Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 1. 1. 2014 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 230/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/2012 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Souhlas s nabytím, dosažením nebo překročením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo s jeho ovládnutím udělený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zápis vázaného zástupce provedený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zápis podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Provozovatel vypořádacího systému, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává činnost, ke které je třeba povolení podle § 83 odst. 15 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v této činnosti pokračovat bez povolení nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povolení k uveřejnění pouze účetní závěrky nebo pouze konsolidované účetní závěrky podle § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výroční zprávu, konsolidovanou výroční zprávu, pololetní zprávu, konsolidovanou pololetní zprávu a mezitímní zprávu se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude účinnosti.

6. Po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nemusí Česká národní banka postupovat podle § 127a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob, kterým Česká národní banka zpřístupní povinně uveřejňované informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí až do 30. září 2011 umožňovat prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací podle § 127a odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

8. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle dosavadních právních předpisů.

9. Řízení o udělení souhlasu s nabytím, dosažením nebo překročením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo s jeho ovládnutím zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo s uzavřením ovládací smlouvy s bankou udělený podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo jejím ovládnutím udělený podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

3. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle dosavadních právních předpisů.

4. Řízení o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo uzavřením ovládací smlouvy s bankou zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o kolektivním investování

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Investiční společnost uvede investiční politiky jí obhospodařovaných fondů kolektivního investování do souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XI

Přechodná ustanovení

1. Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo s jejím ovládnutím udělený podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo jejím ovládnutím podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, avšak nedosáhne nebo nepřekročí 33 %, na družstevní záložně udělený podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 20 % podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud osoba nebo osoby jednající ve shodě nezvýšily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na základě tohoto souhlasu kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhla nebo překročila 30 %. Pokud tato osoba nebo tyto osoby jednající ve shodě zvýšily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na základě souhlasu uděleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhla nebo překročila 30 %, považuje se tento souhlas ke zvýšení kvalifikované účasti tak, že dosáhne nebo překročí 30 % podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

4. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení dosavadních právních předpisů se uloží podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Řízení o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na družstevní záložně nebo s jejím ovládnutím zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

6. Řízení o udělení souhlasu s vložením dalšího členského vkladu podle § 4b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. V případě, že člen vložením dalšího členského vkladu nabude kvalifikovanou účast na družstevní záložně nebo zvýší svoji kvalifikovanou účast na družstevní záložně tak, že dosáhne podílů stanovených v § 2b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se souhlas České národní banky udělený v tomto řízení také za souhlas podle § 2b odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Pohledávku družstevní záložny za dlužníkem z důvodu uhrazovací povinnosti vzniklou před dnem účinnosti tohoto zákona je družstevní záložna oprávněna jednostranně započíst oproti úrokům z vkladu, vkladům a vypořádacímu podílu dlužníka.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Čl. XIV

Přechodná ustanovení

1. Penzijní fond může požadovat poplatek podle § 24 odst. 4 u smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pouze, je-li uplatněn nárok podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo podle § 24 odst. 1 po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a neuplynulo-li 5 let ode dne uzavření smlouvy.

2. Ustanovení § 33 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o účetnictví

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.

Čl. XVII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 1. srpna 2009)


Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 89/2012 Sb. 1. ledna 2014.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.