Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Znění účinné od 31. 5. 2017 dosud.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 225/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 65/2017 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Letecký dopravce a provozovatel leteckých prací jsou povinni předložit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona bezpečnostní letovou normu provozovatele Úřadu pro civilní letectví (dále jen "Úřad") ke schválení. Do doby rozhodnutí Úřadu se na leteckého dopravce a provozovatele leteckých prací povinnost podle § 22a odst. 2 a 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje. Nepředloží-li letecký dopravce a provozovatel leteckých prací ve stanovené lhůtě bezpečnostní letovou normu provozovatele ke schválení, vztahuje se na ně povinnost podle § 22a odst. 2 a 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez dalšího.

2. Provozovatel mezinárodního veřejného letiště je povinen požádat do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Úřad o vydání osvědčení. Do doby rozhodnutí Úřadu se provozovatel mezinárodního veřejného letiště považuje za provozovatele osvědčeného letiště. Nepožádá-li provozovatel letiště ve stanovené lhůtě o vydání osvědčení letiště, Úřad zahájí řízení o změně druhu letiště. Odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o změně druhu letiště podle předchozí věty je vyloučen.

3. Osoba pověřená Ministerstvem dopravy přidělováním volných letištních časů leteckým dopravcům a dohledem na jejich využívání podle § 32 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Dopravci, kteří provozují mezinárodní obchodní leteckou dopravu na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 5 let od účinnosti tohoto zákona požádat Ministerstvo dopravy o udělení přepravního práva k provozování mezinárodní obchodní letecké dopravy na lince, k jejímuž provozování se vyžaduje udělení přepravního práva podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nepožádá-li dopravce o udělení přepravního práva ve stanovené lhůtě, dosavadní oprávnění k provozování mezinárodní obchodní letecké dopravy na lince, k jejímuž provozování se vyžaduje udělení přepravního práva, zaniká.

5. Provozovatel letiště a letecký dopravce jsou povinni předložit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle § 85a zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvu dopravy ke schválení. Do doby rozhodnutí Ministerstva dopravy se program ochrany civilního letectví před protiprávními činy provozovatele letiště a leteckého dopravce schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za bezpečnostní program schválený podle tohoto zákona.

6. Poskytovatel letových provozních služeb a poskytovatel služeb při odbavovacím procesu na letišti jsou povinni předložit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona bezpečnostní program Ministerstvu dopravy ke schválení. Do doby rozhodnutí Ministerstva dopravy se na poskytovatele letových provozních služeb a poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti povinnost podle § 85a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje. Nepředloží-li poskytovatel letových provozních služeb a poskytovatel služeb při odbavovacím procesu na letišti ve stanovené lhůtě bezpečnostní program ke schválení, vztahuje se na ně povinnost podle § 85a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez dalšího.

7. Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává ředitele Úřadu ministr dopravy.

8. Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona vykonávají státní dozor v civilním letectví pověření zaměstnanci Ministerstva dopravy a Úřadu.

9. Vlastník veřejného letiště, který nemůže zajistit jeho provozování do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen podat písemnou nabídku podle § 25a odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Pověření k poskytování letových provozních služeb a letištní služby udělená podle § 46 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za pověření udělená podle § 46 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Souhlas k poskytování letecké telekomunikační služby, letecké meteorologické služby, letecké informační služby, služby při předletové přípravě a monitorování letu udělený podle § 49 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas udělený podle § 49 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Souhlas k poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném letišti udělený podle § 49b zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas udělený podle § 49b zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Licence k provozování obchodní letecké dopravy vydaná podle § 58 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za licenci vydanou podle § 56 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Právnická osoba pověřená podle § 81 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna podat žádost podle § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak udělené pověření zanikne.

15. Fyzické osoby, jimž byl vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti pro citlivou činnost, týkající se civilního letectví podle dosavadních předpisů, se považují za fyzické osoby, u nichž byla ověřena spolehlivost podle tohoto zákona.

16. Ověření spolehlivosti fyzických osob, které ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti podle § 86a musí být provedeno do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

17. Dnem účinnosti tohoto zákona se zastavují správní řízení o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti, týkající se civilního letectví, která provádí Národní bezpečnostní úřad podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Národní bezpečnostní úřad do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vrátí podané žádosti o doklad žadatelům.

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro provozování živnosti ohlašovací vázané, skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky" se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za živnostenská oprávnění pro provozování živnosti vázané, skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení".

2. Průkaz živnostenského oprávnění, který byl vydán podle dosavadní právní úpravy pro živnost ohlašovací vázanou skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky", je živnostenský úřad povinen na žádost podnikatele nebo při první změně ohlášené podnikatelem podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nahradit průkazem živnostenského oprávnění podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
Účinnost

Čl. XI

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

2. Ustanovení § 42c pozbývá platnosti dnem 27. března 2012.

3. Ustanovení čl. III nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.


Účinnost novely:

předpis účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 65/2017 Sb.31. května 2017.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.