Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 15. 7. 2011 do 18. 8. 2013.Přehled účinností

ZÁKON
č. 188/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o kolektivním investování

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Investiční společnost uvede své poměry a poměry fondů kolektivního investování, které obhospodařuje, do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v § 74, 74a, 74b, § 75 odst. 1 až 4, § 78 odst. 4, § 79 a v § 80 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně.

2. Investiční fond uvede své poměry do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v § 74, 74a, 74b, § 75 odst. 1 až 4, § 78 odst. 4, § 79 a v § 80 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně.

3. Povolení k vytvoření uzavřeného podílového fondu na dobu určitou, které bylo uděleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze prodloužit na dobu delší než 10 let ode dne udělení tohoto povolení.

4. Investiční společnost a depozitář uvedou obsah smlouvy o výkonu činnosti depozitáře uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s prováděcím předpisem vydaným na základě § 20 odst. 11 a 12 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Souhlas k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond, a předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu udělené podle § 71 odst. 1 a § 72 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za souhlas k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlas k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond, a předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu udělené podle § 71 odst. 1 a § 72 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení o udělení souhlasu k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlasu k dosažení nebo překročení účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na investiční společnosti nebo investičním fondu, souhlasu k tomu, aby se osoba nebo osoby jednající ve shodě staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond, a předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená se dokončí podle zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh v těchto řízeních započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

7. Do okamžiku změny zjednodušeného statutu, nejdéle však do 30. června 2012, může investiční fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti před 1. červencem 2011, nebo podílový fond, ohledně kterého bylo vydáno povolení k vytvoření podílového fondu před 1. červencem 2011, uveřejňovat a bezplatně poskytovat namísto sdělení klíčových informací zjednodušený statut podle zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Do 30. června 2012 může investiční společnost, která hodlá ve státě Evropského hospodářského prostoru, kterým není Česká republika, veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem, ohledně kterého bylo vydáno povolení k jeho vytvoření před 1. červencem 2011, namísto sdělení klíčových informací tohoto standardního fondu přiložit k oznámení podle § 46 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zjednodušený statut.

9. Do 30. června 2012 může zahraniční standardní fond, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona veřejně nabízí jím vydávané cenné papíry v České republice, namísto sdělení klíčových informací uveřejňovat podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zjednodušený statut.

10. Kdo užívá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona označení „fond peněžního trhu“ nebo „krátkodobý fond peněžního trhu“ a nesplňuje přitom podmínky, které pro užívání těchto označení stanoví jiný právní předpis vydaný k provedení § 3 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může tato označení užívat nejdéle do 31. prosince 2011.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Prospekt cenného papíru schválený nebo uveřejněný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za prospekt cenného papíru schválený podle § 36c zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádosti o schválení prospektu nebo dodatku prospektu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V řízení o dodatku prospektu schváleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Do 30. června 2021 se § 118 odst. 1, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá k datu emise částce alespoň 50 000 EUR, pokud se jedná o cenné papíry, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 17 odst. 1 a 3, § 20 odst. 3, § 21 odst. 2 písm. b), § 38fa odst. 1 písm. a) bodu 3, § 38m odst. 5, § 38n odst. 1 a § 38o zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

2. Rozdíl, o který výdaje (náklady) upravené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převyšují příjmy upravené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a o který nebyl snížen základ daně podílového fondu do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2010, lze snížit základ daně podílového fondu nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které byl tento rozdíl vykázán, obdobně jako při uplatnění vyměřené daňové ztráty.

3. Ustanovení § 38fa odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Účinnost

Čl. XXV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 15. července 2011)

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.