Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

ZÁKON č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Znění účinné od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 186/2006 Sb.,
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 201/2012 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o požární ochraně

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Výkon státního požárního dozoru podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zahájený před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Stanoviska vydaná podle § 31 odst. 4 před účinností tohoto zákona zůstávají pro účely stavebního řízení podle zvláštního právního předpisu3f) v platnosti do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
3.Po nabytí účinnosti tohoto zákona se při ověřování dodržení podmínek podle § 31 odst. 1 písm. c) spojeného zpravidla s místním šetřením zjišťuje, zda stavba odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a stanoviskům vydaným k této dokumentaci ještě před účinností tohoto zákona.
4.Stanovením postupu a lhůt podle bodů 1 až 3 nejsou dotčeny požadavky na stavební výrobky stanovené zvláštním právním předpisem13).
5.Jedná-li se o stavby, nad kterými není vykonáván státní požární dozor podle § 31 odst. 3, postupuje stavební úřad při posuzování požární bezpečnosti staveb, které bylo zahájeno před nabytím účinnosti tohoto zákona, podle bodů 1 a 2; pokud si stavební úřad před nabytím účinnosti tohoto zákona vyžádal k posouzení požární bezpečnosti staveb odbornou pomoc orgánu vykonávajícího státní požární dozor, postupuje se podle bodů 1 a 2.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna katastrálního zákona

Čl. XXXIII

Přechodné ustanovení

Změny v katastru nemovitostí, jejichž zápis byl navržen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem

Čl. XXXV

Přechodné ustanovení

Změny v katastru nemovitostí, jejichž zápis byl navržen před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

Čl. XLV

Přechodné ustanovení

Pro převody pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se závazná část schváleného územního plánu obce považuje za vydaný územní plán a závazná část schváleného regulačního plánu za vydaný regulační plán.

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Účinnost

Čl. LVII

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části třetí, čl. III bodu 1, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a části padesáté první, čl. LV, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

2. Část padesátá první, čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.


Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 201/2012 Sb.1. září 2012.
3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Text odkazu o_186-06.htm#3f) (idc: 581649) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Text odkazu o_186-06.htm#3f) (idc: 581649) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_186-06.htm#13) (idc: 581649) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.