Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Znění účinné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015.Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 529/2005 Sb., O ADMINISTRATIVNÍ BEZPEČNOSTI A O REGISTRECH UTAJOVANÝCH INFORMACÍZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 6]§ 1§ 2 Vymezení pojmů§ 3 Administrativní pomůcky§ 4 Číslo jednací utajovaného dokumentu§ 5 Vyznačení stupně utajení§ 6 Změna nebo zrušení stupně utajeníČÁST DRUHÁ - MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ UTAJENÍ VYHRAZENÉ [§ 6a - § 10]§ 6a Příjem zásilky§ 7 Evidence utajovaného dokumentu§ 8 Vyhotovení utajovaného dokumentu a jeho náležitosti§ 9 Příprava zásilky k přepravě a přeprava zásilky§ 10 Ukládání a zapůjčování vyřízeného utajovaného dokumentuČÁST TŘETÍ - MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ UTAJENÍ PŘÍSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ A DŮVĚRNÉ [§ 11 - § 25]§ 11 Příjem zásilky§ 12 Evidence utajovaného dokumentu§ 13 Sběrný arch§ 14 Oprava zápisu v administrativních pomůckách a oprava evidenčního zápisu na utajovaném dokumentu§ 15 Náležitosti utajovaného dokumentu v listinné podobě§ 16 Vyhotovení utajovaného dokumentu§ 17 Náležitosti utajovaného dokumentu v nelistinné podobě§ 18 Zaznamenávání poznámek a dílčích údajů obsahujících utajované informace§ 19 Opis, kopie, překlad a výpis§ 20 Předávání utajovaného dokumentu§ 21 Příprava zásilky k přepravě§ 22 Přeprava zásilky§ 23 Přenášení utajovaného dokumentu§ 24 Ukládání utajovaného dokumentu po jeho vyřízení§ 25 Zapůjčování utajovaného dokumentuČÁST ČTVRTÁ - REGISTRY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ [§ 26 - § 27b]§ 26 Ústřední registr§ 27 Registr§ 27a Pomocný registr§ 27b Kontrolní bodČÁST PÁTÁ - PERSONÁLNÍ ZMĚNY, ZÁNIK ORGÁNU STÁTU, PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY [§ 28 - § 29]§ 28 Zajištění ochrany utajovaných informací při personálních změnách§ 29 Zajištění ochrany utajovaných informací při zániku orgánu státu, organizační složky zřízené orgánem státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osobyČÁST ŠESTÁ - MANIPULACE S TECHNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI [§ 30]§ 30ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST [§ 31]§ 31Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8Příl.9Příl.10Příl.11Příl.12Příl.13

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 529/2005 Sb.,
o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 55/2008 Sb. a č. 433/2011 Sb.

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví

a) způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci v listinné a nelistinné podobě (dále jen "utajovaný dokument"),
b) druhy administrativních pomůcek, jejich náležitosti a organizační a technické požadavky na jejich vedení, a rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené,
c) náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, výpisu a překladu utajovaného dokumentu, způsob vyznačování náležitostí na nich a způsob pořizování výpisu,
d) podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajovaného dokumentu a k další manipulaci s tím související, včetně organizačního zajištění těchto činností, požadavků na přenosné schránky a obaly a vyznačování příslušných náležitostí na nich,
e) organizaci a činnost ústředního registru, registru, pomocného registru a činnost kontrolního bodu, obsah písemné žádosti o zřízení registru, podmínky zřízení, obsah a způsob vedení registru a rozsah změn v registru, oznamovaných Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen "Úřad").

(2) Způsob označování a postupy při manipulaci s kryptografickým materiálem stanoví vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zásilkou utajovaný dokument vybavený k přepravě, přepravovaný nebo doručený na místo určení do ukončení její přepravy a jejího otevření,
b) přepravou zásilky její dopravení mimo objekt2) orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za účelem jejího doručení adresátovi,
c) přenášením utajovaného dokumentu jeho dopravení mimo objekt2) orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, jehož účelem není doručení,
d) přenosnou schránkou jakýkoliv druh aktovky, kufříku, kufru, přenosné bezpečnostní schránky nebo kurýrního vaku, který je při přepravě nebo přenášení utajovaného dokumentu zajištěn proti neoprávněné manipulaci s jejím obsahem, například uzamčením mechanickým nebo kódovým zámkem nebo pečetěním, plombováním a opatřen na vhodném místě názvem a adresou orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a nápisem: "V případě nálezu neotevírejte a předejte neprodleně útvaru Policie ČR nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu!",
e) originálem utajovaného dokumentu výtisk utajovaného dokumentu doručeného nebo výtisk utajovaného dokumentu vzniklého, uvedený v rozdělovníku.

§ 3

Administrativní pomůcky

(1) Za administrativní pomůcky se pro účely této vyhlášky považují

a) jednací protokol, kterým je kniha nebo sešit pro evidování utajovaného dokumentu. Jednací protokol obsahuje evidenční položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) pomocný jednací protokol, kterým je kniha nebo sešit pro zaznamenávání pohybu utajovaného dokumentu v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Pomocný jednací protokol obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) manipulační kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zaznamenávání utajovaného dokumentu při jeho vytváření, převzetí a předávání. Manipulační kniha obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) doručovací kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zaznamenávání předání utajovaného dokumentu. Doručovací kniha obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) zápůjční kniha, kterou je kniha nebo sešit pro zaznamenávání zápůjček uloženého utajovaného dokumentu. Zápůjční kniha obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) kontrolní list utajovaného dokumentu stupně utajení Důvěrné, Tajné, nebo Přísně tajné (dále jen "kontrolní list") pro vedení přehledu osob, které se s obsahem utajovaného dokumentu u orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby seznámily. Kontrolní list obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) sběrný arch pro rozšíření evidenčního záznamu v jednacím protokolu v případě evidování většího počtu utajovaných dokumentů k jedné věci. Sběrný arch obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Kromě administrativních pomůcek podle odstavce 1 je možné, v odůvodněných případech, použít další administrativní pomůcky. Další administrativní pomůcky sloužící k evidenci utajovaných dokumentů musí obsahovat podle účelu, pro který jsou používány, položky jako jednací protokol.

(3) Administrativní pomůcky podle odstavce 1 písm. a) až e) a administrativní pomůcky podle odstavce 2 věty druhé musí být před vzetím do užívání upraveny (autentizovány) tak, že se jejich listy průběžně očíslují a prošijí. Na vnitřní straně desek se přelepí konce prošití, otiskne razítko s názvem orgánu státu nebo právnické osoby anebo jménem a příjmením podnikající fyzické osoby a připojí se podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby, přesahující okraj přelepu. Dále se uvede doložka o počtu listů a podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby a datum přidělení administrativní pomůcky k užívání. K podpisu podle věty druhé a třetí nelze, v případě jednacího protokolu a administrativních pomůcek podle odstavce 2 věty druhé, pověřit osobu pověřenou vedením jednacího protokolu nebo osobu pověřenou vedením administrativních pomůcek sloužících k evidenci utajovaných dokumentů (dále jen "osoba pověřená vedením jednacího protokolu").

(4) Jednotlivé administrativní pomůcky lze vést v elektronické podobě za předpokladu, že obsahují všechny předepsané položky podle odstavců 1 a 2, a systém, jehož prostřednictvím jsou vedeny, je zabezpečen proti neoprávněnému zásahu a proti přístupu osob, které k němu nejsou oprávněny, prokazatelným způsobem zaznamenává všechny prováděné změny nebo opravy a jeho používání je schváleno odpovědnou osobou. Vedení administrativní pomůcky podle odstavců 1 a 2 plní také elektronický systém spisové služby splňující požadavky zákona o archivnictví a spisové službě, který je vedený v informačním systému nakládajícím s utajovanými informacemi certifikovaném Úřadem a písemně schváleném do provozu9). Vedení administrativních pomůcek podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě nebo v elektronickém systému spisové služby musí umožňovat jejich převod do listinné podoby nebo jejich převedení do formátu PDF/A a znázornění jako samostatných dokumentů a podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu, nebo nahrazení těchto prostředků zvláštním způsobem podle zákona o archivnictví a spisové službě.

(5) Kontrolní list vyhotovuje k utajovanému dokumentu osoba pověřená vedením jednacího protokolu při evidenci utajovaného dokumentu nebo osoba, která utajovaný dokument vyhotovuje. Kontrolní list není součástí utajovaného dokumentu, ale ukládá se společně s utajovaným dokumentem až do jeho vyřazení nebo odeslání. Po vyřazení či odeslání utajovaného dokumentu se kontrolní list uloží u jednacího protokolu nejméně na dobu 5 let, není-li dále stanoveno jinak (§ 27 odst. 8). Po uplynutí této doby osoba pověřená vedením jednacího protokolu kontrolní list mimo skartační řízení zničí.

(6) Administrativní pomůcky podle odstavce 1 písm. a) až e) a administrativní pomůcky podle odstavce 2 věty druhé se evidují. Evidenci vede bezpečnostní ředitel nebo jím pověřená osoba nebo osoba pověřená vedením jednacího protokolu.

(7) Do administrativních pomůcek se údaje zapisují prostředkem zaručujícím trvanlivost písma, nebo se pořizují otiskem razítka.

(8) Administrativní pomůcky, které slouží k evidenci utajovaných dokumentů, se ukládají způsobem zajišťujícím jejich ochranu proti ztrátě nebo zneužití.

(9) Jednací protokoly, pomocné jednací protokoly a doručovací knihy se mohou vyřadit teprve tehdy, jestliže byly vyřazeny všechny utajované dokumenty v nich evidované nebo zaznamenané.

§ 4

Číslo jednací utajovaného dokumentu

(1) Číslo jednací utajovaného dokumentu tvoří

a) zkratka stupně utajení, a to pro stupeň utajení
1. Přísně tajné zkratka "PT",
2. Tajné zkratka "T",
3. Důvěrné zkratka "D",
4. Vyhrazené zkratka "V",
b) pořadové číslo z příslušného jednacího protokolu; v případě použití sběrného archu se za pořadovým číslem vyznačí spojovník a pořadové číslo ze sběrného archu,
c) lomítko,
d) rok, ve kterém bylo pořadové číslo podle písmene b) přiděleno.

(2) Součástí čísla jednacího utajovaného dokumentu mohou být další údaje nebo znaky stanovené orgánem státu, právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou. Tyto údaje nebo znaky se od údajů a znaků podle odstavce 1 oddělují spojovníkem.

(3) V případě evidence utajovaného dokumentu v administrativních pomůckách vedených v elektronické podobě nebo v elektronickém systému spisové služby musí číslo jednací v libovolném pořadí obsahovat údaje a znaky podle odstavců 1 a 2. Při převodu do listinné podoby administrativních pomůcek vedených v elektronické podobě, při převodu do listinné podoby výstupu z elektronického systému spisové služby, který umožňuje vedení administrativní pomůcky podle § 3 odst. 1 a 2, při převedení administrativních pomůcek vedených v elektronické podobě do formátu PDF/A a při převedení výstupu z elektronického systému spisové služby, který umožňuje vedení administrativní pomůcky podle § 3 odst. 1 a 2 do formátu PDF/A, musí složení čísla jednacího odpovídat odstavcům 1 a 2.

§ 5

Vyznačení stupně utajení

(1) Na utajovaném dokumentu se stupeň utajení vyznačí takto

a) "PŘÍSNĚ TAJNÉ",
b) "TAJNÉ",
c) "DŮVĚRNÉ", nebo
d) "VYHRAZENÉ".

(2) Stupeň utajení se vyznačí psaným slovem podle odstavce 1 nebo otiskem razítka.

(3) Stupeň utajení se na utajovaném dokumentu v listinné podobě vyznačí v horní a dolní části uprostřed na každé straně utajovaného dokumentu obsahující informace. Stupeň utajení lze vyznačit i u jednotlivých odstavců utajovaného dokumentu podle stupně utajení v nich obsažených utajovaných informací. Označení příslušného stupně utajení u odstavce se provede vyznačením příslušného stupně utajení podle odstavce 1, a to v závorce před text a za text příslušného odstavce. V případě označení stupně utajení u odstavce musí být na téže straně utajovaného dokumentu příslušným stupněm utajení vyznačeny všechny odstavce obsahující utajované informace. Jedná-li se o utajovaný dokument poskytnutý cizí mocí, vyznačí se stupeň utajení, včetně zkratky podle § 21 odst. 2 zákona pouze na první straně utajovaného dokumentu; umístění zkratky u stupně utajení se řídí příslušnou mezinárodní smlouvou. Není-li možné stupeň utajení vyznačit podle věty první, vyznačí se jiným vhodným způsobem.

(4) Není-li možné vyznačit stupeň utajení přímo na utajovaný dokument v nelistinné podobě, vyznačí se na popisném štítku nebo jiným vhodným způsobem.

(5) Stupeň utajení se vyznačí též na obálce nebo obalu, ve kterých jsou vloženy utajované dokumenty, není-li dále stanoveno jinak.

(6) Omezení platnosti stupně utajení podle § 22 odst. 3 zákona se vyznačí tak, že se na přední stranu prvního listu utajovaného dokumentu v listinné podobě pod horní vyznačení stupně utajení a v případě utajovaného dokumentu v nelistinné podobě pod vyznačení stupně utajení uvedou slova "UTAJOVAT DO" a doba, po kterou bude utajovaný dokument utajován.

(7) Pokud utajovaný dokument obsahuje utajovanou informaci podle § 21 odst. 3 zákona, uvede se doplňující označení za vyznačený stupeň utajení.

§ 6

Změna nebo zrušení stupně utajení

(1) Změna nebo zrušení stupně utajení se na utajovaném dokumentu vyznačí přeškrtnutím původního stupně utajení tak, aby stupeň utajení zůstal čitelný. V případě změny se nový stupeň utajení vyznačí u původního stupně utajení. Provedení změny nebo zrušení stupně utajení musí být potvrzeno záznamem na utajovaném dokumentu s uvedením důvodu, data provedení, jména, příjmení a podpisu osoby, která změnu nebo zrušení stupně utajení na utajovaném dokumentu vyznačila.

(2) O změně stupně utajení utajovaného dokumentu se v příslušné administrativní pomůcce pro evidenci utajovaných dokumentů provede záznam a utajovaný dokument se přeeviduje podle nového stupně utajení. V příslušné administrativní pomůcce pro evidenci utajovaných dokumentů se v případě změny stupně utajení uvede odkaz na číslo jednací utajovaného dokumentu, pod kterým byl utajovaný dokument nově zaevidován. Dojde-li ke změně stupně utajení utajovaného dokumentu na stupeň utajení Vyhrazené, uvede se odkaz na číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení. V případě, že jsou utajované dokumenty různých stupňů utajení evidovány v jednom jednacím protokolu, provede se změna stupně utajení přeškrtnutím zkratky stupně utajení ve sloupci č. 1 jednacího protokolu, vyznačením zkratky nového stupně utajení a záznamem v tomto jednacím protokolu. Obdobně se změna stupně utajení provede u vyřizovaného utajovaného dokumentu v pomocném jednacím protokolu, je-li veden, a v manipulační knize osoby, která má utajovaný dokument u sebe.

(3) O zrušení stupně utajení utajovaného dokumentu se v příslušné administrativní pomůcce pro evidenci utajovaných dokumentů provede záznam a ve sloupci č. 1 se přeškrtne zkratka stupně utajení. Obdobně se zrušení stupně utajení provede u vyřizovaného utajovaného dokumentu v pomocném jednacím protokolu, je-li veden, a v manipulační knize osoby, která má utajovaný dokument u sebe.

ČÁST DRUHÁ
MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY
STUPNĚ UTAJENÍ VYHRAZENÉ

§ 6a

Příjem zásilky

Vyskytne-li se u doručené zásilky závada, zejména nejsou-li na obálkách otisky razítka nebo jsou poškozeny, je-li roztržena obálka nebo je zřejmé, že se s obsahem utajovaného dokumentu mohla seznámit neoprávněná osoba, nesouhlasí-li počet listů nebo příloh, sepíše o tom osoba, která zásilku převzala, neprodleně záznam; zásilka se zaeviduje podle skutečného stavu. Kopie záznamu se zašle odesílateli. O uvedené skutečnosti se neprodleně vyrozumí bezpečnostní ředitel adresáta nebo osoba jím pověřená.

§ 7

Evidence utajovaného dokumentu

(1) Utajovaný dokument musí být prokazatelným způsobem zaevidován. K evidenci lze použít jednací protokol nebo další administrativní pomůcku podle § 3 odst. 2 věty druhé.

(2) Oprava zápisu v evidenci a oprava evidenčního zápisu na utajovaném dokumentu se provede tak, že se původní zápis přeškrtne tak, aby zůstal čitelný a provede se zápis nový s uvedením data, příjmení a podpisu osoby, která opravu zápisu provedla.

(3) Na doručený utajovaný dokument se vyznačí

a) název příjemce,
b) datum zaevidování,
c) evidenční označení příjemce. V případě, kdy je utajovaný dokument evidován v administrativní pomůcce podle § 3 odst. 1 písm. a), číslo jednací utajovaného dokumentu; v případě, kdy je utajovaný dokument evidován v administrativní pomůcce podle § 3 odst. 2 věty druhé, jiné evidenční označení. Jako jiné evidenční označení lze použít například evidenční označení původce nebo odesílatele,
d) počet listů,
e) počet příloh a počet jejich listů; u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, případně
f) další údaje.

(4) Na konci kalendářního roku se jednací protokol nebo další administrativní pomůcka podle § 3 odst. 2 věty druhé uzavře tak, že se poslední zápis celý podtrhne, a tím se ukončí přidělování čísel jednacích nebo jiných evidenčních označení v tomto roce. Pod podtržením se uvede záznam o počtu použitých čísel jednacích nebo jiných evidenčních označeních, který podepíše osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé a dále bezpečnostní ředitel nebo osoba pověřená podle § 3 odst. 3 věty druhé.

(5) Jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé, které jsou vedeny v elektronické podobě, se převedou do listinné podoby nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, při změně osoby pověřené jejich vedením nebo podle potřeby a upraví se způsobem podle § 3 odst. 3. Pokud vedení jednacího protokolu, pomocného jednacího protokolu nebo dalších administrativních pomůcek podle § 3 odst. 2 věty druhé v elektronické podobě nebo v elektronickém systému spisové služby umožní jejich převedení do formátu PDF/A a znázornění jako samostatných dokumentů a podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu, nebo nahrazení těchto prostředků zvláštním způsobem podle zákona o archivnictví a spisové službě, není potřeba jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé převádět do listinné podoby. Takto vzniklý dokument se zařadí do spisového plánu a je mu přidělen skartační znak „A“. Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby v jednacím protokolu, pomocném jednacím protokolu nebo v dalších administrativních pomůckách podle § 3 odst. 2 věty druhé byly zaznamenány všechny změny.

§ 8

Vyhotovení utajovaného dokumentu a jeho náležitosti

(1) Na utajovaný dokument v listinné podobě se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které utajovaný dokument vznikl, číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení, stupeň utajení, datum vyhotovení, číslo výtisku, počet listů, počet utajovaných a neutajovaných příloh v listinné podobě a počet jejich listů, případně počet a druh utajovaných a neutajovaných příloh v nelistinné podobě, a to způsobem podle § 15 odst. 2. Na utajovaném dokumentu se mohou vyznačit další údaje. Jsou-li k dokumentu připojeny přílohy, z nichž některé jsou utajované, vyznačí se stupeň utajení a další údaje podle věty první i v případě, kdy sám dokument neobsahuje utajované informace.

(2) Na utajovaný dokument v nelistinné podobě se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které utajovaný dokument vznikl, stupeň utajení, číslo jednací utajovaného dokumentu, nebo, je-li utajovaný dokument evidován v administrativních pomůckách podle § 3 odst. 2 věty druhé, jiné evidenční označení, nebo, je-li přílohou, označení "Příloha k č. j. . . ." nebo "Příloha k evid. ozn. . . .". Nelze-li tyto údaje vyznačit přímo na utajovaný dokument v nelistinné podobě, vyznačí se na popisném štítku nebo jiným vhodným způsobem.

(3) Čistopis utajovaného dokumentu se vyhotovuje v počtu výtisků uvedeném v rozdělovníku. Ten, kdo vyhotovuje čistopis, neprodleně po jeho schválení, zničí vadné výtisky, výtisky, které nejsou uvedeny v rozdělovníku, a návrhy neschváleného čistopisu tak, aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace utajované informace, kterou obsahovaly. Stejně tak se zničí podkladový materiál po jeho využití, pokud není evidován. Podkladovým materiálem stupně utajení Vyhrazené k čistopisu utajovaného dokumentu stupně utajení Vyhrazené je materiál v listinné i nelistinné podobě obsahující utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené, který není originálem ani čistopisem, je určen pro jeho vyhotovení; například se jedná o materiál, který vzniká při jednání a je podkladem pro výsledný utajovaný dokument nebo oficiální závěr z jednání, nebo kopie utajovaného dokumentu. Podkladový materiál vyhotovuje zpracovatel pouze pro vlastní potřebu. Pokud se stane podkladový materiál součástí utajovaného dokumentu, musí být evidován. Při vyhotovení kryptografického dokumentu2a) se podkladový materiál nesmí vytvářet.

§ 9

Příprava zásilky k přepravě a přeprava zásilky

(1) Při přepravě zásilky držitelem poštovní licence3) se utajovaný dokument přepravuje ve dvou obálkách. Na vnitřní obálku se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení. Na vnější obálku se uvede odesílatel a adresát, neuvádí se stupeň utajení ani jeho zkratka v čísle jednacím utajovaného dokumentu, pokud je použito. Když utajovaný dokument nelze vložit do obálky, vloží se do pevných obalů, které se opatří stejnými náležitostmi.

(2) V případě přepravy zásilky držitelem poštovní licence3) lze použít formu poštovní služby, při které

a) držitel poštovní licence písemně potvrzuje odesílateli převzetí zásilky,
b) adresát písemně potvrzuje držiteli poštovní licence převzetí zásilky,
c) držitel poštovní licence odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu zásilky.

(3) Při přepravě zásilky kurýrní službou se utajovaný dokument přepravuje v přenosné schránce, v obálce nebo pevném obalu. Na obálku nebo pevný obal se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení.

(4) Před přepravou zásilky kurýrní službou se kurýr odesílateli prokáže platným oznámením10) nebo osvědčením fyzické osoby11) nebo dokladem12).

(5) Při přepravě zásilky kurýrní službou kurýr učiní taková opatření, aby se zabránilo přístupu neoprávněné osoby6) k utajované informaci.

§ 10

Ukládání a zapůjčování vyřízeného utajovaného dokumentu

(1) Po vyřízení se utajovaný dokument vrací osobě pověřené vedením jednacího protokolu k uložení. Na utajovaný dokument uvede před uložením ten, kdo jej vyřizuje, skartační znak a rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení; vrací-li jej v zalepené obálce, obálku opatří podpisem a uvede na ni stupeň utajení, číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení, způsob vyřízení, počet ukládaných listů, počet a druh příloh v nelistinné podobě, případně jejich evidenční označení, skartační znak a rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení.

(2) Vyřízené utajované dokumenty se ukládají posloupně podle čísel jednacích utajovaných dokumentů, nebo evidenčních označení, nebo podle problematik do spisových svazků. Na spisovém svazku s uloženými utajovanými dokumenty se vyznačí stupeň utajení. Utajované dokumenty, ukládané do spisového svazku, se průběžně zapisují do seznamu uložených dokumentů, který je jeho součástí.

(3) Uložený utajovaný dokument lze v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající osoby, nebo jejich organizační součásti, ve které je evidován, zapůjčit na dobu nezbytně nutnou fyzické osobě, která splňuje podmínky podle § 6 odst. 1 zákona.

(4) Výtisk utajovaného dokumentu, který byl vrácen k jednacímu protokolu nebo k administrativní pomůcce podle § 3 odst. 2 věty druhé, ve které je evidován, a který není určen k uložení nebo k dalšímu využití (dále jen "nadpočetný výtisk"), lze zničit mimo skartační řízení. Zničení se provádí tak, aby byla znemožněna rekonstrukce utajovaného dokumentu a identifikace utajované informace, kterou obsahuje; o tomto zničení se pořídí písemný záznam.

ČÁST TŘETÍ
MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY STUPNĚ
UTAJENÍ PŘÍSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ A DŮVĚRNÉ

§ 11

Příjem zásilky

(1) Zásilku přijímá osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo osoba určená k přebírání zásilek. Převzetí zásilky se doručiteli potvrdí podpisem s uvedením data a otiskem razítka orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Přijme-li zásilku osoba určená k přebírání zásilek, předá ji neprodleně k zaevidování.

(2) Vyskytne-li se u doručené zásilky závada, zejména nejsou-li na obálkách otisky razítka nebo jsou poškozeny, je-li roztržena obálka nebo je zřejmé, že se s obsahem utajovaného dokumentu mohla seznámit neoprávněná osoba6), nesouhlasí-li počet listů nebo příloh, sepíše o tom osoba, která zásilku převzala, neprodleně záznam; zásilka se zaeviduje podle skutečného stavu. Kopie záznamu se zašle odesílateli. O uvedené skutečnosti se neprodleně vyrozumí bezpečnostní ředitel adresáta nebo osoba jím pověřená.

(3) Zjistí-li se po otevření zásilky, že utajovaný dokument byl určen jinému adresátovi, příjemce jej zaeviduje a neprodleně zašle správnému adresátovi nebo vrátí zpět odesílateli. Na přední straně prvního listu utajovaného dokumentu se uvede "Doručeno omylem", název a adresa orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno, příjmení a místo podnikání podnikající fyzické osoby, která utajovaný dokument omylem obdržela, a datum, jméno a příjmení osoby pověřené vedením jednacího protokolu.

§ 12

Evidence utajovaného dokumentu

(1) Utajovaný dokument v listinné podobě, doručený nebo vznikající v orgánu státu, u právnické osoby, podnikající fyzické osoby, nebo v jejich organizačních součástech, které vedou evidenci utajovaných dokumentů, se eviduje v jednacím protokolu podle pokynů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Utajovaný dokument v nelistinné podobě lze evidovat v administrativní pomůcce podle § 3 odst. 2 věty druhé. Evidenci provádí osoba pověřená vedením jednacího protokolu. Utajovaný dokument stupně utajení Přísně tajné se eviduje v samostatném jednacím protokolu. Utajované dokumenty stupně utajení Tajné a Důvěrné se mohou evidovat v jednom jednacím protokolu společně s utajovanými dokumenty stupně utajení Vyhrazené, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Na doručený utajovaný dokument se vyznačí

a) název příjemce,
b) datum zaevidování,
c) číslo jednací utajovaného dokumentu příjemce,
d) počet listů,
e) počet příloh a počet jejich listů; u příloh v nelistinné podobě jejich počet a druh, případně
f) další údaje.

(3) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba mohou, pro účely zaznamenávání pohybu utajovaného dokumentu z jednacích protokolů na organizační součásti, které jednací protokoly nevedou, zavést v těchto organizačních součástech pomocné jednací protokoly. Je-li v orgánu státu, u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby vedeno více jednacích protokolů, lze vést konkrétní pomocný jednací protokol pouze k jednomu z nich. V případě, že jsou jednací protokoly vedeny samostatně pro každý stupeň utajení, lze k nim vést společný pomocný jednací protokol.

(4) Do pomocného jednacího protokolu se utajovaný dokument zapisuje pod přiděleným pořadovým číslem z jednacího protokolu, podle pokynů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Je-li utajovaný dokument převzat například při úředních jednáních, poradách nebo kontrolách, musí být neprodleně předán proti podpisu v manipulační knize osobě pověřené vedením jednacího protokolu k zaevidování. Při přepravě takového utajovaného dokumentu je nutné splnit podmínky § 22 odst. 3 a 4.

(6) Doručenou zásilku opatřenou na vnitřní obálce nebo obalu nápisem "OTEVŘE ADRESÁT" osoba pověřená vedením jednacího protokolu neotevírá; zásilka se eviduje neotevřená a předává se přímo adresátovi. Adresát neprodleně sdělí osobě pověřené vedením jednacího protokolu další údaje potřebné k zaevidování utajovaného dokumentu v jednacím protokolu a zajistí vyznačení údajů podle odstavce 2 na utajovaný dokument.

(7) Ten, kdo utajovaný dokument vytváří nebo utajovaný dokument převzal, jej zaznamenává v manipulační knize. Záznam provede neprodleně po převzetí utajovaného dokumentu nebo přidělení čísla jednacího pro vytvářený utajovaný dokument. Osoba, která se s utajovaným dokumentem pouze seznamuje, aniž by jej převzala, potvrdí toto seznámení podpisem v kontrolním listu, a to bez zápisu do manipulační knihy.

(8) Na konci kalendářního roku se jednací protokol nebo další administrativní pomůcka podle § 3 odst. 2 věty druhé uzavře tak, že se poslední zápis celý podtrhne, a tím se ukončí přidělování čísel jednacích nebo jiných evidenčních označení v tomto roce. Pod podtržením se uvede záznam o počtu použitých čísel jednacích nebo jiných evidenčních označeních, který podepíše osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé a dále bezpečnostní ředitel nebo osoba pověřená podle § 3 odst. 3 věty druhé.

(9) Jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé, které jsou vedeny v elektronické podobě, se převedou do listinné podoby nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, při změně osoby pověřené jejich vedením nebo podle potřeby a upraví se způsobem podle § 3 odst. 3. Pokud vedení jednacího protokolu, pomocného jednacího protokolu nebo dalších administrativních pomůcek podle § 3 odst. 2 věty druhé v elektronické podobě nebo v elektronickém systému spisové služby umožní jejich převedení do formátu PDF/A a znázornění jako samostatných dokumentů a podepsání uznávaným elektronickým podpisem podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu, nebo nahrazení těchto prostředků zvláštním způsobem podle zákona o archivnictví a spisové službě, není potřeba jednací protokol, pomocný jednací protokol nebo další administrativní pomůcky podle § 3 odst. 2 věty druhé převádět do listinné podoby. Takto vzniklý dokument se zařadí do spisového plánu a je mu přidělen skartační znak „A“. Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby v jednacím protokolu, pomocném jednacím protokolu nebo v dalších administrativních pomůckách podle § 3 odst. 2 věty druhé byly zaznamenány všechny změny.

(10) U vyřazeného dokumentu se v příslušném jednacím protokolu proškrtne sloupec č. 1 a ve sloupci č. 16 se uvede záznam o vyřazení podle pokynů stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Ztráta nebo neoprávněné zničení utajovaného dokumentu se zaznamená v jednacím protokolu, ve kterém je utajovaný dokument evidován, podle pokynů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 13

Sběrný arch

(1) Při předpokládaném větším počtu doručených nebo vzniklých utajovaných dokumentů k jedné věci lze založit k příslušnému číslu jednacímu utajovaného dokumentu sběrný arch. Založení sběrného archu se vyznačí v jednacím protokolu podle pokynů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Do sběrného archu lze zapsat utajované dokumenty různého stupně utajení. Týkají-li se téže věci, lze do sběrného archu zapsat i neutajované dokumenty. Dokumenty se do sběrného archu zapisují v pořadí, ve kterém jsou doručeny nebo ve kterém vznikly.

(3) Vzniklé a doručené utajované dokumenty nižšího stupně utajení, než pro který byl sběrný arch založen, se nejprve zaevidují způsobem podle § 7 odst. 1 nebo § 12 odst. 1 a následně se zapíší do sběrného archu a přeevidují se k číslu jednacímu, ke kterému byl sběrný arch založen.

(4) Na každý dokument zapsaný ve sběrném archu se vyznačí číslo jednací utajovaného dokumentu, ke kterému byl sběrný arch založen. Jednotlivé dokumenty zapsané ve sběrném archu se v čísle jednacím utajovaného dokumentu rozlišují pořadovým číslem ze sběrného archu podle § 4 odst. 1 písm. b).

(5) Dokumenty zapsané ve sběrném archu se před uložením sešijí nebo jinak pevně spojí a na takto vzniklý spis se vyznačí skartační znak a rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení.

(6) Sběrný arch se ukládá u jednacího protokolu a vyřazuje se společně s ním.

§ 14

Oprava zápisu v administrativních pomůckách
a oprava evidenčního zápisu na utajovaném dokumentu

Oprava zápisu v administrativních pomůckách a oprava evidenčního zápisu na utajovaném dokumentu se provede tak, že se původní zápis přeškrtne tak, aby zůstal čitelný, a provede se zápis nový s uvedením data, příjmení a podpisu osoby, která opravu zápisu provedla.

§ 15

Náležitosti utajovaného dokumentu v listinné podobě

(1) Na utajovaný dokument v listinné podobě se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které utajovaný dokument vznikl, číslo jednací utajovaného dokumentu, stupeň utajení, datum vyhotovení, číslo výtisku, počet listů, počet utajovaných a neutajovaných příloh v listinné podobě a počet jejich listů, případně počet a druh utajovaných a neutajovaných příloh v nelistinné podobě. Na utajovaném dokumentu se mohou vyznačit i další údaje.

(2) Číslo výtisku, počet listů, počet utajovaných a neutajovaných příloh a počet jejich listů se uvede na přední stranu prvního listu v pravé horní části. Počet příloh v listinné podobě a počet jejich listů se vyjádří zlomkem, jehož čitatelem je počet příloh a jmenovatelem celkový počet listů příloh. U příloh v nelistinné podobě se uvede jejich počet a druh, případně i jejich evidenční označení. Vzor úpravy přední strany prvního listu utajovaného dokumentu v listinné podobě je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce. Skládá-li se utajovaný dokument z více částí nebo jsou-li k dokumentu připojeny přílohy, vyznačí se na části, která obsahuje číslo jednací a vyznačení počtu a druhu příloh, stupeň utajení podle části nebo přílohy s nejvyšším stupněm utajení.

(3) Příloha v listinné podobě k utajovanému dokumentu se označuje číslem jednacím utajovaného dokumentu tak, že se na přední stranu prvního listu v pravé horní části uvede: "Příloha č. . . . k č. j. . . . "; neobsahuje-li příloha utajované informace, uvede se "Neutajovaná příloha č. . . . k č. j. . . .". Na přední stranu prvního listu utajované přílohy v listinné podobě se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které utajovaný dokument vznikl, vlastní číslo výtisku a počet listů. Na utajované příloze v nelistinné podobě se uvede "Příloha k č. j. . . ." nebo jiné evidenční označení a další náležitosti podle § 17 odst. 1. Stupeň utajení každé utajované přílohy se vyznačuje stejným způsobem jako na utajovaném dokumentu. S odpojenou přílohou se manipuluje podle jejího stupně utajení.

(4) Listy nebo stránky utajovaného dokumentu v listinné podobě musí být průběžně číslovány. Listy nebo stránky utajovaných příloh v listinné podobě se číslují samostatně. Listy utajovaného dokumentu a listy jednotlivých utajovaných příloh v listinné podobě musí být sešity nebo jinak pevně spojeny. Pro potřeby uvedení počtu listů utajovaného dokumentu a utajovaných příloh je každý list bez ohledu na jeho formát považován za jeden list.

§ 16

Vyhotovení utajovaného dokumentu

(1) Čistopis utajovaného dokumentu se vyhotovuje v počtu výtisků uvedeném v rozdělovníku. Ten, kdo vyhotovuje čistopisy, neprodleně zničí vadné výtisky, výtisky, které nejsou uvedeny v rozdělovníku, a návrhy neschválených čistopisů tak, aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace utajované informace, kterou obsahovaly.

(2) Na výtisku utajovaného dokumentu, který je určen k uložení, se vyhotoví rozdělovník a záznam podle vzoru stanoveného v příloze č. 9 k této vyhlášce. Rozdělovník může být uveden na samostatném listu, který bude k utajovanému dokumentu přiložen; v tomto případě se na utajovaný dokument uvede "Rozdělovník přiložen".

§ 17

Náležitosti utajovaného dokumentu v nelistinné podobě

(1) Na utajovaný dokument v nelistinné podobě se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, u které utajovaný dokument vznikl, číslo jednací utajovaného dokumentu, nebo jiné evidenční označení, pod kterým je utajovaný dokument v nelistinné podobě zaevidován, a stupeň utajení. Nelze-li tyto údaje vyznačit přímo na utajovaný dokument v nelistinné podobě, vyznačí se na popisném štítku nebo jiným vhodným způsobem.

(2) Utajovaný dokument v nelistinné podobě se při přepravě opatří průvodním listem, který obsahuje náležitosti podle § 15 odst. 1, 2 a 4.

§ 18

Zaznamenávání poznámek a dílčích údajů
obsahujících utajované informace

(1) Poznámky nebo dílčí údaje obsahující utajovanou informaci se zaznamenávají pouze do poznámkového sešitu nebo knihy, které byly před vzetím do užívání upraveny podle § 3 odst. 3, nebo na vyjímatelný nosič, které se označí příslušným stupněm utajení, nebo do certifikovaného informačního systému. Evidenci vydaných poznámkových sešitů nebo knih a vyjímatelných nosičů vede bezpečnostní ředitel nebo jím pověřená osoba nebo osoba pověřená vedením jednacího protokolu.

(2) Poznámkové sešity nebo knihy a vyjímatelné nosiče pro zaznamenávání poznámek a dílčích údajů, obsahující utajované informace, se ukládají obdobně jako utajovaný dokument stejného stupně utajení a přenášejí se vždy v přenosné schránce. Příslušný stupeň utajení se do poznámkového sešitu nebo knihy vyznačí u doložky o počtu listů uvedené způsobem podle § 3 odst. 3.

§ 19

Opis, kopie, překlad a výpis

(1) Opisem nebo kopií se pro účely této vyhlášky rozumí vyhotovení určitého počtu výtisků z originálu utajovaného dokumentu nebo jeho převedení do elektronické podoby. Výpisem se pro účely této vyhlášky rozumí vyhotovení písemného nebo digitálního záznamu z originálu utajovaného dokumentu.

(2) Písemný souhlas původce utajované informace k vyhotovení opisu, kopie nebo překladu utajovaného dokumentu stupně utajení Přísně tajné nebo výpisu z něj obsahuje číslo jednací utajovaného dokumentu, počet výtisků, důvod vyhotovení, jméno, příjmení a podpis toho, kdo souhlas udělil, a datum, kdy byl souhlas udělen. Písemný souhlas se stává součástí utajovaného dokumentu.

(3) Písemný souhlas přímo nadřízené osoby k vyhotovení opisu, kopie, překladu utajovaného dokumentu stupně utajení Tajné nebo Důvěrné nebo výpisu z něj může být zapsán na tomto utajovaném dokumentu nebo na samostatném listu. Je-li zapsán na samostatném listu, stává se součástí utajovaného dokumentu.

(4) Na utajovaný dokument, ze kterého se vyhotovuje opis, kopie, překlad nebo výpis, se vyznačí datum vyhotovení, počet výtisků nebo v případě digitálního záznamu identifikace certifikovaného informačního systému, ve kterém byl vyhotoven, jméno a příjmení osoby, která vydala souhlas, a jméno, příjmení a podpis toho, kdo je vyhotovil.

(5) Na vyhotovený opis nebo kopii utajovaného dokumentu se na přední stranu prvního listu vyznačí slovo "OPIS" nebo slovo "KOPIE" a uvede pořadové číslo vyhotoveného opisu nebo kopie utajovaného dokumentu. Nesouhlasí-li počet listů opisu nebo kopie s počtem listů originálu, vyznačí se na opisu rovněž skutečný počet listů opisu.

(6) Výpis z utajovaného dokumentu se pořizuje pouze do poznámkového sešitu nebo knihy podle § 18 odst. 1 nebo na vyjímatelný nosič nebo do certifikovaného informačního systému nebo v podobě utajovaného dokumentu v listinné podobě.

§ 20

Předávání utajovaného dokumentu

(1) Utajovaný dokument se předává proti potvrzení podpisem. Podpis potvrzující převzetí utajovaného dokumentu se uvádí v jednacím protokolu, pomocném jednacím protokolu, zápůjční knize, doručovací knize, manipulační knize, na sběrném archu nebo na utajovaném dokumentu v rozdělovníku. Způsob potvrzení převzetí utajovaného dokumentu evidovaného v administrativních pomůckách vedených v elektronické podobě stanoví odpovědná osoba, nestanoví-li vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací jinak.

(2) Předávání utajovaného dokumentu se v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby uskutečňuje

a) mezi organizačními součástmi prostřednictvím jednacích protokolů,

b) uvnitř organizační součásti prostřednictvím pomocného jednacího protokolu, není-li jej, prostřednictvím jednacího protokolu, nebo, po schválení odpovědnou osobou nebo bezpečnostním ředitelem, i prostřednictvím manipulační knihy.

§ 21

Příprava zásilky k přepravě

(1) Utajovaný dokument se vkládá do dvou obálek tak, že

a) na vnitřní obálce se v levé horní části uvede odesílatel, celé číslo jednací utajovaného dokumentu, v pravé horní části stupeň utajení a v dolní název a úplná adresa adresáta, a je-li zásilka adresována fyzické osobě, uvede se rovněž její jméno, příjmení a funkce. Obálka se zajistí tak, že se všechny spoje obálky po celé délce přelepí lepicí páskou a opatří otisky razítka orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a podpisy osoby pověřené vedením jednacího protokolu, nebo osoby, která provedla zajištění obálky. Otisky razítka a podpisy musí přesahovat mimo lepicí pásku. Při použití průhledné lepicí pásky se otisky razítka a podpisy touto páskou přelepí. Obálka s utajovaným dokumentem zasílaná kurýrní službou se označí nápisem "KURÝREM". Má-li být zásilka otevřena pouze adresátem, označí se obálka nápisem "OTEVŘE ADRESÁT",
b) na vnější obálce se v případě přepravy utajovaného dokumentu držitelem poštovní licence uvede odesílatel, číslo jednací utajovaného dokumentu bez uvedení zkratky stupně utajení a název a úplná adresa adresáta. Vnější obálka musí být takové kvality, aby údaje na vnitřní obálce nebyly čitelné,
c) v případě přepravy utajovaného dokumentu kurýrní službou je vnější obálkou vždy přenosná schránka.

(2) Do vnitřní obálky s utajovaným dokumentem stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné přepravovaným kurýrní službou se vloží stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu, kterou adresát potvrdí podpisem a otiskem razítka, opatří datem a neprodleně vrátí odesílateli. Vzor stvrzenky o převzetí utajovaného dokumentu je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) V případě, že utajovaný dokument nelze vložit do obálky, vloží se do pevných obalů, které jsou zabezpečeny a označeny obdobným způsobem jako vnitřní, respektive vnější obálka.

§ 22

Přeprava zásilky

(1) Držitelem poštovní licence3) lze přepravovat zásilku stupně utajení Důvěrné, a to formou poštovní služby, při které

a) je místo dodání zásilky v České republice,
b) držitel poštovní licence písemně potvrzuje odesílateli převzetí zásilky,
c) adresát písemně potvrzuje držiteli poštovní licence převzetí zásilky,
d) držitel poštovní licence doručí odesílateli písemné potvrzení prokazující doručení zásilky,
e) držitel poštovní licence odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu zásilky.

(2) V případě přepravy zásilky kurýrní službou se kurýr, který bude přepravovat zásilku s utajovaným dokumentem stupně utajení Důvěrné, Tajné nebo Přísně tajné, prokáže platným osvědčením fyzické osoby5) pro příslušný stupeň utajení.

(3) Zásilku stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné přepravuje vždy 1 kurýr v doprovodu nejméně 1 osoby. Tato zásilka je vyloučena z přepravy veřejnými dopravními prostředky, s výjimkou přepravy letecké, námořní a vnitrozemské vodní.

(4) Zásilku lze kurýrní službou přepravovat pouze v přenosné schránce, která se zajistí proti neoprávněné manipulaci s jejím obsahem.

(5) Pokud při přepravě zásilky kurýrní službou nastane mimořádná situace, například v důsledku nehody nebo havárie, kurýr nebo případně jeho doprovod učiní taková opatření, aby se zabránilo přístupu neoprávněné osoby6) k utajované informaci.

(6) Vrácená stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu podle § 21 odst. 2 nebo potvrzení prokazující doručení zásilky podle odstavce 1 se u odesílatele stává součástí výtisku utajovaného dokumentu určeného k uložení, není-li dále stanoveno jinak; v případě utajovaného dokumentu vyřízeného prvopisem se uloží u jednacího protokolu.

§ 23

Přenášení utajovaného dokumentu

(1) Utajovaný dokument lze přenášet v obálce nebo pevném obalu za splnění podmínek uvedených v § 22 odst. 3 a 4. Na obálce nebo pevném obalu se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby a vyznačí se stupeň utajení.

(2) Utajovaný dokument stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné lze přenášet pouze s písemným souhlasem odpovědné osoby, nebo bezpečnostního ředitele, nebo jimi pověřených osob. Písemný souhlas musí mít osoba přenášející utajovaný dokument u sebe; stává se součástí utajovaného dokumentu.

(3) Utajovaný dokument stupně utajení Důvěrné lze přenášet pouze se souhlasem odpovědné osoby, nebo bezpečnostního ředitele, nebo jimi pověřených osob.

§ 24

Ukládání utajovaného dokumentu po jeho vyřízení

(1) Po vyřízení se utajovaný dokument vrací osobě pověřené vedením jednacího protokolu k uložení. Na utajovaný dokument uvede před uložením ten, kdo jej vyřizuje, skartační znak a rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení. Pokud jej vrací v zalepené obálce, obálku opatří podpisem a uvede na ní stupeň utajení, číslo jednací utajovaného dokumentu, způsob vyřízení, počet ukládaných listů, počet a druh příloh v nelistinné podobě, případně jejich evidenční označení, skartační znak a rok, ve kterém bude provedeno skartační řízení.

(2) Vyřízené utajované dokumenty se ukládají posloupně podle čísel jednacích utajovaných dokumentů nebo do spisových svazků podle problematik. Na spisovém svazku s uloženými utajovanými dokumenty se vyznačí takový stupeň utajení, který má utajovaný dokument nejvyššího stupně utajení v něm uložený. Utajované dokumenty ukládané do spisového svazku se průběžně zapisují do seznamu uložených dokumentů, který je jeho součástí.

(3) Nadpočetné výtisky utajovaných dokumentů se mohou zničit mimo skartační řízení. Nadpočetné výtisky zničí bezpečnostní ředitel nebo osoba jím pověřená a osoba pověřená vedením jednacího protokolu tak, aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace utajované informace, kterou obsahovaly, a jejich zničení potvrdí podpisy v rozdělovníku na výtisku utajovaného dokumentu určeném k uložení.

§ 25

Zapůjčování utajovaného dokumentu

(1) Uložený utajovaný dokument lze, v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, nebo jejich organizační součásti, ve které je evidován, zapůjčit na dobu nezbytně nutnou fyzické osobě, která splňuje podmínky podle § 11 odst. 1 zákona.

(2) Utajovaný dokument stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné lze zapůjčit pouze s písemným souhlasem odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jimi pověřených osob. Písemný souhlas se ukládá u zápůjční knihy. Utajovaný dokument stupně utajení Důvěrné lze zapůjčit pouze se souhlasem odpovědné osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jimi pověřených osob.

(3) Zapůjčení a vrácení utajovaného dokumentu zaznamenává v zápůjční knize osoba pověřená vedením jednacího protokolu nebo osoba pověřená odpovědnou osobou nebo bezpečnostním ředitelem.

(4) Vypůjčené utajované dokumenty se v měsíci lednu každého kalendářního roku vrací k zápůjční knize pro účely provedení fyzické kontroly.

ČÁST ČTVRTÁ
REGISTRY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

§ 26

Ústřední registr

(1) Ústřední registr se člení na centrální spisovny pro poskytování utajovaných dokumentů stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné v mezinárodním styku mezi Českou republikou a

a) Organizací Severoatlantické smlouvy,
b) Evropskou unií,
c) ostatními subjekty cizí moci,

ve kterých se tyto utajované dokumenty evidují.

(2) Centrální spisovny ústředního registru jsou hlavním přijímacím a odbavovacím místem. Ústřední registr plní též funkci registru podle § 27.

(3) Utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku musí být fyzicky i evidenčně odděleny od ostatních utajovaných dokumentů.

(4) V ústředním registru se evidují odděleně utajované dokumenty Organizace Severoatlantické smlouvy, utajované dokumenty Evropské unie a utajované dokumenty ostatních subjektů cizí moci, a to v samostatných jednacích protokolech pro každý stupeň utajení.

(5) V ústředním registru je veden seznam všech registrů na území České republiky, a to včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů jejich vedoucích a jejich zástupců. Ústřední registr stanovuje podmínky pro ničení utajovaného dokumentu poskytovaného v mezinárodním styku podle požadavků cizí moci, která utajovaný dokument poskytla.

(6) Vedoucí ústředního registru odpovídá za ochranu všech utajovaných dokumentů poskytovaných v mezinárodním styku, které jsou v ústředním registru uloženy.

(7) V ústředním registru jsou vedeny seznamy zaměstnanců Úřadu, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím poskytovaným v mezinárodním styku. Seznamy musí být aktualizované a schválené odpovědnou osobou, jí pověřenou osobou nebo bezpečnostním ředitelem.

(8) Při přepravě nebo přenášení utajovaného dokumentu poskytovaného v mezinárodním styku do zahraničí se na obálce uvede rovněž úplná adresa příjemce. V ústředním registru se za přítomnosti doručitele provede kontrola úplnosti odesílaného utajovaného dokumentu. Při zjištění závad se utajovaný dokument vrátí zpět odesílateli. Po provedení kontroly se utajovaný dokument zaeviduje v jednacím protokolu ústředního registru.

(9) V případě přepravy zásilky s utajovanými dokumenty poskytovanými v mezinárodním styku do zahraničí kurýrní službou se kurýr odesílateli prokáže platným osvědčením fyzické osoby5) pro příslušný stupeň utajení a kurýrním listem podle § 137 písm. g) zákona, jehož vzor je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce. Kurýrní list podle § 137 písm. g) zákona se nevystavuje v případě přepravy zásilky diplomatickou kurýrní poštou podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

§ 27

Registr

(1) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zašle Úřadu písemnou žádost o souhlas ke zřízení registru, která obsahuje

a) název a sídlo orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno, příjmení a místo podnikání podnikající fyzické osoby, která žádá o souhlas ke zřízení registru,
b) zdůvodnění žádosti,
c) sídlo registru,
d) stupeň utajení utajovaných dokumentů, k jejichž evidenci a ukládání je registr zřízen,
e) popis organizační struktury registru,
f) organizační začlenění registru v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
g) jména a příjmení vedoucího registru a jeho zástupce, kteří budou jmenováni po zřízení registru.

(2) Orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zašle Úřadu vyplněný evidenční list registru samostatně pro Organizaci Severoatlantické smlouvy, Evropskou unii nebo ostatní subjekty cizí moci, a to do 15 dnů ode dne zřízení registru. Evidenční list registru obsahuje položky podle vzoru stanoveného v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(3) Pokud dojde ke změně údajů uvedených v žádosti podle odstavce 1, orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oznámí změny Úřadu do 24 hodin od okamžiku, kdy změna nastala; oznámení se provádí zasláním nového evidenčního listu registru.

(4) Utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku musí být fyzicky i evidenčně odděleny od ostatních utajovaných dokumentů.

(5) V registru se evidují odděleně utajované dokumenty Organizace Severoatlantické smlouvy, utajované dokumenty Evropské unie a utajované dokumenty ostatních subjektů cizí moci, a to v samostatných jednacích protokolech pro každý stupeň utajení.

(6) Vedoucí registru odpovídá za ochranu všech utajovaných dokumentů poskytovaných v mezinárodním styku, které jsou v registru uloženy.

(7) Utajovaný dokument cizí moci stupně utajení Přísně tajné může registr poskytnout jinému registru pouze prostřednictvím ústředního registru, nestanoví-li v konkrétním případě ústřední registr jinak.

(8) K utajovanému dokumentu stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné poskytovanému v mezinárodním styku se vyhotovuje kontrolní list. Kontrolní list není součástí utajovaného dokumentu a ukládá se společně s utajovaným dokumentem až do jeho vyřazení nebo odeslání. Po vyřazení či odeslání utajovaného dokumentu se kontrolní list uloží v registru nejméně po dobu 10 let v případě utajovaného dokumentu stupně utajení Přísně tajné, nebo nejméně po dobu 5 let v případě utajovaného dokumentu nižšího stupně utajení. Po uplynutí této doby osoba pověřená vedením jednacího protokolu kontrolní list mimo skartační řízení zničí.

(9) K utajovanému dokumentu stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné poskytovanému v mezinárodním styku se v případě jeho odeslání jinému registru, pomocnému registru nebo kontrolnímu bodu vyhotovuje stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu podle § 21 odst. 2. Stvrzenka o převzetí utajovaného dokumentu není součástí utajovaného dokumentu a ukládá se společně s utajovaným dokumentem až do jeho vyřazení nebo odeslání. Po vyřazení či odeslání utajovaného dokumentu se stvrzenka uloží v registru nejméně po dobu 10 let v případě utajovaného dokumentu stupně utajení Přísně tajné, nebo nejméně po dobu 5 let v případě utajovaného dokumentu nižšího stupně utajení. Po uplynutí této doby osoba pověřená vedením jednacího protokolu stvrzenku o převzetí utajovaného dokumentu mimo skartační řízení zničí.

(10) V registru jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u které je registr zřízen, seznamy osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím ostatních subjektů cizí moci. Seznamy musí být aktualizované a schválené odpovědnou osobou, jí pověřenou osobou nebo bezpečnostním ředitelem.

(11) V registru je veden seznam podřízených pomocných registrů včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů vedoucích pomocných registrů a jejich zástupců.

(12) Registr provádí kontrolu utajovaných dokumentů evidovaných v registru k 31. prosinci kalendářního roku a zprávu o kontrole utajovaných informací vedených v registru zasílá ústřednímu registru do 15. února následujícího kalendářního roku spolu s uvedením počtu utajovaných dokumentů a jejich stupňů utajení. Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru je stanoven v příloze č. 13 této vyhlášky.

§ 27a

Pomocný registr

(1) V pomocném registru se evidují, ukládají a odesílají utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku.

(2) Vedoucí pomocného registru odpovídá za ochranu všech utajovaných dokumentů poskytovaných v mezinárodním styku, které jsou v pomocném registru uloženy.

(3) Pomocný registr může utajovaný dokument předat jinému registru pouze prostřednictvím registru, v jehož rámci byl pomocný registr zřízen.

(4) Pro utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku pomocnému registru platí obdobně § 27 odst. 4, 5, 8 a 9.

(5) V pomocném registru jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u které je pomocný registr zřízen, seznamy osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím poskytovaným v mezinárodním styku. Seznamy musí být aktualizované a schválené bezpečnostním ředitelem nebo jím pověřenou osobou.

(6) V pomocném registru je veden seznam podřízených kontrolních bodů včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů pracovníků kontrolních bodů.

§ 27b

Kontrolní bod

(1) V kontrolním bodu se utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku zaznamenávají v pomocných jednacích protokolech a předávají zpracovateli.

(2) Kontrolní bod může utajovaný dokument předat jinému registru pouze prostřednictvím registru, v jehož rámci byl kontrolní bod zřízen.

(3) Pro utajované dokumenty poskytované v mezinárodním styku kontrolnímu bodu platí obdobně § 27 odst. 4 a 8.

(4) V kontrolním bodu jsou vedeny v rámci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u které je kontrolní bod zřízen, seznamy osob, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatním utajovaným informacím poskytovaným v mezinárodním styku. Seznamy musí být aktualizované a schválené bezpečnostním ředitelem nebo jím pověřenou osobou.

ČÁST PÁTÁ
PERSONÁLNÍ ZMĚNY, ZÁNIK ORGÁNU STÁTU, PRÁVNICKÉ OSOBY
NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

§ 28

Zajištění ochrany utajovaných informací při personálních změnách

(1) Při změně osoby pověřené vedením jednacího protokolu se provede komisionální předání všech utajovaných dokumentů stupně utajení Přísně tajné, Tajné a Důvěrné a příslušných administrativních pomůcek.

(2) Odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba ustanoví v případě podle odstavce 1 nejméně tříčlennou komisi, která provede

a) kontrolu všech uložených utajovaných dokumentů, utajovaných dokumentů dosud nepředaných k vyřízení a utajovaných dokumentů předaných k odeslání,

b) zpracování předávacího protokolu, který se zaeviduje; předávací protokol podepíší předávající, přebírající a všichni členové komise.

(3) Při předávání utajovaných dokumentů stupně utajení Vyhrazené v případě podle odstavce 1 zabezpečuje úkoly podle odstavce 2 předávající a přebírající.

(4) Při zániku platnosti oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené4), nebo platnosti osvědčení fyzické osoby5) nebo při skončení výkonu funkce, pracovní nebo jiné činnosti osoby, která má přístup k utajovaným informacím, předá tato osoba neprodleně utajované dokumenty osobě pověřené vedením administrativních pomůcek, ve kterých jsou evidovány, nebo bezpečnostnímu řediteli nebo osobě jím pověřené.

§ 29

Zajištění ochrany utajovaných informací při zániku orgánu státu,
organizační složky zřízené orgánem státu, právnické osoby
nebo podnikající fyzické osoby

(1) Při zániku orgánu státu předá jeho odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba všechny utajované dokumenty odpovědné osobě právního nástupce orgánu státu; není-li jej, Úřadu. Při zániku organizační složky orgánu státu se utajované dokumenty předají bezpečnostnímu řediteli orgánu státu nebo jím pověřené osobě.

(2) Při zániku právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby předá její odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba všechny utajované dokumenty orgánu státu, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, které jí tyto utajované dokumenty poskytly; není-li jich, Úřadu.

(3) Odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba přebírajícího orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby ustanoví komisi, která provede

a) kontrolu všech předávaných utajovaných dokumentů,
b) zpracování předávacího protokolu, který se u přebírající strany zaeviduje; předávací protokol podepíší předávající, přebírající a všichni členové komise.

(4) S utajovanými dokumenty se předávají i použité administrativní pomůcky.

ČÁST ŠESTÁ
MANIPULACE S TECHNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

§ 30

(1) Technickým zařízením se pro účely této vyhlášky rozumí vojenský materiál8), zejména elektronická, fototechnická, chemická, fyzikálně-chemická, radiotechnická, optická a mechanická vojenská technika a vojenská výzbroj, který obsahuje utajovanou informaci.

(2) Doručené technické zařízení přijímá osoba určená k jeho převzetí. Po převzetí musí být technické zařízení neprodleně předáno osobě pověřené k jeho evidenci.

(3) Technické zařízení se prokazatelně zaeviduje v administrativní pomůcce, a to nejméně uvedením evidenčního označení, data vzetí do evidence, od koho bylo převzato, názvu technického zařízení, případně čeho je součástí. Oprava zápisu v evidenci se provede způsobem podle § 14 odst. 1.

(4) Administrativní pomůcka podle odstavce 3 musí být evidována, údaje do ní se zapisují prostředkem zaručujícím trvanlivost písma nebo se pořizují otiskem razítka; ukládá se způsobem zajišťujícím její ochranu proti ztrátě nebo zneužití.

(5) Technické zařízení stupně utajení Přísně tajné se eviduje v samostatné evidenci. Technická zařízení stupňů utajení Tajné, Důvěrné a Vyhrazené se mohou evidovat společně.

(6) Je-li to možné, uvede se na technické zařízení evidenční označení a stupeň utajení.

(7) Technické zařízení se předává proti potvrzení podpisem.

(8) V případech uvedených v § 28 a 29 týkajících se technického zařízení se postupuje obdobně.

(9) Zničení technického zařízení, jeho ztráta nebo neoprávněné zničení se zaznamená v evidenci technického zařízení.

(10) Konkrétní způsob manipulace s technickým zařízením v rozsahu odstavců 2 až 9 písemně stanoví, před jeho zařazením do použití, odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

§ 31

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


 Účinnost novel:

předpis   účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 55/2008 Sb.1. března 2008,
Vyhláška č. 433/2011 Sb.1. ledna 2012.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.

 

Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru

Zpráva o roční kontrole utajovaných informací vedených v registru (název orgánu státu/právnické osoby/podnikající fyzické osoby) k 31. prosinci 20XX.

A)  Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů NATO, které má v evidenci k 31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:

1)   Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument NATO nebyl zaevidován, nebyl fyzicky dohledán a nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující nedostatky v evidenci utajovaných dokumentů NATO:

2)   Celkový počet utajovaných dokumentů NATO, které jsou v registru uloženy k31. prosinci 20XX a to pro jednotlivé stupně utajení:

3)   Celkový počet utajovaných dokumentů NATO, které obdržel registr za poslední kalendářní rok:

4)   Celkový počet utajovaných dokumentů NATO skartovaných za poslední kalendářní rok:

B) Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů EU, které má v evidenci k 31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:

1)   Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument EU nebyl zaevidován, nebyl fyzicky dohledán nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující nedostatky v evidenci utajovaných dokumentů EU:

2)   Celkový počet utajovaných dokumentů EU, které jsou v registru uloženy k31. prosinci 20XX, a to pro jednotlivé stupně utajení:

3)   Celkový počet utajovaných dokumentů EU, které obdržel registr za poslední kalendářní rok:

4)   Celkový počet utajovaných dokumentů EU skartovaných za poslední kalendářní rok:

C) Tímto potvrzujeme, že registr dokončil každoroční kontrolu dokumentů ostatních subjektů cizí moci, které má v evidenci k 31. prosinci 20XX s tímto výsledkem:

1)   Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv utajovaný dokument ostatních subjektů cizí moci nebyl zaevidován, nebyl fyzicky dohledán nebo byl shledán nekompletním, resp. byly zjištěny následující nedostatky v evidenci utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci:

2)   Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci, které jsou v registru uloženy k 31. prosinci 20XX, a to pro jednotlivé stupně utajení:

3)   Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci, které obdržel registr za poslední kalendářní rok:

4)   Celkový počet utajovaných dokumentů ostatních subjektů cizí moci skartovaných za poslední kalendářní rok:

Pokud v registru nejsou uloženy některé zvýše uvedených utajovaných dokumentů (NATO, EU nebo ostatních subjektů cizí moci), uvede se tato skutečnost s jejich označením a vyjádřením volnou formou, která se stává součástí zprávy.

Datum .....................          odpovědná osoba/bezpečnostní ředitel (podpis) ....................

2) § 24 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Text odkazu o_529-05.htm#2) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 24 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Text odkazu o_529-05.htm#2) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) § 34 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění zákona č. 255/2011 Sb.
Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor.
Text odkazu o_529-05.htm#9) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2a) § 37 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., ve znění zákona č. 255/2011 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#2a) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#3) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#3) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) § 6 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#10) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) § 12 zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#11) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) § 85 zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#12) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 2 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#6) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 2 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#6) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#3) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 54 zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#5) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 2 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#6) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 54 zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#5) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) § 6 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#4) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 54 zákona č. 412/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#5) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) § 2 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.
Text odkazu o_529-05.htm#8) (idc: 878487) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčNedostupné

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.