Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů

Znění účinné od 13. 3. 2007 dosud.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 34/2007 Sb.,
o značkování některých dalších minerálních olejů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č.  353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 134l odst. 2, § 134m odst. 3 a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7 zákona:

§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Druh značkovací látky

Ke značkování některých dalších minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 písm. a), f), g) a h) zákona (dále jen "minerální oleje") se použije značkovací látka, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(fenylazo)anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky na 1 litr minerálního oleje.

§ 3

Způsob odběru vzorku

(1) K odběru vzorku minerálního oleje (dále jen "vzorek") přizve orgán uvedený v § 134v odst. 1 zákona (dále jen "příslušný orgán") osobu, která s tímto minerálním olejem nebo s technologickým zařízením, pro nějž byl tento minerální olej určen, v rozhodné době disponovala nebo manipulovala (dále jen "povinná osoba"); není-li to možné, příslušný orgán přizve k odběru vzorku jakoukoliv nestrannou osobu způsobilou k právním úkonům.

(2) Při odběru vzorku se příslušný orgán řídí postupem

a) stanoveným v ČSN EN 14275 Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic, nebo
b) stanoveným v ČSN EN ISO 3170 Ropa a ropné výrobky - Ruční odběr vzorků; případně podle ČSN 01 51 12 Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů, v  případech, kdy nelze provést odběr vzorku podle písmene a).

(3) Příslušný orgán provede vždy bezprostředně před odběrem vzorku proplach odběrového zařízení za přítomnosti osoby uvedené v odstavci 1. Proplach se provádí postupem stanoveným v ČSN EN 14275 Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic nebo stanoveným v ČSN EN ISO 3170 Ropa a ropné výrobky - Ruční odběr vzorků, případně ČSN 01 51 12 Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů.

(4) Příslušný orgán provede odběr vzorku soupravou způsobilou identifikovat v terénu přítomnost značkovací látky uvedené v § 2 ve vzorku, smísením vzorku minerálního oleje s reakčním činidlem, protřepáním a odsazením spodní vrstvy.

(5) Minimální objem tohoto odebraného vzorku je 210 cm3, tj. 3 x 70 cm3, v případě, že povinná osoba požaduje vzorek pro vlastní potřebu. V případě, že povinná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu, minimální objem odebraného vzorku je 140 cm3. Pro příslušnou akreditovanou osobu se oddělí alespoň 70 cm3 a pro kontrolní uložení alespoň 70 cm3. Odebraný vzorek se uloží ve vzorkovnici z tmavého skla, nebo z jiného materiálu, nepropouštějícího světlo, která se zapečetí a označí.

§ 4

(1) Při každém odběru vzorku příslušný orgán sepíše protokol.

(2) Protokol musí obsahovat:

a) pořadové číslo protokolu evidovaného příslušným orgánem,
b) označení příslušného orgánu, který odběr provádí,
c) datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,
d) identifikační údaje povinné osoby,
e) typ a označení nádrže nebo nádoby, ze které byl vzorek odebrán; pokud je vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s vozidlem, státní poznávací značku vozidla, pokud je vozidlo takovou značkou opatřeno,
f) způsob odběru vzorku,
g) účel použití minerálního oleje,
h) prohlášení povinné osoby o převzetí vzorku (zda povinná osoba požaduje vzorek pro vlastní potřebu či nikoliv),
i) číslo pečeti, označení vzorku a uvedení jeho množství,
j) jména a příjmení osob zúčastněných při odběru vzorku a případně jejich podpisy,
k) jméno, příjmení a funkci osoby, která odběr vzorku provádí, a její podpis.

(3) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá příslušný orgán k založení do evidence o odebraných vzorcích. Druhé vyhotovení protokolu obdrží povinná osoba. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Je-li vzorek doručován příslušné akreditované osobě, vyhotoví příslušný státní orgán průvodní list k provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, který bude obsahovat identifikační údaje týkající se odebraného vzorku; průvodní list však nesmí obsahovat údaje o povinné osobě, o místě a dnu provedení odběru.

§ 5

Způsob vedení evidence

(1) Fyzické a právnické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají minerální oleje, vedou evidenci o druzích a množství minerálních olejů, a o údajích o podnikajících fyzických osobách1) a o právnických osobách, které jim minerální oleje dodávají, jakož i o právnických a fyzických osobách, kterým minerální oleje vydávají.

(2) Výrobci značkovací látky vedou evidenci o množství a složení vyrobené značkovací látky, o podnikajících fyzických osobách1) a o právnických osobách, kterým značkovací látku dodávají. Uživatelé značkovací látky vedou evidenci o množství a složení převzaté značkovací látky, o jejím použití, o podnikajících fyzických osobách1) a o právnických osobách, které jim značkovací látku dodávají.

(3) V evidenci vedené dle odstavců 1 a 2 se uvádějí o fyzických a právnických osobách tyto údaje:

a) u podnikatelů1) jméno, případně jména, a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno,
b) u fyzických osob jméno, případně jména, příjmení a bydliště.

§ 6

Evidence se uchovává po dobu 10 let počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kterého se týká. Způsob uchovávání evidence je obdobný způsobu uchovávání účetních záznamů podle zákona o účetnictví2).

§ 7

Seznam minerálních olejů, které podle § 134m odst. 3 zákona nesmějí být značkovány, pokud jsou určeny pro použití, při kterém by značkování bylo na závadu, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 13. března 2007)

Přílohy k vyhlášce č. 34/2007 Sb.

(Přílohy nejsou zpracovány v elektronické podobě)

1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_034-07.htm#1) (idc: 595357) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_034-07.htm#1) (idc: 595357) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_034-07.htm#1) (idc: 595357) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_034-07.htm#1) (idc: 595357) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_034-07.htm#1) (idc: 595357) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 31 odst. 3, § 34 a 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_034-07.htm#2) (idc: 595357) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.