Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

Znění účinné od 1. 1. 2010 dosud.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 471/2009 Sb.,
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška stanoví pro rok 2010 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropských společenství1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení2) (dále jen "zahraniční pojištěnec"), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení objemu této zdravotní péče pro způsoby úhrady uvedené v § 2 až 15, poskytnuté

a) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen "seznam výkonů"), a zdravotnických zařízení hospicového typu podle § 22a zákona,
b) smluvními praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost,
c) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči a ortoptickou zdravotní péči,
d) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,
e) smluvními zubními lékaři,
f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen "vyjmenované odbornosti"),
g) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,
h) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů,
i) smluvními zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby, smluvními zdravotnickými zařízeními poskytujícími dopravní zdravotní službu a lékařskou službu první pomoci,
j) smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a ozdravovnami,
k) v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními uvedenými v § 1 písm. b), d), e) a k), hrazenou podle seznamu výkonů, včetně zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

§ 3

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005, podle seznamu výkonů, a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9 a 10 k této vyhlášce.

(2) Pro zdravotní péči poskytovanou v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005, podle seznamu výkonů, a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Pro ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

(2) Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři nehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Výše úhrad takové zdravotní péče a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce, v souladu s předpisy o regulaci cen4).

(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna po projednání se zástupci profesních sdružení poskytovatelů stomatologické péče zúčastněnými v dohodovacím řízení podle § 17 odst. 6 zákona omezit výši úhrady zdravotnickým zařízením tak, aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v roce 2010 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tuto zdravotní péči, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu nutné a neodkladné zdravotní péče oproti roku 2009, zdravotní pojišťovna tento větší objem zohlední v úhradě.

§ 8

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 11

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,06 Kč.

§ 12

Pro výkony poskytované dopravní zdravotní službou, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 13

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

§ 14

(1) Pro komplexní lázeňskou péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními lázeňské péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána pro rok 2009, nejméně však ve výši 850 Kč.

(2) Pro příspěvkovou lázeňskou péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními lázeňské péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána pro rok 2009, nejméně však ve výši 280 Kč.

(3) Pro zdravotní péči poskytovanou v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši, která byla sjednána pro rok 2009, nejméně však ve výši 540 Kč.

§ 15

Podle § 2 až 14 se postupuje, pokud se zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení při dodržení podmínek stanovených v § 17 odst. 6 zákona nedohodnou jinak.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní
péče a regulační omezení podle § 3

A)Ústavní péče podle § 3 odst. 1
1.Úhrada zdravotnickému zařízení v roce 2010 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, paušální složku úhrady za hospitalizační péči, úhradu formou případového paušálu a ambulantní složku úhrady. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008. Do referenčního období je zařazena veškerá zdravotní péče poskytnutá v roce 2008, zdravotnickým zařízením vykázaná do 31.5.2009 a zdravotní pojišťovnou uznaná do 31.9.2009.
2.Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů5) (dále jen „Klasifikace") do skupin vztažených k diagnóze:
a)08021,08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182, 08183,
b) 05011, 05012, 05013, 05070, 05161, 05162, 05163,05111,05112,05113,
c) 02041, 02042, 02043,
d)01051,01052,01053,
e)05191,05192,05193,
f) 06061, 06062, 06063,
g)07041, 07042, 07043,
h)08191,08192,08193,
i)13091, 13092, 13093,
uvedených v příloze č. 9 (dále jen „vyjmenované skupiny") a úhradu za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivé přípravky") hrazené v roce 2010 na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona. Výši a způsob úhrady této zdravotní péče zdravotní pojišťovna smluvně dohodne se zdravotnickým zařízením. Pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnou, individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat i úhradu jiné zdravotní péče, než je uvedeno ve větě prvé; v takovém případě se tato úhrada, stejně jako úhrada za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin, nezapočítává do úhrady uvedené v bodě 3.
3.Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010) se pro rok 2010 stanoví postupem uvedeným v bodech 3.1 až 3.5.
3.1Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010) se stanoví takto:
PUhosp2010 = [PUhosp2008 - (CMalfa2008 * IZSalfa2008)] * Kn
PUhosp2008 = Vhosp * ICBref + ZUMhosp + ZULPhosp + LPhosp + KPhosp
kde:
Vhospcelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené během hospitalizací v referenčním období, po odečtení bodů za referenční období za výkony (včetně výkonů ve vyjmenovaných odbornostech a konziliárních vyšetření, podle seznamu výkonů) provedené během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010
ICBrefvypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení, která se stanoví jako podíl Uref / Bref , kde:
Urefcelková úhrada náležející zdravotnickému zařízení za veškerou zdravotní péči poskytnutou v referenčním období, po vypořádání všech regulačních opatření, s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, snížená o úhradu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, poskytnuté v referenčním období, vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané v souvislosti s péčí o pacienty, o paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a dále o úhradu ostatní zdravotní péče hrazené v korunách (KPref)
Brefcelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010, za zdravotní péči poskytnutou v referenčním období
ZUMhospcelková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zvlášť účtovaného materiálu poskytnutého v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2
ZULPhospcelková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků poskytnutých v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2
LPhosppaušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, s výjimkou léčivých přípravků poskytnutých v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2
KPhospcelková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMhosp, ZULPhosp a LPhosp) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období, poskytnutou zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zdravotní péče poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2
CMalfa2008počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10
IZSalfa2008individuální základní sazba, která se vypočte takto:
 IZSalfa2008 = [(Valfa * ICBref) + ZUMalfa + + LPalfa + KPalfa] / CMalfa2008
kde
Valfacelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010
ICBrefvypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení
ZUMalfacelková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10
ZULPalfacelková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10
LPalfapaušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10
KPalfacelková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMalfa, ZULPalfa a LPalfa) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období, poskytnutou zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10
Knkoeficient nárůstu paušální úhrady, který se pro rok 2010 stanoví ve výši 1,052
3.2V případě, že počet hospitalizací za rok 2010 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, uvedených v příloze č. 10, je ve zdravotnickém zařízení nižší než 200, nepoužije se odečet od paušální úhrady (PUhosp2008) podle bodu 3.1 (paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010) se vypočte jako PUhosp2008 * Kn) ani úhrada formou případového paušálu stanovená v bodě 4.
3.3Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010), náleží zdravotnickému zařízení, jestliže zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet hospitalizací ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, ve výši alespoň 98 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9 a zároveň, pokud zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet hospitalizací ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, ve výši alespoň 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, uvedených v příloze č. 9. Do hodnoceného ani referenčního období se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin a skupin uvedených v příloze č. 10.
3.4Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet hospitalizací, ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, bude menší než 98 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, nebo pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet hospitalizací ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, bude menší než 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2010) se pro rok 2010 sníží o takový počet procentních bodů, odpovídající vyšší z obou hodnot, o které nebylo dosaženo 95 %, popřípadě 98 %, příslušné hodnoty podle bodu 3.3. Do hodnoceného ani referenčního období se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin a skupin uvedených v příloze č. 10.
3.5Zdravotní pojišťovna v roce 2010 poskytne smluvním zdravotnickým zařízením, při splnění podmínek uvedených v bodech 3.3 a 3.4, v souhrnu úhradu za poskytnutou zdravotní péči zahrnutou podle bodu 3.1. do (PUhosp2010) a zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2 alespoň ve výši odpovídající 107 % úhrady takové péče v roce 2008.
4.Úhrada formou případového paušálu (PUdrg2010) zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 a stanoví se takto:
PUdrg2010 = CMred * ZSalfa2010
kde:
CMredredukovaná výše CMalfa2010, která se stanoví ve výši CMalfa2010 s následujícími výjimkami:
a)pokud poměr CMalfa2010 / CMalfa2008 je větší než 1,15, potom
CMred = CMalfa2008 * 1,15
b)pokud poměr CMalfa2010 / CMalfa2008 leží v intervalu od 1,05 do 1,15 a zároveň platí, že PPalfa je menší než 0,98, potom
CMred = CMalfa2008 * (PPalfa + 0,02)
kde:
PPalfapoměr počtu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v roce 2010, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č.10, a zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10.
ZSalfa2010základní sazba pro úhradu formou případového paušálu, která se pro rok 2010 vypočte takto:
ZSalfa2010 = [IZSalfa2008 * (1 - Kp) + (ZSref * Kp)] * Knalfa
kde:
Kppřibližovací koeficient, který se pro rok 2010 stanoví ve výši 0,2
ZSrefreferenční (celostátní) základní sazba, která se stanoví ve výši 24 615 Kč
Knalfakoeficient navýšení základní sazby ZSalfa2010 stanovený pro rok 2010 na 1,052
5.Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní zdravotní péče, zdravotní péče v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, zdravotní péče poskytované praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost, zdravotní péče poskytované zubními lékaři, zdravotní péče ve vyjmenovaných odbornostech, zdravotní dopravy, lékařské služby první pomoci a zdravotní péče poskytované v odbornostech 902, 911, 914, 916, 921 a 925 (dále jen „ambulantní péče") s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření.
5.1Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 3 ktéto vyhlášce. Pro stanovení výše úhrady této zdravotní péče se nepoužije vypočtený objem pro jednotlivé odbornosti a snížená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou nad tento objem, které jsou uvedeny v příloze č. 3 A) bodu 1 písm. f).
5.2Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.
5.3Pro zdravotní péči poskytovanou všeobecnými praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.
5.4Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři se hradí podle § 7 této vyhlášky.
5.5Pro zdravotní péči poskytovanou ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.
5.6Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.
5.7Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci se hradí podle § 13 této vyhlášky.
5.8Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.
5.9Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.
5.10Pro nasmlouvaný výkon 09563, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.
5.11Úhrada za zdravotní péči uvedenou v bodech 5.1 až 5.9, poskytnutou v roce 2010, vykázanou zdravotnickým zařízením do 31.3.2011 a zdravotní pojišťovnou uznanou do 31.5.2011 bude rovna součtu úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 v případě, že tento součet nebude nižší než 105 % hodnoty (Uamb2008) a zároveň nebude vyšší než 109% hodnoty (Uamb2008). Hodnota (Uamb2008) se vypočte takto:
Uamb2008 = Vamb * ICBref + ZUMamb + ZULPamb + KPamb
kde:
Vambcelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené v rámci ambulantní péče; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010
ICBrefvypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení, která se stanoví v bodě 3.1.
ZUMambcelková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v rámci ambulantní péče
ZULPambcelková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v rámci ambulantní péče
KPambcelková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMamb a ZULPamb) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období v rámci ambulantní péče
Do úhrady za zdravotní péči uvedenou v bodech 5.1 až 5.9 se nezahrnuje zdravotní péče, která byla v referenčním období hrazena v rámci individuálně smluvně sjednané složky úhrady.
5.12Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 bude nižší než 105 % hodnoty (Uamb2oo8), stanoví se výsledná úhrada (UVamb2010) jako:
UVamb2010 = Uamb2008 * 1,05
5.13Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 bude vyšší než 109 % hodnoty (Uamb2oo8), stanoví se výsledná úhrada (UVamb2010) jako:
UVamb2010 = Uamb2008 * 1,09
5.14Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet bodů za výkony ambulantní péče za rok 2010 bude nižší než 100 % počtu bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za referenční období, a dále v případě, že výsledná úhrada za ambulantní péči bude stanovena podle bodů 5.11 až 5.13, výsledná úhrada (UVamb2010) se pro rok 2010 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 100 % hodnoty (Uamb2008) stanovené v bodě 5.11
6.Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad. V souvislosti se změnami uvedenými ve větě první může zdravotní pojišťovna upravit limit celkové úhrady za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky podle písm. C).
7.Zdravotní pojišťovna zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce 2010 oproti roku 2008. Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona a bodová hodnota zdravotních výkonů, podle seznamu výkonů, s hodnotou bodu ve výši 0,91 Kč. Pokud mimořádně nákladná péče zahrnuje i individuálně smluvně sjednané léčivé přípravky, hrazené v roce 2010 na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona, podle bodu 2 nebo zdravotní péči hrazenou formou případového paušálu podle bodu 4, zdravotní pojišťovna zohlední rozdíl mezi vypočteným objemem této zdravotní péče a poskytnutou úhradou této zdravotní péče. Do mimořádně nákladné péče se nezapočítává zdravotní péče podle bodu 2, zařazená podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182, 08183, 05011, 05012, 05013, 05070, 05161, 05162, 05163, 05111, 05112, 05113, 02041, 02042, 02043, 01051, 01052, 01053, 05191, 05192, 05193, 06061, 06062, 06063, 07041, 07042, 07043, 08191, 08192, 08193, 13091, 13092, 13093, uvedených v příloze č. 9.
8.Do paušální složky úhrady za hospitalizační péči podle bodu 3 se nezahrnuje zdravotní péče poskytnutá zahraničním pojištěncům.
9.Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

_________________

5) Sdělení ČSÚ č. 432/2009 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

B)Ústavní péče podle § 3 odst. 2 1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace
a)Paušální sazba zajeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne, včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta, podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.
b)Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace, s výjimkou psychiatrických odborných léčebných ústavů vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů, se stanoví ve výši 107 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2008.
c)Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v psychiatrických odborných léčebných ústavech vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 113 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2008.
d)Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2008 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče

a)Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.
b)Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč do 105 % objemu vypočteného takto:
PBro x (POPho / POPro)
kde:
PBrocelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010, za referenční období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008.
POPhopočet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2010. Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, ošetřených vdané odbornosti, pouze jedenkrát.
POPropočet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních ošetřených pojištěnců rozumí součet unikátních ošetřených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).
Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad 105 % vypočteného objemu se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.
c)Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.
C)Regulační omezení
1.Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením pojištěncům zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěni (dále jen „příslušná zdravotní pojišťovna") v roce 2010, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, převýší 105 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v roce 2008, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, může zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Do celkové úhrady se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšená celková úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.
2.V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2010 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.
D)Navýšení úhrady
Zdravotnickému zařízení, které přesahuje požadavky na personální vybavení zdravotnických zařízení stanovené seznamem výkonů, zdravotní pojišťovna poskytne navýšení úhrady v souvislosti se zvýšením kvality ošetřovatelské péče (NÚ2010)- Výše poskytnutého navýšení se vypočte takto:
2010 = PPS2010 * 30 000 Kč *
kde:
PPSpřepočtený počet všeobecných sester a porodních asistentek, který se vypočte jako součet úvazků všech všeobecných sester a porodních asistentek vdaném zdravotnickém zařízení poskytujícím zdravotní péči v příslušném kraji
Kppkoeficient podílu počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v kraji na celkovém počtu pojištěnců v tomto kraji; koeficienty podílu počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven na celkovém počtu pojištěnců podle krajů České republiky jsou uveden v tabulce č. 1

Tabulka č. 1:

krajVšeobecná
zdravotní
pojišťovna
Vojenská
zdravotní
pojišťovna
Česká
průmyslová
zdravotní
pojišťovna
Oborová
zdravotní
pojišťovna
Zdravotní
pojišťovna
Škoda
Praha hl. m.0,62420,04750,00350,22580,0006
Středočeský0,58160,04150,01460,08410,0777
Jihočeský0,64560,13070,04360,04460,0001
Plzeňský0,62250,07200,04590,06730,0001
Karlovarský0,71080,06840,07990,04070,0001
Ústecký0,70380,06120,03380,05210,0003
Liberecký0,76150,08760,02500,03630,0115
Královehradecký0,62280,08700,05080,03970,0560
Pardubický0,72810,06200,05590,03650,0004
Vysočina0,75470,03310,04100,02440,0001
Jihomoravský0,60780,05620,04430,04340,0001
Olomoucký0,44980,08990,08490,02930,0001
Zlínský0,66270,02040,09510,02690,0000
Moravskoslezský0,370,020,270,020,00
 
krajZdravotní
pojišťovna
Ministerstva
vnitra
Revírní
bratrská
pokladna
Zdravotní
pojišťovna
Metal-Aliance
Zdravotní
pojišťovna
Média
Praha hl. m.0,09260,00050,00230,0030
Středočeský0,09110,00020,10530,0041
Jihočeský0,13190,00010,00030,0030
Plzeňský0,13110,00010,05670,0045
Karlovarský0,09380,00020,00090,0053
Ústecký0,11260,00700,01990,0094
Liberecký0,06980,00010,00040,0077
Královehradecký0,13710,00010,00140,0051
Pardubický0,11120,00020,00120,0045
Vysočina0,09730,00030,04330,0057
Jihomoravský0,18150,02170,04030,0047
Olomoucký0,10140,01140,23010,0031
Zlínský0,08720,10310,00170,0029
Moravskoslezský0,060,250,000,00

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní
péče a regulační omezení podle § 4

A)Kombinovaná kapitačně výkonová platba
1.Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 7, násobených indexem podle bodu 7. Výše základní sazby, popřípadě celková výše úhrady, může být navýšena při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Základní sazba podle věty první se stanoví ve výši
a)50 Kč pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,
b)49 Kč pro praktické lékaře, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud to místní podmínky vyžadují, mohou se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnout na prodloužení ordinačních hodin odlišně.
c)47 Kč pro ostatní praktické lékaře,
d)49 Kč pro ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.
2.Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
04508LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
09215INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

3.Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
04508LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
06111KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M, I. V., UV, EVENT.DALŠÍ APLIKACE
06129NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215INJEKCE I. M, S. C, I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2
09253UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

4.Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapítační platby, zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za zahraniční pojištěnce, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.
5.Pro výkony 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, 02110, 02120, 02125, 02127 až 02150, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.
6.Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.
7.Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let.

Věkové skupiny a indexy:

Věková skupinaIndex
0 - 4 roky3,91
5 - 9 let1,70
10 - 14 let1,35
15 - 19 let1,00
20 - 24 let0,90
25 - 29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40 - 44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

B)Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace
1.Výše kapítační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle písmene A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených pojištěnců registrovaných u příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.
2.Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapítační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených pojištěnců registrovaných u příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.
3.Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se písm. A) body 4 až 6 použijí obdobně.
C)Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů
Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.
D)Regulační omezení
1.Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu):
1.1Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona a které zdravotní pojišťovna uhradila. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.
1.2Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.
2.Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.
3.Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení v roce 2009 nebo 2010 registrovalo 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytlo zdravotní péči 50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny nebo jedná-li se o zdravotní péči poskytnutou zahraničním pojištěncům.
4.Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.
5.Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.
6.Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2010.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad
a regulační omezení podle § 5

A)Hodnota bodu a výše úhrad
1.Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši
a)1,08 Kč pro zdravotnická zařízení vykazující výkony odbornosti 910 -psychoterapie, podle seznamu výkonů, společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 901 - klinická psychologie, podle seznamu výkonů,
b)1,08 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hernodialyzační péči,
c)1 Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 927 - ortoptista, podle seznamu výkonů, a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 903 - klinická logopedie, s výjimkou výkonů 72211, 72213, 72215 a 72019, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč,
d)0,71 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633, podle seznamu výkonů, smluvní odbornosti 403 - radiační onkologie, podle seznamu výkonů,
e)0,96 Kč pro výkony 75347 a 75348, podle seznamu výkonů, smluvní odbornosti 705 - oftalmologie,
f)1,02 Kč pro ostatní zdravotnická zařízení, do objemu vypočteného pro jednotlivé odbornosti, podle seznamu výkonů, takto:
PBro x (POPho / POPro)
kde:
PBrocelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.
POPhopočet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2010.
POPropočet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních ošetřených pojištěnců rozumí součet unikátních ošetřených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).
Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem v dané odbornosti, vyjádřená počtem bodů za výkony zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.
2.U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu použít průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce, ošetřeného v dané odbornosti za referenční období, srovnatelných zdravotnických zařízení.
3.U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrného počtu bodů, na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů, podle bodu 1 písm. f) navýší o počet bodů, který odpovídá zdravotnickým zařízením vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.
4.Snížená hodnota bodu v dané odbornosti podle bodu 1 f) se nepoužije:
a)v případě zdravotnického zařízení, které v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřilo 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem3) výkonu se zdravotní pojišťovnou,
b)v případě zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům.
V případech uvedených v písm. a) a b) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu 1Kč.
5.Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a uznané zdravotní péče za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných úhrad zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období, pokud zdravotnické zařízení, během hodnoceného období, nepožádá o snížení výše předběžných úhrad. Předběžné úhrady za hodnocené období budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.
B)Regulační omezení
 pro zdravotnická zařízení vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie, podle seznamu výkonů, společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů a pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 901 - klinická psychologie, podle seznamu výkonů
1.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než hodnota průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Hodnota průměrné úhrady podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období.
2.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než referenční hodnota průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Hodnota průměrné úhrady podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období.
3.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Hodnota průměrné úhrady podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období.
4.Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.
5.Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2009.
6.Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.
7.U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.
8.U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.
9.Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.
10.Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.
11.Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.
12.Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.
C)Regulační omezení
 pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči
1.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.
2.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.
3.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu.
4.Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.
5.Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2010 nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2008.
6.Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.
7.U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.
8.U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.
9.Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.
10.Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.
11.Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2010.
12.Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.
D)Regulační omezení
 pro ostatní zdravotnická zařízení
1.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 110% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.
2.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 105 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.
3.Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 110% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2010, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky, podle věty první, se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.
4.Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.
5.Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2010 nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 106 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2008.
6.Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.
7.U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.
8.U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.
9.Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.
10.Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2010 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.
11.Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2010.
12.Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad
a regulační omezení podle § 6

A)Hodnota bodu a výše úhrad
1.Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč.
2.Celková výše úhrady zdravotnickému zařízení
a)poskytujícímu zdravotní péči v odbornosti 603 nebo 604 nepřekročí částku, která se vypočte takto:
POPzpo x PUROo x Inu
kde:
POPzpopočet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím je rok 2010.
PUROoprůměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného vdané odbornosti zdravotnickým zařízením v referenčním období. Referenčním obdobím je rok 2008.
Inuindex nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06
b)poskytujícímu zdravotní péči současně v odbornosti 603 a v odbornosti 604 nepřekročí částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:
POPzpo x PUROo x Inu
kde:
POPzpopočet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období
PUROo se vypočte takto:
PUROo = PPBROo x RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo
kde:
PPBROoprůměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v referenčním období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010
RDHBreálně dosažená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604, podle seznamu výkonů, u zdravotní pojišťovny v referenčním období, která se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604, podle seznamu výkonů, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za referenční období a celkového počtu bodů za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604 vykázaných za referenční období a zdravotní pojišťovnou uznaných
PUZUMROoprůměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období
PUZULPROoprůměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období
Inuindex nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06
3.Celková výše úhrady podle bodu 2 bude, při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, navýšena stejným způsobem jako v roce 2009, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.
4.U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, je zdravotní pojišťovna oprávněna pro účely výpočtu celkové výše úhrady použít průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.
5.U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1,- Kč.
6.Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v souvislosti s nárůstem těhotných pojištěnek.
7.Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.
  
B)Regulační omezení
1.Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech.
1.1Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než průměrné úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna zdravotnickému zařízení, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Průměrná úhrada podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období.
1.2Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna je oprávněna zdravotnickému zařízení, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Průměrná úhrada podle věty první se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2009, maximálně však do výše 108 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, na jednoho unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu, prováděné zdravotnickým zařízením, které má s pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu.
2.Regulační omezení podle bodů. 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě 1.2.
3.Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči v odbornostech 603 a 604 v hodnoceném období nepřevýší 108 % průměrné úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v odbornostech 603 a 604 v referenčním období.
4.Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely měrně upraví.
5.V případě, že zdravotnické zařízení v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, je zdravotní pojišťovna oprávněna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.
6.Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00; zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.
7.Pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2010 nepřevýší na tento druh zdravotní péče předpokládanou výši úhrad na rok 2010, vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.
8.Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2010.
9.Pokud zdravotnické zařízení vykáže zdravotnický prostředek nad 15.000 Kč, nebudou tyto náklady zahrnuty do regulačních omezení.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 8

1.Pro nasmlouvané výkony mamografického screeningu, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč, screeningu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.
2.Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809, podle seznamu výkonů, se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč s výjimkou nasmlouvaných výkonů 89711 až 89725 a dále výkonů 89611 až 89619, podle seznamu výkonů, pro které se do objemu vypočteného podle bodu 5 stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč.
3.Pro zdravotní péči poskytovanou ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou odbornosti 809, podle seznamu výkonů, se do objemu vypočteného podle bodu 5 hodnota bodu stanoví ve výši 0,70 Kč, pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou podle § 15 jinak.
4.Pro zdravotní péči poskytovanou zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu podle bodů 1 až 3.
5.Zdravotní péče poskytovaná v hodnoceném období ve vyjmenovaných odbornostech se hradí s hodnotou bodu podle bodu 2 a 3 do objemu 100 % zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období; nad tento objem se zdravotní péče hradí s hodnotou bodu 0,36 Kč. Hodnoceným obdobím je příslušné pololetí roku 2010, referenčním obdobím příslušné pololetí roku 2008.
6.U zdravotnického zařízení, které v hodnoceném období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti nebo u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu podle bodu 5 použít průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.
7.Ustanovení bodu 5 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení poskytlo zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům. Ustanovení bodu 5 se dále nepoužije v případě zdravotní péče poskytované zahraničním pojištěncům.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1.Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.
2.Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 911, 914, 916 a 921, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.
3.Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodů 4 a 5.
4.Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 105 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 6, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 a 2. Tento objem se vypočte takto:
PBro x (POPho / POPro)
kde:
PBrocelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.
POPhocelkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2010
POProcelkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).
6.Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad 105 % objemu vypočteného podle bodu 4, popřípadě upraveného podle bodu 6, se v odbornosti 925 hradí s hodnotou bodu ve výši 0,70 Kč a v odbornostech 911, 914, 916 a 921 s hodnotou bodu ve výši 0,63 Kč.
7.Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
8.Ustanovení bodů 4 a 5 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.
9.Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, přičemž tuto formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1.Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,80 Kč.
2.Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodu 3.
3.Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, popřípadě upravený podle bodu 4, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč. Tento objem se vypočte takto:
PBro x (POPho / POPro)
kde:
PBrocelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.
POPhocelkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2010.
POProcelkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem unikátních pojištěnců rozumí součet unikátních pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily (pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou).
4.Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
5.Ustanovení bodu 3 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.
6.Pokud průměrný počet bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na jednoho unikátního pojištěnce za hodnocené období dosáhne alespoň 98 % průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období a současně průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období, poskytnutá zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou, je nižší než 103 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna v rámci finančního vypořádání zdravotnickému zařízení navýší průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce na 103 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období.
7.Pokud průměrný počet bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na jednoho unikátního pojištěnce za hodnocené období nedosáhne alespoň 98 % průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období, zdravotní pojišťovna v rámci finančního vypořádání zdravotnickému zařízení sníží průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 98 % hodnoty uvedené ve větě první.
8.Pro výpočet průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce podle bodů 6 a 7 se pro hodnocené i referenční období použije seznam výkonů platný k 1.1.2010.
9.Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, a zdravotní pojišťovnou uznané, zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné šestiny 100 % objemu úhrady v referenčním období, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 12

1.Hodnota bodu se stanoví
a)ve výši 0,95 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující dopravní zdravotní službu v nepřetržitém provozu,
b)ve výši 0,90 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující dopravní zdravotní službu v nepřetržitém provozu.
2.Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 100 % vypočteného objemu se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu stanovenou v bodu 1. Tento objem se vypočte takto:
PBro x (POPho / POPro)
kde:
PBrocelkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2010. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008.
POPhocelkový počet převezených pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta dopravní zdravotní služba. Převezeným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon dopravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2010.
POProcelkový počet převezených pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta dopravní zdravotní služba; v případě sloučení zdravotních pojišťoven se počtem převezených pojištěnců rozumí součet převezených pojištěnců za zdravotní pojišťovny, které se sloučily.
3.Nad 100 % objemu vypočteného podle bodu 2 je zdravotní pojišťovna oprávněna upravit hodnotu bodu uvedenou v bodu 1, a to pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1 písm. a) na 0,90 Kč a pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1. písm. b) na 0,80 Kč.
4.Ustanovení bodu 3 se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v referenčním nebo hodnoceném období poskytla dopravní zdravotní službu méně než 50 převezeným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.
5.Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
6.Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout za 1. a 2. pololetí 2010 předběžnou úhradu ve výši 100 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2008.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle KlaSifikace5) S indexy těchto Skupin

IR-DRG5) Název Skupiny Index
00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 23,2508
00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 23,2508
00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 53,1143
00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 17,6970
00022 TRANSPLANTACE JATER S CC 17,6970
00023 TRANSPLANTACE JATER S MCC 37,7494
00031 ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 38,6473
00032 ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 38,6473
00033 ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 44,3433
00041 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC 12,1166
00042 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC 12,1166
00043 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC 17,4213
00051 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZCC 7,2631
00052 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) Sec 7,6415
00053 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) SMCC 9,0900
00060 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ) 95,4949
00070 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ 122,3876
00080 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 71,3005
00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) 41,9233
00100 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 42,7458
00110 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) 36,9353
00121 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC 19,7036
00122 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 21,5892
00123 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 23,9254
00131 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC 10,0294
00132 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 11,6454
00133 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 15,3824
00141 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 3,8397
00142 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 5,5645
00143 AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 10,0940
00151 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 2,1958
00152 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 2,6818
00153 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 2,6818
00161 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM BEZ CC 14,1939
00162 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S CC 14,1939
00163 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC 14,1939
00171 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC 9,5187
00172 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC 9,5187
00173 ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC 9,5187
01011 KRANIOTOMIE BEZ CC 3,7467
01012 KRANIOTOMIE S CC 5,1674
01013 KRANIOTOMIE S MCC 7,6718
01021 SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 2,5487
01022 SPINÁLNÍ VÝKONY S CC 4,1580
01023 SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC 6,6736
01031 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC 2,4418
01032 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC 2,9308
01033 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC 3,7121
01041 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC 0,3814
01042 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC 0,3814
01043 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC 0,7168
01051 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC 0,1779
01052 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC 0,2013
01053 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC 0,2321
01061 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1220
01062 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 2,1426
01063 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 10,7525
01301 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC 0,6243
01302 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC 0,9406
01303 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC 1,7955
01311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,7903
01312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,8368
01313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 1,1757
01321 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC 0,4185
01322 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC 0,5468
01323 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC 0,7413
01331 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC 1,3518
01332 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC 1,9419
01333 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC 3,1915
01341 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC 0,8109
01342 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC 1,0514
01343 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC 1,6322
01351 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC 0,6548
01352 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC 0,7858
01353 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC 1,1040
01361 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC 0,4714
01362 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC 0,5461
01363 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC 0,6632
01371 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC 0,5569
01372 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC 0,6547
01373 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC 0,7254
01381 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULOZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 2,1980
01382 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULOZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 2,8291
01383 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULOZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 6,0061
01391 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC 0,9240
01392 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC 1,5731
01393 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC 3,7541
01401 VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC 1,2198
01402 VIROVÁ MENINGITIDA S CC 1,4668
01403 VIROVÁ MENINGITIDA S MCC 2,3400
01411 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA BEZ CC 0,5423
01412 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S CC 0,9739
01413 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S MCC 3,0077
01421 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC 0,4581
01422 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC 0,5780
01423 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC 1,0264
01431 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC 0,4197
01432 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC 0,5151
01433 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC 0,5745
01441 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC 0,8061
01442 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC 1,3170
01443 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC 4,1295
01451 OTŘES MOZKU BEZ CC 0,2424
01452 OTŘES MOZKU S CC 0,2721
01453 OTŘES MOZKU S MCC 0,4606
01461 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4280
01462 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,5976
01463 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 0,9010
02011 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC 0,8411
02012 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC 1,1282
02013 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC 1,1282
02021 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC 0,3273
02022 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC 0,3866
02023 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC 0,4209
02031 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC 0,7944
02032 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC 0,8727
02033 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC 0,8727
02041 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC 0,3508
02042 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC 0,3508
02043 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC 0,3789
02301 AKUTNÍ A ZAVÁŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC 0,2767
02302 AKUTNÍ A ZAVÁŽNÉ INFEKCE OKA S CC 0,3730
02303 AKUTNÍ A ZAVÁŽNÉ INFEKCE OKA S MCC 0,3730
02311 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC 0,4406
02312 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC 0,4799
02313 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC 0,4799
02321 JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC 0,2643
02322 JINÉ PORUCHY OKA S CC 0,3109
02323 JINÉ PORUCHY OKA S MCC 0,3725
03011 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC 2,6842
03012 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC 5,5992
03013 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC 5,5992
03021 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC 2,2384
03022 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC 3,3941
03023 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC 4,8936
03031 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC 1,2343
03032 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC 1,2343
03033 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC 3,5231
03041 VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC 0,6290
03042 VÝKONY NA ÚSTECH S CC 0,6681
03043 VÝKONY NA ÚSTECH S MCC 1,1812
03051 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC 0,7930
03052 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC 0,8532
03053 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC 1,0249
03061 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC 0,7122
03062 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC 0,8531
03063 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC 1,1991
03071 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC 1,1499
03072 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC 1,1499
03073 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC 1,1499
03081 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC 0,3527
03082 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC 0,4480
03083 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC 0,7265
03091 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,3109
03092 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,4757
03093 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 0,6052
03100 KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT 26,6665
03301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,8985
03302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,8985
03303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 1,2731
03311 PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC 0,4264
03312 PORUCHY ROVNOVÁHY S CC 0,4985
03313 PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC 0,5455
03321 EPISTAXE BEZ CC 0,2494
03322 EPISTAXE S CC 0,3032
03323 EPISTAXE S MCC 0,4016
03331 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC 0,3142
03332 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC 0,4341
03333 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC 0,5872
03341 NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC 0,4970
03342 NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC 0,5843
03343 NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC 0,8715
03351 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,3150
03352 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,4109
03353 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 0,5869
04011 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC 3,0043
04012 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC 3,6247
04013 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC 5,1696
04021 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC 2,3662
04022 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC 2,5022
04023 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC 3,6202
04031 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,0769
04032 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 1,6480
04033 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 3,6314
04301 CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC 2,3175
04302 CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC 2,3175
04303 CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC 3,3069
04310 RESPIRAČNÍ SELHANÍ 3,6205
04321 PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC 1,0492
04322 PLICNÍ EMBOLIE S CC 1,1577
04323 PLICNÍ EMBOLIE S MCC 1,3548
04331 ZAVÁŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC 0,4256
04332 ZAVÁŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC 0,7614
04333 ZAVÁŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC 1,3671
04341 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,7966
04342 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU SCC 0,8944
04343 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 1,1011
04351 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1119
04352 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 1,5364
04353 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 3,5769
04361 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC 0,7099
04362 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC 0,9272
04363 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC 1,4439
04371 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC 0,5838
04372 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC 0,7056
04373 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC 0,9500
04381 ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC 0,4432
04382 ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC 0,6053
04383 ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC 0,7786
04391 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC 0,7743
04392 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC 0,8131
04393 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC 1,1161
04401 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC 0,8762
04402 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC 1,1091
04403 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC 1,5130
04411 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4586
04412 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,6555
04413 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,8804
05000 ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU 0,6306
05011 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC 45,4085
05012 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC 45,4085
05013 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC 48,1928
05021 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC 15,9076
05022 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC 16,8148
05023 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC 20,1459
05031 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY BEZ CC 9,7968
05032 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S CC 9,7968
05033 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S MCC 9,7968
05041 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZCC 11,5768
05042 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 12,1642
05043 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 16,3775
05051 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC 9,5838
05052 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC 9,5838
05053 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC 11,0004
05061 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC 7,5139
05062 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 7,9754
05063 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 8,8554
05070 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU 10,1994
05081 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 5,8189
05082 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S CC 5,8189
05083 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S MCC 5,8189
05091 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 4,8006
05092 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 7,5126
05093 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 9,1483
05101 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 4,8038
05102 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 4,8038
05103 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 6,2605
05111 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC 5,6161
05112 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC 5,6161
05113 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC 6,0902
05121 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 8,6872
05122 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 11,8339
05123 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 14,6945
05131 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 4,5080
05132 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 4,5080
05133 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 4,9639
05141 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 2,7619
05142 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 3,2007
05143 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 4,4143
05151 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC 1,9141
05152 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC 2,5869
05153 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC 4,2702
05161 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC 4,2723
05162 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC 4,2723
05163 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC 4,2723
05171 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1112
05172 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 1,5340
05173 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 3,2858
05181 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC 1,2104
05182 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC 1,2104
05183 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC 1,2104
05191 LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC 0,3491
05192 LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC 0,3754
05193 LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC 0,4273
05201 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1961
05202 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 1,7656
05203 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 7,6836
05221 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 16,5466
05222 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 16,5466
05223 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 16,5466
05231 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 7,1902
05232 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 8,3739
05233 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 10,0806
05241 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 9,3031
05242 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 10,3474
05243 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 13,0239
05261 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 12,7973
05262 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 13,4586
05263 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 13,4586
05271 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 6,1329
05272 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 6,7609
05273 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 7,3592
05281 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 8,6966
05282 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 9,3463
05283 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 11,2260
05291 PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 9,8480
05292 PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 9,8480
05293 PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 9,8480
05301 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 1,0793
05302 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 1,2848
05303 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 1,8551
05311 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC 0,6336
05312 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC 0,7368
05313 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC 0,8109
05321 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,9148
05322 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,1069
05323 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,7496
05331 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC 0,6210
05332 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC 0,9813
05333 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC 1,6296
05341 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC 2,8754
05342 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC 2,8754
05343 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC 5,0252
05351 SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC 0,7217
05352 SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC 0,8228
05353 SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC 1,2758
05361 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC 0,5085
05362 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC 0,5914
05363 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC 0,7207
05371 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC 1,6398
05372 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC 2,8617
05373 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC 5,5209
05381 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC 0,5162
05382 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC 0,6766
05383 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC 0,9008
05391 ATEROSKLEROZA BEZ CC 0,4390
05392 ATEROSKLERÓZA S CC 0,6042
05393 ATEROSKLERÓZA S MCC 0,9448
05401 HYPERTENZE BEZ CC 0,3958
05402 HYPERTENZE S CC 0,4661
05403 HYPERTENZE S MCC 0,5487
05411 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC 0,4393
05412 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC 0,6861
05413 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC 1,3525
05421 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC 0,4848
05422 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC 0,6758
05423 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC 0,9481
05431 ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC 0,3942
05432 ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC 0,5235
05433 ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC 0,6257
05441 SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC 0,3990
05442 SYNKOPA A KOLAPS S CC 0,5492
05443 SYNKOPA A KOLAPS S MCC 0,6951
05451 KARDIOMYOPATIE BEZ CC 0,5156
05452 KARDIOMYOPATIE S CC 0,6799
05453 KARDIOMYOPATIE S MCC 1,2738
05461 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC 1,4503
05462 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC 1,4503
05463 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC1,4503
05471 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4836
05472 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,6688
05473 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 0,9744
06011 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC 3,3212
06012 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC 3,9606
06013 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC 5,9249
06021 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANACTNÍKU BEZ CC 3,1468
06022 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANACTNÍKU S CC 4,3838
06023 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANACTNÍKU S MCC 5,5431
06031 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC 1,5396
06032 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC 2,2202
06033 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC 4,3199
06041 UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBRIŠNICE BEZ CC 0,9200
06042 UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBRIŠNICE S CC 1,2993
06043 UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBRIŠNICE S MCC 2,0945
06051 VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC 0,7566
06052 VÝKONY NA APENDIXU S CC 0,9897
06053 VÝKONY NA APENDIXU S MCC 1,6828
06061 LAPAROSKOPICKE VÝKONY PŘI TRISELNE, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC 0,9838
06062 LAPAROSKOPICKE VÝKONY PŘI TRISELNE, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC 1,1019
06063 LAPAROSKOPICKE VÝKONY PŘI TRISELNE, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC 1,1827
06071 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANACTNIKU BEZ CC 1,6817
06072 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANACTNIKU S CC 1,9418
06073 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANACTNIKU S MCC 3,3884
06081 LAPAROTOMICKE VÝKONY PŘI TRISELNE, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC 0,4694
06082 LAPAROTOMICKE VÝKONY PŘI TRISELNE, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC 0,6714
06083 LAPAROTOMICKE VÝKONY PŘI TRISELNE, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC 1,0373
06091 ANALNI A STOMICKE VÝKONY BEZ CC 0,4365
06092 ANALNI A STOMICKE VÝKONY S CC 0,5594
06093 ANALNI A STOMICKE VÝKONY S MCC 0,7146
06101 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,8888
06102 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC 1,5677
06103 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC 3,5777
06111 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE BEZCC 1,1399
06112 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE S CC1,8360
06113 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNI DIAGNÓZE S MCC 2,1950
06301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVÍCÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,5607
06302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVÍCÍHO SYSTÉMU S CC 0,8424
06303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVÍCÍHO SYSTÉMU S MCC 1,0620
06311 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC 0,4680
06312 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC 0,7827
06313 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC 1,2081
06321 PORUCHY JÍCNU BEZ CC 0,4208
06322 PORUCHY JÍCNU S CC 0,6186
06323 PORUCHY JÍCNU S MCC 1,0354
06331 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC 0,5033
06332 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC 0,6548
06333 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC 1,4263
06341 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4009
06342 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 1,0397
06343 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 1,0397
06351 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4254
06352 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 0,6122
06353 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 1,3090
06361 ZAVÁŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,2204
06362 ZAVÁŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 1,2204
06363 ZAVÁŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 2,5359
06371 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC 0,2834
06372 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC 0,4209
06373 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC 0,5866
06381 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,3230
06382 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC 0,5048
06383 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC 0,7735
07011 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC 3,3976
07012 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC 4,7627
07013 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC 7,6174
07021 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 3,1826
07022 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC 3,4352
07023 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC 4,9767
07031 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC 1,2600
07032 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC 1,8644
07033 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC 3,1713
07041 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC 1,0821
07042 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC 1,2702
07043 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC 1,5914
07051 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC 1,4287
07052 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC 2,2708
07053 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC 4,4339
07301 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC 0,7262
07302 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC 0,8315
07303 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC 1,2718
07311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC 0,6824
07312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC 0,9454
07313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC 1,0225
07321 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,7740
07322 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC 1,0917
07323 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC 2,4184
07331 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC 0,4428
07332 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC 0,7291
07333 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC 1,0786
07341 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC 0,5266
07342 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC 0,7564
07343 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC 1,0783
08011 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC 17,7636
08012 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC 17,7636
08013 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC 17,7636
08021 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC 3,7491
08022 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC 3,7491
08023 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC 3,7491
08031 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC 5,2310
08032 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC 5,9789
08033 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC 7,5760
08041 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC 3,3718
08042 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC 3,3718
08043 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC 3,7804
08051 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC 5,1408
08052 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH S CC 5,1408
08053 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC 5,1408
08061 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC 3,1763
08062 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC 3,1763
08063 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC 3,1763
08071 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 2,1776
08072 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 2,2938
08073 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 2,2938
08081 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC 2,0973
08082 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC 2,4736
08083 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC 3,2418
08091 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC 0,6728
08092 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC 2,2018
08093 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC 3,4085
08101 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC 1,2288
08102 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC 1,7562
08103 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC 2,3104
08111 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZCC 0,6440
08112 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC 0,8283
08113 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC 1,2059
08121 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC 0,2950
08122 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC 0,3239
08123 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC 0,4559
08131 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁRNÍM SYSÉMU BEZ CC 0,5559
08132 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁRNÍM SYSÉMU S CC 1,3226
08133 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁRNÍM SYSÉMU S MCC 1,5956
08141 VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC 0,4585
08142 VÝKONY NA CHODIDLE S CC 0,6088
08143 VÝKONY NA CHODIDLE S MCC 0,8834
08151 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC 0,7096
08152 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC 1,1029
08153 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC 1,5566
08161 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI BEZ CC 0,4371
08162 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC 0,7491
08163 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC 1,1300
08171 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 0,4560
08172 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 1,0418
08173 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 3,1896
08181 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC 4,1049
08182 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC 4,1049
08183 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC 4,6425
08191 ARTROSKOPIE BEZ CC 0,3313
08192 ARTROSKOPIE S CC 0,3530
08193 ARTROSKOPIE S MCC 0,3530
08301 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC 0,7874
08302 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC 0,9710
08303 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC 1,2260
08311 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC 0,6314
08312 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC 0,7139
08313 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC 1,0979
08321 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC 0,3213
08322 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC 0,5724
08323 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC 0,9180
08331 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC 0,7308
08332 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC 1,1981
08333 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC 1,4172
08341 OSTEOMYELITIDA BEZ CC 0,9370
08342 OSTEOMYELITIDA S CC 1,3498
08343 OSTEOMYELITIDA S MCC 1,3498
08351 SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC 0,8492
08352 SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC 1,1277
08353 SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC 2,1781
08361 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 0,7901
08362 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 0,8471
08363 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 1,1690
08371 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY BEZ CC 0,5020
08372 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY S CC 0,6009
08373 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMU SE ZÁDY S MCC 0,7086
08381 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC 0,6286
08382 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC 0,6844
08383 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC 0,8905
08391 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC 0,6237
08392 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC 0,7978
08393 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC 0,9425
08401 MUSKULOSKELETALNI PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VYRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC 0,4023
08402 MUSKULOSKELETALNI PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VYRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC 0,5543
08403 MUSKULOSKELETALNI PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VYRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC 0,6434
08411 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETALNIHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 0,3997
08412 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETALNIHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 0,5976
08413JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETALNIHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 1,0416
IR-DRG5) Název Skupiny Index
09011 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC 0,6595
09012 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC 1,2457
09013 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC 1,8033
09021 VÝKONY NA PRSECH BEZ CC 0,7788
09022 VÝKONY NA PRSECH S CC 0,9928
09023 VÝKONY NA PRSECH S MCC 1,1827
09031 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC 0,4138
09032 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC 0,8539
09033 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC 1,8740
09301 ZAVÁŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC 0,7900
09302 ZAVÁŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC 0,8304
09303 ZAVÁŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC 0,9999
09311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU BEZ CC 0,8275
09312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU S CC 0,9346
09313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU S MCC 0,9346
09321 FLEGMÓNA BEZ CC 0,4996
09322 FLEGMÓNA S CC 0,7410
09323 FLEGMÓNA S MCC 0,9489
09331 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC 0,2531
09332 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC 0,3738
09333 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC 0,5486
09341 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC 0,4071
09342 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC 0,5775
09343 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC 0,7576
10011 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC 2,2261
10012 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC 2,6948
10013 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC 2,6948
10021 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC 1,6511
10022 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC 1,6511
10023 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC 1,6511
10031 VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC 3,3071
10032 VÝKONY PRO OBEZITU S CC 3,3071
10033 VÝKONY PRO OBEZITU S MCC 3,3071
10041 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC 1,8811
10042 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC 2,2460
10043 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC 2,2460
10051 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 0,9157
10052 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC 1,0090
10053 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC 1,1147
10061 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKYCH PORUCHÁCH BEZ CC 1,8554
10062 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKYCH PORUCHÁCH S CC 2,7137
10063 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKYCH PORUCHÁCH S MCC 8,5468
10301 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC 0,4919
10302 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC 0,6040
10303 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC 0,9586
10311 HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU BEZ CC 0,4049
10312 HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S CC 0,5431
10313 HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S MCC 0,6374
10321 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC 0,5574
10322 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC 0,6821
10323 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC 1,1686
10331 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC 0,7621
10332 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC 0,7621
10333 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC 0,9859
11011 TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC 6,8830
11012 TRANSPLANTACE LEDVIN S CC 6,8830
11013 TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC 8,0493
11021 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC 5,8459
11022 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC 6,5262
11023 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC 8,3427
11031 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 1,8064
11032 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC 2,1764
11033 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC 3,2505
11041 OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU BEZ CC 1,4831
11042 OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S CC 1,8176
11043 OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S MCC 4,0993
11051 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC 0,9339
11052 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC 0,9817
11053 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC 1,4489
11061 PROSTATEKTOMIE BEZ CC 0,9986
11062 PROSTATEKTOMIE S CC 1,1386
11063 PROSTATEKTOMIE S MCC 1,3764
11071 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 0,4571
11072 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC 0,5501
11073 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC 0,6704
11081 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,7159
11082 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,7589
11083 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 3,3684
11301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHANÍ BEZ CC 0,4557
11302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHANÍ S CC 0,7281
11303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHANÍ S MCC 1,1922
11311 NEFRITIDA BEZ CC 0,4794
11312 NEFRITIDA S CC 0,6109
11313 NEFRITIDA S MCC 1,4663
11321 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,4442
11322 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,6081
11323 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 0,8134
11331 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC 0,4037
11332 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC0,5688
11333 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC 0,5688
11341 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC 0,2971
11342 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC 0,4181
11343 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC 0,5754
11351 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC 0,3385
11352 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC 0,7989
11353 SELHANÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC 1,2890
11361 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 0,3222
11362 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC 0,3777
11363 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC 0,4873
11371 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,3000
11372 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,4410
11373 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 0,7883
12011 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC 1,9128
12012 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC 1,9128
12013 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC 2,0539
12021 VÝKONY NA PENISU BEZ CC 0,3858
12022 VÝKONY NA PENISU S CC 0,5571
12023 VÝKONY NA PENISU S MCC 0,5571
12031 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC 0,8386
12032 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC 1,0148
12033 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC 1,0148
12041 VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC 0,3803
12042 VÝKONY NA VARLATECH S CC 0,5053
12043 VÝKONY NA VARLATECH S MCC 0,7931
12051 CIRKUMCIZE BEZ CC 0,2569
12052 CIRKUMCIZE S CC 0,2800
12053 CIRKUMCIZE S MCC 0,3494
12061 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC 0,5582
12062 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC 0,8503
12063 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC 0,8503
12301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,5072
12302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,8001
12303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 1,0031
12311 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,2350
12312 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC 0,3214
12313 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC 0,3676
13011 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC 2,7644
13012 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC 3,0913
13013 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC 3,0913
13021 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC 2,3502
13022 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC 2,9450
13023 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC 2,9450
13031 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC 1,7187
13032 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC 1,9042
13033 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC 2,4980
13041 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC 1,0665
13042 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC 1,2392
13043 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNYCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC 1,4279
13051 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC 0,4630
13052 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC 0,7342
13053 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC 1,2553
13061 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC 0,8628
13062 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC 0,9883
13063 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC 1,1526
13071 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC 0,2638
13072 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC 0,4005
13073 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC 0,6491
13081 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC 0,5487
13082 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC 0,5843
13083 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC 0,5843
13091 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC 0,2101
13092 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC 0,2526
13093 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC 0,3047
13101 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,9031
13102 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 1,1828
13103 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 2,3877
13301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZCC 0,5747
13302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU Sec 0,7072
13303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU SMCC 1,0416
13311 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,2962
13312 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,5153
13313 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,5153
13321 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,1902
13322 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,3257
13323 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,6739
14601 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC 0,8903
14602 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC 1,0723
14603 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC 1,2703
14611 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC 0,6391
14612 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC 0,7571
14613 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC 0,9687
14621 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC 2,4356
14622 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC 2,4356
14623 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC 2,4356
14631 VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC 0,4919
14632 VAGINÁLNÍ POROD S CC 0,5565
14633 VAGINÁLNÍ POROD S MCC 0,5565
14641 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC 0,1879
14642 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC 0,2202
14643 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC 0,2379
14651 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC 0,1741
14652 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC 0,1741
14653 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC 0,1741
14661 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC 0,2247
14662 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC 0,2247
14663 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC 0,2247
14671 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC 0,1831
14672 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC 0,1831
14673 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC 0,1831
14681 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC 0,9287
14682 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC 1,1076
14683 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC 1,1076
14691 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC 0,4955
14692 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC 0,4955
14693 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC 0,4955
14701 HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC 0,3099
14702 HROZÍCÍ POTRAT S CC 0,4775
14703 HROZÍCÍ POTRAT S MCC 0,4775
14711 FALEŠNÝ POROD BEZ CC 0,1513
14712 FALEŠNÝ POROD S CC 0,2160
14713 FALEŠNÝ POROD S MCC 0,2160
14721 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC 0,2694
14722 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC 0,4812
14723 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC 0,7161
14731 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC 0,2694
14732 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC 0,3986
14733 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC 0,3986
15601 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ BEZ CC 0,6213
15602 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S CC 0,6213
15603 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S MCC 0,6213
15611 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC 9,6517
15612 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC 13,5150
15613 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC 21,4750
15621 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 83,3760
15622 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 83,3760
15623 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 83,3760
15631 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 36,6404
15632 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 36,6404
15633 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 36,6404
15641 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 35,9362
15642 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 35,9362
15643 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 35,9362
15651 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 7,5595
15652 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 7,5595
15653 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 16,1346
15661 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 29,5738
15662 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 29,5738
15663 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 29,5738
15671 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 4,0864
15672 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 4,4353
15673 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 7,9885
15681 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 12,5774
15682 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 12,5774
15683 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 12,5774
15691 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 0,9626
15692 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 1,9467
15693 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 4,2844
15701 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC 14,0560
15702 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC 14,0560
15703 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC 14,0560
15711 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC 0,6316
15712 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC 2,0587
15713 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC 2,0587
15720 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ4,1371
15731 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC 0,2877
15732 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC 0,3189
15733 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC 0,3189
15741 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ BEZ CC 0,5998
15742 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC 0,6603
15743 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC 0,6603
15751 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 0,2742
15752 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 0,3616
15753 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 0,4100
16011 VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC 2,9427
16012 VÝKONY NA SLEZINĚ S CC 2,9427
16013 VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC 2,9427
16021 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC 0,6449
16022 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC 0,9105
16023 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S MCC 1,7889
16301 AGRANULOCYTÓZA BEZ CC 0,9507
16302 AGRANULOCYTÓZA S CC 1,8640
16303 AGRANULOCYTÓZA S MCC 2,4088
16311 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC 0,9623
16312 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC 1,1981
16313 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC 1,4580
16321 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC 0,6355
16322 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC 0,8690
16323 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC 1,3833
16331 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC 0,7405
16332 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC 0,8574
16333 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC 1,1553
16341 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU BEZ CC 0,5837
16342 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU S CC 0,7890
16343 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGANU S MCC 1,3641
17011 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC 1,1061
17012 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC 4,1036
17013 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC 7,5269
17021 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC 1,3598
17022 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S CC 3,9580
17023 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC 15,6644
17031 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC 1,9219
17032 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC 3,6862
17033 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC 6,0986
17041 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC 1,4421
17042 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC 2,4273
17043 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC 4,2073
17301 AKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC 2,1693
17302 AKUTNÍ LEUKÉMIE S CC 2,1693
17303 AKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC 4,5385
17311 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC 1,3000
17312 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S CC 2,0183
17313 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC 2,8725
17321 RADIOTERAPIE BEZ CC 1,7882
17322 RADIOTERAPIE S CC 2,0199
17323 RADIOTERAPIE S MCC 2,2161
17331 CHEMOTERAPIE BEZ CC 0,9862
17332 CHEMOTERAPIE S CC 0,9862
17333 CHEMOTERAPIE S MCC 1,4119
17341 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC 0,7789
17342 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC 1,0228
17343 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC 1,2667
17351 CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII BEZ CC 16,2576
17352 CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S CC 16,2576
17353 CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S MCC 16,2576
18011 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC 0,2704
18012 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC 4,7634
18013 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC 15,2891
18021 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC 1,3302
18022 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC 1,7805
18023 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC 3,2029
18301 SEPTIKEMIE BEZ CC 1,0857
18302 SEPTIKEMIE S CC 1,4738
18303 SEPTIKEMIE S MCC 3,5194
18311 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC 0,6324
18312 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC 0,9376
18313 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC 1,5810
18321 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC 0,4843
18322 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC 0,6640
18323 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC 0,8842
18331 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,4270
18332 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC 0,5591
18333 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC 0,6982
18341 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC 0,6746
18342 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC 0,9795
18343 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC 1,6886
19011 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCÍ BEZ CC 1,3250
19012 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCÍ S CC 2,9147
19013 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCÍ S MCC 5,5831
19301 SCHIZOFRENIE BEZ CC 1,6977
19302 SCHIZOFRENIE S CC 2,4278
19303 SCHIZOFRENIE S MCC 2,4278
19311 PSYCHÓZY BEZ CC 1,5862
19312 PSYCHÓZY S CC 1,5862
19313 PSYCHÓZY S MCC 1,6887
19321 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY BEZ CC 1,1678
19322 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S CC 1,3842
19323 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S MCC 2,1624
19331 BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC 1,7197
19332 BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC 1,9183
19333 BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC 1,9183
19341 DEPŘESE BEZ CC 1,0321
19342 DEPŘESE S CC 1,2129
19343 DEPŘESE S MCC 1,9845
19351 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPŘESIVNÍCH BEZ CC 0,8687
19352 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPŘESIVNÍCH S CC 0,8687
19353 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPŘESIVNÍCH S MCC 0,9561
19361 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC 0,9586
19362 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC 0,9586
19363 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC 1,1401
19371 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC 1,2284
19372 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC 1,2284
19373 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC 1,2284
19381 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY BEZ CC 3,2215
19382 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S CC 3,2215
19383 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S MCC 3,7748
19391 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC 0,7364
19392 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC 0,7364
19393 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC 0,7364
20301 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC 0,1401
20302 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC 0,1401
20303 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNI PROTI DOPORUČENI LEKARE S MCC 0,1401
20311 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACI A/NEBO DETOXIKACNI TERAPII BEZ CC 0,5077
20312 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACI A/NEBO DETOXIKACNI TERAPII S CC 0,5077
20313 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACI A/NEBO DETOXIKACNI TERAPII S MCC 0,5077
20321 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC 0,6982
20322 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC 1,0417
20323 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC 1,0417
20331 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC 0,4149
20332 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC 0,5093
20333 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC 0,8676
20341 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC 0,8231
20342 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC 1,0086
20343 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC 1,0086
21011 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH BEZ CC 2,0716
21012 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S CC 2,0716
21013 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S MCC 2,0716
21021 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC 1,3031
21022 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC 3,1269
21023 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC 7,2698
21301 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC 0,9545
21302 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC 1,6583
21303 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC 5,6352
21311 ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC 0,2164
21312 ALERGICKÉ REAKCE S CC 0,2940
21313 ALERGICKÉ REAKCE S MCC 0,2940
21321 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC 0,3302
21322 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S CC 0,4866
21323 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S MCC 1,1026
21331 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC 0,2699
21332 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC 0,4733
21333 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC 1,8128
21341 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC 1,9265
21342 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC 1,9265
21343 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC 1,9265
21351 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC 0,2926
21352 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC 0,5297
21353 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC 1,6408
22501 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE BEZ CC 0,2796
22502 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S CC 0,2796
22503 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S MCC 0,2796
22510 ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍM ŠTĚPEM 9,0098
22521 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC 2,2526
22522 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC 11,1469
22523 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC 11,1469
22530 ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU 5,0292
22541 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC 1,8613
22542 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC 1,8613
22543 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC 1,8613
22551 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC 0,8364
22552 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC 1,6621
22553 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC 1,6621
23011 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC 1,1763
23012 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC 2,2008
23013 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC 11,1167
23301 REHABILITACE BEZ CC 1,0876
23302 REHABILITACE S CC 1,2711
23303 REHABILITACE S MCC 1,3761
23311 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC 0,3760
23312 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC 0,5549
23313 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC 0,8464
23321 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC 0,3362
23322 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC 0,9063
23323 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC 6,1866
24010 HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 0,7420
24020 HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV 2,7662
24031 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC 0,3606
24032 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC 0,3606
24033 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC 0,3606
24301 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC 0,7583
24302 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC 0,7583
24303 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC 0,7583
24311 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ CC 0,1399
24312 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC 0,1399
24313 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC 0,1399
24320 HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 4,3194
24331 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZCC 5,1320
24332 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU Sec 5,1320
24333 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU SMCC 5,1320
24341 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC 0,3905
24342 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC 0,8974
24343 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC 3,0764
24350 HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV 2,4998
25011 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONC. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC 5,8146
25012 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONC. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC 6,6730
25013 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONC. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC 11,7773
25021 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC 5,7233
25022 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC 5,7233
25023 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC 9,3329
25030 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 51,3533
25040 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM 40,8159
25051 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZCC 25,1438
25052 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM Sec 25,1438
25053 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM SMCC 25,1438
25061 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN BEZ CC 16,0782
25062 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S CC 16,0782
25063 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S MCC 16,0782
25071 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZCC 15,9856
25072 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC 15,9856
25073 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC 15,9856
25301 DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC 0,8693
25302 DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC 1,1109
25303 DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC 2,6759
25311 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZCC 1,4733
25312 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC 1,4733
25313 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC 1,4733
25320 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) 139,1328
25330 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) 45,6220
25341 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC 17,2268
25342 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC 17,2268
25343 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC 17,2268
25361 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC 12,4960
25362 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC 12,4960
25363 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC 12,4960
25370 ÚMRTI DO 5 DNÍ OD PŘIJMU PŘI POLYTRAUMATU 2,8388
88871 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZCC 0,9311
88872 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 2,1685
88873 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 5,4836
88881 PROSTATICKE VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC 0,8264
88882 PROSTATICKE VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 0,9413
88883 PROSTATICKE VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 1,0312
88891 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC 0,4231
88892 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 0,8632
88893 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 2,2505
99980 HLAVNI DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA 0,3834
99990 NEZAŘADITELNÉ0,2844

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle
Klasifikace5) s indexy těchto skupin
použité k výpočtu hodnoty CMalfa2008

IR-DRG5) Název skupiny Index
01351 NESPECIFICKÁ CEVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC 0,6548
01352 NESPECIFICKÁ CEVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC 0,7858
01353 NESPECIFICKÁ CEVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC 1,104
01361 TRANZITORNIISCHEMICKA ATAKA BEZ CC 0,4714
01362 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC 0,5461
01363 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC 0,6632
01421 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC 0,4581
01422 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC 0,578
01423 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC 1,0264
01451 OTŘES MOZKU BEZ CC 0,2424
01452 OTŘES MOZKU S CC 0,2721
01453 OTŘES MOZKU S MCC 0,4606
02321 JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC 0,2643
02322 JINÉ PORUCHY OKA S CC 0,3109
02323 JINÉ PORUCHY OKA S MCC 0,3725
03061 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC 0,7122
03062 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC 0,8531
03063 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC 1,1991
03081 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC 0,3527
03082 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC 0,448
03083 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC 0,7265
03311 PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC 0,4264
03312 PORUCHY ROVNOVÁHY S CC 0,4985
03313 PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC 0,5455
03321 EPISTAXE BEZ CC 0,2494
03322 EPISTAXE S CC 0,3032
03323 EPISTAXE S MCC 0,4016
03341 NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC 0,497
03342 NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC 0,5843
03343 NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC 0,8715
04351 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1119
04352 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 1,5364
04353 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 3,5769
04391 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC 0,7743
04392 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC 0,8131
04393 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC 1,1161
05021 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC 15,9076
05022 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC 16,8148
05023 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC 20,1459
05041 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZCC 11,5768
05042 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 12,1642
05043 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 16,3775
05051 KORONARNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC 9,5838
05052 KORONARNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC 9,5838
05053 KORONARNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC 11,0004
05061 KORONARNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC 7,5139
05062 KORONARNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 7,9754
05063 KORONARNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 8,8554
05101 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 4,8038
05102 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 4,8038
05103 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 6,2605
05131 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 4,508
05132 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 4,508
05133 JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 4,9639
05151 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC 1,9141
05152 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC 2,5869
05153 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC 4,2702
05171 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,1112
05172 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 1,534
05173 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 3,2858
05221 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 16,5466
05222 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 16,5466
05223 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 16,5466
05231 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 7,1902
05232 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 8,3739
05233 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 10,0806
05241 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PRI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 9,3031
05242 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PRI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 10,3474
05243 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PRI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 13,0239
05261 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 12,7973
05262 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 13,4586
05263 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 13,4586
05271 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 6,1329
05272 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 6,7609
05273 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 7,3592
05281 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 8,6966
05282 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 9,3463
05283 PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 11,226
05291 PERKUTÁNNÍ KATETRIZACNI ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 9,848
05292 PERKUTÁNNÍ KATETRIZACNI ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 9,848
05293 PERKUTÁNNÍ KATETRIZACNI ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 9,848
05311 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC 0,6336
05312 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC 0,7368
05313 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC 0,8109
05391 ATEROSKLERÓZA BEZ CC 0,439
05392 ATEROSKLERÓZA S CC 0,6042
05393 ATEROSKLERÓZA S MCC 0,9448
05401 HYPERTENZE BEZ CC 0,3958
05402 HYPERTENZE S CC 0,4661
05403 HYPERTENZE S MCC 0,5487
06011 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC 3,3212
06012 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC 3,9606
06013 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC 5,9249
06051 VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC 0,7566
06052 VÝKONY NA APENDIXU S CC 0,9897
06053 VÝKONY NA APENDIXU S MCC 1,6828
06081 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC 0,4694
06082 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC 0,6714
06083 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC 1,0373
06311 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC 0,468
06312 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC 0,7827
06313 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC 1,2081
06331 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZANĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC 0,5033
06332 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZANĚTLIVÉ ONEMOCNĚNI STŘEVA S CC 0,6548
06333 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZANĚTLIVÉ ONEMOCNĚNI STŘEVA S MCC 1,4263
06351 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4254
06352 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 0,6122
06353 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 1,309
06371 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC 0,2834
06372 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC 0,4209
06373 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC 0,5866
07031 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC 1,26
07032 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC 1,8644
07033 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC 3,1713
07341 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC 0,5266
07342 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC 0,7564
07343 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC 1,0783
08031 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMIT Y BEZ CC 5,231
08032 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC 5,9789
08033 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC 7,576
08081 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC 2,0973
08082 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC 2,4736
08083 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC 3,2418
08101 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC 1,2288
08102 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC 1,7562
08103 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC 2,3104
08121 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC 0,295
08122 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC 0,3239
08123 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC 0,4559
08371 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC 0,502
08372 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC 0,6009
08373 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC 0,7086
09301 ZAVÁŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC 0,79
09302 ZAVÁŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC 0,8304
09303 ZAVÁŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC 0,9999
09321 FLEGMÓNA BEZ CC 0,4996
09322 FLEGMÓNA S CC 0,741
09323 FLEGMÓNA S MCC 0,9489
09341 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC 0,4071
09342 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC 0,5775
09343 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC 0,7576
10041 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PRI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC 1,8811
10042 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PRI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC 2,246
10043 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PRI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC 2,246
10051 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 0,9157
10052 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC 1,009
10053 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC 1,1147
10301 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC 0,4919
10302 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC 0,604
10303 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC 0,9586
11051 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC 0,9339
11052 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC 0,9817
11053 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC 1,4489
11061 PROSTATEKTOMIE BEZ CC 0,9986
11062 PROSTATEKTOMIE S CC 1,1386
11063 PROSTATEKTOMIE S MCC 1,3764
11071 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 0,4571
11072 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC 0,5501
11073 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC 0,6704
11321 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,4442
11322 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,6081
11323 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 0,8134
11331 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC 0,4037
11332 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC0,5688
11333 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC 0,5688
11341 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC 0,2971
11342 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC 0,4181
11343 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC 0,5754
12021 VÝKONY NA PENISU BEZ CC 0,3858
12022 VÝKONY NA PENISU S CC 0,5571
12023 VÝKONY NA PENISU S MCC 0,5571
12031 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC 0,8386
12032 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC 1,0148
12033 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC 1,0148
12051 CIRKUMCIZE BEZ CC 0,2569
12052 CIRKUMCIZE S CC 0,28
12053 CIRKUMCIZE S MCC 0,3494
13011 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC 2,7644
13012 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC 3,0913
13013 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC 3,0913
13021 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC 2,3502
13022 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC 2,945
13023 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC 2,945
13051 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC 0,463
13052 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC 0,7342
13053 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC 1,2553
13071 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC 0,2638
13072 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC 0,4005
13073 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC 0,6491
13081 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC 0,5487
13082 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC 0,5843
13083 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC 0,5843
13311 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,2962
13312 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,5153
13313 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,5153
14601 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC 0,8903
14602 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC 1,0723
14603 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC 1,2703
14611 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC0,6391
14612 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC0,7571
14613 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC0,9687
14631 VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC 0,4919
14632 VAGINÁLNÍ POROD S CC 0,5565
14633 VAGINÁLNÍ POROD S MCC 0,5565
14641 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC 0,1879
14642 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC 0,2202
14643 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC 0,2379
14651 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC 0,1741
14652 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC 0,1741
14653 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC 0,1741
14701 HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC 0,3099
14702 HROZÍCÍ POTRAT S CC 0,4775
14703 HROZÍCÍ POTRAT S MCC 0,4775
14711 FALEŠNÝ POROD BEZ CC 0,1513
14712 FALEŠNÝ POROD S CC 0,216
14713 FALEŠNÝ POROD S MCC 0,216
15691 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 0,9626
15692 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 1,9467
15693 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 4,2844
15751 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 0,2742
15752 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 0,3616
15753 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 0,41
18311 POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE BEZ CC 0,6324
18312 POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S CC 0,9376
18313 POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S MCC 1,581
18331 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,427
18332 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC 0,5591
18333 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC 0,6982
20301 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC 0,1401
20302 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC 0,1401
20303 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC 0,1401
20331 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC 0,4149
20332 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC 0,5093
20333 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC 0,8676

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 471/2009 Sb.

Výše úhrad zdravotní péče podle § 7

KódVýkonRegulační omezeníVýše
úhrady
00901Vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Nácvik (pouze jedenkrát na pojištěnce) / kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy asliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou a jiné), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Kombinaci kódů 00901, 00902, 00946 či 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 rok na pojištěnce v rámci péče o dospělé a individuální péče o chrup dětí a dorostu.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6)
368 Kč
00902Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče
Opakované vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou a jiné), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Kombinaci kódů 00901, 00902, 00946 či 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 rok na pojištěnce v rámci péče o dospělé a v rámci individuální péče o chrup dětí do 6 let; 2/rok v rámci individuální péče o chrup dětí a dorostu od 6 do 18 let, u těhotných žen 2x v průběhu těhotenství.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
294 Kč
00903Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódem 00908.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6),015; 605.
200 Kč
00904Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péčeLze vykázat 1/1 rok pouze v souvislosti s kódem 00902, popřípadě 00947 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření. Odbornost - 014.105 Kč
00906Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce. Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014.
95 Kč
00907Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce. Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů ’ lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
Lze vykázat 1/1 den.
Pouze při kurativní návštěvě (nelze vykázat s kódy 00901, 00902, 00903, 00909, 00946, 00947 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření).
Odbornost - 014.
68 Kč
00908Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce - v rámci pohotovostní služby
Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Ošetření zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, výměnu drénu, opravu / úpravu fixní nebo snímatelné náhrady v ordinaci a podobně.
Nelze kombinovat s kódem 00903 a 00909.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014.
295 Kč
00909 Klinické stomatologické vyšetření
Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódy 00901, 00902, 00903, 00908, 00945, 00946 a 00947. V kombinaci s kódem 00907 nelze vykázat samostatně s diagnózou Z 012 - zubní vyšetření. Kód lze nasmlouvat i lůžkovým stomatologickým zařízením a Výzkumným ústavem stomatologickým.
Lze vykázat 1/1 den. Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, u rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz lze vykázat pouze jednou, při zahájení léčby.
Odbornost - 014; 015.
410 Kč
00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku
Zhotovení rentgenového snímku na speciálním dentálním rentgenovém přístroji, nebo další zobrazovací metodou (podmínkou je archivace snímku). Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo (i v případě zhotovení snímku v jiném zdravotnickém zařízení).
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
70 Kč
00911 Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
Zhotovení skiagrafie lebky různých projekcí za každý snímek. Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo, v případě odbornosti 015 i rentgenový snímek ruky (stanovení fáze růstu skeletu).
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
225 Kč
00912 Náplň slinné žlázy kontrastní látkou
Sondáž, dilatace, náplň slinných žláz a vývodů kontrastní látkou. Následné rentgenové vyšetření je vykazováno kódem 00911 nebo 00913 zdravotnickým zařízením, které snímek indikovalo.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6), 605.
581Kč
00913 Zhotovení ortopantomo gramu
Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rentgenovém přístroji. Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo.
Lze vykázat 1/2 roky (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a pro odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6); 015; 605. 275 Kč
00914 Vyhodnocení ortopantomo gramu
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku zubních oblouků a skeletu čelistí, nebo ostatních extraorálních snímků. Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo (i v případě zhotovení snímku v jiném zdravotnickém zařízení); v případě odeslání pojištěnce k jinému zubnímu lékaři, který je držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů7), může kód vykázat i toto zdravotnické zařízení.
Lze vykázat 1/1 snímek/1 zdravotnické zařízení.
Odbornost - 014; 015; 605.
70 Kč
00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi
Zhotovení dálkového rentgenového snímku lbi na speciálním rentgenovém přístroji. Vykazuje zdravotnické zařízení, které snímek indikovalo.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6), 015; 605.
270 Kč
00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale
Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na nervus buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na nervus palatinus), ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost 014; 015; 605.
100 Kč
00917 Anestézie infiltrační
Aplikaci injekční anestézie pro každý sextant včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius a foramen incisivum. Počítá se ane stěžovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
80 Kč
00920 Ošetření zubního kazu - stálý zub - fotokompozitní vyplň
Ošetření zubního kazu stálého zubu fotokompozitní výplní u pojištěnců do 18 let v rozsahu špičáků včetně, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu.
Lze vykázat 1 zub/l den.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
315 Kč
00921 Ošetření zubního kazu - stálý zub
Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, při použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu špičáků včetně, a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu.
Lze vykázat 1 zub/365 dní.
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
220 Kč
00922 Ošetření zubního kazu - dočasný zub
Ošetření zubního kazu dočasného zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu a použitý materiál.
Lze vykázat 1 zub/6 měsíců. Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 6 měsíců lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
126 Kč
00923 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona. Počet návštěv nerozhoduje.
Nelze kombinovat s kódem 00925.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub.
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
181Kč
00924 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub
Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona metodou vitální nebo mortální amputace lx. Při eventuální exstirpaci každý zaplněný kořenový kanálek. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rentgenové resorbce nejvýše do poloviny kořene.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
176 Kč
00925 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II.- stálý zub Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona za každý zaplněný kořenový kanálek dohodnutým standardním postupem při použití registrovaného materiálu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace. Nelze kombinovat s kódem 00923.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub.
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
265 Kč
00931 Konzervativní léčba chronických onemocnění parodontu
Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení léčebného plánu, zahájení konzervativní léčby - odstranění zubního kamene, instruktáž a motivace orální hygieny.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
700 Kč
00932 Udržovací léčba chronických onemocnění parodontu
Komplexní vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, kdy je stanoven parodontologický index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby, nikoliv v rámci preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí ktomu určených parodontologických indexů (například PBI, API a podobně), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene, remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu. Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivální ošetření (kód 00935) se vykazuje zvlášť.
Lze vykázat 3/1 rok.
Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí parodontologického indexu CPITN.
Odbornost - 014.
243 Kč
00933 Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
Provedený chirurgický výkon v mukogingivalní oblasti navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu (gingivektomie s plastikou) za každý zub.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
420 Kč
00934 Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu
Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula a výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulku - za každý sextant. Nelze vykázat výkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
1 000 Kč
00935 Subgingivální ošetření
Instrumentální odstranění obsahu parodontálního chobotu (subgingiválního zubního kamene a plaku), odstranění nekrotického cementu, ohlazení povrchu zubního kořene a jeho kontrola. Lze provést ručními nástroji, ultrazvukovými či laserovými přístroji či jejich kombinací.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
84 Kč
00936 Odebrání a zajištění přenosu transplantátu
Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo kostního štěpu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6), 605.
600 Kč
00937 Artikulace chrupu
Po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po ošetření.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
433 Kč
00938 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona (samopolymerující kompozitní pryskyřice). Vykazuje se za každý zub.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015.
44 Kč
00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice
Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy.
Lze vykázat 1/1 rok. Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6). 700 Kč
00941 Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Při kontrolním vyšetření v průběhu léčby.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
300 Kč
00943 Měření galvanických proudů
Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6), 605.
88 Kč
00945 Cílené vyšetření
Vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pojištěnce. U registrovaného pojištěnce, v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů a péče poskytované v rámci odbornosti 015 i u neregistrovaných pojištěnců.
Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00901,00902,00903,00908, 00909,00931,00932,00940, 00941,00946,00947,00981, 00983, 00984.
Lze vykázat - bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou.
Odbornost - 014; 015.
10 Kč
00946 Vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce I
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Nácvik (pouze jedenkrát na pojištěnce) / kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou a jiné), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Kombinaci kódů 00901, 00902, 00946 a 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 rok na pojištěnce v rámci péče o dospělé a individuální péče o chrup dětí a dorostu.
Odbornost - 014.
336 Kč
00947 Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče I
Opakované vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Kontrola orální hygieny, interdentální hygieny, včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou a jiné), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Kombinaci kódů 00901, 00902, 00946 a 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 rok na pojištěnce v rámci péče o dospělé a v rámci individuální péče o chrup dětí do 6 let; 2/rok v rámci individuální péče o chrup dětí a dorostu od 6 do 18 let, u těhotných žen 2x v průběhu těhotenství.
Odbornost - 014.
263 Kč
00949 Extrakce dočasného zubu
Extrakce dočasného zubu, nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně event. separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
87 Kč
00950 Extrakce stálého zubu
Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixů, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
168 Kč
00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - zub. Odbornost - 014; 605.
525 Kč
00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur, nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než jeden sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, odstranění sekvestru, artrocentézatemporomandibulárního kloubu nebo antrotomie a podobně.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6), 605.
1 155 Kč
00953 Chirurgické ošetřování retence zubů
Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a mobilizace zubu do směru žádané erupce (včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku).
Lze vykázat 1/1 zub.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6),015; 605.
630 Kč
00954 Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura (včetně případného peroperačního plnění). Též periapikální exkochleace a exstirpace odontogenní cysty do 1 cm.
Lze vykázat - bez omezení (za každý ošetřený kořen).
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 605.
420 Kč
00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu
Provedení menších chirurgických výkonů, například dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazyková frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za každý sextant, odstranění leze do 2 cm, sutura rány sliznice nebo kůže do 5 cm nebo sondáž avýplach vývodu slinné žlázy.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
420 Kč
00956 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu
Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než jeden sextant, odstranění leze nad 2 cm, orální vestibuloplastika bez štěpu - za každý sextant, sutura rány sliznice nebo kůže nad 5 cm, exstirpace mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostická excize, sialolitotomie.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6), 605.
900 Kč
00957 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu včetně jednoduché fixace plastickým materiálem eventuálně zkrácenou drátěnou dlahou.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
420 Kč
00958 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.
Lze vykázat - bez omezení. Lokalizace - čelist (za každou ošetřenou čelist). Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6), 605.750 Kč
00959 Intraorální incize
Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení.
Lokalizace - kvadrant.
Odbornost - 014; 015; 605.
105 Kč
00960 Zevní incize
Léčba kolemčelistního zánětu zevní incisí, včetně dilatace, s vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - ambulantním zdravotnickým zařízením bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6), 605.
600 Kč
00961 Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
Zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem. Dále při stavění pozdního postextrakčního krvácení, revizi extrakční rány, svalovém rehabilitačním cvičení a fyzikální terapii.
Lze vykázat 5/10 dnů.
Odbornost - 014; 015; 605.
45 Kč
00962 Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
Vyšetření temporomandibulárního kloubu, zdokumentování onemocnění a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy (například mezičelistní fixací, fyzikální terapií nebo manuální repozicí).
Lze vykázat 2/1 rok (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
Odbornost - 014; 015; 605.
300 Kč
00963 Injekce i. m., i. v., i. d., s. c.
Zahrnuje injekční aplikaci léčiva včetně jeho ceny, není-li aplikovaná látka hrazena jiným způsobem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605.
53 Kč
00965 Čas stomatologa strávený dopravou za imobilním pojištěncemNelze vykázat spolu s výkonem dopravy.
Odbornost - 014; 605.
210 Kč
00966 Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) Výkon vykazuje ošetřující lékař, který vystavuje Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014.
5 Kč
00967 Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který ukončil Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), pokud ukončuje pracovní neschopnost nebo pokud pominuly důvody pro ošetřovaní člena domácnosti, popřípadě pro ošetřování nebo péči o dítě mladší 10 let rodičem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014.
5 Kč
00968 Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pojištěnce ve zdravotnickém zařízení zařazeném do specializovaných stomatochirurgických pracovišť
Ošetření na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), písemná zpráva.
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti skódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00962.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů6).
1 000 Kč
00970 Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací.
Lze vykázat 1/2 roky.
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
83 Kč
00971 Provizorní ochranná korunka
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangováného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/2 roky.
Lokalizace - zub.
Odbornost - 014; 015; 605.
69 Kč
00972 Oprava fixní náhrady v ordinaci
Sejmutí a opětovné nasazení pevné náhrady. Zhotovení nebo oprava fasety v pevné náhradě v ústech (standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona).
Lze vykázat 2/1 rok.
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Lokalizace - zub. Odbornost - 014; 015; 605.
72 Kč
00973 Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování.
Lze vykázat 5/1 rok.
Nelze vykázat při odevzdání nové snímatelné náhrady (nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady).
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 014; 015; 605.
39 Kč
00974 Odevzdání stomatologického výrobku
Zdravotnické zařízení vykazuje při odevzdání stomatologického výrobku (kód slouží pouze pro vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků a stomatologických výrobků (účet 03 s).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605.
0 Kč
00975 Ochranný můstek zhotoveny razidlovou metodou
Provizorní můstek k ochraně preparovaných zubů a udržení okluzních vztahů. Můstek je zhotovený přímo v ústech pojištěnce razidlovou metodou. V hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/5 let.
Lokalizace - kvadrant.
Odbornost - 014.
607 Kč
00981 Diagnostika ortodontických anomálií
Zahrnuje orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, založení zdravotnické dokumentace. Tímto kódem se zahajuje ortodontická léčba a vykazování kódů odbornosti 015. Při převzetí již léčeného pojištěnce je nutné zahájit vlastní ortodontickou léčbu vstupním vyšetřením, založením vlastní dokumentace a vykázáním kódu 00981.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce a zdravotnické zařízení.
Odbornost - 015.
600 Kč
00982 Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem najeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem - najeden zubní oblouk. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu včetně přípravy zubů.
Lze vykázat 1/1 čelist.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
1 300 Kč
00983 Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Vztahuje se na kontrolu postupu léčby a úprav na fixním aparátu na jednom i obou zubních obloucích, a to po vykázání kódu 00982 nebo 00994. Vztahuje se na všechny kontroly fixního aparátu v daném čtvrtletí a na kontrolu souběžně používaného snímacího aparátu.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Odbornost - 015.
800 Kč
00984 Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby dle léčebného plánu a funkce snímacích aparátů včetně jejich úpravy. Pro sledování průběhu změn po ortodonticky indikovaných extrakcích bez aparátu. Vztahuje se na všechny kontroly snímacího aparátu v daném čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 čtvrtletí po dobu 4 let.
Nelze vykázat pro léčbu ve fázi retence nebo při sledování růstu a vývoje chrupu a čelisti bez aktivní léčby.
Odbornost - 015.
210 Kč
00985 Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Po ukončení léčby ortodontických anomálií sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, zábrus zubů, včetně případné analýzy modelů (nezahrnuje případné zhotovení a analýzu telerentgenu a ortopantomogramu).
Lze vykázat 2/1 čelist.
S časovým odstupem 3 let lze vykázat lx na čelist v návaznosti na kód 00982 a lx na čelist v návaznosti kódu 00994.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
700 Kč
00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje Kontrola pojištěnce před začátkem nebo po ukončení aktivní fáze ortodontické léčby snímacími nebo fixními aparáty podle léčebného plánu. Součástí může být i použití pevných, nebo snímacích dlah, retainerů nebo jiných retenčních aparátů. Lze vykázat 1/1 pololetí, maximálně po dobu 4 let. Odbornost - 015. 220 Kč
00987 Stanovení fáze růstu
Určení růstové fáze pojištěnce -skeletální věk, zhodnocením rentgenového snímku ruky nebo krčních obratlů.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce.
Odbornost - 015.
53 Kč
00988 Analýza telerentgenového snímku lbi
Vyhodnocení profilového, eventuálně zadopředního dálkového rentgenového snímku lbi pomocí speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 015.
116 Kč
00989 Analýza ortodontických modelů
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně případných dalších speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 rok.
Odbornost - 015.
315 Kč
00990 Diagnostická přestavba ortodontického modelu
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům.
Lze vykázat 1/1 čelist.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
473 Kč
00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip- bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích.
Lze vykázat 1/1 čelist.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
173 Kč
00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodontní čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham a podobně za účelem extraorálního kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce.
Odbornost - 015.
210 Kč
00993 Navázání parciálního oblouku
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu.
Lze vykázat 4/1 pololetí (1 x na kvadrant).
Odbornost - 015.
300 Kč
00994 Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickym aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickym aparátem najeden zubní oblouk ve smíšeném chrupu pro protruzní vady s incizálním schůdkem 9 mm a více, zkřížený skus, diastema větší než 4 mm, zákus, retence nebo dystopie horního stálého řezáku. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu.
Lze vykázat 1/1 čelist do věku 10 let.
Lokalizace - čelist.
Odbornost - 015.
900 Kč
____________________
6)22 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. Od 1. 5. 2010 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, včetně jeho novely (nařízení ES č. 988/2009), a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009 stanovující procedury pro implementaci nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Text odkazu o_471-09.htm#1) (idc: 680260) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. Od 1. 5. 2010 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, včetně jeho novely (nařízení ES č. 988/2009), a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009 stanovující procedury pro implementaci nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Text odkazu o_471-09.htm#1) (idc: 680260) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2000 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.
Text odkazu o_471-09.htm#2) (idc: 680260) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_471-09.htm#3) (idc: 680260) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. Od 1. 5. 2010 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, včetně jeho novely (nařízení ES č. 988/2009), a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009 stanovující procedury pro implementaci nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Text odkazu o_471-09.htm#1) (idc: 680260) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2010/DZP částka 9 Věst. MZ.
Text odkazu o_471-09.htm#4) (idc: 680260) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.