Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 473/2013 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení

Čl. II

Přechodné ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující body jinak.

2. Příspěvkové organizace zřizované organizační složkou státu uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“ přílohy č. 5 pouze položky označené kombinací velkých písmen latinské abecedy a římských číslic ve sloupci 1.

3. Organizační složky státu, územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části „N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady““ přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.

4. V případě sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v účetním období roku 2014 použije účetní jednotka vzor rozvahy podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, vzor výkazu zisku a ztráty podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, a vzor přílohy podle § 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, označený jako „VZOR pro rok 2014“ v příslušné příloze vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.

5. Dlouhodobý nehmotný majetek vykázaný k 31. prosinci 2013 v položkách rozvahy „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ až „A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“, který je k 31. prosinci 2013 oceněn podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce rozvahy „A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji“.

6. Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k 31. prosinci 2013 v položkách rozvahy „A.II.1. Pozemky“ až „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“, který je k 31. prosinci 2013 oceněn podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce rozvahy „A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.

7. Stav položky rozvahy „B.II.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek“ vykázaný k 31. prosinci 2013 vykazuje organizační složka státu, která je správcem daně od 1. ledna 2014 v položkách rozvahy „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ až „B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní“.

8. Stav položky rozvahy „B.II.9. Pohledávky ze sdílených daní“ vykázaný k 31. prosinci 2013 vykazuje od 1. ledna 2014 organizační složka státu, která je správcem daně, v položkách rozvahy „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ až „B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní“, a ostatní vybrané účetní jednotky v položce rozvahy „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“.

9. Stav položky rozvahy „B.II.11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy „B.II.10. Sociální zabezpečení“, B.II.11. Zdravotní pojištění“ nebo „B.II.12. Důchodové spoření“.

10. Stav položek rozvahy „D.III.10. Přijaté zálohy daní“ až „D.III.12. Závazky ze sdílených daní“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.22. Přijaté zálohy daní“ až „D.III.27. Ostatní závazky ze správy daní“.

11. Stav položky rozvahy „D.III.15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.12. Sociální zabezpečení“, D.III.13. Zdravotní pojištění“ nebo „D.III.14. Důchodové spoření“.

12. Stav položky rozvahy „A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“.

13. Stav položky rozvahy „B.II.27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „B.II.27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „B.II.28. Zprostředkování krátkodobých transferů“ nebo „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“.

14. Stav položky rozvahy „D.III.34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.33. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“, nebo „D.III.34. Zprostředkování krátkodobých transferů“ nebo „D.III.20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.

15. Stav položky rozvahy „D.II.7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.

16. Stav položky rozvahy „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“, nebo „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“.

17. Stav položky rozvahy „D.III.33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.33. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.34. Zprostředkování krátkodobých transferů“.

18. Stav položky výkazu zisku a ztráty „A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2015 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery“ nebo „A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů“ ve sloupci „Minulé účetní období“.

19. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ vykázaný k 31. prosinci 2014 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2015 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ nebo „B.IV.3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů“ ve sloupci „Minulé účetní období“.

20. Stav položky podrozvahy „P.V.3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce podrozvahy „P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů“.

21. Stav položky podrozvahy „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce podrozvahy „P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů“.

22. Stav položky podrozvahy „P.V.1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách podrozvahy „P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ nebo „P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“.

23. Stav položky podrozvahy „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách podrozvahy „P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ nebo „P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 18, 36, 41, 79, 80, 88, 94, 108, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 128, 154, 155, 156, 157 a 158, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.