Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
Znění účinné od 1. 6. 2016 do 27. 6. 2018.

Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 145/2016 Sb.,
o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
b) rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,
c) rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
d) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla v případě výroben tepla uvedených v § 24 odst. 3 zákona a užitečného tepla v případě výroben uvedených v § 24 odst. 4 zákona a dalších údajů,
e) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
f) způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva,
g) způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
h) způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 zákona a užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona,
i) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo a
j) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu a způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zdrojem energie obnovitelný zdroj, druhotný zdroj nebo neobnovitelný zdroj,
b) přímou metodou měření měření stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, které je určeno pro stanovení hodnoty měřené veličiny v případě tepla v joulech, v případě spotřebovaného paliva v kilogramech u pevných paliv a v metrech krychlových u plynných nebo kapalných paliv nebo v násobcích uvedených jednotek, a
c) nepřímou metodou měření měření, které nespadá pod přímou metodu měření podle písmene b).

§ 3

Vykazované údaje o kvalitě skutečně nabytých
a využitých zdrojů energie

(1) Výrobce při výrobě elektřiny společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje nebo výrobce tepla při výrobě tepla společným spalováním obnovitelného a druhotného zdroje vykazuje údaje o množství a kvalitě skutečně nabytých zdrojů energie určených pro toto společné spalování.

(2) Údaje podle odstavce 1 se zpracovávají a vykazují měsíčně za celou výrobnu elektřiny nebo za jednotlivé výrobní zdroje elektřiny, pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny1), nebo výrobnu tepla, a to ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výkazy podle věty první se předávají do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. Pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny a na vyrobenou elektřinu v jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny je uplatňována shodná forma podpory se shodnou výší podpory uvedenou v Cenovém rozhodnutí Úřadu, vykazují se údaje za všechny výrobní zdroje elektřiny v jednom výkazu.

(3) Výrobce nebo výrobce tepla v případě spalování obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů a výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě spalování neobnovitelného zdroje zpracovává a vykazuje údaje o množství a kvalitě zdrojů energie skutečně využitých pro toto spalování.

(4) Údaje podle odstavce 3 se zpracovávají a vykazují měsíčně za jednotlivé výrobní zdroje elektřiny a za výrobnu tepla zaregistrovanou v systému operátora trhu, a to ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výkazy podle věty první se předávají vždy do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány.

(5) V případě, že výrobna elektřiny nebo výrobna tepla v části vykazovaného měsíce spalovala jeden druh zdroje energie a v jiné části vykazovaného měsíce probíhalo společné spalování zdrojů energie, pak výrobce nebo výrobce tepla zpracuje výkazy samostatně za každou část vykazovaného měsíce, kdy spalovací zařízení spalovalo pouze jeden druh zdroje energie, a za část vykazovaného měsíce, kdy spalovací zařízení společně spalovalo různé druhy zdrojů energie.

(6) Údaje podle odstavců 1 až 5 může výrobce a výrobce tepla opravit zasláním opraveného výkazu nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání.

(7) Výkazy předá výrobce nebo výrobce tepla operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu.

§ 4

Vykazování a předávání naměřených
a vypočtených hodnot elektřiny

(1) Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje měsíční množství elektřiny z podporovaných zdrojů pro každý výrobní zdroj elektřiny ve výkazu, jehož vzor je uveden pro obnovitelné zdroje a druhotné zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce a pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobci, s výjimkou výrobců uvedených v odstavcích 4 a 5, předávají údaje z výkazu nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. Výrobce, který zvolil podporu elektřiny formou hodinového zeleného bonusu na elektřinu, předává dále za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

(3) Výrobce využívající společné spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje předává údaje uvedené ve výkazu v příloze č. 2 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány, s výjimkou údajů uvedených ve výkazu v řádcích 1 až 7 přílohy č. 2 k této vyhlášce, které předává výrobce nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány.

(4) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla předává údaje uvedené ve výkazu v příloze č. 3 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného období vykazování úspory primární energie, s výjimkou údajů uvedených ve výkazu v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce, které předává nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány.

(5) Údaje podle odstavců 1 až 4 může výrobce opravit zasláním opraveného výkazu do 3 kalendářních měsíců po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání.

(6) V případě zaslání opraveného výkazu podle odstavce 5 může operátor trhu tyto údaje ověřit u provozovatele přenosové soustavy nebo u provozovatele distribuční soustavy (dále jen „příslušný provozovatel“) nebo u výrobce. Operátor trhu vyúčtuje výrobci rozdíl mezi opraveným údajem podle odstavce 5 a údajem předaným podle odstavců 1 až 4. V případě podpory formou výkupních cen operátor trhu informuje povinně vykupujícího o změně zadaných hodnot v systému operátora trhu.

(7) Výkazy předá výrobce operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu.

§ 5

Vykazování a předávání naměřených hodnot tepla

(1) Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje pro každou výrobnu tepla množství vyrobeného, dodaného a užitečného tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány.

(2) Údaje podle odstavce 1 může výrobce tepla opravit zasláním opraveného výkazu nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání.

(3) V případě zaslání opravených údajů podle odstavce 2 může operátor trhu tyto údaje ověřit. Operátor trhu vyúčtuje výrobci tepla rozdíl mezi opraveným údajem podle odstavce 2 a údajem předaným podle odstavce 1.

(4) Výkazy předá výrobce tepla operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu.

§ 6

Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobeného
z podporovaných zdrojů energie při společné výrobě elektřiny
nebo tepla z různých zdrojů energie

(1) Množství podporované elektřiny při výrobě elektřiny z různých zdrojů energie se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobené elektřiny postupem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Množství tepla z obnovitelného zdroje se v případě tepla vyrobeného společným spalováním obnovitelného zdroje s druhotným zdrojem stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobeného tepla postupem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Pro určení velikosti poměrných částí podle odstavce 1 se použije množství energie obsažené v jednotlivých zdrojích energie využitých pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Množství energie za hodnocené období se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4) Pro určení velikosti poměrných částí podle odstavce 3 se použije množství energie v jednotlivých zdrojích energie využitých pro výrobu tepla nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Množství energie za hodnocené období se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

Způsob měření množství paliva, elektřiny a tepla

(1) Výrobce zajistí

a) měření elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem způsobem podle vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny (dále jen „vyhláška o měření elektřiny“) a
b) měření technologické vlastní spotřeby elektřiny podle § 11a odst. 1 zákona stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii a způsobem podle vyhlášky o měření elektřiny.

(2) Výrobce tepla zajistí v případě

a) dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a vyrobeného pouze z obnovitelného zdroje nebo ze společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje podle § 24 odst. 3 zákona a
b) užitečného tepla podle § 24 odst. 4 zákona

měření tohoto tepla měřidlem využívajícím přímou metodu měření.

(3) Měřicí zařízení podle odstavce 2 písm. a) musí být instalováno tak, aby zajišťovalo výhradně měření tepla vyrobeného z obnovitelného zdroje nebo společným spalováním z obnovitelného a druhotného zdroje v místě jeho předání do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. V případě výrobny tepla, ve které se spalují různé druhy paliv v samostatných kotlích, umisťuje se měřicí zařízení tak, aby bylo samostatně měřeno teplo vyrobené pouze z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, které je určeno výhradně pro dodávku do soustavy zásobování tepelnou energií.

(4) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla zajistí měření množství

a) vyrobené elektřiny na svorkách generátoru stanovenými měřidly podle zákona o metrologii a způsobem podle vyhlášky o měření elektřiny,
b) užitečného tepla měřidly využívajícími přímou metodu měření s výjimkou případů uvedených v odstavci 5 a
c) spotřebovaného paliva měřidly využívajícími přímou metodu měření s výjimkou případů uvedených v odstavci 6.

(5) Je-li podle posudku energetického specialisty oprávněného ke zpracování energetického auditu a energetického posudku měření přímou metodou měření ekonomicky neefektivní, je možné v případě měření podle odstavce 4 písm. b) použít nepřímou metodu měření. Součástí posudku energetického specialisty je také vyjádření, zda lze v případě využití nepřímé metody měření použít pracovní měřidlo. V případě použití nepřímé metody měření, kdy je nosným médiem pára, se použijí měřidla podle české technické normy ČSN EN ISO 51672). Použije-li výrobce pracovní měřidla, zajistí jejich kalibraci podle zákona o metrologii. Největší dovolená chyba při kalibraci těchto měřidel nesmí přesáhnout chybu povolenou pro stanovená měřidla.

(6) Je-li podle posudku energetického specialisty oprávněného ke zpracování energetického auditu a energetického posudku měření tuhého paliva nebo bioplynu přímou metodou ekonomicky neefektivní, je možné v případě měření podle odstavce 4 písm. c) použít nepřímou metodu měření. Součástí posudku energetického specialisty je také vyjádření, zda lze v případě využití nepřímé metody měření použít pracovní měřidlo. Použije-li výrobce pracovní měřidla, zajistí jejich kalibraci podle zákona o metrologii. Největší dovolená chyba při kalibraci těchto měřidel nesmí přesáhnout chybu povolenou pro stanovená měřidla. V případě výrobce s tuhým palivem se postupuje podle české technické normy ČSN EN 455013). Součástí měření spotřebovaného paliva je také určení výhřevnosti paliva, které se provádí podle jiného právního předpisu4). Pokud lze spotřebované palivo jednoznačně přiřadit k dodávkám paliva a dodavatel paliva používá ke stanovení výhřevnosti vzorkovací postupy a akreditovanou laboratoř, pak lze použít výhřevnost stanovenou dodavatelem paliva.

(7) V případě výměny měřidla pro měření tepla nebo paliva z důvodu jeho ověřování, jedná-li se o stanovené měřidlo, či kalibrace, jedná-li se o pracovní měřidlo, nebo z důvodu jeho poruchy se instaluje bezodkladně jiné měřidlo splňující požadavky podle odstavců 2 až 6. Pokud se nejedná o měřidlo, na jehož základě se provádí nárokování provozní podpory tepla a není možné bezodkladně zajistit instalaci jiného měřidla splňujícího požadavky podle odstavců 2 až 6, stanoví se nejvýše po dobu jednoho měsíce množství tepla nebo paliva výpočtem jako průměr naměřených hodnot za předchozí srovnatelné období. V případě měření tepla může být tato lhůta překročena, pokud nelze pro výměnu měřicího zařízení provést nezbytné přerušení dodávky tepla, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

§ 8

Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu

(1) Výrobna elektřiny může být uvedena do provozu, pokud jsou pro výrobnu elektřiny splněny všechny následující podmínky

a) rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nabylo právní moci,
b) příslušným provozovatelem bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě a
c) příslušným provozovatelem bylo instalováno měřicí zařízení v souladu se zákonem o metrologii v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny podle vyhlášky o měření elektřiny.

(2) První paralelní připojení výrobny elektřiny provede příslušný provozovatel na základě žádosti podané výrobcem, která obsahuje

a) potvrzení společnosti realizující výstavbu výrobny elektřiny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení,
b) příslušným provozovatelem odsouhlasenou projektovou dokumentaci,
c) zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou elektřiny do provozu, bez kterého nelze zahájit proces prvního paralelního připojení, a další doklady stanovené jiným právním předpisem5), v případě zařazení zařízení výrobny elektřiny nebo její části do třídy 1,
d) protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi, a
e) místní provozní předpisy pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem 30 kW a výše a pro výrobny elektřiny do 30 kW, jsou-li vyžadovány ve smlouvě o připojení.

(3) Příslušný provozovatel ověří úplnost žádosti a ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla úplná žádost doručena, provede za nezbytné součinnosti výrobce elektřiny první paralelní připojení elektřiny k elektrizační soustavě.

(4) O provedení prvního paralelního připojení vyhotoví příslušný provozovatel protokol o prvním paralelním připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě s uvedením skutečného instalovaného výkonu a předá jej výrobci nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení prvního paralelního připojení. Zároveň do stejného termínu instaluje příslušné měřicí zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny.

(5) Pokud se v průběhu prvního paralelního připojování zjistí na straně výrobce nedostatky bránící úspěšnému připojení nebo nesplnění podmínek stanovených ve smlouvě o připojení, uvedou se nedostatky nebo nesplnění podmínky do protokolu o průběhu prvního paralelního připojení. První paralelní připojení se neprovede a výrobce po jejich odstranění podá novou žádost o první paralelní připojení.

(6) Při rekonstrukci nebo modernizaci výrobny elektřiny se ustanovení odstavců 1 až 5 použijí přiměřeně.

§ 9

Způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu

(1) Výrobna tepla může být uvedena do provozu, pokud

a) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie,
b) je instalováno měřidlo pro měření tepla v souladu s § 7 a
c) byla úspěšně ukončena registrace výrobny tepla v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu1).

(2) Je-li výrobna tepla současně výrobnou elektřiny, která bude připojena k elektrizační soustavě a využívá vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, vztahují se na její uvedení do provozu také všechny podmínky, které jsou pro uvedení výrobny elektřiny do provozu stanoveny v § 8.

§ 10

Způsob registrace místa předání vyrobeného
tepla nebo užitečného tepla

Výrobce tepla registruje v systému operátora trhu místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 zákona nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona na základě výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, se zrušuje.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 1. června 2016)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 145/2016 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 145/2016 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 145/2016 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 145/2016 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 145/2016 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

1) Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).
Text odkazu o_145-16.htm#1) (idc: 930816) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).
Text odkazu o_145-16.htm#1) (idc: 930816) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) ČSN EN ISO 5167 (2003) - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu.
Text odkazu o_145-16.htm#2) (idc: 930816) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) ČSN EN 45501 - Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností.
Text odkazu o_145-16.htm#3) (idc: 930816) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Příloha č. 23 vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Text odkazu o_145-16.htm#4) (idc: 930816) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).
Text odkazu o_145-16.htm#5) (idc: 930816) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).
Text odkazu o_145-16.htm#1) (idc: 930816) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.