Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Výměr MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Znění účinné od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011.

Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VÝMĚRU
Ministerstva financí
č. 01/2010,
ze dne 8. prosince 2009,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,
jak vyplývá ze změn provedených výměry MF č. 02/2010, č. 03/2010, č. 04/2010, č. 05/2010, č. 01/2011, č. 02/2011, č. 03/2011, č. 04/2011 a č. 5/2011 

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak.

Část I.
Seznam zboží, u něhož se
uplatňují úředně stanovené ceny

Oddíl A
Maximální ceny stanovené
Ministerstvem financí

1. Doprava nákladů a doprava osobní železniční veřejná vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto výměru.

2. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu

a)Maximální cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, pokud se neuplatní postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny, včetně věcného zdůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zákona o oceňování majetku.
b)V případě pozemku zastavěného dráhou1), dálnicí2) a silnicí3), popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění4) některou z uvedených komunikací, pokud jsou nebo budou veřejně užívány [oceňovaného podle § 28 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení někte-r ých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška)], jakož i pozemků ve funkčním celku5) s veřejně prospěšnou stavbou protipovodňového opatření, je zjištěná minimální cena těchto pozemků:

pořadové
číslo
způsob využití pozemkuminimální
cena Kč/m
1dráha železniční75,-
2dálnice a rychlostní silnice100,-
3silnice I. třídy70,-
4silnice II. třídy50,-
5silnice III. třídy40,-
6pozemek se stavbou protipovodňového opatření60,-
7pozemek ve funkčním celku se stavbou protipovodňového opatření30,-
8pozemek pro ekologické účely10,-

c)maximální ceny podle této položky se neuplatní v případech kdy se postupuje při sjednání kupních cen podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

3. Nájemné z pozemků nesloužících pro účely podnikání nájemce

1. Maximální roční nájemné činí za nájem

a)pozemku zastavěného rekreační chatou a pozemku, který je s ní ve funkčním celku

pořadové
číslo
pozemky užívané
v obcích s počtem
obyvatel
nájemné v Kč/m /rok
z pozemku zastavěného
rekreační chatou
a z pozemku, který je
s ní ve funkčním celku
01nad 100 00022,-
0250 001-100 00018,-
0325 001-50 00014,-
045 001-25 00010,-
05do 5 0008,-

b)pozemku v zahrádkové osadě zřízené podle jiných právních předpisů6) nebo existující před 1. říjnem 1976

pořadové
číslo
pozemky užívané
v obcích s počtem
obyvatel
nájemné v Kč/m /rok
z pozemku v
zahrádkové osadě
06nad 100 00011,-
0750 001-100 0009,-
0825 001-50 0007,-
095 001-25 0005,-
10do 5 0004,-

c)pozemku lesního, zastavěného7) rekreační chatou, avšak bez užívání dalších pozemků, které jsou nebo mohou s ní být ve funkčním celku

pořadové
číslo
pozemky užívané
v obcích s počtem
obyvatel
nájemné v Kč/m /rok
z pozemku zastavěného
rekreační chatou, avšak
bez užívání dalších
pozemků
11nad 100 00038,-
1250 001-100 00030,-
1325 001-50 00024,-
145 001-25 00018,-
15do 5 00016,-

d)pozemků užívaných v ostatních případech neuvedených v písmenech a), b) a c) (včetně hrobových míst)

pořadové
číslo
pozemky užívané
v obcích s počtem
obyvatel
nájemné v Kč/m /rok
z pozemku užívaného
v ostatních případech
kromě písmen a), b), c)
16Praha85-
17Brno, Ostrava45,-
18České Budějovice,
Františkovy Lázně,
Hradec Králové,
Jihlava,
Karlovy Vary,
Liberec,
Mariánské Lázně,
Olomouc,
Opava,
Pardubice,
Plzeň,
Ústí nad Labem,
Zlín
35,-
19Český Krumlov,
Děčín,
Frýdek-Místek,
Havířov,
Chomutov,
Jáchymov,
Karviná,
Kladno,
Luhačovice,
Mladá Boleslav,
Most,
Poděbrady,
Přerov,
Teplice
25,-
20ostatní, výše
nevyjmenovaná
města, která
byla do
31.12.2002 sídly
okresních
úřadů
20,-
21nad 25 00015,-
2215 001-25 00012,-
235 001-15 0009,-
241001-5 0007,-
25do 1 0005,-

2. Počtem obyvatel se rozumí počet trvale bydlících obyvatel na území obce podle stavu periodicky zveřejňovaného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí ČR, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání.

3. Nájemné z pozemků se sjednává tak, aby odpovídalo poloze pozemku v dané obci.

4. Pro účely této položky se pozemkem sloužícím k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož se užívá k podnikání jen určitá část nebo, který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, avšak v jejíž části se podniká, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha celé stavby nesloužící k podnikání, k podlahové ploše části stavby sloužící k podnikání.

5. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na pozemky ve vojenských Újezdech8) a na pozemky, u nichž je nájemné stanoveno jiným právním předpisem9).

4. Mléčné výrobky pro žáky10)

Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru.

5. Služby spojené s užíváním nájemního bytu

1. Tato položka se nevztahuje na služby spojené s užíváním bytů bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě.

2. Za služby poskytované pronajímatelem jako plnění, spojená s užíváním bytu (dále jen "služby"), se považuje vytápění, osvětlení a úklid společných prostor v domě, dodávka pitné vody, dodávka teplé vody, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání výtahu, kontrola a čistění komínů, odvoz splašků a čistění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a případně další služby, sjednané v nájemní smlouvě.

3. Pronajímatel pro rozúčtování použije cenu služby podle odstavce 1 sjednanou s dodavatelem služby, maximálně však cenu obvyklou v místě a čase plnění zjištěnou podle jiného právního předpisu11).

4. Ceny služeb podle odstavce 1 se rozúčtují na jednotlivé nájemce podle jiného právního předpisu nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru regulující cenu služby. Ceny služeb, pro které není způsob rozúčtování stanoven, se rozúčtují na základě dohody mezi pronajímatelem a nadpoloviční většinou nájemců v domě. Nedoj děli k dohodě, rozúčtují se ceny služeb podle podlahových ploch bytů.12)

5. Pronajímatel nesmí zahrnout do cen služeb rozúčtovaných nájemcům bytů ceny za služby spojené s užíváním nebytových prostorů v domě.

6. Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu se stanoví podle jiného právního předpisu nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru regulující cenu služby a v ostatních případech dohodou s nájemcem. Nedohodnou-li se, účtuje pronajímatel nájemci měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny uplynulého roku, nebopodle posledního zúčtovacího období, nebo z ceny odvozené z předpokládaných cen běžného roku, jestliže některé služby v uplynulém období nebyly placeny nebo poskytovány.

7. Pronajímatel má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby.

8. Měsíční zálohu ve výši změněné podle odstavce 7 může pronajímatel požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po písemném a zdůvodněném oznámení nové výše zálohy nájemci.

9. Skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby se vyúčtuje vždy za kalendářní rok a to nejpozději do 31. května následujícího roku, pokud není jiným právním předpisem stanoven jiný postup, nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

10. Na základě písemné žádosti nájemce je pronajímatel povinen doložit cenu jednotlivých služeb, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování podle této položky.

Oddíl B
Maximální ceny, které mohou stanovit
kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují kraje a obce nařízením13) při splnění podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 403/2009 Sb.

1. Odtahová služba, z toho jen nucené odtahy vozidel podle podmínek stanovených jiným právním předpisem14) a v nařízeních obcí

2. Veřejná linková osobní doprava vnitrostátní a železniční osobní vnitrostátní doprava provozovaná v rámci integrované dopravy

Při uplatnění maximálních cen platí určené podmínky stanovené v příloze č. 3 tohoto výměru

3. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy

Pro uplatnění maximálních cen platí podmínky stanovené v části II. položce č. 5 tohoto výměru.

4. Taxislužba osobní na území obce

Pro účely regulace cen se za jízdu na území obce považuje jízda, která byla započata a ukončena na území téže obce.

5. Služby parkovišť

6. Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle jiného právního předpisu15)

7. Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením

8. Pronájem obřadních síní pro smuteční obřady

9. Pohřební služby16)

10. Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště17)

Část II.
Seznam zboží, u něhož se uplatňují
věcně usměrňované ceny

Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo podle jiných právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:

 • penále, poplatky z prodlení18), úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
 • zaviněná manka,
 • škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
 • veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,
 • pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),
 • nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),
 • náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
 • přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
 • platby za promlčené dluhy,
 • opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
 • odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu19),
 • odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, výdaje na reprezentaci,
 • cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu20),
 • peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem21),
 • platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických osob, odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců22) ,
 • příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55 % ceny jídel,
 • náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
 • zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány, náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
 • odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
 • náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí.
 • výplaty dividend

Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.

1. Povrchová voda23) odebraná z vodních toků24)

Pro účely regulace cen25)

1. Do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu.

2. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné19) prodávajícím.

3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené v souladu s touto položkou.

2. Pitná voda26) dodávaná odběratelům27)
Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel ("předaná voda")
Odvádění a čištění odpadních vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná, a voda odpadní čištěná

Tato položka se vztahuje na dodávky pitné vody z vodovodu a na odvádění a čištění odpadních vod kanalizací podle jiného právního předpisu.28)

Pro účely regulace cen platí

1. V případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být za daný časový interval záměrně zvýšena.

2. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné19) prodávajícím.

3. Do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů a obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů.

4. Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku (movitého a nemovitého majetku), který je používán výlučně na výrobu a dodání (rozvod) pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě zneškodňování, odpadních vod. Nájemné zahrnuje zejména prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací28), investice související s rozvojem (rozšířením) vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, včetně případného přiměřeného zisku vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

5. Do ceny nelze zahrnout odpisy infrastrukturního majetku nevyužívaného pro výrobu a dodání (rozvod) pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě zneškodňování, odpadních vod.

6. Náklady za výrobky a služby přeúčtovávané v rámci účetní jednotky, které jsou uplatňovány v ceně vody, nesmí obsahovat zisk.

7. Do ceny nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou než regulovanou činnost, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za vodné a stočné, např. likvidace odpadní vody ze žump.

8. Do ceny vody lze zahrnout pouze řádně účtované rezervy na opravu hmotného majetku tvořené podle jiného právního předpisu29). Zanikne-li důvod tvorby zákonných rezerv nebo nedojde-li k čerpání rezerv, musí být tyto rezervy zrušeny v celkové neuplatněné výši podle jiného právního předpisu29) a odečteny od ekonomicky oprávněných nákladů v roce zrušení rezervy. U rezerv na více let lze uplatnit časové rozložení nákladů.

Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle jiného právního předpisu29a) včetně té části poplatků, jejíž zaplacení bylo odloženo rozhodnutím České inspekce životního prostředí.

9. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací podle jiného právního předpisu30).

10. Pokud je rozhodnuto31) o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno nejvýše 20 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky32).

11. Za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn.

12. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. Kalkulace ceny prokazující dodržení pravidel regulace podle § 11 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,se zpracovává v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

13. Subjekty, které postupují podle přílohy č. 7 Operačního programu Životní prostředí pro období 2007-2013 Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na "Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013" předložených EK 6. srpna 2007 a používají k naplnění těchto podmínek pro čerpání prostředků k tomuto účelu v nich stanovený postup pro výpočet ceny, považuje se tento postup za postup podle této položky.

14. Rozúčtování vodného a stočného33) jednotlivým spotřebitelům se provede podle dohody uzavřené mezi odběratelem27) a spotřebiteli účastnícími se tohoto rozúčtování. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají.

15. Nedojde-li k dohodě podle odst. 14 nejméně s polovinou spotřebitelů provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody)34). Pevná složka, je-li zvolena dvousložková forma vodného a stočného, se rozúčtuje podle m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů.

16. Způsob výpočtu záloh dohodne odběratel27) se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodé nejméně s polovinou spotřebitelů, měsíční zálohy za dodávku pitné vody a za odpadní vodu odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody,34) vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování cen. Tato dohoda musí být uzavřena před počátkem zúčtovacího období.

3. Doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2

Pro účely regulace cen platí:

1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 4 tohoto výměru.

2. Věcně usměrňovaná cena zahrnuje

a)ekonomicky oprávněné náklady na:
aa)provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob)
ab)provozování a provozuschopnost železniční dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, z toho na:
-řízení provozu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na dopravní cestě. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).
-infrastrukturu dopravní cesty železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).
b)zaplacené ceny za použití železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní dopravy platí jinému subjektu,
c)přiměřený zisk, který se váže k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy35).

3. Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být provedena na jednotlivé kategorie vlaků osobní přepravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné. Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek) za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (příplatku) samostatně.

Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jednotlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu:

N + Z - D T

kde

N= ekonomicky oprávněné náklady na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob) a provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu předcházejícího roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstupech běžného roku; do ekonomicky oprávněných nákladů nelze zahrnout náklady na zpětný leasing,
Z= přiměřený zisk vztahující se k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy odpovídající podmínkám běžného roku,
T= plánované tržby za železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné, příplatky uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality, za místenku, lehátko, lůžko, cenné známky k průkazkám na slevu apod.) na běžný rok bez daně z přidané hodnoty,
D= prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů krajů a obcí, popř. prostředky hrazené z jiných zdrojů, na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a na dopravní cestu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na běžný rok.

4. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné19).

4. Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová doprava (dále jen "linková doprava") kromě městské hromadné dopravy a dopravy příměstské provozované v rámci městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy vnitrostátní provozované v rámci integrované dopravy se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2

Pro účely regulace cen platí:

1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 5 tohoto výměru.

2. Dopravce propočte pro běžný rok věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 5 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce

 N + Z 
k = ------------

 x n

 T + D 

kde

N= ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 2009; do ekonomicky oprávněných nákladů nelze zahrnout náklady na zpětný leasing,
Z= přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 2009 podle bodu 3.,
T= tržby celkem bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 2009,
D= prostředky poskytnuté z rozpočtu krajů a obcí za plnění smlouvy o závazku veřejné služby v roce 2009,
n= roční růst provozních nákladů roku 2011 ve výši 1,063.

3. Přiměřený zisk se vypočítá podle vzorce:

 A x CA 1 1 
Z = ( ---------- + I - OA - OI ) x --------- x --------- - DA 
 8 1 - d 1 - f 

kde

Z= přiměřený zisk,
A= počet autobusů dopravce nezbytných pro zajišťování linkové dopravy, za takový se považuje autobus, který ujede ve veřejné linkové dopravě v daném roce více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů,
CA= cena autobusu ve výši 4,4 mil. Kč,
I= roční objem investic souvisejících s provozováním linkové dopravy, popř. podíl z budoucí investice připadající na příslušný rok,
d= koeficient zdanění ve výši 0,19 (vychází z výše daně z příjmů právnických osob pro rok 2011),
f= koeficient povinného přídělu do fondů ve výši 0,05 u podniků s nenaplněným rezervním fondem, ve výši 0 u podniků s naplněným rezervním fondem,
OA= částka celkových uplatněných účetních odpisů autobusů používaných v linkové dopravě,
OI= částka celkových uplatněných účetních odpisů investic souvisejících s provozováním linkové dopravy,
DA= částka přiznané dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí na nákup nově vyrobených autobusů.

Investicemi souvisejícími s provozováním linkové dopravy se rozumí investice do:

-technické základny (např. garáže, odstavné plochy, mycí linky, čerpací stanice),
-informačních a odbavovacích systémů pro cestující,
-vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek a technického zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.

Všechny údaje se vztahují k roku 2009.

4. Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 2009, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce

 N + Z
k = ---------
 t . S

kde

N= ekonomicky oprávněné náklady; do ekonomicky oprávněných nákladů nelze zahrnout náklady na zpětný leasing,
Z= přiměřený zisk,
t= 25,6 pro případy zahájení provozu v roce 2010,
t= 25,7 pro případy zahájení provozu v roce 2011,
S= propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách.

Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3. se použije přiměřeně.

5. Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) a zlevněného jízdného se zaokrouhluje na celé koruny (t.j. do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru) s tím, že současně musí být splněny podmínky uvedené v části II. ČI. 1 přílohy č. 5 tohoto výměru.

6. Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích, odsouhlasených příslušným dopravním úřadem, až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem.

5. Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy - z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy

Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:

a)bezplatně se přepravují
-děti do 6 let,
-držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP/P" včetně průvodce a vodícího psa37);
b)za nejvýše polovinu plné časové jízdenky nepřenosné s platností nejméně jeden měsíc se na území města přepravují
-děti od 6 do 15 let,
-žáci základních a středních škol podle jiného právního předpisu38) a studenti vysokých škol podle jiného právního předpisu39) za splnění podmínek uvedených v § 11,12,13 a 14 jiného právního předpisu40) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných podle § 10 jiného právního předpisu40).

6. Nájemné v obytných místnostech v zařízeních určených k trvalému bydlení42)

1. Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady

a)na mzdy;
b)na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle jiného právního předpisu43);
c)na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle jiného právního předpisu43);
d)ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle jiného právního předpisu44);
e)na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše však 33 %, a polštářů a pokrývek nejvýše však 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle jiného právního předpisu43);
f)režijní ostatní náklady, nejvýše však 60% z hrubých mezd;
g)na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku.

2. Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu 1.

3. Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce.

4. Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy.

5. Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu 4.

6. Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu 5.

7. Sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu podle skupiny 20 katalogu odpadu uvedeného v jiném právním předpisu45)

Náklady na uložení komunálního odpadu na skládce lze do věcně usměrňované ceny zahrnout pouze do výše odpovídající skutečnému množství komunálního odpadu uloženého na skládky. Toto množství se prokazuje na základě hlášení o produkci a nakládání odpady podle jiného právního předpisu46)

8. Povinné technické prohlídky, kterými se kontroluje technický stav silničních vozidel ve stanici technické kontroly podle jiného právního předpisu47)

9. Výkony stanic měření emisí při měření emisí silničních motorových vozidel podle jiného právního předpisu48)

10. Vnitrostátní poštovní služby49), z toho jen vnitrostátní poštovní služby, jejichž účelem je dodání poštovních zásilek a poukázané peněžní částky

(1) Vnitrostátní poštovní zásilky50)

obyčejné psaní, obyčejný balík, obyčejná slepecká zásilka, doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní, cenný balík, dodejka, dodání do vlastních rukou, dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, dobírka, zkrácení odběrní lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky, reklamace;

(2) Poštovní poukazy50)

poštovní poukázka hotovost-účet (A), poštovní poukázka účet-hotovost (B), poštovní poukázka hotovost-hotovost (C), dodejka, dodání do vlastních rukou, dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta, termínovaná výplata, reklamace;

Pro účely regulace cen platí:

1. Ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady na poskytování poštovních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních zásilek.

2. Ekonomicky oprávněné náklady podle odstavce 1, přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v odstavci 4. celkem za jednotlivé souhrnné skupiny služeb v bodech (1) a (2) se v rámci těchto skupin rozpočítají na jednotlivé služby.

3. Výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit u dále uvedených služeb stanovené nejvýše přípustné částky:

 
Obyčejná zásilka
(čl. 11 Poštovních podmínek
České pošty, s.p., dále jen
"Poštovních podmínek")
Obyčejné psaní standard
do 50 g včetně
10,00
Doporučená zásilka
Doporučená zásilka
do 50 g včetně
26,00
(čl. 13 Poštovních podmínek)
26,00
Dodejka
Dodejka (čl. 17 a 60
Poštovních podmínek)
10,00
Do vlastních rukou
Dodání do vlastních rukou
(čl. 18 a 61 Poštovních podmínek)
a dodání do vlastních rukou
výhradně jen adresáta
(čl. 19
a 62 Poštovních podmínek)
8,00

4. Bezplatně se poskytují tyto poštovní služby:

Slepecké zásilky (čl. 12 a 14 Poštovních podmínek) Zásilky pro válečné zajatce a civilní internované osoby nebo zásilky jimi odesílané.

5. Provádí-li se úhrada poštovních služeb platnými poštovními známkami, platí pro jejich prodej nejvýše částka ve výši jejich nominální hodnoty.

11. Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 7

12. Pronájem obřadních síní pro smuteční obřady, kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I oddílu B položky č. 8

13. Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště17), kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části 1. oddílu B položky č. 10

Část III.
Obecná a zrušující ustanovení

1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. popis položky. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 1 v části I. oddílu A, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle jiného právního č. 01/2009 (Cenový věstník částka 14/2008), předpisu51).

2. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky.

3. Zrušují se výměry MF:

č. 01/2009 (Cenový věstník částka 14/2008)

č. 02/2009 (Cenový věstník částka 5/2009),

č. 03/2009 (Cenový věstník částka 6/2009),

č. 04/2009 (Cenový věstník částka 9/2009).

Část IV.
Účinnost

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


 Účinnost novel:

předpis účinnosti nabyl dnem
Výměr MF č. 02/20101. února 2010,
Výměr MF č. 03/20101. července 2010,
Výměr MF č. 04/20101. září 2010,
Výměr MF č. 05/20101. ledna 2011,
Výměr MF č. 01/20111. února 2011,
Výměr MF č. 02/20111. února 2011,
Výměr MF č. 03/20111. června 2011,
Výměr MF č. 04/20111. září 2011,
Výměr MF č. 05/20111. října 2011.

Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2010

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY
ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVNÍ CESTY
CELOSTÁTNÍCH
A REGIONÁLNÍCH DRAH
PŘI
PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

I. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních

A. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních pro nákladní vlak

Provozování dopravní cesty (Řízení provozu)

S1E     42,65 Kč/vlkm

S1C     38,77 Kč/vlkm

S1R     34,89 Kč/vlkm

Zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (Infrastruktura dopravní cesty)

S2E     56,51 Kč/1000 hrtkm

S2C     47,09 Kč/1000 hrtkm

S2R     35,32 Kč/1000 hrtkm

B. Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních pro vlak osobní přepravy

Provozování dopravní cesty (Řízení provozu)

S1E     7,39 Kč/vlkm

S1C     6,14 Kč/vlkm

S1R     5,20 Kč/vlkm

Zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (Infrastruktura dopravní cesty)

S2E     42,37 Kč/1000 hrtkm

S2C     33,68 Kč/1000 hrtkm

S2R     28,54 Kč/1000 hrtkm

C. Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních pro 1 vlak se vypočte podle vzorce

Cm = C1 + C2

C1 = S1E x LE + S1C x Lc + S1R x LR

 Q 
C---------- x ( S2E x LE + S2C x Lc + S2R x L ) x n
 1000 

a) na tratích bez trakčního vedení:

 Q 
Cm = ( S1E x LE + S1C x LC + S1R x LR ---------- x (S2E x LE + S2C x Lc + S2R x L ) x n
 1000 

b) na tratích s trakčním vedením:

 Q 
Cm = ( S1E x LE + S1C x LC + S1R x LR ---------- x (S2E x LE + S2C x Lc + S2R x L ) x n x e
 1000 

kde:

Cm= maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní nebo drah regionálních jedním vlakem pro sjednanou dopravní trasu
C1= maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní nebo drah regionálních jedním vlakem pro sjednanou dopravní trasu vztažená k provozování dopravní cesty (řízení provozu)
C2= maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní nebo drah regionálních jedním vlakem pro sjednanou dopravní trasu vztažená k zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (infrastruktura dopravní cesty)
S1 = cena za 1 vlkm jako podíl ceny za provozování dopravní cesty (řízení provozu) na jeden vlakový kilometr:
S1E– na určených tratích dráhy celostátní1)
S1C– na ostatních tratích dráhy celostátní1)
S1R– na dráhách regionálních1)
S2 = cena za 1000 hrtkm pro příslušný druh vlaku daná jako podíl ceny za zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (infrastruktura dopravní cesty) za tisíc hrubých tunových kilometrů
S2E– na určených tratích dráhy celostátní1)
S2C– na ostatních tratích dráhy celostátní1)
S2R– na dráhách regionálních1)
L= vzdálenost jízdy vlaku v kilometrech zaokrouhlená na celé km nahoru
LE– na určených tratích dráhy celostátní1)
LC– na ostatních tratích dráhy celostátní1)
LR– na dráhách regionálních1)
Q= hrubá hmotnost vlaku v tunách, zjištěná
pro nákladní vlak jako součet hmotností železničních kolejových vozidel zařazených do vlaku (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech včetně hmotnosti nezavěšených postrkových hnacích vozidel) a hmotnosti přepravovaných věcí, osob a živých zvířat v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru
pro vlak osobní přepravy jako součet hmotností železničních kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů, jiných kolejových vozidel na vlastních kolech včetně hmotnosti nezavěše-ných postrkových hnacích vozidel) a hmotnosti přepravovaných věcí a cestujících (počet míst k sezení × 0,08) v tunách zaokrouhlený na celé tuny nahoru
n= koeficient zohledňující použití vozidel s naklápěcí skříní
e= koeficient zohledňující jízdy hnacích vozidel se spalovacím motorem po elektrizovaných tratích

Jede-li vlak po obou typech tratí (s trakčním vedením a bez trakčního vedení) vypočte se maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní nebo drah regionálních jako součet maximální ceny za použití dopravní cesty na trati bez trakčního vedení podle písm. a) a na trati s trakčním vedením podle písm. b).

D. Koeficient zohledňující použití vozidel s naklápěcí skříní "n"

Položka č. n =
1.u vlaků s vozidly
s naklápěcími skříněmi
1,25
2.u vlaků s vozidly s
naklápěcími skříněmi
v případě, že využití
naklápěcí technologie
není dovoleno
1,00
3.ve všech ostatních
případech
1,00

E. Koeficient zohledňující jízdy hnacích vozidel se spalovacím motorem na elektrizovaných tratích "e"

Položka č. e =
1.při použití činných hnacích
vozidel nezávislé trakce2)
1,075
2.ve všech ostatních
případech
1,000

F. Použití železniční dopravní cesty nestandardními vlaky

Při použití železniční dopravní cesty pro zkoušky vozidel při rychlosti vyšší, než je nejvyšší dovolená rychlost na příslušném úseku trati, nebo s hmotností na nápravu vyšší, než je pro příslušný úsek trati stanovena, zvyšuje se maximální cena Cm o 100 %.

G. Užívání železniční dopravní cesty v rozporu s přidělenou kapacitou

Pokud dopravce po období jednoho měsíce využívá méně než 50 % přidělené trasy vlaku, je přídělce oprávněn požadovat uhrazení poplatku, který se nejvýše rovná maximální ceně, kterou by dopravce zaplatil za vlakové kilometry přidělené a nevyužité kapacity. Nárokování této sankce ze strany příděl-ce je možné jen v případě vyčerpání kapacity dané trati, kde dopravce přidělenou kapacitu řádně nevyužíval.

II. Určené podmínky použití železniční vnitrostátní dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních

(dále jen "železniční dopravní cesta")

1. Železniční dopravní cestou dráhy celostátní a drah regionálních se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly, pevná železniční zařízení nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek a spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, pevná trakční vedení).

2. Smlouvu o použití železniční dopravní cesty dráhy celostátní nebo drah regionálních při provozování drážní dopravy uzavírá provozovatel příslušné dráhy s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné nebo neveřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy3). Smlouvu o ceně za užívání železniční dopravní cesty a o způsobu její úhrady uzavírá přídělce s oprávněným dopravcem.

3. V maximální ceně za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty nejsou zahrnuty:

a)náklady za řízení drážního vozidla;
b)náklady na pohonné hmoty (nafta, plyn);
c)náklady na služby poskytované provozovatelem dráhy dopravci4);
d)nájemné za používání budov, které neslouží k provozování dráhy, a náklady na služby, spojené s užíváním těchto pronajatých prostor;
e)náklady na přidělení a rezervaci kapacity železniční dopravní cesty;
f)náklady na služby informačních systémů podle speciálních požadavků dopravce kromě informací poskytovaných provozovatelem o pohybu vlaků dopravce;
g)náklady na telekomunikační služby komerčního charakteru podle speciálních požadavků dopravce kromě nákladů spojených s poskytováním informací o pohybu vlaků dopravce;
h)náklady na vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými zaměstnanci jiného oprávněného dopravce;
i)náklady na jiné výkony vyžádané dopravci, např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění vlaků (vozů), technické a komerční prohlídky vlaků (vozů), čištění, dezinfekce a jiné.

4. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se uplatňuje za jízdy vlaků i samostatných hnacích vozidel, ložených (v osobní dopravě obsazených) i prázdných motorových vozů včetně elektrických a jiných samostatných drážních vozidel na vlastních kolech.

5. Maximální cena se určí pro:

a)vlaky jedoucí z důvodu zajištění dopravcem poskytovaných služeb souvisejících s přepravou věcí a živých zvířat ve veřejné nebo neveřejné drážní dopravě (včetně nákladních vlaků s přepravou cestujících) – podle sazeb uvedených v části I. písmenu A a příslušných koeficientů stanovených v části I. písmenu D a E za použití vzorců uvedených v části I. písmeno C a podmínek uvedených v písmenu F;
b)vlaky jedoucí z důvodu zajištění dopravcem poskytovaných služeb souvisejících s přepravou osob ve veřejné nebo neveřejné drážní dopravě, podle sazeb uvedených v části I. písmenu B a příslušných koeficientů stanovených v části I. písmenu D a E za použití vzorců uvedených v části I. písmeno C. Tyto sazby se uplatní pouze za splnění podmínky, že vlak slouží výhradně pro přepravu cestujících, ve vlaku budou zařazena pouze drážní vozidla, která slouží k přepravě osob a služeb s tím spojených a vlak bude dopravován pouze hnacími drážními vozidly nezbytnými pro dopravu vlaku. Přídělce posoudí splnění podmínek pro použití těchto sazeb pro vlak neveřejné drážní dopravy v rámci procesu přidělování kapacity železniční dopravní cesty. Při nesplnění podmínek se uplatní maximální ceny podle postupu uvedeného v písmenu a) nebo c);
c)ostatní vlaky jedoucí z důvodu provozních potřeb dopravce, podle sazeb uvedených v části I. písmenu A a příslušných koeficientů stanovených v části I. písmenu D a E za použití vzorců uvedených v části I. písmeno C a podmínek uvedených v písmenu F.

6. Rozhodující pro určení maximální ceny za použiti železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních je druh vlaku, celková hmotnost vlaku, charakter tratě a délka dopravní cesty, na které se doprava uskutečňuje. Při neplánované jízdě odklonem, z příčin na straně provozovatele příslušné dráhy, se ujetá vzdálenost stanovuje podle původně přidělené kapacity dopravní cesty. Projedná-li provozovatel příslušné dráhy s dopravcem odklonové trasy s dostatečným předstihem nejméně 60 dní před plánovanou jízdou, může přídělce účtovat cenu za použití dopravní cesty po odklonové trase.

7. Při neplánované jízdě odklonem předloží provozovatel příslušné dráhy na žádost oprávněného dopravce výpis kilometrovníku původně přidělené kapacity dopravní cesty.

8. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se uplatňuje pro dopravu veřejnou a neveřejnou.

9. Maximální ceny jsou stanoveny bez DPH.

10. Nabídkové ceny těchto maximálních cen jsou zveřejněny v prohlášení o dráze vydaném příslušným přídělcem dle § 34c zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou v případě splnění podmínek stanovených v prohlášení o dráze nárokové a musí být prokazatelně poskytovány všem dopravcům za rovných a nediskriminujících podmínek.

____________________

1)Zařazení dráhy do příslušné skupiny podle charakteru tratě uvede přídělce v prohlášení o dráze vydávaném podle § 34c zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
2)kromě případů nutných k obnově sjízdnosti tratí po mimořádných událostech v drážní dopravě (po nehodách, či živelných pohromách apod. – do obnovení normálního provozu) a údržby tratí, t.j. při plánovaných i neplánovaných výlukách kolejí, trakčního vedení apod., a jiných událostech znemožňujících použití závislého hnacího vozidla na elektrizované trati (např. při přerušení dodávky elektrické energie od dodavatele apod.)
3)Např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky.
4)Vyhláška č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci.

Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/2010

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 3 k výměru MF č. 01/2010

URČENÉ PODMÍNKY V INTEGROVANÉ
DOPRAVĚ

Část I.
Všeobecné podmínky

Článek 1
Základní druhy jízdného

1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující integrovanou dopravu na území České republiky v těch případech, kdy příslušný orgán rozhodne o regulaci cen podle části I. oddílu B tohoto výměru. Cestující v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě jsou přepravováni ve vlacích osobní dopravy ve 2. vozové třídě, pokud není stanoveno jinak. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality podle přílohy č. 4 tohoto výměru. Určené podmínky dopravy osob provozované v rámci městské hromadné dopravy jsou uvedeny v části II. položce č. 5 tohoto výměru.

2. Základní podmínky, za nichž se výkony v integrované dopravě poskytují, upravuje:

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti,
vyhláška č.241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

3. Dopravci provozující integrovanou dopravu i výdejny jízdenek jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně jízdného včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.

4. V cenách jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10 %.

Část II.

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná s dopravcem v souladu s ustanovením části I. oddílu B položky č. 2 tohoto výměru.

2. Zlevněné (zvláštní) jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.

3. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:

děti od 6 let až do dovršení 15. roku,
rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen "rodiče") k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "ústav").

4. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 37,5 % plného (obyčejného) jízdného se přepravují žáci škol ve věku do 15 let. Toto jízdné se nepři-znává v linkách městské hromadné dopravy. Pro linky zařazené do integrované dopravy končící (začínající) na území města a provozované za hranice tohoto města se toto jízdné přiznává dovnitř města až do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu.

5. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 75 % plného (obyčejného) jízdného se přepravují žáci a studenti škol denní nebo prezenční formy studia ve věku od 15 do 26 let. Toto jízdné se ne-přiznává v linkách městské hromadné dopravy. Pro linky zařazené do integrované dopravy končící (začínající) na území města a provozované za hranice tohoto města se toto jízdné přiznává dovnitř města až do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu.

6. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

7. Za jízdné maximálně ve výši 75 % plné časové (předplatní) nepřenosné jízdenky se přepravují osoby starší 65 let pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo starobní důchod.

8. Bezplatně se přepravují

-děti do 6 let (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let),
-průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes.

Článek 2
Platnost jízdenky

1. Jízdenka pro jednotlivou jízdu v době své platnosti opravňuje cestujícího k jízdám dle své územní a časové platnosti. Bližší podmínky zveřejní dopravci ve výdejnách a ve vozidle.

2. Jízdné je stanoveno na základě příslušné tarifní vzdálenosti (územní platnosti) a časové platnosti.

3. Časová jízdenka platí pro vyznačené období a vymezené úseky (pásma, zóny) integrované dopravy zpravidla s dobou platnosti 24 hodin a déle.

Článek 3
Zavazadla, za která
se neplatí dovozné

Bezplatně se přepravují:

-snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně,
-zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm,
-zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm,
-zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm,
-zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 20 x 30 x 50 cm,
-nákupní tašky na kolečkách,
-dětské kočárky s dítětem,
-vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Článek 4
Nárok na zlevněné
(zvláštní) jízdné.
Sdružování nároků

1. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.

2. Není dovoleno, aby cestující použil několika jízdních dokladů pro dosažení vyššího zvýhodnění.

3. Bezplatná přeprava průvodce držitele průkazu ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-H držitel průkazu jiné zvýhodnění, na které má nárok.

4. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.

Článek 5
Jízdné pro rodiče k návštěvě
dětí zdravotně
postižených

Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v ústavu, nárok na přepravu za zlevněné (zvláštní) jízdné z místa trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozího místa. Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

Článek 6
Prokazování nároku na zlevněné
(zvláštní) jízdné
nebo
bezplatnou přepravu

1. Průkazy rodičům pro jízdy k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v ústavech, vystavují a uskutečnění návštěvy potvrzují příslušné ústavy. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.

2. Občanům těžce postiženým na zdraví, kterým jsou podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, vydávají průkazy ZTP a ZTP/P obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tiskopis průkazu obsahuje i údaj o platnosti.

3. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné na vyžádání dopravce

průkazem obsahujícím fotografii, jméno, příjmení, datum narození a razítko vydávající organizace nebo cestovním pasem.

4. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné pro žáky/studenty škol se prokazuje průkazem, který potvrzuje škola a ověřuje dopravce.

Část III.
Společná ustanovení

Pro vyžadování nároku, prokazování nároku a ověřováni průkazů při uplatňování zlevněného (zvláštního) jízdného pro žáky a studenty škol platí v případě železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě podmínky stanovené v příloze č. 4 části I V. čl. 2.2 a v případě veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy podmínky stanovené v příloze č. 5 části III. čl. 11 až 13 obdobně.

Příloha č. 4 k výměru MF č. 01/2010

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ
VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ
OSOBNÍ DOPRAVĚ

Část I.
Obecné podmínky

1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) v 1. a 2. vozové třídě všech kategorií vlaků osobní přepravy (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, expresy, InterCity, EuroCity, Euro-Night, SuperCity atd.) a dále ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality (či jiné kategorie), pokud jsou uplatňovány v paušální výši.

2. Věcné usměrňování cen a určené podmínky platí pro dopravce1) provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu včetně peážní přepravy.

3. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, a vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

4. Regulace formou věcně usměrňovaných cen se nevztahuje na ceny za rezervaci místa a ceny za použití lůžka a lehátka.

5. Jízdné se sjedná v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu provozovatele dráhy, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného.

6. V cenách jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10 %.

7. Dopravci provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.

Část II.
Druhy jízdného

1. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujících ve všech vlacích osobní přepravy v l. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.

2. Zvláštní jízdné je cena za přepravu osob uvedených v bodu 3, 4, 5 a 6 a bezplatná přeprava.

3. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného je cena za přepravu

a)dětí od 6 do 15 let v 1. a 2. vozové třídě podle podmínek v části IV. článek 2.1 bod 2.,
b)rodičů nebo soudem určených opatrovníků (dále jen "rodiče") navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních ve 2. vozové třídě podle podmínek v části I V. čl. 2.4 bod 1.,
c)důchodců ve 2. vozové třídě podle podmínek v části I V. čl. 2.5.

4. Zvláštní jízdné ve v ýši maximálně 25 % obyčejného jízdného je cena za přepravu

a)zdravotně postižených občanů – držitelů průkazu ZTP a ZTP/P ve 2. vozové třídě2),
b)rodičů navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.4 bod 3.

5. Zvláštní jízdné ve v ýši maximálně 37, 5 % obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků škol do věku 15 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části I V. článku 2.2.

6. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 75 % obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků a studentů škol ve věku od 15 let do 26 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části I V. článku 2.2.

Část III.
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

a)děti do 6 let v 1. a 2. vozové třídě podle podmínek v části IV. článek 2.1 bod 1.,
b)průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P podle jiného právního před-pisu2) ve 2. vozové třídě.

Část IV.
Určené podmínky

Článek 1
Jízdenky

1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě.

2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "TAM" a k jedné cestě směrem "ZPĚT" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejnou kategorií vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším.

3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.

4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.

5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána.

6. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu libovolně často. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje.

7. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná.

8. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou.

9. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije l. vozovou třídu.

10. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije l. vozovou třídu.

11. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě.

12. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku.

Článek 2
Rozsah a podmínky uplatňování
zvláštního jízdného

1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a kontroly stanoví dopravce.

2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce se nárok na zvláštní jízdné přiznává do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců.

3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě s výjimkou přepravy podle článku 2.1 a 2.6.

4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 2.3.2 a 2.3.4.

5. Cestující s nárokem na zvláštní jízdné, který nastoupí do vlaku bez platné jízdenky, zaplatí zvláštní jízdné spolu s přirážkou podle smluvních přeprav-n ích podmínek (§ 36 písm a) zákona č. 266/19 94 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb.).

6. Cestující, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdné.

2.1
Zvláštní jízdné pro děti

1. Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok s sebou bezplatně přepravit dvě děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné v 1. a 2. vozové třídě ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. V tomto případě se zvláštní jízdné nevztahuje na ceny (příplatky) za vlaky vyšší kvality.

2. Děti od 6 do l5 let (t.j. do dne, který předchází dni 15. narozenin) mají nárok na přepravu v 1. a 2. vozové třídě za zvláštní jízdné maximálně ve výši 50 % obyčejného jízdného. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce, případně jiným průkazem ověřeným razítkem vydavatele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno, příjmení a datum narození dítěte. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.

2.2
Zvláštní jízdné pro žáky
a studenty škol
(dále jen "žákovské jízdné")

1. Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia4) a využívají železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu k dojíždění z místa trvalého pobytu, případně koleje, internátu, domova mládeže, do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen "praktické vyučování").

2. Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice5) místně nebo časově nejbližší místu trvalého pobytu žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Místo trvalého pobytu se musí nacházet na území ČR. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců v pravidelné veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě. Žákovské jízdné se za výše uvedených určených podmínek poskytuje v období školního / akademického roku vyznačeného školou na průkazu s výjimkou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.

Za součást školy se pro účely tohoto výměru považuje i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického vyučování podle jiného právního předpisu.4)

3. Prokazování nároku K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného (dále jen "žákovský průkaz"). Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravy navzájem uznávají.

Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo trvalého pobytu žáka (včetně názvu okresu), název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance. Nevyučuje-li škola po všechny dny v týdnu, vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském průkazu. Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích jednotlivých dopravců. U železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě.

Žákovské jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro 1. vozovou třídu.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude používat. V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.

4. Ověřování žákovských průkazů Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu. V případě, že trvalé bydliště žadatele je jiné, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícího poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti (jako je povolení k trvalému pobytu apod.).

Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu a publikuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2.3
Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené
(držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P)
a přeprava
jejich průvodců

1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle jiného právního předpisu2) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.

2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 2.3.1 nárok i na:

-bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě;
-bezplatnou přepravu invalidního vozíku;
-bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P.

3. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes, který se přepravuje bezplatně i v 1. vozové třídě.

4. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné.

5. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.

6. Při použití 1. vozové třídy zaplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným 1. a 2. vozové třídy, neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality.

2.4
Zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě
zdravotně
postižených dětí umístěných
v ústavech na území
České republiky

1. Pro rodiče při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen "ústav") platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.

2. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává na základě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá vydávající ústav. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost zaměstnancům dopravce, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý z nich svůj průkaz.

3. Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Při jízdě z ústavu se poskytuje zvláštní jízdné za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.

4. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

5. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.

2.5
Zvláštní jízdné v dalších případech

1. Osoby pobírající důchod starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

a osoby starší 60 let pobírající vdovský, vdovecký důchod nebo měsíčně opakující se peněžité dávky sociální péče z důvodu pomoci v hmotné nouzi mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.

2. Dopravce stanoví lhůtu, po které důchodce pobírající plný invalidní důchod prokáže znovu nárok na zvláštní jízdné. Maximální cena prolongační známky je 20 Kč.

2.6
(zrušen)

VYSVĚTLIVKY:

POJMY:

Dopravce1) – fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu

Peážní přeprava – vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu

Pohraniční bod – tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici

Styčný bod – tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci

Stanice – stanice i zastávka v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Tarifní vzdálenost – vzdálenost rozhodná pro určení jízdného, tj. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu provozovatele dráhy

Vlak vyšší kvality – vlak kategorie Expres, IC, EC, EN, SC

Železniční veřejná vnitrostátní pravidelná osobní doprava – vnitrostátní veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a na dráze regionální ve smyslu vy-hlášk y č. 175/20 00 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

ZKRATKY:

EC – EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů)

EN – EuroNight (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě, složený z lůžkových a lehátkových vozů 1. a 2. třídy a vozů 1. a 2. třídy na sezení, se skupinovým řazením vozů)

IC – InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy, se skupinovým řazením vozů)

SC – SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou, složený z vozů 1. a 2. vozové třídy).

ZTP – průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví

ZTP/P – průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod

____________________

1)Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
2)Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
3)Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.
4)Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
5)§ 2 písm.d) vyhlášky č. 175/2000Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu.

Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2010

CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE
VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ
OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Ceny pro propočet plného (obyčejného)
věcně usměrňovaného jízdného

Tarifní
vzdálenost
(km)

Plné (obyčejné)
jízdné
(Kč)

1-4

8,00

5-711,00
8-1014,00
11-1317,00
14-1720,00
18-2023,00
21-2527
26-3031
31-3535
36-4039
41-4544
46-5048,00

51-55

52,00

56-6058,00
61-7063,00
71-8071,00
81-9078,00
91-10085,00
101-11093,00
111-120102,00
121-130110,00
131-140117,00
141-150125,00
151-160131,00
161-170139,00
171-180147,00
181-190156,00
191-200164,00
201-210172,00
211-220183,00
221-230191,00
231-240199,00
241-250211,00
251-260220,00
261-270229,00
271-280237,00
281-290243,00
291-300251,00
301-320272,00
321-340290,00
341-360309,00
361-380333,00
381-400349,00
401-420360,00
421-440367,00

Za každých dalších 20 km ... 18,00

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU
VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU
OSOBNÍ DOPRAVU

ČÁST I.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky.

2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv.

3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje:

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy,
vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.

4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 10 %.

5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.

ČÁST II.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Čl. 1
Základní druhy jízdného

1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 4 tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy.

2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.

2.1. Za zlevněné jízdné

maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují
děti podle čl. 8 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2, – rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci
(dále jen "rodiče") k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech podle čl. 17 až 19.

2.2. Za zlevněné jízdné – maximálně za 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P1) podle čl. 10, 14 a 15.

2.3. Za zlevněné jízdné – maximálně za 37,5 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci škol do věku 15 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11.–13.

2.4. Za zlevněné jízdné – maximálně za 75 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11.–13.

3. Bezplatně se přepravují

děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) až c),
průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes podle čl. 10 a 15.

Čl. 2
Neplatnost jízdenky
při přerušení jízdy

Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, neplatnou.

Čl. 3
Zavazadla, za která
se neplatí dovozné

Bezplatně se přepravují:

a)zavazadla, která mají rozměry menší než 20 × 30 × 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm,   nečné zastávky linky nebo naopak. nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 × 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,
b)ruční zavazadla podle jiného právního předpisu3),
c)dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,
d)tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

Čl. 4
Přeplatky a nedoplatky

1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem příslušného spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.

2. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně doprav-ce4). O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad.

3. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2 Kč a poštovní výlohy.

Čl. 5
Tarifní vzdálenost

1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.

2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak

3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.

4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost.

5. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.

Čl. 6
Přímé vypravení

Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje.

Čl. 7
Platnost jízdenky

1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.

2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího.4)

Čl. 8
Přeprava dětí

1. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká

a)jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,
b)bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení,
c)zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení.

Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně.

2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem.

Čl. 9
Nárok na zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.

Čl. 10
Sdružování nároků

1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.

2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok.

3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.

ČÁST III.
JÍZDNÉ PRO ŽÁKY
A STUDENTY ŠKOL

Čl. 11
Rozsah nároku

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol (dále jen „žákovské jízdné“) mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let (dále jen "žáci"), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia5) a využívají vnitrostátní silniční linkovou osobní autobusovou dopravu k dojíždění z místa trvalého pobytu do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen "praktické vyučování").

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice6) místně nebo časově nejbližší místu trvalého pobytu žáka (popř. koleje, internátu, domova mládeže) do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Místo trvalého pobytu se musí nacházet na území ČR. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě.

Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.

Za součást školy se pro účely tohoto výměru považuje i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického vyučování podle jiného právního předpisu.5)

Čl. 12
Prokazování nároku

K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného (dále jen "žákovský průkaz"). Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravy navzájem uznávají.

Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo trvalého pobytu žáka (včetně názvu okresu), název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance. Nevyučuje-li škola po všechny dny v týdnu, vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském průkazu.

Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích jednotlivých dopravců.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude používat. V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.

ČI. 13
Ověřování žákovských průkazů

Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu. V případě, že trvalé bydliště žadatele je jiné, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícího poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti (jako je povolení k trvalému pobytu apod.).

Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu, který publikuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČÁST IV.
JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ
NA ZDRAVÍ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
JEJICH
PRŮVODCŮ A VODÍCÍCH PSŮ

ČI. 14
Rozsah nároku

Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle jiných právních předpisů1) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

ČI. 15
Bezplatná přeprava

Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.

ČI. 16
Prokazování nároku na zlevněné
jízdné
a bezplatnou přepravu

Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících psů průkazy ZTP a ZTP/P.

ČÁST V.
JÍZDNÉ PRO RODIČE K NÁVŠTĚVĚ
DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH,
UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ČI. 17
Rozsah nároku

1. Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen "ústav") nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-H s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.

ČI. 18
Průkaz

1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

2. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal.

3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.

4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.

ČI. 19
Odbavení držitele průkazu

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

ČÁST VI.
(zrušena)

____________________

1)Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
2)Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.
3)§ 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
4)§ 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
5)Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
6)§ 2 písm. d) vyhlášky č. 175/2000 Sb.
1)Kód 14 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů., (katastrální vyhláška).
2)Kód 15 tabulky č. 2 k vyhlášce č. 26/2007 Sb.
3)Kód 16 tabulky č. 2 k vyhlášce č. 26/2007 Sb.
4)§ 61, § 77 a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5)§ 2 písm. f) vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
6)§ 32, popř. § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 61, §79 a § 80 zákona č. 183/2006 Sb.
7)Kód 5 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb.
8)Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů
9)§ 22 odst. 9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
10)Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
11)§ 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
12)§ 2 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13)§ 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
14)Např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
15)Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
16)§ 6 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17)§ 2 zákona č. 256/2001 Sb.
18)Např. § 723 občanského zákoníku.
19)Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
20)Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
21)§ 67 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.
22)§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
23)§ 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
24)§ 43 zákona č 254/2001 Sb.
25)§ 101 zákona č. 254/2001 Sb.
19)Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
26)Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
27)§ 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
28)Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
19)Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
29)Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
29)Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
29a)§ 9 zákona č. 254/2001 Sb.
30)§8odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb.
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
31)§ 20 odst 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.
32)§ 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
33)§8odst. 13 a 14 zákona č. 274/2001 Sb.
27)§ 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
34)Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
27)§ 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
34)Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
35)§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
19)Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
37)Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
38)Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpi-
39)Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
40)Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
40)Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
42)§ 717 a § 718 občanského zákoníku.
43)§ 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.
43)§ 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.
44)Zákon č. 586/1992 Sb.
43)§ 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.
45)Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 - skupina odpadů 20 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
46)Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
47)Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
48)§ 41 zákona č. 56/2001 Sb.
49)Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
50)Poštovní podmínky České pošty, s.p.
50)Poštovní podmínky České pošty, s.p.
17)§ 2 zákona č. 256/2001 Sb.
51)Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.