Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

Znění účinné od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2015.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 52/2008 Sb.,
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

a) státních příspěvkových organizací1),
b) příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem2) (dále jen „územní příspěvkové organizace“), kterým byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na výzkum a vývoj3),
c) právnických a fyzických osob, které jsou poskytovateli sociálních služeb4), s výjimkou právnických osob, které jsou zřízeny územním samosprávným celkem, a kterým byly ze státního rozpočtu poskytnuty dotace na poskytování sociálních služeb (dále jen „příjemce dotace na poskytování sociálních služeb“),
d) ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na stanovený účel (dále jen „příjemce“),
e) účastníků programu5), kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na financování akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (dále jen „akce“),
f) organizačních složek státu, které převedly prostředky určené na financování programů6), na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo prostředky finančních mechanismů do rezervního fondu7),
g) právnických a fyzických osob, kterým byly poskytnuty dotace správcem kapitoly8) z účtu Národního fondu, k němuž má dispoziční právo, na stanovený účel (dále jen „příjemce dotace z Národního fondu“).

Termíny pro finanční vypořádání

§ 2

(1) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem nebo státními finančními aktivy státních příspěvkových organizací se provede

a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou finančního vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů9),
b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.

(2) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem územních příspěvkových organizací, kterým byla poskytnuta dotace na výzkum a vývoj, se provede

a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou finančního vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů,
b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.

(3) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem příjemců dotací na poskytování sociálních služeb se provede za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku.

(4) Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv, poskytnutých příjemcům s výjimkou příjemců, kteří jsou Regionálními radami regionů soudržnosti10) (dále jen „Regionální rada“), se provede

a) za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku, s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů,
b) u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.

(5) Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých příjemcům, kteří jsou Regionální radou, včetně dotací na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, se provede za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku.

(6) Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu poskytnutých účastníkům programu na financování akcí nebo dotací na financování projektů (akcí), které jsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, se provede

a) u akcí za období týkající se celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto roku,
b) u projektů (akcí) spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt (akce) ukončen.

(7) Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu určených na financování programů nebo na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů organizačních složek státu se provede nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl program nebo projekt (akce) ukončen.

(8) Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům dotací z Národního fondu se provede nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů ukončen.

(9) Pro účely této vyhlášky se ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů, krajů, hlavního města Prahy, obcí a Národního fondu.

§ 3

(1) Státní příspěvková organizace předloží do 15. února roku následujícího po roce, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen „následující rozpočtový rok“), svému zřizovateli

a) podklady pro finanční vypořádání odvodů, příspěvků na provoz, dotací na výzkum a vývoj od zřizovatele, investičních dotací, jiných než poskytovaných na financování akcí, týkající se rozpočtového roku, za nějž se provádí finanční vypořádání (dále jen „předchozí rozpočtový rok“), na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí státní příspěvková organizace komentář a současně převede na účet cizích prostředků zřizovatele případný odvod a případné vratky příspěvku na provoz, dotace na výzkum a vývoj od zřizovatele, investiční dotace, dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů.

§ 4

(1) Zřizovatel státní příspěvkové organizace po obdržení podkladů podle § 3 do 1. března následujícího rozpočtového roku

a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá státní příspěvkovou organizaci o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí výši případného odvodu a případné vratky příspěvku na provoz, dotace na výzkum a vývoj od zřizovatele, investiční dotace, dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů převedených na jeho účet cizích prostředků.

(2) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem číslo 772-14529001/0710 (dále jen „vypořádací účet“) celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými státními příspěvkovými organizacemi podle § 3 odst. 2,
b) vypracuje z předložených podkladů podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) souhrn za všechny státní příspěvkové organizace na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) ve dvou vyhotoveních.

§ 5

(1) Státní příspěvková organizace a územní příspěvková organizace (dále jen „příspěvková organizace“), kterým byla poskytnuta dotace jiným poskytovatelem účelové podpory výzkumu a vývoje11), než je její zřizovatel (dále jen „poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje“), předloží do 15. února následujícího rozpočtového roku poskytovateli účelové podpory výzkumu a vývoje

a) podklady pro finanční vypořádání účelové podpory výzkumu a vývoje týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí příspěvková organizace komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele účelové podpory výzkumu a vývoje případnou vratku dotace.

(3) Příspěvková organizace předloží do 15. února následujícího rozpočtového roku také kopii podkladů uvedených v odstavci 1 a komentáře k informaci zřizovateli.

§ 6

(1) Poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje po obdržení podkladů podle § 5 odst. 1 do 1. března následujícího rozpočtového roku

a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příspěvkovou organizaci o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí výši případné vratky dotace převedené na jeho účet cizích prostředků.

(2) Poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příspěvkovými organizacemi podle § 5 odst. 2,
b) vypracuje z předložených podkladů podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) souhrn za všechny příspěvkové organizace na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 7

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, s výjimkou dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých na financování akcí, předloží poskytovateli12) do 15. února následujícího rozpočtového roku

a) podklady pro finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních výpomocí týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5, 7, 11 nebo 13 této vyhlášky,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5, 7 nebo 11 této vyhlášky,
c) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 13 této vyhlášky.

(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí příjemce komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

§ 8

(1) Příjemce nebo příjemce dotace na poskytování sociálních služeb, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, prostřednictvím kraje13) nebo hlavního města Prahy, předloží tomuto kraji nebo hlavnímu městu Praze do 5. února následujícího rozpočtového roku

a) podklady pro finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních výpomocí týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.

(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí příjemce komentář a současně převede na účet kraje nebo hlavního města Prahy případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(3) Kraj a hlavní město Praha po obdržení podkladů podle odstavce 1 do 20. února následujícího rozpočtového roku

a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce nebo příjemce dotace na poskytování sociálních služeb o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí příjemci nebo příjemci dotace na poskytování sociálních služeb výši případné vratky dotací nebo návratné finanční výpomoci převedené na jeho účet.

(4) Kraj a hlavní město Praha do 25. února následujícího rozpočtového roku

a) předloží poskytovateli souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům nebo příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb podle odstavce 1 písm. a) a b) na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 10 této vyhlášky, a připojí komentář,
b) převede na účet cizích prostředků poskytovatele případné vratky dotací nebo návratných finančních výpomocí převedených jednotlivými příjemci nebo příjemci dotací na poskytování sociálních služeb na účet kraje nebo hlavního města Prahy podle odstavce 2.

§ 9

(1) Poskytovatel po obdržení podkladů a případných vratek dotací a vratek návratných finančních výpomocí podle § 7 a 8 do 5. března následujícího rozpočtového roku

a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí příjemci výši případné vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci převedenou na účet cizích prostředků poskytovatele.

(2) Poskytovatel, který je úřadem práce nebo jinou organizační složkou státu zřízenou určitým správcem kapitoly nebo správce kapitoly plní funkci jejího zřizovatele, která může podle zvláštního zákona poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, do 10. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého účtu cizích prostředků na účet cizích prostředků příslušného správce kapitoly celkovou výši prostředků převedených podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 4 písm. b) jednotlivými příjemci dotací,
b) vypracuje z podkladů předložených podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 8 odst. 4 písm. a) souhrny za všechny příjemce na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 6, 8, 10 a 12 této vyhlášky, a předá je příslušnému správci kapitoly. K jednotlivým souhrnům připojí komentář.

(3) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených podle § 7 odst. 2, § 8 odst. 4 písm. b) jednotlivými příjemci dotací a podle odstavce 2 písm. a) poskytovatelem, který je organizační složkou jím zřízenou nebo k níž plní funkci zřizovatele,
b) vypracuje z podkladů předložených podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 4 písm. a) a podle odstavce 2 písm. b) souhrny za všechny příjemce dotací na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 6, 8, 10, 12 a 14 této vyhlášky. K jednotlivým souhrnům připojí komentář. Souhrny a komentáře podepsané vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 10

(1) Účastníci programu předloží nejpozději do 15. února následujícího rozpočtového roku správci programu14)

a) podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, včetně kapitoly Všeobecná pokladní správa, týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku6). K podkladům připojí komentář a současně převedou na účet cizích prostředků správce programu případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci,
b) podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu na projekty (akce) spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání projektu (akce) na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku. K podkladům připojí komentář a současně převedou na účet cizích prostředků správce programu případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(2) Správce programu do 1. března následujícího rozpočtového roku

a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá účastníka programu o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí účastníku programu výši případné vratky dotace nepoužitých prostředků převedenou na účet cizích prostředků správce programu.

(3) Správce programu do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených jednotlivými účastníky programu podle odstavce 1,
b) vypracuje z podkladů předložených podle odstavce 1 souhrny za všechny účastníky programu na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku. K jednotlivým souhrnům připojí komentář. Souhrny a komentáře správce programu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 11

Organizační složka státu do 15. února následujícího rozpočtového roku předloží zřizovateli podklady pro finanční vypořádání prostředků svého rezervního fondu určených na financování programů, na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, které byly nejpozději do 31. prosince předchozího rozpočtového roku ukončeny, na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet cizích prostředků zřizovatele vratku nepoužitých prostředků, sníženou o případnou vratku nepoužitých prostředků do rozpočtu Evropské unie, Národního fondu a finančních mechanismů, které byly v době finančního vypořádání již z rozpočtu Evropské unie, Národního fondu a finančních mechanismů přijaty.

§ 12

(1) Zřizovatel po obdržení podkladů a případných vratek nepoužitých prostředků od organizační složky státu podle § 11 do 5. března následujícího rozpočtového roku

a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá organizační složku státu o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí organizační složce státu vratku nepoužitých prostředků převedenou na účet cizích prostředků zřizovatele.

(2) Zřizovatel do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených podle § 11 jednotlivými organizačními složkami státu,
b) převede ze svého rezervního fondu na vypořádací účet vratku nepoužitých prostředků sníženou o případnou vratku nepoužitých prostředků do rozpočtu Evropské unie, Národního fondu a finančních mechanismů, které byly v době finančního vypořádání již z rozpočtu Evropské unie, Národního fondu a finančních mechanismů přijaty,
c) vypracuje z podkladů předložených podle § 11 souhrn za všechny organizační složky státu na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v příloze č. 15 této vyhlášky, a doplní tento souhrn o podklady za finanční vypořádání prostředků svého rezervního fondu určených na financování programů, na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 13

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa, a který není krajem, hlavním městem Praha, obcí, dobrovolným svazkem obcí, Regionální radou nebo účastníkem programu, předloží ministerstvu do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 nebo 7 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na vypořádací účet případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(2) Kraj, hlavní město Praha a Regionální rada, kterým byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu do 15. března následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 11 a 13 této vyhlášky.

§ 14

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Operace státních finančních aktiv, a který není krajem, hlavním městem Praha, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nebo Regionální radou, předloží ministerstvu do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 nebo 7 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv číslo 7974-31927001/0710 s názvem Vratky nepoužitých prostředků státních finančních aktiv a jiných (dále jen „účet vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv“) případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(2) Kraj, hlavní město Praha a Regionální rada, kterým byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu do 15. března následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 11 a 13 této vyhlášky.

§ 15

(1) Obec nebo dobrovolný svazek obcí předloží kraji, v jehož obvodu obec nebo sídlo dobrovolného svazku obcí leží, do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv, týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet kraje případnou vratku dotace a návratné finanční výpomoci.

(2) Kraj po obdržení podkladů podle odstavce 1 do 28. února následujícího rozpočtového roku upozorní obec, dobrovolný svazek obcí na případně zjištěné nedostatky v předložených údajích a požádá o neodkladné provedení jejich opravy.

(3) Kraj předloží ministerstvu do 15. března následujícího rozpočtového roku souhrnné podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí za všechny obce a dobrovolné svazky obcí z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv, týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 této vyhlášky. K souhrnu připojí komentář. Současně převede na vypořádací účet státního rozpočtu nebo na účet vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv případnou vratku dotace a návratné finanční výpomoci.

§ 16

Příjemce dotace z Národního fondu předloží poskytovateli do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen (dále jen „následující rok po ukončení projektu“), podklady pro finanční vypořádání dotací týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku dotace.

§ 17

(1) Poskytovatel po obdržení podkladů do 1. března následujícího roku po ukončení projektu

a) prověří podklady předložené podle § 16 a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce dotace z Národního fondu o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí příjemci dotace z Národního fondu výši případné vratky dotace převedenou na účet cizích prostředků poskytovatele.

(2) Poskytovatel do 15. března následujícího roku po ukončení projektu

a) převede na účet Národního fondu č. 6001125021/0710 celkovou výši prostředků převedených podle § 16 jednotlivými příjemci dotací z Národního fondu,
b) vypracuje z podkladů předložených podle § 16 souhrn za všechny příjemce dotace z Národního fondu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 této vyhlášky. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 18

(1) Příjemce dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů a účastník programu, kterým byla poskytnuta dotace ve výši již uskutečněných výdajů, případně nákladů a uhrazených z vlastních prostředků příjemce nebo účastníka programu, nepostupují podle ustanovení této vyhlášky a dotace, která je poskytnuta uvedeným způsobem, je považována za finančně vypořádanou.

(2) Příjemce návratné finanční výpomoci odečte případnou vratku od poslední splátky nebo posledních splátek, pokud by vratka přesahovala výši poslední splátky, popřípadě posledních splátek, podle splátkového kalendáře.

(3) Termínem rozhodným pro splnění povinnosti provedení odvodu nebo vratky se rozumí datum odepsání odvodu nebo vratky z účtu.

(4) Komentářem pro účely této vyhlášky se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání.

§ 19

(1) Dotace poskytnuté obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům, Regionálním radám a hlavnímu městu Praze na řešení povodňových škod se vypořádají až po jejich vyčerpání nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel.

(2) Obec a dobrovolný svazek obcí předloží kraji do 5. února rozpočtového roku následujícího po vyčerpání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel podklady pro jejich finanční vypořádání na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet kraje případnou vratku dotace.

(3) Kraj, Regionální rada nebo hlavní město Praha předloží poskytovateli do 15. února rozpočtového roku následujícího po vyčerpání dotací na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel

a) podklady pro finanční vypořádání dotací na řešení povodňových škod poskytnutých kraji, Regionální radě nebo hlavnímu městu Praze týkající se celého období užití těchto dotací na stanovený účel na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky,
b) souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací na řešení povodňových škod poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje podle odstavce 2 na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky.

(4) K podkladům podle odstavce 3 připojí kraj, Regionální rada nebo hlavní město Praha komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku dotací na řešení povodňových škod poskytnutých kraji, Regionální radě nebo hlavnímu městu Praze, a případné vratky dotací převedených jednotlivými obcemi a dobrovolnými svazky obcí na účet kraje podle odstavce 2.

(5) Poskytovatel po obdržení podkladů podle odstavce 4 do 1. března následujícího rozpočtového roku

a) prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá kraj, Regionální radu nebo hlavní město Prahu o neodkladné provedení jejich opravy,
b) potvrdí kraji, Regionální radě nebo hlavnímu městu Praze výši případné vratky dotací převedené na jeho účet cizích prostředků.

(6) Poskytovatel do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého účtu cizích prostředků na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených kraji, Regionálními radami nebo hlavním městem Prahou podle odstavce 4,
b) vypracuje z předložených podkladů podle odstavce 3 písm. a) a b) souhrny za všechny příjemce dotací na řešení povodňových škod na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky. K jednotlivým souhrnům připojí komentář. Souhrny a komentáře podepsané správcem kapitoly předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 20

(1) Ministerstvo jako poskytovatel dotací a návratných finančních výpomocí podle § 13 až 15 a 19 do patnácti dnů od obdržení podkladů

a) vypracuje souhrny za všechny příjemce, kterým byly poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci z kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 6, 8, 12, 14 a 17 této vyhlášky,
b) upozorní příjemce podle § 13 až 15 a 19, kterým byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv, na případně zjištěné nedostatky v předložených podkladech a požádá o neodkladné provedení jejich opravy,
c) porovná částky případných vratek dotací nebo návratných finančních výpomocí z kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv od příjemců podle § 13 až 15 a 19 uvedených v souhrnech s jejich stavem na vypořádacím účtu a účtu vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv.

(2) Ministerstvo jako správce státního rozpočtu po obdržení podkladů podle § 4, 6, 9, 10, 12 a 17

a) upozorní zřizovatele, poskytovatele a správce programu, kteří jsou správci kapitoly, na případně zjištěné nedostatky v předložených podkladech a požádá o neodkladné provedení jejich opravy,
b) porovná částky případných odvodů, vratek příspěvků na provoz, vratek dotací, návratných finančních výpomocí, vratek nepoužitých prostředků na financování akcí a vratek od organizačních složek státu uvedených v souhrnech s jejich stavem na vypořádacím účtu, účtu vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv a účtu Národního fondu,
c) vypracuje celkový souhrn za všechny příjemce podle odstavců 1 a 2.

§ 21

Přechodné ustanovení

Finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu určených na financování akcí reprodukce majetku poskytnutých účastníkům programů v roce 2007 nebo dotací na financování projektů (akcí) reprodukce majetku, které jsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, ukončených v roce 2007 se provede nejpozději v termínu do 31. prosince 2008 podle této vyhlášky.

§ 22

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

§ 23

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Státní příspěvková organizace:

Kapitola1:

Finanční vypořádání vztahů
státních příspěvkových organizací

Část A. Finanční vypořádání odvodů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPovinnost
k 31.12.2...
Odvedeno
k 31.12.2...
Odvod při
finančním
vypořádání
a123 = 1 - 2
Odvody celkem
v tom:
- odvod z provozu
- odvod z odpisů
- odvod z titulu změny
hospodářsko-právní formy
- ostatní odvody celkem
v tom:
- odvod příjmů z prodeje
nemovitého majetku ČR
- další odvody celkem
v tom:-jednotlivé tituly
   

Vysvětlivky:

1rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem
sloupec 1- uvádí se celoroční odvodová povinnost stanovená v rozpočtu příspěvkové organizace a upravená o případné změny k nimž došlo v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání
sloupec 2- uvádí se část celoroční povinnosti poukázané příspěvkovou organizací na příjmový účet zřizovatele do 31.12. 2...
sloupec 3- uvádí se odvod při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Státní příspěvková organizace:

Kapitola1:

Finanční vypořádání vztahů
státních příspěvkových organizací

Část B. Finanční vypořádání příspěvků
a dotací poskytnutých zřizovatelem s výjimkou
dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu
Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
zřizovatele
(informativní)
Vráceno v
průběhu roku
na příjmový účet
zřizovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratká
příspěvku
a dotace
při finančním
vypořádání
a123456 = 2 - 4 - 5
B.1. Příspěvky na provoz
a neinvestiční dotace
od zřizovatele celkem
      
v tom:
-  příspěvek na provoz
- dotace na
výzkum a vývoj
      
B.2. Dotace na
investice od zřizovatele
celkem
      
v tom:
-  na výzkum a vývoj
- ostatní vtom:
- jednotlivé tituly
      
B.3. Příspěvky a dotace
od zřizovatele celkem
(B.1. + B.2.)
      

Vysvětlivky:

1rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace
sloupec 1- uvádí se celoroční výše příspěvku a dotace stanovená v rozpočtu příspěvkové organizace a upravená o případné změny, k nimž došlo v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání
sloupec 2- uvádí se výše příspěvku a dotace převedené zřizovatelem na účet příspěvkové organizace nebo čerpané příspěvkovou organizací z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného zřizovatelem k 31.12.2...
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vrátku příspěvku nebo dotace nebo jejich části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet zřizovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vrátku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet zřizovatele
sloupec 5- uvádí se výše prostředků skutečně použitých příspěvkovou organizací z poskytnutého příspěvku nebo dotace k 31.12.2....
sloupec 6- uvádí se vratká příspěvku a dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Státní příspěvková organizace:

Kapitola1:

Finanční vypořádání vztahů
státních příspěvkových organizací

Část C. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých zřizovatelem na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Čerpáno
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Použito
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Vratka dotace
při finančním
vypořádání
a1234 = 2-3
Dotace celkem    
v tom:
-jednotlivé projekty
    

Vysvětlivky:

1rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v ročních rozpočtech příspěvkové organizace včetně úprav rozpočtu za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotace převedené zřizovatelem na účet příspěvkové organizace nebo čerpané příspěvkovou organizací z rozpočtového výdajového účtu k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příspěvkovou organizací z celkového objemu dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se celkový objem případných vrátek dotací při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Kapitola1:

Souhrn - finanční vypořádání vztahů
státních příspěvkových organizací

Část A. Finanční vypořádání odvodů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPovinnost
k 31.12.2...
Odvedeno
k 31.12.2...
Odvod při
finančním
vypořádání
a123 = 1 - 2
Odvody celkem
v tom:
- odvod z provozu
- odvod z odpisů
- odvod z titulu změny
hospodářsko-právní formy
- ostatní odvody celkem
v tom:
- odvod příjmů z prodeje
nemovitého majetku ČR
- další odvody celkem
v tom:
-jednotlivé tituly
   

Vysvětlivky:

1rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkovým organizacím jejich zřizovatelem
sloupec 1- uvádí se celkový objem odvodové povinnosti, stanovené v rozpočtech příspěvkových organizací upravený o případné změny, k nimž došlo v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání
sloupec 2- uvádí se celkový objem části odvodové povinnosti poukázané příspěvkovými organizacemi na příjmový účet zřizovatele do 31.12. 2...
sloupec 3- uvádí se celkový objem odvodů při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Kapitola1:

Souhrn - finanční vypořádání vztahů
státních příspěvkových organizací

Část B. Finanční vypořádání příspěvků
a dotací poskytnutých zřizovatelem s výjimkou
dotací na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
zřizovatele
(informativní)
Vráceno v
průběhu roku
na příjmový účet
zřizovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
příspěvku
a dotace
při finančním
vypořádání
a123456 = 2 - 4 - 5
B.1. Příspěvky na provoz
a neinvestiční dotace
od zřizovatele celkem
      
v tom:
-  příspěvek na provoz
- dotace na
výzkum a vývoj
      
B.2. Dotace na
investice od zřizovatele
celkem
      
v tom:
-  na výzkum a vývoj
- ostatní vtom:
- jednotlivé tituly
      
B.3. Příspěvky a dotace
od zřizovatele celkem
(B.1. + B.2.)
      

Vysvětlivky:

1rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace
sloupec 1- uvádí se celkový objem příspěvků a dotací stanovených v rozpočtech příspěvkových organizací upravený o případné změny, k nimž došlo v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání
sloupec 2- uvádí se celkový objem příspěvků a dotací převedených zřizovatelem na účet příspěvkových organizací nebo čerpaných příspěvkovými organizacemi z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného zřizovatelem k 31.12.2... snížený o vratký provedené v průběhu roku na výdajový účet zřizovatele
sloupec 3- vyplňuje se pokud příspěvková organizace provedla vrátku příspěvku nebo dotace nebo jejich části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet zřizovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vrátku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet zřizovatele
sloupec 5- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příspěvkovými organizacemi z poskytnutých příspěvků a dotací k 31.12.2....
sloupec 6- uvádí se celkový objem vrátek příspěvků a dotací při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Kapitola1:

Souhrn - finanční vypořádání vztahů
státních příspěvkových organizací

Část C. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých zřizovatelem na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Čerpáno
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Použito
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Vratka dotace
při finančním
vypořádání
a1234 = 2-3
Dotace celkem    
v tom:
-jednotlivé projekty
    

Vysvětlivky:

1rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v ročních rozpočtech příspěvkové organizace včetně úprav rozpočtu za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotace převedené zřizovatelem na účet příspěvkové organizace nebo čerpané příspěvkovou organizací z rozpočtového výdajového účtu k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příspěvkovou organizací z celkového objemu dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se celkový objem případných vrátek dotací při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Příspěvková organizace1:

Kapitola2:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých
příspěvkovým organizacím poskytovatelem
účelové podpory výzkumu a vývoje
jiným než je jejich zřizovatel

Část A. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých ze státního rozpočtu
s výjimkou dotací na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotace
při finančním
vypořádání
a123456 = 2 -
3 - 4 - 5
A. Neinvestiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
B. Investiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
C. Dotace od jiného
poskytovatele celkem
(A + B)
      

Vysvětlivky:

1vyplňuje příspěvková organizace státní i územní
2rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je poskytovatelem ve vztahu k příspěvkové organizaci územní a jiným než zřizovatelem ve vztahu k státní příspěvkové organizaci
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace
sloupec 1- uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace
sloupec 2- uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příspěvkové organizace nebo čerpané příspěvkovou organizací z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2...
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vrátku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vrátku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se výše prostředků skutečně použitých příspěvkovou organizací z poskytnuté dotace k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se vratká dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Příspěvková organizace1:

Kapitola2:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých
příspěvkovým organizacím poskytovatelem
účelové podpory výzkumu a vývoje
jiným než je jejich zřizovatel

Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých
ze státního rozpočtu na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Čerpáno
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen

Použito
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen

Vratka
dotace
při finančním
vypořádání
a1234 = 2 - 3
A. Neinvestiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B. Investiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
C. Dotace od jiného
poskytovatele celkem
(A + B)
    

Vysvětlivky:

1vyplňuje příspěvková organizace státní i územní
2rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je poskytovatelem ve vztahu k příspěvkové organizaci územní a jiným než zřizovatelem ve vztahu k státní příspěvkové organizaci
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotace stanovený v rozhodnutí o přidělení dotace na celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotace, která byla převedena poskytovatelem na účet příspěvkové organizace nebo čerpána příspěvkovou organizací z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele do výše stanoveného limitu za celou dobu trvání projektu
sloupec 3- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příspěvkovou organizací z poskytnutých dotací k 31.12. roku, v němž je projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Kapitola1:

Souhrn - finanční vypořádání dotací poskytnutých
příspěvkovým organizacím poskytovatelem
účelové podpory výzkumu a vývoje

Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých
ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na
projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské
unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele
(informativní)

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotace
při finančním
vypořádání
a123456 = 2 -
3 - 4 - 5
A. Neinvestiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
B. Investiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
C. Dotace od jiného
poskytovatele celkem
(A + B)
      

Vysvětlivky:

1rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je poskytovatelem ve vztahu k příspěvkové organizaci územní a jiným než zřizovatelem ve vztahu k státní příspěvkové organizaci
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací převedených poskytovatelem na účty příspěvkových organizací nebo čerpaných příspěvkovými organizacemi z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2...snížený o vratký provedené v průběhu roku na výdajový účet; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 přílohy č. 3, část A
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vrátku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vrátku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příspěvkovými organizacemi z poskytnutých dotací k 31.12.2... utečně použitých příspěvkovou organizací z poskytnuté dotace k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se celkový objem vrátek dotací při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Kapitola1:

Souhrn - finanční vypořádání dotací poskytnutých
příspěvkovým organizacím poskytovatelem
účelové podpory výzkumu a vývoje

Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých
ze státního rozpočtu na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Čerpáno
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen

Použito
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen

Vratká
dotace
při finančním
vypořádání
a1234 = 2 - 3
B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.2. Investiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.3. Dotace celkem
(B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

1rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je poskytovatelem ve vztahu k příspěvkové organizaci územní a jiným než zřizovatelem ve vztahu k státní příspěvkové organizaci
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotací za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příspěvkových organizací nebo čerpány příspěvkovými organizacemi z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele do výše stanoveného limitu za celou dobu trvání projektu
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příspěvkovými organizacemi z celkového objemu dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Příjemce:

Poskytovatel1:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých
podnikatelským subjektům

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých ze státního
rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotace
při finančním
vypořádání
a123456 = 2 -
3 - 4 - 5
A.1. Neinvestiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.2. Investiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.3. Dotace od jiného
poskytovatele celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

Vysvětlivky:

1vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpané příjemcem z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2...
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příjemce provedl vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příjemce provedl vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se vratká dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Příjemce:

Poskytovatel1:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých
podnikatelským subjektům

Část B. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Čerpáno
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen

Použito
celkem
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen

Vratká
dotace
při finančním
vypořádání
a1234 = 2 - 3
B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.2. Investiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B 3. Dotace celkem
(B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

1vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele
sloupec 3- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnutých dotací k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Poskytovatel1:

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
podnikatelským subjektům

Část A. Finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na
projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské
unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele
(informativní)

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotace
při finančním
vypořádání
a123456 = 2 -
3 - 4 - 5
A.1. Neinvestiční
dotace a návratná
finanční výpomoc
celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.2. Investiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.3. Návratné
finanční výpomoci
celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.4. Dotace
a návratné finanční
výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

Vysvětlivky:

1úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací a návratných finančních výpomoci stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací převedených poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpaných příjemci z výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2... snížený o vratký provedené v průběhu roku na výdajový účet; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 přílohy č. 5 A
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemci z poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se celkový objem vrátek dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Poskytovatel1:

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací
poskytnutých podnikatelským subjektům

Část B. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
a1234 = 2 - 3
B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.2. Investiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.3. Dotace celkem
B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

1úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpány příjemci z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Příjemce:

Poskytovatel1:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých neziskovým
a podobným organizacím, státním fondům,
vysokým školám, školským právnickým osobám,
veřejným výzkumným institucím, veřejným
neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením
a nepodnikajícím fyzickým osobám

Část A. Finanční vypořádání dotací
a návratných finančních výpomocí poskytnutých
ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na
projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotace
při finančním
vypořádání
a123456 = 2 -
3 - 4 - 5
A.1. Neinvestiční
dotace a návratná
finanční výpomoc
celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.2. Investiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.3. Návratné
finanční výpomoci
celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.4. Dotace
a návratné finanční
výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

 

Vysvětlivky:

1úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací a návratných finančních výpomoci stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací převedených poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpaných příjemci z výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2... snížený o vratký provedené v průběhu roku na výdajový účet; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 přílohy č. 5 A
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemci z poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se celkový objem vrátek dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Příjemce:

Poskytovatel1:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých
neziskovým a podobným organizacím, státním
fondům, vysokým školám, školským právnickým
osobám, veřejným výzkumným institucím, veřejným
neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením
a nepodnikajícím fyzickým osobám

Část B. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
a1234 = 2 - 3
B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.2. Investiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.3. Dotace celkem
B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

1úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpány příjemci z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Poskytovatel1:

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých neziskovým a
podobným organizacím, státním fondům, vysokým
školám, školským právnickým osobám, veřejným
výzkumným institucím, veřejným neziskovým
ústavním zdravotnickým zařízením
a nepodnikajícím fyzickým osobám

Část A. Finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele
(informativní)

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotace
při finančním
vypořádání
a123456 = 2 - 4 - 5
A.1. Neinvestiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.2. Investiční
dotace celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.3. Návratná
finanční výpomoc
celkem
      
v tom:
- jednotlivé projekty
      
A.4. Dotace
a návratné finanční
výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

Vysvětlivky:

1úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací a návratných finančních výpomoci stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací převedených poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpaných příjemci z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2... snížený o vratký provedené v průběhu roku na výdajový účet; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 přílohy č. 7 A
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemci z poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se celkový objem vrátek dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v§ 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Poskytovatel1:

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací poskytnutých
neziskovým a podobným organizacím, státním
fondům, vysokým školám, školským právnickým
osobám, veřejným výzkumným institucím, veřejným
neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením
a nepodnikajícím fyzickým osobám

Část B. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...

Vráceno v
průběhu roku
na výdajový
účet
poskytovatele

Vráceno v
průběhu roku
na příjmový
účet
poskytovatele
a1234 = 2 - 3
B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.2. Investiční
dotace celkem
    
v tom:
- jednotlivé projekty
    
B.3. Dotace celkem
B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

1úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpány příjemci z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele za celou dobu trvání projektu
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Příjemce:

Kraj nebo hlavní město Praha1:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých obcím,
dobrovolným¨svazkům obcí, příjemcům dotace
na poskytování sociálních služeb prostřednictvím
kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
Čj.účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Vráceno
v průběhu
roku
na účet
kraje
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotací
a návratných
finančních
výpomocí
při finančním
vypořádání
abc12345 = 2 - 3 - 4
  A.1. Neinvestiční
dotace celkem
     
  v tom:
- jednotlivé tituly
     
  A.2. Investiční
dotace celkem
     
  v tom:
- jednotlivé tituly
     
  A.3. Návratná finanční
výpomoc celkem
     
  vtom:
-jednotlivé tituly
     
  A.4. Dotace a návratné
finanční výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
     

Vysvětlivky:

1uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2...
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příjemce provedl vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4- uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2...
sloupec 5- uvádí se vratká dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Příjemce:

Kraj1:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých
obcím a dobrovolným svazkům obcí
prostřednictvím kraje

Část B. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

 

v Kč na dvě desetinná místa
Čj.účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Použito
celkem
k 31.12
roku
v němž byl
projekt
ukončen
Vratka
dotace
při
finančním
vypořádání
abc1234 = 2 - 3
  B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
  v tom:
- jednotlivé tituly
    
  B.2. Investiční
dotace celkem
    
  v tom:
- jednotlivé tituly
    
  B.3. Dotace celkem
(B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

1uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvím kraje na účty příjemců za celou dobu trvání projektu
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Kraj nebo hlavní město Praha:

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům
dotace na poskytování sociálních služeb
prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy

Část A. Finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých ze
státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Vráceno
v průběhu
roku na
výdajový
účet
poskytovatele
(pro
poskytovatele
informativní)
Vráceno
v průběhu
roku na
příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotací
a návratných
finančních
výpomocí
při finančním
vypořádání
ab123456
 A.1. Neinvestiční
dotace celkem
      
 v tom:
- jednotlivé tituly
      
 A.2. Investiční
dotace celkem
      
 v tom:
- jednotlivé tituly
      
 A.3. Návratná finanční
výpomoc celkem
      
 vtom:
-jednotlivé tituly
      
 A.4. Dotace a návratné
finanční výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací a návratných finančních výpomocí stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací převedených poskytovatelem prostřednictvím krajů nebo hlavního města Prahy na účty příjemců k 31.12.2... snížený o vratký provedené krajem nebo hlavním městem Praha na výdajový účet poskytovatele již v průběhu roku
sloupec 3- vyplňuje se, pokud kraj nebo hlavní město Praha provedl vrátku části dotací nebo návratných finančních výpomocí na výdajový účet poskytovatele již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, a to ve výši vrátek převedených příjemci již v průběhu roku na jeho účet; pro poskytovatele jsou tyto údaje ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2 informativní
sloupec 4- vyplňuje se, pokud kraj nebo hlavní město Praha provedl vrátku části dotací nebo návratných finančních výpomocí na příjmový účet poskytovatele již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, a to ve výši vrátek převedených příjemci již v průběhu roku na jeho účet
sloupec 5- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemci z poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se celkový objem vrátek dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
v souhrnu, který provede kraj a hlavní město Praha za jednotlivé příjemce, se sloupec 6 rovná sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5
v souhrnu, který provede poskytovatel za všechny kraje včetně hlavního města Prahy, se sloupec 6 rovná sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Kraj:

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací
poskytnutých obcím a dobrovolným
svazkům obcí prostřednictvím kraje

Část B. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
celkem
k 31.12.
roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Čerpáno
celkem
k 31.12.
roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Použito
celkem
k 31.12
roku
v němž byl
projekt
ukončen
Vratka
dotací
při
finančním
vypořádání
ab1234 = 2 - 3
 B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
 v tom:
- jednotlivé tituly
    
 B.2. Investiční
dotace celkem
    
 v tom:
- jednotlivé tituly
    
 B.3. Dotace celkem
(B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvím kraje na účty příjemců za celou dobu trvání projektu
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z poskytnutých dotací k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Příjemce:

Poskytovatel1:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých obcím,
dobrovolným svazkům obcí, krajům
nebo hlavnímu městu Praze

Část A. Finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
Čj.účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Vráceno
v průběhu
roku na
výdajový
účet
poskytovatele
Vráceno
v průběhu
roku na
příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotací
a návratných
finančních
výpomocí
při finančním
vypořádání
abc123456 = 2 - 3
- 4  - 5
  A.1. Neinvestiční
dotace celkem
      
  v tom:
- jednotlivé tituly
      
  A.2. Investiční
dotace celkem
      
  v tom:
- jednotlivé tituly
      
  A.3. Návratná finanční
výpomoc celkem
      
  vtom:
-jednotlivé tituly
      
  A.4. Dotace a návratné
finanční výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

Vysvětlivky:

1vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpané příjemcem z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2...
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příjemce provedl vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příjemce provedl vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se vratká dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Příjemce:

Poskytovatel1:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých
obcím a dobrovolným svazkům obcí,
krajům nebo hlavnímu městu Praze

Část B. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
Čj.účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
celkem
k 31.12.
roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Čerpáno
celkem
k 31.12.
roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Použito
celkem
k 31.12
roku
v němž byl
projekt
ukončen
Vratka
dotací
při
finančním
vypořádání
abc1234 = 2 - 3
  B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
  v tom:
- jednotlivé tituly
    
  B.2. Investiční
dotace celkem
    
  v tom:
- jednotlivé tituly
    
  B.3. Dotace celkem
(B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

1vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele
sloupec 3- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnutých dotací k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Poskytovatel1:

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům
nebo hlavnímu městu Praze

Část A. Finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a
z prostředků finančních mechanismů

účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Vráceno
v průběhu
roku na
výdajový
účet
poskytovatele
(informativní)
Vráceno
v průběhu
roku na
příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotací
a návratných
finančních
výpomocí
při finančním
vypořádání
ab123456 = 2 - 4 - 5
 A.1. Neinvestiční
dotace celkem
      
 v tom:
- jednotlivé tituly
      
 A.2. Investiční
dotace celkem
      
 v tom:
- jednotlivé tituly
      
 A.3. Návratná finanční
výpomoc celkem
      
 vtom:
-jednotlivé tituly
      
 A.4. Dotace a návratné
finanční výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

Vysvětlivky:

1úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací a návratných finančních výpomoci stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací převedených poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpaných příjemci z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2... snížený o vratký provedené v průběhu roku na výdajový účet; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 přílohy č.11 A
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemci z poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se celkový objem vrátek dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

 

VZOR

Poskytovatel1:

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací
poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům
obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze

Část B. Finanční vypořádání dotací
poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
celkem
k 31.12.
roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Čerpáno
celkem
k 31.12.
roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Použito
celkem
k 31.12
roku
v němž byl
projekt
ukončen
Vratka
prostředů
při
finančním
vypořádání
ab1234 = 2 - 3
 B.1. Neinvestiční
dotace celkem
    
 v tom:
- jednotlivé tituly
    
 B.2. Investiční
dotace celkem
    
 v tom:
- jednotlivé tituly
    
 B.3. Dotace celkem
(B.1. + B.2.)
    

Vysvětlivky:

1úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpány příjemci z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele za celou dobu trvání projektu
sloupec 3- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
sloupec 4- uvádí se výše případné vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Příjemce:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých ze
státního rozpočtu Regionálním radám

v Kč na dvě desetinná místa
Čj.účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Vráceno
v průběhu
roku na
výdajový
účet
poskytovatele
Vráceno
v průběhu
roku na
příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotací
a návratných
finančních
výpomocí
při finančním
vypořádání
abc123456 = 2 - 3
- 4 - 5
  A.1. Neinvestiční
dotace celkem
      
  v tom:
- jednotlivé tituly
      
  A.2. Investiční
dotace celkem
      
  v tom:
- jednotlivé tituly
      
  A.3. Návratná finanční
výpomoc celkem
      
  vtom:
-jednotlivé tituly
      
  A.4. Dotace a návratné
finanční výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

Vysvětlivky:

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo název programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů
sloupec 1- uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpané příjemcem z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2...
sloupec 3sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příjemce provedl vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se vratká dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v§ 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Kapitola:

Souhrn - finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutých
ze státního rozpočtu Regionálním radám

v Kč na dvě desetinná místa
účelový
znak
UkazatelPoskytnuto
k 31.12.2...
Čerpáno
k 31.12.2...
Vráceno
v průběhu
roku na
výdajový
účet
poskytovatele
(informativní)
Vráceno
v průběhu
roku na
příjmový
účet
poskytovatele
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Vratka
dotací
a návratných
finančních
výpomocí
při finančním
vypořádání
ab123456 = 2 - 4 - 5
 A.1. Neinvestiční
dotace celkem
      
 v tom:
- jednotlivé tituly
      
 A.2. Investiční
dotace celkem
      
 v tom:
- jednotlivé tituly
      
 A.3. Návratná finanční
výpomoc celkem
      
 vtom:
-jednotlivé tituly
      
 A.4. Dotace a návratné
finanční výpomoci celkem
(A.1. + A.2. + A.3.)
      

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo název programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací a návratných finančních výpomoci stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací a návratných finančních výpomocí převedených poskytovatelem na účty příjemců nebo čerpaných příjemci z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2... snížený o vratký provedené v průběhu roku na výdajový účet; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 přílohy č. 13
sloupec 3- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2
sloupec 4- vyplňuje se, pokud příjemci provedli vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele
sloupec 5- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků příjemci z poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí k 31.12.2...
sloupec 6- uvádí se celkový objem vrátek dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratký návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Organizační složka státu:

Kapitola:

Finanční vypořádání prostředků rezervního
fondu organizačních složek státu na financování
programů nebo projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie, programů reprodukce
majetku a projektů spolufinancovaných
z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelSchválený
rozpočet za
celou dobu
trvání
programu
nebo projektu
Rozpočet
po změnách
za celou
dobu trvání
programu
nebo projektu
Skutečně
použito
k 31.12.2...
Zůstatek
rezervního
fondu
k 31.12.2... ,
který se rovná
vratce
prostředků
při finančním
vypořádání
v tom
vratka
prostředků
při finančním
vypořádání
na vypořádací
účet MF
vratka
prostředků
při finančním
vypořádání
jiných zdrojů
rezervního
fondu
a
1
2
3
4 = 5 + 6
5
6
Výdaje celkem            
v tom:
- jednotlivé programy / projekty
spolufinancované z rozpočtu EU1
- jednotlivé projekty spolufinancované
z finančních mechanismů1
- jednotlivé programy reprodukce
majetku2
           

Vysvětlivky:

1s výjimkou projektů (akcí), které jsou součástí programů reprodukce majetku
2 včetně projektů (akcí) spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů
sloupec 1- uvádí se objem rozpočtu schváleného za celou dobu trvání programu nebo projektu
sloupec 2- uvádí se objem rozpočtu po změnách za celou dobu trvání programu nebo projektu
sloupec 3- uvádí se objem prostředků skutečně použitých na realizaci programu nebo projektu za celou dobu jeho trvání
sloupec 4- uvádí se zůstatek rezervního fondu k 31.12. roku, v němž byl program nebo projekt ukončen
sloupec 5- uvádějí se zde údaje o vratce prostředků rezervního fondu při finančním vypořádání na vypořádací účet MF
sloupec 6- uvádějí se zde údaje o vratce prostředků rezervního fondu jiných zdrojů, které byly v době finančního vypořádání již poskytnuty

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Příjemce dotace z Národního fondu:

Kapitola:

Finanční vypořádání dotací
poskytnutých z Národního fondu

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen
Použito
k 31.12. roku,
v němž byl
projekt
ukončen

Vratka
prostředků
při finančním
vypořádání na
účet
Národního
fondu

Úhrada
dotace při
finančním
vypořádání
z účtu
Národního
fondu
a123 = 1 - 24
Dotace celkem    
v tom:
- jednotlivé projekty
    

Vysvětlivky:

sloupec 1- uvádí se výše prostředků stanovených v rozhodnutí na celkovou dobu trvání projektu
sloupec 2- uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemcem z poskytnuté dotace z Národního fondu k 31.12. roku, v němž je projekt ukončen
sloupec 3- uvádí se výše případné vratký dotace na účet Národního fondu
sloupec 4- uvádí se výše případného požadavku na dotaci z účtu Národního fondu

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

VZOR

Příjemce:

Kraj nebo hlavní město Praha:

Kapitola:

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých
obcím nebo dobrovolným svazkům obcí, krajům,
Regionálním radám a hlavnímu městu Praze
na řešení škod způsobených povodněmi

v Kč na dvě desetinná místa
UkazatelPoskytnuto
celkem
za dobu
možnosti
užití
Čerpáno
celkem
za dobu
možnosti
užití

Skutečně
použito
k 31.12.2...
roku, v němž
možnost
užití končí

Vratka
dotací při
finančním
vypořádání
a1234 = 2 - 3
Dotace celkem    
v tom:
- jednotlivé projekty
    

Vysvětlivky:

1uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1- uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu možnosti jejího užití
sloupec 2- uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpány příjemcem z rozpočtového výdajového účtu poskytovatele za celou dobu možnosti užití na stanovený účel
sloupec 3- uvádí se celkový objem skutečně použitých prostředků na stanovený účel za celou dobu užití
sloupec 4- uvádí se výše vratký dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:                                        Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
1) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#1) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_052-08.htm#2) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#3) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) § 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Text odkazu o_052-08.htm#4) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
Text odkazu o_052-08.htm#5) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#6) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#7) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) § 37 zákona č. 218/2000 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#8) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) § 3 zákona č. 218/2000 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#9) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 66/2007 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#10) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#11) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#12) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) § 19 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#13) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
Text odkazu o_052-08.htm#14) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.
Text odkazu o_052-08.htm#6) (idc: 614838) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.