Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Znění účinné od 1. 12. 2009 do 1. 3. 2012.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 408/2009 Sb.,
o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

§ 1

Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy

a) aktiv a změn aktiv,
b) souhrnu investičních akcí,
c) aktiv a pasiv,
d) výsledků hospodaření,
e) nákladů,
f) investičních výdajů,
g) bilanční,
h) technické,
i) tarifních statistik,
j) provozně technické,
k) technické a kalkulačního vzorce ceny tepelné energie,
l) pomocné.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem:

a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d) číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e) číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f) číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
g) číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Držitel licence předkládá přílohu k regulačním výkazům v rozsahu přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok „i - 2“, popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán na regulované roky „i - 1“ až „i + 3“, s výjimkou držitelů licence čísel 25, 31 a 32.

§ 2

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Sestavování regulačních výkazů provádí držitel licence na

a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech (dále jen „aukce“), účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav, popřípadě další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona,
b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci elektřiny podle energetického zákona,
c) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přepravu plynu podle energetického zákona,
d) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci plynu podle energetického zákona,
e) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na uskladnění plynu podle energetického zákona,
f) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence je povinen sestavovat regulační výkazy odděleně za každou z licencovaných činností, s výjimkou držitelů licence čísel 31 a 32.

§ 3

Výkazy aktiv a změn aktiv

(1) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečný aktivovaný majetek, skutečné odpisy a vyřazený majetek, plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Majetek držitele licence číslo 12 je vykazován podle napěťových úrovní a majetek držitele licence číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Výkazy aktiv a změn aktiv se označují písmenem A.

(3) Provozními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění příslušné licencované činnosti snížený o

a) nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
b) goodwill podle zákona o daních z příjmů1),
c) poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
d) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
e) poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
f) opravné položky k majetku,
g) oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
h) dlouhodobý finanční majetek.

(4) Provozní aktiva jsou dále zvýšena o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu. Zařazení hodnoty předmětu pořízeného formou finančního leasingu musí být provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2).

(5) Ve výkazech aktiv a změn aktiv jsou vykazovány

a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,
b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený majetek,
c) účetní odpisy.

§ 4

Výkazy souhrnu investičních akcí

(1) Ve výkazech souhrnu investičních akcí se vykazují aktivované investiční akce ve vykazovaném roce.

(2) Výkazy souhrnu investičních akcí se označují písmeny IA.

§ 5

Výkazy aktiv a pasiv

(1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví. Držitel licence číslo 31 nebo 32 sestavuje výkaz samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle energetického zákona (dále jen „nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie“), a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

(2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP.

(3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1, která jsou vykazována obdobně jako provozní aktiva podle § 3 odst. 3 a 5.

§ 6

Výkazy výsledků hospodaření

(1) Výkazy výsledků hospodaření obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 1 odst. 3.

(2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(3) Výkazy výsledků hospodaření se označují písmeny HV.

(4) Výnosy držitele licence se pro účely této vyhlášky rozumí tržby za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti podle zákona o účetnictví.

(5) Povolenými náklady u držitelů licencí čísel 12, 13, 22, 23 a 25 se pro účely této vyhlášky rozumí náklady k zajištění dané licencované činnosti účtované podle jiného právního předpisu3) po odečtení nepovolených nákladů.

(6) Nepovolenými náklady u držitelů licencí čísel 12, 13, 22, 23 a 25 se pro účely této vyhlášky rozumí náklady, které nelze uznat za výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod.

§ 7

Výkazy nákladů

(1) Výkazy nákladů obsahují povolené náklady na výkon licencovaných činností, a to v členění podle typu činností a typů technologie u přenosu elektřiny, podle jednotlivých napěťových úrovní a typů technologie u distribuce elektřiny, podle typu přepravy u přepravy plynu, podle typů sítě a typů technologie u distribuce plynu.

(2) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(3) Výkazy nákladů se označují písmenem N.

§ 8

Výkazy investičních výdajů

(1) Za investiční výdaje se považují výdaje související s pořízením provozních aktiv k zajištění dané licencované činnosti.

(2) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické údaje a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny ve členění na obnovu a rozvoj ve vykazovaném roce a v následujících 2 letech.

(3) Výkazy investičních výdajů se označují písmenem I.

§ 9

Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech se vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy, na jejíž provozování bylo vydáno rozhodnutí o udělení licence číslo 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy, provozovaných odlišnými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitel licence číslo 22 vykazuje bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy v členění podle typů sítě.

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§ 10

Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitel licence číslo 12 nebo 13 vykazuje

a) údaje související s podporou zdrojů podle jiných právních předpisů3),
b) údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy.

(2) V technických výkazech držitel licence čísel 22 a 23 vykazuje

a) počty jednotlivých typů měřicích zařízení podle odběrných pásem a náklady na měření podle druhů měřicích zařízení,
b) náklady na odečítání měřicích zařízení podle periodicity odečítání a počty odečítaných měřicích zařízení v jednotlivých odběrných pásmech podle periodicity odečtů,
c) údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy,
d) údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy,
e) údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu.

(3) Technické výkazy se označují písmenem D.

§ 11

Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence číslo 12 vykazuje

a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost,
b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence číslo 22 vykazuje údaje o

a) distribuovaném množství plynu podle odběrných pásem,
b) denním maximu a počtu odběrných míst podle odběrných pásem,
c) výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu podle jednotlivých odběrných pásem,
d) výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu,
e) nákupu distribuce regionálními distribučními společnostmi od jiných regionálních distribučních společností,
f) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu a ze zahraničí přeshraničními plynovody včetně denního maxima.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T.

§ 12

Výkazy provozně technické

(1) V provozně technických výkazech držitel licence čísel 12 a 13 vykazuje údaje o provozu jednotlivých částí elektrizační soustavy.

(2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů:

a) údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy,
b) údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy,
c) údaje pro sestavení bilancí výkonu.

(3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ.

§ 13

Technický výkaz
a kalkulační vzorec ceny tepelné energie

(1) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie vyplňuje držitel licence číslo 31 nebo 32. Údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie uvede držitel licence samostatně pro každou cenovou lokalitu.

(2) V technickém výkaze a kalkulačním vzorci ceny tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů:

a) bilance výroby,
b) bilance rozvodu,
c) přehled zdrojů v cenové lokalitě,
d) údaje o domovních kotelnách,
e) výsledná kalkulace ceny tepelné energie,
f) spotřeba paliva,
g) počet odběratelů a odběrných míst,
h) nákup tepelné energie od jiných dodavatelů.

(3) Ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby vede držitel licence souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie.

(4) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie se označuje písmeny DK.

§ 14

Způsob předkládání regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy předkládá držitel licence v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Forma a způsob předkládání regulačních výkazů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou držitele licence číslo 31 nebo 32.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 404/2005 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2009.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Seznam regulačních výkazů

držitel licence označení výkazu název výkazu termín odevzdání forma předložení
Distribuce elektřiny 12-A Výkaz aktiv a změn aktiv 30. dubna ve členění
podle napěťových hladin
30. června ve členění
podle jednotlivých položek
majetku
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-IA Výkaz souhrnu investičních akcí 30. června Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-HV Výkaz výsledků hospodaření 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-N1 Výkaz nákladů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-N2 Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-1 Výkaz investičních výdajů 30. dubna ve členění
podle napěťových hladin
30. června ve členění
podle jednotlivých položek
majetku
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-B1 Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-B2a), b),c) Výkazy maxim výkonů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-D1a),b)
a)výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje,
b)výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory.
30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-D1a)
podklady
Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie 30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-D1b)
podklady
Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů 30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-D1c)
podklady
Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla 30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-T1a) Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-T1a) podklady Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN (dle jednotlivých měsíců) 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
12-T1b), c) Výkazy tarifní statistiky na napěťové hladině NN
b)maloodběr podnikatelů,
c)maloodběr obyvatelstva.
30. dubna,
31. srpna
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
ERÚ 1-12 Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny 20. kalendářní den
následujícího měsíce
Elektronicky nebo písemně
ERÚ 2-01 Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě ČR 15. února Elektronicky nebo písemně
MZ 1-12 Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy 20. kalendářní den
následujícího měsíce
Elektronicky nebo písemně
  Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy 31. května,
30. září
Elektronicky nebo písemně
  Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky a přehled o peněžních tocích 30. dubna Elektronicky nebo písemně
Přenos elektřiny 13-A Výkaz aktiv a změn aktiv 15. června Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-IA Výkaz souhrnu investičních akcí 15. června Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-HV Výkaz výsledků hospodaření 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-N Výkaz nákladů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-1 Výkaz investičních výdajů 15. června Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-B1 Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-B2a), b),c)
a)měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV,
b)měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy,
c)měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávacích vodních elektráren.
30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-D1a), b)
a)výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje,
b)výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory.
30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-D1a) podklady Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie 30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané statutárním orgánem
13-D1b) podklady Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů 30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-D1c) podklady Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla 30. dubna
15. září - aktualizace
plánu roku i
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-D3 Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
13-D3a) Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních kontraktů 30. září Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
ERÚ 1-12 Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny 15. kalendářní den
následujícího měsíce
Elektronicky nebo písemně
ERÚ 2-01 Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě 15. února Elektronicky nebo písemně
  Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy 31. května, 30. září Elektronicky nebo písemně
  Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky a přehled o peněžních tocích 30. dubna Elektronicky nebo písemně
Distribuce plynu 22-A Výkaz aktiv a změn aktiv 30. dubna ve členění
podle typů sítě
30. června ve člení
podle jednotlivých
položek majetku
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-IA Výkaz souhrnu investičních akcí 15. srpna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-HV Výkaz výsledků hospodaření 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-N Výkaz nákladů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-1 Výkaz investičních výdajů 30. dubna ve členění
podle typů sítě
30. června ve člení
podle jednotlivých
položek majetku
Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-D Výkaz vstupních údajů pro výpočet tarifů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-Bs Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-Bp Výkaz distribuce zemního plynu - plán 15. srpna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T1 Výkaz tarifní statistika - skutečnost 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T2 Výkaz tarifní statistika - plán 15. srpna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T3 Výkaz nákupu distribuce od jiného držitele licence na distribuci plynu 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T4 Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T5 Výkaz prodeje distribuce jinému držiteli licence na distribuci plynu 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T6 Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody 30.dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
22-T7 Výkaz neoprávněně odebraného plynu odběru a dosaženého denního maxima 30.dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
  Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky a přehled o peněžních tocích 30.dubna Elektronicky nebo písemně
Přeprava plynu 23-A Výkaz aktiv a změn aktiv 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-IA Výkaz souhrnu investičních akcí 15. srpna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-HV Výkaz výsledků hospodaření 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-N Výkaz nákladů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-1 Výkaz investičních výdajů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D1 Výkaz využití tranzitního systému 30.dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D2 Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu uzavřené na dobu trvání delší než 11 měsíců 15. srpna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D3 Výkaz dosaženého denního maxima na vstupních a výstupních bodech 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D4 Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro standardní smlouvy o přepravě plynu 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D5 Výkaz denní rezervované pevné kapacity na vstupních a výstupních bodech pro smlouvy o přepravě plynu na denní bázi 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D6 Výkaz denních hodnot přepravené energie 30. června Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D7 Výkaz hodnot pro výpočet korekčního faktoru 30. června Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D8 Výkaz technických jednotek 30. června Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
23-D9 Výkaz celkové denní rezervované pevné kapacity 31. července Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
  Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky a přehled o peněžních tocích 30. dubna Elektronicky nebo písemně
Uskladňování plynu 25-A Výkaz aktiv 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
25-HV Výkaz výsledků hospodaření 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
25-D Výkaz objemů uskladněného plynu 30. června Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
Výroba tepelné energie,
Rozvod tepelné energie
31,32-DK Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence
31,32-AP Výkaz aktiv a pasiv 30. dubna. Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence

Pokud držitel licence regulační výkazy zašle elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nemusí již zasílat regulační výkazy písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence. Tato možnost se nevztahuje na zasílání regulačních výkazů ERÚ 1-12, ERÚ 2-01, MZ 1-12 a výkazu Podklady pro vyhotovení schémat sítí ES ČR.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 408/2009 Sb.

Příloha k regulačním výkazům pro držitele
licence čísla 12, 13, 22, 23, 25 a 31, 32

Obsah

A. Identifikace držitele licence a vykazovaného období

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své jméno, popř. jména, příjmení a případný dodatek, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Sídlo - uvede pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

4. Trvalý pobyt - uvede pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční.

5. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

6. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

7. Vykazované období.

B. Majetek

1. Finanční leasing:

držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu v tomto bodě uvede úpravy provedené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve výkazech aktiv. Je nezbytné uvést celkové částky, o které byly zvýšeny pořizovací i zůstatkové hodnoty vykazovaných aktiv, a dále rozpis těchto částek s uvedením řádků, do kterých byly v tabulce aktiv vykázány.

Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede:

- druh majetku,

- pořizovací cena majetku (bez leasingové marže),

- leasingová marže,

- doba trvání leasingové smlouvy (od/do, počet měsíců).

2. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede pronajatý majetek, použitý pro výrobu a rozvod tepelné energie:

- druh majetku,

- pořizovací cena majetku.

3. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede způsob dělení majetku a číselné vyjádření poměrů dělení majetku mezi jednotlivé činnosti.

4. Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu uvede doplňující informace k výkazu majetku a důležité informace týkající se majetku.

C. Náklady a výnosy

1. Finanční leasing:

držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu uvede úpravy provedené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve výkazech nákladů. Je nezbytné uvést celkové částky leasingových splátek, o které byly sníženy náklady a celkové částky, o které byly náklady zvýšeny v členění na odpisy a finanční marže.

2. Ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady:

držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci plynu rozepíše ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady po jednotlivých položkách (účtech).

3. Způsob dělení režijních nákladů u držitelů licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie:

- způsob rovnocenného dělení režijních nákladů mezi činnostmi výroba a rozvod tepelné energie a ostatními činnostmi,

- způsob rovnocenného dělení režijních nákladů mezi jednotlivými cenovými lokalitami.

4. Způsob dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla u držitelů licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie.

5. Držitel licence na přepravu plynu uvede počet uzavřených jednotlivých druhů smluv.

D. Odpisy

Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci plynu rozepíše po technologiích hodnoty jednorázových odpisů majetku, který byl vyřazen z důvodu jeho likvidace.

E. Technické výkazy

Držitel licence uvede vysvětlující komentář k údajům vykázaným v technických výkazech. Držitel licence na distribuci plynu uvede přehled o počtech uzavřených zvlášť měsíčních a zvlášť klouzavých smluv v jednotlivých měsících vykazovaného roku.

F. Další informace

Držitel licence uvede doplňující informace, které nebyly vyžadovány podle výše uvedených bodů.

1) § 23 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Text odkazu o_408-09.htm#1) (idc: 743718) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.
Text odkazu o_408-09.htm#2) (idc: 743718) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
§ 32 odst. 3 energetického zákona.
Text odkazu o_408-09.htm#3) (idc: 743718) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
§ 32 odst. 3 energetického zákona.
Text odkazu o_408-09.htm#3) (idc: 743718) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.