičního nástroje odpovídá k datu emise alespoň částce odpovídající 50 000 EUR,
b)tento investiční cenný papír byl přijat k obchodování na regulovaném trhu přede dnem 31. prosince 2010 a
c)nebyl dosud splacen.

5. Do doby udělení povolení k výkonu činnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů se právní poměry centrálního depozitáře řídí zákonem č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Na správní delikty spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na správní delikty podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpovědnost za tyto správní delikty se posoudí podle dosavadních právních předpisů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost za dosavadní správní delikt došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.

7. Řízení o správním deliktu zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, k tomuto dni pravomocně neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

8. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni pravomocně neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

9. Osoba, která vede podle § 94 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na účtech zákazníků evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou centrálním depozitářem nebo Českou národní bankou, může vést tuto evidenci na účtech zákazníků nejdéle po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Ustanovení § 118 odst. 4 písm. l) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2017 nebo později.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Na správní delikty spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na správní delikty podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpovědnost za tyto správní delikty se posoudí podle dosavadních právních předpisů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost za dosavadní správní delikt došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.

2. Řízení o správním deliktu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Na rozhodnutí vydané v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončeném se § 14 zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije a postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Investiční fond, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvede své poměry do souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo osvědčí právní zájem, zruší investiční fond podle bodu 1, který neuvede své poměry do souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě stanovené v bodě 1 a nařídí jeho likvidaci. Před rozhodnutím poskytne soud tomuto investičnímu fondu přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy.

3. Depozitářská smlouva se uvede do souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 18. března 2016.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. X

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 17b odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015 a 2016.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 1. června 2016)

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.