Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné od 1. 4. 2015 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 41/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na plantáže dřevin založené na zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do dne sklizně těchto dřevin, a u výmladkové plantáže dřevin do dne ukončení posledního pěstebního cyklu.

3. Vlastník, nebo jiná osoba, která je oprávněna užívat zemědělskou půdu, na které je plantáž dřevin založená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí datum výsadby plantáže dřevin orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Při nesplnění této povinnosti se postupuje podle § 3 odst. 7 věty druhé zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Jestliže je podkladem pro rozhodování o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu územně plánovací dokumentace, pro kterou bylo dáno stanovisko podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se § 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se nestanoví, jedná-li se o záměr, pro který se odvody nestanovují podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu byl vydán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Byla-li realizace záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, započata přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebylo-li vydáno rozhodnutí o odvodech za toto odnětí, oznámí povinný k platbě odvodů realizaci písemně do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Při nesplnění této povinnosti se postupuje podle § 20 odst. 1 písm. k) nebo podle § 20a odst. 1 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije, byl-li souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na záměr nepodléhající platbě odvodů vydán podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Výjimka z použití ekologické váhy vlivu podle části D bodu 2 písm. b) přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro stavby pro výrobu, popřípadě skladování související s touto výrobou, umísťované na plochách určených k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje státu, které podle zákona o investičních pobídkách schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda, se uplatní na těchto plochách, které vláda schválí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Za protiprávní jednání, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které splňuje znaky protiprávního jednání rovněž podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uložit pokutu podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebylo-li by uložení pokuty podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro pachatele příznivější.

11. Správní řízení zahájená pověřeným obecním úřadem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená dokončí místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

12. Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se orgánu uvedenému v bodě 11 prodlužují o 30 dnů.

13. Výkon rozhodnutí zahájený pověřeným obecním úřadem nebo výkon rozhodnutí vydaného pověřeným obecním úřadem, který bude možné zahájit až ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností.

14. Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností provedou spisovou rozluku podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 1. dubna 2015), s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 4, pokud jde o § 3 odst. 4, a bodu 5, pokud jde o § 3b odst. 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.