Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Znění účinné od 1. 1. 2015 dosud.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 329/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle § 38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015, se dokončí podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015.

2. Osoby, které jsou ke dni 1. ledna 2015 držiteli platného průkazu mimořádných výhod vydaného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2012, mají ode dne 1. ledna 2015 nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2014, a to

a)na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“, jde-li o držitele průkazu mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné výhody I. stupně,
b)na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“, jde-li o držitele průkazu mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné výhody II. stupně,
c)na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“, jde-li o držitele průkazu mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné výhody III. stupně.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu, na kterou byly přiznány mimořádné výhody, není-li dále stanoveno jinak; stanovením doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny není trvání nároku na tento průkaz dotčeno. Nelze-li prokázat dobu, na kterou byly přiznány mimořádné výhody, nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod.

3. Osoby, které jsou ke dni 1. ledna 2015 držiteli platného průkazu osoby se zdravotním postižením vydaného podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2014, mají ode dne 1. ledna 2015 nárok na stejný druh průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2014. Nárok na takto vydaný průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu, na kterou byl přiznán nárok na předchozí průkaz; stanovením doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny není trvání nároku na tento průkaz dotčeno.

4. Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé se na průkazech osoby se zdravotním postižením vydaných podle bodů 2 a 3 uvede, jen pokud o to držitel průkazu požádá.

5. Osobám, které jsou poživateli příspěvku na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka Úřadu práce do 30 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona písemnou výzvu k prokázání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3, s informací o způsobu prokázání tohoto nároku a informací o uvedení nebo doložení dalších skutečností nezbytných pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením. Výzva se doručuje do vlastních rukou.

6. Osoby, které nejsou poživateli příspěvku na mobilitu, uplatní nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3 podáním žádosti u příslušné krajské pobočky Úřadu práce na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

7. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3 je osoba povinna uplatnit a prokázat nejpozději do 31. prosince 2015, jinak tento nárok zaniká.

8. O nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3 se řízení nevede. Vydání průkazu se pouze zaznamená do spisu.

9. Má-li krajská pobočka Úřadu práce důvodnou pochybnost o pravosti nebo platnosti dokladů, kterými osoba prokazuje nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3, zahájí krajská pobočka Úřadu práce řízení z moci úřední o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

10. Pokud osoba v souvislosti s vydáním průkazu osoby se zdravotním postižením podle bodu 2 požádá, aby byl na průkazu uveden symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, a oprávněnost označení tímto symbolem nelze prokázat, okresní správa sociálního zabezpečení na základě žádosti krajské pobočky Úřadu práce posoudí, zda jde o osobu s některým z těchto zdravotních postižení. Vzniknou-li v souvislosti s tímto posouzením důvodné pochybnosti, zda osoba splňuje podmínku nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodu 2, nárok na tento průkaz trvá nejdéle 1 rok. Současně krajská pobočka Úřadu práce zahájí řízení z moci úřední o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 5, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 29. prosince 2014)

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.