Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Znění účinné od 1. 8. 2022 do 14. 2. 2023.Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 344/2012 Sb.,
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 215/2015 Sb. a č. 224/2022 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., k provedení § 73 a 73a energetického zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu (dále jen "bezpečnostní standard"), minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu.

§ 2

Základní ustanovení

(1) Pro účely omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu se odběrná místa zákazníků dělí na

a) skupinu A, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo,
b) skupinu B1, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
c) skupinu B2, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh do 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
d) skupinu C1, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují více jak 20 % vyrobené tepelné energie z jejího celkového vyrobeného množství domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb2); pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
e) skupinu C2, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud nejsou zařazeni ve skupině C1; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
f)skupinu D, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, provoz plnících stanic určených pro pohon vozidel, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, základní složky Integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služba, zařízení vězeňské služby, asanační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní banka; zařazení konkrétních zákazníků do této skupiny provádí provozovatel přepravní soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na příslušnou distribuční soustavu (dále jen "příslušný provozovatel") po informování místně příslušného krajského úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy; pro účely výpočtu bezpečnostního standardu dodávky plynu se tato skupina dělí na
1.podskupinu D1 s převažujícím otopovým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici údaj o skutečné spotřebě, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
2.podskupinu D2 s převažujícím technologickým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
g) skupinu E, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce v rozmezí nad 630 MWh do 4 200 MWh, která nejsou zařazena do skupiny A nebo D,
h)skupinu F, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti; do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na zapalování a stabilizaci spalování primárního paliva také odběrná místa výroben elektřiny a tepla, jejichž primárním palivem pro výrobu elektřiny nebo tepla není plyn, jsou provozovány ve veřejném zájmu a u kterých by přerušení dodávky plynu mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií nebo jejich částí, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy provozovatel přenosové soustavy nebo držitel licence na výrobu tepelné energie; dále do skupiny F náleží v rozsahu spotřeby plynu na výrobu technologického tepla při výrobě léčiv a léčivých látek také odběrná místa držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků a výrobců léčivých látek podle zákona o léčivech, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Zařazení odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku.

(3) Zařazení nových odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin se provádí na základě údajů o ročním a měsíčních množstvích plynu uvedených ve smlouvě o přepravě plynu, nebo distribuci plynu, případně na základě způsobu použití plynu sjednaného ve smlouvě o připojení.

(4) Předpokládaným ročním odběrem se rozumí

a) u měření typu A a B3)
1. celkový roční odběr plynu za předchozí rok, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu nejpozději 1. ledna předchozího roku, nebo
2. předpokládaná roční spotřeba na daný rok uvedená ve smlouvě o distribuci plynu, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu po 1. lednu předchozího roku,
b) u měření typu C a CM3) plánovaná roční spotřeba4).

(5) Chráněnými zákazníky1) jsou zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D a F.

(6) Do skupin podle odstavce 1 se z důvodu zajištění provozuschopnosti plynárenské soustavy České republiky nezařazují odběrná místa s technologickou spotřebou plynu nezbytnou pro zajištění bezpečného provozu daného plynárenského zařízení

a)provozovatele přepravní soustavy,
b)provozovatelů distribučních soustav,
c)provozovatelů zásobníků plynu,
d)provozovatelů výroben plynu.

(7) K přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do odběrných míst podle odstavce 6 dochází při havarijním odběrovém stupni až poté, co byla přerušena dodávka plynu do všech odběrných míst skupin zákazníků A, B1, B2, C1, C2, D, E a F.

(8) Tato vyhláška se nevztahuje na distribuční soustavy, jimiž jsou distribuovány jiné druhy plynů než plyn zemní, a na výrobny plynu, které jsou s těmito distribučními soustavami propojeny.

§ 3

Předcházení stavu nouze

(1) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování5) oznámeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu

a)provozovatel přepravní soustavy využívá akumulace přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav využívají akumulace distribučních soustav,
b)provozovatelé zásobníků plynu ověřují připravenost zásobníků plynu k těžbě na maximální hodnotu těžebního výkonu, výrobce plynu ověřuje připravenost k maximalizaci provozu výrobny plynu a těžebních plynovodů; provozovatelé zásobníků plynu a výrobce plynu po- dávají o výsledku ověřování bez zbytečného odkladu zprávu provozovateli přepravní soustavy,
c)obchodníci s plynem ověřují možnosti zvýšení dovozů plynu a podávají o výsledku ověřování bez zbytečného odkladu zprávu provozovateli přepravní soustavy,
d)operátor trhu na základě pokynu provozovatele přepravní soustavy neprodleně oznámí elektronicky všem subjektům zúčtování a registrovaným účastníkům trhu s plynem, že následující plynárenský den bude zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.

(2) Při předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy5) oznámeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu

a)se omezuje sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo prostřednictvím odběrového stupně číslo 1,
b)není-li opatření podle písmene a) dostatečné, přerušuje se na pokyn provozovatele přepravní soustavy sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech odběrných míst zákazníků skupin B1, B2, C2 a E, za která přebírají odpovědnost za odchylku subjekty zúčtování10) se zápornou předběžnou celkovou odchylkou4) za předcházející plynárenský den.

(3) K přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do všech odběrných míst zákazníků skupin B1, B2, C2 a E dojde postupně od subjektů zúčtování s nejvyšším poměrem předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování k celkové předběžné spotřebě odběrných míst zákazníků, za která tento subjekt zúčtování přebírá odpovědnost za odchylku, až po ten subjekt zúčtování, kdy kumulativní hodnota spotřeby odběrných míst zákazníků skupin B1, B2, C2 a E za předchozí plynárenský den, která byla tímto postupem přerušena, dosáhne hodnoty stanovené provozovatelem přepravní soustavy.

(4) Identifikaci dotčených odběrných míst oznamuje operátor trhu bezodkladně po vyhodnocení odchylek provozovateli přepravní soustavy nebo provozovatelům distribučních soustav, ke kterým jsou odběrná místa připojena, a rovněž příslušnému obchodníkovi s plynem.

(5) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování nebo ve fázi výstrahy se postupuje podle havarijního plánu plynárenské soustavy České republiky a podle havarijních plánů provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribuční soustavy, provozovatelů zásobníků plynu nebo výrobců plynu.

(6) O předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování informuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy bez zbytečného odkladu provozovatele připojených distribučních soustav, provozovatele zásobníků plynu, výrobce plynu, operátora trhu a obchodníky s plynem dodávající plyn zákazníkům v dotčené oblasti, a to zasláním zprávy prostředky elektronické komunikace, případně dalšími vhodnými prostředky. Nejpozději do jedné hodiny po zahájení činností předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování oznamuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování prostředky elektronické komunikace ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu vnitra. Stejnou informaci současně sděluje provozovatel přepravní soustavy ještě všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy a provozovatel distribuční soustavy pak místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostředky elektronické komunikace. Obdobně postupuje při ukončení předcházení stavu nouze.

(7) O předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy informuje stejným způsobem jako v odstavci 6 a dále ji oznamuje prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu11) podle zákona o Českém rozhlasu. Obdobně postupuje při ukončení předcházení stavu nouze. Provozovatel přepravní soustavy informuje o postupu podle odstavce 2 písm. b), odstavců 3 a 4 stejným způsobem, jakým informuje o předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy.

§ 4

Stav nouze

(1) Při stavu nouze lze omezit nebo přerušit sjednanou přepravu nebo distribuci plynu a sjednanou dodávku plynu všem zákazníkům, a to prostřednictvím vyhlášení příslušného odběrového stupně. Stav nouze lze vyhlásit i bez předchozího oznámení některé z fází předcházení stavu nouze, pokud je zřejmé, že situace na plynárenské soustavě nebo její části není zvládnutelná některým z opatření uvedených v § 3.

(2) Pokud došlo při předcházení stavů nouze k omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do odběrných míst některých skupin zákazníků podle § 3 odst. 2, zůstávají tato omezení nebo přerušení v platnosti i po vyhlášení stavu nouze.

(3) Odběrové stupně jsou vyhlašovány tak, že je možné vyhlásit vyšší odběrový stupeň bez předchozího vyhlášení stupně nižšího.

(4) Stav nouze vyhlašuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 _ Radiožurnál a způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky, a dále bez zbytečného odkladu informuje prostředky elektronické komunikace příslušné držitele licencí na obchod s plynem, provozovatele připojených distribučních soustav, zásobníků plynu, výrobce plynu, operátora trhu, ministerstvo, Energetický regulační úřad a Ministerstvo vnitra. Informaci o vyhlášení stavu nouze současně sděluje provozovatel přepravní soustavy ještě všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy a provozovatel distribuční soustavy pak místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy prostředky elektronické komunikace. Při ukončení stavu nouze se postupuje obdobně.

(5) Pokud to aktuální situace v plynárenské soustavě nebo její části umožňuje, činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí:

a)vyhlašují se odběrové stupně pro omezení dodávky plynu,
b)vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu,
c)vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům.

(6) Při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijního plánu plynárenské soustavy České republiky a podle havarijních plánů provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů zásobníků plynu nebo výrobců plynu.

§ 5

Odběrové stupně

Odběrové stupně se člení na

a) základní stupeň, který znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu,
b) odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, a to
1. odběrový stupeň číslo 1, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo,
2. odběrový stupeň číslo 2, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B1, a to na hodnotu povolené denní spotřeby,
3. odběrový stupeň číslo 3, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby,
4. odběrový stupeň číslo 4, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den,
5. odběrový stupeň číslo 5, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,
c) odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, a to
1. odběrový stupeň číslo 6, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny B1, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,
2. odběrový stupeň číslo 7, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin B1 a B2, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,
3. odběrový stupeň číslo 8, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2 a C2 a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C1 o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,
4. odběrový stupeň číslo 9, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, C2, E a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C1 o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den,
5. odběrový stupeň číslo 10, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, C1, C2, D a E,
d)havarijní odběrový stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst skupiny zákazníků A, B1, B2, C1, C2, D, E a F.

§ 6

Vyhlašování odběrových stupňů

(1) Provozovatel přepravní soustavy vyhlašuje odběrové stupně pro celé území státu prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 _ Radiožurnál v pravidelných denních relacích, v 6.00 hod. a 13.00 hod. po ukončení zpravodajské relace a na webových stránkách operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky. V případě vyhlášení jiného než základního odběrového stupně se vyhlašování provádí častěji, a to podle závažnosti dané situace.

(2) Provozovatelé distribučních soustav vyhlašují jiný než základní odběrový stupeň pro určitou část území státu prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 _ Radiožurnál podle závažnosti dané situace a na internetových stránkách operátora trhu, příslušného provozovatele distribuční soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky.

(3) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně současně dotčeným provozovatelům distribučních soustav, provozovatelům zásobníků plynu, výrobcům plynu, ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, příslušným obcím, Policii České republiky. Provozovatel přepravní soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně též Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a provozovatel příslušné distribuční soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při ukončení havarijního odběrového stupně se postupuje obdobně.

§ 7

Povolená denní spotřeba

(1) Povolená denní spotřeba je stanovena jako minimální denní hodnota spotřeby plynu pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto zařízení obsluhují, s okamžitým omezením spotřeby. Povolená denní spotřeba se určuje pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2.

(2) U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě snížit odběr na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro snížení odběru.

(3) Povolená denní spotřeba se určuje jako skutečně dosažená minimální denní hodnota za období posledního čtvrtletí předchozího roku a prvního čtvrtletí daného roku.

(4) Hodnotu stanovenou podle odstavce 2 a 3 určuje a do 31. května daného roku písemně sděluje příslušný provozovatel zákazníkům odběrných míst skupin B1 a B2.

(5) Pokud zákazník nezašle písemné sdělení příslušnému provozovateli do 30. června daného roku, má se za to, že se stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby souhlasí a zároveň tím přebírá zodpovědnost za to, že sníží svůj odběr nejpozději do 8 hodin od vyhlášení příslušného odběrového stupně. V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo výše uvedenou dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů, do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel akceptací či odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem stanoví konečnou hodnotu povolené denní spotřeby, kterou potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 31. července daného roku.

(6) Hodnoty povolené denní spotřeby a časového posunu stanovené podle tohoto ustanovení platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku.

(7) Povolená denní spotřeba u nových zákazníků se stanovuje na základě údajů týkajících se množství a způsobů použití plynu uvedených ve smlouvě o přepravě plynu nebo o připojení a smlouvě o distribuci plynu.

(8) U zákazníků, kteří mají více odběrných míst, jež mají stejné identifikační číslo, lze povolenou denní spotřebu za tato odběrná místa slučovat nebo rozdělit na jiná odběrná místa, a to při respektování následujících pravidel:

a)celková hodnota povolené denní spotřeby všech odběrných míst zákazníka, které mají stejné identifikační číslo, není v žádném okamžiku vyšší než součet těchto hodnot za jednotlivá odběrná místa zákazníka se stejným identifikačním číslem,
b)při odběrovém stupni č. 2 lze slučovat pouze povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených do skupiny B1,
c)při odběrovém stupni č. 3 až 5 lze slučovat povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených jak do skupiny B1, tak i B2,
d)při odběrovém stupni č. 6 lze slučovat pouze povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených do skupiny B2,
e)pokud je u odběrných míst stanoven časový posun pro snížení odběru na hodnotu povolené denní spotřeby delší než 8 hodin, zohledňují se při slučování hodnot povolené denní spotřeby tyto časové posuny,
f)na žádném z odběrných míst nesmí být překročeny smluvně rezervované kapacity.

(9) Pro případy podle odstavce 8 zákazník v předstihu určí pro všechna svá odběrná místa hodnoty povolené denní spotřeby, a to pro jednotlivé situace uvedené v odstavci 8 pod písmeny b) až d), a prokazatelným způsobem nejpozději do 1. září daného roku je sdělí všem příslušným provozovatelům, k jejichž zařízení jsou jeho odběrná místa připojena. Příslušní provozovatelé ověří splnění podmínek uvedených v odstavci 8 a nejpozději do 30. září daného roku takto určené hodnoty povolené denní spotřeby jednotlivých odběrných míst příslušným zákazníkům prokazatelným způsobem potvrdí.

(10) Slučování hodnot povolené denní spotřeby podle odstavců 8 a 9 se uplatní pouze při stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu podle energetického zákona.

§ 8

Oznámení o zařazení zákazníků do skupin

(1) Zařazení do skupin podle § 2 sděluje příslušný provozovatel do 31. května daného roku zákazníkům odběrných míst skupin A, B1, B2, C1 a C2. Pokud zákazník nesouhlasí se zařazením do určené skupiny, musí to odůvodnit příslušnému provozovateli do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel prověří podmínky zařazení a nejpozději do 31. července daného roku informuje zákazníka o konečném zařazení. Pro konečné zařazení zákazníků do skupin B1, B2, C1 a C2 není rozhodující, zda byly splněny podmínky uvedené u těchto skupin v § 2, pokud jde o stanovenou hranici 70 % spotřeby za období od 1. října předchozího roku do 31. března daného roku z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku, ale faktický charakter spotřeby zákazníka na základě jeho žádosti o zařazení do jiné skupiny, tedy zdali používá plyn především na otop anebo technologické účely.

(2) Zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny D se provádí takto:

a) příslušný provozovatel zašle do 31. ledna daného roku předběžný seznam odběrných míst zákazníků navržených na zařazení do skupiny D příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy s uvedením jména či názvu a adresy odběrného místa zákazníka,
b)příslušný provozovatel provede definitivní zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny D do 31. března daného roku a do 30. dubna daného roku to písemně sdělí dotčeným zákazníkům,
c)rozdělení zákazníků do podskupiny D1 a D2 pro účely výpočtu bezpečnostního standardu dodávky plynu provádí příslušný provozovatel podle podmínek uvedených v § 2 odst. 1 písm. f) bodech 1 a 2 a sdělí to do 31. července daného roku operátorovi trhu.

(3) Příslušný provozovatel zašle informaci o výsledném zařazení zákazníků do skupiny D příslušným krajským úřadům či Magistrátu hlavního města Prahy a příslušným krajským hasičským záchranným sborům. Zařazení odběrných míst zákazníků do skupin E a F je dáno velikostí jejich odběru a vyplývá ze smluv o distribuci plynu s tím, že odběrná místa výroben elektřiny podle § 2 odst. 1 písm. h) části věty za středníkem jsou zařazena do skupiny F na základě žádosti provozovatele přenosové soustavy doručené příslušnému provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy do 1. září daného roku, který o této skutečnosti písemně informuje zákazníka, jehož odběrné místo bylo do skupiny F tímto postupem zařazeno, a to do 30. září daného roku. Součástí žádosti je uvedení informace od výrobce elektřiny a tepla, zda je v odběrném místě elektřiny plyn určen pro zapalování nebo stabilizaci primárního paliva, a dále výše nezbytné denní spotřeby plynu dle účelu použití plynu a předpokládaná týdenní a měsíční výše spotřeby plynu.

§ 9

Havarijní plány

(1) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu zpracovávají havarijní plány pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu a řešení předcházení stavu nouze a likvidaci následků stavu nouze.

(2) Pro zpracování havarijních plánů poskytují krajské hasičské záchranné sbory provozovatelům uvedeným v odstavci 1 potřebné kontaktní údaje. Provozovatelé uvedení v odstavci 1 informují o svých havarijních plánech a jejich aktualizaci příslušné krajské hasičské záchranné sbory.

(3) Obsahové náležitosti havarijních plánů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 10

Podklady pro zpracování plánu preventivních
opatření a plánu pro stav nouze

(1) K vypracování analýzy rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6) provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a zásobníků plynu, výrobci plynu a obchodníci s plynem zašlou ministerstvu podklady, jejichž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, do 31. května 2013 a dále každé 2 roky nejpozději do 31. května daného roku.

(2) K vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7) zasílají provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu ministerstvu podklady pro vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze do 31. března 2014 a dále každé 2 roky nejpozději do 31. března daného roku.

§ 11

Způsob zajištění bezpečnostního standardu

(1) Rozsah bezpečnostního standardu pro chráněné zákazníky pro případy podle přímo použitelného právního předpisu8) se stanovuje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu k 1. květnu daného roku aktualizuje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu. Vzor vstupních údajů pro výpočet minimální velikosti bezpečnostního standardu uveřejňovaných operátorem trhu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) V období od 1. října do 31. března se bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 1 písm. a) a b) zajišťuje minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie.

(4) Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku. Údaje o rozsahu bezpečnostního standardu stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho zajištění předkládá obchodník s plynem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Zajištění bezpečnostního standardu prokazuje:

a)u plynu uloženého v zásobnících plynu na území České republiky písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu,
b)u plynu uloženého v zásobnících plynu mimo území České republiky písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,
c)u diverzifikovaných zdrojů plynu písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,
d)u výroby plynu, který je prokazatelně vytěžitelný, smlouvou nebo její ověřenou kopií nebo písemným dokladem od příslušného držitele licence na výrobu plynu; výroba plynu je rovnocennou alternativou zajištění bezpečnostního standardu dodávky podle § 11 odst. 3,
e)písemným dokladem dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze dodávku plynu přerušit,
f)písemným dokladem o zajištění bezpečnostního standardu jiným účastníkem trhu s plynem, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(5) Účastník trhu s plynem, který přebírá zajištění bezpečnostního standardu podle odstavce 4 písm. f), musí do rozsahu svého bezpečnostního standardu dodávek plynu zahrnout rozsah bezpečnostního standardu obchodníka s plynem, pro kterého vydal potvrzení o zajištění bezpečnostního standardu.

(6) Bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 1 písm. c) musí být zajištěn jinak než plynárenskou infrastrukturou9), která byla provozovatelem přepravní soustavy určena jedinou největší plynárenskou infrastrukturou za účelem stanovení standardu pro infrastrukturu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1). Informaci o určení jediné největší plynárenské infrastruktury zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy na svých internetových stránkách nejpozději do 15. února daného roku.

(7) Pokud je obchodník s plynem veden u provozovatele distribuční soustavy jako zákazník s odběrným předávacím místem a nemá možnost přístupu ke vstupním údajům nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu, tak v případech, že takové odběrné místo

a)nespadá do kategorie chráněných zákazníků, se nezajišťuje bezpečnostní standard dodávky plynu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8),
b)spadá do kategorie chráněných zákazníků, zajišťuje a prokazuje bezpečnostní standard dodávky plynu jiný účastník trhu s plynem s možností přístupu ke vstupním údajům tohoto odběrného místa nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8).

Skutečnosti podle písmene a) nebo b) obchodník s plynem písemně oznamuje Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do 31. srpna daného roku.

§ 11a

Minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky
v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím
a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu

(1) Osoba, jež má sjednanou smlouvu o uskladňování plynu v zásobníku plynu přímo připojeném do přepravní soustavy, jejímž předmětem je rezervace skladovací kapacity s pevným výkonem, využívá rezervovanou skladovací kapacitu a pro jednotlivé časové úseky skladovacího roku uskladňuje plyn v zásobníku plynu tak, aby měl v zásobníku plynu na počátku plynárenského dne uvedeného v příloze č. 7 k této vyhlášce uskladněno minimálně množství plynu stanovené pro tento den podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(2) Minimální množství plynu pro jednotlivé časové úseky v průběhu roku představuje v procentech vyjádřený minimální podíl plynu uskladněného účastníkem trhu s plynem podle odstavce 1 na celkové skladovací kapacitě s pevným výkonem, pro kterou má účastník trhu s plynem uzavřenou smlouvu či smlouvy s příslušným provozovatelem zásobníku plynu s výjimkou smluv na nevyužitou skladovací kapacitu.

(3) Nevyužitá skladovací kapacita, tedy rozdíl mezi minimálním uskladněným množstvím plynu, požadovaným k danému plynárenskému dni a v tento den skutečně uskladněným množstvím plynu, je předmětem aukce s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu podle jiného právního předpisu10). Pro smlouvy o uskladňování plynu na nevyužitou skladovací kapacitu, uzavřené s novým držitelem nevyužité skladovací kapacity, a smlouvy o uskladňování plynu s dobou trvání kratší než 12 měsíců v daném skladovacím roce neplatí až do naplnění skladovací kapacity na 90 % milníky podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, ale výsledným milníkem se až do takového naplnění stává maximální doba naplnění 90 % této nevyužité skladovací kapacity; maximální doba naplnění 90 % skladovací kapacity se použije také v případě smluv o uskladňování uzavíraných na dobu kratší než skladovací rok. Dobu naplnění skladovací kapacity na 90 % určí s přihlédnutím k technickým možnostem zásobníku plynu jeho provozovatel, nemůže však překročit dobu stanovenou pro jednotlivé zásobníky plynu podle přílohy č. 8 k této vyhlášce s tím, že do 30 dnů od zahájení naplňování nevyužité skladovací kapacity musí být naplněno minimálně jejích 10 %.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství, se zrušuje.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Pro období do 1. října 2013

a) zůstává v platnosti podle dosavadních právních předpisů zařazování odběrných míst zákazníků do skupin podle § 2 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky,
b) se za chráněné zákazníky podle § 2 odst. 5 považují zákazníci zařazeni do skupin D a F podle dosavadních právních předpisů,
c) zůstávají v platnosti odběrové stupně podle § 5 podle dosavadních právních předpisů.

(2) Obchodník s plynem a výrobce plynu dodávající plyn chráněným zákazníkům prokazuje rozsah a zajištění bezpečnostního standardu pro chráněné zákazníky podle § 11 této vyhlášky od 1. dubna 2013.

(3) Operátor trhu k 1. prosinci 2012 zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu podle § 11 odst. 2 této vyhlášky.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 215/2015 Sb.10. září 2015,
část 1. října 2015,
část 1. října 2016,
Vyhláška č. 224/2022 Sb.1. srpna 2022.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Obsahové náležitosti havarijních plánů

Havarijní plán obsahuje:

a)identifikační údaje o držiteli licence (název obchodní firmy právnické nebo fyzické osoby, její sídlo nebo bydliště, identifikační číslo nebo rodné číslo, druh licence), údaje o zařízeních, kterých se havarijní plán týká, datum zpracování, datum schválení, datum nabytí účinnosti, dobu platnosti, jméno osoby zpracovatele a jeho pracovní zařazení, jméno schvalující osoby a její pracovní zařazení a jejich podpisy,
b)seznam příloh, které tvoří havarijní plán,
c)opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování a ve fázi výstrahy, při stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze,
d)organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností,
e)přehled spojení na subjekty podílející se na řešení předcházení stavu nouze a stavu nouze, včetně spojení na subjekty podílející se na likvidaci havárií provozovaného plynárenského zařízení,
f)zásady postupu při likvidaci havárií provozovaného plynárenského zařízení,
g)postup při oznamování předcházení stavu nouze a vyhlašování stavu nouze.

Havarijní plán plynárenské soustavy České republiky dále obsahuje ustanovení o složení Centrálního krizového štábu plynárenské soustavy České republiky včetně jeho statutu a jednacího řádu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Minimální množství plynu stanovené pro jednotlivé časové úseky v průběhu skladovacího roku

Plynárenský den skladovacího roku 2022/2023 1. srpna 1. září 1. října 1. listopadu 1. února
Minimální množství plynu 60 % 67 % 74 % 90 % 30 %

Plynárenský den skladovacího roku 2023/2024 a následujících let 1. května 1. července 1. září 1. listopadu
Minimální množství plynu 5 % 30 % 60 % 90 %

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Maximální doba pro naplnění nevyužité skladovací kapacity získané účastníkem trhu v aukci s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu

Maximální doba pro naplnění nevyužité skladovací kapacity získané účastníkem trhu v aukci s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou za službu uskladňování plynu nemůže překročit dobu stanovenou pro jednotlivé provozovatele zásobníků plynu následovně:

- provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníkům plynu Tvrdonice, Lobodice, Dolní Dunajovice, Štramberk, Háje, Třanovice - 120 dnů
-provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníku plynu Uhřice - 90 dnů
-provozovatel zásobníku plynu ve vztahu k zásobníku plynu Dambořice - 100 dnů
1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010, v platném znění.
2)Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
3)Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.
3)Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.
4)Vyhláška č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.
1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010, v platném znění.
5)Čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
5)Čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
10)Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)Vyhláška č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.
11)Rozhlasový program Český rozhlas Radiožurnál.
6)Čl. 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
7)Čl. 8, 9 a 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
8)Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
9)Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010, v platném znění.
8)Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
8)Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938.
10)Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.