Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

Znění účinné od 26. 11. 2004 do 7. 10. 2009.Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 419/2001 Sb.,
o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 581/2004 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2 a 4 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1

Tato vyhláška upravuje rozsah, strukturu a termíny údajů předkládaných správci kapitol, územními samosprávnými celky a státními fondy Ministerstvu financí pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.

§ 2

(1) Správci kapitol1) sestavují o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku návrh závěrečného účtu kapitoly a předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 1.

(2) Územní samosprávné celky předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 2.

(3) Státní fondy předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 3.

(4) Správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu2) v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 4.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 4. prosince 2001)


 Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 581/2004 Sb.26. listopadu 2004.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.

Rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a rozsah,
struktura a termíny údajů předkládaných správci kapitol
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Část první

Rozsah návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

Hlava I

Podklady pro sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol

1.Návrhy závěrečných účtů uzavírají správci kapitol rozpočtové hospodaření minulého roku. Návrhy závěrečných účtů kapitol obsahují dosažené rozpočtové příjmy a výdaje vlastního ústředního orgánu (úřadu) a jím řízených organizačních složek státu, údaje o příspěvcích a dotacích příspěvkovým organizacím a odvodech příspěvkových organizací, o neinvestičních dotacích a investičních transferech neziskovým a podobným organizacím, o dotacích a půjčkách (návratných finančních výpomocích) podnikatelským a ostatním subjektům, krajům a obcím a o výdajích na podporu výzkumu a vývoje.3) Při hodnocení výsledků rozpočtového hospodaření jsou využívány i skutečnosti sledované na podrozvahových účtech.4)
2.Podkladem pro sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol jsou roční účetní a finanční výkazy organizačních složek státu a příspěvkových organizací, předkládané správci kapitol v rámci účetní závěrky zpracované v metodice platné rozpočtové skladby.5) Termín předložení bezchybných a kompletních účetních a finančních výkazů včetně komentáře a dat výkazů v elektronické podobě je stanoven zvláštním právním předpisem6) jako závazný pro všechny kapitoly bez výjimky. Předkládány jsou sumáře za kapitolu schválené a podepsané statutárním zástupcem.
3.Správci kapitol zpracují "Přehled o zůstatcích na účtech vnitřních organizačních jednotek organizačních složek státu hospodařících se zálohou", včetně uvedení čísel účtů u peněžních ústavů, u kterých byly vedeny, a to k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci hodnoceného roku (tabulka č. 10).


Hlava II

Návrhy závěrečných účtů kapitol

Návrhy závěrečných účtů kapitol obsahují

a)průvodní zprávu;
b)číselné sestavy a tabulkové přílohy.

Díl 1

Průvodní zpráva (předkládaná Parlamentu České republiky)

Průvodní zpráva vychází z údajů účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Obsahuje věcný komentář k činnosti kapitoly v průběhu hodnoceného roku, hodnocení plnění rozpočtu po všech změnách, hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků vynaložených na plnění úkolů stanovených pro hodnocený rok.

V průvodní zprávě se uvádějí všechny závažné skutečnosti charakterizující tvorbu, průběh a čerpání finančních prostředků v hodnoceném roce. Podkladem pro zprávu jsou výsledky celoročního rozpočtového hospodaření správců kapitol (ústředních orgánů, úřadů) a výsledky hospodaření jimi řízených organizačních složek státu, příspěvkových organizací a podnikatelských subjektů.

Výsledky rozpočtového hospodaření hodnotí správce kapitoly v porovnání s výsledky za rok předcházející, pro prohloubení vypovídací schopnosti i v delší časové řadě, nejméně však pěti let. Dosažené výsledky se hodnotí i ve vztahu k zabezpečení úkolů stanovených střednědobým výhledem. Provádí se rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů se zdůvodněním výkyvů v jednotlivých čtvrtletích roku (zvlášť za běžné a za kapitálové výdaje rozpočtu). V této souvislosti se hodnotí rovněž vliv úprav rozpočtu z hlediska termínů jejich provádění. Skutečné plnění státního rozpočtu se hodnotí ve vztahu k rozpočtu zahrnujícímu všechna rozpočtová opatření provedená do 31. prosince hodnoceného roku.

V samostatné pasáži se uvádějí výsledky vnitřních a vnějších kontrol provedených v kapitole v hodnoceném roce a zaměřených na hospodaření s prostředky státního rozpočtu, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění. Pozornost je třeba věnovat kontrolním zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu.

Obsah a rozsah průvodní zprávy odpovídá specifickým podmínkám jednotlivých kapitol, hodnocení zaměří správci kapitol na:

1.
Věcné vyhodnocení splnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou pro hodnocený rok.
2.Komentování plnění specifických ukazatelů rozpočtu kapitoly stanovených zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok, které správce kapitoly považuje za závažné. Plnění se posuzuje ve vztahu k provedeným rozpočtovým opatřením. Je komentováno rovněž zapojení mimorozpočtových zdrojů a prostředků plynoucích z hospodářské činnosti.
3.Přehled programů zařazených v Informačním systému financování reprodukce majetku (ISPROFIN) se základní charakteristikou každého programu (stručná náplň, celková doba realizace, celková výše rozpočtovaných prostředků na realizaci programu).
4.Komentování rozpočtových opatření provedených v průběhu roku, jejich vyčíslení podle jednotlivých oblastí hospodaření (běžné a kapitálové výdaje organizačních složek státu, transfery příspěvkovým organizacím, dotace podnikatelským subjektům, transfery krajům a obcím) s uvedením důvodů, které vedly k úpravám rozpočtu.
5.Vyhodnocení příjmů kapitoly, průběhu jejich tvorby a účinnosti opatření, která byla pro jejich podporu provedena. Hodnotí se zejména nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace v členění podle rozpočtové skladby s uvedením konkrétní věcné náplně těchto příjmů a se zdůvodněním odchylky skutečného plnění od rozpočtu. Přijaté dotace se člení na neinvestiční a investiční. V dalším členění těchto dvou seskupení se uvádějí položky podseskupení neinvestiční/investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně a neinvestiční/investiční přijaté dotace ze zahraničí; prostředky z rozpočtu Evropské unie celkem se člení podle jednotlivých zdrojů (strukturální fondy, Fond soudržnosti, předvstupní nástroje - Phare, ISPA, SAPARD, atd.). Komentovány jsou i převody z vlastních fondů do příjmů kapitoly. Uvádí se věcný účel jejich zapojení do rozpočtu příjmů a jejich užití.
6.Vyčíslení a komentování daňových a nedaňových příjmů, odvedených do státního rozpočtu a vykazovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, vedených správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu v oddělené evidenci7) o poplatcích v řízení správním, soudních poplatcích a pokutách. Předmětem vyčíslení a komentáře je předpis, inkaso, přeplatky a nedoplatky.
7.Hodnocení plnění rozhodujících ukazatelů v sociální oblasti v minulém roce a jejich vývoj v rozsahu zákonem stanovené kompetence (hodnotí správci kapitol Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí). Samostatně se hodnotí plnění záměrů zakotvených v reformě veřejných financí a týkajících se výdajů v sociální oblasti. Dále se uvádí
 a)u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí přehled příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v členění na inkaso pojistného, vybrané penále, pokuty a přirážky ukládané k pojistnému dle příslušných zákonných ustanovení.8) Dále se uvádí rozdělení příjmů na příjmy z pojistného na důchodové pojištění, nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, včetně členění na vlastní pojistné a další složky. Zároveň se rozdělují celkové příjmy z pojistného podle skupin plátců, tj. objem plateb za zaměstnance v členění na zaměstnance a zaměstnavatele a objem plateb za osoby samostatně výdělečně činné, dále údaje o průměrné měsíční částce pojistného za jednotlivé skupiny osob. Uvádějí se další údaje nezbytné pro posouzení výběru pojistného (např. počty organizací, od kterých je vybíráno pojistné, včetně počtu zaměstnanců, atd.). Kromě povinného pojistného se předkládá i přehled o příjmech z dobrovolného pojistného v členění na nemocenské pojištění od osob samostatně výdělečně činných a pojistné na důchodové pojištění. Podrobně je komentován stav, struktura a meziroční vývoj nedoplatků na pojistném, penále a pokutách, důvody jejich nárůstu, výše odpisů pohledávek na pojistném. Uvádějí se opatření přijatá v hodnoceném roce ke snížení růstu nedoplatků a hodnotí se přínos těchto opatření. Zdůvodněn je časový posun při převádění pojistného na důchodové pojištění na příslušný účet;
 b)u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí přehled o výdajích na sociální dávky v členění na důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, ostatní dávky a výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti. Výdaje na dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory i položka "ostatní dávky" se člení podle jednotlivých vyplacených dávek a uvádějí se v delší časové řadě. Dále se hodnotí výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a výdaje na zaměstnávání zdravotně postižených občanů podle zvláštního právního předpisu.9) V rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou komentovány jednotlivé výdaje (např. výdaje na rekvalifikace, na veřejně prospěšné práce, na podporu zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností, atd. a výdaje na investiční pobídky). Předkládá se vyčíslení výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou důchodů (dále jen "správních výdajů na důchodové pojištění") k 31. prosinci hodnoceného roku a výše zálohy České poště na výplatu důchodů na počátku následujícího roku;
 c)u kapitol Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí členění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a platby za zaměstnance a zaměstnavatele. Příjmy jsou komentovány v rozsahu zákonné kompetence ke správě jejich výběru. Výdaje na sociální dávky se uvádějí v členění obdobném jako u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že položka "ostatní dávky" se člení na jednotlivé dávky vyplácené ze zákona z rozpočtů těchto kapitol;
 d)u kapitol Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti (v textové nebo tabulkové formě) počty vyplácených důchodů k 31. prosinci hodnoceného roku celkem a dále počty vyplácených důchodů podle jednotlivých druhů, tj. důchodů starobních, invalidních (v členění na plné a částečné), vdovských, vdoveckých a sirotčích (celkem). Dále se uvádějí počty nově přiznaných důchodů, z toho nově přiznaných předčasných důchodů; pokud došlo v příslušném roce ke zvýšení důchodů, uvádějí se rovněž výdaje, případně průměrný měsíční výdaj, vyvolané tímto zvýšením. U kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí se uvádí průměrná výše plného starobního důchodu k 31.12. hodnoceného roku;
 e)u kapitol Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, případně u dalších kapitol hospodařících s těmito prostředky, výše sociálních příspěvků zaměstnancům v souvislosti s restrukturalizací některých odvětví podle zvláštních zákonů nebo jiných právních předpisů (např. zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy).
8.Hodnocení čerpání vynaložených finančních prostředků na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a stanovených závaznými ukazateli státního rozpočtu pro hodnocený rok. V tomto smyslu se podává podrobná informace o čerpání finančních prostředků
 a)na národní podíl spolufinancování ze státního rozpočtu a na podíl krytí prostředků z rozpočtu EU. Jmenovitě se uvádí použití prostředků na financování konkrétních programů nebo projektů v členění podle jednotlivých zdrojů (jednotlivé strukturální fondy, Fond soudržnosti, atd.);
 b)v rámci programu Přechodné opatření - Transition Facility;
 c)realizovaných v rámci předvstupních nástrojů Phare, ISPA a SAPARD (jednotlivě a celkem) v členění podle zdrojů (EU, státní rozpočet, ostatní).
 

Uvádí se vždy čerpání prostředků v hodnoceném roce v porovnání s předchozím rokem, včetně zhodnocení stavu implementace a splnění věcných záměrů programu nebo projektu.
Podává se též informace o finančním zabezpečení programů/projektů v členění podle jednotlivých zdrojů.
Dále se uvádí čerpání prostředků České republiky a Evropských společenství využívaných v hodnoceném roce prostřednictvím komunitárních programů, mnohonárodních programů a v rámci působnosti komunitárních agentur, které mají ve své gesci, včetně zhodnocení stavu implementace a plnění věcných záměrů zapojení České republiky do působnosti komunitárních a mnohonárodních programů a komunitárních agentur.
Správce kapitoly Ministerstvo zemědělství hodnotí čerpání finančních prostředků na realizaci Společné zemědělské politiky v členění na prostředky poskytnuté z rozpočtu EU (z toho přímé platby, Horizontální plán rozvoje venkova, atd.) a na prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
Správce kapitoly Ministerstvo vnitra komentuje použití prostředků Evropského uprchlického fondu.

9.Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v rozpočtové sféře v rozdělení na organizační složky státu a na příspěvkové organizace, které jsou financovány ze státního rozpočtu a ve kterých se odměňování řídí zvláštním právním předpisem.10)
Za organizační složky státu se uvádějí schválené a upravené závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců ve vazbě na schválený rozpočet a rozpočet po změnách. Za příspěvkové organizace se uvádějí ve sloupci "schválený rozpočet" údaje ve výši rozepsané Ministerstvem financí v rámci rozpisu schváleného rozpočtu. Ve sloupci "rozpočet po změnách" se uvádí limit mzdových nákladů včetně úprav schválených Ministerstvem financí a ostatní údaje (tj. prostředky na platy, ostatní osobní náklady a počty zaměstnanců) po změnách provedených případně zřizovatelem. Povolené překročení nelze vykazovat jako změnu závazného objemu nebo limitu, ale je třeba je uvést v komentáři.
V samostatné pasáži průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu se provádí podrobný rozbor a hodnocení plnění počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci (u příspěvkových organizací čerpání ostatních osobních nákladů), včetně zdůvodnění případného překročení vládou závazně stanovených objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů a počtů zaměstnanců. Za státní správu se hodnocení provádí podle jednotlivých organizačních složek státu (skupin složek stejného druhu). V rozboru se, i v případě dodržení závazných objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů, uvádí případné čerpání podpory na vědu a výzkum podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., o fondu odměn a dalších mimorozpočtových zdrojů (u organizačních složek státu podle § 45 a u příspěvkových organizací podle § 53 s výjimkou jiné činnosti podle § 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
10.Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly. V oblasti hospodaření organizačních složek státu je komentář zaměřen na hodnocení a porovnání nákladovosti státem financovaných organizací (např. nákladovosti na 1 zaměstnance), efektivnosti jejich činnosti (dosaženého efektu na jednotku nákladů) a celkového přínosu jednotlivých činností a programů financovaných vládou. Hodnocení se provádí ve vazbě na ukazatele, které byly podkladem pro návrh rozpočtu na příslušný rok, zvláště pak na stanovené výdajové programy, a provádí se v delší časové řadě.
11.Hodnocení a vývoj neinvestičních transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím v rozdělení na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace vysokým školám a neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím. Uvádí se věcné využití prostředků a srovnání těchto výdajů v delší časové řadě.
Je komentován výsledek hospodaření příspěvkových organizací (zisk, ztráta), příčiny ztrátovosti, porovnání s předchozími roky a návrhy na řešení ztrátovosti. Za příspěvkové organizace, které podle § 34 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v hodnoceném roce snížily investiční fond nebo fond reprodukce majetku, je komentován rozsah tohoto snížení a důvody, proč nebylo možno zajistit krytí fondů finančními prostředky.
12.Čerpání a vývoj neinvestičních transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522 a 524 rozpočtové skladby) v členění na prostředky poskytnuté občanským sdružením, církvím a náboženským společnostem, obecně prospěšným organizacím a ostatním neziskovým organizacím (vždy s uvedením věcných záměrů, na něž byly prostředky poskytnuty). Vyčíslují a komentují se rovněž investiční transfery těmto organizacím.
13.Hodnocení dotací a půjček nebo návratných finančních výpomocí, které byly z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu uvolněny v průběhu hodnoceného roku do rozpočtů územních samosprávných celků. Jedná se o transfery, které byly poskytnuty krajům a hlavnímu městu Praha přímo z rozpočtů kapitol, nebo obcím prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce.11) Hodnocení se provádí podle jednotlivých dotačních titulů, na něž byly účelové prostředky poskytnuty.
14.Komentování neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521 a 523 rozpočtové skladby). Hodnocení čerpání se provádí podle jednotlivých titulů zahrnutých v rozpočtu na hodnocený rok, se zdůvodněním vývoje a vztahu k celkovým běžným výdajům kapitoly. Uvádějí se konkrétní způsoby a účely využití poskytnutých prostředků. Nižší (vyšší) čerpání je řádně zdůvodněno, především ve vztahu ke splnění věcných záměrů, na něž byly prostředky poskytovány. Obdobně se uvádějí i údaje o neinvestičních půjčených prostředcích poskytnutých podnikatelským subjektům.
15.Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (rozbor kapitálových a běžných výdajů souvisejících s financováním programů v rozdělení na systémově určené výdaje investiční a neinvestiční, individuálně posuzované výdaje a půjčené prostředky) ve vztahu k věcným záměrům investičního rozvoje.
Dále se podle jednotlivých programů uvádí výše prostředků čerpaných v hodnoceném roce, účel použití a předpokládaný další postup realizace příslušného programu (úplné zastavení, rozvoj programu, útlum programu).
Rozbor se provádí podle jednotlivých typů organizací a subjektů (organizační složky státu, příspěvkové organizace, občanská sdružení, podnikatelské a ostatní subjekty, kraje a obce) s uvedením všech zdrojů financování (dotace, úvěry, prostředky rezervního fondu, apod.); zvlášť se hodnotí využití prostředků z úvěrů čerpaných Českou republikou.
Provádí se rovněž srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v delší časové řadě. Je analyzováno plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb, vývoj rozestavěnosti, vliv na ukazatele efektivnosti staveb a na celkové hospodaření organizací. Zvlášť se uvádějí výdaje na významné akce financované ze státního rozpočtu a na investice ekologického charakteru.
Správce kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj komentuje čerpání prostředků určených pro podporu bydlení a jejich srovnání s předchozími roky a provádí celkové zhodnocení vývoje v této oblasti včetně prostředků poskytnutých ze Státního fondu rozvoje bydlení.
16.Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých z rozpočtu kapitoly k 1. lednu hodnoceného roku, výši nově poskytnutých návratných finančních výpomocí a splacených půjček a návratných finančních výpomocí v hodnoceném roce, další vlivy snižující výši pohledávek (např. změna na dotaci, upuštění od vymáhání, bonifikace, apod.) a konečný stav půjček a návratných finančních výpomocí k 31. prosinci hodnoceného roku. Je komentováno dodržování platební disciplíny, tj. respektování platebního kalendáře včetně výše splátek v prodlení, odklad splátek a způsob vymáhání nedobytných pohledávek.
17. Vyčíslení a komentování výdajů na podporu výzkumu a vývoje poskytnutých podle zvláštního právního předpisu.12) Uvádí se výše skutečně vynaložených prostředků v porovnání s předpoklady rozpočtu a s prostředky vynaloženými v předchozích letech.
U účelových výdajů státního rozpočtu se hodnocení zaměří na dosažené výsledky podle jednotlivých programů. Hodnotí se průběžné výsledky programů po celou dobu jejich realizace se zaměřením na konečný přínos a účelnost ve vztahu k cílům programu.
U institucionálních výdajů státního rozpočtu se hodnocení zaměří na dosažené výsledky výzkumných záměrů průběžně za celé období jejich realizace a na konečný přínos a účelnost ve vztahu ke stanoveným cílům.
18.Vyčíslení a komentování převodů nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.13) Samostatně se uvádějí převedené prostředky určené na financování programů a prostředky určené na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Komentovány jsou hlavní důvody nečerpání rozpočtovaných výdajů v hodnoceném roce a využití prostředků převedených do rezervního fondu v předchozích letech.
19.Hodnocení využití prostředků uvolněných na odstraňování následků živelních katastrof (např. povodní). Hodnocení se provádí podle jednotlivých účelových titulů a příjemců a dále v rozdělení na návratné a nenávratné, investiční a neinvestiční prostředky poskytnuté a na příslušný účelový titul skutečně vyčerpané podnikatelskými a ostatními subjekty, organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi. Komentovány jsou i prostředky poskytnuté krajům a obcím. Uvádí se výše přijatých finančních prostředků zahraniční pomoci k likvidaci těchto škod, zvláště prostředků z rozpočtu Evropské unie a od Evropské investiční banky.
20.Vyhodnocení využití prostředků určených na financování řešení důsledků kosovské krize14) v alokaci stanovené usneseními vlády, která využití těchto prostředků dále upřesňují. Správce kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu kromě toho uvádí objem prostředků vynaložených na podporu účasti českých podnikatelů na projektech hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy. Současně uvádí i stručnou charakteristiku projektů, na které byla tato podpora poskytnuta.
21.Komentování čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám15) (komentují správci kapitol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury a Ministerstvo zdravotnictví).
22.Přehled, resp. seznam a vyhodnocení účelových prostředků převedených z rozpočtu ve prospěch ostatních kapitol na podporu kulturních aktivit a prostředků převedených v rámci programů na obnovu, zachování a ochranu památkových objektů; obdobným způsobem se hodnotí čerpání účelových prostředků poskytnutých na výše uvedené účely jiným právnickým a fyzickým osobám (uvádí správce kapitoly Ministerstvo kultury). Přehledy jsou vypracovány v členění na jednotlivé programy, programy jsou posuzovány komplexně v členění podle okruhů vlastníků v rozdělení na neinvestiční a investiční prostředky.
23.Hodnocení využití účelově poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu na stanovené celostátní programy. Jedná se např. o Program protidrogové politiky, Program sociální prevence a prevence kriminality, Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity, dále o celostátní zdravotnické programy či programy v oblasti kultury a vzdělávání. Uvádějí se i prostředky vynaložené na případné další programy celostátního významu. Hodnocení je zaměřeno na konkrétní formy využití poskytnutých prostředků a jejich účelnost ve vztahu k plnění úkolů vyplývajících z jednotlivých programů. Provádí se porovnání vynaložených prostředků v delší časové řadě.
24.Hodnocení použití prostředků státního rozpočtu na zahraniční rozvojovou pomoc.
25.Vyčíslení a zhodnocení poskytnutých i přijatých finančních prostředků na zahraniční aktivity (např. odborná pomoc, účast na programech mezinárodních institucí).
26.Výčet výdajů na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení jejich přínosu pro činnost organizace (za správce kapitoly a zvlášť za přímo řízené organizační složky státu a za příspěvkové organizace). K datu 31. prosince hodnoceného roku se vyčíslují konečné zůstatky na účtech vedených u bank, z nichž byly prostřednictvím platebních karet uskutečňovány výdaje související se zahraničními pracovními cestami.
27. Přehledy všech zálohových plateb provedených správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi na dodávky a práce investičního i neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb.
28.Uvedení a komentování (provádějí správci kapitol Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti)
 a)výdajů spojených s výplatou odškodnění osob a výplatou náhrad podle příslušných zákonů či nařízení vlády (např. zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, zákon č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací).
Kromě vyplacených částek se uvádí přehled o počtu podaných žádostí o odškodnění, rozhodnutých a zamítnutých žádostech a o počtu vyplacených odškodnění;
 b)prostředků poskytnutých smluvním komerčním pojišťovnám na výplaty náhrad škod z titulu pracovního úrazu a nemoci z povolání (u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí);
 c)přehledu účtů a zůstatků na účtech okresních poboček České správy sociálního zabezpečení v České národní bance (u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí).
29.Rozbor použití finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s přípravou a činností kontingentů Armády České republiky v zahraničních mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích v zahraničí, podle příslušných usnesení vlády (provádí správce kapitoly Ministerstvo obrany).
30. Zpracování samostatné pasáže analyzující způsob a průběh financování a hospodaření zastupitelských úřadů v hodnoceném roce (provádí správce kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí); zvlášť je komentován způsob hospodaření zastupitelských úřadů v posledním čtvrtletí hodnoceného a předchozího roku.
31. Informaci o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí. Jedná se např. o převody na církve, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty v podobě restitucí, naturálních darů nebo i majetku nabytého po osobách bez dědiců, jakož i o převody majetku od ústředního orgánu na územní samosprávné celky a jimi zřízené organizace. Obdobně jsou komentovány bezúplatné převody finančních aktiv (účastí, dluhopisů, pohledávek). Nezahrnují se vzájemné převody mezi organizačními složkami státu.
32. Informaci o celkovém objemu a nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků.
33. Přehled všech majetkových účastí státu (týkajících se kapitoly) v tuzemských společnostech, včetně těch, které se zaměřují na zprostředkování různých forem finančních podpor (např. Exportní, garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Českomoravská záruční a rozvojová banka). Jedná se o skutečnou majetkovou účast podloženou držbou akcií, popř. zatímních listů, nepatří sem výkon akcionářských práv, k němuž je kapitola pověřena jinou institucí. O změnách v majetkových účastech kapitoly, které nastanou v průběhu roku, správce kapitoly informuje Ministerstvo financí.
34. Příjmy a výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa (hodnotí správce kapitoly Všeobecná pokladní správa). Je komentována mimo jiné dosažená výše přijatých kompenzačních plateb z rozpočtu Evropské unie na základě dohody o přistoupení ČR k Evropské unii a výše výdajů spojených s odvodem vlastních zdrojů do rozpočtu EU v kapitole Všeobecná pokladní správa (v porovnání s předchozími roky). Uvádějí se rovněž informace o čerpání vládní rozpočtové rezervy a dalších významnějších rezerv zahrnutých ve státním rozpočtu (rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, rezerva na mimořádné výdaje na integrovaný záchranný systém, apod.).
35. Hodnocení kapitoly Operace státních finančních aktiv (hodnotí správce kapitoly Operace státních finančních aktiv) s vyčíslením počátečních stavů depozitních účtů státních finančních aktiv a s uvedením jejich změn a obratů (příjmy a výdaje) v průběhu roku a konečného stavu.
36. Stav státního dluhu na začátku a na konci hodnoceného roku (hodnotí správce kapitoly Státní dluh) v členění na vnitřní a vnější státní dluh a komentování změny stavu státního dluhu v hodnoceném roce a jeho konečné výše. Podrobně jsou analyzovány výdaje kapitoly.
37. Vypracování samostatné přílohy návrhu závěrečného účtu, obsahující organizační schéma kapitoly k 31. prosinci hodnoceného roku s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi správcem kapitoly a jím zřízenými organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi.

Návrh na finanční vypořádání vztahů organizačních složek státu, příspěvkových organizací a příjemců dotací se státním rozpočtem za hodnocený rok, vypracovaný a předkládaný Ministerstvu financí podle zvláštního předpisu16) se do účetních a finančních výkazů k 31. prosinci hodnoceného roku nepromítá. Výsledky vypořádání vztahů se státním rozpočtem jsou účetním případem následujícího roku.

Díl 2

Číselné sestavy a tabulkové přílohy

Číselné sestavy a tabulky, které jsou součástí návrhů závěrečných účtů kapitol, zpracují správci kapitol v následujícím rozsahu:

Sestava č. 1Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)
Sestava č. 2Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)
Sestava č. 3Rozvaha - sumář za organizační složky státu
Sestava č. 4Rozvaha - sumář za příspěvkové organizace
Sestava č. 5Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu
Sestava č. 6Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace
Sestava č. 7Příloha - sumář za organizační složky státu
Sestava č. 8Příloha - sumář za příspěvkové organizace
Tabulka č. 1Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 2Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 3Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Tabulka č. 4Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje
Tabulka č. 5Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Tabulka č. 6Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím
Tabulka č. 7Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN
Tabulka č. 8Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití

Tabulky návrhu závěrečného účtu kapitoly se zpracují v návaznosti na účetní a finanční výkazy za hodnocený rok (v programu Excel, v tisících Kč na dvě desetinná místa), tabulky č. 1 až 8 podle vzorů v tabulkové části této přílohy. Sestavy 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" za hodnocený rok jsou po zpracování údajů z datových souborů kapitol Ministerstvem financí předány správci kapitoly ke kontrole vykázaných údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti k 31. prosinci hodnoceného roku. Správnost údajů potvrzuje správce kapitoly předáním potvrzené sestavy 504U Ministerstvu financí.

V tabulkách č. 1 a 2 o hospodaření kapitoly (Bilance příjmů a výdajů a Plnění závazných ukazatelů) se uvádí "schválený rozpočet" v souladu se zákonem o státním rozpočtu České republiky na hodnocený rok. Ve sloupci "rozpočet po změnách" se uvádí rozpočet po promítnutí všech rozpočtových opatření provedených v průběhu hodnoceného roku a odsouhlasených s Ministerstvem financí. Ve sloupci "skutečnost" se uvádějí údaje, odpovídající výpisům zůstatků na účtech vedených v České národní bance a účetním a finančním výkazům. Hodnocení plnění rozpočtu se provádí ve vztahu k rozpočtu po změnách. V tabulce č. 1 "Bilance příjmů a výdajů kapitoly za hodnocený rok v druhovém členění rozpočtové skladby" se uvádí i skutečnost roku předchozího a index 2000x/200x-1. Tyto tabulky zpracuje Ministerstvo financí ve struktuře platné rozpočtové skladby a ukazatelů schváleného zákona o státním rozpočtu na hodnocený rok. Po předání potvrzené sestavy 504U správcem kapitoly jsou podkladem pro zpracování návrhu závěrečného účtu kapitoly.

Případné překročení závazného objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu zaměstnanců v členění podle rozpisu rozpočtu (ústřední orgány a úřady, jednotlivé organizační složky státu - státní správa, složky obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany a ostatní organizační složky státu) a překročení závazného limitu mzdových nákladů u příspěvkových organizací (např. čerpáním fondu odměn, čerpáním dalších mimorozpočtových prostředků, jinou činností, povoleným překročením apod.) je podrobně zdůvodněno v komentáři k tabulce č. 3.

K tabulce č. 4 se předkládá komentář o čerpání prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje včetně prostředků rezervního fondu.

Tabulka č. 5 je sumární. Na samostatných přiložených listech 5a až 5h se uvádějí výdaje na odstraňování škod způsobených živelními katastrofami podle jednotlivých příjemců finančních prostředků. Totéž platí i pro tabulku č. 6 a přiložené listy 6a až 6h.

Údaje uváděné v tabulce č. 7 odsouhlasí správce kapitoly s příslušným odborem Ministerstva financí.

K tabulce č. 8 se předkládá podrobný komentář k uskutečněným převodům nedočerpané části rozpočtu výdajů, a to ve vazbě na účel, na který lze prostředky v následujících obdobích použít.

Část druhá

Termíny předkládání údajů potřebných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a termíny sestavení a předkládání návrhů závěrečných účtů kapitol

1) Pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu České republiky, předkládaného ke schválení Poslanecké sněmovně, je za každou rozpočtovou kapitolu zpracována stručná, ale výstižná "Hodnotící zpráva", která prezentuje činnost kapitoly a poskytuje celkový pohled na průběh hospodaření vlastního ústředního orgánu (úřadu) a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací v hodnoceném roce, se zaměřením na charakteristiku a specifičnost řešení věcných problémových oblastí v daném odvětví a oboru. Při jejím zpracování vychází správce kapitoly z Průvodní zprávy závěrečného účtu kapitoly s důrazem na plnění úkolů stanovených pro hodnocený rok. Hodnotící zpráva je Ministerstvu financí předkládána jako podklad pro vypracování kapitolní části návrhu státního závěrečného účtu.
Obsahem hodnotící zprávy je stručná charakteristika působnosti příslušné kapitoly s uvedením hlavních úkolů řešených v hodnoceném roce a celkové zhodnocení dosažených výsledků. Ve zprávě je hodnocen dopad provedených úprav rozpočtu, event. regulace čerpání výdajů, uvedeno je zapojení mimorozpočtových zdrojů a prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu kapitoly.
Rovněž je zhodnoceno věcné plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu České republiky na hodnocený rok s promítnutím změn provedených na základě příslušných usnesení vlády České republiky a dalších rozpočtových opatření provedených v průběhu roku. Je hodnocena účelnost využití rozpočtových prostředků vynaložených na plnění úkolů stanovených pro daný rok a rovnoměrnost jejich čerpání v průběhu roku. Hodnocení se provádí porovnáním výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce hodnoceném s výsledky za rok předcházející, případně za roky předcházející. V rámci hodnocení čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a plnění počtu zaměstnanců se provádí podrobný rozbor a hodnocení za orgány a organizace státní správy.
Zpráva obsahuje věcné vyhodnocení finančních prostředků poskytnutých organizačním složkám státu, příspěvkovým, neziskovým a podobným organizacím, podnikatelským subjektům, krajům a obcím z rozpočtu kapitoly na odstraňování následků živelních katastrof.
2)Návrhy závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu (Průvodní zpráva spolu s číselnými sestavami a tabulkami) jsou předkládány svázané do sešitů. Šest výtisků čistopisů opatřených kulatým úředním razítkem podepisuje ministr (vedoucí ústředního orgánu), z toho 1 výtisk zasílá správce kapitoly příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, 3 výtisky Ministerstvu financí, po jednom výtisku Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Českému statistickému úřadu.
Správce kapitoly Bezpečnostní informační služba zpracovává doklady účetní závěrky do sumárních výkazů v podrobném členění a v příslušném stupni utajení a předkládá je Ministerstvu financí v jednom vyhotovení. Do návrhu závěrečného účtu se zahrnují sestavy, obsahující pouze agregované údaje účetní závěrky.17) Sešit s návrhem závěrečného účtu této kapitoly ani jeho čistopis nesmí obsahovat utajované skutečnosti. Sestavy v podrobném členění, tabulkové přílohy a část průvodní zprávy, obsahující utajované skutečnosti ve smyslu těchto opatření, zasílá správce kapitoly Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu v odpovídajícím stupni utajení a v jednom vyhotovení Ministerstvu financí.
3)Návrhy závěrečných účtů jsou příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu předkládány v počtu a termínu, který je dohodnut s tajemníkem výboru.
Návrhy závěrečných účtů kapitol projednávají příslušné výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu České republiky Poslaneckou sněmovnou. Výsledek projednání je obsažen ve stanovisku výboru a promítnut do návrhu jeho usnesení.
Materiály zpracované správci kapitol jsou podkladem pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu České republiky, předkládaného vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu v závazných termínech.

Termíny předkládání údajů:

Úkol/předložení komu, termín/:

a)Správci programů vkládají vstupní data do informačního systému Ministerstva financí (ISPROFIN), obsahující skutečné čerpání výdajů na financování akcí programů reprodukce majetku
  Termín:do 5. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku
b)Správci kapitol předkládají Ministerstvu financí dvě vyhotovení sumářů účetních a finančních výkazů za období leden až prosinec hodnoceného roku včetně komentáře a "Přílohy ke komentáři k výkazu Fin 2-04 U" a data výkazů v elektronické podobě
  Termín:nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku
c)V případě předložení bezchybných dat výkazů Ministerstvo financí vyhotovuje sestavy 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" a předá je správcům kapitol
  Termín:do 4. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku
d)Správci kapitol odevzdávají odsouhlasenou a potvrzenou sestavu 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" Ministerstvu financí ve dvou vyhotoveních a převezmou zpracovanou bilanci příjmů a výdajů rozpočtové kapitoly v druhovém členění rozpočtové skladby
  Termín:do 8. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku
e)Správci kapitol předkládají hodnotící zprávu o finančním hospodaření kapitoly a koncept návrhu průvodní zprávy závěrečného účtu kapitoly, včetně tabulkových příloh, v pěti vyhotoveních příslušnému odvětvovému odboru Ministerstva financí ke kontrole naplnění všech bodů této přílohy a vazby na tabulkovou část návrhu závěrečného účtu. Hodnotící zpráva je po dohodě s příslušným odvětvovým odborem předána též v elektronické podobě jako podklad pro zpracování průvodní zprávy za kapitolu do návrhu státního závěrečného účtu
  Termín:do 20. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku
f)Správci kapitol předkládají návrh závěrečného účtu kapitoly v příslušném počtu výtisků a v elektronické podobě Ministerstvu financí, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Českému statistickému úřadu
  Termín:do 15. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku
g) Správci kapitol odevzdávají "Přehled o zůstatcích na účtech vnitřních organizačních jednotek organizačních složek státu hospodařících se zálohou". Údaje předávají Ministerstvu financí v písemné i v elektronické podobě
  Termín:do 15. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku

Připadne-li poslední den lhůty podle shora uvedeného programu na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty předcházející pracovní den před tímto datem.

Část třetí

Vzory tabulek

Tabulka č. 1Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 2Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 3Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Tabulka č. 4Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje
Tabulka č. 5Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Tabulka č. 6Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím
Tabulka č. 7Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN
Tabulka č. 8Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití
Tabulka č. 9Příloha ke komentáři k výkazu Fin 2-04 U
Tabulka č. 10Přehled o zůstatcích na účtech vnitřních organizačních jednotek organizačních složek státu hospodařících se zálohou

tabulky uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných územními samosprávnými celky
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Část první

Rozsah údajů

Přílohu státního závěrečného účtu České republiky tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků. Tyto údaje jsou také obsahem závěrečných účtů územních samosprávných celků, vypracovaných na základě zvláštního právního předpisu.18)

Kraje předkládají číselné údaje o všech přijatých úvěrech, půjčkách a finančních výpomocích a emitovaných komunálních dluhopisech za kraj, za jednotlivé obce a za dobrovolné svazky obcí (dále jen obce) - tabulky č. 1a až 1d. Hlavní město Praha předkládá požadované číselné údaje za hlavní město celkem.

V tabulkách č. 2a, 2b se uvádějí údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích a investičních transferech obcím z rozpočtů krajů, v tabulkách č. 2c, 2d se uvádějí údaje o poskytnutých neinvestičních a investičních půjčkách a návratných finančních výpomocích obcím z rozpočtů krajů (jedná se pouze o dotace a investiční transfery uvolňované z vlastních zdrojů kraje, jejichž přidělování podléhá schválení zastupitelstvem kraje a které nejsou zahrnuty do části IX. výkazu Fin 2-12 M). Kraj předkládá údaje za obce v sumarizované podobě a v členění podle jednotlivých dotačních titulů.

Finanční vypořádání územních samosprávných celků se státním rozpočtem za daný rok se vypracovává a předkládá podle zvláštního právního předpisu upravujícího jeho provádění. Výsledky vypořádání vztahů se státním rozpočtem jsou účetním případem následujícího roku.19)

Část druhá

Hodnotící zpráva

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření územních samosprávných celků jsou roční účetní a finanční výkazy, předkládané na základě zvláštního právního předpisu,20) případně stavy na podrozvahových účtech. Kraje, obce a hlavní město Praha využívají údaje, které jsou souhrnně sumarizovány v bilanci příjmů a výdajů.

Kraje a hlavní město Praha jako podklad pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za oblast územních samosprávných celků vypracovávají a předkládají hodnotící zprávu.

Obsahem hodnotící zprávy je stručné, ale výstižné zhodnocení finančního hospodaření kraje a jím přímo řízených organizací v hodnoceném roce a souhrnné zhodnocení finančního hospodaření obcí na území příslušného kraje. Hodnocení se provádí porovnáním výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje a obcí v roce hodnoceném s výsledky za rok předcházející, případně za roky předcházející.

Zpráva se soustřeďuje na plnění záměrů rozpočtové politiky v oblasti územních samosprávných celků, na rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a na zhodnocení dosavadních rozpočtových výsledků. Pozornost se zaměřuje rovněž na zapojení mimorozpočtových zdrojů (např. úvěry, prostředky fondů), jejich podíl na celkových výsledcích a porovnání jejich výše s předchozími roky.

Ve zprávě je analyzována tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek. Je provedeno srovnání dynamiky příjmů kraje a obcí v daném roce s rokem minulým, případně s předcházejícími roky.

V rámci hodnocení dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a ze státních fondů je komentován zejména rozsah a struktura těchto prostředků v porovnání s předchozími roky a konkrétní způsob jejich využití.

Hodnotí se rovněž využití prostředků převedených obcím z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, případně z rozpočtů krajů.

Na straně výdajů se provádí hodnocení zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Při hodnocení výdajů se komentář zaměří zejména na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z jiných mimorozpočtových zdrojů.

Součástí komentáře je podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých územním samosprávným celkům na řešení následků živelních katastrof, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obdobně je komentováno čerpání prostředků na řešení jiných mimořádných událostí.

Kraje a hlavní město Praha komentují veškeré organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření hodnoceného roku.

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací se provádí v sumářích podle jednotlivých odvětví. Uvádí se podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně návrhů na řešení ztrátovosti.

Kraje a obce komentují výkyvy ve vývoji finančního hospodaření územních samosprávných celků v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Část třetí

Předkládání podkladů ke státnímu závěrečnému účtu

Všechny podklady pro vypracování státního závěrečného účtu se předkládají v termínech podle části čtvrté v tiskové formě a v elektronické podobě s uvedením přehledu názvů souborů, jmen a spojení na odpovědné pracovníky a data zpracování. Současně je potvrzena správnost předaných údajů.

Kraje a hlavní město Praha předkládají své podklady k návrhu státního závěrečného účtu na Ministerstvo financí v jednom výtisku opatřeném kulatým úředním razítkem.

Obce předkládají údaje potřebné pro vypracování státního závěrečného účtu prostřednictvím krajů, které zabezpečují sumarizaci údajů za obce na území příslušného kraje. Kraje předkládají podklady za obce na Ministerstvo financí v jednom výtisku opatřeném kulatým razítkem.

Část čtvrtá

Termíny předkládání údajů

Úkol/předložení komu, termín/:
Obce předkládají krajům podklady za vlastní finanční hospodaření a za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací
 Termín:do 20. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku
Kraje a hlavní město Praha předkládají Ministerstvu financí podklady za vlastní finanční hospodaření, za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací a souhrnné podklady za hospodaření obcí pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
 Termín:do 6. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku

Část pátá

Vzory tabulek

Tabulka č. 1aPřehled úvěrů přijatých krajem a hl. m. Praha od peněžních ústavů
Tabulka č. 1bPřehled úvěrů přijatých obcemi od peněžních ústavů
Tabulka č. 1cPřehled o komunálních obligacích emitovaných krajem a hl. m. Praha
Tabulka č. 1dPřehled o komunálních obligacích emitovaných obcemi
Tabulka č. 2aPoskytnuté neinvestiční dotace obcím z rozpočtu kraje
Tabulka č. 2bPoskytnuté investiční transfery obcím z rozpočtu kraje
Tabulka č. 2cPoskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje
Tabulka č. 2dPoskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

tabulky uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných státními fondy
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Část první

Rozsah a struktura údajů

Přílohu státního závěrečného účtu České republiky tvoří závěrečné účty

1.Státního zemědělského intervenčního fondu,
2.Státního fondu životního prostředí České republiky,
3.Státního fondu pro zúrodnění půdy,
4.Státního fondu kultury České republiky,
5.Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,
6.Státního fondu rozvoje bydlení,
7. Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření státních fondů jsou roční účetní a finanční výkazy, předkládané podle zvláštního právního předpisu.21)

Všechny státní fondy zařazují do svého závěrečného účtu tabulku č. 1 "Přehled ukazatelů finančního hospodaření státního fondu" za hodnocený rok, navazující na ukazatele předkládaného finančního výkazu Fin 2-04U.

Státní fondy vypracovávají o vlastním hospodaření stručnou hodnotící zprávu se zaměřením na charakteristiku fondu, jeho příjmů a výdajů, včetně zhodnocení plnění rozpočtu a způsobu financování schodku či použití přebytku finančního hospodaření fondu, jakož i charakteristiku finančně majetkových vztahů (např. bankovních a jiných závazků a pohledávek, uložení peněžních prostředků u bank, případně rozsahu a způsobů finančního investování volných peněžních prostředků, apod.).

U přijatých dotací uvádějí, ze kterého finančního zdroje jsou poskytovány. U přijatých bankovních úvěrů komentují jejich splatnost a úročení, u svých vkladů u bank uvádějí kromě úročení i způsob jejich uložení a zajištění.

Státní fondy provádějí celkové hodnocení čerpání finančních prostředků vynaložených v hodnoceném roce na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. V tomto smyslu podávají podrobnou informaci o čerpání finančních prostředků na národní podíl spolufinancování (z příslušného státního fondu či z jiných národních zdrojů) a na podíl z rozpočtu EU (strukturální fondy, Fond soudržnosti). Tuto informaci o spolufinancování v členění podle zdrojů (prostředky EU, státních fondů a ostatní) podávají i v rámci programu Transition Facility (Přechodné opatření) a programů realizovaných v rámci předvstupních nástrojů Phare, ISPA a SAPARD.

Státní fond životního prostředí hodnotí opatření k řádnému využití prostředků poskytovaných na vodohospodářské investice, předkládá číselné údaje za oblast dotací a půjček poskytovaných obcím včetně jejich splátek a hodnotí naplňování věcných záměrů v dané oblasti.

K informaci o využití prostředků uvolněných na odstraňování následků živelních katastrof (povodní apod.) je určena tabulka č. 2 "Přehled o poskytnutých a čerpaných účelových dotacích k odstranění následků živelních katastrof". Údaje uvedené tabulky poskytují pro státní závěrečný účet ty státní fondy, jichž se to věcně týká (SFŽP, příp. další). Údaje jsou komentovány a doplněny rozborem finančních opatření ve vlastní pravomoci příslušných státních fondů.

Státní zemědělský intervenční fond zařazuje do svého závěrečného účtu strukturu plnění rozpočtu na správní výdaje fondu, včetně podrobného komentáře.

Součástí závěrečných účtů státních fondů jsou jejich rozvahy a informace o ověření účetní závěrky auditem, včetně výroku auditora.

Originály závěrečného účtu v písemné i elektronické podobě včetně výkazů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu a rozvahy (sumáře výkazů 440 a 460)22) předloží jednotlivé státní fondy Ministerstvu financí.

Část druhá

Termíny předložení údajů

Úkol/předložení komu, termín/:
a)Státní fondy předkládají Ministerstvu financí k odsouhlasení účetní závěrku za hodnocený rok
 Termín:do 1. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku
b)Státní fondy předkládají Ministerstvu financí koncepty závěrečných účtů včetně tabulkových příloh
 Termín:do 20. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku
c)Státní fondy předkládají Ministerstvu financí závěrečný účet a výrok auditora
 Termín:do 15. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku - závěrečný účet
  do 30. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku - výrok auditora

Část třetí

Vzory tabulek

Tabulka č. 1Přehled ukazatelů finančního hospodaření státního fondu
Tabulka č. 2Přehled o poskytnutých a čerpaných účelových dotacích k odstranění následků živelních katastrof

tabulky uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných správci kapitol, územními samosprávnými celky a státními fondy
pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu

Část první

Mimořádný státní závěrečný účet

Mimořádný státní závěrečný účet,23) vypracovaný v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo vyhlášení válečného stavu, je sestavován za období od 1. ledna běžného roku do dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu.

Část druhá

Správci kapitol

Správci kapitol předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu podle přílohy č. 1 v rozsahu části první hlavy II dílu 2 - Sestavy č. 1 až Sestavy č. 8 s doplněním věty "K číselným údajům se předkládá stručný komentář.".

Údaje se předkládají Ministerstvu financí do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu.

Část třetí

Územní samosprávné celky

Územní samosprávné celky předkládají podklady pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu podle přílohy č. 2 v rozsahu

a)části první první věty prvního odstavce,
b)části druhé šestého odstavce, kde se slova "je komentován zejména rozsah a struktura těchto prostředků v porovnání s předchozími roky a konkrétní způsob jejich využití." nahrazují slovy "se předkládají údaje o aktuálním stavu čerpání těchto dotací podle dispozic ministerstva.",
c)části třetí druhého a třetího odstavce.

Obce předkládají údaje krajům nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu. Kraje předkládají souhrnné údaje Ministerstvu financí do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu.

Část čtvrtá

Státní fondy

Státní fondy předkládají podklady pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu podle přílohy č. 3 v rozsahu

a)části první prvního až třetího odstavce končícího slovy "...finančního výkazu Fin 2-04 U." a posledního odstavce,
b)části třetí Tabulky č. 1.

Údaje se předkládají Ministerstvu financí do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu.

1)§ 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2)§ 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb.
3)Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
4)Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.
5)Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
6)Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a sdělení k této vyhlášce zveřejňovaná ve Finančním zpravodaji.
7)Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům, ve znění pozdějších předpisů.
8)Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
9)Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
10)Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů a na něj navazující předpisy, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
11)§ 19 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
12)Zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)§ 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.
14)Zákon č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, ve znění pozdějších předpisů.
15)Zákon č. 164/1998 Sb., zákon č. 21/2000 Sb. a zákon č. 246/2000 Sb., kterými se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_419-01.htm#16) (idc: 612494) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
17)Vyhláška č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18)§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
19)Vyhláška č. 551/2004 Sb.
20)Vyhláška č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21)Vyhláška č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)Vyhláška č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23)§ 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.