Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
Znění účinné od 12. 9. 2014 do 31. 12. 2015.

Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 436/2013 Sb.,
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 195/2014 Sb.

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) k provedení § 17 odst. 11, 12 a § 19a energetického zákona a § 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie:

ČÁST PRVNÍ
Způsob regulace cen a postupy regulace cen v elektroenergetice a teplárenství

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,
b) regulačním obdobím vymezené období šesti po sobě následujících regulovaných roků.

Způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice

§ 2

(1) Úřad reguluje ceny za přenos elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Úřad reguluje cenu za systémové služby způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Úřad reguluje ceny za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce a ceny za distribuci elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 3 odst. 5.

(4) Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na úrovních velmi vysokého napětí a vysokého napětí se skládají z ceny za rezervovanou kapacitu přenosové nebo distribuční soustavy a ceny za použití sítí přenosové nebo distribuční soustavy. Cena za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí se skládá z ceny za rezervovanou kapacitu distribuční soustavy určenou velikostí proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a ceny za použití distribuční soustavy. Cena za použití distribuční soustavy může být rozdělena na cenu za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu a cenu za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu.

(5) Cena za distribuci elektřiny zahrnuje dále složku související s krytím nákladů za přenos elektřiny a za distribuci elektřiny v sousedních distribučních soustavách na úrovni velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí a složku související s krytím části nákladů vyšších napěťových úrovní distribuční soustavy.

(6) Úřad reguluje cenu elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.

(7) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(8) Úřad stanoví hodinový zelený bonus pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje způsobem uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(9) Úřad stanoví cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem uvedeným v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Postup tvorby cen za přenos elektřiny, systémové služby a distribuci elektřiny je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(2) Pro regulační období Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a)držiteli licence na přenos elektřiny
1. výchozí hodnotu povolených nákladů,
2. roční hodnotu faktoru efektivity,
3. koeficient indexu cen podnikatelských služeb,
4. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,
5. zisk pro činnost poskytování systémových služeb,
b)držiteli licence na distribuci elektřiny
1. výchozí hodnotu povolených nákladů,
2. roční hodnotu faktoru efektivity,
3. koeficient indexu cen podnikatelských služeb,
4. povolenou míru celkových ztrát na jednotlivých napěťových úrovních distribuční soustavy,
5. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,
6. podíl výnosů z titulu nároku na náhradu škody v případě neoprávněných odběrů.

(3) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,
b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo
c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(4) Pro regulovaný rok Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a)držiteli licence na přenos elektřiny
1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,
2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,
4. korekční faktor odpisů,
5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,
6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,
7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,
8. vyrovnávací faktor odpisů,
9. vyrovnávací faktor zisku,
10. plánovanou hodnotu investičního rozvojového faktoru,
11. korekční faktor investičního rozvojového faktoru,
12. plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,
13. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě,
14. výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností,
15. povolené množství celkových ztrát v přenosové soustavě,
16. výnosy z aukcí na přeshraničních profilech, které jsou využity pro snížení povolených výnosů pro činnost přenosu elektřiny,
17. motivační složku zisku za organizování obchodu s podpůrnými službami,
18. eskalační faktor povolených nákladů na nákup podpůrných služeb,
19. rozdíly mezi výnosy a náklady z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky, na regulační energii, na regulační energii z operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy, redispečink a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení,
20. korekční faktor regulační báze aktiv,
21.korekční faktor zisku,
22. korekční faktor za použití přenosové sítě,
23. korekční faktor za systémové služby,
24. investiční faktor,
25. faktor zohledňující změny v organizaci trhu s elektřinou mající vliv na činnost zajišťování systémových služeb souvisejících s provozem výroben využívajících energii větru a sluneční energii,
b)držiteli licence na distribuci elektřiny
1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,
2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
3. hodnotu celkových plánovaných odpisů dlouhodobého majetku, v členění podle napěťových úrovní,
4. korekční faktor odpisů,
5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,
6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,
7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,
8. plánovanou hodnotu investičního rozvojového faktoru,
9. korekční faktor investičního rozvojového faktoru,
10. plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,
11. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě,
12. výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností v členění podle napěťových úrovní,
13. poměrné číslo vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále v oblasti kvality,
14. maximální limitní hodnotu ukazatele kvality,
15. minimální limitní hodnotu ukazatele kvality,
16. horní a dolní hranici neutrálního pásma úrovně kvality,
17. koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně,
18. koeficienty korekce povolených výnosů mezi napěťovými úrovněmi,
19. salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi provozovatelů distribučních soustav v členění podle napěťových úrovní,
20. procentní přirážku ke koeficientu nerovnoměrnosti,
21. korekční faktor regulační báze aktiv,
22. korekční faktor zisku,
23. korekční faktor za činnost distribuce elektřiny,
24. korekční faktor za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy,
c)držiteli licence na obchod s elektřinou, který vykonává činnost povinně vykupujícího podle jiného právního předpisu1)
1. plánované náklady na odchylky v souvislosti s výkupem elektřiny,
2. plánované administrativní náklady spojené s výkupem elektřiny,
3. plánované náklady spojené s výkupem elektřiny formou výkupních cen,
4. korekční faktor za činnost povinně vykupujícího,
5. plánované množství vykoupené elektřiny v režimu výkupních cen.

(5) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci elektřiny až do výše cen za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce. Ceny stanovené tímto postupem používá provozovatel lokální distribuční soustavy do konce regulačního období, ve kterém byly stanoveny.

§ 4

(1) Úřad oznámí parametry regulačního vzorce

a) provozovateli přenosové soustavy nejpozději 6 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 6 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametru podle § 3 odst. 4 písm. a) bodu 13, který Úřad oznámí nejpozději do 10. října roku předcházejícího regulovanému roku,
b) provozovateli distribuční soustavy nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodů 11 a 18, které Úřad oznámí nejpozději do 25. října roku předcházejícího regulovanému roku,
c) povinně vykupujícímu nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4 písm. c), s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. c) bodů 1 a 3, které Úřad oznámí nejpozději do 5. listopadu roku předcházejícího regulovanému roku.

(2) Úřad oznámí provozovateli přenosové soustavy do 10. října a provozovateli regionální distribuční soustavy do 25. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy, cenu za použití sítí přenosové soustavy a cenu za systémové služby včetně ostatních cen potřebných pro výpočet.

(3) Úřad oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy do 25. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok a na základě žádosti provozovateli lokální distribuční soustavy do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu regionální distribuční soustavy, cenu za použití sítí regionální distribuční soustavy pro úrovně velmi vysokého a vysokého napětí. Úřad dále oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy a na základě žádosti provozovateli lokální distribuční soustavy do 5. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí.

(4) Úřad oznámí povinně vykupujícímu do 5. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku vypočtenou cenu za činnost povinně vykupujícího.

(5) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému stanovuje odlišné ceny za distribuci elektřiny, do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu lokální distribuční soustavy a cenu za použití sítí lokální distribuční soustavy pro úrovně velmi vysokého a vysokého napětí a ceny za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí.

(6) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. V případě regulace cen způsobem věcného usměrňování cen stanoví Úřad podmínky pro sjednání cen do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, pro který jsou podmínky pro sjednání cen stanoveny, a to s účinností od 1. ledna tohoto roku. Pokud Úřad reguluje ceny s jinou účinností než od 1. ledna regulovaného roku, stanoví ceny nebo podmínky pro sjednávání cen nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem jejich účinností.

§ 5

Způsob stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 6

Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora
trhu v elektroenergetice a teplárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby ceny za činnosti operátora trhu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce pro činnosti v elektroenergetice a teplárenství, a to v následujícím rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,
b) roční hodnotu faktoru efektivity,
c) koeficient indexu cen podnikatelských služeb,
d) koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,
b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele,
c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,
b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,
c) hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,
d) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v elektroenergetice,
e) korekční faktor odpisů pro činnosti v elektroenergetice,
f) korekční faktor za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a teplárenství podle jiného právního předpisu1),
g) plánované administrativní náklady spojené s podporou elektřiny, decentrální výrobou elektřiny a provozní podporou tepla podle jiného právního předpisu1),
h) plánované náklady spojené s podporou elektřiny a decentrální výrobou elektřiny podle jiného právního předpisu1),
i) plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet ceny na regulovaný rok v elektroenergetice,
j) výnosy z ostatních činností v elektroenergetice,
k) faktor trhu pro činnosti v elektroenergetice,
l) míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v elektroenergetice.

(6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 3, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.

(8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

§ 7

Způsob stanovení nákladů operátora trhu spojených s podporou
elektřiny a podporou decentrální výroby elektřiny

(1) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle jiného právního předpisu1) způsobem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce a složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny podle jiného právního předpisu1) způsobem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu podle odstavce 2 stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) plánované náklady spojené s úhradou podpory elektřiny a decentrální výroby elektřiny samostatně pro podporu formou výkupních cen, zelených bonusů a bonusů,
b) plánovanou hodnotu celkové spotřeby elektřiny pro stanovení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a pro stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny,
c) plánované prostředky státního rozpočtu na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů,
d) korekční faktor operátora trhu související s úhradou podpory elektřiny,
e) korekční faktor prostředků státního rozpočtu na podporu tepla z obnovitelných zdrojů.

(4) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději do 15. září kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku, jde-li o parametry podle odstavce 3 písm. d) a e), a nejpozději do 5. listopadu před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 3 písm. a) až c).

(5) Úřad oznámí operátorovi trhu do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku vypočtenou cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny.

(6) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

§ 8

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence a přeměny
stávajících držitelů licence v elektroenergetice

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu kalendářního roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím kalendářním roce, použije Úřad při stanovení cen v elektroenergetice přiměřeně ustanovení § 3 a 4.

(2) Je-li v průběhu kalendářního roku udělena licence právnímu nástupci v důsledku splynutí2) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke sloučení2) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, nadále ceny regulovaných činností stanovené pro zanikající držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku.

(3) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře3), který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence se založením nových společností nebo sloučením4), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence odštěpením se založením nových společností nebo odštěpením sloučením4), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku.

(4) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu nebo nájmu podniku či jeho části, který zahrnuje energetické zařízení sloužící k výkonu licencované činnosti, nebo k převodu či nájmu energetického zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele nebo nájemce do konce kalendářního roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem nebo pronajímatelem na vymezeném území, kde je energetické zařízení umístěno.

(5) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle odstavce 2, převodu jmění na společníka nebo akcionáře, rozdělení držitele licence nebo odštěpení podle odstavce 3, nebo převodu nebo nájmu podniku či jeho části nebo převodu či nájmu energetického zařízení sloužícího k licencované činnosti podle odstavce 4 dojde po 30. listopadu kalendářního roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele licence, rozdělovanými společnostmi, převodci nebo pronajímateli podniku nebo jeho části, převodci nebo pronajímateli energetického zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti a ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, nástupnickou společnost, společníka nebo akcionáře, nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části, nebo pro nabyvatele nebo nájemce energetického zařízení sloužícího k výkonu licencované činnosti na celý regulovaný rok, pokud není v odůvodněných případech stanoveno jinak. Stejně se postupuje i tehdy, pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře, převodu nebo nájmu podniku či jeho části nebo převodu energetického zařízení sloužícího k licencované činnosti podle tohoto odstavce, zahájené v průběhu kalendářního roku, nastaly až k prvnímu dni regulovaného roku.

§ 9

Způsob regulace cen v teplárenství

Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen. Cenové rozhodnutí zveřejní Úřad nejpozději 30 dnů před dnem nabytí jeho účinnosti.

§ 10

Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla

Dodavatel tepelné energie postupuje při dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla způsobem stanoveným v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2015 postupuje Úřad podle této vyhlášky poprvé pro regulovaný rok 2014.

(2) Korekční faktor operátora trhu související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý před nabytím účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., je stanoven podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2012 Sb.

(3) Korekční faktory stanovené podle přílohy č. 11 k této vyhlášce budou za poslední dva roky regulačního období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2015 vyrovnány v průběhu regulačního období, které bude začínat dnem 1. ledna 2016.

(4) Skutečná hodnota investičního rozvojového faktoru stanovená v souvislosti s korekčními faktory za regulované roky 2014 a 2015 nebude zahrnuta do parametru regulační báze aktiv a souvisejících hodnot odpisů pro příslušné regulované roky.

(5) Míra výnosnosti regulační báze aktiv stanovená podle metodiky váženého průměru nákladů na kapitál před zdaněním bude pro regulovaný rok 2015 stanovena na základě průměru tohoto parametru z let 2013 a 2014, tzn. pro činnost přenos elektřiny ve výši 5,765 % a pro činnost distribuce elektřiny ve výši 6,146 %. Hodnota povolených nákladů pro rok 2015 bude stanovena bez vlivu eskalačního faktoru nákladů příslušného roku a faktoru efektivity, tzn. ve výši povolených nákladů pro regulovaný rok 2014.

ČÁST DRUHÁ

§ 12

(zrušen)

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Účinnost novely:

předpis   účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 195/2014 Sb. 12. září 2014.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 436/2013 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

1) Zákon o podporovaných zdrojích energie.
Text odkazu o_436-13.htm#1) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon o podporovaných zdrojích energie.
Text odkazu o_436-13.htm#1) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon o podporovaných zdrojích energie.
Text odkazu o_436-13.htm#1) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon o podporovaných zdrojích energie.
Text odkazu o_436-13.htm#1) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon o podporovaných zdrojích energie.
Text odkazu o_436-13.htm#1) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon o podporovaných zdrojích energie.
Text odkazu o_436-13.htm#1) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Zákon o podporovaných zdrojích energie.
Text odkazu o_436-13.htm#1) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Část druhá zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_436-13.htm#2) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Část druhá zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_436-13.htm#2) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Část čtvrtá zákona č. 125/2008 Sb.
Text odkazu o_436-13.htm#3) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Část třetí zákona č. 125/2008 Sb.
Text odkazu o_436-13.htm#4) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Část třetí zákona č. 125/2008 Sb.
Text odkazu o_436-13.htm#4) (idc: 870846) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.