Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Znění účinné od 1. 1. 2012 dosud.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 545/2006 Sb., O KVALITĚ DODÁVEK PLYNU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V PLYNÁRENSTVÍZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST [§ 1 - § 3]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Obecná ustanovení§ 3 Uplatnění náhrad ČÁST DRUHÁ - STANDARDY PŘEPRAVY, DISTRIBUCE NEBO USKLADŇOVÁNÍ [§ 4 - § 14]§ 4 Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše§ 5 Standard kvality plynu§ 6 Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu§ 7 Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu§ 8 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu§ 9 Standard lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě § 10 Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu§ 11 Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu§ 12 Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby§ 13 Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu§ 14 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynuČÁST TŘETÍ - STANDARDY DODÁVEK [§ 15 - § 16]§ 15 Standard obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn§ 16 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynuČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ [§ 17 - § 19]§ 17 Vykazování dodržování kvality dodávek plynu a souvisejících služeb§ 18 Zrušovací ustanovení§ 19 ÚčinnostÚčinnost novelPříl.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 545/2006 Sb.,
o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 396/2011 Sb.

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

§ 2

Obecná ustanovení

(1) Za nedodržení standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že

a) daný účastník trhu s plynem ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,
b) daný účastník trhu s plynem prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,
c)není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníku plynu,
d) na dotčeném území byl vyhlášen stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.

(2) Ustanovení této vyhlášky o standardech kvality přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu a dodávek plynu a souvisejících služeb ve vztahu k zákazníkovi a o výši náhrad pro zákazníka podle § 4 až 16 platí obdobně ve vztahu mezi příslušným držitelem licence a výrobcem, pokud odebírá plyn z přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, provozovatelem zásobníku plynu, pokud nakupuje plyn za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též provozovatelem lokální distribuční soustavy, pokud odebírá plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu.

§ 3

Uplatnění náhrad

(1) Zákazník nebo obchodník s plynem, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dodává plyn zákazníkovi (dále jen "dodavatel sdružené služby"), nebo dodavatel uplatňují nárok na náhradu

a)při nedodržení standardu podle § 8 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu započato nebo ukončeno u provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,
b)při nedodržení standardů podle § 4, 6 a 7, § 9 až 11, § 13 až 16 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů, a to u
1.provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,
2.provozovatele zásobníku plynu, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
3.provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení, nebo
4.dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě příslušné smlouvy dodává zákazníkovi plyn.

(2) Sjedná-li zákazník s dodavatelem sdružené služby smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, může uplatnit standardy podle § 4, 6, 7, 8, 11 a § 13 až 15 a náhrady za jejich nedodržení u dodavatele sdružené služby, který postoupí žádost zákazníka o poskytnutí náhrady provozovateli příslušného plynárenského zařízení. V takovém případě hradí provozovatel plynárenského zařízení náhradu zákazníkovi prostřednictvím dodavatele sdružené služby a lhůty pro splnění standardů se prodlužují o 2 pracovní dny pro dodavatele sdružené služby, které slouží pro zajištění přenosu informací mezi dodavatelem sdružené služby a provozovatelem příslušného plynárenského zařízení.

ČÁST DRUHÁ
STANDARDY PŘEPRAVY, DISTRIBUCE
NEBO USKLADŇOVÁNÍ

§ 4

Standard obnovy přepravy
nebo distribuce plynu po poruše

(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu je obnova přepravy nebo distribuce plynu do odběrného místa zákazníka do 48 hodin po vzniku poruchy.

(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná běžet okamžikem, kdy se provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy dozvěděl o vzniku poruchy nebo kdy vznik poruchy zjistil nebo zjistit měl a mohl.

(3) Jestliže dojde ke vzniku více poruch současně nebo dojde ke vzniku poruch následných v příčinné souvislosti s poruchou předcházející, je standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše dodržen, jsou-li ve lhůtě podle odstavce 1 odstraněny všechny poruchy, které spolu vzájemně souvisejí nebo vznikly v důsledku první poruchy. V případě krátkodobé obnovy přepravy nebo distribuce plynu při provádění manipulací pro vymezení místa poruchy se lhůta neprodlužuje.

(4) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b)6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c)10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.

§ 5

Standard kvality plynu

Standardem kvality plynu se rozumí doprava a dodávka zemního plynu ve složení, které odpovídá požadavkům na složení zemního plynu stanoveným Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy nebo požadavkům sjednaným ve smlouvě mezi provozovatelem soustavy a zákazníkem.

§ 6

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
na kvalitu plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu je prověření oprávněnosti reklamace zákazníka nebo dodavatele sdružené služby na kvalitu plynu a písemné vyrozumění zákazníka nebo dodavatele sdružené služby o jejím prověření do 60 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace zákazníka nebo dodavatele sdružené služby provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy.

(2) Je-li reklamace zákazníka nebo dodavatele sdružené služby po prověření shledána provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy jako oprávněná, je obsahem písemného vyrozumění zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby určení způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu.

(3) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)375 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 3 750 Kč,
b)1 250 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 25 000 Kč,
c)2 200 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 44 000 Kč.

§ 7

Standard lhůty pro odstranění příčin
snížené kvality plynu

(1) Standardem lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu je provedení potřebných opatření provozovatelem přepravní soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy nezbytných k odstranění příčin snížené kvality plynu ve lhůtě

a)15 kalendářních dnů ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná jednoduchým provozním opatřením,
b)6 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení není třeba stavebního povolení podle stavebního zákona, a příčinu snížené kvality plynu nelze odstranit postupem podle písmene a), nebo
c)24 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení je třeba stavebního povolení podle stavebního zákona; za nedodržení tohoto standardu se nepovažuje, nenabude-li stavební povolení přes veškeré vynaložené úsilí provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy právní moci z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu poskytne provozovatel přepravní soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7 500 Kč,
b)3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 62 000 Kč,
c)7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 158 000 Kč.

§ 8

Standard dodržení plánovaného omezení
nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu

(1) Standardem dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu je zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu v době, která byla jako doba zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu konečnému zákazníkovi oznámena. Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu není dodržen, jestliže provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy omezí nebo přeruší přepravu nebo distribuci plynu dříve, než oznámil, nebo ukončí omezení nebo přerušení později, než oznámil.

(2) Za nedodržení standardu plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy konečnému zákazníkovi za každý i započatý den nedodržení oznámené doby omezení nebo přerušení náhradu ve výši

a)1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b)6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c)10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.

§ 9

Standard lhůty pro posouzení
žádosti o připojení zařízení
zákazníka k přepravní nebo
distribuční soustavě

(1) Standardem lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě je posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě ve lhůtě stanovené jiným právním předpisem1).

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b)6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c)10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.

§ 10

Standard umožnění přepravy
nebo distribuce plynu

(1) Standardem umožnění přepravy nebo distribuce plynu je možnost uskutečnění přepravy nebo distribuce plynu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy zákazník splnil technické podmínky připojení a kdy zákazník nebo dodavatel sdružené služby požádal provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy o umožnění přepravy nebo distribuce plynu do odběrného místa.

(2) Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu se nevztahuje na případ, kdy zákazník změní dodavatele a na případ, na který se vztahuje standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po odpojení z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby dodávek plynu s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu.

(3) Za nedodržení standardu umožnění přepravy nebo distribuce plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b)6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c)10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.

§ 11

Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu
po přerušení přepravy nebo distribuce
z důvodu prodlení zákazníka
nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb
za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu

(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce plynu z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci je obnova přepravy nebo distribuce plynu do odběrného místa zákazníka ve lhůtě 5 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém zákazník nebo dodavatel sdružené služby uhradil všechny své splatné platby za poskytnutou přepravu nebo distribuci nebo ve kterém uzavřel provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy se zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby dohodu o splácení dlužných plateb.

(2) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou přepravu nebo distribuci plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)375 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 3 750 Kč,
b)1 250 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 25 000 Kč,
c)2 200 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 44 000 Kč.

§ 12

Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu
po přerušení přepravy nebo distribuce na žádost dodavatele
nebo dodavatele sdružené služby

Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy nebo distribuce plynu na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby je obnova přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa zákazníka ve lhůtě 5 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém byl provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy požádán dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby o obnovu přepravy nebo distribuce plynu do předávacího nebo odběrného místa zákazníka.

§ 13

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
měření dodávky plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu je

a)zpracování a zaslání písemného vyřízení reklamace zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby na měření dodávky plynu s vysvětlením příčin problémů s měřením, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace provozovateli přepravní soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy,
b)sjednání termínu prohlídky a uskutečnění prohlídky odběrného místa za účelem odstranění problémů s měřením a případně výměna měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení, o kterém rozhodne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo o něj požádá zákazník tak, aby ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy informoval zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby o výsledku přezkoušení měřicího zařízení, nebo
c)vypořádání rozdílu v platbách do 10 kalendářních dnů ode dne, ve kterém uplynula lhůta podle písmene a) nebo b), je-li na základě vyřízení reklamace měření dodávky plynu zjištěn podle písmene a) nebo b) přeplatek v uhrazených platbách; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu poskytuje provozovatel přepravní soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7 500 Kč,
b)3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 62 000 Kč,
c)7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 158 000 Kč.

§ 14

Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy,
distribuce nebo uskladňování plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu je

a)zaslání písemného vyřízení reklamace zákazníka nebo dodavatele sdružené služby na vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebo
b)vypořádání rozdílu v platbách zákazníka nebo dodavatele sdružené služby způsobeného nesprávným vyúčtováním přepravy, distribuce, uskladňování plynu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzená jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu příslušná částka ve prospěch zákazníka, dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy nebo distribuce nebo uskladňování plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7 500 Kč,
b)3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 62 000 Kč,
c)7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 158 000 Kč.

ČÁST TŘETÍ
STANDARDY DODÁVEK

§ 15

Standard obnovy dodávky plynu po přerušení
z důvodu prodlení zákazníka
s úhradou plateb za odebraný plyn

(1) Standardem obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn je obnova dodávky do odběrného místa zákazníka ve lhůtě 5 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém zákazník uhradil všechny své splatné platby za odebraný plyn nebo ve kterém uzavřel s dodavatelem nebo s dodavatelem sdružené služby dohodu o splácení dlužných plateb.

(2) Za nedodržení standardu obnovy dodávky plynu po přerušení z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn poskytne dodavatel nebo dodavatel sdružené služby zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)375 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 3 750 Kč,
b)1 250 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 25 000 Kč,
c)2 200 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 44 000 Kč.

§ 16

Standard lhůty pro vyřízení reklamace
vyúčtování dodávky plynu

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu je

a)zaslání písemného vyřízení reklamace zákazníka na vyúčtování dodávky plynu nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebo
b)vypořádání rozdílu v platbách zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním dodávek plynu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzena jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě příslušná částka dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby ve prospěch zákazníka poukázána.

(2) Spočívá-li důvod reklamace vyúčtování dodávky plynu ve vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu a dodavatel nebo dodavatel sdružené služby ve lhůtě podle odstavce 1 písm. a) reklamuje vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu podle § 14, lhůty podle odstavce 1 po dobu vyřizování reklamace podle § 14 neběží.

(3) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu poskytne dodavatel nebo dodavatel sdružené služby zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši

a)750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7 500 Kč,
b)3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 62 000 Kč,
c)7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 158 000 Kč.

ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 17

Vykazování dodržování kvality dodávek plynu
a souvisejících služeb

Držitel licence odpovědný za dodržování standardů zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 31. března kalendářního roku souhrnný výkaz dodržování všech standardů za předchozí kalendářní rok. Vzor souhrnného výkazu je uveden v příloze k této vyhlášce. Držitel licence odpovědný za dodržování standardů do výkazu vyplňuje pouze údaje týkající se jeho licencované činnosti.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek pro chráněné zákazníky, se zrušuje.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 396/2011 Sb.1. ledna 2012.

Příloha k vyhlášce č. 545/2006 Sb.

(text uvádíme ve formátu pdf)

1)Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1292 - Energetika

ÚZ č. 1292 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.